Goudsche Courant, dinsdag 23 maart 1943

mmm VAM r 1 I07S 10 0 111 ml 1134 1138 iin 11 9 131 im IK 1319 13S 143 I4 S 1914 1931 19 8 lan 109 1719 1717 1717 IT Kon i n 1007 199 18 0 WI 101 307 M 3101 3114 3I0S 317 3102 31 2 2231 33S4 3301 331 an 1333 nu 3344 3103 m 33M 2917 2911 3933 tsu ISTT 3 13 M Ma xan 1044 mw 1701 3717 m rni BI tm 2840 2aS4 1 70 aat 2094 i 38 3 3029 3001 1110 134 3143 3197 11 4 IKS 3 110 3313 333 333 9397 338 1378 343 34 1 34 3 K 3194 vm 3378 3901 3714 jgöfl 3801 3888 3 1 3 M 3 41 m 408 m 409 1 4000 408 4089 tt n 40 8 4130 4134 4139 4141 4201 im 4212 4340 4301 4 88 4301 4359 4378 4378 43 1 43 1 4410 4430 444 4477 4923 4M0 480 4011 4 14 401 4047 as 4007 40 10 4727 4703 4880 4 10 4814 4 49 4S 4 9017 null 9147 9191 9190 Mil 927 9301 93M 9300 9419 mS 9447 M90 3490 94 1 9480 9911 9998 9398 9 04 9808 9010 SOS 2£S 9 09 9T3 9757 MS S880 sm 9 4 9 71 9W4 Oil 0090 0000 0007 0101 8194 8189 23 8143 8344 294 28 4202 03 19 333 03 17 8304 e3 0387 OM 8449 8481 0920 8927 SV10 0902 0904 0980 0819 601 OOM 8710 8720 8778 8780 M3I 030 0 07 0004 888 7004 7039 7049 7073 7102 7100 7132 730 1 7230 73 9 7439 7443 74M 7SC0 7901 7381 70U8 TOO 782 7M0 7001 T74 7783 7804 mn 7832 7830 7880 71111 7 84 7 11 7 0 0037 0111 8313 1317 8270 8 102 8348 380 8371 8411 047 1 0913 09 4 8973 US kgl 8030 8720 8738 t782 8809 8898 m 111 OMM 0933 0070 OOOI 8034 099 073 0 7 KiS 0113 tim 0137 SI3S I93 0177 189 01 209 213 2 2 0 09 330 417 0420 423 40 470 0471 489 018 930 043 940 9 8 ssoe SS I K41 9074 0714 791 793 MZ7 M4 90 77 10013 lOIOA I0I3I 10130 10100 10181 lOiM 101 9 101 7 10114 10270 IO130 10413 10414 10430 I040S I0SS4 lOilS 10730 10743 10747 lOTV 10040 10 09 10044 Nederlandsche Voetbal Bónd Af deeiing Gouda Secretariaat Kamer Gouda Telefoon 2764 Vleeach 4 13 MU Vree HA rantsóê iï Vleesch M19 M17 res 31 9 rantaoen BUioadere raaueenen Van 4 t m 13 aa reserve 3 11 390 gr naaaappelen t m 17 April an O t m 21 jaac 1 kg appelen op mnen reaerve S 13 3 12 en 4 12 t m 17 AprU deren met 424 congulten terwUl 203 huisbezoeken voor zuigelingenzorg wrdcn afgelegd Van het materiaal in het magajyn werd een druk gebruik gemaaltt Door bemiddeling van de vereemging werden twee t b cpatiënten verpleegd m een sanatorium By de verkiezing van bestuursleden werden de heeren K Edelman en C van Leeuwen herkozen terwijl in de piaatf van dr J H T du Pon die zich in verJBand met zijn a 8 vertrek niet herkiesbaar stelde werd gekoaeni de heer C Bonienbal De voorzitter bracht dank aan dr du Pon voor hetgeen deze voor de vereeniging had gedaan In verband me de financiëéle positie der vereeniging telde hef bestuur voor de contributie te verhoogen Besloten werd de minimum Aantributie van ƒ 1 op ƒ 2 per jaar te brengen De voorzitter richtte hartelijke wooi en tot den heer J Slinger die gedurende 43 jafen bode magazijnmeester der vereeniging is geweest en than wegens zün hoogen Wftijd voor deze functie had bedankt Spreker bracht den heer Slinger danlj voor d uitstekende wyze waarop hij zijn taak had vervuld en wenschte hem een welverdiend ru t toe OFFICIEELE MEDEDEELIN6EN MAXIMDM GROSSIRBS EN DETAILUSTINPRUZEN VOOR GROENTEN EN PRUIT Bekendmaking No 49 Deze prijslijst geldt van 23 klaart IM3 af De eerst vermelde prijzen zijn grossiers prezen de tweede de prijzen voor den consument De grossiersprijTen betreffen hotveeiheden per 100 kg per lOO bos of per 100 stuks die der consumenten zijn per kg per bos of per