Goudsche Courant, dinsdag 30 maart 1943

I j t IA SO f UC BadU d n y O O BotHlltertt gUs tt lO KriulMlderil bov n cm Muk loader loC IA 30 i 0i2 van 4 4 Cpi dUm UHMlLr iuf 13 50 0 1S M rselte n kcr cl ƒ Oio KrotMiU tmM I oüncteu IJ kf ptr 10 It ia M 1 M n SB 1 IJ kg p r M It 11 OM m VAn 0 7 1 k pei 10 st 7 0 00 Veldsla 4IJ0 f O 52 SU las inlj n 4 0 fUApitelen t soort 1 SS cm ïl 0 40 kuort U van cm M o loort UI korter dan M cm ai 0J7 Splnaalt gUi Si f 0 40 plnaale natttur t ISJO O Sprulthool 1 choo n d IT JO ƒ f 41 ongeschoond l IB 80 0J4 acborsanetiraii Z t n hoogste M st p r kg OJi n van W 45 st Kr kg ISJO Ml witta ultn 1150 O IS ode uien 13 O 1 WlUo I ten hougtte 19 st per kg 30 OJO II meer daiv IS st rr kg 29S0 0J3 Koolrabl n boven on di 1190 O Sialotten Jl KM fapca fA 7 0 00 kooUapen B 0 0S rmuiT App 9n Groap I Cox Oranja Pippin ens I A Me 1 13 groep X Oox Oranje Ptppln UL A Qi OOfi groep I Cox Oranje Flppln eiUL B 44 0 SS Groep II Goudrainettcn ans IA 00 O 8S groep II GoudrelActten ent A 93 90 0 07 groep 11 GoudreUietten enz B 34 O 42 Grotp lil Brabantsche Ballefleur eni I A 61 0 76 groep UI Brabantsche Bellcfleur enz A 90 7ojt groep in Brabantscha Bellcfleur enz B M O 43 Groep IV Jacques Lebel ans A r 44 O 99 groap IV Jaoques L bel enz B 714 0 42 Groep V Overige sourten A 40 0 S0 groep V Overige soorten B 37 0J4 Voor het snttdan van kool mag 3 et per kg barakend worocn met dien verstande dat de kool na het sneden gewt oi wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór bet schrappen gewogen worden Voor besorglng aii groenten en fruit mag door detaillisten 1 et p r kg in rekoüng gebrat ht wwden boven den verkoopprUa af winkel Voor de afwekende quaUtclt van bovangenoemde producten alsmede voor het ig uitschot moetan prijstn tterekend worden die m een redalijke AANSTEKXING VU DB NEDBBLAN08CHB POLITR Da wnd Dlrccteur Ganeraal van PoUtla naaakt het virtgende bekend a Er bestaat gelegenheid tot aanstelling bQ de Nederlandsche politie van personen dia aan de hierna vermelde aiachen voldoen Na da aanneming van gegadigden ontvangen sQ hun eerste oplaidlng m een pt ltle f Ieidbuta mUchtlngen kunnen beter oiet g t worden gedaan De voor eer werv mlsai opgeroepen candidalen wordiïr in de gelegenlietd gesteld aJi f inlichtingen in te winnen Voor het y nen voor een wervIngscommiH ie kj narlei vergoeding worden tot fsta Bericht No 173 PKUZEN VOOR GFNERATOL ANTBRACITT Voor afgezeefde en verpakte tn anthraciet met een SbchgehaUc vu meer dan 3V2 en een vofht chiib niet meer dan 3 zUn de voigendt mum verkoopprijzen vastgetteld OPnCIEELE MEOEDEELINGEN MAXIMUM OBOSUEBI KN DBTAII LISTEKPBUZBN VOOB OBOBNTBN N PRVIT Bekealaaklat No M Deie prIJalIJst geldt van II Maart IMJ af De eerst vermelde prQien sljn grossiers prttsen de tweede de prUsen voor den eoneument Oe groaalenprqian betreffen hoeveelheden per 100 kg per 100 boa Cr 100 i ks die der consumenten itin per per bes o per stuk OBOBNTIN Andijvie Iglaa 3 M f 0 44 Kroten I tot ks per st tttl 0 11 H van Wt l kg per al 7 0 10 ld van 1 U s kg per st 0 O M GekoolU kroten J st of meet dan Jat per kg H rojl mlnderdanJst gkg 13 M II Roodc kool 12 O 1 svoye knol tgeel Il O 19 Groene kool Bchelk rJ7 OM Witte kool OU Boerenkool IIM 0 19 Bloemkool Soort I boven 30 cm over dc kop gemeten 30 bstaljon