Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1943

Wat Waar Wanneer Hlwlwt M i Ik bea direet imit w Pmü Kliafer ütr BaM Aannag uw Zondig mul I uur BMlIa naueri llMitti met Kansl Xootaek m Walt AttMch Rettr Aaavaaf nur goaihg TiBai I ur mtami MMcaap BM teven b niet too kmad met Lou Bandr Avmnt uur aaif Mt mr Zoodac vanal UM mr Ai M teyei Catant Btt o i Martroo en Auivaoc zaterdag Tanaf uur vanaf 3 uur Mk Provüietale wkwcnnndabHd atülaiSvancDiglng Vbea at Ceteiltaa MHtt II u Da Sala Openbare varkoo ptag gnrocrcnde foaderen door notatla J n KrananbuTff m Kavt f M aar KaaatBüa Meubalvelling deurwaarder B J N Akkendtfk m Murt Tja aar Bet Blanwa KraU Laiiag awt MehtbeeMen prof dr W M Docten vaa LeeuvBcn voor Natuurkundig Genootadkap II Hurt 7 uor Nieuwe Schouwbuif Cooaart Amhemscho Orkeslvereenlging o l v Aap Spaanderinaa aollst HTinan Krebb n viool 1 Aprd 7 Ja aar VaaaHrkt reetearaat Jaarvergadering jongaUagn ereenlging Timotheua 1 April 1 3 uur Klea choawknrg liu ilekrevue Boyd BaemuuL t April M Bur Caf ayaetee Algeme ne vargadaring Co p BoareiUecnbink Gouda on amatraken ZONDAG SOBIMT DOKTOKIN Bit afwciigheid van 4en hulaarta it n van ZaterOagmlddeg 1 lot Zondffavood U uur ta caMulteeren de doktoren J H T Remaaa Vhiwaelcnitngel M telefoon 90M en N l i m BurgemeeeUr liartenealngcl M taktoon SI09 APomxaHDnmiT aieedi geopend dae aaclita allMn voor m iiilr irt i l en Apoltieek E Gnndel alleen Ktaa aandrikatiaat Uc BaaMredactaur O Wejvtata Bottardam Chafiadaetanr voor Oauda an Omatrekan r Tialar Oooda VaraatwoordalOk voor da a4 a tistl UAkkandltk Bottardam OttlaaMar NV Battardaniaii Nlasinblad Batiardam K TU VOOB IMI naD IK4NTSn AAT8 Voor d normtiomm iticUliig ti een v fde mdUiMtvlMte te de Ned Henronnde OenNmte iQn B v i eo CB fUt van ƒ too en twee van 100 Burfferiyke Stand s voiK J Maaadar B M C b X a a aa VaodaMnM Joaavktaa Jokaau Maila d vm J Bcbuttelaar as W A C ML Geumaaa WaMHti 8 Maart Aatatoatta Itaria d aa W G EttfealB m W BL K IbttHeuf 1 Tan Ban enwanatr I Oanella Handrlkna Itaria i van r A Bmt C G M Koaoiana Mosaktaat Maart S van Buitelen es J 4a Bus 1 A Xtkenboom en J da Gtider W A BUI an N Brnvt C J Bulto an M Xrooa A K ZUdcman en J H Ooea M Maart Ooradia Heter LuUnanbof 1U jaeebua van BUk Kaartje aa dar Ztidan geb nwtB Baua 41 m Maart Gantt Bakker N U Cornells ateanbaak M Fictemella Aalbaaia van Karabarfen wad C Bctaoorcl fT J DismiBimtinxüws BOnMBONNBN TAN MKJtTBMIOinWKS BQ de uitreiking van boclcaarten voor levenmlddelen voor de Me periode lullen de dlatrlbutiedienaten de boterbonnen van melkveehouden en van hun Inwonende gezbuleden en Iwwoneod personeel van de kaart verwaderen De dleiMten lullen lu plaaia van de boterbonnen een ontvangstbcwtii afgeven tegen IzUevcrlng waarvan de melkveehoudera boter kunnen betrekken van het melkverwerkend bedrijf waaraan itl d door hen gewonnen melk afleveren of van bet bedrijf dat daartoe door den plaat eltfken bureauhouder wordt