stuk GROENTEN Andijvie glas 37 50 0 47 Kroten I tot Vj kg per st 8 5 0 11 II van Vr l Kg per st 7 0 10 ni van 1 l i kg per st f 0 08 Gekookte kroten 3 st of meer dan3st per kg 16 O 21 minder dan 3 st p kg 13 90 r O IB Roode kool ƒ ILSOr 0 15 Savoye kool Igeell f 10 50 0 14 Savoye kool leroen ƒ 10 50 0 14 Witte kool 8 50 ƒ 0 12 Boerenkool 11 ƒ 0 14 Bloemkool Soort I boxen 20 cm over den kop pemrten 38 O 48 II van 16 20 cm over den kop ge1 EeflvJUulkbaar Rijwiel ♦ IJntoJtu Q omiemehi Daar stelt U toch Ceeft het daarom een goede verzorging Laat het jKns n an uHwandIg ehoenmakan tevens voorzien yan nlaiiwa keMngkaat geen papier 1 6 50 en vcrdfr steeds ragalmatlg vakktmdlg andariiMidaa door U 4wlalhand iMir voor nu en na Miio rlog WHIaai Tamkarga aat n Tal see De Dubbelganger Nog ankela plaotsan aan de kagtallll De KI EINTJFES ruèrte tsordt opgenomen Dlnadaga Dauderaags en Zaterdaga Tartat Betrekkmg advertentlea 1 13 woorden ÜM elke 4 woorden meer ttj Andere advertenties 1 13 woorden 0 2S eliw 4 woorden meer 1 0 10 allea bil vooruttt etahng Advertenties onder nummer aan het bureau 10 cent verlioogmg Bewijanummera S cent cjctra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kanaea werden atgekaaM ellten werkdag van SM uur Zaterdags alleea van 13 3 aar GORDIJNEN kunnen voorloopig nief behandeld worden 4 92 STAATSLOTERIJ TEEKENAAR vraaet vr eti mnl modellen Br no 6988 bur v d blad noudMo Vji RUST KLASSE ie TUUUNa OOOI raUEIM issos t low 3 3s rm t WIE WIL BUILEN boven huis mooi punt centr der stad ƒ 4 50 p v voor benedenwomm nette omg tot ƒ 8 p w Br onder no 6989 bu van dit blad 14174 f 400 n I T33 f 300SMl tont I34SS I40 S 1971 Angora kater met stamboom gezocht voor dekking ricven V d Toorn Markt 54 Oouda 1 ef 2767 U blyft smullen Onze Victoria biscuits zijn zóó lekker en zóó bros dat iedereen egt Wat Victonentje brengt is goed Wie wil mUn woniiif van fi St rullen voor een woning huurprijs ƒ 5 of f 6 omg K Akkeren Btieven onder no 6943 bur v d bl Te kimp gevraagd een jongensjas leeftijd 9 jaar of grootgre maat J Speksnijd r Bliersche G 97a Stol wijk A S MAANDAG 29 MAART AANVANG J ER 11 de premiÊtrekking DER N V HAJGHTON COV amm Gevraagd POLSHORLOGE goede kwaliteit Behangselbpurs ZeugesUraat 86 Te koop mahonie Slaapka mer ƒ 125 v d Berg V Palmstraat 138 10 49 10 01 ia 4 10 87 11021 11034 11003 11009 IMOO 11121 11197 11181 11200 11333 11333 11279 II2M 11318 II34 11194 U373 II1S9 II4I3 11417 11480 11930 11980 11032 11092 11879 11800 11793 IT7S 11 01 11 0 11111 11887 11874 08 1 11 12 IKK 11084 13034 12087 13109 IIISI 13 imi 12340 12341 12171 12287 12327 12341 12392 12397 IM 13478 I297 I3M8 12027 12882 12883 1270 12719 12743 12748 12831 liS42 I2M 12n9 11 19 12 18 12900 19009 13058 13139 13143 13193 13912 13370 13403 13430 I344 13480 13472 134 3 13484 13488 139 18 13900 1 307 13970 13989 13830 13840 13801 13717 11749 13771 13701 13781 13821 13890 13882 13977 13 81 14020 14071 14100 14171 141 7 14200 14233 I 14910 14947 14392 14001 14 38 14830 1 14728 14730 I474 14700 14000 14810 I 19080 19103 19118 19110 13147 1914 I 19342 13393 19SKI 19413 15422 13434 t 15925 IS 13 19 197 I997t lita I3088 I 13703 I374 19750 19797 I57W IStSl lUM IMOI 18034 lOIIM I8II2 I8I3I 18140 18184 18172 ISÏn 18228 10220 10211 18248 I8273J 300 l 9ai ISt 10417 18471 18483 104 1 18900 18527 180 4 18 73 IBS77 M4 jnof 1 742 1 14 18773 18 33 10834 18807 ismi 18 15 lOBOO 18 71 16 77 iat 