Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1943

er Ug 27 Maart 1943 T Bhtmu Markt 31 TeMMa 1741 Piwtrakaiiog SMN GOUDSCHE COUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prgt 5 cent per niunaie SUie Jurga No 21301 Cbefredadauri F TTCTER Oouda SPORT Hanê von Ttuhamnwr und Oiten t Op tS jarigen leeftijd ia Donderde middag na een zwaire ongesteldheid in Berlun overleden de Duitsohe Rijk potileider ataatssecretaria Hans v i Tschamnv und Oslen Een lastsie groet Een moment van rust en stilte kcMnt er in onze gedachten bij het vernemen van het heengaan van den Duilschen Rykssportleider von Tscihammer und Oaten £ en mat die onbewust oni deel wordt een stilte die ons de omvang van dit bericht verkondigt en ons de gelegenheid biedt tot nadenken te komen In dit gejaagde en enerveerende leven waarin toch zuHte belangrijJkc getieurtenissen aan ons voorbij kunnen gaan zonder dat wij er nog bijzondere aandacht aan schenken omdat wy aan een snelle en een schokkende ontwiJtkelingsgang gewend geraakt zijn en het geheel zelfs niet meer weten te realiseeren ia het toch dat wij bü het verneimen van deze tijding plotseling tot de nuchtere weiiielijikheid worden teruggeroepen Dit bericht stelt ons pIotseliaÉt dat voor oogen wat door dezen gWoten sportleider en sportgezant op waarlijk overtuigende noibele en charmante wijze voor zijn volk en voor de geheele sportwereld in een zoo korten tijd tot stand is gebracht Hü is de ziel geweest van de gezonde gedachte de sport dienstibaar te roaken aan de lichaamscultuur en daardoor in dienst te stellen van het volk Ik weet van nabij met welk een groote liefde en toewyding hij deze tarii die Wj tot een verheven taak wist te scheppéli vervulde Zgn lichamelijke zwakte van den laatsten tijd kon cte eitergie niet remmen om zijn gedachten in daden om te zetten Zijn strijdersnatuur gunde hem geen ruit en Jiü ging dan ook in volle wapenrusting van ons heen Met gebogen hoofd breng ik hem namens de Nederlandsche aportkameraden een laatsten groet I e Rijika evolmachtigde voor de sport H VAN GRONING A STIJLING RECHTSZAKEN DE DRIEVOUDIGE MOOBD TK SCHIEDAM De rechtbank te Rotterdam heeft de behandelims voortgezet van de zaken tegen den 29 jairi gien groentenhandelaar P Hartlagvd te Rotterdam en de 25jairige dienstbode Magdalena Ligthart te SchiKdam verdacht van mededaderachap bij den moord met beioovimg op de dirie Joodsche virouwen aan den Maaskamt te Schiedam Hagdaiena L was de verloofde vati den 21 jarigen Joh Bemond die met zijn mededader den 49 jan ècn Joh Woltering door de Rotte idëimsche rechtbank tot levenslange gevangeivisstraf ii veroordeeld weigens moord De veirdachle bleef by de reeds door haar afgelegde verklarmgni waarbij zij ontkende op cenige wijze aan dien moond deelachlag te zijn geweest Ook ontkende ze iets ten geschenke te hebben aam genomen De reeds veioordeelde W gaf een relaas van het gebeurde in den nacht van 12 Augusrtus Naar de meening van W wist de vrouw alles van de moordplannen af De hoofdin pecteu van politie J A Schot vanger te Schiadam die de verdachte de eerste verhooren had afgenomen verklaairde zeer stei4c den indruk te hebben gehad dat de verdachte van de plannen dier mannen volkomen op de hoogte n as en aan de uitvoering heeft m eegewerkt De officier eischte 10 jaar gevangenisstraf Wf W tllwcH it S J Ml De 5t Usu t Star Times U S A van It December 193 geeft haar carlcaluur de titel Kameraden Arbeiders verheft u Aan den hemel cllkelen de bolsjewistischebommenvUegtuigen CJ J GJ L VKKtmACBTSBElUCHT pütTSCB INIG NIEUWS UIT HET OOSTEN iativallen in Turn afgeslagen