Goudsche Courant, maandag 22 maart 1943

5 NIEUWSBLAD VOOR GCi A EN OMSTREKEN iMftandasr 22 Maart 1943 Bureao Mcrki 3t TaMooa Pocmkcnlng M400 GQUDSCHE COUBANT Prut S c ento per nummer I SUte Jaan anl No 31 1 Ontrwlacfnir r TirrcR ooA Hitler spekt op Heldengede Tikdag h tercrisis defirtttief overwonnen Duitsche weermacht veranderd in strijdende natie eerste plaats uitroeiing van on eigen Duitwiie volk Of daarbü Engelsche at Amerikaansche bladen parlementsIcJen volitsredenaars en schrüver de verwoesting van het Duitsche Rük de oratvoerïng der kinderen van on volk de steriliseering der mannelyke jeugd nz als eerste oorlogsdoel opeischen of dat het bolsjewisme zonder aalze luvg de a lachting van geheele vollesgemeenschappen van mannen vrouwen en kinderen in de practyk uitvoert komt pre ies op hetzelfde neer Immers de laatste drijvemde kracht is toch de eeuwige haat van dat vervloekte ras dat sinds duizenden jaren als een ware geesei Gods de volkeren zoo lang tuchtigt totdat deze zich in tijden van zelfbezinning zich tegen hun pijnigers gaan keeren Ik zeg dit niet voor het Duitsche volk Het heeft heden in zijn moceele houding geen woorden van troost noodig Het front bewijst zijn stille heldendom sinds meer dan duizend dagen en wordt thans terzijde gestaan door het Duitsche vaderland dat zelf in groote deelen van heL rijk oorlogsgebied is geworden Ni t alleen dat het door te werk n en te produceer n aan onze soldalen de wapens levert neen het is gedw ongen zijn eigen strijd te stryden eil bij het dulden en verdragen der vijandelijke vemietigingsvvo da groeien vrouwen ja kinderen op tot een heldendom dat zich vaak in niets meer onderscheidt van datgene wat op vele plaatse van het front gei eurt De neutrale wereld Wat echter de zgn neutrale wereld betreft de voorwaarde voor de daar zoo geliefde aanmatigende nu pens bespiegelende dan w er doceerende beschouwmg der gebeurtenissen valt toch slechts uitsluitend te zien in de offervaardigheid van hen dip haar er voor bewaren de harde werkeüikhéid aan eigen lijf zelf te leeren kennen en gevoelen Wanit één ding is zeker m zu k een tiid kunnen volkeren op den duur slechts met een duideliike houding beslaan Wij mogen derhalve den vijand slechts dankbaar zijn dat hij met eigen hand den gee t van valsehe O bjeclivileit in het Duitsche volk uitdooft en inplaats daarvan zet d e i ym i ik p jp s iijt ii jegens ons volk niet voorbijzien van alle grenzen van afkomst en geboorte en gloeiende haat tegen eiken vyand De branden in onze steden en dorpen zuil n ste ds rrtcer die vastberadenheid van ons volk stalen een vastberadenheid dip niet meer vertroebeld door gevoelens van wereldburgerdom maar gevoed door het irzicht van een doodeliik gevaar en vervuld van een grimmig fanatisme dit gevaar nu eens en vooral uit Europa en uit ors eigen volk wil verwijderen En ik herhaal miin vroegere voorspelling dat aan het einde van dezen oorlog niet Duitschland of de met Duitschland verbonder staten slachloff r v4n het bolsjewisrce uilen zijn geA orden doch wel die anden en volkeren die door zich teeds me r in handen van hot Jodenom te begeven op zekeren dag de leen stotiing en daarmede hun einde u len beleven als gevolg van het loisjewisti sche gif waartegen zij zelf het allerminst bestand zi n alleen reeds door hun verouderde maatschappelijke ordening Niet van het nationaahocia istische ♦ f van het faschistische bewind zal geen draad meer overblijven maar een oud weireldriik zal ontbonden word n De zonde tegen het eigen en gelijke bloed zal zich wijzigen in een eens ten hemel schneiende ellende en ongeluk 0B He d n edenikdag heeft de Führer to den Bhrenhirf van het Berlijn die rjughauï een rede gehouden waar£hg £ o zeide Voor de vierde ftiaal