Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1943

n rd g 25 y rt 1943 GOUDSCHE GOU BANT Prü 5 cénto per nummer Slttt Jaar n No 21199 Borcmi Urkl 3t Ttieraoa Xllê NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iJ Hevige afweerslag ten Z van Ladogameer opnieuw 7 000 ton tot zinken gebracht Ofi oppeTbtvel van de Duit che m cht deelt d d Woensdag mede ireerstac ten Zuiden van het T i4tiiir4 tn 4 nnvrrminll rflle ZBEOEVEf HT TCE HOOOTE VAN TEKBtHELUNG Ter hoogte an Tergche ng werd in devroege ochtenduren van 23 Maart eenOuitüch convooi meermalen jnder sucte door Britsche artlllerlt en torpedoboo eraanbevallen meldl het DNB De escorteereme stiijdkiachten van het convaoi haddende vijandeiyke vaartuigen zao tijdig m degalen dat de vlnnd genoopt werd rich mprobeerde toen fpii nieuvien aanval maarnevel te hullen r er v n dooi te gaan Hijwerd weer tijd k oritdekl en doo het ifóedgelichte vuui U fscorteeu ide strffdkrachten verdreven Hierbij plaatsen de Dultachebooten verscheidene zware treffers op eenaitillerlevaartuig Een derde aanvalspoginitwerd eveneens afgeslagen Toen drawde d vijand definitief naar het Westen af Hetconvooi zette zijn reia zonden verliezen ofschade voort en is Inmiddels op zijn p1aat van besteinni ng gearriveerd SPORT KOCBLSTOOTET U Hê WOLtKI GbSNEUVILD De Duitsche athletiekueitid he ft zwaar verlies ts hetreuren Ue beken le ko geblooter Hana Wdllk is nl al kapiiein bij een SS poIitièregimLnt aau het Oost iron gesneuveld WoHke was tijdens de O npuche spt c n in 193S te Berlijn de beste kogelstootei tei wereld Hij won toen met een stoot van IbbO meier de gouden medalUe voor den iin Sioeck Met iiilzondermg aa de jan n 194 on 1940 uaa hU van 1934 t m 1M2 Duitbch kampioen la het kogelstooten Ook was hlJ houdor v u den Euiopeescheu titej met 16 60 metei welke prestatie alleen werd geëvenaard door ci n iandgenoot Heinz Trippe UIT EIGEN TUIN Griezelig avontuur in den trein De zonderlinge passagters de belaagde u fei en de edele ridder Oe gil 111 deiv trein of het vwtinadi l permunijfe hta zou men het wüd st achlige avontuur kuiïileii iioemen dat een reiztetier op eegi iUcer tag n den In in van Dtii Haag naar Ltj t cht tusschen Gouda en Wotrden beleefde In Gou la k ramen r twee paaaagiera bii en eeti humnr waa envreemde signeur HU s ond RVgeld up en keek cUn over de ni unmgnaar de 23 jarige jongedame die uh docHdeïe ïonderi nge bewegingen ng onbehaagl k begon t voelenen hev j ontste dc totn je op ecutgegeven oc genbUk bet gericht van 11 medcre iger vUk bij het harebemerkte en ifta w ts i ag glmfteran I U dacht da hc een mei was veronderstelde ie itani mrechtcr mrJ van Brr riKl rsi u en het gevalgisteren m kl iiren en geuren weBd uilecn ea ct Crr Minstens zeide de lame ni I l met een lach Maar toen wan z erg geschrokkfn zich onurwusl Jat het witte een pepermuntje was dai men haar haa willen aanbieden waartoe ovcrigena dfe manier vtel wat oni bnukel jk was Met een gil wu i van haar plaatj opgesprongen en nad beschrrming gerocht bij een andenn rc ziger Gaade gwinu Zij had het mat beier kunnen zoeker De betrokkene heet Goadjohan en hu doet zijn naam alle eer aan wtint ala een edel ridder wat lUJ voor df belaagde jonkvrouw in ie bres gesprongen Dat geschiedde echter toen de p namg tot een hoogtepunt wa gekomen De vreemde heer waa biijvm litmrgaan met allerlei rare gezKhttn Ie trekken hetgeen de gemoedsrust V an de reizigster ileeda maer verstoorde Haar beaehenmer ia Üitkbaar et n nucnlrr menach want hiJ had gezegd trek je er niets van aan laat ol teren dat