Goudsche Courant, zaterdag 3 april 1943

PrU 5 cento per nnm mer Satt Jtt an No 31307 at erdag 3 April 1943 Bor si Markt 31 tm GOUDSCHE m COU BAN T NIEUWS feAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DUITSCH WEKRMACHTSBtRlCUT VIJptlQ JMR organist der Geref Kerk l hitr C Lv d PuUe ftMaert meUWE AANVALLEN BIJ HET LAOOGAMEER 1 adivitmi in Toni tué Bpperbevef 4 r Duiuche we r S 2M it d J Vrud f made SL kei f rvBi t B ZaMca ru hvt V Mef vt tfMl is rerfolvc kncMlffV aiiTalEen 4k d or bet sfwiMnrttar ia r$m kagUm a bt iUI voor 2 Tg f B mislttktCB Aju 4c rest 2 OMtoUlkc front lecbU foria éÊ0 ffoveektaaetto jTilaart hebbw de boUKwwten 1 vücgtui en verloren Daarvan Lm er 1023 m luchtgevechten 143 htdoelfeechtn v n de lucht S t en 36 door troepen van het tegor Zmchoten de ovenge wer ten op ïTïood vermeid TMii waren de ryaadelijke aaaJiL gMeren i wakker dan op de jrtji r dagcfi Vencheideae aan Sr Mi Amerikaanaehe en Britsche u rM middenT ld Tunis werden afffeoUr B Tn t en Italiaaiuclie troepen kon méiw plaatselijke aanvallen hun mgen verbeteren en vemieügden SHüténi vUaBdeiIjke groepen Üche jagers hebben boven het florloiil Mi i in Turn en by Kreta 1 T andeluke vliegtuigen n ergef totm eigen vliegtuig gmg iirtkke aMeehngen vijandelijke fluguugen ondernamen overdag aany im op het bezette gebied m het Wflitin en op de stad Trier Vier ïÜegtuigen werden neergeschoten ffgUO IN Ti e l IETS VERZWAKT p AN P forrexpondent meldt uit Berltjn Il T utMir hebben d gevechten ciiiKS gte Mfl htxigUeid afceiuimen zij het ook uwcdüolijlt voot liCChti korten tijd In TeeK Pax Cfaurchlil ir rijn boek Na den oorlog 1929 X iUi heeft zijn spoor aciiiergelaten Wat bstr da Icvensvemletiglng van mannen en tnuwtn kan geen Aziatische veroveraar l en T merUn roch Dsjengls Khan het tegen lün rtputstie opnemen Een mi lioen menabm U verdelgen gcheele bevolk tngsfroepea ap de lijst van vogelvrU verklaaiden tl pïutien de fakkel van 4en burgeroorlog ta isder land te doen oplaaien beteekcnda mr hem het mee tt begeerde doel De ledic ie alleen al om met de BoUjeiut n t gaan onderhandelen kwam da neibarfl mtentng zoowel in Groot Brlttannië iBlD iPra krIJk ala afschuwwekkend voor hmuUohd COMMANDANT NAD Het RijJ scommusaiiaat deelt nvede D Rgkscommissairi v or het bezette IWerUndai he gebied heeft luiteinantkolonel bd en g n T al rbeidsl eid w L A C de Bock te s Heiitogenbosch buioeml tot commandant van den Ne lerl nd chen Arbewtedienst NMILAND S STKM AAN HTT TtUOST IV p ridlr st van den Nederlandschen Omr p def U ined dat Zondaj a s om 1 4S uur Dwr flUverium 1 In de uitzending Nwrlanda ttpin van h t front o m groeien ïullen wniden uitgezonden van NederUndchfl N S K K tnawien aan hun famifieWfn In Nederland Oï STAATtCOVRANT Op irand van artikel 2 lid 1 eersten JInn tan de vriordening No loS lMO van wn RlJKscomirilssarla voor het be ette lerlindKlie gebied en gelet op het Hemeen RtjkMmbtenarenreglement Is mr Broersen gerekend van 1 Maart 1943 vol ontstaifen al gevolmachtigde voor de rW lliilMtle van de Nederlandache politie l nel deparlpment van Justitie BIJ besluit an den commUbarl peneraal oor Be tuur i n Juititle van IB Maart 1 43 A Th M Tiutflno onmiddellijk Ingaand fn als Ijurgemeeater van HuUt en Is J Mblua on niddellUk ingaand ontslagen ouriemeeslei