vieren wij den Beldengedenkdag v ons volk in dit lebied De dag der Werdenlking is ver tfd omdat ik meende pas thans de ptoats van mijn werk waaraan ik sind Jiaanden gebonden was met rustig geweten te kunnen verlaten Immrni dank zij de offervaardigheid ta heldhaftigheid vui ome midatcii fl het Ooütelijlce frotit is het gelukt IkaiLi definitief de crisis te boven te kfinen waarin het DuiLsche leger er een onverdiend lot was gestort M front te stabJiiseeren en aile maatregelen te nemen die aan de voor ons Hggende maanden weer liet succes tot dB de definitieve overwinning moeten venekeren H ldel sedenkfU IH P K Duckstem Atl H in leze landen zelf Van ouds heeft alleen diegene het lecht de heWen te gedenken die zich voor hen niet behoeft te schamen De winter van dit jaar heeft echter het Duitsche voUc niet alleen met tot het defaitisme gebracht maar tot een nog geweldiger mobilisatie vaji al zijn krachten Die krachten gaan thans gebruikt worden De productie van oorlog imaterieeI neemt voortdurend toe Naar het fron stroomen aan jo hge soldaten vrijgemaakte mannen en herstelde soldaten millioenen manschappen Oude lichtingen en knapen zullen bovendien de ifweerwapen s van het vaderland bedienen honderdduizenden en nog eens honderdduizenden vrouwen en meisjes zullen hen daarbij helpen Zoo verandert de Duitsche weermacht stper s meer in een striidende natie Hel nationaal socialisme dat eens in een verbitterden itnjd zonder ook maar ooit de minste gedachte aan een compromis gekoesterd te hebben zijn teginslanders m het binnenland heeft ove wonnen zaL thans en m de van het Rijk ook mei zijn buu sche vijanden het weten klaar te spelen Het Riik worJt daarbij o nder teund door de met ons verbonden volkeren die van Europa tot Oost Azië vastbesloten zijn hun substanties des bloeds alsook hun cultureele waarden te verdedigen Het Hijk heeft medestrijders voo ial echter onder die volkeren die duidelijk inzien dat hun eigen toekomst slechts ipogclijk is m het kadfr van een ordening die tegenover het bolsjewi sme als het dui velsche instrument der verwoesting met succes stand houdt Met hoe grooter vastberadenheid dit conflict word t uitgevochten met des t minder compromissen het wordt voortgezet des te duurzamer zal dan die vrede zijn die vooral ons continent ter genezing van zijn wonden noodig heeft Over het kenmerk van dien komendt n tijd zullen echter niet die menschen beslissen die de waarde van den verdwenen vrede niet hebben ingezien en in hun moreele ve iblmding tot een oorlog hebben opgehitst en daarmede hun eigen volkeren naar den ondergang hebben geleid Neen daarover zullen alleen die staatslieden beslissen die reeds voor dezen oorlog hebben begrepien dat zij zelfs bij bescheiden aard sche rijkdommen desocidanljs voor hun volkeren naar een hooge roate Dat het in die omstandigheden ver nlwoffrd kan worden het thans sinds vele maanden bestaande verlofjverbod mei inga g van heden op te heffen om m de liomen i maanden in toenemende male aan oaze dappere mannen Wier den weg naar hun dierbare in Iwt vaderland te openen maakt het édi voor mijn geweten gemakkelijker vandaag hier te zijn Wanneer het nog noodig geweest tou zij H ons volk den geheelen ernst Vin dit geweldige conflict te land ter lee en m de lucht dien strijd op leven en dood te verduidelijkeiw dan heeft vooral de atgeloopen wii r ook den baUten twijfel daaraan wegg jnomen De steppen van het T osten hebben nog een s haar massa s van miUioenen tesen Europa laten optrekken opgezweept door diezelfde macht die sinds vanouds oorlogen organiseert daaraan vei dient en daarmede juist in het huidige tijdperk kapitalistische i elangpn en bolsjpwi itschc instincten laat dienen voor hetzelfde dwl Hoe groot het gevaar was dat