188 l M 17030 17040 170 2 17103 17198 17130 17170 ITI83 17207 17243 17299 17174 I72S7 17234 172 1 17417 17448 17472 174 4 174 3 17902 17331 179H 179 1 I75S3 i79 17810 17707 17737 17740 17754 17760 17828 17tS3 l7 U 17Mf 17 29 17 27 17 98 17090 18042 I80II I8I4I 18178 18185 18205 1J8340 l iM IS2 1 18313 18327 1 373 I83B 1 440 18458 184 7 IB90I 18525 S8533 18938 18971 18973 18820 18890 18858 188 4 18704 18713 I875t 18730 18810 I8C18 I8tU 18889 18050 18 90 19020 lOim 10088 19098 19103 19125 im34 10135 1 137 10140 10144 10178 18130 1 340 1 242 19285 19327 193J i 1 Te kofip DMMue gebr Kinderwagen ƒ 2S Wed IJ de Graas J 94 Boven Haastrecht TE KOOI een goede Kookkachel ƒ 30 en een defecte bushaaid ƒ 5 G Kos eT s Gravcnbr weg F 35 Reeuwijk Banketbakkerij A v Beekutn Oost Haven fi vraaKt Dienstbode voor halve dauen VnidaKs den geheelen dag of Werkster voor halve daeen ook Vrijdags den geheelen dag Aanmelding dag behalve Uinsdagsmiddags De uittlasen der trekkiqg zijllen regelmatig in DIT BLAD vertchijnen Gevraagd Egyptisch lianen Windjack in ruil voor demiregenjas leeft 21 jaar D J den Hertog Burg Martenssmgel 82 ooT direct gevtraagd aankomend BEDIENDE m of vr voor kantoor Leeftijd 16 20 jaar Br no O 1947 bar v d blad Aangeboden e en aantal LAMPENKAPDOOZEN tl per stuk W Brenkman N Haven 25 McMk DO raoda Uw t d productteil Denk aan de toakomst O titd komt wear dat Hei wordt opgebouwd Dan movt U paraat aija Ga choolda kracKtan aullan noodig aijn als da groota darapbevw bag f t Zorg nu reeds ervoor dat U da Uaar zuH iqn Laar alactrisck lasscheii IH83 19488 1 533 1 53 1 584 I95M 19804 li 1 758 1 788 1 797 19 08 1 879 IB88I 19894 II Gevraagd NET MEISJE voor de morgen uren Vrijdags den geheelen dag Gouwe 33 30073 10134 2 120 31147 30190 20257 20321 10922 20997 3098 30388 3 974 20809 20812 30838 20SM tan 10809 28070 20883 20 20 20 30 1003O 30 54 2 8 11037 11041 2180 210 7 21121 21253 2125 21302 21318 21323 2138 21407 21449 31408 21480 114 1 31400 215 21987 21584 3I0U 31031 11 9 318 1 31 1 31788 11 73 SUTt 31 0 EHRBECKER S Eiectrische Laschschool V Handelskantoor vraagt Qediende Br no O 1S43 bur v d bl WERKSTER gevraagd voor Vrijdag of Zaterdag Bod Straatweg 77 LasÉ van concurrentie Plaatst hier Uw advertentie ROTIEROAM latf 1114 34347 y ACI CIATIS INLICHtlNCf N Gevraagd Zit Slaapkamer Brieven H Vonau IJsecli an 144A MMent ke f Mblloatfes mmMmmwuuiHi Pa BiiratmMslv T n Gouda brenft ter w SSof Bl5t tmpuid bU tlliel M M der WsniBtwet Ier openbare kennbi tel Ml M tUo Iwhill lM4en ur waarjTiiiri van m ta k van den Gemeenteraad taMtl WuM d t 4e nMalelllni van een SSntdtncnlan rdl vMHMreld voonoo wi fa ll erjnwjetrte be d door d Boelekade den riuweelenel den CoeJanverweiledUk de Uiael de Cerate Kade en de Jan Luykenatraat rl nd da voormalige spoorbaan van naar Schooahoven m Maai tMl De Bureemcester voómoemd UXRA De eAmmlBMria van pollUe maakt bekend éut lader Idle malaB gewichten meet enifagawikliiHiii m c laten hertlken daarIMMB oproeping tlkbrteUe kan afhalen aai ktl bureau vte politie Martrt 71 Ooitda Maart liu De commUaaris van poUtle j C UXS8 WÊÊÊÊmamammt W l Waar Wanneer apM le M p De fchqpl des levens met nne von NagT Afnvartg i uur takMrwknrf Moacem Tuaaehen hemel en aarde met WenwrKrauMenGlaela inilenl Aanvang uur Tkalia TlMater Moederllatdc met Benlamino Gw an Carola HShn Aanvang 1 uur Maart ll mr Ipaarderskad Onderlinge adatrtlden Goudscha Reddingsbrigade voor