aangewezen Van ongeveer 18 April ajs ai zullen melkveabouddt dui geen boter meer by d wlnkeUcra kunnen koopen Den veehoudeia wordt aangeraden zich tgdlg met de fabriek waaraan zij hun melk leveren in verbinding te itellen ten einde te vernemen op weUEa wijaa all da boter zullen ontvangen Vaahouderi dia geen melk aan een fabriek laveren moeten zich tot den plaataelijken buiaauhouder wenden die een fabriek zat aanwijzen van arelka zti boter kunnen betrekken PUATSELIJK NIEUWS nCBGAMBACBT BAB O WedirtriJd Doiulerdag voBd wnd iD t Centrum alhier en kringwedirtnid artiotiden door de Ned Vereeoi iiig Ell B 0 waaraan werd deeigcDomen doordeafdeelinien Bergambacht Bertienwoude Stolwük Ouderkerk a d Uscl en Goudejwk De deebnemeode ploeg iiH Goudenk bestond uitsluitend uit dames De zaal was geheel bezet Aan het publiek weid een briefje uitgereikt waarop het veronderstelde ongeluk vtond vermeld xoodat bet een leder mogeUjk was de oetenuig te volgen Het was geen gemakkeUjke oetening Dit bleek wel toen na afloop dr Monitagne de veiEchiUende fouten besprak Na de leename beMhouwing van dg Monitagii maakte dokter Mull r den uitalag bekend Ie prus Ouderkerk a d Usel 2e pr Bergambacht 3e pr Gouiierak 4e pr Berkenwoude en 5e prüs Stolwyk De wiaselbeker kwam daardoor in het bezit van de afdeeling Ouderkerk a d UseL De lei eraprüs werd toegekend aan den leider van de afdee g Ouderkerk a d IJseL Hem werd een ichildery aangeboden De voorzitter van Bergambacht bood dr Hontagne voor diens medewerking een taart aan BEEUWUK Mnten iB bedag geunieB Bq den landbouwer C J hebben politie 1 ambtenaren van den C CJ in beslag genomen 168 zilveren rijksdaalders 22 zilveren guldens 80 zilveren halve guldens 14 zilveren kwartjes en 88 zilveren dubbeltjes welke in strüd met den inlev inggplicfat van gouden en zilveren munten warm achtergehouden Ds Dunste angeateU Naar wij vernemen moet ds E R Damsté Ned Herv predikant te Staveniase van 1938 tot IS Juni 41 predikant te Sluipwijk die reeds eenicen tijd on gesteld is 09 medisch advies voorloopig volkomen nut houden WADMNXVEBK PiedikbMitcn Ned Herv Kerit 10 u de heer v d Hoeven 8 u da Vroegindeweij Geicf Kerk 10 en 8 30 u ds Sïmdt Chr Aigesch Gem 9 30 en 4 30 u ds v d Kraats Rem Kei 10 u ds Zuurdeeg Wet en Evangelie in Rem Kerk 3 45 n ds Engel van Rotterdam OFFICIEELE MEDEO£fl INGEN MEDEDEEUNGEN PLAATSELUKE DISTBIBlinEDIENSTEN DISTKIBUTIKDICNST GOUDA t7itrelking van levenuniddelenkaarten too fllagaardappelkaaren klantenkaarten voqr groenw tabakikaartan veranaperingenkaarten kindervoedingkaarten vitamlDc C ublatten In het tijdvak van Maandag t Maart te en met VrtHat 1 April IM zullen bovengenoemde kaarten warden uitgereikt in het kantoor van den distributiedienet Boelekade II iZaurdagt van kal tian IvaanniMaga tot haM t n aur inamlddafe ABe overiga dagen vu balf tleai tat twaaK uur voormlddagt en van kalf tarec tat kalf vier f ntmtdilagt Men dient te komen op dien datum welke op