Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1943

HARDNEKKIGE HOEST waar U i wintertmaar niet af kuntkomen en die zooirriteerend ij Don helpt tnel enzeker de verzachtende en tillende Siroop Bonnemo ft Aocon f I 15 octinêma ZWITSAl FABRIEKEN Wat Waar Wanneer TkaUa Tbcatcr Het leval Styx met Viktor de Kowa en Thcodoor Loos Aanvang 8 uur Zondag vanaf 8 uur ia Bloaeoop Z e nachtvlinder met Hana Vltova Aanvang 0 uur Zaterdag vanaf IJO uur Zondag vanaf 3 uur Zaterdag S n Zondag 10 30 uur Haremgehelmen met Xmperlo Argentina ItlM MWbufg Bieaeoop Wir machen Musik met Ilae Wemer en Viktor de Kowa Aanvang t uur Zaterdag vanaf 3 uur la foyer Cabaret programma met o a Dlck Binnendijk Twee Dlcola a en Süvla Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf a uur 1 A tU 10 au Café Daynatee Algemeens vergadering Cofip Boerenleenbank Gouda en omstreken APOTaiKBMDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor aneeamiddelen Apotheek E Grendel alléén Prlna Hcndrikstrant ISc L F DUYMAER VAN TWIST De luitenani generaa buiten dienst tl F Duymaer van Twist heeft zich uift Den Haag te dezer stede gevestigd en Is daarmede naar zyn vroegere woonplaats teruggekeerd KANTONGERECHT PARADE VAN MELKNOEIERS Karlimelk met 121 water Een eomöere etoet van warenverVklecbers zoo betitelde de kantonrechter mr J A van Bronkhorst de melkverkoopers en broodbakkers wier namen een lange ry op de rol van de zittmg van gisteren vormden Er gaatden laatoten üjd geen week voorbij of er M wel wat van doen met licht brood chmne melk i teBtens opnieuw ervaren de verkoopers met harde straffen dat er met overtredingen op hetgebied van de voedselvoorzieiung niette spotten valt Meer water dan melk wae het Wterlijk met de kamem olk die de 36jange melkventer J v E te Woerden het publiek bad voorgezet Er zat luet minder dan 121 pet water in en zoo bont was het tot dusver nog niet gemaakt Den niet verschenen verkooper werd overeenkomstig den eisch een maand hechtenis opgelegd De 57 jarige melkverkooper J P E te BaxwoutswaaTd veneens afwezig kreeg veertien dtaigen hechtenis wegens het verkoopen van karnemelk nvet 38 pot water Er was een maand gevraagd Waterige pap De deur van de cel bleef nog netgesloten voor den 44 jarigen melkverkooper J C K te Oudewater die taptemelk met 40 pet water eleet Deambtenaar van den keuringsdienst hadhem op straat aangeroepen maar demelkboer was er op zijn fiets tusschenuit getrokk n Br was toen een huiszoeking geschied en het bleek daarbij dat de mhoud van het op het njwielvervoerde busje was gestort i ij eenandere hoeveelheid en zoo kwam bijde monsterneming de overtreding tochuit Tevens von men in de keukeneen pan met melk met 54 pet water ophet fornuis Dat was voor eigen gebruik ompap van te koken deelde de melkhandekar mede Ja ja zeide de rechter ik zie jèals melkboer al pap met 54 pot watereten Het O M vroeg een maand hechtenis D verdediger mr J I v DoornJnck achtte geen vrees voor herhaling aanwezig verpbchte Inlevering van koeien drdgt dan naast hechtenis waaixHS hii een geldboete