adapiranten a Maart 7 M ear Bat Blsawe Knris Ledenvergadering Remonatr Geref Gemaentei M Maart II I IiJO anr Westbaven M atting vrouwendienst Ni d Arbeldsfront veer bUitand geilanen wier amilieleddn la buitenland werken M Htoart II aar Itadhula Zitting advleibiuaau Jloederan Kind van Ned Volks M Maart TJO aar DaaUII TDrte iaarvergadcring Chr Jongemannenvereenlglng Daniël M Maart 7 M mr NIeawe gcbouwknrg V0Me voorstelling theater abonnement op narlBg De dubbelganger door het aaldentle Toonaal M Maait 1 aar Veeaaarkt Meaamaat Ledenvargaderlng Ncd Chr Vrouwenbond B Maart aar NIeawe Sehaawkarg Optradan Haagsrhe Bailetgroep met bat Kanar9pera orkeBt olv Nlc Rlngels M Maart aar Elalaa Kerk Jaarvergadering Bialaiaavereeniging Jlut i tl Maart 4 M aar Van Bergen Uiendoora E lk Provinciale parkwegwedstrDd athlekvareanlglng Vlrea et Calarltaa APOTMBKIMDIBNII t a a da geopend des nacbta alléén voor fanaaamlddelen Apotheek E Grendel allaa Laaga Tiendeweg t CBOBNCNBONNKN p fimn aanvraagformulieren voor achocMBboonen tJO 11 en 1 30 3 30 uur DlatribuUakantoor h ket 11 mergen letter S Burgeriyke Stand INberaBi tt Maart Hugo c van H l wkowlaz en R van Leeuwen Krugerlaan 18 tt Maart Annette Joamia d van A W Vegtar en £ L Duker Krugerlaan 01 Lena RllUgle d van R Holvacl en J Radder O de BoompJCK 32 Oeraidus Johannes z van 3 Nooriandcr en W M Wassing Varkenmarkt 10 II Maart 8Ut e eilzabeth d van A Rietveld en E P Binnendijk Lemduisteig 10 BmmilUe d van J H van Buren en M Marine Koekoekttraat 28 11 Maart l eenderi r van L Slamon en A II Swaneutiurg Moasalraat M Ovarleaeai Maart Jacobus CerrlKen 90 Willem Alberda 8 Theodora Maria Strens 68 j Ceorg Karl WIerks 4 Johannes Veraiuls M Oevraagd 2t KAPPERS8C0IEN0E en BEVORDERD LEERUN8 Hoog loon O L v Kool Karnemelkslool 2 OEVRAAQJ nit Digneisje 14 i 15 jaar Mevr vin Koolj Karnemelksloot 3 Gewaagd Aankomend of vergevorderd Kopster H P van Wijngaarden Kleiweg 77 B iaard persoon In bezit van tifcn bed zoekt KOST IN INWONINa In fill gciln Brieven onder O O 1967 bureau v d blad l II Maart Maria Christina Niruwenhutlaen 17 J Cornelia Johan kea Sevcnhoven J OFFICIEELE MEDEDEELINGEN PKOGKAMMA SONDAO M MAAST IM3 Ie klaiia A Oljrmpia IV Gouda V 11 uur O A de Koster OSV IV VEP H U uur U Ie klas I e CTstoiwilk Lekkerkerk IV w Baaa la Klasse A Olympla V DONK IV 11 uur A den Edel leklasseB Zwervers IV Oouderak m C van Wijnen StolwtJk m OrootAmmeran 11 10 uur A Steenbergen PBOGBAMMA VOOK ZONDAG 4 APRIL I94J Ie klas ie A Gouda IV DONK II M Hornis C6V UI Bergambacht 1 4 uur K F L Holte Ie klasse B Oroeneweg I Zwervers II D de Knegt Ntcuwcrkerk I Moordrecht II J de Knegt Ie klasse A Olympla IV UNIO I M uur O A de Kotter CSV IV DONK III 1 uur Th Allmendlnger 3e klasse B Groeneweg m Zwervers ni II 30 uur W Baaai Zwervers IV Groeneweg II 11 30 uur C Comeper 3e klaaae C Haastrecht m Croot Ammera 11 J C Kramp BLFTALOPGAVBN Voor de maand April behoeven geen elital opgaven Ingexondm te worden daar alle elftallen als onveranderd worden genoteerd Het Is derhalve niet geoorloofd spelers voor een lager elftal te laten spelen als tot dusver In leer bljiondere gevallen waarvan elk f aval op aicta aeli z l worden beoordeeld an een m et redenen omkleed verzoek om dispensatie worden te daan OOUBtCn BLTTAU DELmCH BLPTaL Voor de Technische Dag wordt tip Zondag M Maart om l IB uur een voetbalwedstrijd gespeeld op bat Gouda terrem tusschen het Goudseh en DeUtseii