Goudsche Courant, maandag 22 maart 1943

j I fjioMdtig Maart 1943 Bgr an Markt 31 Lativkeatas M GOUDSCHEACOUBAN r NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prjli 5 cent pe r nummer 9UU Jaareang No 21197 Chefredarteur r TIïTBB Oooda DUITSCH WEERM CUTSBËRICHT SOVJET DOORBRAAKPOGINGEN MISLUKT sterke spelers speel Bc het den neus en kneuzingen aan de heup beste verklaalPt echter de heer Van hy IS in het diaconessenhu s De Eeuwen opgewekt en optimistisch Buit verraadde inbrekers De A N P correspondent te Berlijn maakmeldlnis van een officieele mihlalre pubU catie waarin gesproken wordt nver hetveelomstreden doch nimmer bevestigde bestaan van ien mysteiieu7en ne el serper 1 Het IS een ultra modem wapen dat wchk n ZIJ geloofden een verpletterende n de normale kanonnen door een bultennumerieke mepprkw+wid aan hun 711 tl ewoon hoog vuursnelheid onderscheidtk ul meera m m aan nun zy te y vnom amstc wapens van de nevel n troepen behooren twee oorten ranaatwer middelmatig en eenseconden j rv kunnen deze beide werpers een veel grooter piM Ue eerste Keten der vestingwer aantal gianaten ve schieten dan een kanon öl begint blJ de plaats MatetZ reso Hierdoor slaan de granaten bijna alle tegeïOlt oneavMr Htm or 7iii nn lljkertijd m het beschoten terrein In en daar l ongweer fc m ten Zuidoos iar spreiding groot is l de to ale uitwerking ontzettend De neveltroepen werken twvendien met drie verschillende granaatsoorten en wel nevel brisant en brand granaten Het schieten met nevelgranaten heeft ten doel den vijand te verblinden Binnen enkele seconden wil hij ten aanval gaan of zal hH aangevallen worden Dan vuren de nevelwerpers enkele seconden achtereen hun granaten af en voordat dé vtiand weet wat er gebeurd is bevindt hij zich in een dichten en ondoordringbaren mist zlchtbaai voor zUn vijanden doch machteloos tegenover diens manoeuvres De di ecte beschieting met nevelgranaten heeft bij de verdediging tegen vijandelijke ftintseraanvallen veel succes gehad NIFUWK COMMANDANT VAN ME RlTgCHF HOMEFLEET In plaat van admiraal Tovey die een commando op zich genomen luM t ia de vice admiraal Sir Bruce A Fra KK naar de Engeibche berichtendienst meldt benoemd tot commandant van de Brltsche homefteet Fraser voormalig plaatsvervangend com mandant van de homefleet en commandant van het tweede eakader slagschepen is bevorderd tot admiraal troepen behooren twee soorten gra Het D N B meldt over de verdedl P werper van middelmatig Hngszone in Zuidoost Tuncsie het vo ïf X Jdl i rT f = JI oppefbevel der Duitsche we f deeit dd Maandag mede to het ZuKleiyke deel van het Oo fci deeit dd Maandag mede to i et ZuKleiyke deel vdn het front tot aan Bjelgorod votiden ea geen gevechten vjui beteekeP Uat 0uit che aan valk n ter flïi eiten en ten Noord Westen van ïï k blu t goede lordwingtn malT Ten Zuidwesten van Wjasma en 5i Zuiden van het Ladogameer mi S gisteren wederom vuandehjke arbraakpügingen m t de zwaarste JSezfin Alleen al ten Zuidwesten Wja ma hebben onze divisies op U twWelijke wyze door de luchtSit gettpund aedert 18 Maart raeer 270 pan bier wagent vernield 0 zware Sovjetaanvallen sed rt Mtétf ten Zuidoosten van LeninJJ o lemomen zun met zeer aware jSieBai voor den vyand op d en vaptJSidfin afweer onzer troep gestrand I 2aid en midden Tnnis vallea lulc Eogelsche en Amerikaansche M mshien de Italiaansche irtelUn ZjTÏmB re gevechten nog gaande Öevechtsv iegtuigen voor den langen éhiaid hebben op den Atlantischen Q MMn een vry groot koopvaardyschip net zware bommen be chadigd Bij reedfi gemeklen aanval van Duitj gevechlsvhegtuigen op de haven f Tnpobs in den nacht van 19 op 20 llilrt z jT drie koopvaardijschepen