welke opleiding ongeveer O msanden O 41 II vsn I 10 cm o er den kop ge1 duurt om daarna biJ een d Nederlandaehe meten aS 0 96 111 an 10 10 cm over politiecorpsen tewerkgesteld te worden In de voeding de Ucadiag de huisvesting en de geneetkundiga verioi uig van de leerlingen van bet politie opleidmgs bataljon ordt van RUkswese voorzien ZU ontvangen bovendien een zakgeld van drie gulden per week Aan gehuwden kan een koetwinnersvergoeding wprden verleend Hetzelfde geldt voor ongehuwde kostumnars doch alleen In uit ronder ingsgevallen De aanstelling tot adspirant ambtenaar spoorWeg plaatsbewijzeh zijn thans ook verknigbadr gesteld bi de hier onder genoemde adressen N Dogtorom Derpiplain A 38 Stelw J 4é Bruin Heeidtlraal C 171 Bwgambadil J Rliiama Ambtenaar tor Sacrataria Camaantehulf Ammaratol W Timmar Havan 23 Plaatst hier Uwij advertentiel Algegeven kunnen voorden enkele reis en letourkaarlen voor volwassenen en kinderen alléén 3e klasse van Gouda naar Amttordam AmttolstaUon Amstordam CS Dan Haat S S Rottardam Maat en Utradil Te koop een PASSLRDOM in prima slaat ƒ 2a Ii bevT Timmermar kade 251 Gouda Te koop gevrtiagd een ROG BOOT m goeden slaat W de C V d Heijlen M markt 56 WIE RUILT een p ar z StL hooge Kmderschocntje 24 en een paar lage i voor maat 27 een paarK a n Damessch sued o lak Al 41 Vi hak o W lece bak Muurlmg D M straat 10 Telef 3780 tHout is goud dat II hal ipraakwoord van aan hoop icharialaan da biandttoffonhandolaar Jn daia lijdon waaiin WIJ Ikandai zoudan moatan holpan makan daza man tchan miibrulk van da omitandlghadan Zil dtijvan da prijian op n gavan bovendien nog ichandalijk ondarwicht ZIJ warmen rich aan d koudo van andaran OmR 50 DORLAS THEETABLITTIN J C t ofias J V A oo t Gouda ADVERTEERDERS wordt dringend vei zocht hun ad ertenties soor het Zaterdaghummer Vnjdags op te geven Voor ad ertenties die Zaterdags worden ingebonden U opneming In het nummer van dien dag met zeker Nederlandsche Voetbal Bond i fdMling ioucla Secretariaat Karnemelksloot 209 Qouda Telefoon 2764 ASBBMMK VBBEENMINOBN OMV Seeretvla wordt tUdeltlk J GrocMMg ItanttBMrut 9 Gouda ÖFHCIEELE MEOEDEELINGEN OCTBN VTtmAOm VAN SOHDAO a MAAKT IMl N VJl No M Oroenewef wegene niet opkomen In éea edetrljd Zwervera IV firoeneweg U No M D OM K egena niet epkunen In den wedautld OljrmpU V O OMJC IV t VKBBBNIOWGIN Denkt aan d tauendlng der lormulleren In dricinnid die U Maart moeten lUa Inge JVHIOBBN COMPITITIB Btt Toldoende deelneming lal dit laar wederom een Junioren Competitie worden gekouden en wel In t afdeelinfen nJ A B AMaeling A ipelen 11 14 Jaar afdeellng B ren 14 It Jaar atdeelliK C spelen It Jaar InMkrtivlnfcn Mr 15 April aan ondeefeteekcnde Volfende week volgen de nadere bepaUnga VB GoiidKh UlaJ D m h IfUI Oaad urraial 1 4 A S r Mv ld aldecMaaatUt A UUl B l M Hunui it kiaaaa A CHympl tv Óouda V 1 Compeer OÏV IV Vi P H m 1 Horau klaaac C Maiwttk It L kfc rkerk IV W Baal aa klust A Olympla V DONK IV A den Edel DO NX niet opfckomen Ja klaaaa B Zwerven IV Gouderak m a C van wijnen Je klaaae C StolwIJk in Croot Ammeri II f G Dutinan rBOOBAMMA VOOB ZONDAO 4 APBH IM Ie klaiM A G8V m VJtP I uur M Harm Ie Uakie B Groeneweg I Zwerven n D de KiKfl Nleuwerkerk I O N A IV t de Knecl Couderak II Moordrecht II K P L Noltc palingen Ie kUaae A Olrmpte IV U N I O