het oudste beschaafde contin nt ter wereld dezen winter geloopcn heeft om te worden overrompeld Alijft ovpreelalen aan het latere gffichiedkundi onderzoek Dat dit gevaar thans jcbnAen en daarmee van Europa is afgewend is de onvergankelijke Verdienste van do soldaten die wij thans herdenken Doch reeds een blik op de geweldige voorbereidingen die het bolsjewisme etrolfen heeft ter vprpipjini iU9 erela d iet met huiverm mlien waarin DuitM hland en de goheele Iwt van het continent geraakt zouden t jn wanneer niet de nat sociifiistische beweging ten jaar geleden dpimacht in den staat verkregen had en met de haar eigen vastberadenheid na tallooze mislukte pogingen tot beperlyn der bewapening begonnen was aan het herstel van de Duitsche weeninacht 11 it het Duitschland van Weimar hot Duitschland van ons vermolmd marxislisch democrali sch partijgekonkel zou door dezen storm uit binnerir Azië zijn weggevaagd als kaf door eon orkaan Steeds duidelijker zien wij in flat het conflict v aarin Europa zich sinds den eersten wereldoorlog bevindt geleidelijk het karakter aanneemt van een strijd die slechts vergeleken Itan worden met de grootste historische gebeurtenissen van het Terleden Een oorlog zonder medelijden en erbarmen werd ons door het eeuwige Jodendom opgedwongen een oorlog die indien hij niet voor de grenzen van Europa de elementen der verwoes ing tot staan zou weten te brengen oit continent zou verandeien in één groot puinveld Maar niet de verbrande steden en niet de verwoeste cultuurmonumenten jouden het zijn die als ergst gevol rVan dezen strijd dan OW zouden blifVen maar de beestachtig vermoérde monschenniassa s ie aan dezcfi vloed uit binnen Azië PfWes zoo ten offer zouden vallen als reeds het geval is geweest in den tijd i an de aanvallen der Hunnen en Mongolen ter Wat de Duitsche en d met hen vérJonden soldalen thans In het Oosten eschermen ts niet het teenen gelaat W net sociale en geest lijke kenmerk dit continent maar het zijn de fuwige menscheli ke substanties van aar sinds de vroege tijden waarden m uitgegaan die niet alleen aan fJP en Amerika maar nog veel y ofr aan de geheele menschelijk roaving haar huidige uitdrukking Wven Naast deze uit het Oosten drelloide wereld van de barbaarschheid ievcn wij niet minder de satanische rnielingswoede van het met haar r oonden zgn Westen De oorlogs Istollingpn van onze vijanden zijn Uit tallooze publicaties redevoe openbare eis nien bekend 1 geklets over een Atlantisch char S daartegenover evenveel waard J s e voormalige 14 punten van Wil waarde hadden tegenover de toen iraomen reëele wording van het dicMM van Versailles Keuringen voor WaffenS S en Legioen Hst S S JErsatzkommando Niederlande deelt mede Nederlanders van arifch bloed in den leeftijd van 17 45 jaar ook ge1 wden die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen idie de opleiding hun stel kunnen zich bü de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd t worden Thans bestaat oor de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland in een speciaal wachtbatalJon Gezinsleden dezer vrijwilligers hebhen ge ijke Voorreèbten ais degenen Nedcrlandsche Vr JwUli ers In d Sovjet L nlc S S P K L€itt 0 H In s de oorlogsophitser Churchill parlementaire Engelsche demo er Brit SJÜ 1 3 K geen v wtwoordelijk leider van Groot Bi die dienen in de Waf ten S qf het Legioen kostwinnersvergoeding kostelooze ziekenverpleging extra levensmiddelen enz Tijdens deze keuringen kimnen zich ook diegenen melden die tot de Ger maansche S S in Nederland willen toetreden 23 3 43 9 00 uur Amsterdam School Iepenweg 13 24 3 43 10 00 uur Utrecht Wehrm clitheim Mariaplein 29 3 43 10 00 uur Ameritoort Olenitgal ouw t eusderweg 28 3 43 lO OO uur Oen Baag Cafe Dan Hout