Goudsche Courant, zaterdag 3 april 1943

BQu Blat In bijKemkaeb werk te ótyenl AKKERTJES luUen U weer wfot s en iLee maal kunnen opkna pen Kl oc daarom biet nuuir lL AKKERt Ê Dg Mederhndache Pijnafiller Montessori tchool voor lager onderwijs OPENING IN SEPTfMBeR Het ligt in de bedot mg roet ingang an 1 Sept mber a s Over te gaan tot de stichting van eén Goudïche Monteiaon tchool voor lager onderwye Sedert drie jaar bestaat hier ter £ tede een Mont n schoo voor voortereidcnd lagtr onderwijs De leidster h ervan me Th Hulsacamp zal evenecne als leidster optreden van de lagere school die wordt gevestigd op de VHjvenver atping van het pand m de Van Swiettnstraat waar de kleuter hooi reeds ondcrd ik vindt Onze bioscopen DE NACHTVLINDER Reanie Bioscoop De fUnn De narfitvlmder M een piroduct van lajechischen bodem dfiit ook m de oorspronkelijke taal veirtoond wordt dus wet in het Duitsch w na synchro niaeerd zooal gewoonlijk het geval i Fr zyn in de film twee figuren die uiterlijk efT veel op elkaar gelijken ea doordat men de taal niet verstaat wonit hierdoor de samentiang we eeas moeilgk te voJigen BmeodKn 8 aat de totografie niet op hoog pel de mhoud doet wat melodnamatisab aan He betreft hier een vrouw die om het zoo eeoB te seggen liefrie opval vqoi den veïiteerden man en ten slotte aan deze befte ten gronde gaat Bewotwiering moet rnen hebboi voor het spel van le hoofdioLvertolkster Hanna Vitova HET GEVAL STÏX Thalia Theater Eenige nvrn of meer genemumnige gebeurtenissen m de wat lac e imlieidim zijn veelbelovend voor het vervolg Dat veïivolg brengt m tempo en voHe actie eei fibnrverhaai met verrassende mtnges efi veel spannmg Bovendien is de rolprent zee afwisselend o heeft ze taJnjke geestige roontenten Over het algemeen is ze prettig luchtig gehouden ondanks de ernstige misdaden die de eigen ijke kern vormen Viktor de Kowa speelt m weerwil van zijn wei nig anponeerend voorkomen de rol van den voortvarcnden Styx uitstekend Voorts valt het spel van Harald Paulsen op evenals dat van Margit Symo die goed danst maar nog beter acteert WIR MACHEN MVSIK Scbouwburg Bioscoop Voortdurend bru scht m deze vroolijke film muzieik op fleurige muziek van Peter IgeUioff met aardige liedjes van Hedmut Kautner en mee mialen 18 z gevat m fonkelende revue scenes die itt geheel e n liu t voor oor en oog maken Mt sdXKiwspel op heit gebied van de li te muze is er eeti knap werk van gemaft maar er is nog meer te waardeeren de handeling ie vlot en geestig M het spei zit een prettige zang er zijn vele goede vondsten en zoo is er een levendige en aamtrekkeluke amusementsfihn ontstaan waariiv Ilse Werner op cSiarmante wijze si eelt zingt en fluit en Viktor de Kowa uit componisten doxiomcruen hoüJt en tof het besef van zijn mtizikalöi aanleg en bu relijksgel uk voeirt S v d Kjaats Gemeentelijke Publicatie D Burgemeester van Gouda ter waarneming vaa de teak van Burgemeester en WmIkouders dier gemeente Ingevolge artikel S d Verordening 1S2 1M1 van den Rijkbcommlssaria voor het bezette Nederlandsche gebied maaltt bekend dat gedurende drie m a and en op de Secretarie diex gemeente afdeeUng Aügemeene en Sociale Zaken voor een ieder ter lezing ia nedergelegd en tegen