en een escorteboot tot zinken gebracht M DEN W1NTERH AG IN BET OOSTEN lanetint ieMratil Dfttmbr heeft over het diTwerp epIfooK aii den wtntertlu een igovoordraclit gehooden waann nïj o i iKt volgende zelde jjïui waai wti In den aanval zijn orjBHt wy het stot vaa de auccesvolte tegen f iflcven dte met de herovering vala fco haat hoogtepunt bereikten en die gfvairlU t e bres eter Sovjets In onze lliinfl ifweerfront naar het Weaten In de fiehtiBi naar den Dnjepr teniet deed Ook deze tegenoffensieven zullen weldra aHflndigd in omdat overal de krljgsopefitlct voor de naaate toekomst bepaald wor4k door de wet van het Jau getljde De fatmlsg elf kan wat betreft zijn uiterlijk tfloop tenminste ala afgesloten beschouwd RM4en Thanji kunnen wij met dankbaie MUoenIng conntateeren dat alle aanvalssec jm van Orel vla G hatsk Rrjef en Toropez t o het Ilmen en LadoRarneer standge r itn he i n Overal kwam vroeg of laat manale bolsjewistische stormloop tot fuitn nog voordat het operatieve doe eItlkt wu Men kalk wet zeggen dat door dit itudhouden etn zware sfreep door alle relenlBgcn en berekeningen van den vijand BET GEALLIEERDE OFFrNSIEF IN NOORDAFRIKA De militaire correspondent van het DKB schnift om Het Anglo Amenkiansche groote offensief is begonoen Montgomery bestormt met zyn lebtste leger sedert Zondag m een irooten aanva de Mareth Imie t wijl Israel Eisenhower in midden TUnis w Amerikaansche troepen in den itrtjd heeft geworpen Uit de tweeliïdige beweging blykt hoe 7j raar de gevechten zijn waarm de spittroepen in Tunis verwikkeld ijn Omtrent dé vechlahandelingen m bijzonderheoen kan natuurlijk nog n ete gezegd worden Va t schynt echfer wel te liaan dat de Anglo Arpertkanen pas begonnen zgn met het Moor hen met wel rumoer aangekondigde offensief wi e i j n van Gabes en trekt zich met een Me reeks van vestingen en st apun langs de kam der beboschte wtraatabcrgen uit die naar het vMlen steil afloopen eri daarmede WWige mogelgkheden vtior verdedtPt bieden Deze vestmgwerken ten JWle uit beton opgetrokken zyn zon kenmg te houden met de jongste JwUarmgen van den stryd om vaste ingen aangelegd Het terrein zon r wegen en zonder water biedt wel ar mofilijkheden voor de bewe van gemotoriseerde formaties 2 kan geenszins beschouwd worden lig tegen pantserwagens In den van deze verdedigingslinie strek a als een byna onoverkomelijke d ïï de zoutmoerassen tut van S el Djerid en van den Ooste wen üitlooper daarvan El Fedjedj en Ssr T st van ruim 200 kjn r Het Westen De zoutmoerassen n alechts langs twee natuurlijke rwn en ook nog slechts tydens de l Wepwwde op hchte voertuigen rd worden In andere tyden W z n zy voükoraen ontoegan In het kustgebied ïaten zy een ongeveer 35 k m breede f wL A de oase en de i kllï liggen en waar het L l Ben hefAlgeryn ket f ebied aan is de heuvelZuKien li et Noorden naar het n loopt stevig In handen van de 1 evoig van de jongste ojmiar wr troepen van gen raal v ld aHc Rommel j M REDE VAN CHUBCBIl L HSl W 0 ChurcWll meldt S P T 251 th L L rondslag voor zfln g dS n l f et Sïn 2 Wb i bunnen gelukken S J n er JS ehl noodig zijn SSn te krUgen Zoodra nSm 2 nL Ü e te ote ge ÏÏE 5Sf tT e dere vlr 5 T £ H T en over de Sï S I beraadslagen HIe na zou VoS S AziatJacheo raad 1m h rvarmgen door den r h 1 unnen niet meer een net hoofd worden gerlen De Wh leuwen tyd moeien S i l i iSÏ 1 LangzamerSiLw rirt Europoeache lah S CVSÏÏ vertegenwoordigd KLJ de ki premier raadzaam JJJ i leine Europeeesche landen in W at teder T lurn krachten peejch landen t bundelen Huren h T P vermoedelijk S lw t i overwinning van den S2 ïttt van H J cW het B W suïï vormen Nader lechts een klein gedeelte van fffthaald