Bezuldenhmtscheweg DuiK kS uitspraak dat ord verr ietigd moest fi den weg gewezen heeft aan Ver de ontwikkeling zoo onttlenie f s democratieën de Waa ia s de vredesvoor i r h stellen nu reeds den ïlron lagestreefden toestand van ttelli w oorlog En hun doelde o dPn volledig gedekt met Wd 5 all n bekende maar be i5 onstraties hun ner bolsjeViti J bondgenooten uitroeiing continentale volkei en met nationaal bewustzijn en in de van ociiik en cultureele prcatattet moeten streven Derhalve zai de toe komït kr ware bew haafdfe vofteren noch JoodschboUJewislisch nocfc Joodsch fcapitalistueft zijn maar zal zu m n dienst der national belan gen ovenal steeds meer treven naar de wane voücsgemeenachap als hoogste ideaal De Duitsche nationaalsocialis 1iKh staat die deie doelstelling van het begin af aan heeft i ezeten zal na dezen oorlog pas goed onvermoeid gaan werken aan de verwezenlyking van een program dat in zyn laatate conaequentie moet leiden tot de volledige opheffing der klaaacntegenstellingen en tot de totstandbrenging eener ware socialistische gemeenschap Daarmede zullen de 542 000 mannen die deze tweede wereldoorlog lot dus ver van onss aaa dooden geëischt heeft niet vergeefs gevallen ttjn maar lullen zij aia oovergankelijke helden en pioniers van een beter tQdperk in onze gelederen tbot altijd voortleven De Almachtige die ons door alle beproevingen zyn zegen met ontzegt en die de in ons wonende knacht daardoor versterkt heeft moge ons daarom ook in de toekdmst bijstaan om te vervullen wal wij tegeooyer on vo tot aan de overwinnirig schuldig zyn Daarmede buigen wg weer eeirbiedig het hoofd voor de doode kametaden voor de om hen tneurende famiUoleden voor de vermoorde mannen vrouwen en kinderen in ons vaderland en votur al de slachtoffers van onze bondgenooten de Ryksoorlogsvlagfen Generaals en admiraals onder wie de koloneügeneraa Gudenan Frómm Jodi generaal admiraal von SaUnutii alsmede kolonelgeneraal H lder en veie tiooge officieren van alle wapens waren aanwezig Voorts nanion aan de plechtigheid deel JOO gewonden hef Fuhrerkorps van het Ryk en de partij de Rukaniinisters en Reichsleiter gouwieiders en staatssecretarissen en de leidende personen der dochterorganisaties Zwiigend begroetten de aanwezigen den Fiihrer toen hy in gezelschap van RiJksmaarschaUc Goring generaalveldmaarschalk Keitel groot admiraal Dtinitz Reichsfiihrer Si Himmler generaa veldmaars halk Milch generaal veldmaarschalk Bock en Reichskriegsopferführer Oberlindober de Ehrenhof van het Zeughaus betrad Na de rede van den Führer bezichtigde deze en zün gezelschap een speciale tentoonstelling van trofeeën en voorstelhngen uit den centralen sector van hel Oostelijke front terwijl de eeregasten zich begaven naar het eeregedenkteeken Unter den Linden Gewonden van dezen oorlog en invaliden van den eersten wereldoorlog hadden daar eerpplaatsen ingenhmen Op het vwirplcin stond een eerebataljon aangetreden bestaande uit een compagnie van het leg van de marine van de luchtmacht en van de Waf f en SS De plechtigheid in het Zeughaus Het D N B meldt nog Iri tegenwoordigheid van den Führéf werd de Heldengedenkdag van het Duitsche volk in het Berlijnsohe Zeughaus Zondag om 13 uur plechtig gevierd De Ehrenhof van het Zeughaus was voor deze plechtigheid op militair eenvoudige würe ingericht Aan de frontzijde was een machtig yzeren kruis aangebracht geflankeerd door Toen de Führer het Zeughaus vet liet meldde zich by hem de commandant van het eerebataljon drager van het ridderkruis luitenantkolonel Gehrke en onder de klanken van een marsch en van de volksliederen schreed Adolf Hitler met zijn gezelschap langs het front Vervolgens begaf de Führer zich in het eeregedenkteeken waar hij een krans neerlegde en