van Ooslkapeil wdioprogramma Zondag 4 AprilWnrwm 1 7 3fl Gr 130 Voor den boer Jfuno 8 00 BNO 9 30 Zondagmorgen torgei 10 30 DeuUche Stunde 1130 n rronlulli IJ 00 BNO 12 15 Ka er J l 4 Dult th volkaconceri 14 00 Si mph Boekenaehouw 15 0 Vaudeville J 5 1 7ang met plano 16 00 Vaude 2 1 13 Boni piogramma 17 00 ZonJWldjlagcabarel 41 Melodleén IB 30 r II4C Spon 19 30 Moiart progr 20 13 gMgJvondklanken 211 RC Cr 21 4 i W Cr 23 0O J4 00 Dansmuziek B ï f 30 lS Zie Hllv t 15 jy veib 9 45 Viool altviool en cello25 odioi 1 1130 Gcw muziek 1145 g ItOO BNO 12 20 rrana Wouters 12 30jCJiOut preek tot de ugd 12 45 Fran b3 P 13 0 1 ed Verhond v SIbbekundeHSïfjrd lan Krevelen 1400 Lulalerape jJ JJöwriM en zun ork 15 00 Opera Diel l fil er i on WitidMr n 00 Vtiool enS l 4SSp V d dag en BNO 1800 Caba 5 1 4 De taalelub 9m Gr 1 15 fil Jl Krevelen l 5 BNO 19 35 Or JU KO 2 1 u stabal Mater Schiibm 1 nis m BVO SB 10 Avond Ijdlng 8 Ze HiU r 1 Maandag I AprH lK l I IS r 730 BNO 740 Cr ilmeetter I13g riuil en clave 3 Itakü v ti w lun ril viavv bSr 1 O Dick Wlllebrandl Wiener Sinderknaben met U3S Or 144 00 Wilh Kok 15 00 maf fir OIO Sp i d dag opn ki yr 18 30 hin he nachten 5 l aïi St en camera is is iflck it J I S 1M J Celli en gram 17 Ibilit in het nieu 17 4S I t 5iït l B 0 H4 M JT xeekpraatje 19 15 Belaard2 i V lute en giam JI 15 SlïJI C 21 49 BNO 22 eÓ Cr 2J JO l S U 7i IMv I 7 40 Cymn w lil or boer en tuinder til 9 É ffO 40 Gr 00 Orkeet gr en S J Voor hiil irouw lOM a i n plano 1180 Voor 2 9 i On roep JemtdkOor opn fSlTl n Ml en ttedle Clï oer BNO SSJ r Ood d ulSi 14 I ïSwL P J ti i IgtS Or Hl 45 BNO 17 L ï f l n eck 17 45 Omt Pianotrio U 5 MlTl l rl Ooa iwl iMt Noorden nikken de Kag risch tt 99 dm weg die over Djebel Ablod ummt het Oosten leidt langzaam op onder hevlgen tegenstand der E utt chltallaaasche troepen die ecnlgen tientallen tanka buiten gevecht it den In het Zuiden en midden van Tunesté zon Britech Amerlka n cht aanvallen met vera rrktr krachter die de omsingeling van de DuiUchItaliaaneche troepen ten doel haddeti n jilukt Maarbij den aanvallers zware verliezen werden toegebracht Mak naasy rn EI Quetar zijn weder brandpunten van den atrgd geworden doch de tn deze sectoren opereerende deelen van het vijfde Amertkaansiche leger hebben naar men te Berlijn verklaart geen noemetuwaardige terremwinat kunnen behalen Men verwacht in mlhtaire kringen te Berlijn dat het nog eenige dagen zal duren alvoretiA de gealheerdei tot den groot n aanval op de nieuwe stellingen van Rommel zullen overgaan daar hiertoe hergroepeenn gen noodig zijn die den noodigen ttjd vereischen Rommel heeft thans zijn voorste stetUngen terugveri d naar de ongeveer 33 km breede landrug tuaschen de zoutmeren en de zee D zoutmeren die door nkere smalle slet ti voor één man begaanbare pad4 r doorkruist orden bieden een veilige flankbeschermmg Daar de Dui £che opperbeveil ebber tijdens dp gevechten om de voorste verdedigingsstellingen der MarethlinJe ruimschooH üelexenheid heeft gehad de thana betrokken Unie te versterken kan verwacht orden dat zich hierom eder een harde strtjd zal ontspinnen Ook van EngeI Che zttd heeft men er trouwens reeds op geM pzen dat een overwinning zonder zwaie gevechten niet mogelijk is nut MW Pf Generaal veldmaar chalk Rommel heeft