betaling der kost n algemeen verkriigfc aar ia gesteld de Verordening ala bedoeld in artilul 23 der BesmettelUke Zlektenwet S liï28 Qo ass ter bestrijding van besmettina met kleer en of lioofdluuen voor de gemeente Gouda vastgesteld bij ziin liestuit van 8 Februari 1943 medegedeeld aan den Commissaris der provincie Zuid Hollaiid bltlkens diens bericht van 23 31 Maart 1S43 B no 372 91 lie Afdeejng Res no 140 Gouda 1 April 1943 De Burgemeester voornoemd UEHA De Gemeentesecretaris G J J POT HEDEDEELINGEN PLAATSELUKE DISTRIBUTIEDIENSTEN OISTBIBUTIEDIF V ST GOl DA Distributie van terpentijn voor schilders Op Dinsdag 6 April 194 van I3 u M mr dienen chiiders die In aanmerking wenschen te komer voor rantsoenbonnen voor terpentijn zich te vervoegen aan loket S van bet Itantoor van den Distributtedienst De Ioonli st en altmede het bewijs van inschrijving bij het Rijkïibureau voor Chemische Producten dienen te vorder overgelegd Zooals bekend weidt lijnolie niet meer verstrekt Na bovengenoemden dag bestaat hiertoe geen gelegenheid meer In den vervolge zal de uitreikirg van rantsoenbonnen voor terpentijn steeds op den eersten Dinsdag van iedere maand plaats vinden Burgerlijke Stand Gcbureni 31 Maart Elizabeth d van P Lievaart en L Groeneveld Vosbiusstraat 49 Johannes Pieter Maria z van P B Bakker en A C M Ueemeiaar Verlorenkost 1 April Fré Tlni d van J de Haan n 7 Faber Gansstraat 21 OndertroDwSi 1 April H J van de Covering en J A Compter P Breeman en F C Berg G Moleman en J E P Nanninga J Verboom en 1 A van der Putten M C Bakker en D den Ouden H Boot en A Sander C J Verlïoom en P Verkaik G Steenbergen en A A van der Sloot W Broer en A de Bruin J van Maaren en T Langenberg Overleden Maart Marlgje van Ei wed var J vander Have S9 J Maart Wouter Willem Hol 84 Wal Waar Wanneer XlfcftUa IhMtm Hel val Styx met Viktor de Kowa tn Theodoor Loot Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 inir Beunje BiMcoop De nachtvlinder met Hana Vitova Aanvang fl uur Zaterdag vanaf S uUr Zondag vanaf 3 uur Zondag 10 30 uur Harcmgeheimeu met Imperia Axgeutina ScliüUAbarc Bioscoop Wlr machen Musik met Use Werner en Viktor de Kowa Aanvang 8 uur Zaterdag vanaf 3 uur RcucÉe foyer Cabaret programma met o a Dick Bmnendük Twee Dlcolaa en Stlvia Aanvang 2Saterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur 4 April 1 BiH SurtiiAmeetraat Start wedstrijden om veldloopkampioenschappen van Zuid Holland ZONDAGSDIEVST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond li uur te coraulteeren de doktoren J G W F Bik Bleekersslngel 65 telefoon 31511 en C van Elk Kattensingel 79 telefoon Z561 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des naffhts alléén voor genee nuddelen Apotheek P Weijer Gouwe 131 Predikbeurten ZONDAG 4 APfUL Ned Hervormde Gemeente Sint Janskerk 10 uur ds H S J Kalf 5 uur d £ F W G Verheul Westerkerk 10 uur ds H van Dijken Gm 5 uur ds G Elzenga Ver van Vryz Hervormden 10 30 uur ds W de Voogd v d Straaten van Haastrecht Ver CalvQn Ö uur ds G A Pott vanRotterdam Remonstr Kerk 10 30 uur d £ J Niephuis uitgebreid liturgl che dienst Luthersche Kerk 10 uui ds J J Simon Oud Katholieke Keric 10 30 en 6 uur pastoor G P Glskes Geref Kerk 10 