N V B elftal Bet vertegenwoordigend Goudach alttal la alt volgt amengeatelo D Brem GSV doel W Slaman GSV S I C J de Jong Gouda achter M v d pelt ONA P J Schollen Gouda en C Venrtceg Haaatrecht midden T Hoolmeyer Olympla C Brem GSV Th van Willigen ONA K L Dut n Olympla en A Ifultam Gouda voor PEIXnOEKSCUMVS Voor den eventueel te houden tpellelderaeursus te Gouda hebben zich tot dutver maar aan vüftal eandidaten aangemeld terwijl er gelegenheid li voor II deelnemers Indien llch geen deelnemert meer aanmelden zal deze imteke gelegenheid voor vele vereentgingen voorbijgaan wegens te geringe animo Tot einde van deze weck zal de gelegenheid nog opanfesteld zijh zich hiervoor aan te melden Zooals reeds eerder gemeld wordt de cursus ten zeerste aanbevolen voor oudtpelers in den leeftijd yan 0 35 jaar die bereid zijn het onderwerene Je benutten dbor leiding te geven bij hun eigen vereenlgmg Aan deelname rijn ge n kotten voor de eurslstem verbonden LEZING SCHEIDSRECBTERBVEBBENIGINO GROEP GOUDA De lezing van den heer C van Asperen voorzitter van de Centrale Scheidsrechtcrsvereeniging ts een succes geweest Op bijzonder vlotte wijze behandelde spr het onderwerp De verhouding speler en scheidsrechter WBDSTRUD APDBEI INGSELrTAL A IDEM B Zondag 28 Maart wordt pp het Goudaterreln om 12 uur een voorwedstrijd ge ipeeld tusschen twee Afdeelingselftallen die als volgt zijn samengesteld Elftal A C Totn Gouda doel M van Gent DRD J Schoonderwoerd achter L Kunst KBO M Peerdeman VEPi K Knoop DONKi midden H v d Neut Gouda W Schoonderweerd Gouda A Gravesteijn Olympia A van Wijngaarden Bergambacht en H Jonkman Gouda voor Elftal B J J van Rooyen VEP doel S Broekhulzen Goudii W de Knegt I Moercapelle achter A Kaptein Gouda P Graafland Berg lksloot209 midden H d Bi rg BergI II verboom ipla voor J de WUde Ik KBO J ambacht r Driehuia I Bouter BergamtMcht A ambacht M Kotster Dri DRD M van Kleef Ohi Reserves J Walraven M Mo rcapeUe W v d Bak Olympla ET TOEITAAN VAM INVALLEU Aangezien van hM in September 1040 genomen bestuursbesluit waarbij bepaald word tdat ook in aontpcUtiewadsjtrijden gewondetpeleri mogan worden varvangen indienzulks Is overeengekomen misbruik wordtgemaakt wordt in aanvulllbg van dit be alult bepaald dat T 1 vMr den wedstrijd eeA afspraak maatworden gemaakt ten ovantaan van denacheldsrechter 1 indien geen afspraak li gemaakt geen Invallers mogen worden toegestaan 3 de Echeldtrechter gee invaller mag toestaan indien hij overtuigd is dat er van een verwonding geen sprak is BESU8SING S WEDSTMJOEN Op grond van de huidige voedselvoorziening heeft het Bondsbeatuue besloten voordit seizoen art 1 ud 4 en ari Ir Hd 3 bultenwerking te etellen KENNIgQEVINO AAN VIjREENleiNO De aecretaria penningmeeater van den N VB brengt ter kennia van de vereeniglngen ook van die van de deelingen hetgeen door den coinmisEaria voor nletcom mercieele vereenlgmgen en stichtingen Is l epaald n 1 De commissaris voor nlét commercieele vereeniglngen en stichtingen tiepaalt gelet op artikel 1 twefde lid dkr verordening No 41 1941 van den RijkaciMnmissarla voar het bezette Nederlandsche gebied De besturen van de bij zQn commissariaat Amaltastraat 13 te sGravenhage Ingeschreven vereenigingen en stichtingen dragen torg dat de lijsten van leden contrlbuantan begunstigers enz met verpieldine van volledige adressen en het reglstraiie iummer o igemaakt per 1 Januari 1942 ert 1 Januari 1943 veor 15 Maart 