de thans in gebruik zijnde kdegveDen van de distributiestamkaarten is afgestempeld Zo die niet op hun voorgeschreven dag verschijnen ontvangen de bonkaarten eerst dan als de bonnen van die kaarten zijn aangewezen derhalve in de eerste week van den geldigheidsduur der bonkaarten Bij het afhalen van meergenoemde bescheiden dient men uitsluitend alle distributiestamkaarten van het zin met bijbehoorende bülegvellen made te brengen Aan personen beneden den leeftijd van IS Jaar worden distributiebaicheiden niet afgegeven De vitamine tabletten lullan worden uitgereikt I aan a s asaeders die een attest afgegeven tuflichen 39 Maart en 11 April 1943 van een arts of vroedvrouw kudnen overleggen waaruit bUJkt dal ziJ m de laautc i maanden der zwangerschap zijn t aan Jonge moeders van wie kinderen geboren zijn tuaschen I December IMl en 3 Maart 1M3 derhalve un der overlegging van een attest Bij het afhalen van bovengenoemde bescheiden wordt aan Jxwfdan van gezinnen een tormulier voor bet aanvragen van een branditoffenkaart voor het stoobeizoen 1H3 1M4 afgegeven Overeenkomatig de aanwijlingen op dit formulier diant dit btl de eerat volgende uitreiking met Inkt ingevuld te worden medegebracht mat het reetant van de brandstoffankaart OV waaraan de bonnen 11 ll tt en 14 nog lyn bevestigd Bet kiaevulde Sarmuliea lent aedialve niet In la bnevaabos van kat kantoor van den dlstributiedlanat te anrdn gedeponeerd Afhaiaa asaiii alai iaBeiea vaar eeheenen In de maand April 1943 kunnen aanvraagformulieren voor alle soorten tchoenenbonnen worden afgehaald door ben wier geslachtsnaam begmt met étn der letters A C D S r G op Woensdag T April 1843 B op Donderdag 8 AprU 1 43 R I J ap Woenadag 14 AprU 1 43 K L ay Oondndag M April 1M3 M N O P op Woenadag 31 April 1143 Q B T U W op Donderdag n AprU 1 43 S op Woensdag 2S AprU 1 43 V X U Z op Donderdag AprU 1 43 Op Weaaaiag M Maart en DaiUetdng 1 AprB IMS woraen dus formulieren niet uitgereikt Het afhalen dient te geschieden aan hiket 13 van het kantoor van den distribubedlenat op bovengenoemde dagen van 9 30 1200 en van 13 30 15 30 uur Van bovenstaand schema kan niet worden afgeweken Zij In wier dlatribuUettamkaart het vakje H4 met een getal van 210 of hooger la gewaarmerkt kunnen momenteel formulieren bestemd voor bet aanvragen van schoenenbonnen IA beroeps of werkscboenenbonnen niet afhalen De door hen ingediende aanvraagformulieren kltjven In kehandeling Aanvraagformulieren voor schoenenbonnen n en hulspantoffels kunnen op bovengenoemde dagen worden afgehaald ongeacht of in het het vakje B4 van de distributleetamkaart een aanteekening is geplaatst Men kan derhalve geSJktydlE of afzonderlijk een aanvraag voor een schocnenbon IA met een aanvraag voor een schoenenbon 11 of bon voor huispantoffela indienen Bciiaaics scboeaenaanvragen Over aanvragen voor scboenenbonnen kan sinds 7 December 1042 niet meer mondeling worden gereclameerd Dit beteekent dus dat men zich