OM e rbtvel der DuiUche weer Ljj Jeèh dd Vrijdig mede he geheele Otwteliike tront it dag lonaer bijzondere gebeurDe vijandelijke aan voorbij f len Zuiden van het LadogaJJjïT hebben merkbaar aan rtootKjrt verloren De luchtmacht deed Uen op de haven Gelendahik aan 7 rinkaiuskuM spoorwegdoelen in 2L ideIiJke achterland en J kiiM alla ie i Sónenwerper en geviechtsvlieetui hracbten daarbij een kotpvaardy wn middelbare tonnage tot lindeden aan boord van twee andere iraarders brand ontstaan en ververacheidene munitietrei bet froat ia Ttuiis mlslnkten e aavrallen vsa Amerikaaa enfeUehe atdeeUngen Een tegenaaaval hafl laeees De h verstrooide eoneentratioi Keuringen Nederland che Landwacht De keuringen voor de Nederliandsche UgOmeM zijn al vol t vaat estrid jt i Vm 0 13 uur en van 14 uur af iea Haag café den Hout Bezuiden howtachewog g 3 lM3 9 13 uur en van 14 üUr af ïAinrtCTd Mn aohool lepenweg lï B 3 1943 9 19 uur en van 14 uur af BMtenlam Deutscheg Hau Weatzeedijk 113 1943 9 13 uur eti van 14 uur af Utrecht WeihirmactUheim Mariaplaata M 1943 9 13 uur en van 14 uur af Amerafoort Pol Cj chgangs lager Leuaderweg 1943 9 13 uur en van 14 uur af den Bosch hol Noord Brabant Markt 45 3 4 1943 9 13 uur en van 14 uur af den Haag café den Hout Bezuiden houtscheweg In de Nedpralndüche Landwacht kart wort opgneomen leder Nederlander van onIwproken jcdrag tu chen n en 50 Jaar die Mir beate weten en kunnen bereid Is ztjn nderland al s soldaat te dienen binner t Iindf grenzen De Nederiandsche Landv acht Is een terIttorlile landsverdedlBlngsoreanlsatle die lëstemd is tot afweer van buitenlandsche en Mnnenlandsche vijanden a wordt in het raam van de Wa enSj opgeïleld en door deM aangevoert D IWeriandsche Landwacht Is een soldatenfwniatie die wordt ingeiet onder leiding van dtSS om het vaderland te verdedigen De eed op den Führer is die op Adolf Htller als Cermaanscti Füliicr als hoogslen irilitaiien unvoerder De dienstplicht bedraagt drie maanden ZH die de drie maanden dienstplicht achter den rug hebben kunnen zich voor lanleren duur verplichten waarna voor hen de ffiogeiijklieid behtaat In de actieve politie te worden opgenomen Voor officieren en onderofficieren die In liel Nederlandsche leger gediend hebben bestaat de mogelijkheid na scholing en beliwumheid In hun vroegeren rang te Worden her teld Ni drie maanden opleiding als soldaat flat men met verlof om alleen opgeroepen te vorden voor herhalingsoefeningen of bij dreigend gevaar Tijdens hun diensttijd bekomen gehuwden en kostwinners voldoende vergoeding or familleonderhoud Nederlanders strijdt ala een man m de legen het communisme en kapitalisme in il Nederlindscho Landwacht TIJDENS HET lOVRNAAL MAG M08C0OPZAAL NIET WORDEN BETREDEN OF VERLATEN De secretaris generaal van VolksworUchting en Kunsten heeft bepaald Ml het bij filmvoorstellingen aan het Pléliek is verboden tijdens de vertóoning van het journaal of de jouma 1 de zaal waar de filmvoorstelling JMTdt gegeven te betreden of te veraten Overtreding van dit verbod wordt I traft met een geldboate van tenwogste 500 gulden i ondernemers van zalen waar ulmvoorstellingen worden gegeven Miten op een voor het puèliek goed ailfcare wijze aatikondiging doen van W taand verbod beschikking treedt onmiddellijk I werkmg Weest dankbaar Mer de InnerlUke kracht van Europa 7 UB gebroken was het oogenbuk daar z werelddeel en daarmee eveneens ons Z MU lUn overgeleverd aan het alles g J S bolslewlame Neder and zou dan JJPmrtsl mogelUken tlld aan de Russische j lelOk worden Ce n Engeland of kunnen daar ook maar het geringste Zl J i ren Weest den