Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1943

V rudag 2 April 1943 Bureaa MarSi 31 TCtOtOOD H l Poatrckentng 48400 GOUDSChEACOlJCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijt 5 centa per nummer Sltte Jaargaaf No 21206 Cbeffwtacteur t nCTEB Oouda De sUjitik crafrnU van dea KUtusportlHder Voa Tsrl inmer nnd Octen De eer wactu bU de Itjkbaar Geheel rechts de wereldrecordhouder Harbig TeleJoto Weltbild CNJ JUhHCihtcutd Verliezen der ed burgerbevolking Officieel wordt medegedeeld In den loop an de maand Maart had de Nederlandsche burgerbevolking door Bntsche luchtaanvallen op woonwijken m steden en verschillende plaati e i op het platteland 353 dooden te beIreui en terwij 361 personen zwaar en meei dan 400 licht gewond werden Een groot aantal woonhuizen ia vermeld Duizenden gezinnen verloren have en goed en moesten hun woonplaats verlaten om elders te worden gehuisvest Older de tot dusverre geiden tifi cetrde doodtjn tengevolge van den Britschen luchtaanval op arbeiderswijken m Rotterdam bevinden zich 48 vrouwen en 26 kinderen Zes lijken konden niet meer geïdentificeerd wor Vier en twintig uu na den Bi fchfr 1 1 terreuraanval op de arbeiden ken OTlkendek boven het grensgebied van Rotterdam heeft de uitgewekenNoordwest Duitschland en met ver 7 = Feuilletoni od iieerd afhing Een I legionair WW ziin get eraal A nlecn brief van een vrywilliger f hit Nedeïlandsche Legioen wordt rtleefid 1 legionaiien wachten aMyd met JMOjWer verlangen op nneuwg uit het Tfland Wy zyn er Ityd nieuwsnaar of niet uit het een ander diat steeds m er onzer landgemet ons mee gaan voelen en T Jeds nt e rdereti onzen stryd ails njinne gaan beschouwen Een brief J nt uit het vaderland luistejT kunt zich nauwelyks voorstel hoe bly wy daarmee zyn U kiirrt j Wij zijn nier zeker hard geworden en In denken hoe teieuraest ki wii Ons algemeen i n wij er btfna aan gewend ittnr 1 IW rui esiesa wy ons pp rden te hoorpn dal een oed ksmera ri jT tffgen mi moeten voelen nu u S T ho ren hoe onze gene aa Jj ïoo afhartige wyze vefftnoord J S Het is een aanslag op ons legioen JJ Mrom voelt ieder van ons per7 W de ontzaglyke gemeenheid van asad die ons m den peraoon van J eneraal wJde treffen ïrï o dt btt het afscheid a beèedlging in Den Haag aanwezig Hftlrt Ch nog goed zijn sym eenvoudige gesulto en de gloed t oorden Kameraden dia zich vroa et belangstelling op het fiebied tiek liewagen hadden vertelden eneraal dat hij reeds voor den ieitre 1en had tegen de rancofU legen de vrtJ l elarU geworden te Ivooren dat een goed kameraad ivan ons gevallen is Maar dan weten we ook telkens dat hij viel op hat veld van eer dat hij viel door een I kogel door een granaat van den vijand Maar dat men onzen generaal m het vaderland om hel leven zou kunnen brengen daaraan heeft nooit iemand van ons gedacht Wanneer iemand denkt dat wij door dergeltlke daden w6rden bang gemaakt dan vergif hij zich volkomen Wanneer de Russische Brtillene onze stellingen Ijczaait met g anaten wanneer de kogels van de Ruaaischa scherpschutters om onze ooren vlieden wanneer Sovjetvllegtulgen hun doodelijken last neerlaten l ovan on a hoofden en wij worden daar niet iMing van dan mag nterrand zich verbeelden dat wti ona laten afschrikken door lafaards die e n ouden man m het duister aanrandden Het legioen heeft zijn generaal verloren Hat kan er trotsch op ztjn dat de liefde van den