voor be bespreken lan schoenenaanvragen niet meer voor het spreekuur bU den leider van den dlstributiedlenst kan melden Keclames dienen ultslulterd schriftelijk te or ingediend In Verband met bet zeer groote aantal aan vragen en de geringe hoeveelheid toegewezen bonnen zullen deze reclames met beantwoord worden Met eventueele opmerUngen zal voor zoover de voorschriften van het centraal dlatribuUakantoor te Oravenhage zulks toelaten rekening worden gehouden ALGKMBBNB BCKCMDMAKING VAN DEN ALGIMnN GEMACBTIGDC TOOB DEN WEDEBOPBOVW EN VOOB DE BOUW NUVKBBBID Aanvragen goedkeuring bouwwerken en aanvragen materialen voor bouwwerken werken en karweien onder SOS De algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid te aGr enhage maakt bekend dal in omloop Hinde aanvtaagfoimuU t r les ioe en ACM 170 met lngani v a s zUn vervaUen Aanvraagtormulieren welke door goedkeuring erken in de provincie a rechtfitreeks btJ den dienst van óvn sisi gemacbtlgde te s Gravenhagc doch I April as binnenkomen vkordm aanvragers teruggeaondcn Vanaf 1 April a s cullen slechts sss kunnen worden Ingediend en tn behsM genomen waarbU gebruik gemaakt 19 nieuwe formuIiarasL welke verki L tullen worden gesteld biJ de l an re2 geschakelde gemeentelijke inst riie betaling van 0 10 per formu itr vo aanvraagformulieren AGM 205 at iner pleet stel an 3 AGMs 105 4 AGMi 1 AGM 205S 0 00 en 0J5 per el w lieren voor het aanvraagformulier AO ï ABONNEN ÏN B BONNEN VOoa bm Aangezien a bonnen voor boter tttdthC op het koopen van één rart otn 5 margarine of vet naar gelang van het u £ ter verlcritging waarvan deze bonnen aI2ï aangewezen en de b bonnen op ht t ig van een half rantsoen mogen detaullji abonnen en de b bormen voor br ter nM hetzelfde oppiskvel plakken Zij den sj bonnen op afzonderlijke opplak el et 1 doch met één ontvangstbeuijk MU 3n£in te leveren 2 INLEVEEING BONNEN BOTFR Jf Detaillisten kunnen eventueel nog in bezit zijnde bonnen boter 10 uiterlbh 7 en met 31 Maart 43 bU de P ui Distributiediensten inleveren ter erkr van toewtjzmgen WUZiaiNG IN1 EVERING ZEEPBONNn Van 1 April 43 af moeten detailiistes 4 door hen ontvangen bonnen oor producten bij de Plaatseluke Distrllüisr diensten inleveren gedurende dt derde m week van de maand in welke de liosZ geldig ztjn en gedurende de eerste iS week na afloop van den geldigheidsduur Grossiers moeten met ingang an 1 Apm de door hen van detallll ter ontvsM bonnen bij de distributiadienvten inlesta op den Vrijdag van de derde vol e week ia de maand in elke de bonnet ge dig it en op de Vrijdagen van de eerste en ti 2 volle week na afloop van der geldigkdZ duur Bét bovenstaande geldt niet voor 4t levering van acheerzeepbonnen door grtwie welke eiken Vrijdag kan plaats vinden Detaillisten en groeiiers kunnen tvenlw re itantbormen b J de diensten inlcv ia h de eerste volle week na afloop vni periode welke volgt op het tudvak de bonnen geldig waren MABOABINE OP BOTBBIOEWUZINeB De