Nederlandschen 52 Mnkbaar die ok voor u aan het litSf J A XtM veriorgings viK m VrUwilugerslegloen Nederland LANDj tlOD inTWMSELING W che boerenzonen en doch n evenals In J94I het IM jT de gelegenheid tot deelneming a I J ugd uilwis8eling met Duitsch Jfl Worden dan voor een zestal maanden JBrS huli enoolen In Oultsche j Wnnen voornameltlk in HiJnland Oldenbuta en nemen deel aan namh den in iMt Duttsche land ei Jfi r deejnemera dpen actief B ltK leven en werken van de tttsu H h B DM en Reichs cult maken kennis met de sociale B ImÏIÏ mlen daar t lande en ij la ir i n en ervaringen op waarvan den r leven prottlt zullen onder derï i komen Dultsche Jongelieden naar Wb S om een overeenkomsUgen tijd In Wi ftlven hier t lande door te ja a ja l WsTfePtf ontvVngen vïi hunpiêegrwlftur kgeld per maand terwfll Xt dZ terug warden vergoed Bi iJl derlandschen Landstand bU 5 ri 5 ling Jonge Landstand Rorte ll i cn Haag ofwel bij zim provln l nmeldlngsformulieren kun 5 doeling de ultwiaseling Weir weken een aanvang te oen it M uitwlaietlBg In aanmerking i moeten de gegadigden den leeftijd j r hebben bereikt De Nederland euif VU y t a er wagoB aa antoeolaBBn van ten vtfUMl Daitnlie ii en whoten vtJaadsUJke TUcgtuicen neer bi een kort nachtelijk gevecht tuigchen een groep vijandelijke motortorpedobooten die door nachtjagen begeleid Werden en eigen patrouille trudfcrachten in het Kanaal werd een Engelsche motor orpedoboot tot zinken gebracht lOV ET VEBLIRZEN BI BET WINTCBOrrENSKT In aanvtalUiic op het weermachtabericht van gisteren verneemt bet D N B In den tijd van M November tot M Maart heeft de vijand aan het Oostelijk tront bijna 12 000 pantserwagens verloren die vernietigd of buitgemaakt werden In hetzelfde tÜdvak werdt n 3763 SovJetvUegtulgen omlaag geschoten of op den begaoen grond vernield Omtrent de bloedige verliezen der tiolajewieken wordt bekend gemaakt dat de Sovjets alleen la het gebied van Orel meer dan 190 000 maai aan dooden verloren hebben Tljdeiis het Duttsche tegenoffensief in het gebied van Charkof Bjeigorod bedroegen de bloedige verliezen der bolsjewieken ruim 50 000 man Tiidena de wintergevechten tot aan het Dultsche tegenofferslef verloren de Sovjets in het getiied tusschen Don en Dnjepr 215 000 en ten Westen van Koersk 90 000 man In totaal habben de Sovjeta alleen tijdens het afgeloopen winteroffensief In de verschillende sectoren van het Ooa lelijke tront meer dan milUoen man verloren Dit is een aantal dat tezamen mot de cijfera dei gewonden gesueuveldtn ei gevangenen ainds het begin van den veld tocht afn het Gostelljke front zonder twu fel thans tot staking van bet bolsjawiitiacha offenaief geleid heeft Invoerinfir zomertijd i 11 9 21 A 20 7 In overeenstemming met de regeling in het Duitïche RUk wordt ook in het bezette Nederlandache gebied in den nacht van Zondaf op Maandag de zomertijd ingevoerd Volgens de verordening van den ecretarisgencraal van Binneniandsche Zaken over de regeling van den wettelijken tijd begint de zomertijd op 29 Maart des voonniddags te 2 uur Op dat tijdstip worden alle openbare klokken een uur vooruitgezet dus van 2 op 3 uur Op dat oogenblik is het dus 3 uur voonniddags EEN GEMACHTIGDE OR DEN OOGST De staatscourant bevat thans een beaiuit van d a aacretaris generaal van Sociale Zaken van 26 Maart waarin is bepaald dat tot regeling van alle werkzanvheden welke betrekking hebben op den oogst een geirjachtigde voor den oogst wordt ingesteld i Bij een besluit van denzelfden datum is als zoodanig benoemd ir C Staf die zooals men weet reeds eenigen tijdmet de werkzaamheden van deze functie is