uur ds J P C ten Brink 5 uur cand C P F Rvjper Geref Gem 10 en 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente 10 en 5 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente 10 en 5 uur da Joh van Welzen Woensdag 7J0 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente 10 en 5 30 uur ds H C Leep Donderdag 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ned Geloofsgemeenschap Het Leger des Heils 10 uur Helligingsdienst 4 uur Verlossingsdlenst Leidster J d Veen Donderdag 7 30 uur Heiligmgsdlenct leidster J v d Veen org Nederlard voor Chnelüs lokaal Magoli Achter de Kerk 10 Geen dienst ioet OOCKtV BBIJINGRIJKK WEOSIKIJO Zondag om 13 uur speelt het domesalftal van G M H C op eigen veld een competitie wedstrijd tegen Groen Geel ni uit Den Haag Dat het een belangrijke wedstiiid is toont de atonjl Groen Geel Hl 9 O O 18 37 3 GMJiC 10 O 1 18 30 1 PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN VOOR ZONBAG Bergambacbt Ned Herv Kerk 10 en 2 30 uur cand Ewoldt van Charlois Gerei Kerk 10 en 6 uur ds Terhaak Ultgetre denen Ned Herv Kerk 10 en 7 uur da de Miras van Tefneuzen Boskoop Ned Herv Kerk B 30 en 4 30 uur ds Jacobs Geref Kerk 9 30 en 5 uur ds de Moor Chr Geref Kerk 10 en 4 30 uur ds Kleiaen Rem Kerk 10 uur ds Zuurdeeg Ser Gem 20 en 5 u leesdienst Oonderak Ned Herv Kerk 10 en 7 uur d5 V Vliet V m Doops bed lening Haastrerht Ned Herv Kerk 6 30 uur ds de Voogd V d Straaten Ned Herv Geref Evang 10 en 7 iur evang De Pater Ger Kerk 10 30 rn 7 30 u cand Rijper v Gouda Moerkapellc Ned Herv Kerk 9 30 en 2 30 uur d Verkerk Geref Gem 9 30 en 3 u Hofman Moordrecht Ned Herv Kerk 10 uur ds Japchen Waarder Geref Keik 9 30 en 3 uur ds Kalkman Herv Geref Evang 9 30 en 2 uur de heep Okkerse Nienwerfcerk a d UwtV Ned Herv Kerk 10 en 3 uur da VoHeweider Geref Kerk 10 en 6 uur d5 Rijksen Geref Gem 10 en 5 uur leesdienst Ond water Ned Herv Kerk 10 uur den heer Van TeyinÉen an Leider 6 uur ds Steenbeek bevestiging nieuwe lidmaten Geref Kerk 10 en 7 uur ds Visj=er Vrijz Herv In Oud Katholieke Kerk 10 30 uur ds V d Veen Rijswijk ReeuwUk Ned Herv Kerk Heeuwijk 10 er 3 uur da Roelofsen v m bed H Avondtrcal Ned Herv Kerk Sluipwijk 10 en 3 uur ds de Lint Geref Kerk 10 en 3 u df Warmenho en Stolwlfk Ned Herv Kerk 10 30 uur ds Knnis D€M pBt ediening C angeH8atle 9 30 er ee 30 uur de Koster van Montfoort BOSKOOP Doktensdienst Aj Zondag dok ter T d Jong telef 40 UIT EN THUIS In Uw hui k niet een boek uit 1 Jongeneel s LEES6IBLI0THE OrnCIEELE StCDEDEtLINGül TOEWIJZINGEN VOOR VEKSNAPrjilS Van 5 t n 9 en van 19 Un li Anm zulUn de PlaalaelIJke Distribulieditnsw reiken bU e inlevering van bonnen J snaoenngen 13 chocolade to Mj inge chtffblade our een derde feedetite vm aantal lngele erde bonnen b J de mJt Lj van de bonnen Verenapermüen i Versnaperingen 15 sulkeruerli ijzmgen voor suikerwerk voor d hem net aantal irge everde bonnen TOEWIJZINGEN VOOR CRlTTEBSWaJS Van 5 t m 9 April as zullen de HjSI lljke Distributiediensten uitreiken hiTrl levering van de bonnen Alg met il gort toewijzingen voor goit bij inltiJïi van de bonnen Reserve 4 18 Rijstl f wilzingeo oor rijst bij inlevering m T bonnen geineen 523 en Resirve havermout toewijEingen voor