gaat vanzelf wel pver Maar hat ging niet oyet pe twee a II mm 1 11 1 1 veti inni viiar4ii 4 I tralau AU Il in ff iï 11 V of l I KM Ir nunun n undA t M ItVMIi rpll M Mflülra tr I rl ïn arlMl I M vt rvMT I I nnilCTi lianilt iMh p n Pt öH lik iiall t tk m 11 cMllH ml f dptlil t n M k op lU hindll 7lln dt ullrto ar iMivaa nripr Dn 41 n ii Itnil hrfd onlrt 1941 Ui ing l KotietdiH Oirurtram k V K ril am III Nleu O ngm trijdl lirriat de 1 o SS e l f kMameer duurt met onvermtndcrde KISeid voort l e door Ulrijke U MtaiC en terk artillerievuur on eaade atormlaop i SovJeU werd ÏT rWtterde eveehten van man MB man bleedif MtgtalMttn üi het gehecle overige Ooitel hke figp wordt leciils plaatselijke gefO tMCtie gemeld Ver chillei de t jlnke anvalsondemamuigeo die L Veri el r i van het front en tot levering van het nieuw gewonnen lifteui werden uitgevoerd hadden een l ttvoL verloop Op r vilailleeringacolornef en het ipoorwegverkeer van den vijand werJ lucli taan vallen met goede uitwerking ondernomai b Zuid ea IMen TiuUa dunrdoi fife gieren de harde gevechten voort V richeldene doorbraakpogingen mial too door dea tegenatan4 van Dnltiifea en lUIlaanache divlsiea Energiek ritgereerde tegenaanvallen hadden KIM 44 pantaerwagena werden kaHifeMhoten gevangenea en buit Cuwagebracht hutschc gevachtivliegtuigen hebben h den naUit van 22 op 23 Maart in de wateren voor Algier een koopvaardtjlohip van 8O0O brt tot zinken gebfacht n ilkde haven van Oran een ander groot schip met luohttorpedo s be Tudens vluchten overdag en dei mchU van afronderlüJce vTjatidelyke vliegtuigen naar het gebied van het Duittche Rijk en bo 4 en het Weitrraniche kuatgebied w rden zeven rü nde ijke bommenwerpers neerfeidiotcri bneile Dultsohe gevechtsvliegtuigen vielen gisteren overdag voor den oorlof hsjtng ti ke doelen aan de Britache fuitflRut aan Duikibootjagen hebben voor de Nooitche kuat een v andeluike duikboot vernietigd Zoeali In een extra bericht mede ITALJAANSCH WEERMACHTSBERICHT TRUD IN TUNII OUVBT VOORT Hat lD33 lt communiqué van het Itallaanacha buldkwartler Itlldt In Tunesi duren de hevige gevechten voort In den lenlralen en den Zuidelijken sector Bt een door ali UdkraUiten van de spil ondernomen tegenaanval werden 40 vijandelijke Hnsei ageni vernield en 170 gevangent n gamaakt Onze Jagera achoten twee Spitfires naar B andeie vijandelijke toestellen Wf den gaor Diiltuih JageTs neergeschoten Dt havens v n Bone en Phitlppevllle zijn geor vllpgtnigtn gcbombaidee d Een Ccn foi malle van 30 Amerlkaansche fcamn en erpera heeft taltJlke brisant en brindhoniii en op Messma laten vallen Tot duivirre heeft men 6 dooden en 32 gewonden onder de bevolking geteld Opcnbat e gebou cn en particuliere hulzen leden veel Khade Bij rnlliailleul aanvallen op treinen en plaaUtn op SlciliO werden onder de buriterbet niking twee personen gedood en drie gewond Iri het plaatsje Manca bij 3 la tlfaltanlsotu stortte een vyandelijk vliegtuig n UMI ovrK m r ROOTE ev kleine ST VTEN Svrnska Dagbladet behandelt nat artikel van de Times over de groote tl de klem ataltn op yeor cntibche wijze In da uttecnreltlugeii vau de Times zoo schrijft hel hlad let n eii het be8in set der colleaieve vcUlgheld weer dat door de InatrUke ruakheld van de grx ote mogendheden en luiar tivalitcilen evenals door het wpghiyxen van de VS in dtn ouderen vorm n den Volkenbond is verongelukt De klelBere staten die eciunaal oprecht uilden ledeweiken aan dit doel zijn nau ell kj gaaolgd een nieuw expeiirnent op zoo losaen grand als door de T I m e a wordt voorgesteld