I 11 uui D A de Ko ter G 8 V IV V IP n II uur Tn Altrnendtnffcr Namens het Bestuur C VAN TIUBURC seeretarls competltieleider Ja klaue B Groeneweg III Zwervers ni IIJO uur w Baaa Ja klaiae C Haaetneht m Oroot Ammera n JT G Kramp PLAATSELIJK NIEUWS BODEGRAVEN Tol mim fvpniBiavccHL Aan de Mie Umveraitett Ie Amslerdam ge pmnowenl lot loctor n de letteren en wJDabegecTte op rroeteohnift De atQi van CMviM m de InatituUo Chri tianie Rel ionjt de beer A Veernaaii HtMmniiJMer BOSKOOP Appelen verroer Met 18 kalo agipelen wa C J Oudfjlc te BoakooT op Keieixui zotider voor dait ver roer tvn vencuniunl te bezitten H j hi wd e de tppt en al zonder ben Oaantoor kwam hü by den Haagschen oeofxanicohcn rechter die ƒ 10 boete ulw 5 ée ien hechtenia oplegde den kop gjeme en 30 O 20 Boapaen glas 90 it p bos van teniflln te 0 4 kg afgebroken peen 30 50 0 3a Peen zonder lo roode BooMredacteiu l O Wersten Rotlerdsmaialr adaeteur nor Gouda en OmstrekenF Tteter Gouda VersntwoordelUk voor dea terteatUa L Akkendljk Rotterdam Ultt ss i si N V Rotterdamseh Nieuwsbladketlardam K 719 van 20 50 gr gewasschcn 13J0 0 16 van 51 200 gr ongewasaChen 8 Oil UI van 201 500 gr ongewa sehen 7 O 00IV van SOI g Tim en hooger ongewasEchcn 6 O 00 Rabarber Iglas 30 90 O 38 Postelein ƒ 54 50 O 5 Prei boven 15 mmdlam 13 0 17 prei tot 15 mm diam Heden ovcrlec na een langdurig ziekbell onze lieve altijd zo iende Moeder BchuwdVGroot en Overgrootmoeder Mevrouw ARNOLDA GEERTRUIDA VIS WeduviT van den Heer Cornelia Johannes Hcndnkus de Man ZIJ mocht ruim 80 Jaar worden Liever geen bezoek Uit aller naam H C J DE MAN Gouda 29 MapM 1943 Krugerlaan 03 raagd I NETTE WERKSTER voor de VrD ag en Maandag orgen Adreo OLORIA MUNDI Markt 4 Jonge menichen kan n WMlng of flMl trail tsr nlitg et gebruik vin keuken in Gouda of Waddinxveen Br o O 2t2Q bureiB v d blad PIRZISCH KLEED ol KLHDJt gevraagd SLEE Provcnitrntraat 72b Tcicf 41060 Rotterdam Voor direct gtvraagd Bmnkomtnd BEDIENDE Prijsopdrijving ƒ kent me nog niei half Onie biscuits zijn nog alu d heerb k btos maar aJi we weet niim in de groodicofTeo zinen JAa U ni proeven I GORDIJNEN kunnen voorloopig mat behandald worden D HE m frQie regrnjaa ver winterjas ir trein Utrecht Gouda op 26 Maart nm 16 30 gelieve brief no G2144 df te halen bur Goudache Courant SISCUITS Netto Jongen K raagd leeft plin l jaar Boed kunn fietsen Hoekh AN BliRK Kleiwig 39 m of vr voor kantoor LeeHHd 16 20 jaar Br 110 O 3127 bur v d blad de van da Nc darlai d8ctie taal xoowel in wuoid als In gesdiitft Zes klasson lager ondtiwU moeteii met vrucht zUn gevolgd Met bezit VAU a A poUUa dlploina atrekt tot aanbeveling t Zie onder 1 f g Zie onder 1 g c 1 Perftonen die op dit oogenblik als vrMwiiUger In den NAD dienen betioevan niet te soUiciteeren De gtkciukte landl daten uit den NAD worden op andere wijze in aanmerking gebracht voor plaatsing bij de Nederlandsche poUtie U die reads uit dan NAD zUn ontslagni dieiun wel ta sollicitaaran op de wijze looalü hierohder is aangegeven De gelegenheid tot solliLlteeren li nietopengesteld voor in poUtledleiibt zijnde peraonm Dit geldt niet voor hen die aangesteld zijn bij de vrUwUUge hulppoUtle Dtzepetbonen die voorkeur genlalen biJ plaatsing dienen wel een sollicitatie in te zenden om voor benoeming tul adkplranl polilieambtenaar in