botertoewtjzlngcn geven tot nader oit ook recht op het koopen van margarine Openbare Verkooping Deurwaarder B J N AKKERSDIJK te Gouda zal op DlBsdag M Maart a s voorm baU tloi in laal KaMtmio van de voormalige sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda publiek h contant verkoopen MEUBILAIRE EN HUUB GOEDEKEN waaronder huiskamerameublement tafels stoelen kasten dressoirs buffet ledikanten en beddegoed schrljfbureau haarden tumbanken spiegels naaigamituren enz enz Voorts een electr waschmachine en een Singer trapnaaimachlne Kijkdag a s Maandag van 3 5 uur r NIEUWE SCHOUWBURG Domleniag 1 April Aanvang 7 30 uur STOOMEN HERNIEUWEN VAN HEERENCOSTUUMS MANTELS REGENJASSEN JAPONNEN Vmaf I April worden weer goederen aangenomen af te leveren na Paschen J DE PILIKAAN DOET HET TÓCH BETERI STOOMERIJ an VIRVERIJGOUDA vaN l1907 Café Biljart I f OaXeMagvaadaaiaek BW i a OHjet voorheen Schevcalngen Markt 54 i gouda Iel 30M Kantoer Amariko 31 n 3 ó bij d Karnemalkiloot Prijzen f 30 ca f 7 plus belasting PUatsbesprekcn vanaf Dinsdag a s dagelQks van tl tot I uur Zaterdag en Zondag het laatste optreden van het bekende radio HaAYoiin Ensemble de WAIKA PUA S Ontmeind 20 Maart j l PIIIIIO modern klein model merk ROTH en JUNIUS Canadeesch notenhout verticaal stemblok met agraHen patent zangbodem Hoog 110 C M breed 140 c M diep 59 c M gemerkt 45231 binnenkant 28514 achterkant en 1 ORGEL merk Amerikaansch Orgel 2 spel II registers notenhout in eiken kleur gebeitst gemerkt 26301 29002 achterkant Inlichtingen worden gaarne tegemoet gezien bï J KRgISBL Melaiilel üatterdani v m Schiebrock Habt U al een Kialntfa gapiaatatf Z e JK L K 1 N T J E H rubnek Kordl Dpfcnomen Oliuaasi D aci ii i en Xttttétf TuIcti Betrekkins advrrtrntin 1 11 woorden Oja elke woorden meer O W Andere edvertenUes 1 11 wooiden ƒ SS elke 4 woorden meer 0 10 allea bij vooruitbeuUnf Advertantiee onder nummer aan het bureau 10 cent veriioociDZ Bewtleaummers 9 cent eatre Opname op een bepaalden das kan niet worden gecarandecrd Brieven kanaea wwdea afcchaaM eiken werkdaf van 9J0 uur Zatcrdasa alleea vaa 12M aar Nog steeds iets bijzonders I fnrsssthan sparen uw zeep vanaf 0 65 na gelleve led pot mede te brengen p 100gr 0J8 TM AUIBRANDi DE GOUOSCHE BAZAR KlUWW 7S TeL 3411 OOUDA VOOR ELCK WAT WILS STpOMGOEDEREN welke van Maandag 29 Maart tot en met B A l aan onze zaak In bewerking worden gegeven kunnen r Pasebaii nog algeleverd worden Stoamgaadaran worden daian datwn wel aangenomen maar NICT voor Paschen afgeleverd Varigaadaraa worden wel aangenomen maar vaar Paaehan NICT meer afgeleverd Firma J P MUL aioamari an Varvarfi aadaH tl Korte Tiendeweg 4 Oouda Tel 3257 DANKBETDIGING Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van tms innig geliefde Dochtertje en Zusje NEIXT betuigen wij onzen hartelijkcndank G VAN DER HAM P VAN DER HAM van der Laan GERTY Goutla Woudstraat 42 Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder Behuwd