ia HU xtl sich t Jhua moeten afvragen of zïja oobetwihtbara aqvalKsucceaaen m hel Zuidett opwe ni tegen de zware verliezen die htj aan hét centrale en Noordel ke front laden iiaeft De terretBwinat uiigtdrufct In vlerkante mijlen ia ongctwijfetd veel lager dan de bolsJewUten gehoopt hadden te bereiken en wat zij miniktena gehoopt hadden te bereiken toen haar door het ooriog ge het verraabende moces aan Wolga en dm Don in de schoot werd geworpen De beretting van het Oostelijke deel Ier Oekraïne en de vernietiging van de hier BtrUdende Duitsche troepen met all hieraan vaatgeknoopte verwachtingen van een algemeenen zegevierenden opmarsch la totaal mislukt Wij zien hierbU niet over het hoofd dat de bolsjewiaten tijdens hun groöte offensieven in het Zuiden aanvankelilk belangrijke prestaties In de leiding ook van groote voor varati kkenden bewegingen iii den strjyd geworpen formaties geleverd hebben Wij geven toe dat ziJ veel geleerd hebben Des ta stei ker heeft de laatste phase van d geweldige wmterw onsteUng de grenzen aangetoond die aan hun operaties kuünen gesteld z n Het feit blijft bestaan dat ook de bolsjewiaten onclerworpen zijn aan de wet van de culminatie tn lederen aanval en vooral dat zij het tijdstip waarop hun aanvaUkracht veroordeeld wa om e kort te schieten niet hebben gezl n Zh hebben hierbij zeer duidelijk de grootste fouten gemaakt die een leget leiding maar kan maken Bi het eclatante onderschatten van den vUand Daarbij ii met het feit beslissend dat hun hierdoor een zware nederlaag vierd toegebracht doch de manier waarop dit geichledde De vernietiging van sterke doch afzonderlijke en op zich zelf aangewezen formaties werkt verhelduvnd voor het falen Van de bolsjewistische leiding op een beslissend tijdstip De vergeefsche pogingen der bol jewlsten om hun positie aan d Donetz te hei tellen zijn ook in een ander opzicht kenmerkend Het snelle aanrukken van talrllke formaties van andere fronten m plaats van en slag te voeren met de operatieve reseiVe duldt voor het eei t aan dat Sök de hun ter beschikking staande m assa s tet omiUputtelljk zifn Juist hierin lag tot dusver de eigenlijke geweldige stet kte der bolsjewistai Wanneer thans op dit gebied gren7 n bfllken te bestaan dan ia hierdoor een opheldering verkregen waarvan de beteekenis moeilijk overschat kan worden De overmacht a n menschen en deels ook afu wapciia bij den vijand was oorzfak van het feit dat ons in de eerste plaats de volledige superioriteit ontzeSd bleef Komt dese hinderpaal te vervallen dan volgt veel misschien w el alles vanzelf Voor de bolajewlsteu ia de vraag wat na het mislukken van het winter offensief gebeuren moet een groote zorg Luitenant generaal Dtttmar besloot met de volgende woorden Wij zien niet over het hoofd dat de op en neergang In de gebeurtenissen nog geenszins voor altijd bezworen kan yn Uit de gebeurtenissen van deren winter kunnen wt deze zekerheid overhouden ook tegenover dezen taaisten van onze vljattden wordt aan en helder door maathoudende vermetelheid geleld wi len en een door hardheid en tot mthenngen bereid handelen het succes met onthouden Beperkt het clcctrtcifcitsuerbruik Het ts uw eigen belang zonder hierbij tradities te vernietigen pitzou ook het meeat in het belang zijn an dedrie groote wereldmachten zonder welkersamenwerking een oplossing veimoadelijkonmogelijk is Het is thans nog e vroegom over bijzonderheden en zelfs grenskwesties te spreken Hetgeen niet wil zeggendat geen vqórleopige onderhandelingen tusschen de geallieerde inogendheden aan dengang kunnen ztjn MElfWR DUITSCHE WAPEVBN DE TIMES 0 EB DE ItEDF VAN DEN FOHHSR Nya Dagligt Allehanda mektt uit Londen dat