generaal voor zijn vaderland da oorzaak van dezen moord geweest Is dat dus de generaal voor zijn vadarland gevallen ts Op het oogenbilk dankan wtj legionalren gagoveiu omtrent weinig aan degenep dia van ona kaancfngwi Wt mo ien smaa kop aoduoc houoaa an wfi houden ona Maig mat dat iu wat ma talkma bMlc maal üoiidaB k t nianundiUmd voor ons het halati vaa munltla h l aten Mur aa nm aa l nUlea valn na aaa naar hat vadariaad tan ka nn aa aa sil allaa a r voor ona gaaat konjeo wat wt hal lb an nwa enuakt Oaia gahaata BtrD4 iI dtaa aehtaa oea Haf aa ona land lal aa aar WnmAt voor onxan gaast komen Dan sullen wtj ook onaaa ganaraal herdenken IMa voor tün arartulclag nor iljn vadarland fnallsn la 0UITSCH WEBRMACHTSBERICHT jiANVALLEN OP fCOEBAN BRUGGE HOOFD OntMingelingspogingen in Tunis verijdeld A fN MAABT RUIM 00 00 TON rOT ZINKEN GEBRACHT upt opperbevel éet Duitache weer t deek dJ Donctetxiag mede Vrti krachtiie vUandelUke aanval J ff het Noordelijke front van h i lf kaa ru eboo d tlja bloedig afgw0pm Vm de aadere aectorea van het OMteIbke tfoni wordt slechts plaat yjke tevechtaactie gemeld De lucht nbt heeft aaa de Moemunskkust a vijandelUk vrachtscnip van 2000 ld in den grond geboord I0 de periode van 21 tot 31 Maart db un het Oostelijke front alleen ai jKT ifdeelingen van het leger en de tffeti Sovjetpantserwagens tnuM buitgemaakt of onbruikbaar noaakt h Tnnis leverden onze troepen ook Mtam iware afweergevechten NuJ ek sterkere Brltsche en AmerikjuMbe afdeelmgen trashtten verfteh door omsingeling deelen der pgtitKh Italiaansehe troepen af te ijden De superieure leiding en de mMhtsprcstaties onier troepen liebtca t dusverre al deze bedoelingen fil den Vijand verijdeld By een oveoxJag door vijandelijke IjOinmenwerpers op Bottendimi ondernomen aanv l w rden woonwijken m je binnenstad zwaar getroffen en iwire verUezen onder de bevolking veroorzaakt Vanochtend verscheeji een enktl viermotong vijandelijk vliegtuig onder bescherming Vdin het icheidene bommen vallen Het werd neergeschoten In den stnjd tegen de Bntselle en Amenkaansche verbindingen ter lee bebben duikbootcn in Maart 138 vijindelijke koopvaardijschepen met een fenmenliiken inhoud van 581 600 ton il den grond geboord en 18 andere Khepcn met torpedo s getroffen De Igehtmacht heeft m dezelfde periode 11 koopvaardijschepen met een geza tnlijken inhoud an 75 000 ton tot iliikeii gebracht en 39 vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 2tfKK ton beschadigd Een deel daarna kan eveneens ais tot zmken gebtjfht orden beschouwd Aldus Ijn fa Maart l 4t tenminste 149 vijandelijke koiipvaardijschepen met een gengienlijken inhoud van 926 600 ton tot linken gebracht Ook m den slryd tegen vijandelijke oorlogsichipen hadderi marine en luchtmacht succe Lichte vlootstrijdkrachten boorden 2 torpedajagcrs 7 duikoooten en 9 motortorpedoboo en m den grond Fon derde torpcdojager werd door een duikboot tot zinken gebracht Twee torpi dojagers ei 7 nlotortorpcdobooten werden beschadig Be luchtinscht veitmetigde een duikixwt en een fscorlevdirtuig en beschadigde 2 lorpedojagerfe 2 duikbooten en een patrouillevaprtuig KOLONtJL GENERAAL GARIBOLDI IN HET HOOFDKWARTIER De Fun cr heeft op 1 Apnl in zijn hoofdkwartier m tegen wooidigheid VM denl chef van het opperbevel van de wefnnacht generaalveldmaar Aalk Keitel den opperbevelhebber iSi hetl aan het CXistelijke front m