in den Zuidelijken sector van Tunis nieuwe stellingen betrokken tusschen Cabés en Sfajc El Hamms en Gab Si werden ontruimd TROOSTELOOS BEELD IN VELE ROTTERDAMSCHE STRATEN IN HET GETEISTERDE STADSDEEL Het 13 zeer moeilyk een volledig en goed overzidit te krygen van de verwoestingen die in het geteisterde stadsgedeelte door het bombardement en den brand 7ijn aangericht Den eersten indruk dien men krijgt is van een vernietiging zoo groot en zoo volledig dat woorden te kort schieten Men loopt door straten wier rtamen onleesbaar zyn geworden zwart geblakerd of geheel verdwenen De eene straat lijkt op de andere brokstukken van uitgebrande gevels die op instorten staan Leden van de Luchtbescherming brandweerlieden politie enz allen doen hun best de orde zooveel mogelijk te handhaven en de toch nog vele vooPbugangers meest bewoners van de getroffen huizen te waar schuwen voor gevaarlijke stukken muur Geheele woonstraten bll den een troosteloos beeld blokken huizen zijn er vernield maar er staan ook stukken die door het vuur gespaard zijn gebleven Men kykt langs lange rijen totaal leeggebrande woonhuizen en winkels Waar vi ltreffers gevallen zijn zijn heele blokken huizen finaal verdwenen ifen Ijerg van steenen en verkoold hout feeeft de plaats aan waar vele families woonden Een R K school en een zusterhuis zyn ruines Dichtbij is een rookende vlakte eens een 4rukke en gezellige verkeersweg Bij een halte staat een uitgebrande motok wagen van de tram als men dichterbij k t ziet men dat er ook nog een bijwagen aan vastzit Slechts het pnderstel is zichtbaar de rest is verkoold Tramdraden hangen op man hoogte over de rails Een honderd meters verder staat een andere tramwagén ruine Er st§an mensch omheen want deze ruïne wordt als aanplakzuil gebrUikt Drukwerk dat er op vastge plakt zit geeft inlichtingeQ aan getroffenen waarheen zij zioh moeten bege ven Zoo ver het oog reikt ziet men nieta dan resten van gevels e4 k wiku4teaa Bt rb idtrswtllut H t verkeer van voorbijgangers is bijzonder groot Uit alle zijstraten ko men wagens volgeladen met huisraad Mannen vrouwen en ook vele kinderen loopen nog met dingen die zij nog hebben weten te redden In een der zystratien n een geheel huizenblok door een voltreffer weggeslagen Men ziet nog de resten van een keukentje niet verbrandt een gootsteen met een roodgeblokt gordyntje roode pannen op een plank een zeepbakje en een vergiet Een jongeman van den Arbeidsdienst staat met betraand gezicht op een puinhoop en roept zyn jonge vrouw die met angst op het gelaat op een afstand staat te wachten Zy snelt naar hem toe en barst opeens m klaaglyk geween uit Een klem groepje men chen gtaal rwygcad ogn dit tweetal heen Op een i m let heel m het rond i verbrand itond eens een gaarkeuken Het eenige wat er van over gebleven IS z n een laag muurtje en een hooge tomv isschoorsteen Meer nog dan droefenig heerscht opgewonden onstellenis m deze wuk Er wordt niet veel gesproken De menachen gaan elkasr zwy nd vooi4y knypen de oogen dicht voor de opwarrelende pumsto en voor d ontzaglyke massa beddeveeren die ak sneeuw over het puin van de straten en pleinen stuiven Hier en daar brandt het nog Het i een raadsel hoe dingen die allang uitgebrand zyn nog branden kunnen In de ruïnes ziet men lysten stukken van