aanmerking te kunnenkomen De olUcitatlc moet gaschiadcn door hetindienen van kn eigenhandig schrijven BiJdit schrijven moet worden overgelegd 1 een eigenhandig geschreven levensloop 3 ean afschrift van da eventueel in bezit zijnde diploma s en puntenlijsten 3 een ingevulde vragenlUst waaruit verbc hl 1 lende bij zonderheden van den soIBcltantmoeten blaken Het onder 3 bedoelde formulier la verkrijgbaar te Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Groningen Haarlem Amhem en JEUndhoven aan de hoofdburi ux van politie en In de overige geincLnlcii aan het geniecntehuis In de plaats van Inwoning Orlglneele diploma s getuigschriften e d moeten niet wuiden ingezonden ZM die gediend hebben bu de Waffen 8 $ bet legioen Nederland NSKK of ecruge andere Instantie d r Duitsche weermacht dienen blJ hun sollicitatie tevens ta voegen een bewijs van ontslag Sollicitatiebrieven met de bUlagenmoeten vóór 8 April 1943 worden Ingezonden aan den vvnd dlrectei r generaal vanpolitie postbus 00 te Aprldoorn Op denaoUicltatiebrief moeten bovenaan duidelijkzijn vermeld naam voorletter woonplaatsstraat en huisnummer alsmede provinciewaarin de woonplaats Is gelegen Op de enveloppe moet bovtnaan z n vermeld sollicitatie Alle onvolledige sollicitaties of sollicitaties die niet voor 8 April 1943 zijn ingediend worden ter zijde gelegd Zij die na 32 September 1942 op de twvenaangegeven wijze een voiledige sollicitatie hebben ingezonden baboeven nsct andermaal te aollicltecrcn e De speciale aandacht der solllclUnten wordt er op gevestigd dat zU indien zii door een wervlngscommlasie geschikt zijn bevonden bij hun plaatsing bij het polltleoplefdingstMtaljon zullen moeten overleggen een verklaring van hun werkgever waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen onUlag uit de huidige betrekking ZU die b V verplichtingen ten aanzien van een buitenlandschen v erkgever hebben na te komen doen beter om niet te solHclteeren daar bemiddeling tot het verkrijgen van ontslag niet wordt verleend Deze bepaling geldt ook voor hen die in dienst i jn van de Duitsche weermacht Ook deze personen dienen tzt een soortgelQke verklaring van hun commandanten at chefs te overleggen Minderjarigen zullen bU hun evervtueele plaatsing als adapirant potltleambtenaar ten bewUs van toestemming hunner ouders of voogden behooren te overleggen Zonder de e verklaring zal niet tot p aatxlng worden overgegaan Eventueele verzoeken om van politie gcsciOedt voor aan proeftUd van een Jaar De proaCtttd vangt aan op den dag van mdlensttradlnf hij het pcduie opif tdlnKsbataljon De aangaataldan suilen ich voor een len minste vUfJarlgen diensttijd bIJ de Nederiandacha poliUe moeten verpUchten BU geblakan ongeschiktheid bu ernstige vera Ijpen tegen de dlsctpiine en indien V8lj che mededeellngen omtrent den eigen pLTsuon zUn vemtrekt kan te allen tijde op staanden voet ontslag worden verleend b Toetatlngkelschen 1 Adspirant officieren a Het bedt van de Nederlandsche nationaliteit personen van JoodHclien bloede zMn uitgesloten De afstamming ook van de eciiticenooU moet door de geschikt bevonden candidalen tot en met de grootouders aangetoond wOTdan b Onbesproken levensgedrag ZWIUAL FABRIÏKËN c Lichamelijke geschiktheid een lichaamsten le van ttn minste 173 meter blootsvoets gemeten BU zeer bUzondara