den strijd geworpen achtste Italiaan e legfcr kolonel generaal Gariboldi ontvangen aan wien ijer gelegenheid v n ditjbcioek het hem verleende rid rttruia van het ijzerep kruis door J n Funrer persoonlijk werd over ndip 2LÏ tenei § US ï n echUr onmogeltfk bttna JJlaien fc erlMk itta leen 4 la da fca M m sneeuw van dat S tetTJi da genarMl i HsruT door ooa la C tKTLï K tmla pakjaf ta 1b5ir alle dingen dia w aoo Mtt sis h m waarin wt duMclilk s u m i r frontaoldatan Ojh wa lalden aoma wel teen n ii aa atei rael taa ckalaii u thuü alat bagrapasi w Nederlandiehe minister van Oor ot Van Lidth de Jeude den treurigpn moed ehad den volgenden telegraf schoifgelukwcnsch te zenden aan den Engelschen m nister van luchtvaart Sinclair Namens de Nederlandsche legeering en mij zelf bied ik naar aanleiding van het 25 jang bestaan van de koninklijke Engelsche luchtmacht mijn hartelijkste gelukwcnschen aan Het prachtige werk van deze luchtmacht is ongeëvenaard en de behaalde prp= aties vormen voor alle vereenigd volken de bezieling aangezien zi ooveel hebben bijgedragen tot de grondlegging van de overwinning en voor een b ere wereld 600 Vry willigers naar het Oostfront TOFSPRAKFN VAN MUSSERT EN VAN GENERAAL RAUTER Gistermiddag stonden 600 Neder landsche jongemannen m de groote zaal van den Haagschen dierentuin aangetreden voor het p ecntig afscheid in verband met hun vertrek naar de opleidingsplaatsen van S S en legioen Nederland om straks te kunnen deel nemen aan den stryd tegen het bolsjewisme Familieleden en verwanten vulden de gaanderijen De Leider van het Ncderlan jsche volk en de SS Giuppenfuhrer Gene raileutnant Rauter inspecteerden de opgestelde troepen vrijvtilligers en hielden daarna korte toespraken toch zouden doorvechten omdat we zelf heel Soed wUiten wat we begonnen waren maar eerlijk gezegd waren we reuzebUj wanneer we zoo nji en Aaa eens bemerkten dat er toch velen In oDa vaderland waren die met ona meeleefden die met ona me zorgden die met ons meestreden Misschien heeft het sommigen verwonderd dat onze generaal niet meer zoo jong was Men zou misschien verwachten dat de leider van zoon groep vooruitstrevende Jonge menachen ook een jong en vooruitsIMvend iemand zou moeten zijn Maar voor ons legionalren die ona som voelden als een roep losgebroken fanatici als menschcn die alles overboord wilden werpen om het vaderland en Europa te redden voor ons Jonge mefnschen waa het een zekere geruststelling en als het ware en goedkeuring en aanmoediging voor onze houding dat iemand die het verleden van onze politiek zoo door en door kende ondanks ztjn gevorderde leeftijd aan onze zllde stond ja ona zelfs voorging Mussert zeide o m dat het voor de genen die thans naar het Oosten g an om hun plicht te doen als Nederlander als Germaan als Europeaan namelijk den strijd op te nemen tegon de bols jewistische horden die sinds t 6ïe jai en è uropa bedreigen wel een bij zondere dag was Het afscheid zal velen moeilijk vallen doch millioenen Duitschers en andere Germanen zijn reeds voorgegaan Engelschen en Amerika nen behoorden in dezen stryd eigenlijk aan onze zijde te staan doch de werkelijJiheid is helaas anders en daarvan levert het te Rotterdam voorgevallene weder het bewijs een deel van Rotte daim werd op dezen dag door Engelsche vliegers m brand gestoken Gij hebt aldus spreker gevoeid wat noodzakeliik was gij gaat vrijwiJhg naar