venocfat De uitapraak kodde ƒ 400 boete sui 100 dagen beditenis Het regcBda aet Veertien dajge geleden had de 59 anfe melksUJtier P A te Woerden ƒ 200 boete gehad en daar kwam nu nog wat bü Bet ging ditmaal om taptemelk met 13 pet water De bus was s nachts buiten blüven staan verklaarde de verkooper En toen beeft het zdcer geregend verondersteldf de kantonrechter Ja hetnad geregend En het deksel stond zeker 0 en Half lutdde he t antwoord De eisch was ƒ 200 subs 100 dagen de uitspraak ƒ ISO sut 50 dagen In de karnemelk die de met verschenen 37jarige melkirerkooper J L B te Bodi gnaiven ten vertoop voorhanden had was 28 pet water aangetroffen Het O M yroeg t 280 subs 5 weken die kantonrechter legde ƒ 250 subs 125 dagen op n Dore boteiliani Te veel water was ook steeds de oorzaak van de overtredingen door een aantal bidikers doe door een te ruBn vochtpercentage te lucht brood hadden bereid Drie overtredingen waren den 25 jaTigen bakker J L T te Oudewater ten laste gelegd twee wegens het afleveren van brood met een te Laag wicht van de droge stof en een wegens het gebruik van talkpoeder bij de bereiding Deze bakker is nog slechts een jaar jn het bedryf maar by de eerste coniróle was het al mis en sindsdiens is bet telkens wat geweest Tevoren had ik geen zorgen toenik nog ii een baas was verzuchtte deOudewatemaar Hij beitoofde beterschap en dat zal noodig zü want anders zal hg er nog geen droog broodvan eten daar de drie overtredingenhem totaal ƒ 240 subs 70 dagen opleverden nadM ƒ 350 eutis 30 dagenwas gevorderd Er wairen nog vgf bakkers die ondeugdelijk brood vocetaodien hadden de een had geen maalemmer gehad een tweede z t krep tnet z n meel en in een volgend geval wenl het aan een onvoldoend gewicht van de haaltjes bloem geweten en met dit alles kwam het er op neer dat bij de afweging niet de nu eenmaal vereischte grootste nauwkeurigheid in acht genomen was Een goede naam bleek wat waard te zyn en daar de controleur tevens verklaarde dat h hier Churchill in een rede voor de Oxfordbeweging op IS Nov 1S30 Het Bolsjewlame la geen politiek lut Is een Blekte bet is geen geklof het la een pest Naar mijn oordeel moet alle schade en ellende in Rusland door de verdorvenheid en waanzin van de Bolsjewlsten ontstaan ztln en kan In Rusland of In Oost Europa van een oplevmg op welk gebied ook geen sprake zijn zoolang deze alechte menschen de Russische natie in handen houden De poUUek welke Ik steeds zal voorstaan Is de val en de vernietiging van dit misdadig regiem geen gevallen van opzettelüke knoeiery betrof besloot de rechter allen nog een tig aanveante kans te geven met boeten varieerend van ƒ 15 tot ƒ 35 STADSSPAAKBANK In Maart is op de Stadsspaarbank en stortiHgsdienst ui 9S01 poster ingelegd ƒ 245 165 86 en m 3675 posten terug betaald ƒ 221 834 90 meer ingelegd ƒ 23 330 96 Het saldo bedroeg ultimo Maart ƒ 1 166 276 56 Het aantal spaarboekjes steeg met 33 tot 4478 en het aantal rckeninghoudjers met 6 tot 2170 i ioei Geen w 4atrUdea ia Rotterdam op 4 April In verband met den luchtaanval