geschiktheid kan een lengte van 170 meter worden toegelaten IHrsonen die een bril dragen kunntm toegelaten worden indien de gezuhts terkte zonder biU gemeten van het ecne oog ten minEte 2 3 van het andere tefiintnste 0 10 bed aagt bet gebit dient in een geheel gezonden toestand te verkeeren m a w alle zieke tanden en kleren moeten van vullingen voorzien ziJn terwijl de aanwezigheid van uoTtelresten tandsieen en doodt tardzenuwen niet u toegestaan A s minimum e sth zonder dat een kun tKP lt gedragen wordt geldt In het natuurlijke gebit de aanwezigheid van alle hoektanden tn bn tanden ir het onderen bovengebtt bencveni de aanwezigheid var m totaal vijf paar kiezan dte blJ toebUtcn in elkaar grepen In de onder en bovenkaak het dragen van goed p fc cnde en goed functtoiuieertnde volledige f f fdeelteIl ke kunstgebitten Is toegestaan mits de candldaten zith bchnfteitjk vcrp Iclittn dit kunstgebit op eigen ko ten in e n gotd bruikbaren toestand te houden Kroon en brugwetk It toegestaan indien dit geplaatbt ia op gezonde wortelstompen Nootjes 4 Nootjes 5 0J2 080 Bericht S 174 PBUZEN VOOR MEttWES in gTRRNPIEREN Voor versche meeuwen en sl geldt de Prfjzenbeschikklrr IMfl Nail Gemachtigde voor de PrUzfn detft m mede dat niet tot vervolging zal wor L gegaan Indien ten hoogste de U vermelde prijzen worden berekend mvaraaeenwtlerea BU verkoop door den raper 4 d i J BU verkoop do jr den groothande laar aan den detaillist of voorindustrleele doeleinden Bij verkoop door den detaillist 10 Ki mceuwenen atemelerenBij verkoop door den raper SctiJ Bij verkoop door den groothandelaar aan den detaillist of voor industrleele doeleinden J BU verkoop door den detsIUlst Bericht So 175 PRUZEN VOOR KIEVITSEIEKIN Voor versche kievitseieren geldt de P beschikking 1040 No 1 De Gemu voor de Prijzen deelt echter rrtde datlj tot vervolging zal worden overgegaai dien vanaf 1 April ten hoogste de l vermelde prijs wordt berekend BlJ verkoop door den detaillist 5S rt p i d Leeftijd van 18 tot en met 32 Jaar gehuwde personen die op 19 Jiml 1043 den leefiMd van 24 Jaar nog niet bereikt hebben konun voor plaatsing ntet in ua nierking Dit gtldf eveneens voor persoifftn die op 1 Apnl 1943 den leeftijd van 34 Jaar hadden bereikt doch na dien datum en voor hun plaat lng bij het pclitle opleldingsbataljon In het huwelijk wenschen ta treden e Het bezit van het einddiploma HBS met vijfjarigen cursus of gymnasium Het bezit van een diploma voor Inspecteur van politic strekt tot aanbeveling Kennis van de Duttsche taal la gewenscht f Volkomen bar Hdhcid tot medewerking aan den opbouw van den Ncderlandscheii staat ook onder de huidige omstandigheden evenals tot hat aannemen van een kiyala houding tegenover de bezettende ma iht g ZU die hun dtenstttJd bU den Nedarlandschen Arbeidsdienst nabban volbracht genieten voorkeur Zie hieronder onder punt a 1 Voorkaur genieten voort zij die gedtaml hebbc nof nog dienen bij de Waffen SS bat Vrljwilltgerslegioen of het NSKK Ongeacht bovenstaande bepalingen kunnen ta allen UJde ook onder ofticicren manschappen tot de officiersloopbaan blJ de Nederlandsche politie worden toegelaten opl grond van bijzondere prestaties en zeer groote leiderscapaciteiten indien zi daarnaast over voldoende algemeene ontwikkeling beschikken 2 Manschappen a Zie onder 