het Oostfront in het belang van het Gemvaansche volk waartoe wy behooren m het belang ook van hen die uV thans beschirriipen en belasteren Gij zult toonen cfat Nederlardeis goede soldaten kimnen zijn zooals duizenden uwer VOO igangers dat reeds hebben bewezen Op die wyze werden de belangen van ons volk het best ge diend Ik hoop dat gij uut d ien strijd krachtiger en sterker zult terugikeeren en dan hoop ik u namens het Nederlandsche voKk te mogen verwelko men Hierna weid het Wuhcimius gepeeld Geneialleutnart Rauter bracht eveneens lof aan deze vniwiUigers en hij laakte daartegenover het optreden van eenige categorieën aoat cmische intel lec uee en die hiei den boel in de w u trachten te sturen Indien deze mtel ectuec en niet wijzer worden dan zou spreker den Reichsfuhrer der S S wiillen vcnooVem Aé t rnduizend NedanlandiCTS die aan heb front strijtien een maandje veilof te geven om hier eens op hun manier deze mteiilectueelen 1 t de orde te roepen Spreker ste de verder den ll janson jongen ridderkru drager Gerald Mooyman ten voorbeeld Na bu c e te hebben gebracht aan de nag odiachtenis van generaal Seyffardt cird gde spreker met woorden van trouw en heil aan Adolf Hitler Het muziekcorps deed hierop het Deutschlandlied eji het Horst Wesselllèd woe Wmken waarmede de ptecjitrgheid werd besloten Arbeider met vacantie INITIATIEF VAN HET N A F Ter persconferentie heeft de eidier wan het N A F Woudenberg ecij rede gehouden waarin Jiij o a zeide dsrt ve e i beidors en aqbeidsters dringend behoefte hebben aan een tijdelyke onderbreking van hun Ae ik aa niiei den omoait zy door de verhoogde krachtsinspanning an het oogfnblik in hun of haar gezondheid of arbeidsprestatie dreigen te worden aangetast Het IS in het belang van deze leden onzar vo iksgemecnschap zoowel als van de prodiuctie dat zy geduiende een 14tal diaigen uitgezonden worden naar een ontspamningvoord waar zy m een mooie en rustige omgeving nieuwe kiachten kunnen opdoen vnoor een nieuw arbeidsjaar De leider van het Nederlandsche A beidsfront heeft derhalve opdracht gegeven tot oprichtint van de afdeelmg Arbeidsont spannmg Deze afdeelang heeft met het hier boven omschreven doel dus wel een zeer byzondere taak gekregen Voor de uitvoermg vSn deze taak is het noodzakelyk dat de afdeeKng m de mooiste en gezondste stneken van ons land ovar een aantal Mutspanjiings oorden beschikt Tydens de 14 daagsohc ontspanning behoeven de deelnemers en dce irieemsten niet ailleen de noodige rust dooh ndien beiioorli ke afwisselmg De bvemers aan het eerrste ontspannmgsverblyf vertrekken 15 Mei a s n 14 dagen komt een nieuwe groep en dit gaat den goheelen ixwner door tot 17 September De keuze der deelnemers en deelneemsters geschiedt door den 3etnebsfuhrer m overleg met den socialen voorman en onder toezicht van een daartoe door het Arbeidsfront aan te wyzen arts voor loover althaiM geen bedryfsarts aanwezig w Met verbluf m de ontspannngsoordetn ge hiedt voor rekening van het Betrieb evetvals de leirtcosten 3e klasse heen en terug Alle andere kosten konjien ten laste van het Nederlandsche Arbeidsfront De leider van het Nederlandsdie Arbeidsfront aprak de v rwachtii gi uit dat ook de Raden van Airbeid inij de uitvoering van deze nieuwe taak met het Arbeidffront zullen meewerken en arbeiders en isbeidsters wier gezond held ernstig ut tevaar ii gskomen in de gelegenheid zullen