op Rotterdam tullen op 4 April a ü in den stad geen sportwedstrijden worden gehouden VOETBAI JODAN BOTS Voor a s Zaterdag ia V8stge teld de wedstrud JodanBoys D O S 33 3 30 uur DAMMEN GBOEPENWEOSTBUDEN DAMLCST De damclub Damlust te Stolwijhersluis heeft onderlinge groepenwedstrijden georganiseerd De uitslagen der eerste ronde zijn Groep I A V d Berg M Ztjlstra t O NN I Blokland 2 8 Gro p II C Molenaar P Verboom O M Vermeulen C v d Grtft ï O Groep ni H v Eljk J Boer fl P v Dam P Versloot afgebr Groep rV A v Beuzekora J Backer 2 0 P ZwartJ Bol 0 2 Hoofdredacteur J O Weysteis Rotterdam Chefredacteur voor Gouda en Omatreken f Tleter GoU U Veractwoordeltlk voor deadvertectiea U Akkersdljk Rotterdam Oltgeefster N V Rotterdamach Nieuwsblad Rotterdam K 713 BONNEN T m M April No 15 Aardappelen A en B Brood A en B Besclmlt Slganttcn Tabak A T as IT AprU BkMsn brood of geb 530 t ra B33 Cacao voor kinderen 3 13 4 1 Chocolade 13 Gort 23 Havanaout B33 rea 4 17 Jam Ill Kaai i27 t m 11 Koffleninogiat M Melk 13 14 Il en rw 4 19 Peulvruchten M jit 4 1 Suiker Sulkenrerk 14 U Taptemelk U t m U Vermicelli 29 T Bi 4 April O Boter of Ma wine n Margarine of Bak en Braadvet Tm 17 April Vleesch ISA 1 rantsoen Vleeach 15B J rantsoen Vleesch 4 14 M 14 rea I1 4 rantioen Vleeach Ml M 1 rea 2i i rantsoen BUxeatore raataoeaea Van 4 t m 13 Jaar reserve 3 11 en 3 15 3S0 gr sinaasappelen t m 17 April Van O t m 21 jaar 1 kg appelen op bonnen reserve 2 12 3 13 en 4 12 t m 17 April OmCIEELE MEDEDEEUNGEN ADVIEZEN S VAN DEM T f VOEDINGSRAAD W VITAMINB C TABLETTEN VOOR A S MOEDERS Evenals vorig ar worden thans aan aanstaande moeders vitamlne C tabletten ter beschikking gesteld Het vitamine C Is een normaal bestanddeel van onze voedmg en komt onder andere voor in aardappelen groenten sinaasappelen en citroenen In het voorjaar bevatten de aardappelen minder van dit vitamine terwijl door de bereiding dit vitamine gemakkelqk vernietigd kan worden Ook door het nagenoeg wegvallen van de zuidvruchten Is d hoeveelheid vltamlne C die men krijgt belat grtjk verminderd Vooral het opgroeiende kind zal hier de meeste Kchade door ondervinden Het kindje van de aanstaande moeder voedt zich met de voedingsstoffen die In het bloed van de moeder voorkomen Wanneer dit te weinig vitamina C bevat zal het kmdje dat geboren moet worden hiervan schade ondervinden Met is dufi gewenscht dat de aanstaande moeder de ter beschikking gestelde tabletjes gebruikt in het belang van zichzelf en van het kind ADRESWIJZIGING De Voedselcommlisarts voor Zuid Holland deelt aan belanghebbenden in zijn werkgebied mede dat het kantoor belast met den aanen verkoop van Akkerbouwproduc ten in Zuid Holland voorheen gevestigd Koninginnegracht 41 s Gravenhage met Zóó oud Inderdaad zóó oud tuH j wellicht worden A ar mdien U liidig een passende verzekenno Keelt aangegaan bij De Cmi trale dan kunt U rustig d ouden dag tegemoet zien o niemand lot last zijn DE CENTRAIE Rqnitraal 28 Den Haag ioeilla el ooé GEBR TEN HOEVE ROHERDAA T l 3842 DEN HAAG Tel 333291 ingang van 1 