haveniü De beide laafitgenoemde bonnen i unneT eenzelfde opplakvel geplakt worden bonnen Algen een 524 ipeulMuchten k nen nog riet worden ingeleverd nJ raededeellngw hieromtrent volgen bin kort DetailU ten moeten de bonnen jiw meen 522 A gemeen 523 Reserve i Ü Reserve 4 17 n et één onlvangstbewiii i 24202 inleveren KATTEN KONIJNEN EN HAZbNVE leder die kieme ruwe vellen katten koniinen en hazenvellen In raad ot voorlianden heeft net ultzoa an opkooper $ m het bezit van een l van erkenning ajs opltooper van ruwe t van klein gedierte als hazen kaü konijnen e d i cii handelaier in huiden bij het Rijksbureau voor Huiden en zijn ingeschreven Is verplicht iieze i uiterlijk drie dagen na het tyd Up a publicatie te verknopen en af te levereöij bovenbedoe rtc opkoopers of handelaren M leder die bedoelde vellen afstroopt oi andere wijze afdoet is eveneens vtt deze ulterlyk drie dagen nadat zij ziiii gestroopt of op andere wijze rOn algef te verkoopen en af te levered aan bedoelde opkoopers of handelaren nlet nakoiYiing van dit voorschrllt zal i worden opgetreden Hoofdredacteur 1 Q Weyaten Hottet Chefredacteur voor Gouds en Omstj 2 f Tleter Oouda Verantwoordelijk vootladvertenties L Akkersdtjk Rotterdam Oblgeefster N V Rotterdamsch NIeuwiljIIRotterdam jfSI Br StOiMnCtt = HERNIEUWEN van HEERENCOSTUUMS MANTELS REGENJASSEN JAPONNEN enz NIEUWE SCHOUWBURG WOENSDAG 7 APRIL AANVANQ HALF ACHT COR MARREE presenteert het WAIKIKI VARIÉTÉ 1943 Een Non Stop Variété program Algcheeie leiding ANTÜN GROENEVfcLU WAlKIXI HAWAilANS PAUL DUVAL Neerlands meesi populaire Hb 10R ST ONPhRENCIER BARTHLV PARTNERIN 8 ZINGENDE V1S CHIJIS JOOP PENNING zang chansons SANTALO ocrkomisch Acrobaat ROSTINO het fenomenale halansnummer EEN PROüRAMMA EEN WERELDSTAD WAARDIG Prijzen II H 25 1150 11 75 bel inbegrepen Plaatsbespreken op den dag i er voorstelling v 10 1 uur OVERAL UITVERKOCHTE ZALFN HAAST UM DE PELIKAAN doet het tóch beter STOOMERIJ en VERVERIJ ƒ vanaf 1907 Kantoor Amerika 21 bij de Karnemelktl GOUDA Telel 3066 en 3076 Goederen worden ook aangenomen door Magazijn UI KLUW üoMhavenl4 Tel 2751 EEN EOEDEH RlilO Als WIJ Uw RIJWIEL eens gruiidig hebben opgeknap m en uitwendig schoongemaakt enz en Uw defecte RADIOgerepareerd dan hebt U weer eenblinkende betrouwbare lleta en eenradio waar U met genoegen naar X i luioten Aim Brengt ze naar y Ui Nat Christen Geheelonth Vereen op Donderdag 8 April in de KLEINE KERK Peperstraat s Middags 5 uur voor kinderen toegang 10 et s Avonds 7 30 uur voor volwassenen toegang 30 cl Zie ook raamblIjeHen Filmvoorstellingen Dc K L E 1 N T J E t rubriek wordt opgenomen Dlnsdat Doudcrdjii en Zaurdftfi Tmrlel Betrekking advertentie 1 12 woorden OJJ elke 4 woorden meer O 09 Andere adverlenUes 1 12 woorden 0 elke i woorden meer 40 allei bt voorulttieUlmg Advertenuè onder nummer aui Het bureau 10 cent verhooging Bewljinummen i cent extra Opname op en t epaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kannen warden afgehaald eiken werkdag vu t X uur Zatcrdagi alleen van t 12 3e nnr nkeljuffrouw gevraagd vo4 nia n ezaak Leeftijd plm 3f t Brieven no G 236S buteiu f d blad Deelname in of overname van een nriifirklilriik tarieven no O2207bur v d