stallen voor hun rekening aan een ontspannmgsverblyf deel te nemen oincMonM lanatert op Zondag 4 Apnl van 11 30 tot 11 4S inir ower den aonder Hllveratan 1 op foMen rte 415 meter nacr ola atain ók S S ondera arp reporka over dm SS m OtieuiC De heer Woudenibeïg prak ook de verwachting uit d A alle Betrieb f hreir dia zich yan hun verantwoordelykheid bewust ztJn zich spoedig met de afdeelmg arbeKbontspanninc verbuKiing zullen teilen o nadoe d ontapaiHijngsvtïitlvTen t TSTkriJCMi BEKENDMAKING VAN DEN BÖHEKE S S CND POLIZEI i FÜHBER s GRAVENHAGE 1 ApriL Op 29 Maart 1943 tegen half tien des avonds is de burgemeester van de ge mecnte Baexem in de provincie Limburg W A Hetterscheidt door eenige tot dusver onbekende daders met ver scheidene schoten m zjjn woning neergeschoten Hetterscheidt is aan zijn verwondingen overleden De bevolking wordt uitgenoodigd deel te nemen aan de opspormg van de dadiers aanwyzmgen die leiden tot de arres tatie der misdadigers loof ik een beloonmg uit van 25 000 welk bedrag met uitsiuiting van gerechtelyke forma iteiten veiieeld zal worden Iedere Duitsche of Nederlandsche politieinstantie zal desbetreffende mededeehngen m ontvangst nemen w g Rauter S S Gruppenfuhrer und Genepalleutnant d P DlSTRJBUT EWffiüWS Jongrelingsvereeniginsr Tin otfaeus viert derde I lustrum DE HEER DUYMAEK VAN TWIST EERELID De Nederlandsche Hervormde Jon Voor ter zake dienende gejngsvereCTiigmg op Gereformeerden l JZ tl t t l grondslagTimotheus vierde gisteren avond 1 net veemarktpestaurarvt haar 15de jaarvergadering De voorzitter ds H S J Kalf opende de by eenkomst met Schriftlezing en gebed en sprak woo den van weUcom tot de talryke aanwezigen en m het byzonder tot den heer L F Duymaer van Twist oud ouderbng van Gouda en thans hi er ter plaatse wederom woonachtig De nieuwe bonnen Ter verkrUgioE van de gebruikelijke rantsoenen brood teschuit en aardappelen voor de volgende week zijn de bonnen no 15 aangewezen Voorts krqgen de mannen op bon 15a der tabakskaart 1 rantsoen tabak naar keuze en de dsmes op bon 15 een rantsoen cigaretten Voorts kan gedurende de komende periode van veertien dagen 4 t m 17 Aprill op de bonnen 15a een rantsoen vleesch of vleeschwaren worden gekocht op de bonnen 15b een kwart rantsoen op de bonnen 4 14 en M 14 reserve m rantsoen en op de bonnen M 16 en M I8 reserve ZVi rantsoen NIEUWE ZEEPBONNEN AANGEWEZEN Na ean inleiding van het lid A van Drunen over Lucas 13 volgden de jaarverslagen Er blyft een gestadige grtiei van het ledenaantal te ctwatateeren De afgevaardigden van verschillen de zustervereenigmgcn brachten hun felicitaties over van de meisjesver eenigmgx Ruth de zendingsvereeniA gm Phebe de knapenvereeniguyg Obadja en de jongehngsvereenignig te Sluipwyk Namens de afdeelihg Gouda van den Gereformeerden Bond sprak de heer J Mub en namens den Kerkeraad der Hervormde Gemeente bracht de heer J Vink de gelukwen schen over De heer Duymaer van Twist sprak woorden van dank voor zyn benoeming tot eerelid der vereenigmg Staande zong men het nieuwe eerelid de zegenbede De Heer zal u steeds gadeslaan toe Met zang declamatie en voordrachten werd deze derde lustrumvienng doorgebracht waama ds Kalf na het zingen van psalm 150 1 dt byeen komst sloot met gebed Boyd Bachi man Geldigheidsduur van oude bonnen verlengd MÜZIEKREVUE VAN GROOTE VROOLIJKHEID Boyd Bachn art en vroohjkheid zijnwelhaast identiek