belast 0e gemachtigde heeft tot taak ijegelend op te treden ten aanzien van al e werkzaamheden op bet gebied vah de artieidsvoorziening in den lantKiouw alsmede het nemen van alle ovtjrige maatregelen welke door den secretjaris generaal van de departementen Landbouw en Visschcrü én van ciale Zaken noodig worden geach ter verzekering van den oogst Mlaw WoIm AiiMt DE STEM DER S S Luistert op Zottdag 28 Maart 11 30 tot 11 45 uur over den zejnder Hilversum I op golflengte 415 nieter naar de stam der SS onderwetï De voorman der Germaansche SS iii Nederland herneemt hét commando katUmeumt Meisjesvereeniging Ruth lAABVERGADERING MET AFWISSELEND PROGRAMMA De Ned Hervormde Meisjesvereen op Geref gronitolag Ruth hield Donderdag in de Kleine Kerk haar dertiende jaarvergadering De voorzitter ds H S J Kalf ias Marcus 4 van vers 26 af voor en sprak naar aanleiding van dit Schriftgedeelte een kort woord de wenscfi uitende dat het zaad uitgestrooid door het Ohristelijke vereenigimgswerk riJk gezegend mag worden Hierna dankte de predikant mej tie Koning die afscheid als presidente der vereeniging iiad genomen hartelijk voor alle liefde en toeVwJing door haar an Ruth gegeven Kr volgde nu een afwisselend programma verzorgd door de verschillende leden Na de pauze braditen afgevaardigden van bevriende vereenigtngen hun gelufcwenschen over o a nanvens de Ohr Jongamannenvereeniginigen Da niël en TitnotheiB de raeisjesver eenigingen van Stolwijk Waddinx veen Moordrecht en Bodegraven de jonge Meisjesvereeniging Martha de Knapenvereeoigin Obadja en den Ne dertandschen Ohnsten Vrouwenbond De heer A Venboom wenschte geluk namens de atdeeling Gouda van den Gereformeerden Bond en ouderling J Kaptein bracht de gelukwenichen van den Kerkeraad der Ned Herv Gemeente over Chr Vrouwenbond byeen Mü OOSTVEEN VERTELT OVER LEVEN DER WADDENBEWONERS Be NsdsrlaudsciM cairisten Vrouwenbond hield Dondepdag een goed bezochte ledenvez adering in bet v marktrestaurant MeNTOuw L Pitio v d Endt opende mei gebed en atak au koit wooi d iaar aanleiding yan Ps 48 Hiénia verbelde mej Mia DoatiinMii iUustratrice tilt Den Haag Ms r boeiende wijze hoe het verlangen n behoorlijke illustraties te tekenen bij Ovrifltelijke ikinderboeiken aiteedc haar wensdi was geweest Deze venact we id vervuld toen wgten me Woensei Kooy met het plan kwam om iichtbeelden te toten vervaairdigen bü hot KerstvBrtiaal De waddenwandeMng van Vader Zwersen Mej Oostveen nuaakle een reis naar deze wadden eilanden gelegen langs de Westkust van Denemairken Naast de fraaje illustraities geteekend door de spreekster gaven ook talrijke foto s een duidelijk beeld van de tevenswijze der wadienbewonere Leger des Heil MUZIEK EN ZANGAVOND De geloofsgemeenschap Het Leger des Heils hield Dondepdag een muziek en zangavond Na bet gemeenschapjjelijk zingen van Geprezen zij des Heilands naam ias de leider G Claes Psalm 98 voor Leider CUuees legde er in zijn ope niingswoord den nadruk op dat het doel van dezen avond niet was een gezellig samenzijn mwr het verheeriijken van Gods naam Muziek en zang zijn slechts schameile menschenpogingen om iets bij te dagen tot eer van Hem De zangbrigade en eenige leden der gemeenschap brachten verscbi lande geloofsliedeiren ten gehoore Leider Clacs eindigdie deze uk bezochte bijeenkemat met gebed Kantongerecht Gouda Veroordeeld zijn wegens ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof G H te Haastrecht ƒ 150 subs SO d h ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te hoo £ keukenzoutvri e aschgehalte C H te Haastrecht ƒ 100 subs 20 d h het lastig vallen van een