blad FUBke werfetter Dtnsdag en Woerf lagmiddag en Zaterdagocpend Potbartt Kleiweg 9 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze beste Man Vader Behuwd huwden Grootvadei GEUS STEENSMA In den ouderdom van 77 Jaar Gouda I C M STEFNSMA IJbseliitijn NOI C SrEFNSMA Goud i H P STLENSMA Dahmtn von Buihhol Den H i IK A SrUNSMA J SlhFNSMA Heiking Goiui i E STFfNSM I STfENSMA Hdinilton en Kloinkindtrcn Goud i 1 April 1043 Oost Haven 11 Heden overleed onze beste Zwager iïIGFÜS STEENSMA in den ouderdom van 77 jüar B H v d WERVE A IJSSFI TIJN Jonker Gouda 3 April 194 Heden overleed in het Rusthius alhier na ten langdurig lijden onze lieve Zuster en Schoonzuster Mevrouw JOHANNA CATHARINA VAN VREUMINGEN Wed van wijlen den Heer A J Hakman In den ouderdom van 72 jaar Namens de familie L O V VREUMINGEN Gouda 3 April 1943 Meden overleed vrij plotseling onze geliefde Tante MARIANNE HOOGENDIJK ZU mocht ruim 8 jaat worden Uit aller naamMevrouw de Wed J M E BISCHOFF geb Hoogendijk Gouda 2 April 1M3 M rkt 34 Geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 7 April op de Algemeene Begraafplaats te Gouda des namiddags 2 30 uur Vertrek vanuit de rouwKamfr Blauwstraat 19 plm 2 uur I angs dezen weg betuigen rU onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van Xmedeleven ondervonden bU leekte en overlijden van onxcn onvergeteltjken Man Vader en Grootvader ADKIANVH MARINU8 VAN ELDIK ZU die hem gekend hebben eten wat wj in hem verloren hebben Uit aller naam Wed B VAN ELDIK ï HoriL Oouda Kattensingel 77 Voor de vele blijken van hartelijk medeleven tijdene de ziekte en de zeer vele uitingen van deelneming die Ik bU het overlijden van mijn Meven Man den Heer mmx AmEND Tmoon Badit ontvangen tcg Ik O MrM k dank ¥ vr T TROOn BttritauTtL Bouwbrocfc April IMS GEVRAAGD NET MEISJe van 8 Int 4 uur Goed loon Zonda s vrij Mevr C Demand Graaf FiorisWig 91 Mevrouw vin Heuvein Graal Florisweg 3gE vraagt EEN NET MEISJE van s morücns half negen tol half drie of Jonge werkster van half negen tot 12 uur Te kaap gevraagd een in Roeden slaat zijnde Hcerenficls met goede banden J G C Kamphuisen CMbethsIraat b3 Te huur of te koop gevraagd epn Piashuiage aan de Reeuwiikbclic Plas Hfhoeven Brieven I v tijk W Tombefgslr 23 OoiidB VERMIST SPANIEL BEU donkerbruin dek wille borst I uisteri naar den naam Bob legenhelooningterugteboz hii l C iraveBleiin Westrlaven47 jouda Gevr een net meisje voor hulp in de huishouding op boerden in Gouda Brieven onder no O 2272 bur v d blad Gavroagd R K dienatbode voor dag m nacht lluiseliik verkeer loon ƒ 8 p week Hos fruith Loosdüinscheweg 749 Uen Haag Inhcht Krugerlaan 115 Gouda levraagd flinke magazijnchef bekend inetmagaziinadininistr kennisvan schoeisel gewenscht tevens een oaalt magaxl b dlMid leefliid ie l7 laar Jac f Vliel s Uroothandel N V Gevraagd HULP IN DE HUISHOUOINO voor heele of haUe dagen I de long Westhaven 15 Telefoon 2736 Voor diiect gevraagd nette dienstbode voor dag en nacht hoog loon Mevr VAN OYE Kleiweg 97 Gevraagd voor direct Naaisters Noodh Naaisters Melsie Ifoer Aa Boodaehappen Fa OEZ VAN DANTZIO Hoogstraat 9 Kapster gevraagd goed kunnende onduleeren en watergalven Dainslujisaloii ALI STEUR Korte fiendcweg 