1943 bij hem worden ingediend Zoo noodig kan op een daartoe stretr kende gemotiveerde aanvrage voorio ipig vrij telllng van het tndienen der ledenlijsten worden verleend Voorta wordt herinnerd aan de verplichting tot Jaariqksch Indiening van een financieel overalcht een verslag der tterkzaambaden der verechlglng of stichting terwijl van adretwDagingen steeds onmiddellijk kennis moet worden gegeven Aanvragen betrekking hebbende op het In het leven roepen van nieuwe n etcommer elefle organlsatiea onverschillig van welktn aard omvang doelstelling ao na i n waaronder z l loiiden optreden das ook comité a commlsaieR enz zullen tot nader order worden afgeweien Ultaonderlitg kan aleebtt wlarden gemaak tvoor organlaatiet van algemeen volksbelang Nament hft Bestmir G VAN TILBURG tecretaria aompctiieileider SCHAKEN Corresp odres Markt 31 Gouda upiossing froDiee no xia ooor w t Hart en N W Velders zes punten Wit Kg6 mui TcB Te2 Lf Pd8 Pf5 pi B Zwart Ka5 DdJ Te7 PgS Pg8 pi c4 e5 g7 I Dd2dr 2 DaSmat 1 c3 2 Dd3 mat I Dd4 2 Pe3 mat 1 Pe 2 Te5 mal 1 Dd2 2 Td2 mat 1 Pe4 2 fet mat Oplossing Probleem No UB door J Kretclck twee punten Wit Kcl Te5 Lc2 Pb7 Pb8 pl bS e3 Zwart Kcl La7 Pca pi a b c3 e4 f9 1 Td5 KdS 2 Lh3t Ke5 3 Pd7 mat I Lb8 2 jen Kbi 3 La4 mat Probleem No 1 A Wit Kg4 Ddl TbS TB LaS Le8 P 2 Pg5 pi e6 f6 tien stukken Zwart Kde Da7 Tbt Te7 LcV Lfl Pd4 puaS c n fl h3 twaalf stukken Wit geeft In twee ire IcT mnt Probleem No 15B Wit Kcl Db TeO lTgl iM I OS PcS Pd3 pi d2 acht stu tkeD l Zwart Kf3 Ta Ti 6 Lal Pd8 pi a3 d4 eS e7 g7 h3 eU sti kken prijs Jb bRi f leeo iS46 7631 140 1 iw tm rat f KMO Wit geeft in drie zetten mat BAiugui DE JONG WINT VAN DOMBDBO Vtn Benwen Blonk rembe De tweede ponde van het eindtouniooi om het kampioenschap van het rayon Gouda bracht een zeer goede partij tusschen de sterke speisTs Van Domburg en De Jong Na een feilen strÜd waarbü in het eindspel zwart Met één dam en één acbijt itond tegen twee schijven van wit werd I e Jong winnaar De party tuasdien Van Eeuwen en Blonk werd eenlggzing slordig afgewerkt en was fpoedig remise De ïtand ig nü Jaoobi 2 pt 1 partij De Jong 2 pt 1 p v Domburg 2 pt 2 p V Eeuwen 1 pt 2 p Blonk 1 pt 2 p PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Verboden vervoer Met 200 kilo E dappelen was C E Daniël uit Bosip door controleurs aangehouden en 1 bleek dat er geen vergunning voor dat vervoer aanwezig was Daarotn atond hü terecht bij den Haagschen economischen rechter waai de officier meende de zaak niet zoo zwaar behoeven te nemen zoodat hü wilde volataen met ƒ 25 boete mba 12 dagen hechtenis De rechter veroordeelde conform dezen eiach GOUDEBAJC tlltvoering vu T H O II Zaterdagavond gaf de gymnastiekvereeniging T HO p d eerste van de drie doorTlaar te geven winter uitvoeringen In de zaal van de wed S Ooms V Dalen Er werd een keurig verwjïgd gymnastiek programmr uitgevoerd bestaande uit njftien nummers Het boerenvolksdansje voor meisjes de hoepek efening en de rhytmische oefening van de damesafdeeling waren zeer fraai en toonden de vreugde en gratie gepaaid gaande aan soepelheid en leni eid welke de gymnastiek geeft Van de heerentiummers valt te noemen de zware hoogopgevoerde oefen met wederkeerige ondersteuning en lichaamEbewegingen wau4iij bijifa elke spier tot actie geprikkeld wordt Na de pauze wert het blijapel Het Slippertje opgevoerd hetwelk menigmaal de lachluït van hel publiek opwekte REEUWIJK