1 a b Zie onder 1 bc Zie onder l cd Zie onder 1 d Voldoefide schoolkMinia In het bijzon i GEVRAAGD OMWISSELIKG LUISTERYERGUHHIHGEK IN APRILlZUN AAN DE BEURT een Winkeljuffrouw iEZEaiOHÊIO VIN UlN CAF6BILJART G C van den Hondel Levensmiddelenbeèin Walestroat 17 Aanmelding na 6 i ur hbrktS 0 O U D A Last van O concurrentie 5 Aprl H l m Hars 6 Apr Hart l m Heus 7 Apr Heut t m Hoe 8 Apr Hol t m Her 9 Apnl Hos t m Jansen Q 12 Apr Jansen H einde J De letters E t in G die in AAaart verruimden kunnen nog omwisselen van 5 t m 9 en op 12 April a s 1 daarna zijn tcherpere maatregelen Ie duchten De luisterbjdrage 1942 groot 111 moet gehee voldaan zijn en bovendien dria lermijficn 13 voor Jan Febr en AAaart 1943 In Mal n de letter K aan de beurt WIE RUILT woning te Gouda tegen vrij huis te Oyerschie Bevat V en a kamer keuken Boven I gr en 2 kl slaapk tr water V en A Tuin met loodsje ƒ 30 per maand K Punselie Bovendijk 47 R dam Nrd v m Overschie De K l E I N TJ E S rubnek uordt optenomen Oinadata Doadtrdasa en Zatcrdaca Tarlal Betrekking advcrtenliea 1 i2 woorden ƒ Q elke 4 woorden meer O 09 Andere advertenties 1 12 woorden ƒ 0 26 elke 4 woorden meer 0 10 alles biJ vooruitbctaUng Advertenties onder nummer aan liet bureau 10 cent veriiooging Bewuanummera 5 cent extra Opname op een bepaalden dag kan met worden gegarandeerd Brle en kunnen worden afgehaaltf eiken werkdag van 9 9M uut ataterdags alleen vaa S 12 3 aar AangebodeB een aa t l LAMTENKAPDOOZEN ƒ 1 p T stuk W BranJiinan N Haven 25 I Wie helpt klein gexin 3 pers aen huLS of ongemeub lieerde kamers Br onder no 7186 bur ven d t bied Te koop een gebruikte WIEG ƒ 25 Duboele Buirt 10 i a xindE na 5 uur 1 MKwroM ca wrmoi i leiqiT I MAAIT ItA Te koop ca paar Kinderwhood maat 28 voor ƒ 7 50 MUURLING Doeletraai t 10 Ttl 37 HEEFT ü STOF WU maken Uw Overk naar eilte maat en rw DE BREINAALD L Tiendeweg V Nette Boekbinder Traagt werk klefst partaculKr ook voor drukkeruen Vlug net en biMuk Th v PELT Lange Dwarsstraajt 14 n iwe ma itn laaaa tiot aoi7 leoti luu 1100 laii 4 ia vm I 179 1 7 300 au aei aai TE KOOP 8 eclult kameracheom mahonie met koper groene zyde met glas ƒ 85 2 eilten raamiiorren 133 x 56 ƒ 8 2 dato 93 X 46 ƒ 5 De Jong Noordrerwtxaat 71 bu de Nieuwe Vaart BABTSCHOENTJES m 18 417 871 lOM jsea 1770 310 383 30 17 8141 730 788 741 1 J f 1403 740 700 Ter OTem gevr goed Viandelwagentje Hogendoom B Martens inigel 75 lOOl 1387 1813 3I1V 2849 34 3149 3308 3088 3800 4410 of IsaTBje m 19 gevraagd Laniers Heewal 100 Recuwuk 1443 un 1017 4000 3104 3300 300 900 SftOfl 3034 3643 9047 30 20O4 3078 013 1190 346 0370 000 9VM 8480 8400 8 00 3003 3718 3738 8138 14 1403 1003 1008 laas 1381 ina i 4a i7u i7fla VERMIST gTijB geteekende POES Te cn goede belooning terug te bezo jgen Tweede Kade 66 Gouda 3133 3686 3038 3107 s o H7a 3018 4407 4738 8300 8478 6768 0103 0423 05 0000 7363 7711 7917 8183 8443 8776 9165 94S9 WW 9047 018 OKI 108 1171 S37a UOT Maa ano loia aiaa m aaai 1103 an ueo Te koop gevraagd Heeren Regenjaa fl meat j wnini of Eg linnen R Sch ijvers MiddeJJantftr 5 70S 2789 13 008 8118 8181 U Uw Overhemd te rtMl te klein Wy maikt naar uw maat DE BREINAALD L Tiendeweg 32 m 8807 $ am 8877 S08I St 8 84 1008 4874 4870 4001 4778 4709 90 8374 ta 8310 8800 8 OOit 8706 8700 8001 0300 090O WO e4U 0406 0470 MM 