23 Gouda litte hiiiiistbiiii gevraagd alleen voor bovenhiHs Mevrouw VAN BURK Kleiweg 39 Madrsplauntan Witt U dat mals ook gegeten kan worden b v gemalen en denials pap of als koekies nUkken 7 Be t daarom ia dezen tqd Uw sborten suikeren polmalsplanlen Voorraad beperkt Pf i ts per 1 roo ƒ S per 100 Er gaan er plm SOO op lOÜ M C VAN VLikT Moaema Talnaanlog Berkenwoude Tel 23U PERZISCH KLEED oi RlIkOJI gcf raagd SLEE Provenicnatraat 72b I TeM 4I0W t otterdam Nieuwe Schouwburg oj Oonderdogovond 7 30 uur wegens enorm succes nog éénmaal Willem Goossens VOLKSTOONEEL met een ontrearand teenaalapai van liafda an laad ILyJL iti liiiiijLHuiiL Liy RIKA HOPPER a MOEDER WILLEM GOOSSENS als de ZOON Greta Goossens J v Rijt AnmeFrauenfe dere I Men ga dit stuk z en boeiend van begin Oordeel der ceti m I tot eind en buitengewoon knap spel I Prijzen f O 75 f 1 50 plus bel Plaalsbespr op den dag der voorstell ng van 10 1 uur HUISVlIinEIITOOIIIilELllHlitelioulia van I tot en met 14 unr 1943 in de voorm Agnietenkapei aa de Nieuwe Markt Huisvlijt uit het verleden en het heden I Werkstukken v hout klei of gips leer metaal nuttige en fraaie handwerken schilderen leekenen vlechten weven m it al aan kei irkT Habt g U al iroor tahianiig ent TanT Zaï niet DoikataaglMdMll Oesgewenscht wordt U deskundige voorlichting modellen en zoo noodig materiaal hout versirektl Prospecti waarin alle inlichtingen dagelijks verkrijgbaar in het Pijpenmuseum üeMonaan Westhaven 29 waar ook lederen Zaterdagmiddag van 14 16 uur nondelinge inlichtingtn zt verkrygen ZU de HUISVUJTETALAGE bV de Fa BrUnS Kleiweg 22 Ik deal den ofnemaii van Controle Koukon voadsol hiarbij mede dot von Maondog 5 April af voor vlaasch slachls IA M 1 B bon per twee weken ingele ard behopft la wordan De wnd leidar der Canirale Keukan E RUNGE SPOBDI Gevraagd op goeden stond voor jong gehuwden gedupeerden Rotterdam een geitofieerde of gemeub SUITE of KAMERS met gebruik von keuken enz Brieven met opgaaf van prijs oon de fam Suttorp Krugerloan 203 Gouda Gevraagd Hier NETTE WERKSTER voor I dag per week en voor de schoonmaak Akkersdqk Gouwe 192 aian on da aambarota woning wordl aan gezellig verblif Breng ook In Uw woning een sfeer van opgewekte gezelligheid Maak cent een keus uit onie meer HiikreMt eelUBlie kotteliihe bloeiende pianten We ontvingen o m georaagd Clywia s Ir knep m KlJtWitt IN MOTON FARATICINRiCMTlNa gevraagd IJl FLINKE aoNoEN ter opleiding filORM MUNDI Markt 4 Tei 3603 Gevraagd n flink Melalo voor de morgen uiren MWWI L AM on iltvr V MtdMjca Markt M Man middelbaren leeftijd met jongen van 13 jaar vraagt baishoudatcr Br no 7216 bureau van dit blad Te huur gevraagd door jonge menschen huis of ged v h met gebruik van keuken ong haM Mei m Gouda of Waddinaveen Br no 7217 bureau van dit blad 2 Jonge menschen zoeken GEHEUB KAMEK8 met gebruik van keuken Bf no 7218 bur v d blad HUWELIJK Succesvolle bemiddeling v alle rangen standen en leeftijden üitgebr relaties door geh Ned Inlicht Bchrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W Boekbinderti D v Leeuwen Ttirtsingel 23 Het betere adres voor Inbinden van alle soorten boeken jaargangen 1 muziek VERKOOPUUIS Doeleatraat 29 Telef 3308 Inen trerkoop