medereizigster en handtasteUjk optreden tegen een medereiziger gerP B te Woerden f 100 subs 50 d h HA M Ie Woerden 90 subs 25 d h aanbrengen van veranderingen In het Persoonsbewijs A H te Waddinxveen f G subs 3 d h m t bevel tot teruggave van het inbeslaggenomenj voorwerp aan het Rijk na 21 uur verblijven in een verlofslokaliteit teiwijl zij den Ibetttjd van 18 jaar niet had bereikt G den IH te ReeuwUk 4 subs 1 week tuchthuis beschadigen nfet een motorrijtuig van afsluitboomen vatj een spoorwegovergang G van O te Hazenswoude 30 subs 10 d h onbeheerd en niet afgesloten laten staan van een rijwieb M M Sch E te Reeuwuk 5 subs 2 d h I B te Woerden 5 subs I d h niet getH uikeii van een bestaand voetpad J C te Zuilen 1 2 subs l d h niet goed verduisteren H K de W te Gouda ƒ 5 übs S d h rijden met ijen motorrijtuig zonder afschermde brarwlende koplampen D S te Ouderkerk a dj IJssel 6 subs i d h A B te Haastrecht vrijspraak rijden met ef n rijwiel zonder afgeschermde brandende koplamp T V te Waddinxveen 4 subs 2 d h met bevel tot vernietiging van not in beslaggenomeno niet voldoet aan de aanmeldingsverordeninK E B D f B te Gouda 8 subs 3 d h rijden zonder rijtijdenbtiekje J T v d P te Couda f 3 f subs 1 d h rijden over j en In bepaalde richting afgesloten gedeeltf van den openbaren rijweg A B te Goud 1 subs 1 d r niet gebruiken van een bestaand rijwielpad W C K te Blelswijk 2 subs 1 d h T de H te Bteuwljk 2 eubs 1 d h onbeheerd f biet afgekoppeld en kort aangebonden laten staan van een met paard bespannen wagen A den O te Gouda h 10 subs 5 d h rijden zoiider nummerbord G J W te Gouda 2 10 subs 1 d h rijden zoi der rijbewijs G S te Zeist 3 subs 1 d h sub 2 d h MJ N 3 v G te Moordrecht 1 4 subs 2 d h J R te Rotterdam 4 subs 2 d h C N te Gouda 3 suba 1 d h rijden niet een rijwiel zonaer goede achterverlichting M M v R te Barwoutswaarder I 3 subs l d h A v d B te Boskoop 2 su s 1 1 h J a S te Gouda 2 50 subs I 4 h C y D U Bodegraven f S subs I a b A L M W te Bodegraven 3 Biips I d h rijden met een rijwiel eonder goede v66ren cahterverlichting A V te Beeuwtjk 4 subs 2 d h en ƒ 2 50 auba 1 d h J J v F U Bodegraven idem J C K te Rotterdam idem te Bergambacht ƒ 4 MJ N 3 V G te Moordrecht Beperkt het electricitet er ruife Het t tti0 eigen belang rijden mét en rijwiel zonder goede vAérverllchtingf J V ABerwegen groote schoonmaak Niet alleen d huisvrouw heeft haar zorgen voor de groote schoonmaak maar ook het personeel van den Haagschen Diefentuln vol verbazing vragen de bezoekers zich af wat voor een keeloperatie de reiger moet ondergaan doch by nadere beschouwing blijkt het een steenen beeld te zijn dat zich aan de schoon maak moet onderwerpen Schlmmelpenningh Uit het Gemeei t mad MOGELUKE BESTEMMING VROEGERE TRAMBAAN TOT BOUWGROND De burgemeester heeft uit overweging dat plannen zouden kunnen bestaan of worden gevormd om de terreinen van de Nederlandsche Spoorwegen in deze gemeente en eertijds deel uitmakende van de trambaan van Gouda naar Schoonhoven in de naaste toekomst te bestemmen voor bouwterrein besloten te bepalen dat de vaststelling wordt voorbereid van een uitbreidingsplan voor het gedeelte der gemeente begrensd doof de Boelekade den Fluweelensingel den C3oejanverwelledijk de UsseUaan de Eerste Kade en de Jan Luykenstraat omsluitend de voonnalige trambaan van Gouda naar Schoonhoven rersoneeb reglementen De burgemeester heeft onder intrekking van het Armbtenarenreglement 1935 en het Werkliedenreglement 1935 vastgesteld een algemeen Ambtena renreglement 1943 een arbeidsover eenkomstenverordening 1943 en verdere besluiten Deze