eenige oogenblikken in gepeins vertoefde Na het verlaten van hel eeregedenkteeken tiegroette de Führer de oorlogsslachtoffers en hield met hen een vrij langdurig gesprek Bii het vertrek brachten vele duizenden BerliKiers die in dikke rijen om het groote plein en den weg Utiter den Linden slfenden den Führer een levendige ovatie Plechtigheid op den Grebbeberg Toepraken van generaal Christiansen den Rijkscommissaris en Mussert zonder in dézen oorlog gemotiveerd want nog nooit is een oorlog zoo hard meedoogenloos geweest Wie thans helden eeren en gedenken wil die moet zelf een strijder zijn opdat hij zich kan ra iia als JlHr aW ft ilVrf ni fevii ial binnengaan precies zooals diegenen die ons zijn voorgegaan Thans is er slechts één eer één arbeid en éen strijd nl dat man en vrouw zich naast elkaar oprichten in geheel Europa tegen dit meedoogenlooze Oosten Wy weten dat na dezen stryd aan ons de overwinning zaL zyn want voor ons marcheert de Fulfwr en voor den Fuhrer staat de stryd doch achter den strijd staat de overwinning Wy staan thans op dit heldenkerkhof dat byzonder geadeld is door onze SS die thans weer in het Oosten in het brandpunt van den strijd staat Naast de hier gesneuvelde SS helden liggen onze Nederlandsche kameraden aan wie wy precies zoo denken Zoo was dit jaren geleden nog niet voorzien Daarom zei ik aan het begin dat dit heldenkerkhof een symbool is Wij hebben nu de gebeurlenissen in het Oosten beleefd dezen strengen winter aan welks einde het woord Stalingrad stond Wanneer men mi sschien geloofd heeft dat dat het begin v an het einde zou zyn dan weten zy nu dat het precies anders uitgekomen is Drae helden van het Oostelyke front zijn opgestaan om het fr pt te d kken en daarom gedenken wij nu zeer in het bijzonder het Oostelijk front In onzen geest marcheeren de gevallen helden uit den groeten wereldoorlog uit de beweging en uit den tegenwoordigen oorlog mede De heldengedenkdag IS voor ons niet zooiets als een plicht doch Is iets vanzelfsprekends geworden Daarom nemen wij steeds van dezen dag weei moed en een fanatiek geloot mede Wij dragen dit fanatieke geloof vooraan Op bevel van den Führer dragen wy het op de plaats waar hü ons stelt en deze plaats zal altijd zijn strijd en overwinning Kameraden wij hebben onze doode helden herdacht en wij allen nemen weer met frisschen moed onze dagelijksche taak op en van deze heilige plaats uit ven wij den Führer de verzekering t wij hem trouwe volgelingen zullen zijn zooals deze helden deze doode kamaraden die voor ons gestreden en overwonnen hebben Kameraden wij gedenken onzen Führer met s GRAVENHAGE 12 Maart De vooinaamste bijeenkomsten welke op ver schillende plaatsen in ons land op dezen eersten dag der lente ter herdenking der gesneuvelden werden gehouden was Hie nn tian r nl ViftK K Nederland sche soldaten die hier in de Meidaijen van ia4ü tegenover elkaar stonden temidden van een schoone natuur een gezamenlijke laaste rustplaats hebben gevonden De graven waren met dennegroen tulpen en narcissen gesierd Rond het centraal gelegen groote kruis waarbij de oorlogsvlag geheschen was en uit iwee flamibouwen vlammen flakkerden hadden zich deelen vèn het Ersatzbataljon der SS Standarte Germania een atdeeling van de weermacht en een militaire kapel der Waffen SS opgestfild Dot glommen de helmen der onder het geboomte In dichte gelederen verzamelde manschappen Voorts waren deputaties aanwezig van de N S D A P ie NS B de Nederlandsche politie en den Nederlafldschen Arbeidsdienst benevens verwanten dor gevallenen Omstreeks twee uur betrok de vaandolwacht haar plaats achter het spreekgestoelte Spoedig daarop arriveerdende weermachtsbevelhebber in Nederland generaal dor vliegers Ff Christiansen de Rijkscommis