de Times als eenig punt uit de rede van den FUhrer de passage licht dat Churchill reeds In 1933 het plan heeft gehad Dultschland te vernietigen De Times geeft toe dat dit waar is en verklaart dat Ëigeland slechts berouw heeft niet reeds eerder dit plan te hebben gehad f m r É 1 4 ii W 1 1 f 1 De Faiirer Be defi edenkl kU ter pIceMIgheM t g v den tin uu Telefqto Hottmann Staiif dChHetdoHtL RAADSELACHTIGE MOORD IN DEN HAAG Jong meisje met shawl gedood Een 15 jarige jongen die Zondagavond omstreeks hdlf negen langs den spoordijk en het viaduct by den Viaductweg te s Gravenhage Uep zag in een landje aan den Winterweg een tweetal mannen die erg verdacht deden De jongen dacht aan het sloepen van gestolen rijwielen en ging daarom zijn vader waarschuwen Deze die luchtbeschermingsman is nam een buurman mede en gmg met den Jongen naar de aangegeven plaats Toen zy hier aankwamen zagen zy juist hoe een beer en dame op de fiets stapten en vry snel wegreder De luchtbeschermingsman vroeg hun even te wachten waarop de heer antwoordde dat hij geen tijd had omdat hy een dokter gmg halen Daarop nam de luchtbeschermer zijn rywlel en ette de wegfictsende na doch hij kreeg een lekken band n moesti de achtervolging opgeven De buurnidk was intusschen met den jongen naar den kuil gegaan waarin zich twee fig uren bevonden De een was een meisje van naar schatting omstreeks 20 jaar en de ander een jongeman Deze zei dat het meisje onwd was geworden en vroeg om even een doktér te gaan halen De buurman die egn lucifer aanstak zag dat het meisje dood of bewusteloos was en hij besloot de politie te waarschuwen Een der rechercheurs ontdekte dat de jongeman een klein wondje by den neus had en maakte hem hierop attentHet jongmensch antwoordde dat hy by de hulpverleening over het meisje gestruikeld was en toen zyn neus aan een steen bad verwond Aangezien dit met erg geloofwaardig klonk is ai meegenomen en na een verhoor van anderhalf uur bekende hy het meisje meteen shawl te hebben gedood Omtrent het motief kon hy niets zeggen Hy hadhet mqisje gistermiddag leeren kennen in een ijssalon en had voor s avondseen afspraak met haar gemaakt Dennaam van bet glachtoffer kende hi niet eens De politie verzoekt dan ook hun die inlichtingen omtrent de identiteit van het meisje kunnen gevtn zich te melden aan het bureau Laan Copes van Cattenburch 53 Het signalement luidt als volgt 18 23 jaar oud 1 6S m lang forsch gelKiuwd bolrond gelaat blond haar blauwe oogen Zij droeg een bril met doublé om pnde glazen terwijl het montuur verder van licht celluloid was Zij was gekleed in een bruinen mantel met dito bon kraag en een bruin gebloemde shawl om den hals Voorts droeg zU een donke blauwe jurk beige kousen en bruine schoeien Om haar Jials hing een niedailloTt waarin twee portretjes een van 2 heeren en een van een dame met een baret op Zd was in het bezit van een Konmgsrtjwiel van den fabrikant A Bos Tevens verroekt de politic den heer en dame die omstreeks half negen ztjn afgekomen op hulpgeroep van een meisje doch die later met een rijwiel zijn vertrokken zeggende dat irij een dokter gingen halen zich eveneens te willen melden Laan Copes van Cattenburch 55 KINDERFN DOOR VALLEND GESTEENTE GEDOOP Een drietal kinderen van den landbouwer A Uit Laetana gem Oploo c a speelden in de nabyheid an een Kïuwvalhgen muur toen deze plotseling omviel Twee kinderen werden onder di steenen bedolven en op slag gedood Een hoeksteen Schouder san schouder met de verbonden Europeesche legers leggen Vvij thans leeds aan het Oostfront de grondslagen van het Europa der kameraadschap Eeti hoeksteen van Ket nieuwe Europa hard aK Staal gebeiteld door mannen die