besluiten treden ih werking op 1 Mei Voorschot bijz scholen Het voorschot op de explortatievergoeding voor het 7e leerjaar en de hoogere leerjaren van de bijzondere scholen voor het tijdvaij 1 September 31 December 1942 is als volgt bepaald Groen van Pirinstererschoolop ƒ 103 96 Juliana v Stolbergschool op ƒ 126 56 Johannes Calvijjischool op ƒ 54 24 R K Inrichting van Liefdadigheid op ƒ 433 92 Westerschool op ƒ 126 56 Graaf Jan v Nassauschool op ƒ 69 30 Mutaties Bij besluit van den burgemeester is met ingang van 1 April aan C Schouten eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van hulpstoker kolenrijder bil de electrische centrale Te rekenen met ingang van 1 Maart is aan de typiste 2e klasse ter secretarie mej A Verstoep een vaste aanstelling verleend Vaarwegen in en by S Gpuda OFMERKINOEN IN VERGADERING VAN p SCHDTTEVAEB Tijdens de tweedaagsc e vergadering van Schuttevaer welke te Sliedrecht is gehouden in het byzun van or der meer den secretaris generaal van het departement van Waterstaat mr dr D C W Spitzen zijn mede eenig punten betrekking hebbend op vaarwegen uit Gouda en omgeving ter sprake gekomeri Daar was in de eerste plaats de sluis by Gouda Het is zoo werd nedcgetieeld voorgekomen meer dan eens zeUs dat schepen zün vastgeloopea onder de klossen van de langsleggers Het is van het grootste belang dat dit in het vervolg zal worden vermeden aangezien hierdoor behalve schade aan het toetrokken schip dikwijls een janzienliJkT üjdsverlies ontstaat niet alleen voor het vastgeloopen schip maar ook voor vele andere wachtende schepen De vergadering van Schuttevaer gaf daarom uitdrukking aan de wenschelu kheid om yerbetermg te brengen in het rommio swerk bij de sluis Een andere voor de passeerende scheepvaart belangrijke kwestie was die aangaande het licht op den ver dam aan den linkeroever van den JJssel bij het veer Capelle aan den Uasel Krimpen aan den IJssel Hiervan ondervinden de van Rotterdam komftide schepen vaak veel hinder weshalve op een degelijke afscherming werd aangedrongen Voorts werd ter vergadering aangedrongen oB verhooging van de spoorbrug te Gouwsluis Economische rechter te Rotterdam I DURE BOTER De 27 jaJrige C M Baan te Papekop is door d n economischen rechter te Rotterdam veroordeeld tot f 250 boete subsidiair 25 dagen hechtenis wegens het afleveren en verhandelen van S k boter zonder bon De 47 jM ig Gouds e kapper B jU i d Ree kreeg wegens het vervaJsOietfvan een distributiekaart 1 80 boete i isidiair 30 dagen heditenis De 30 jïèigo Goudsdie bediende W de Com e is veroordeeld tot ƒ 20 boete subsidiair 10 dagen hechtenis wegens het fra iduleus vervoeren van 5 kg bruine boonen Onze bioscopen BHMfIKA TkklU Theater Deze yrool ke operettefilm vwvaardifd OMr liet gelijknamige werk van Nico DtMtal met als kern thema een aardige Hefdeshistorie werd reeds eerder hier ter stede vertoond Hanai Knoteck en Wolf Albach Retty spelen er ie hoofdrollen in HET LEVEN tS NIET ZOO KWAAD Reonie maseeep Lou Bandy be kijkt het leven van den vroolijken kant in de Holiandsctie film Het leven IS niet zoo kwaad welke opnieuw wordt vertoond Fientje de la Mar i een van zün tegeaapeelsten IK BEN DIRECT TERDG Sehsuwburg BiMevop a Vlotii titel voor een vlotte film die er v n vertelt hoe je om ngscretten kuort uitgaan en met een verloofde terugkomen In een haast duizelingwekkende reeks avonturen wordt een student betrokken zoo zit hg in z n bonte vrijgezellenkamer en zoo staat hü als partner van een vrouwelijke kunatschutter in een variété om dagi van het helverlichte tootveel naar het deftige hotel te verhuizeo waar