goed te keuren De openbare meening oa Zweden zal ia el niet tiereld z1 n zonder Werkelijk veilige tegenprestatie van de naWonsle viyheid af te zien IVn aan Ion Van de tiittatiaigen van da Times volgens welke In Oost Europa MM plannen ten gevolge van hel gebrek Mn vetToutten moeilijk zijn en dat Qualand nierbij zilu lol moet spwlen schrttft e n s k a D a g b I a d e t dat dit ook not Noorden aangaat dat dezelfde dissonana o de toekomstmuziek heeft Vernomen De rtints troost er zich mee dat Sovjet iisland roed begonnen ls ïijn rol te spewi doordat het den wengch naar kiacht en afhankelijkheid van da geallieerde landen Ïflat Europa heeft uitgesproken en zelf lol beietklng van dit doel afstand wil doen Jw het uitoefenen van eigen invloed op het eiogische karakter van déze regeeringen Hei z Uche hlad stelt op dit punt de ot niet de Sovjet ambaRsadeur Malaky 1 korlga eden bil de Zuid Slavische reSy t ei tegen geprotesteerd heeft dat jTO owlts tegenover da Servische comgalslen een vUandtg standpunt Innam H moet men tenslotte ook In Finland den lo wanner de Times verklaart dat men liedere toekomatine veiiigheldaorganlaatia J ln moet houden met het oardrtika aige landschatK Tenslotte atelt Svena Dajbladet voor dat Zweden voorr olgena d wereldwtlze Britache woor Met leven Waakiaam af te wachten w te iien RKT HnOGFRHUIS OVU DIN DVIKBOOTOORLOG tif 5 i l eho Iloogeriuiis zijn debatten swwHien ovej den ooi log tei zee zoo meldt Bfitsche beuchtendlenst Lord Straholgi gTÏJ fde daarbU o m dat da snelheid van 5 OWtwha dulkbooten veel grooter la dan gjser eonvooien HtJ enschte een gemeenT 2S op erbevel over de BriHche en 2 i strijdkrachten in den slag Z i Atlanluchen Oceaan en een voortg btjcenzun van het Britsche anti Ïw m J samen ld Uit ministers die druk bezet zjn gj etkiaairbeden welke hen geheel in eamtar t 5 waarbt bovendien nog een ftt i fvooriitter Is die nog andere proble ien op te lossen Lord Hankey verCTlïhJ ng van den atrfld tegen IM grootelljks gefaald nee t Lord Um K r op dat de zorgen van Engenttlni ontstaan vinden In verkeerde op ihalh O veronderiitelllngcn du O 1 ven den oorlog Hijn TJoeliland van den paus is wat beter tuinen i bedroeg zijn tem2 Miaid I L l Dinsdag wa Mus h i ÏL Jen Niettemin bltjft i km l houden l i £ nd In de gemeente Sovela iS lw r 2f district Putna iMoldau WluMtZ behuizingen met ongeveer J Wi TJ venield IISI menachen i n sciSS D beeft voorU levens ge lachl IiLT ï amp groote straat s Winterhulp PgiT SCgf W g EJWAC HrSBgmCHT BUtHCHiOHd JANMAAT WIST HET WEL UitcebKlde lettiaghaadei ia abampoo oatdekt gedeeld hebben Duitache daikbooten de vilaadelijke rarltatUeering vpor het front la Afrika aieuwe verUesen toe gebracht Zij boorden van een convooi dat van Amerika naar Gibraltar onderwu en van eonvooien op de Mld he Zee de laatste dagen vijftien acftepen van tezamen 73 0M brt in den foijft Twee andere schepen wer den doo llprpedo s getroffen DE STI De A meldt De eenCê aanval der Bntache achtste armee op de Harethlinie lieeft niet het resultaat opgeJeverd dat m n er m EngelandX van verwacht had Te Berlijn kin men gisteravond mededeelen dat de aanvankelijke succeasen van de Britten weer teniet zijn gedaan en dat zoowel in middenals in Zuid Tuneaie de hoofdverdedigingslun der atrydkrachten van de spil nog volkomen intact ia In L onden wordt dit niet ontkend hetgeen onder meer blukt uit een gistermiddag door Churchill afgelegde verklaring waarin de Britsche premier zei dat de strijd voor en om de Marethlmie een terugslag had gebracht Te Berlun voegt men hieraan toe