hun idealistne geboren utt hun afkomst plaatsen tegenover het den behoorltjken mensch onwaardige bolsjewisme Het behoud van eigen aard en traditie worden hier gesteld tegenover de vernietiging van cultuur beschaving en scheppingskracht Helpt ook gij mee en begint met te storten op giro 432100 verzorgingsfonds van hot VrtJwlUigerslegloen Nedeiland OVE TEIEFOOtrttOSTPN VAN CAFt BEZOEKERS MKkST OMZETBELASTING BETAAI WCHtDEN Een daféhoujler moest omzettielasting betalen over de telefoonkosten weUce door l ezoekers gemaakt waren De caféhouder die over twee toestellen met geldautomaten l esohikte was het hiermee niet eens en ging in beroep btj de tarlefcomrnissle Deze heeft nu t esli5t dat door het ter beschikking stellen bij wijze van service van telefoontoestellen van zijn bezoekers de exploitant diensten verricht in den zin vaa het oirzetbejsistljigbesluit 1040 De door d beeoekers voor het gebruik van de toestellen betaalde bedragen hebben h t karakter van vergoeding en stjn als zoodanig aan de heffinc onderworpen RADIOPROGRAMMA Woensdsf 24 Maart Hflvcnmm I 715 Gr 7 30 BNO 7 40 Gr 8 30 BNO 8 50 Gr 10 00 Gr 10 49 Wllly Kok 1130 Orgel 12 00 Almanak 12 OS Ork Piet van ijk 12 4SBNO 1310 Gr 14 00 Solistenconcert 15 OO Melodie en rhythme 16 45 BNO 17 00 Jiuismugek 17 30 De roode bus 7 SO Episoden 18 30 BNO 18 40 Zang en piano 1900 Wat niet in de krant staat 10 15 R C Cello piauo en sopraan 30 10 U S O soliste en Mannenkoor 21 45 BNO 22 00 Musette 22 ao Symph ork 22 45 24 00 Gr Htlvnsam II 7 15 7 40 Zie Hilv I 7 40 Gymn 7 90 Sport 8 00 Plattelalulsvrouw 8 16 Berl Staitsopera Ork 8 30 BNO 8 40 Ouvertures van Rossini 8 00 Balletmuz 9 lo 9 30 Hulsvrouw 19 00 Coded uitz 10 40 Sopraan en piano 11 00 Kleuters fl 30 Jeugdkoor 1130 Ork Malando 12 30 De Ned Co8p Raad 12 45 BNO 13 05 Gevar progr 14 00 Godsd urtz 14 30 Comp voor str kork 15 30 V oordracht 15 45 Piano 16 13 Viool en WitDO 16 45 BNO 17 00 Jeugd 17 30 Ork Wmy Berking 17 45 Sp V d dag en BNO 18 00 Operetteconcerl 1913 RC Musette 19 48 BNO 19 55 Halfweg 2145 BNO 22 lOAvondwtjding 22 20 Zie Hllv l GELD EN GOEDEREN INI EVEREN VAN BANKBIUETTE 7 De Hoofdgroep Banken deelt mede dat de leden van de Bedrijfsgroep Handelsbanken van de Bedrijfsgroep Landbouwcredielbanken en van de Vereeniging voor den Effectenhandel hun bemiddeling verleenen bij het inleveren van bankbiljetten van 500 en vaa lOOO gulden blj de bevoegde Rljksbelastingkantoren Degenen die van deze bemiddeling wenschen gebruik te maken dienen bij de inlevering van faun bankbiljetten tevens aan den bankier of commlssionnatr in effecten de gegevens te verschaffen welke dese noodig heeft DISTRlBUTlSJVteUWS Geen slgarettenkaarten meer voor vrouwen versnaperinobnkaaAtbn alleen vook kinderen beneden 14 jaar t e plaatselyke distributiediensten zullen vaa 28 Maart lot en met 17 April bornkaarten voedingsmiddelen 5e periode 1943 alsmede nieuw klantenkaarten voor groente uitreiken Adrdappelbonnen komen thans weer op de bonkaarten voor voedingsniiddelen voor Er warden ook nieawe tabaks en versmapegingcnkaartui uitgereikt Men kan niet U en tunehen een tabaksUurt en een verauperingeokaart Uitgereikt worden aan kinderen beneden den leeftijd van 14 jaar een vennaperingenkaart aan manaelUkc personen van U jaar en ouder een tabakakaart Alle overige verbruikers ontvangen noch een tabakskaart noch een slgarettenkaart noch een versnaperingenik irt Kaarten voor kindervoeding Verder worden aan kinderen beneden den leeftyd van vier jaar naast de bonikaart voor voedingsmiddelen kaarten voor kindervoeding uitgereikt Kinderen gelboren na 17 Aprü 1941 ontvangen een bonkaart R 215 Kmdefen geboren tusschen 17 Apnl 