0081 0039 7110 7103 7410 7404 7018 7043 7043 7081 4883 4783 8031 8404 AT70 01 7 6448 080O 7014 7306 7743 7930 8174 6479 8013 0174 9456 9701 994 102 10663 1 001 11331 11566 11960 13817 13630 I2 HJ H154 H5S6 131 3 14303 14ïtJ 14664 1511J 15690 16045 1629 16484 16B39 17360 I7H 5 18197 IBS69 18041 19172 195 4 2O0M 303 I 30606 30891 Wie wil jongelui HELPEN aan huisk imerameubiement V loerbedekkMig en gordijnen DEN BESTEN H V AlpJienstr 21 408 Ml 18 401 4038 4887 im 8104 8488 8408 8734 5768 0041 8046 037n e403 0841 libbh 0041 890 7328 TI34 767 7618 7 U 791 009J 8148 a4oe 0430 8748 8783 0060 9197 0435 9437 0600 96739918 4871 8 4 I07 TE KOOP kattenstoel f 7 ubber katten Ijorstei ƒ 5 1 pitsgssstd ƒ 3 50 luxe k okje ƒ 10 slypsteen ƒ 5 Post KiruKi nit n9tra t 5 SS Hk KM Tin 7503 t9e Titfi tam AafiT 8826 SeS 938 BO a l 8a 0101 M SM 713 S73A io 1 1 nua lO H J3 107 1 101 B iioa7 iiioi I14 ff llilH 1J114 in 2 l ll J 2 mif 344fl iaf7H IJCB i IM 1 1 07 J3 14 iJ7 a 14020 14 r31 143ti9 14174 I4fl 14 0I l J i I4tl 0 183 M 1 183 1B766 l 77a IMei n97l lejii iKhi saaa ififfa iGff Iff til S063 174 n 1 toj 17 inoof ia406 1843 18741 IB e i m 10114 1H34 llH4t IftMIA Ifte33 M 19991 903 13 30309 soa a04Do socea 30700 839ft 8997 M22 M70 5912 aaia ewT 734H 71127 7M3 0007 6 8 704 0048 89S1 W60 OVERHEMDENRtPARAjl nienile boorden en manchetten DE BREINAAI D Lange Tiendeweg 12 0830 0837 6383 836 8535 838 7100 7406 7776 7 36 8191 0807 0089 0301 9616 7n 996 1 3H4 10740 11003 11373 116 ö nttiti U34U 12636 ia B 13217 li i61 13976 14378 413 MB04 IM P 1 Ï4J l R 5 60A 16 131 IfliiT 1B847 17172 17690 162J9 IBBÏ 19100 1J5T9 19670 201X1 20970 3063D J0V4t 8733 0814 043 7386 7350 7 6 7008 14 7H7J Te koop ven caeteeen en vetplanten J v Gyzel Weth Venleweg 81 7093 70 7898 Te bnur groote droge ruimten vooczien van licht kracW water gesc i voor werkplaati f t r of opslag Gooiwe 129 Tel 2388 005 bl ai nU83 0333 0381 S401 0078 0004 0333 0830 0817 0839 9716 OTfT 99 10004 IU3W3 10610 I07S3 10766 11006 11037 11386 11387 11W7 11710 13060 12091 12J50 13371 13794 13816 13346 13376 11670 13688 14Ü02 14007 I4J31 143J3 4S4 14566 UWr 14913 5356 18363 IMbS 18760 n ai 1W41 16077 10008 1633 16849 lt549 16595 169 O imit I74 5 17441 17904 17933 IH tO 163f 8 l 6ffl 1Bflt9 19019 190 7 1818 lOS 10893 10003 1906 1 19004 20130 20H3 7 l 30004 30670 20687 0006 068 00B4 Te koop 1 br wol sto gensjasje Iceftrjd 6 è J ƒ 13 50 Kraan Bef gel 17 OOai OOM 00A7 Wed vra igt b leefd NAAI EN STOPWERK Bir no 7124 bur v d blad 9319 9 32 070 9878 6 848 r3 1007 1 17 iua04 10336 lOUH 1 677 10836 101P1 10406 10931 1CG90 10669 Gevraagd flink Dagmeisje i n k l an g zin Niet b 7i 16 la Tr Mevr de Jong BuigMarten 5Singel 7 1078 1IW48 10891 10906 1093 10933 BIEDT ZICH AAN net iemand voor licht werk 65 jaa Kan ook mH pear den omiguan Onverschillig wat voor werk BrievMi ondier No 7125 bUTi V d blad 11108 moe 11336 iwni 11320 mi Te koop 1 WASCHKASTmetS Ifean ftO W KtopC Tempel Reeumik ïTkSip 4 voHs eleetri cM PICK UP MOTOR Z Ten WoMe Vwrw u Te koop een 2 1 blauw gestreept Bed v ƒ 10 Bakke Ord Boompjes 13 1I4I lUtti 11460 IISO i n 3fl 11540 11813 l i 1 847 1190 UUIU 11918 13399 1 ti 12364 133Hj laS i 13310 12449 1 4 iJ4r ia6w7 liftSO 13591 13718 ïl aa 13 4a I374l I37M ia7 i fievraagd KappersDediende of leerling P J SNEI Groe weg 