geworden Een ongeëvenaard beweeglyk lemaind dezepopu aiKDe n vwien het rhythme mde beenen geslagen schymt en die nietaflaat om met zyé dwaze invallen enkostelijke mimiek zyn publiek te vermakem Tranen zijn er gtsteiavond omhem in den uitverkoohton Schouw bu ig ge achen Toch mag Boyd Bach man er zich wel voor hoedtn met al teclownesk te gaan doen en vooral nietbanaal te worden Het orkest datsinds het vorige ontroden hier nog alwart mutaties had ondergaan leek alsachtergrond voor de sprankelende beweeglijkheid van den leider wat matWat zy technisch presteerden wasbuitengewoon goed Talryke schtogerswerden gespoeld van het orkesrthdJaap Va ikhoff die zidi ook een goedacoordeonnist zanger aa dig dat Zo meravond en clown toonde Verder zxwifgen o a Bmo Piet de Vries en BoydBachman Een Hawaanan kwintetbracht bekende klanken Hoogtepunten van den avond waren de uitvoeringvan Bai atelle van Rmi r en de parodie Do psmmziek Het publiek waszeer enthousiast A J Vermaas Tot en met 30 Apnl 1943 geeft de me algemeen 534 gemerkte bon van de bonkjart voor voedingsmiddelen en de met T eenheidazcep gemerkte bon van de aan kinderen beneden den eeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten recht hetzy op het koopen van een stukje van 24 j of 28 gram uciitgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 75 o hetzy op het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenheidstoiletzeep 14 15 of 21 hetzy op het doen wassche i van vyf kilogram droge vuile wasch De met algemeen 535 gemerkte twn van de bonkaart voor voedingsm ddelen en de met T waschpoeder geniei kte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaa uitgeieikte kaarten geven voorts tot en me 30 Apnl a recht hetzij op het koopen van 250 gram waachpoeder of zeeppoeder oude of nieuwe samenstellmg hetzij op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch terwijl de met T toiletzeep bemerkte bon van de aan k nderen beneden den eeftljd van twee jaar uitgereikte kaai ten recht geven op het koopen van één stuk van 50 of voor zoover vooiradlg 75 grsm toiletzeep olide samenstelling De geldigheidaduur van de voor eenheidszeep aangewezen bonnen algemeen 514 en S eenheidszeep en van de voor waachpoeder aangw en bonnen algemeen 515 en S waschpoedei en van de voor toiletzeep aargewezen bon toiletzeep is verlengd tot en met 30 Aplil 1943 OPNIEUW SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN IN STADGEBIED I Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A L CORUENS 72 De Van 2 tot en met 17 Apnl a s komen kinderen van 4 tot en met 13 jaar die woonachtig zyn in stadgebied m aan merking voor 350 gram sinaasappelen In verband hiermede geeft de bon reserve 315 met rood en opdruk rejcht het koopen van 350 gram sinaasappelen jn stadgebied BOHAANWUZIN G GENFBATORANTHRACIET EN BAOGLRTURF begtim het cms even wachten zoodat wy het iheerlyke tempelaopect m ons konden opnemen Daarna diaaldie zy eenige tredien af naar den begia n n grond en wy volgden De vier aol daten stieten met den st 1 van hun piek op den vloer zoodat de slag dreunend door de gewelven kjoivk toen rezen de drie wit gedaanten by itet altaar op en k Aramen ons tegemoet fotusschen werden m den halven cirkel achter het gixiote beeld eetuge lompen ontatoken jxxxlat diesz lfs lynen en voiineo scherper afstaken tegen de lichtende ruur te midden der groote pilaren Hailverwoee den