trappen dakgoten waarlangs de vlammen lekken met een drift a sof er nog voldoende voedsel was De brandweer is nog yverig bezig deze brandjes te be tiydten Uit huizen die gespaard zijn gebleven men moet zich dit niet te mooi voorstellen ziet men woningen met kapotte Gensters en gedeeltelyk veiiniekfe meubelen Beddegoed tafelkleeden enz worden uit de gapende gevelmonden op de puinbergen op straat gevi orpen Huisvrouwen staan er by te snikken maar er breekt een flauwe glimlach op de lippen door als zy u vertellen dat zy tenminste het leven hebtoen mogen behouden haar leven en haar gezin NADERE BUZONDERHEDEN Vrijdagmorgen 2 Apnl Ruim vierentwintig uur niada t dood en verderf was gesira id over de woningen van tienduizenden Rotterdam mers rookten de pumhoopen nog Breede slra en hggen als gapende wonden wat gisteren nog woningen waren zyn nu vier geblakerde muren mets meer dan muren waar alles tusschenoiit is gebrand Bomkra ters midden in het wegdek tramrails werden doorgesneden of het reepjes papier waren hui en storten meen en nu liggen zy als een smeulende hoop langs deze wegen die gisteren nog ruime fraaie stads wë gen waren Oirvtrent duizend huizen zyn er vernield do T bommen en door brand Het vutir vrat door onverzadigbaar Maar tie brandweer heeft prachtig werk verricht want om len uur Woensdagavond mocht men zeggen dat men het vuur meester was Uitbreiding behoefde toen niet meer te worden gevreesd Aan t blusschingswerk hebben die Ro terdamache brandweer het Deutsche Feuerschutz Poli zei Regiment en brandweercorpsen uit omliggende gemeenten deelgenomen Teneinde bet voor oekeren van het woedende vuur tegen te gaan heef men cmstreekg acht uur s avond eemge huizen opgeblazen hetgeen het verwachte resultaat opleverde men kon d cn brand gaan localiseeren In de eerste oogenblikk n n a de ramp kon er nog niet direct sprake zyn van een afdoende regeling Er werden echter 150 man van de Haagsche politie ontboden die voor de afzetting van het getroffen gebied zorgden en van toen af aan kon er systematisch e werk worden gegaan Aan hulpverlee ning heeft het in geenen deele cntbroken De doktoren hebben allen op vooibeeldige wyze hun phcht tegenover de burgery gedaan die Duitsche weermacht h ef de handen anig uit de mouwen gestoken de luchtbeschermingsdienst heeft zich geweerd en dan waren er de N V D en die W A die hielpen waar mj helpen konden Nog denaelfden avond zorgde d Centrale Keuken voor 9000 1 voedsel éen hoeveelheid welke Donderdagmorgen al verdubbeld kon worden Bt Vendien was er voor de velen die diakl s waren geworden in een door de gemeente ter beschikking gestelde school een centrale po t ingerichi voor evacuatie Verscheidene scholen werden in aller yl herschapen m noedtehuizen Toch IS het overgncote deel van de dakloos gewordenen by vrienden en faiflilleleden in andere deelen van de stad ondergekomen Het feit dat eenige gasbuizen zyn vernield heeft voor de geheele stad he ongerief gebracht dat er maar zeer weinig gastoevoer is De hoop is echter gerechtvaardigd dat dit ongemak spoedig zal zyn verholpen RECHTSZAKEN Naar wij vernenMn i aan mr J L U Meckmann raadsheer In den Hoogen Raad der Nederlanden met ingang van 1 April eervol ontslag uit tU functie verleend wegens het bereiken van den 63 Jarlgefi leeft gd