5 Gouda I29I1 29Zf 13006 IJOJ HM 13060 13351 HTS4 mOO 1316 34 3j50 1 855 3f 13673 1 88 JJ 7 139M 140an 14 a 14109 141 4 141V0 14164 14301 litll 144 a 1441 l 4 I44 i7 Aangeboden Zit Slaapkamer vroor diam mtt pension m kJieiai ge m Bnevejv onder No 7130 Jour von d blad 14711 H t47fl7 I4 87 Ud 4 I4M 14 e n I liOfiJt 15061 IMWH S 11 Te èaap ge raagd ORGEL en PIANO JAGER We Haven 20 15368 1 4 fi 1 4 1 Ij51 li 1 5 1577b mus l r46 im i ffs i o 15983 1598 löa i 15 7 16004 16023 103H6 16396 19400 16411 16431 1642 6449 16451 10661 16619 16677 10696 l6 O MO Voor nette juffr of moi je PENSION AANGEBODEN m klfm gezm B leven onder No 71 il bui van Col blad 16984 J71 a4 1 125 I72t l M V 7277 17941 17 17 76 176 7 17 8 IT IIO JAGER WFSfHAVtN 20 LAAT NU Uw orgel stemmen en schoonmaken 160 lOlf 16 79 18120 1 4 ISIM 184fli I 4fl IHIJC 18 7 f J 6ST6 Gevraagd 1 of 2 nette KOSTGANOtR Da Co taks I883J 1H6 14 18830 1 Ifc lB9i4 19134 IBU7 JOINO 19164 9I6 19167 19463 19 i04 19513 19838 1 8 19S67 Te koop Koffergramophoon met plaitenkoffertie met 13 zgan platen ƒ 35 Igiaa seivies iO d eeliig ƒ 20 V Mciaren Pppcr tjiaat 48 196 I6 J 19733 19749 l 60 19857 1 0I 3 30037 3 44 3006 30084 30093 30212 a02JJ 30339 303 i 20274 2 H 4 TE KOOP een rond mormeren tafelbuad diam 75 c M ƒ 15 en tfn 25 tal ledige 1 f ischen a 20 et pfir stuk Vertxiom Mafitcnssmgel 32 s avonds na 6 uur TE KOOP 1 pr br H hoenen maat 40 J 1 pr zw Hcerenfch 4142 ƒ 15 V EssaWeth Ventew Jil 304 4 30460 30608 3061 2 i 3 2Q6S1 307 W 30034 30638 30040 30650 3008 OHGfCC B tïEEB0 Heer vraagt met 15 Apnl of 1 Mei leOouda gemeuhileerde Zit Slaapkamer met pension Brieven aan Boekhandel Fa A I Omnga Itolsward Fr Een nette WERKSTLK ge vraagd voor 2 dagen p wetk POTHARST St i nka le 32 gevraagd voor sp indienst tred mg Te koop gevraagd ce Ministre Bn i j Iter wi7iekenliui j r besch huishoudster rLINK MUSJE 17 jaJT biedt ich aan v jor d mid daguren in wmkel of iclfi derfte lijks Br even ordir no 7164 bur van dit bUd Gevraagd 0AGDIFNSTBODE Gr Flor 5 08 12 Nette jon ma n t J ja r GO loekt met net meisje j met zaïhi v ter i ter Bneven met f i intern zelfsi kunnende werken en koken van prima ref voor zien P O in geztn v 2 pers Br nn O 212S bur v d blad ADVERTEERT IN DIT BLAD Te koop gevraagd FMAILLF BAD eveivtu rl met p ii ïer Bine LaitTgfi T frdfweg 28 Te koop een terra vilt MEI8JFSHOEIME oeftijd 10 12 jaar ƒ 2 50 Adav Wtegera BoteH rg48 Ocvraagd t len Rit iagneisie r o 7169 bur varv Goed oon en goede lidsi longenus Kaam JI4 linuda iTJi Opsti Igesl I Het oPPm I Ata n J I leD Z low hem teinkti itud te bn OVB Naar de It de mH lebatten ia i iadii Inge 1 politiek I zien van Iadi4 irbO h J vervveet dat gewéld uit la vervolgde de feermg ernu ding van beg de wenachen i gen weer op i heeft echter komende houq als een t eke Het lE dUs Dieuwe middelj I ep dood doen herlevé i aalwoordeldk echter geen War de poori I Gandhl s hl fctenalelling r Atlee verklaai Waaronder htj J Cendhi reken I Jileina ellaa BilMchien vooi I De moeilijk og Indische p MVTATi De opperbel eommenwerpeif n de luchtl kaar de Engl kevorderd tot k er luchtmacha kichtmacht Sii t oogenbllkT Juni opereerd aet opperlïeva Roeraat Spafl JJerend lultêa prfeadfer gene f benoemd to neraal der il OOseVBLTl WW wi uiï AmerlkJ r Zak Proken datf i uikaanMllI ike talu