arii Rijksminister SevssInquart de hohore SS undPolizeil uhrer on Generalleutnant Ranter die den Rcichsfuhrcr SS vertegenwoordigde en Mussert met gevolg ophet terrein De bevelihébbrr der Waf fenSS Generalleutnant en SSGrup pentiihrer Doinelhubcr mel dde hun degelederen waarna zij deze inspecteerden Nadat de kapel koraalmuziek ten gehoore had gebracht besteeg generaal Christiansen het spreekgestoelte voor het uitspreken zijner herdenkingsrede REDE GENERAAL CHRISTIANSEN en uba begroeten elkaar haiteltjkIn het zomerverbUlt van den HaagschenDierentuin C N F Mey Nauwelijks zijn de woorden van den FtU er Adolf Hitler voorbij of wij staan hier aangetreden op dit kerkhof dat een symbool is voor de Duitsche en Neder landsche kameraadschap om ook diegenen te gedenken die voor ons streden overwonnen en voor volk en vaderland vielen Wij Duitschers hebben na een zwaren wereldoorlog jaren moeten doormaken waarin op den voorgrond steeds het meedoogenlooze woord strijd gestaan heeft Wij geloofden in 1933 toen onze Fuhrer Adolf Hitler in ons Rijk vtede en orde had geschapen dat wij toen een aantal vredige jaren voor ons hadden om datgene wat wy in een wereldoorlog en in de jaren daarna verorverd hadden te stabiliseeren en uit t breiden Wij hebben het echter alleen weer moeten heieven dat precies zooals generaties geleden dezelfde vijanden zich weer gereed maakten om tegen ons op te trefeken en zicè weer bewapenden en dat wij op zekeren dag ook weer zouden moeten aantreden voor een heiligen strijd voor volk en vaderland Thans staan wij al weer ja ren aan alle fronten hetzij te land in de lucht of op de wereldzeeën Doch kameraden indezen wereldoorlog is het toch geheel anders als in den vorige toen wij de geheele wereld tegen ons hadden Thans staan namelijk verbonden volken aan onze zijde Al deze lajiden weten wat bolsjewisme is En zoo scharen zich thans als strijders aan onze zijde de naties die met ons strijden voor de overwinning en die het bolsjewisme van de hand wijzen En wanneer Wij van helden en strijders spreken dan is dit zeer in het bij Den ratuw den ouden stnjdkreel Adolf Miller Sier Heil UOK VAN DKN KUKSCOaiMlSMUg Vervolgens richtte de RUkscammlKi KHm rtlenf Het is een iiiouie mei oos karaktar overeenkomende gedachte om on m bepaalden dag in het jaar al degenen t gedenken die door hun optreden alg soldaat hun leven gegeven hebben voor mm Heimat hun vaderland hun volk Zoo zgn y allen thans ig on die te den eersten wereldoorlog en in dexaa nieuwen strijd die de definitieve besliMing moet brengen den soldatenduod gestorven zijn Zij hebben het aardsché omhulsel afgelegd en slaan aan d overzijde van de nauwe beperktheid waarin wij ademen en werken Zij geven hun leven op een oogenbllk waarop hen het rythme der heldhaftigheid omvangen gehoud p heeft Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar die kameraden die op de plek gevallen A hier begraven zijn d soldaten yan de weermacht de mannen van mijn eigen geboorte itreek de SSSlandarteV Der Fiih r hi ki j Slandarte Der Fuhrer die hier de bf shssing hebben geforceerd en de Nederlandsche soldaten die bij de vervulling van hun opdracht hier hun leveB hebben gelaten Thans met hel inzicht en het bewustzijn van de beteekenl van dezen de geheeie wereld omvattenden strijd zyn wiJ vervuld van de zekerheid dat ook deze strijd om dezen berg een bouwsteen was in het geweldige werk der Voorzieningheid en dat die strijd ons thans iaat aantreden voor de laatste beslissing want niets wst groolsch is wordt ons geschonken het moet door strijd en daarom ook door iyden verworven worden Het bloed van hen die hier gesneuveld sUn werkt als een niet tot iwQ cn Ie brengen vermaning aan allen dia In de gevechten der Meidagen van 1 M nog niet