Wanneer verduisteren j I Wanneer verd Van 20 Haart tot 4 April T r dnisteren van 20 10 tot TJM uur Mtn ónl van d verwoeat CNT 1I I Maan op 7 25 onder 1917 ritlf tetwcC gebogen J j 0estalte Iaat vaardige vmjerg ooer de tuitte en zwarte toetsen van de speeltafel 0it den en uit de pi en m het zilverglanzende orgelfront wellen de tonen op en vuile de Gerejormeerde Kerk op de Turjmarkt met hun machtigen Iclanfc Ho w een vertroutode figuur geworden de orgamtt daar op de ïtj oalerv die zich vol toeu jdinfl op zyn $ pel concentreert De jaren hebben zich oaneengervd en ze zijn thans voor hem tot een bijzonder aantal peuiorden op 8 April hoopt de heer C J V d Putte vyfttg j4ar orgamtt der Gereformeerde Kerk van Gfoiida te zijn Vyftig jaar meer dan 2600 Zondagen En byna al die keeren heeft hy zyn belangrijjc aandeel aan den eeredienst gehad en er wydtng aan gegeten Hy IS een trouwe functionaris organist V d Putte het is mjiarheel weinig voorgekomen dat hy op zynpost ontbrak Het IS net of hef geen Zondag ts als hy niet op het orgel zit zegt z n vrouw en die woorden teekenen treffend den aanstaanden jubiian Musicus van professie is h j niet in dit opzicht gaat zyn hart naar het onderwys uit Wie kent hem niet als onderwyzer Byna veertig jaar is hy dat geweest voor het overgroote deel hier in zyn geboortestad aan de Groen van Prinstererschool en nog langer ook al zoo n halve eeuw geeft deze werkzaame figuur de jeugd die in het kantoorleven stapt handelsonderricht in de moderne talen 3700 diensten beiteleid Een jaar kreeg de jonge v d Putte les van den heer Kerper zelfstudie bracht hem verder en veel leerde hy ook van den heer Spaanderman die hefi in de toenmalig m gebruik zynde vrliigpreek in de Sint Janskerk liet spelen Ai en toe trad hy ook in de Goref Kerk destyds de Geref Kerk A If den Kattensingel op en toen hier van de beide organisten de heer Van Ryn overleed en de heer v d Berg vertrok benoemde de kerkeraad hem op 18jarigen leeftijd in 1893 als opvolger Veertien jaar lang tot 19Ö7 toen er één Geref Kerk kwam was de heer V d Putte de eenige organist dieeiken Zondag beide diensten begeleidde Na de ineensmelting der kerken kwamen de organisten van Kerk Ber by eerst de heeren J J Cramer de tandarts en P J v d Wolf Ibteropgevolgd door de heeren E JWientjes en G de Raadt De bespelingen zyn nu verdeeld maar één keer Opperluitenant van politie benoemd DE HEER S J SCHAOEE MET DE KORPSLEIDING BELAST S J SCHADEE Familiefoto De burgemeester heeft met mgang van 1 April tot opperhiitenant van politie benoemd den heer S J Schadee waarnemend commissaris van politie te Maassluis Steefynes Jacobus Schadee werd U November 1903 te Nieuw Heivoet ge boieni in welke gemeente hy zyn jeugd doorbracht Aanvankelyk wa hy vtjlontdj op de gemeente secretarie m zyn wcxinpiaats om daarna employe op de Rykswerven te Hellevoetsluis te worden Daarna koos hy zich een politieloopbaan die hy l Juli 1927 aanving te Vtaardingen Hiema is hy als rijksrecheixheur nvet standplaats Den Haaig wirkzaam geweest waarop hy met ingang van H Ijllïtober 1941 inspec eur en tev ens waamem Ki commissaris te Maas luis v d In zyn Vlaardin sdie jaien beeft d h r Schedee cursusaen geleid voor de i elding voor het pohtiediplonM Hy heeft zittng gehad ut de exagnencora missie voor