Jaanrergadenng Het Groene Kruis Il 1441 14421 14430 14493 144 8 I 14057 14004 14 74 14704 14735 14 14 22 14881 14 17 14 28 14 75 190 19330 19341 19304 19300 19117 19473 19474 15481 194 3 19318 I3 a 13071 15 14 19888 19700 I 15089 15888 19009 150 1 1 10202 1 303 18211 18223 19377 I93S5 1 447 19490 125 19841 10080 1 715 1 734 1 041 nu 90098 20009 20380 20407 20429 30902 20710 20754 2 703 20818 ISilO 1 UOU Onder voorliUerschap van burgemeester L J LucajSe hield de afd ReAwyk van Het Groene Krms een leden vergadering Het jaarverslag 1942 van den penningmeeister den heer Jac de Kamper Mzn gaf aan als ontvangsten een bedrag van ƒ 4360 11 tn aan uitgaven ƒ 4973 75 zoodat de rekening sloot met een nad ehg saldo van ƒ 313 64 Hierna bracht de sccre tajns de heer W J Blom zijn jaarverslag uit Hieruit bleek dat het ledental der vcreeniging steeds groeit De wykzuster der vereenigmg bracht bij 74 zieken 1551 bezoeken voor wijkverpleging Voor de tbc bestrijding werden 29 gezinnen bezocht in 171 bezoeken Het consultatiebureau voor zuigelingen werd bezocht door 79 kin jfr BONNEN 4 T m tl Maart No 13 Aardappelen A en B Brood A en B Baaehult Sigaretten en Tab A T m 17 AprU Bloem brood of gcb S38 t m H Caew voor kinderen lS 4 11 Chocolade 13 Gort B22 Havermout 923 rat 4 11 Des tekeeleo dag vasen rolka tf cl aeT ehikkTg aün er afea 104 pceii dan die ae uactetraa op o glu jeete riraaspuach bereid uii RkL Daas kaap e wttr beel nn 1 J Maak ook üiuia uu ai poaei aeir l l k pnock die alle kam doetvergelea U heeft lekct Rhamai voorriad J RHÜMPUNL f P J T iDptl Sudib Jam 811 Kaaa 927 t m 83 Kolfieaurrogaat 838 Melk U 14lU n Peulvruchten 834 Klist 4 18 Suiker 930 Sutkerwerk 14 15 Taptemelk 13 t m 18 VernUceUl 83S T BL 33 Maart M Margarine T m 4 April 09 Boter of Margarine T m 3 AprU 1 tantsoen rantaoen Vleeach 13A Vleesch 13B meten ƒ 2 ƒ 0 36 111 van 10 1 den kpp gemeten ƒ 20 ƒ 0 2e Bospca 20 st p boa van tenminste 0 4 kg ali J r en 31 50 0 40 Peen zondcf loti van 20 SOr gr gewasschen ijV van 61 200 gr ongewasschen it u van 201 300 gr ongewasschen ƒ 7 Jï van 501 gram en hooger onR ƒ 6 ƒ 0 08 Peen zonder lof igdei ƒ 0 08 Rabarber glas ƒ 32 50 0 41 f glas 67 ƒ 0 71 Prei boven 15 m n 13 ƒ 0 17 prei tot 15 mm diam 1 ƒ 0 13 Badijs glasl M 50 ƒ 0 10 Bg glas 8 ƒ OJl Knolaelderij bovo dIam zcAder lof ƒ 16 0 21 van ü dIam zAïder lof ƒ 13 0 17 Pttn kervel glas ƒ ƒ 0 12 Kropsla I minstens 1 1 kg per 10 st I3 T n van O 1 1 kg per 10 st ƒ nV ni van 0 6 0 9 kg per 10 st 7 1 Groene kool schelk ƒ 29 50 ƒ OJ7 W ƒ 41 50 ƒ 0 52 Sla glas snij en dunsel ƒ ƒ 0 38 Kaaptlelen glas korter dan a ƒ 22 ƒ 0 29 Spinazie glas 35 1 spinazie natuur 24 jO ƒ 0 32 Spnill gexchoon ƒ 37 60 0 47 ongeschoond II ƒ 0 34 Schorseneeren I ten hoogst a p kg ƒ 23 0 29 II van 20 45 st 1 16 90 ƒ 0 21 Witte uien ƒ n 50 0 11 uien ƒ 12 50 ƒ 0 16 Witlof I ten hooed j P kg rv f 0 40 Il meer don 15 it ƒ 28JO ƒ 0 34 Koolrabi glas Il bovni diam ƒ 13 50 ƒ 0 17 Sjalotten 14 i Koolrapen A ƒ 6 10 0m koolram 5 5 ƒ 0 08 Ramenaa ƒ 13 ƒ 0 17 Tnii ƒ 84 ƒ 1 01 Voor het snijden van kool mag a o kg berekaid worden mat dien verstasdti de koiri na het snUdcn gewogen woritt Voor het schrappen van wortelen sugi per k of per boa berekend worden nut verstande dat de wortelen vd6r bet gewogen worden Voor bezorging van groenten en trull door dét Bllllsten 1 et per kg In nki gebracht worden bovcA den verkooPHti wiBkeL Voor de Vwijkenda qiuUteU van