April zal worden verplMb naar de Dj Kuyperstraat 15 te B Gn hage Het kantoor is evenals vroeger teleftx te bereiken onder No 392266 Dtn Haii INLEVERING SINAASAFPELENBONK L In verband met de beschik baar uiuni i sinaasappelen op de bonnen reserve met roeden opdruk zullen detailh iieii m sinaasappelen worden voorzien door lu d komst van de plaatselijke verdeeling itmtm van het Bedrijfschap voor Groenten en F ZIJ dienen de bonnen welke zi biJ verkoop der sinaasappelen van hun liUiaiontvangen hebben geplakt op oppialt rikvóór 24 April 1943 bU de pUats lijke wdeelingskantoren in te leveren m J Dezelfde speciale brandwt ze die Douwe Egberts koffie zija speciale pit en geur gaf past Douwe Egberts thans toe voor zijn F AM A Koffiesurrogaat Vandaar dal Fama het koffie loaze tijdperk oo goed overbrugt I Fabriekskantoor vraagt jongste bediende Blieven no G2216bur v d blad Gevraagd MEISJE voor de morgenuren Mevr IJsselstijn Vest 66 Mevrouw Schadee vraagt een dienstbode voor den dag Adrfes Krugeriaan 55 Degene die Donderdagmiddag op het postkantoor bij vergissing een paar donkergroene damaahandaolioenan heafl madaganomen gelieve deze terug te bezorgen Krijgsman loubertstraat 219 Sposdig gevraagd gadaaKa an taioning m gebr van keuken geschikt voor gezin met 3 kinderen Aanbiebiedingen N v Goorsiraat 39 Tw e kamers met gebruik van keuken gevraagd Mevr tirouwer per adres Hulleman Kleiweg 20 fieiriaijil een oet Meisje voor de morgenuren Zich aan te melden Mevrouw Bicknese Crabethslraat 4 flink Dagmeisje PERZISCH KLEED of KLSEOJB gevraagd SLEE Proveniersstraat 72b Telff 41066 Rotterdam üaYsplanten wist U dat mals ook gegtl n kan woMen b v gemalen en dan als pap of als koekjes g ebakken estel daarom in dezen tijd Uw soorten suiker en pofmaisplanten Voorraad beperkt Prl k 2S per 1 00 y 3 per 100 Er aan er pim 500 op 100 M C VAN VLIET Modern Tuinaanleg Herkenwoude Tel 230 eJ jonr MOEDER he H de PANNEKOEKEN iM Maar BAKMEEL QevraaKd leerling monteurs Brieven no G 2212 bur v d bl Gevraagd EEN FLINKE JONGEN 16 S 17 jaar AKKERIJ W C VAN OIL Jr Oroenendaal 64 Gevraagd een net L R A A P I S Banketbakkerij Karnemelksloot 61 63 Oevtaagd onge werkster 2 maal per week Goed loon KRIJGSMAN loubertstraat 219 Gevraagd NAAISTtR beslist goed kunnende naaien Aanmelden liefst tot iVlaandag s middags na 3 uur Joh de Haenstraat 23 Daticndca Nederlindari 4aak fl han vlotte ngingv aBleml Ca prettlsc CONVERSATIE aa d i bckandM FRANK RÉUSCH CURSUS Vlot Sprttca la kaï Opcabaar dlc ook U loi aaa aangenaam caaKur kaf vamta lalKlu Vaicnwei Haarlen U kent onze zaak Oosthaven 18 Gouda Taleloon 2382 Uw dfwUl Uccft mU waaedt Laat het daarom nu door ons moffelen in en uitwendig schoonmalcen of op andere wijze repareeren aBOKeB 88eK8 K OBSI St JosephWeeshuls Spaarbank Zitirdig EEN ZIITIIIIi Voortaan s Maandags van 7 8Vi uur HET BESTUUR Kaastiandel Klasse A vraagt boekhoudster met diploma bij voorkeur bekend met zuiveladministratie Brieven no Q 2210 bur v d blad U zult zich kostelijk vermaken om de geestige dialogen het vlotte tempo