1939 en 18 April 1941 ontvangen een bonkaart R 115 Aanvraagformulieren voor brandstoffenkaart Ten sloVe zullen de diensten aanvraagformulieren voor een brarvdstoffenkaart uitreiken aan hen die de ianduidftig hoofd op hun distributiestamkaart hebben Deze aanvraag foimulieren moeten by bet afhalender bonkaarten voor de 6e periodeworden ingediend terwyl dan tevens de oude DV k art voor brandstoffen met de bonnen 11 bv 12 bv D bv en 14 bv moet worden inffelev ei i C DE AFLEVllÈN VAK IARGAAINE EN BAK EN BRAAOVET De aflevennÈf van margarine eh baken breadvet op de bonnen boter 10 welke by de winkeliers zyn ingeleverd zal van Woensdag 24 Maa t ot en met Zondag 4 Aprü plaats virden Zooals bekerd zal voor de helft der ingeleverde bonnen margarine en voor de andere heift bak en braadvet worden afgeleverd Binnenkort rundvet op boterbon 13 Op de bonnen boter 13a en boter 1 Jb van de bonkaart voor voedingsmiddelen welke geWig zyn van Maandag 5 tot en met Vrydag 16 April zal desgewenscht rundvet verkrygbaar zyn en wel per A bon of per tweetal B bonnen 200 gram Men dient de bonnen daartoe bg den slager m te leveren desgewenscht tegen ontvangstbewijB van Woensdag 24 tot en met Zaterdag 27 Maart Zy die m deze periode bon li met by hun slager hebben ingeleverd kunnen daarop geen rundvet betrek ken dodh uitsluitend de artikelen die later op dezen bon worden verkryg baar gesteld Met de aflevering van het nmdvet mag eerst op Maandag 5 April een aanvang worden gemaakt 27 ftaart laatste groote straatcollecte van de Winterhulp giro 5553 Feuilleton adruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Mederiandsche Roman door T J A L CORDEMS 6S We ssailien n de dttatenruis onder de wiaramde genietend van de fcoeflte van dien avond Nu en dan schuifelidle een witite of ion kere gedaante onhoorbaar voorbij o w ïwiekteni eeii paar niannen tanm zadbt me elkiaar pmaitend met weetoe virseimidfe keelgelUKJen Opeiens stond Djeetunig weer voor ons met een stoot paik Vam den wasqhiboaa ziel hy Keenmnig sti de lamip aan en onae bediendie tegdib de keurig g iwiaascJ en paikken op 1ia el nyet eenig kiüeangelid diab Alfred m een der ztdckcK haid laten aitten Wat boBt het vroeg hy Djee timg ke k verwondlendi Nieta aei hy gij zyt nnroare oneegasttn De begum TÜrffc voor u Het kxratite moerte hem te bewegen althiainis het kleingeld aan te nemen dsit hy terugibiraioht Gy hebt zieker meer onder BuropeSnen vwiieerd vroeg ik hem Bumn een jaar ben ik m Bombay geweest andiwoorcSde hy ik waa diaar bedaenide m een hotel en heb daar veel vtreemide gewooniten gemcn due afwykcn v an de gewoonrtien vati m yn volk Dait Wil ik gelooven zei Alfred wy voeten ons hter 90k vreemd et ik vrees diait we uit ontoekendfteid met s lands gebruiken heel w at dm®endoen dae bier amdwa worden gedaan Dot wordt u ndnimer ten kwade geduid zeg Dji eimg ledeiven weet mimersC dat gy ails vreemdelmigen met onze gebTUttaen ombeiEend zyC Zoo is het my at Bombay steeds opgevallen dait de tneeren opstaan alis er een dame birnenkomt Hier doet men dat me Hier opent men oeeo dteur of vooiiiaag KewringJBn voor WaffenS Sl en Legioen Het S S EnMAzkommagMlo Nieder lande deelt mede Wedertadeis van arlsdi bh ed in den leeftyd van 17 45 J wr ook eI wden die liohamelvk zoowel als geéstelyk goed ontwikkeM zyn en zich geheel kunnen geven aan de ewchen die de opleidvm htm ateUi kunnen zi by de genoemde aciireeeen vervoegen tenemde gekeurd t worden Ne lcrlui sclie VrtlwUligers In de Saviel ume SS PK Spahn O H Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulluig in Nederland In eeo speciaal wachtbataljod Gesinsleden dexer vrywiUlgera hebben ge ijke voorrechten als degenen