tempel ontmoeiltenwy de Kt het wit gekleede mannen die zich dieP ter aanzie bogtn den eenherkende A omniddMkirk hen waa deopperpnester Hy nide fluwteïendeensge wooixfa tegen de ptuweg nbegon toen te spreken rt et luid kl nl voile tem j Eon der hofdames trad naar voren On De opperpnester heet de vreemdrelmgen welkom in dm tempel van Boeddha vertaalde zy zyn woorden Wy betren en allen begaven zich tot vioor de zwam raaimeren offertafel Een der hofdames legtJe een zyden beursje midden op den steen en toen gingen wy om de tafel heen tot Vtak voor het faoo e voetttuk waarop de godheid troonde Br lagen zijden kussens op den gTond waar de prinses en haag gevolg op nederkniek terwyl wy achter haar bleven staan In het iieklere licht dat van weerakanten op biet beeld vwl was de Boeddha thudelyk waar te nemen Het was een scHiderling beekl zoo la de er nog nnuner een had fezwn bi soannige tempels maar voonal kt nniaea had de venKiMUande BSoéd iabaeidcn bewonderd m majéaCiMuze boudanc op een troan 0ezeten maar deae Boeddha was v uufji a l ii M in p Mte iHMxfcnc op een soort divan den eenen arm vartwrgen in plooien wi zte gfwi a é en het faooU g aiai ind op ém andcreo arm waarvan de fU f Van 1 tot en met 30 April geeft elk der met de woorden generator anthraclet zestiende periode gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hectoliter rmaximum 75 kgj anthraclet nootjes IV of V Gedurende hetzelfde tydvak geeft elk der met de woorden generator turf zestiende periode gemerkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf BONAANWUZING VOOR KAARSEN Van 1 April tot ader te bepalen datum geven de met 20 verlichting en 32 verlichting gemerkte lïonnen der petroieumkaarten reapectieveiyk S 108 en S 206 recht op het kdopen van 1 rantsoen kaarten 3O0 gramh Het ligt In hat voomeman van 1 Aprill tot 1 October 1943 eens per twee maanben dus driemaal een boa voor een rantsoen kaaren aan te wijzen N w Tacfe l aaias l tmê AaHrlcan f A aa i aac HUi StaUn ilagt aan populalran Sekmcar Xn la mQn Uafja dl IS mtja actiat 0a aohat namettjk vaa de oomnwamtaefaa andarwtlnrataaaan la da Amerlkaanacha scholen D krant vaatlgt ar da aandadkt op dat Haakou dtkwHU Mii Bbaar keel var van da Mraak varwQdard a n op laagaa unatja bwmenda pla na aa voar icnr Si I baraldt Men dient derhalve het veruruik van kaarsen over de drie tarmtjnen te verdaelen OFFICIIEtE LJINOBOUWHEDEOEELINeEN voor de Province 7uid Holla id VAMOAVE VAN VASTGELEGDE VOEDERBIETEN Zooals reeds bekend we d gemaakt zijn per IS Maart J I alle door da Provmciala Irkoopccntrale van Akk Tbiuwproducten vastgelegde voederbieten vaonoovc zy rmt niet door den hande zijn afgepomen vrijgegeven Vanaf dez n datum Is derhalve de geheele handel in voederbieten vrn Vanzeltsprekend moeten de vastsa stelde maximumprijzen m acht worden genomen NOOI EN ERWTEN8TR00LEVERINQ 006ST 1M Alia Kebruikers van meer dan I h a grasland dienen er rekening mede te houden dat ook voor het aanstaande seizoen wederom een levermgspllcht van hooi zal koi nen Ieder dte grasland exploiteert zal ook al Is hy zelf met in de gelegenheid orti hooi te wmneB dianen te zorgen dit m leder geval aan den hooi aanilag vol d an zal kunnen orden Ook voor erwt nstrao tal wederom een leveringsplicht komen Aangeraden wordt de vreestapel zooveel ogehjk aan te passen aan de voeder hiogelijkheden van het eigen bedrllf waarbij met bovenstaande