de leuke liedjes en de humorrnke geschiedenis van Karl lil en Annie i BESPREEKT VOORAL UW PLAATSEN I A Kassa geopend dagelijks van 11 tot 1 liur behalve fiS Zondag en een uur vóór elke vnors elling S JQBieoaiMaaggoBiaoaicg Om te snoepen te tracteeren of Uw rantsoen op smakelijke wijze aan te vullen vindt U bij ons nog wel iets van Uw gading BAKKERIJ WEVER KLEI A 4Ó NIEUWE MARKT 25 V lai Zweden schrijft over onze miniatuur Hortensia s Kunt U in onze etalage zien Maat ook het Goudsche publiek weet ze te waardeeren Fa G L Moeders met BABIES Vrxagl blJ Uw apothskjir el drogist om Suiudox ém toot vlooibaro Voodlngftuikor C rigin ol flocont è 250 gram 64 et f + 2 bttchuHbonnon Idoaal voor babioi n ktoutors SUADEX Likdoorntinctyyr lei epi Eerste klaft Plano te koop gevraagd Oraafland Fluweelensingel 69 Likdoorns Eelt Hoornhuid flacons è 35 cent ANTON COOPS ÜEVRAAGD Drogist Wijds raat 31 ueZCJtKT Zondag a s Crjhethsiraat 51 Moutsuil rindustrl MALTOSTASE fabrikanlavan BIOMALS Caié de Goudra Wogan met ziin nieuwe AccordaoDnltte en AccordaoD pelars van puds bekend Sjaant e Aanbevelend C Vermeer l idder van Catsweg Administratiekantoor vraagt voor direct N te koop ol te buur kantoorruimte minstens 4 0 5 vertrekken Zoo aoodlg In ruil voor kleiner konto or Brieven onder no G 2204 bureau van dit blad OM Jfl$SELING LUISTERVERGUKHIKGEN IN APRIL ZIJN AAN DE BEURT April H l m Hars April Hart l m Heus April Heul l nn Hoe Apnl Hol l m Hor Apnl Hos l m Jansen G 12 April Jansen H einde J De letters E m G die in Maart verruimden kunnen nog omwisselen van 5 l m 9 en op 12 Apnl a s daarna zijn scherpere maatregelen Ie duchten De luisterbi drage 1942 groot f 11 moet geheel voldaan zijn en bovendien drie termijnen 13 voor Jan Febr en A aart 1943 In Mei IS de letter K aan de lieurt HUWE DutiM en HttM MV dw ean litiwcbik wtnschsn I VWlrouHran naar hel BUREAU HILVERSUM HEUtfERSLAAN 13 TEL 7081 HILVERSUM Om kantoor h fl leer goede n bssctieafd retaOes do geheel Nadertend Keeren londei po tt of Inkcnea rt fUMi w OB bemiddeling Met Schr f fMw vol rertronwm Uw wtn y tchen en wi suUen b wl s d l Iki w kÊMooi U van dteaai fcaii tn Vrouwelijk il Is tet kantoer aMt da KEEST I ZCKBIHIIO aa etegaa biUchtwgeii Irani O koMeleoa In bkneo ca v M onlvangaii ander ettlkta gohadnhouding I VERGEET NIET dat de Gruyter s Koffie steeds geroemd werd Is liet dan niet vanzelf sprekend dat wij U ook n koffiesurrogaat leveren waarvan wij gerust mogen beweren U GENIET ER VAN S28 DeGruyter ABVO 9S IS Vocht en Reukabsorhator EEN NIEUW ABVO MODEL II type HUMIOtX snelaanzuieeiide absorbator voor vocH en reuil Hij lutsteli geKhiIct voor groote ruimten zooals b h e KOELCELLEN e KELDERS e KLUIS INftlCHTINGEN e ARCHIEVEN e FABRIEKSLOKALEN enx Vraagt vrijblijvend offert aan den waderverkoopei G A BELONJE l Tlendev ag 94 Goudo DrOg Crabeth Crabethstraatt4 Tel a I Venus tegen transp D L 0UKZHOOBN Apotb a s i al tnreiht Hiirp VeiRerttraat ï Arrid e a ADVERTEERT Jl IN DIT VINDER van Keufcenmat wordt drintend verioclit ütte tr ug te bezurnen pARKT t