dat de Duitsch Italiaansche pantserarmee in den tijd waarm de Anglo Amerikanen hun strijdkrachten formeerden met geslapen hebben De Duitsche en Italiaanache troepen beschikken nog o er verdedigingsmogelijklieden zooUat de strijd m Tunesië nog lang niet beslwt is Men onthoudt zich in militaire kringen verder van ieder commentaar daar men de gevechten der laatste dagen zuiver als de ouverture van het nog komende i eschouwt Voorts deelt men nog mede Jat de strijd in de Marethlmie hoofdzakelijk door de Italianen is gevoerd Deze waren het ook die de Engelsclien weer uit de veroverde stellingen terugdrongen en daarmede den ouden toestand herstelden OM DE MARETBLINfE correpondejit te Berlijn In Ravemtem m Brabant kwamen opt ponng anjbleii a len van d pmabcheerschmg onlang een uitgebreaien kettinghdndel m shjmpoo op het spoor Pakjes met zeer genn en inhoud werden daar tegen huogen prijs verko t Via een groot aantai kettmghandetaren in alk dieelen dra landa kwam men lerecht bij een jeugdig Ani te xlam mer Janmaat genaamd die in sainenJ working naet zekeren Lammees groote hoeveelheden shampoo had M gekocht Zu haUeeirden d n nhoud dtr pakje gaven het een anderen naam en daarna begonnen u hun Angen weg naar den verbruiker die er meer clan 10 maal der mJtoopsprus van de Amater dammers voor moest Ijetailcn Ruim 2Vt milliocn pakjes waren zoo m den han del gebracht Janmaat V rhandekle voorla al deelgenooi m een vennootschap grootehoeveelhedm aan een vwrkoopkmtoorwaarvan hy firmant wa Hy verkoohldus met flinke wmat aan zich zelf Trouwens zonder nwdeweien van z jn VOTinooten slaagde hy er nog m bü andere tranaacties een extra winstje van ƒ 56 000 te maken In de shamnpoozaak wwden 15 per aonen gev eri aliseerd en 350 000 pakjea welker ml ud o eiigon van mfeneuie kwaliteit ia werden in bea ag genomen De hmidi laren die groote be tragen verdiend hadden zullen voorl d n Bosschen aiapecteur voor de Prysbeiheei ohmg tenecht moeten staan BANKBILJFTTEN VAN ƒ H Mofcn niet worden cweiferi Ter per tconferentie m an bevoegde zijde gezegd dat bankbiljetten v n f 100 in beta iiig genomen moeten worden Het ichijnl voor te komen dtt hier en daar bankbi jt tton van ƒ 100 ge wcigerd zijn Hpi h niet geoorloofd gangbaar geld net te accepteeren Bu de biljet cTv gto 11 00 hee ft men ge zien dat de rke ijke b itter van deze biljetten d e baaafide aren beschermd zi n Dit optreden an menachen die de biljetten van ƒ 100 niet willen accepteeren is loo werd ge zagd afk imstig u t krmgen d e met opzet onrust w n tichten LVISTERAAKS ANTWOORD N Or ONTSrOORDE DOCHTER Hedena ond oir l OO uui spreekt Max Blokzijl a Hilversum I m de serie brandende kwesties om t hel onderwcp Lu stera r art woorden de ontspjordc dochier Cldnemxen of niet 2eUbcwu t en s eik taan ome n en aan het Oostfront Zt erde tlgen rret hef tiestc t lil hen i de Euiopeesche bfsvliavtng tegen satans hord n uu het Oo fei Wtj als Neder ar der liebt ei ons ie i ci a men dat naar veihuudlng van o s zte ental er noK nn welnlit fl rke Jonite ke eU rlrh hebben Irgewt Zullen wIJ dan altijd andere i de kasia jes uit het uur laten ha en Zet u en vangt aan met te stortett op giro 4KI l v rioiglrg ordl van het VtywtLigeis cgio n Nederland RECHTSZAKEN DB riMSimCDE PANWCKORKKN Zooa s lerefi ge iield heeft de Arnhemache ree fltank tegen de 45 Jang vrouw G van M P te Veld drtcl dia haar ntan door middel v n verfftftlgde pannekocken om het leven h i ft gebracht 11 lur gevanganlistrai get hl V egen dt n buu i an V dl den moord nu het ben ultftelokt etschta d officier