het politiMiploma vwi den toendtoligen Ai Ned Poljitiebond Te MbaRHia was ht fnancieel letder van Wmterhulp I l clerlagMl en desi NedM Foto G Crt Scholfe op Zondag kan men den heer v d Putte achter het klavier vinden Een boek IS opengeslagen maar hy kykt r meer uit macht der gewoonte m want alle psalmen en gezangen kan hls uit het hoofd spelen Vele jaren gebruikte hy een uit 1777 dateerend boek tot dit uit elkaar viel Van zyn post af heeft hy vyftig jaren geestelyk leven van Gereformeerd Gouda van naby gevolgd en er deel aan gehad hy is er mede vergroeid Tien predikanten maakte hiJ mede ds v d Berg ds Aalders ds Langen ds Sap fa Veder ds Knoop en nu ds ten Bnnk In hoeveel diensten hy het orgel het mooie electnsche met twee klavieren en pedaal van thans U zijn vierde m den loop der vyftig iaien bespeeld heeft De heer v d Putte weet het niet precies d huwelyksdiensten en de Kerstfeesten van de Zondagsschool medegerekend zal het wel een 3700 keer zün Zeven en dertig honderd maal de Evonpelie uerlcondiging onderstreept en verhoogd Met veel plezier zegt hy zelf zyn taak is hem lie gemorden en met volle overgave legt de vitale ju bilons die lie de m het lied dot daar forsch door het hooge fcerkgebouio ruischt De ivoorden van ztjn Uevehngspsalm vertolken z jn bezieling als dit pelgnmslied juicht Hoe lieflijk is Uto looning God Hoe zalig is het stil genot het toeven in utv heil ge hoven Hoe heeft mijn ziel naar U begeerd landsdien Volksdienst Hu is lid vrande N S B Ak opperkiitenant van politie te diezer stetJe een nieuwe tttitlatuur verhand houdende met de reorganisatie VBn de NederlandscWe politie is de heer Schadee belast hel de leid mg van het korps Hy volgl als oodanig den commissaris dan heep less xip die een nieuwe bestemming elders by de pohtie gaat volgen en hieir zijn taak heeft neergelegd Afscheid te Maassluis M n schryft ons uit Maassluis De opperluitenant korpschef de heer S J Schadee vergezeld van zyn echtgenoote heeft afscheid genomen van het Maassluissche politiekorps m vertiand met zijn benoeming en overplaatsing naar Gouda Het vx ltallige personeel had zich aan het ibAeau van politie verzameld waarna de scheidende chef zyn mannen toesprak Hy bracht aan allen dank voor de prettige en vlotte samen werking die hy sïsods heeft mogen ondervinden en de zeer goede piwhtvervuUmg van allen waardoor het mogelyk was geworden steed In t pbouwenden zin voor het korps te werken en de sterkte belangryk urt te breiden Hierna werd den scheidenden chef dank gebracht voor de gesproken woorden waarop namens het perso neel een ets wetd aangeboden van De Groote Kerk te Maassluis terwiji mevrouw Schadee bloemen ontving Ten s olte namen de heer en mevr Schadee met een handdruk van allen afscheid Een detachement van de Haagschepolitie defileerde onder commandovan opperwachtmeester Hendriks voorden ïcheidepden chef GOL DA HELPT ROTTERDAM Aan de bluasching van den brand t Rotterdam na het branbardement van Woensdag heeft ook de Goudsche brandweer diêelgenomen Nin SPAARSANK é Op de Nuta paarl ank u gedurende Maart in 24962 poaten ingelegd 801é004 3 7 en in 5102 posten tenigbeUald 402 710 71 Het tegoed van inleggers bedroeg ultimo Haart 5 330 556 29 Het aantal spaarboekjes steeg met ISS tot 18924 mSTRIBDTWiniDW Boter of margarine