Grootmoeder SUSANNA JACOBA PRINS Weduwe van Abraham Johannes Sas In den ouderdom van 79 Jaar Gouda C A SAS G SAS Spek ADRI SAS C SAS De Bode Den Haag A J SAS C SAS van Harten M JOH DE KOSTER Sas P J DE KOSTER en Kleinkinderen Gouda 36 Maart 1943 Huize Juliana v Stolberg Corr adres Turfzlngen2 De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 19 Maart a s te 1 45 uur vanaf Turfsingel 72 te 2 mir vanaf Huize Juliana van Stolberg te 2 45 uur op Algemeene Begraafplaats te Gouda DANKBETViaiNG Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming ons betoond b het overlijden van onze lieve Vrouw Zuster en Behuwdzuster MAARTJE HEVS geb vaa der ZQden Inxonderheid aan de Weled Zeergel Heeren Dr P de Boer en Dr E Lopes Cardozo voor hun zorgvolle behandeling en de Zusters van het Diaconesaenhuis De Wijk voor hun liefdevolle verpleging Uit aller naam H HEUS Gouda Maart 1943 Markt 4 achter DANKBETUIGING Dlq getroffen door de vele bUjken van belangstelling die wij bij het overlijden van onzen lieven zorgzamen Man en Vader HENDRIK PAUL mochten ontvangen betuig Ik allen die mij van hun medeleven deden blijken mijn oprechten dank Wed N PAUL IMrrepaal Gouda Maart 1943 Jenizalemstraat 2 lERKSTEI paagd Oott Haven 37 IET 2ili MEISIE gcviaagd Bleekeruingel 36 Verhuisd aar mi Meraenlaaii 1 Firma C Bokhoven Co Brandstoffenhandel Notans J v KRANENBURG te Gouda zal op Maaadag 29 Maart 1943 elf uur in Hotel De Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen ONROERENDE SOEOEREN KOfTIEBinS met stalUng 2 bovenwomngen en open tó rein a d Kamemelksloot Breede zijde 8 10 12 14 groot 755 m No 10 is verhuurd voor ƒ 4 50 no 14 voor ƒ 4 70 tehvijl het overige in gebruik is bij medeeigenares tegen een gereduceerde vergoeding v ƒ 10 alles p w WOONHUIS a d Boelekade 181 P w verhuurd voor ƒ 4 50 WOONHUIS a d Schel temastraat 19 P w verhuurd voor 3 WOONHUIS a d Baanstraat 19 P w verhuurd v ƒ 2 50 Drie WOONHUIZEN aan deBoelekade 8 70 72 en vijfWOONHUIZEN daarachtera d Bleekerssingelpoort 44 t m 48 Alle p w verhuurd no 72 voor ƒ 3 50 no 48 voor ƒ 3 no 70 voor ƒ 2 75 no 68 voor ƒ 2 50 en de overigeelk voor ƒ 2 25 WOONHUIS Vierde Kade 19 P w verhuurd voor ƒ 2 50 WOONHUIS Achter de Vischmarkt hoek Vischsteeg 23 P w verhuurd voor ƒ 2 50 De perc zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 uur Aanvaarding op den betaaldag 281 April a s Breeder bij notities gratis b d notaris verkrijgbaar NEffE WERKSTER voor de Vrüdag en lUaandagmorgen Adres GLORIA MUNOI Markt 4 Oevraagd in gezin met één kind een beslist net zelfstandig Hulp van werkster aanwezig Brieven Mevr Holst Voogd Oostcinde 101 Voorburg Meisje gevraagd van 9 2 L ur bij m z k Br na O 2049 bur van dH blad Vinaigre t gebruiken na het scheren per flacon f 1 Balt A De Jong Ooit HavM 29 Souda Handelskantoor vraagt Jongste Bediende MdI of Vr Brieven na O 20S0 bureau van dit blad JONGENS MEISJES gevraagd AanmeMen Vertorenkost 9l MtttMiklaffan 121 f U llSllbM