levemUitt e gei agelti tra AAKOAPPEiiSN POTEN H ilP fg SWfMbMly 8 üarilii Het belangiijkste voVdingagtwa dat van de volkstuinen woidt geoogst ztjn ongelwij f e d de aardappelen tenmmt te de helft van de oppervlakte woidt er m de beteeld Hie voor komen zoowel de vroege aardappe Epiïteling als de middenv roege Eigcnhetn er en de latere Bevelander Nooi deling Furore en andere in aanictking bteeds gebruike men hiervan de ziektevilje en sooitechie pootaaidappelen die onder contidie van den Nedei landschen Algemeenen Keurlng dienst N A K werden geteeld en in geplombeerde zakken met ceitlftcaat in den handel zijn De maand Apnl is wel hel geschiktste t dslip om de aardappelen te poten Desgevienscht kan dit ook reeds in het laatst v nMaatt geschieden zoo noodig ook nogwel tn den aanvang van Mei Vele beginneHngen maken de fout dat ze Tun aa 9 appelen veel te dicht op elkaar pUnten Deafstand usschen de rUen mee ten minste 50 tm bedragen Op de ry karf men vroegeaardappelen wel op 3j cm va f einaar potenlate ras n op 43 of M cm liet poten kanzoowel met een bpade aia ittHr een zg aardappelpoter geschieden Op de voormeldeafatanden maakt men langs de lijn plantgatenvan 13 A 14 cm diepte zordat de bovenkantvan den aardappelknol in elk dezer plantgaten ongeveer 10 cm onder de oppervlakte komt Voor de verkrijging van den Julsten afsUnd op de ry kan n en gebruik maken van een lat wtaiop de voormelde maten z n aangebracht Het is de gewoonte om de aardappelen zoo te poten dat de planten van ledere volgende ry precies tegenover de tuSichenrulmte van de vorige komen Nadat het geheele veld 1 bepoot worden de gaten met den voet ot met een hark weer dichtgemaakt In Met komen de aardappelen boven ddit grond Door geregeld schoffelen zal me daarna de onkruiden moeten bestryden RADIOPROGRAMMA VrUdag M Maart mirenam I 7 IS eugdkoor 7 30 BNO 740 Gr 830 BNO 890 Opn 1000 Willy Eberle 10 30 10 tó Voordracht U 15 So praaa en plano 12 00 Almanak 12 OS Orkest 12 45 BNO 13 00 Tusschen de bedryven 15 00 Klaar voor opname 15 00 Ainus orkest 16 49 BNO 17 00 Zang en piano 17 JO S S Krlegabcrichter vertelt 17 45 Aauge Aaam myn ntfam in Guus 18 30 BNO 18 40 Sportrevue 1913 R C Cello 19 aO D taalcursus 20 15 Gr 21 i3 BNO 22 00 Gr 2C 30 Gevar concert De New Terk Jotirnal and Ararriraa DIA van 10 April 1941 waa chu t metdeze caricatuur voor de geraffineerde vermomming der boKjewt t n blJ hun pfiJtinKenin de A nerlkaansche politiek voet te vatter Moeder it oeder zing de al m schu diikfnd veikleede Stalln t lenk mij eer ro Inderdaad schenkt hem de moeder U S A Pohtlke een roos met het o Mrhri t Ikhoud van Jou Verstandige Amerikanenwit en dus rfteds In het voorjaar 1941 watdoor de Roo evelt kllek hetmefUk vonrheretdwerdl CNfy F nnversmn II 7 1 7 40 Zie Hllv I 7 O Gjmn 7 90 Sport 8 00 Landfaouwvoorllchtlivg a 15 Binnenschippers 8 30 BNO 8 40 Zweedache muz 8 00 Lehér Kunneke Sla Huisvrouw 10 00 GodMi uitz 10 10 Orgel UM Kleuters 11 Kmdi rkoor 11 Francis Keth 12 IS Durgerdam 12 45 BNO 1305 HO V 14 00 GodKd uitz 1430 HOV 15 90 Vrouw 16 00 Haydn Progr 18 4 BNO 17 00 Jeugd 17 30 Musette 17 45 Sp v d daff en BNO 18 00 Theo ITden Masman 18 30 9elecU 1890 KrontJj n 19 Ki BNO 10 13 R C Orgel l 45 BNO 19 55 Eduardo Bianco 30 19 Werken van Beethovpn 2145 BNO 2210 Avoudwyding 2220 24 00 Zie Bilv I 79ste Jaarvergadering van Daniël INLEIDING OVER R VEIL EN NEP JONQELiNCiSVKKBOND Op eenvoudige wijze crd gseerenavoiid in Daniel de 79i e jaartergadenng van de Ohrutelijke Jongeman ncnvereentging 4 anië gevierd De algeniten vooD itter de heer