die dienen In de Watten 8 ot het Legioen kostwimersvergoedlng koatelooze ziekenverpleging extra levensmiddelen eni Tydens deze keuriii4 en kunnen zich ook diegenen melden die tot de Ger lAaansche SS ir Nederland wiUen toetreden 24 34J 10 00 uur utrecnt Wehrmaebthsim Maiaptetn 29 l 43 10 00 uur Amersfoort Dienstftbouw Leusderwef 26 3 43 10 00 uur Oen Haag Ctt Jlm Uout Bezuldenhoutscheweg Twee arbeiders bekneld TRANSPORTBAAN OMGEVALLEN In de krytma ery van Gefar Boekamp op de Nieuvi Gouwe is gisterochtend by het ver oer van een z g jaeobsladaer een der steunbuizen die doorgeroest bleek te zyn gebroken waardoor het twee en een halve meter hooge toestel ómvle Twee arbeiders werden m den val medegetrokkkn De 43jarige A de Jong uit de Lange Dwarsstraat kreeg een huidwond aan Wyk opgenomen De 38 jarige A Wemmers uit de Kmpefstraat had kneuzingen aan arm schouder en heup Na behandeld te zyn is hy naar huis gebracht THEORETISCH TANDHEEI KVNDIG EXAMEN 2E GEDEELTE Aan de Rylcsuniversitwt te Utrecht IS geslaagd voor het theoretisch tandhee kiuidig examen 2e gedeelte onze stadgenoot de heer M A J Kor fnoevcr DIEVEN IN POORT EN GANG Uit een poort naast e jn woning aan Jiet Jaagpad is een damesrywiel ont vreemd In een huis aan de Crabethstraat is een regenmantel uit den gan £ gehkakl m 1 v ooT een vtouiw noch Iaat men haar vooiigaan als men uütgaat Dan 19 dait m myn land anders 2901 ik ladnerjii Deat iiaat men a n de VTTOUw die vocnrang Ik ken uw land niet antwxiordide DjecSiinig maar hier zxxi dte vrouw er mieit oip gesjeid z n ails zy d man vóór modht ga n door de dichte boesdhen larngs de steile bergpaden ofdoor de gevaairilyike junglle Die man is een f iloaool iieii Alfred iioen Djeemng weg wis Hy heeft ons da eens netges vertwkJ wat we by Bemgor vericeerd hebben gedaian Maar hy heeft ons levena gelieerd dait de eigenaardli hedien van een land ocdc van invUioed zijn op de om iBnigsvormien zyner bewoners Be heb daar vioeger nooit over gedacht IfOOFDSTUK XI De slapende Boaddha Den volgentien monden besloifen wenog eens een vericenniiig te gaan doen langs bet raviyn dcch m tegenovengestielde riciiitinig Het hxxtite ons een fliiinike wandeJimg maar w vondien geen enJccl middlei om lonigs dien weig het giXMiidigebied der praises te verJatem Bi onae thuBkonwt vertelde D eeIrnft dat er een bode van het paleis was geweest met het verzoek ons daartieen te begeven Al weer eai audientae mopperde Alfred maar het gaat nu niiet zoo otfic eel a s gistiopen toen we werden afgehaaJid en door een miHtaBre w 6ht werden begeleid Na wait gerust te hebben en van kieeren te heMien verwwsebl wandelden we kngs den tempelberg naar het vcffcl ji der voïBrtim Wordt vervolgd l i Wanneer verduisteren i naiineer veru Van n tot 28 Maart ▼ erdobteren van 1158 uur tot 6 3C anr f Maan op 22 02 onder 8 02 81 in larige ilamm r fcampioenstottrnool D h r A van EVuwcn uH Boikoop n enthoukiatt speler van kindtaf J ONG peieenL oud gedaan Dit spreeicwoord it ten traite uoi toepa s ng op den heer A vb £ uuien t Boskoop di reeds op d 7 jariBen leejhjd het domspel leerde en nu op Sl janoen leeftyi nog meedoet aan de isedstryden otn het damkampioenschap t i het rayon Gouda on den JVederiandschen Dombond £ n met succesf Want hij toist eerste in z n oroep te toordeii en zoo de eindtoedstri den te bereiken die deze toeken erspeeld worden In Waddinitveen was de beer Van Eeuwen destyds een der opirichte van de eerste damclub en later ook van die tweede Vele jarrai was hi ha seoretans en pennmgmeeoter Later was hy ook bestuurslid van de damclub Arnhem torwyl h j tegenwooidig ui Boskoop jeelt Zijn geheele leven hoeft hSj zyn liefde voor fast