I IWI 0 70 MlaH fOJO OM l n stMHTt 0 98 yooiefldoorn Paparalra l tC Bouda n en Vtrkoop van Meubelen Muziekinstrumenten Maten en Gewichten enz V Taxatie van inboedels T Voor opberging en bewaring van inboedels mooie droge ruimte beKhikbaar T Staada aan hula la antfeladan tot het koopen van meubelen ea andere goederen TdllMDlS 10 tt OJO Ktltlnikiu 040 Mat pMtfifiH tevens enveloppe lü vel OM Hebt U al een nagedacht ooer bloemenweelde fn eigen tuin Hierin kunnen wQ voorzien met Blad Bloem en Sierheesters Dahlia s Gladiolen in vele kleuren vaste planten Chrysanthemum enz enz ri scaiirsiit gratis ap ainvriag J Ravestein Wzn BOSKOOP Ver f ïrii Hemmirfiii Zondagavond a 6 u spreekt in de Kleine Kerk Peperstraat 128 over hef onderwerp God met een Ds ü WESTMIjSE van Rotterdam Tc haar geatoffeerdc KAMER eventueel met keukengebr voor uf ouw of meisje Br onder om 707J bur v d biad Er b sjb een Werkman P G 42 j voor boerenw rk en houbouw Ook gen v andere werkzaamh Omtr Stodwukersluis o Gouda Br no 7076 bur van dit blad Er b zju c B set Melaie PG Ifl jaar i boeren of bivgcrbetj eltkmg Hoog loon m h vefceer Br no 7077 bur v d blad Bloemheeetere struik en atamrozen rotsen vaste planten rood vfitte en zwarte bessen G Besdrik sCB A WUIens H 6 M KOOLWIJK Metselaar schoorsteenveger wrttCT Zwartewwg 3 UW DRUKWERK IS GOED ate IMHOLZ het doet Walestraat 3 Gouda UUWELUK Succesvolle bemiddeling v alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned Inlicht schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W Bsckbiiiderij D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken laarpingen en muziek VERKOOFHUIS Doelestraat 29 Telef 33M Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Reuzen en miniatunr HORTENSIA S Fa G L Reparaties aan alle soorten speelgoed 8PEELGORDDOKTER Zeugestraat 86 Te koop mU of werktafel alm 2 X 80 X 85 zwaar grenwihouf ƒ 25 De Mol Bothastraat 26 Te koap cca Kafflekctd met parc lcuien binnenpot f IS nhoud 8 Ijter W Bijd P C BoihMraat 33 Si raireninakeir vraagt WERKPLAATS Pir vu SotieUemaMraat 7 Gevraagd DAGDIENSTBODE Ge iaaf Fkinsweg 92 Gevraagd Kappcrsbedieadc af leerling p j sNm Groeneweg 5 Gouda Te kosp eikenbOBtcn KABINET ƒ 75 Kramer Stolwiikeralua B 290 Goudecheweg NET MEISJE GEVRAAGD ongeveer 15 jaar voor hulpm den wmkcl Boekhandelvan Burk Kleiweg 39 Gevraagd flink MEI IE voor halve daf en Vrüdegs den geheelen dag Zondags VTU Hoog loon Mevr v As Regentesseplantsoen 21 WIE RUILT SCHOENEN maat 37 z g a n V hek voor schoenen maat 38 of 39 lage bek Tevens een eiken tafel te koop ƒ 15 W G v Ktoveren 4de Kade 117 Te koop HANDWAGEN ƒ 28 bij C Verlaan Kleme Ha en 233 Haastrecht Te koop gevraagd 2 persoeiis Ledikant met bed C Anker G 152a Stolwuk Bloemkool en spitskoolplantcn silapl roodf koo pl en tumboonplariten F ROMIJN Platteweg to de Jachtwerf Op den tuin aanwezig van 8 tot 12 en van 2 6 uur TE KOOP 2 z g a n bolhoeden ƒ 5 p st 1 z g a4i h badpak m 7 ƒ 10 1 pr ea m 38 