J Kaptein opende de druk tjezocdte bijeenkomst met Scbriftltzing paalpi 1 en gebed en sprak woordten van wdkom m tbu onder tot ds G Elnsga en de ouderlingen C Vink en J v Elk Oe heer A Hejrmen er oude mghield vervolgen een inieidmg overHet Reveil en het Nedefiamtodi Jonge tngsverbond Het rati n liame dat uit Frankrijk aldus vmg mieider aan ook ui öns land binnendrong kwam met overeen met den ouden Calvinistiachen geest an ons volk Een reoctie Ugiii dezen gods dienst van de rede kon met uitbleven en een gcestelQke herleving het Heveil ontstond Veel mi toed gmg uit an den dichter Wtuem Bilderdijk Van de hand van zun teir ing Da Coita verscheen een brochure Tegtn den ge t dezer eeuw weike ala de ge boo tokre van bet Reveil in ons land te beschouwen i Uit dien tyd dateert het onlsuan an verschi icnde jongiliiigs ereemgingen Jonge mcnuehen gegrepen door God beide trachtten laigs dezen weg anderen ta brengen tol Christus Uit het samengaan van a die vereenigingen is t Ned Jonge ings Veroond ontslaan nul hel dcv t Allen eén in Een Muzika e medewern ng aan dez n avond verlet nden het trio BoeKimp mej N bchoileir J van l vriba i i en J BoekaAip W inaterse trosrpet C N euwveid vioal en B Ouweaii dtt amatie De dubbelganger VoortreHell ke opvoering vcm het Eeitdentle Tooneei Ben van fcjsseUle n s De Dubbe ganger is ten met vaardige hard en een goed oog vour de moge ykneien van het loorcei geechre en stuk da m de opvoering in het xader van hc Theater auoi nemeni gsteravuni de NieuAen Schouwbu g het tor njko publiek van beg i tul einde ge bó d heeft Een uixniende vi k ng door htt Resiiii ie Tjoneei flitsende geest e d a nger nvjoit de Cor en sleeds maar w de tp n i de V raag Wie ataat d Ar op l loot te En t Latuur o zyn dubbeigai gt r H Zit di intrigue nti n e kaar i t i i drotrg bij tol he succts l au Steenbergen in as zoowe i n t La i s zifB tweelingbtoeder Knap pf an dezen acteur maar het geva o i en I n Sioite ü onlwaroaa Juaa M enf mk de a verloof u van t stviSt er ook geen ridl mi er ti cel idchiig 4pee Ji beha e M eke F ir lOK Fie Care jen die an eei gif xa tewde Unte op oor j s e ji Ie bedryf een sympa n eke en tamusMile verschyning v st te msKenMinu Boetnac i had a s jsl rouA gebelangrune pr wkr j Pel Brti eJan van der L nden a s iris en officu van ti ie spraken ooiv nu wn tesnel waar de verstaan laarheidleed Jan van der Li de haa i prachtig Italiaaiisth jpe gemaakt Deverdere medcspelerdeii n deze opvoering die nf zeer houü p stond wareiJan Ket Ene vaa Inijcn Hci n vanBuuren Jack Gimberg Louu bi e n lergen R V d Wou ie en E ertBurema A J Ve maas K ASTONCERECHT in Gouda mgUKtaple pa sagiir warenopgaataan naar het bakmn gegaan endaar hadden zij nu een luii getciclitvertoonend liah weer wtgtrekkind zoon beetje kleke le slaan spelenOp een gtgivtn oogenb ik was depep rmuntjc mcneer teruggekomenen liad zijn hoofd door de openingtu M un bagagitit en leuning fn i Stoken om zon de reizig ttcr nogm aabIe fixeeren Toen was de bom geiburelen Wat sU ju daar 1 nzen w t ben JU eigenlOii voor een gooser wig de beschermer hel zat geworden apge taan In het lagelijksch leven w hij onier machintat bij de Spoorwegen en dtut gewend z n handen te gebruiken in n gelaat heeft hy tela van Camera en hel laat zwh denkei dat liet naar het balcon teruggetnikken tweetal toen het handen en yóeten naar den inan uiUtak dtn vvind van vot en kreeg De een v ocide een ruk aan het ui tgestoken been en tuinteide achterover en de ander reeg een treffer op h t oog Oeti lreeen poogden zu daarop hun tegenstander I