genoemde producten alsmede voor ott uitaehot moeten crüzen berekena die in een redelijke verhouding staan iMi hierboven eepubliceerde maximumprl welke gelden voor de beste kwaliteit Inkoop tegen lagere dan de geputill maximumprijzen moeten de verkool dipnovereenkomstig worden verlaagd Voor de maximumprUsan voor frali verwezen naar de publicaties No 47 aM Bet vragen van hoogere prijzen Is itnA Bewaar deze opgave en gebrnlk tuii Nieuwe opgaven kunnen de ongeldig maken RUNDVETTOEWUZINGEN In verband met de beschikbaar tel1ilic rundvet op de boimen boter 13 a en 1 13 b van de bonkaart voor vocdinRsmlél dienen slagers de van 24 tot en niet 27II 1943 van hun klanten ontvangen bonna Maandag 29 Maart 1943 bij de P aats DiBtnbutied ensten In te leverer krijgmg van vettoewi zl igen VERLENGING GFLDIGHEIDSDUOI KAASTOEWUZINGEN De geldigheidsduur van de kaa toeviijll met een vervaldatum gelden in het t4 van IS Maart tot en met 30 ApMl IWJ verlengd tot en met 30 April 1943 WoaDsdagarond 7 30 ure Nw SCHOUWBURG Er is goed nieuwl in oe advertentle il vandaag Te koop gevraagd 1 damesschoenen maat Stal te koop een l pits gwk l ƒ 3 50 J V d Dooi Botl I straat 18 Gevraagd DAGDIENSTSODE Gr Florisweg 92 Nog OrSLAGRlIIMTr beschikbaar Goed dJoog Te bevragen Wijdstraat I Tc koop n HONDENIV DIENSTBODE GEVRAAGD voor dag of dag en nacht met vollen kost G iaaf Floo isweg 4 groot 60 C M Te bevT J l Verwey Bteekerssingel I bove Bezichtigen s avoi na 7 uur Prjjs ƒ 7 5ü Gevtaagd nette Werkster of hulp bij de schoonrpaak Du Tortstraat 15 Te kvop gevraagd Writ en Overgordijnen Den 1 Eerste Kade 47 E B net MEISJE gevraagd in klein gezin niet beneden 18 jaar voor halve dajun Vrijdags heeleti dag t harst Steijnkade 32 WIE RUILT 28 X 2 Mlt band tegen 26x2 Groenendaal lli7 J Te koop een SPEELGOEDKAMERTJI en Keukentje Kinderlcdikantje m matrasje te ruilen voor 1 pe e kapokmatras Schregel Goejanver wellendijk 21 zgan Prijs ƒ 20 Tel vragen Ardon KrugerlJ NET MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen J SANDERS Bloemervdaalscheweg 75A Wei kman met jongen s jfl jaar vraagt Huisliouiif Bc no 7019 bur Ged Woning of Kamen I vraagd Brieven onder 7020 bur van dit blad VLOERKLEED GEVRAAGD in goeden staat SCHREGEL Goejanverwellend 21 GEVRAAGD gasstel en klee denklopstok ong 4 m Bos Jouberlstraat 130 HUWELIJK NetU man tuinder 20 j Ger met net degclyk nieisj i tot 21 jaa VTiendelijt opgeruimd karakter m met foto onder no 7021 W v an dit blad Te koop een gord nndrrhouden gegoten FORNflIS merk Godm ƒ 60 BRUIJSTENS Da Costaltade 56 Te p fcen KOFFIEH met poix lemen D nn ƒ 75 uih 8 liter W P C Bolhstraat 33 Te koop aangebodui Te koop gevraagd gebruikte Stofzuiger in gofdm staat Br m prijsopg W Jochems L Noodgodstraat 29 Kinderledikant met ƒ 17 50 hiodem HoobeiP ƒ 10 FieUzitje f 1 DE BRUIJN Lazaruskadi j £ Gevraagd een nette flinke WERKSTER voor één dag per week liefst D of V Zich aan te melden bij L D de Groot Gr Flori weg 30 A WERKSTER GEVRAAI j voor eenige d ifiW MEIJER Bod Straam e gjj TE KOOP PIANO ƒ Ta koop aangeboden 2 Fauteuiils 4 Stoelen Schuiftafel oude Salontafel alles massief eiken en in prima staat ƒ 150 H J Koetsier Vorstmansti 17 Gevraagd 2 nette Kostgangers liefst van M fot Z Br onder no 7034 bur v d bl J DE BRI IN Bock en bergt lra at3Gevraagd net MF lSJE j winkel boven 16 jaaf v h de Koning W ig U Heer mekt Zit SUapf zonder pension i z i station a léven on lf 7027 bur van dn bla