danutpel behouden Wel houdt hy genwoordig naast zyn damavond er ook nog een haak en kaarUvomdje op na maar dammen ilaat ste f bovenaan En dikwijls zrt hy bovendien nog een of ander damprobleem op te lossoi In bed nog aan het dammen Vroeger heeft hy wel meegedaan met de pirobleemwedstryden van den Ned Dambond Het eerste jaar won h j d n dfiixlen en het tweede jaai den tweeden prys Edoch dit opkésen van problemen gmg te veel tijd kosten en de zaak hy had een levensmiddelen bedry f mocht er luet onder lyden Het is hem toen wel gebeurd dat hy s nacht plotseling uit zy bed sprong omdat hy uieen de oplos smg van een probleem evoiMten had waarnaar hy tevoren vwgeefs gezocht had Wat de wedstrydapo it betreft heeft de heer Van Eeuwen m groepswed stirydeo tweemaal m Utrecht den eersten prys behaald en eenmaal m Den Haag In Arnhem wist hy t te brengen tot de finale om he d mkampioau = chap van GemeirlSnd Ik heb het altyd raag gedaan zegt dezevitale en krasse Bl jarige en ik doe het nog aag Die reisjes naar Gouda op acht achtereen volgend Zondagen heb ik er best voor over Inmiddels heeft hy nu al twee wed stryden om het kampioenschap achter den rug een party verloren eo eatt DIEFSTALLEN IN KAASPAIUIIIIS DOOR LEDE VAN PERSONEEL Een agent van politie die er het lyna van moest hebben toen hy s avonds twee pereonen met een zak achterop h n flets zag en hen aanhield op het ofgenblik dat de wielryder op het punt stonden him last een huis binnen te brengen heeft met zyn optreden een inbraak en een smoikkeUiandel aan het licht gebracht en meteen de daders gevangen Want de twee vervoerden kazen da een vjer en de andere twee en iie kazen hadden zy juist gestolen In het pakhuis van de Kaashandel Maatschappy Gouda by welke ondernemmg het tweetal de 23 jarige kaas pakhuisknecht J B eij zyn 28 jarige collega T K B m dienst waren Met behulp van een vaiflche sleutel was de inbraak gepleegd en daar da daders precies den weg wisten was het een klem kunstje de kaïsen weg te nemen By de inbraak was tegenwoordig geweest de Sl jarige huisvrouw J da L de B die tydens het vervoer v n de buit naar haar woning al kans had gezien al drie kazen te verkoopen Dat geschiedde door bemiddeling van den iSjaTsgen kapper W v d L aan den 40jarigen winkelier P m tH die ze weer doorleverde aan éea 30jarigen wmkelier 3 C v d B Ta diens huuse zyn twee kazen in beslag genomen Een was er verkocht aan den 32 arigen machinebankwerker A L A B De prys was steeds opgeloopen en op den duur knap styf gewonten Het was met de eerste maal dat da pakhui ncchts op diefstal waren uitgedaan Uit het onderzoek van de politie blaek dat zj een week ta voren zeven kaz i hadden ontvreemd Deze waren vertcocht aan de genoemd huisvrouw door bemiddeling van den kapper v d L via den winkelier in t H terechtgekomen by den 27 jar4gen winkelier M G v S en vervolgens btf den 26 jarigen wmkelier CAD dia de zwarte kaas m zyn zaak tegen nor malen prys verkocht om z jn tekort aan bonnen aan te zuiveren Het een bracht het andere mede BU een huiszoeking m de wonmg van den kaaspakhuisknecht T K B werden Iwmtig pakjes Belgische shag gevonden gekocht vin den 69 jaingen H V V die de shag m Brabant had bebokken By den anderen knecht werden diverse textielgoederen m beslag genomen gekocht van de huisvrouw dia de goe deren weer had van den 33j an gen manufaoturier J B Tegen all betrokkenwi is procesverbaal opgemaakt De beide dader der inbraken zyn naar het Huïs van Bewaring te Rotterdarti oveaigebracht BooUicOseUur f O Wmtms BD ra Oietradsoteui voor Gouda n OnMtrelim f Tleter Oouda Vsrsntwoordslök vow sdvertmtlti U Akkersdtjk Bo t d 2 J ceMer NV Rottsrdtnuwh KtoUWiblJd RottcrdaoL