naderen maar deze ho dt niet vin die grapjes en trok aan de noodrem een handeling die de twe tot inkeer bracht In Wotrden zijn ze uit den trein go et en daarmede wat h t uit allhars toen B Gavoellga kaete Van de innder nge heenn wat dcgeni le zich in hei bij onder had aangesteld een 31jarige Wolrdentche papierhandelasr n et vers henen Z n yrieno een 37 jarige caféhouder uii Wot rdtn was er wel en iij eed mei veel nieer dan z n raatje schoenveg n Hij noemdi rich de eenige die zn vtratand had gebruikt en veiklaarde dat hij vrede had willen tic en Maar dit htj deh Itesch r mer Ik t jtgenomi i had kon hij met onlkennfin al zo i het wjn uit boos held oip dat hij dtn tik gi ad had welke ioor den ander btstcnd gewiseit Maar ontweken geworden vm Ovrr het gedrag van den ander k w hij teéi verklaring geven Virze was nogai vroolijk maar stellig niet dronk n etgeen o erigfew g ikkig is gi V vfK r de reizigate viant ie wee w at haar belager id uitgebaa d aji h n g virooigke gewe s Hoe neri zicii ovcngem n iema d vergjfc cii can Daar stond dt caféhouder e mèn zou i geet correcter en aard ger man kunnen denkt n rooveci tVzaamheid en wc evendhi d straa d a j hem Md I de am ba naar vat etOW ging op he aterlijke j t n voti het jamme dat wet voor zulk een yangeo jig g ao heehtems ite t Hu vrofg iym den ca ouder lOU boete 111 I maand hechter en v or d pap +arat lar 130 aha 5l da e De kar j UI echter tx atde de kosUr van de e ei tn e cndhejd op 50 subis 35 dsBTi er ƒ 100 b 50 da er eti ie eafehoud as noo ch tken dat ne zoo hoog uitpakTe dat hl melewn naa de griff e aep cin appe aai te teekenen De YHiw Tnddej ev uu v gew il en dus rj eer vaater hese rer De ikkig n dé brav c ider m ae i st zoi roman kk airgp egde eden c leiii een gi ukktgen oop h en ge droon d O 1 r fcon zij indarts er V h i e f6i ode A i RHi e gei k 14 dat 1 OW lar jp dei s h ge wer ier dan imixp ie ri gezichter irckrcei Brmid dal niet deagde Oo n Joze u g w a pran van e cht brooifi n hri i d tiet laik poed4l e n 60 ie itA T aren ter Saate ge fd aan len 64 j gvr jrood bakker G H te H intnech He O M ewt te 200 b v sub 6 ekc m f 15 1 I t 4 wi ker In aarmerk ii nemst i dat i a hte a eerri esmorde d 1 en en Keu rngs 1 1 1 aieeH lekend sta 1 legde de re ter 151 subt 50 li i en ei 100 uH 20 dager op Feuilleton Nadruk mtodon DE SLAPENDE BOEDDHA Nedarlaodtcha Roman door T J a U OORDENS 67 O n aeiiend knUcU Cl s toe A g zu ons aun v Zy wat gek eed m e i eenvoixhg dwnfcorbtt v kleed ook droi g u Ihaiu geen sm it Haar ovaal ge lat met de luittc 1 fkieunge teint en ii prach ige leu u Jichtbu elkaar i timende oogen leeKe de maje steil en goedheid maar lev ei s k een wi skracht die voori ot uil kwam ji den k nen mond met de energiek g oien pp i Wu maakten ohze diepste buiging en traden laderb Het doet me genoegen weer le zien sp ak ij kOtnt hier bi me zitten dan kunnen we vtal pralen Ik heb u m mijn particuiier vertrek A en lat s voor ont allen prettiger Oe tw e meisjes droegen it i len aar en erwuderden zich op een wenk der pnnte C heeft mu gitteren gt egd dat u Hollanu r bent tide zu tegen mu toen we gezeti n waren uw land niel groot u hel we Ik moeA toegeven dal zu hieromtrenf g ed w ingelichf pus met oo g uot hls agcland vroeg n O reen antv mrdde ik mijn landvee kleiner in tpperv akie en lel ook ve minder invkonen Maar imoeger nen k heeft uwland Itich meermalen met mieees tegende Enge schen oorlog gevoerd ia huntet zoo r Volkomen juit Uooglicid Utjn K rUiM cln Vrljwatlicrf i tm a v M UkM 8 S P K WÜtotu O H Keuringen voor Waffen5mS en