hü een verlovingsfeest in de war stuurt en een dievraipaar ontmaskert Er zit actie genoeg ifi deze gezellige vroolijkif rolprent die de verdienste heeft een prettige vaart door alie dwaze verwikkelingen heen te behouden Paul Klinger speelt kranig zijn elesamte avonturiersrol en Rudolf Platte toont opnieuw ziJn groot komisch talent Vele anderen hebben mede hun dee in menige kostelijke scène S V d Knwts Toren van Kleiwegtoren slaat weer AVTO REMTROMMEL IN DE PLAATS VAN DE KLOK Sedert eenigen tijd klinken weer hoog boven den Kleiweg bij heel en half utir de slagen van het torenuurwerk van de Kerk van O L Vrouw Hemelvaart Men zal zich hebben afgevraagd hoe dat mogelijk is want de Idok is uitgenomen En toch de lok slaat weer De oplossing van dat vraagstuk heeft echter wel wat hoofdbreken en experimenteeren gekost Eerst heeft men een proef genomen met een ijzeien bint maar daar zat geen muziek in en daardoor was het voortgebrachte geluid onvoldoende Toen probeerde men een ledigen koolzuurcylinder Het daaruit verkregen geluid was voortreffelijk echter technische rhoeilijkheden en hooge ktisten vormden te groote beletaelen i Een stalen bint van ien auto chassis daarop geprotieerd af meer geluid dan zijn ijzeren soortgenoot maar toch nog van te weinij kracht om geschikt te zijn Evenwel zoekende in autoonder deelen was men toch op den goeden weg op aanraden van den eigenaar van de auto zaak probeerde men een ledige auto remtrommel en die proef slaagde bevredigend Wel bl ck het ijeluid slechts een zwakke afspiegeling van den dreunenden galm van voorheen maar in de gegeven om andjgheden oordeelde men het er meet kunnen doen De remtrommel werd in den toren gebracht en aan het uurwerk gemonteerd Zoo geeft wi de torenklok van de O L Vrouw Hemel vaartkerk d uren en de halve uren aan op een remtrommel Vroeger sloeg de klok bU heel nur en kwïrtier voor op de zware bel half uur en kwart over op de hooger klinkende kleine Nu men niet over te ondei scheiden klanken beschikt heeft men dat gewijzigd en thana geeft op de remtrommel de klok alleen heel en half uur aan De heele uren slaat zij voluit de halve uren worden met één enkelen slag aangekondigd BESMETTELUKE ZIEKTEN Over de week van 14 tot en met 20 Maart werden d volgende gevallen van besmettelijke ziekten aangegeven Bodi raven 1 Boskoop 1 Gouda 9 Hekendorp 1 Moordrecht 1 Schoonhoven 1 Waddinxveen 2 en Zevenliuizen 1 diphtherie Gouda 2 Moordrecht 1 en Zevenhuizen 3 roodvonk Predikbeurten ZONDAG 2S MAABT Ned Hervormd OaniMni Stnt Janskerk 10 uur da H 9 J Kali uur da F W O Verheul bediening H Doop Westerkerk 10 uur da J H Slelma vin Krallaeea jeugddienst i uur da H van Dtlken Gn bediening H Doop ds O Ver van Vrijz Hervormden S uur Westmljae Rotterdam Ver Calvljn 5 u da Alers v Oordrecht Remonstr Kerk lOM uur da J tjlenhul Vrijzinnige Jeugdkerk lu Hem Kerk 8 uur da J Nlenhuis Luthersche Kerk IS uur ds J Stmoo Oud Katholieke Kerk 10 Mk uur pastoor O P OlakM h i Geref Kerk 10 uür da 3 P C ten Brink 3 uur cajid A de Groot Geref Gem 10 en 9 uur ds A de Bloia uur A Du Chr Geref Oeme nt 10 i ds A Dubois Woensdag 7 uur dS bois biduur voor het gewas Ned Cieref GemMBta 10 on S uur ds Joh van Wellen Wowsdag tX uur da Joh van Wellen Vrtja vangellache OwneenU l en JOmir ds H C Leep Donderdag 7 20 uur Bljbellezing en bidstond Ned Geloofsgemesnachap Mt L l HeUa10 uur B lHg4ngs iut uur rlossingadtenat UMsUr J fSi Z Donderdag 3 our Beiligtngadinnt I i t r Jong Nederland voor Oirtstu tokaM de heer W r lOoas r Waaneer Terduisteren Vaa t Maait tot 4 Aprfl vardoMeren vaa tot 1M aar Maan op 1 11 ander ItM