op bonis V a Maasdac tot ca VrHiM 1 April ms cMd kW b tot Ita de boakaart vaer Titiullnr MliliitoB reeht op het koepca vaa tM nat boter of martariae aa boa JUb bote op het koopea ▼ US gras boter margarine Men aal ceneefea mo t nemen met bet artlfcel dal de lerena cier in roortaad heeft ZiJi die desa bonaea tiuwbca 24 27 Maart J 1 bi hna aUger hebbea ta geleverd ontyaBgea op bon A ter Ita 2M gram en op boa 4Ib boter IN Tam rnndvet BONDEN K KArnwaaAOO OP BON IlL Van 1 t m April MU worden op bon tS van de vooderlcaart voor honden dexolMo hoeveelheden hondenbrood beachlkbaar flteld ala voor d afgvloopen period Oip bon Ï3 van de voederkaart voor honde brood groep K wordt over dezelfde periode l kg kattenbrood beachlkbaar gesteld Na 90 April ztJn de bonnen 13 van d 0 kaarten ongeldig zy mogen nadien nlal meer worden aangenomen Katten kongnen en hazenvellen VERPLICHTE INLEVERING BINNEN DRIE DAGEN Voortaan moeten alle kleine ruw V ellen zooals katten konynen on hazenvellen binnen drie dagen wordoa verkocht en afgeleverd aan een erkenden opkooper of aan een by hot ryksbureau voor huiden en leder inf schreven huidenhandelaar Voor n dere byzonderheden ten aanzien va dezen inleveringsplicht en eventueeto uitzonderingen daarof wordt verwezea naar de betreffende officiqglfe pubUcatie Zilveren jubilaris bU Goedewaagen t fabrieken FEESTDAG VOOR DEN HEEB t A VAN BREUKELEN Gisteren herdacht de heer J A vaa Breukelen zyn 25 jang jubileum ais chef modelleur by de N V Goedewaagen s HoUèndsche pypen en aarde werkfabneken Eerst op het kantoor en later In de fabriek hebben dlrectia en personeel den jubilaris die det ochtends roet zyn gezin m het bedrUl ontvangen werd een hartelyke huid bereid De heer A Goedewaagen boo4 namens de directie a blyken vaa waardeenng een speciaal gebakken fo denkbopd en een electrische pendiS zoomede bloemen aan De procuratlo houder de heer H P Korevaar bracht de gelukwensehen over van het geza menlyk personeel dat zyn sympathi m de aanbieding van een vulpen eea salontafel en een bloementafel met palm uitdrukte Nadat de heer Va Breukelen had bedankt is het jubileum in een gezellig amenzyn g vierd Het verder gedeelte van zy feestdag bracht de jubilaris in huiaolyken kring door AE Steensma t n BEKEND STADGENOOT Op 77 jarigen leeftyd is hedenmorgen ontslapen de heer X Steensma oud directeur der vroegere bekenda snygroenkweekery die destyds aaa den Turfsingel later aan den Graaf FloTisweg gevestigd wds In de vorift oorlogsperiode dienden de groota bloemenkazen v n deze kweekery aaa den Graaf Florisweg tot huisvettinc van de Belgische vluchtelingen da heer Sdeensma was toen beheerder van dit vluchtelingenkamp De ovarledene was n bekende figuur in onao gemeente en maakte zich m meerdoro functies op maatschappelijk terraui verdienstehjk Hy wak voorzitter ma het college van regenten van het Weaaen Aelemoezeniershuis waarvan bH sinds 1 Januari 1907 deel uitmaakt 46 jaar heeft hy zitting gehad m liet bestuur van de Nutlspaarbank Ook ia hy bestuurslid geweest van de vmL sociëteit Ons C ivoegen De teraardebestellmg raljgeschiedea Dinsdag te half drie op de alg begraafplaats GAARKEUKEN In Maart werden in de Jfloffmaii astichtmg Volksgaarkeuken m de zaalgenuttigd 2146 en afgehaald 373 potw ties totaal 2519 parties S