Legioen Het S S EntatzkomntandD Nieder lande deeil mede Nederlanden v o ariaoh bloed ia don kefttld van 17 45 jaar ook geI inlen die liohameiuk zoowei aki gecateUjk goed ontwikkeld ztin en zidi geiieel kunnen geven aan de eMcboi dte de opieidmig hun atell ktinnen zich bil ondeis aand adreü vervoegen tene I de gt Ut jrd te worden lliaiis bestaat ook de oogetUkheid tot opleiding en dieBitverTBlUng te Nederland in ees speciaal wachtbatalJoo Geiiasledea deter rrtlwilliger hebban f eiUke vaorreebteii b degenen dié dienen in de Waffen 8 of be Legioen kastwlanenvergoeding ko telooie iekenveri eging extra ievensaiddelea eai Tüdena deae ketu nAen kui en zich ook diegeii i mtiden iw tot de Ger maantche S ir Nederiatx wiUen Betreden l 3 10 M u Oen Raag CaM JD a Hout BeïutdenhtiutaclieweK Pas op ierh irg vu de hu lan toe want dan g an deuren op n lie u ever gestoten Wjudt AaogeltiVd F jeneirar £ r was ditmaal geen water bij d ne k maar iij de jiaiever gedaan Br a wpeltte everirg en daarom vond ai jarige caféhouder J R te Goud t dit op il j oegde t A ee itter jenaver ar 44 et i8 tez nier mei andeiOi atven ter water De dag a unin4 k w alrficeeruï du aargdengde b Tel je aU jenfver vat ohdeugdeujka MmenMe rg Hoi O M v eg tegen den nif verscbemMlijca ehoudeT 7S sujs 40 dag n D Hi m onrechUT zal 3ver iertiei i3gn fte itk onn V zen tavrrkalwoardrlijk vervoer Is V1 ir le passagiers en ook voor i n Dea urder we intier ge ukkig geweest ia alles k oed afge oopea wal te autoüjs aarai ni op e Decei av mi oraer Zcvenhui er redtr wvonder ii iicb as het vare in eer naii n i De ch uffet est hei f wrk ai r aU ii bua zit t ian de niiler de ruiten isch erkte niet er ae reinnven èij 9i be t beat Z wa het aaKjo ir den af UitbcKmi on den spoornrgang ge iin en He was nu hat Mn g v s da h Ie Te n net voor j j wa De b t ljurd r k ai dt d at t tegefl iH rdig z donker op d i weg ia raT de imTjiuiar ar he O M zocht if lortaa in er ala tie spoorixiomcn t V ee roode hehtjes hebben en da i aufleur ie deae me dan heef hiJ opge t Eiach f 50 subs 25 dag n De rei ter vat hot ar mede eens dat e een lUïve intwoarcleit ke w ze van r k n g v it B en egde 3U ubs il tiagei up ara et l iji and zijn door de z i gescheiden en wr zee iebbei wg menig envinning behaa d Maar dat ialang ge eJen allengs nam d machtvan Engi 11 i toe en thans zou Holand er rije aan kunnen denken zichnel zijn vroegoren tegenaunder t meten M U V tsxd heed t et igenaa digagesehiedinii e de pnrse Ik ho i toev allig een en ander ove ge e en daarom vind ik het prettig er met uovete preken Ik heb het aligd zoome kwaard g gevonden dat gij aiskiem and het groote Engeland hebtHerwonnen Maar hoe verklaart g din de toenemende macht van Engeland die OO gntot is geworden dat gij er u met meer tegen kunt verzetten Ik eide u reeds Hoogheid datHo and e mind T inwoners elt Bovendien u Eni lard zeer ruk enheeft da mildelea om m voldöendo hoev eeiheid eh de eer kostbare molene werktuigen vio den aanval ende vordcliging verschaffen Door ijn veel grooler aant i inwbners heeftEngeland ook de noodige soldaten om ijt oor ogswerktuiger te bedienenVoeger huurden de ooilogvocrenden n Europa su daten in andere landen maar thans nu het nalionalitettagevoel rwegi meer ontwikkeld is dent edereen rifn eigen art m den 001 g l we HoQghe d al dus begrupen waari in mijn land naar e en e ig efd ia iet aan a nwoners en hun rijkdonn 1 cht een gertrtge macht te enov Engeland kan stellen Wordt varvoigd Wanneer ▼ erduisteren Vaa U lat 21 Maart Terdaitierea van Sg nnr tol CJ6 nor Maan sp ader 8 SP