39 ƒ 3 50 1 maodoluic ƒ 10 H J Barnard Gr Beatrixstr 10 Te ksap revraagd defecte eleotr strijkijzers Jan Spee Dl I odgK ler Walestraat 12 ïaoiltrtsIi ï8nDeth tfw zi tot 31 Maart Voorspoadgevallende collegae lahnaaa Haddérua OasUngh au TUatarman ALLE SOORTEN tuinzaden bloemzaden tabakzaad graszaad Nieuwe voorraad J TEEKENS Kaimem lfc l 3 Zie etalage LandbouwkaiOe f 1 75 per 50 K G tuainetten 1 x 5 M ƒ 0 75 koolkn en 50 stuks 30 cent J TEEKENS Kamer Ikal 3 Zm etalage Maak self zeep aset ARGA 21 et p p Bussen adiuurpoeder en remigmganiKklelltn J TEEKENS Katnesnelksloot 3 Net R K menje zoekt leuke VRIENDIN n Gouda leeft 23 25 jaar Br onder no 7100 bur van dit blad Te koep gevraagd m goeden staat v rk Becren of Da mcsrijwiel Adres Gravesteijn Joubertatreat 104 Arbeiders of Middenstandswoning Ie koop gevraagd Bewoner kan bli en huren Br no 7056 bur v d blad Te hunr groote droge rnlmten voorz van licht kracht water gescti v weric xl fabriek of opsJag Gouwe 129 Telefoon 2388 TE KOOP nieuw naai arnituur ƒ 17 50 en Banjo met k t ƒ 40 Assen berg Boechweg 124 Te koop een goed onderhouden gegoten emailleFORNUIS merk Godm ƒ 60 H Zwiincnbung Goejanverwelledijk 30 Gouda Kenrig net MEISJE gevraagd V g g v voor dog of dag en nariit Hulp van werkster aanwezig Mevr v As Groenendael 5 Welke R K Jongen 16 20 j heeft Idee om in een klem bandje mando enz zijn nvedcwerkmg te wiUen verleenen aSs slagigitanst Aanmelden v Baestestr 20 Gevraagd flink Dagmeisjc m klein gtzm niet brn 16 jaarMevr de Jong Burg Martcnseingel 7 jas BEELDENDOKTER Keizerstraat 64 Jouda repareert steen glas gips plaiteel enz onben eluk Ue aangekondigde veilinevu het perceel Singelstraat IS H Gouda a AAT NICT DOOR U VAN LANGE Noljri Moordrecht G I VAN WILLIGEN waarn Notaris Goadfc K MARKUS Beéediigd scheepsmeier schade m casso opn mer Nic Beetstraat 5 Gouda Tel 32 U TE KOOP nieuwe eiken ft rapluiesUndaard ƒ 17 50 h deehg diroogrek ƒ lü bn zen kroonJamp ƒ 15 fcmesf rame m spotbondcn M Willemeen Zoutmanstr 1 In ruil aangeboden een p blauwe dames molières m 40 voor een paar sc hoeneB met hooge hak maat DE HAAN Sophiastraat 43 TE KOOP 2 fauK uia stoeten salontafel dress totaal ƒ 450 JaraiM V d Pakns Taat 55 Te koop nieuwe smet dijiW KROON ƒ Deijers Lage Gouwe IH Net DAGMEISJE gevrasli zelfst kunnende wtrkeo Hoog loon MevTTouw V d POL V Swtetensüaat 5 MEISJE GEVRAAGD VOOT de mareen uren of 3 ochtenden per u KrueerlaanJÏ GevT wollen BABYCAf G c hORNES Persfijnslraal 12 Te koop een PIANO ƒ HOEK Derde Kade Na 7 uur Gevraagd een DAGMfÖ van 8 tot 2 ï uur Zondags v ii Keizer txaat 8 Gevraagd klein kortharig HONB EA ste Kade 6 Ronde stokken vo i termg 10 tm 30 ir n J POSTMUS Raam 142 Tele ft mj VERLOKEN op D jnA J 25 Maart j J om ong M gen op de Karnemi kslo m de Boelekade een nl TDamesarmbaadhorloge gen bel terug te bez biJ Vpgten Karnemelk Gouda Brengt uw oude zinken S mers tellen waschkete T yserbaodel F ROND Zeugestraat Goud Ze worden weer als m