het opvlammen en verbranden der laatste scheidingsmuur willrn lien die onze mannen cu volkeren nog goscheiden wilde houden tegenover een lot dat gemernsrItappelUk door atrild moet verkregen t eii en naar gemcrnschappeliike Welvaart moei leiden een vermaning dus aan allen voor wic deze gesneuvelden slechts doellooia offers moesten blUven Maar deze vermaning heeft niet tevergeefs geklonkrn Van hieruit dringt nophuudriijk het denkbeeld naar builen lot de harten der Nederlandsche mannen die dezen roep verstaan Voor elk der hier gesneuvelden zUn eeds tien en meer mannen opgestaan rn in het grild van onze strUders getreden In alle formaties vooiul In d Standarie Westland het VrOwilligerslegioen en het N S K K hebben zU go 4 luigenis afgelegd van de manmoedigheid van Nederlandsche mannen en om slechts een voorbeeld te noemen onlangs kon onze Fuhrer aan een der Nederlanders als eersten soldaat der raeraden van de afdecllng pantserjager naar aanleiding van gelijke wapenfeiten 8 ijzeren kruizen Isie kla sse en 20 Ijzeren kruizen 2de klasse ontvangcnn Zoo wordt heden in het manen appél der gesneuvelden het front van het nieuwe Europa opgebouwd voor een goede en rechtvaardige zaak want dit verheft onzen stryd zoo torenhoog Ijoven de gejaagdheid van onze vijanden dat hun overwinmng vcrnielialng en een nieuwen oorlog zou betcckenen onze overwinning ttiarentegcn vrede opbouw en oen levende rechtvaardigheid zal brengen opgebouwd op de vjlkcreil van dit werelddeel alas de door Bod gewilde bouwsteenen van de menschhcid Het leger der gesneuvelden heeft da wapens niet neergelegd het marchcott in Werkelijkheid In de gelederen der striidende soldaten mede Het staat alt vermaning en nationaal geweten voor ons allen front en vaderland ZUn eeuwig zwijgen is de gebiedende stcra die ons allen oproept tot de grootsta medewerking Wy hooren de stem wi volgen MUSSERT SPREEKT Hierna betrad Mussert het spreekgestoelte Op deze dag den 21sten Maart la t officieel de winter voorbij en de lenta is gekomen Lente betcekent ontwaken jong leven hoop toekomst Het is WM een schrille tegenstelling n nieuwe lente en het herdenken van het einde van zoovele jonge levens tenzij deze Jonga levens geofferd zijn voor de komst van een nieuwe lente in het leven der volkeren Dit gelooven wij muurvast niettegenstaande de somberte der tijden daaruit ontleenen wij het recht en den plicht om de gevallenen Ie herdenken in eerbied en dankbaarheid Wij staan hier op den Grebbobcflg op de plaats waar Nedenlandsche soldaten hun leven lieten om de bezet ting van hun vaderland te voorkomen en waar Duitsche soldaten vielen voor de bittere militaire noodzaak om da Noordizeekust te bereiken tor afweer van de Engelschen en de Franscheo die aan hun vaderland den oorlog hadden verklaard Zy deden hun plicht en bij de uitoefening daarvan brachten zij het grootste offer hun jong leven Drie jaren zijn welhaast voorbijgegaan sinds de graven op den Grebbeberg gedolven werden Drie jaren zijakort in het leven van een volk maarhoelan g zullen zij voorkomen aan deachtergeblevenen de verwanten diehun zonen hun broers hun vader ofhaar echtgenoote of verloofden verloren voor het leven Welk een berg vanverdriet van wanhoop soms is ver nden aan de graden op den Grebba rg Hoe dikwijls zullen in afzondaring déze vragen gesteld zijn münGod waarvoor was dit noodig Wa dit niet te verrayden geweest Is lietoffer niet teveiTgecfs geweest Ik wil opaezen dag en op deze plaat niet tradi ten Öeze vragen te i eantwoordan Eenvast geloof beheerscht ons n I dat s werelds loop niet bestaat uil eenreeks toevallige gebeurtenissen ofeirger nog vergiaaln maar dat alleegoscfüedt volgens een welgeordemlplan ook al doonpronden wü dit dikwijls niet Zie vervolg pcB