leveringspltch len rekening dient te worden gehouden Mtn nana du tijiHt fls nttMt itvt zarganiwtr Ml n DF VOEDSFLCOMMISS Rja VOOR ZUID HOLLAND BETREKKEN VAN 8TR00 DOOR VERBRUIKERS Van verschillende rijden bereiken ona klachten dat er verbruikers van itroo zi n die thans weigeren om het kwantum stroo waarvoor zij een aankoopvergunning hebben ontvangen van den handelaar o teler af te nemen Hoewel de stroobehoefte mede in verband met de gunst ge weersomstandigheden aanmerkelijk mindex Is dan de aanvankelijke verwachtirg hieromtrent was wordt er toch nadruk kelijk op geweren dat ieder die In het bent Is van een aankonpvergunning voor stroo verplicht is om het kwantum vernield op deze aankoopvergunning van den leverancier in ontvangst te nemen Zooala reeds eerder gepubliceerd werd is deze verplicht Ine voo veehouders teruggebracht tot 80 pCt voor oover deze aankoopvergunningen nog niet voor meer dan 80 pCt gehonoreerd waren Belanghebbenden woftlt dringerd aanceraden om hiervan goede nota te nemen daar hetniet nakomen van bovengennem de verplichting onaangename gevolgen met rich kan meebrengen PROVINCtALF INKOOPCENTRALE VOOR AKKFRBOUWPRODUCTEN VOOR 7uin non AND VASTE BRANDSTOF Voor den hndb iuw wordt In Mei geen va te brandstof verstrekt Als men du nog vaste brandstof noodlg heeft dient men dit voor 10 April bij zijn plaatselijkcn bureauhnuder aan te vragen Aan vragen welke m dien datum ingediend worden rullen niet meer m behandeling Hcr omen worden daar er dan waarschnn Ijk geen va l brand t f voor landbouwdoeleinden meer hesrhikhair ia BINDTOUW Aanvragi n hiervof moe ïten zooali meermalen is gepubliceerd vóAr II Miirt worden ingedu nd Aanvragen welke na dien datum zijn blnneraekomen worden nog wel behindeld doch alleen tegen extra betaling van 1 per k K Als men dus nog met heeft aangevraagd kan men het nng doen en dan liefst zoo spoedig mngpl ik Men voorkomt dan dat men straks vlaV v inr den oogst nog touw moet gaan al cn DF VOFDSFI rOMMIiSAIJlS VOOR UID HOI LAND BESMETTELIJKE ZIEKTEN In de afgeloopen week zyn de volgende g vaUen van Ijevmettelyke ziek ten aanigeigeven Boskoop 1 CJouda 2 Gouderak 3 Hektndorp 2 MoordrTht 3 Nieuwerkerk a d IJsel 4 Reeuwyk I Stolwiik 1 en Wadinxveen I dipHiharie Nieuwerkerk a d IJsel Waddmxveen en Zevenhuizen 1 dtphtherie hand lang het rustbed De oogen waren gesloten en heit ge heel was hot beeld van een kriachti ei man in sluimer En toch ademde da Boeddha een onbeschTyfeiijke majesteit Van w lke stof het beeld was ge maakt viel niet te onderscheiden Of het van metaal waa of van zwart marmer was mot te zien Plotselmg gebeurde ec leta onverwachts Het licht dat achter het bixW brandde werd plotseling stciiker en laaide op als vlammend vuur De prinses wars opgestaan Ott IS het bepdd Kwam het doo het gcbeimzlnnj der omgevmg kwam het door het spookaditige der vertoonm De weet i t ntet maar ik voelde een koud nllmg langs myn rug gaan Het bewustzyn dat de opperpnester zijfi steJceod oogen op mij ger t hielt bradH my weer to de wertkelijkheid De pnnses g een ti ejcen en w i be gaven ons weer naar de loge waar w4 waren bmnengeko men en door de ganhet palen ksn Br werd geen ok n onderweg en de waa beaishouwctt hel ah een act der vorsUn dii wilde latan kouMn lUe laten om onsc erwerten Wordt vervolgd Wioneer verdaistcren Vaa n MaaH M Aprt v rTM au M TJM mm UM iawww aiaia iwiaww w w iaaw