van antiekeen moderiM meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Brengt uw oude zinken emmert tellen wasctiketelt bij Uzerhaadel P BOND Fin Zeu straat Gouda Ze worden weer altt nieuw Reparaties aan alle soorten speelgoed BrSILGOEDOOKTEK Zeugeatraat 86 Bloemheceters struik en stamrozen rotsen vaste planten roode witte en zwarte bessen Q Bendrik sen A WUIena H Ie G adwhe Koaatstopinge IJaseUaan 84 Iwreielit alle sc KMle lan Uw klecding zooait mot brand enz Spoedordera baiiieii 24 uut UW DSUKi EKK IS GOED aU IMHOLZ het doet Walestlaat no 3 Gq da NETTE JONÜEN gevraagd leeftijd ong 15 jaar goed kunnende fietisen BOEKHANDEL VAN BUHK Kleiweg 39 K MARl US Beeedigd scheepsmeter Schade opnemer in Casco Nic Beetsiraat 5 Gouda Telef 3213 Woning ef kamen getocht door pas gehuwd paar C Prinsenl erg P C Bothstraat 92 Gouda FLINKE DIENSTBODE gevraagd Mevr Bisschop Turfmarkt 12 Te koop gevrdagd 2e HANDS WAND X de FrafKriJlier BJIper v Catsweg 38 KAPSTER GEVRAAGD of voor opleiding J v Oosten C Huijgenstraat 79 k DE BEELDLENDOKTER repareert ook etalagefigu reh en schildert deze in alle geWenschte kleuren Keizerstraat 4 Gouda Een goed onderhouden Kinderwagen te koop gevraagd Bakker Tweede Kade no 44 Gouda Te koop C KIPPEN witte leghorns aan den leg Kortlever L Dwarsstraat 16 TE KOOP kleine bakfiets ƒ 4S Broer Kleiweg no 101 GEVRAAGD I trainingspak m 46 of 48 in ruil voor 1 paar voetbalschoenen m 40 1 paar beenbeschermers 1 ONAshirt 1 voetbalkoffer Adres Maree Kleiweg 8 TE KOOP 1 p d schoenen suède crépezool m 40 8 groot houten 1 p ledikant ongeverfd 25 kellnersbroek met zw en wit vest ƒ 15 C Reijnaart Krugerlaan 201 GEVR FUNK MEISJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Zondags vrij Hoog loon Mevr v Aa Regentesseplantsoen 21 HEEFT V STOF Wij maken Uw Overhemd naar elke maat en model DE BREINAALD I nge Tiendeweg 32 Ia Uw overhemd te groot of te klein Wij maken deze naar Uw maat DE BREINAALD Lange Tiendeweg 32 overhemdenbEparahe nieawe boorden front en Buuchetten DE BREINAALD Lange Tiendeweg 32 Te koop gevraagd KOFFERGRAMOFOON met platen Brieven m prijsopg L Rietveld R v Catsweg 49 BOEKENPALEIS koopt romans kinderboekenen tijdschriften Verhuurdvanaf 5 cent Boelekade 56 WIE KUILT bordeauxroodesportschoenen in goeden st m 40 voor blauwe of zwsuède schoenen met doorlhak of pumps m 40 Tonino J luweelensingel 98 GEVRAAGD 2 pers cano Canadeesche cano of i d VerweiJ Zwarteweg 58 RUILEN Spikes m 37 voor m 8 39en dbl damesschoenen m 40 Voor m 38 39 De Rooij Krugerlaan no 25 Te koop gevraagd CELLULOID POP F Maatje Platteweg 197 B Reeuwijk Ik beb 3 knet bleu babTWol oude kwaliteit en wil die ruilen voor 3 knot Jaegerwol of andere kleur v d Hondel V d Palmstraat 83 Gouda DIENSTBODE biedt zich aan P G Graaf van Bloiastr 78 Zaterdags na 6 uur TE KOOP snij of werktafel afm 200 x 85 x 80 zwaar grenen uitneembaar Prijs ƒ 17 50 Mol Bothastr iat 26 GEVRAAGD studiepiano en mandolw banjo Brieven li pnjsopg aan Grevenstu Gansstraat 17 TE ifoop prachtige glazenkast met Ufel ƒ 25 aerrebloemenbak f3 eiken Woementafel 4 hondenmand ƒ 4 G van Essen Reeuwijkscbe Brug E 13 ft TE KOOPr kinderklcertja leeftijd 1 A 2 jaar o a trui tjes broekjes biousjes ƒ 5 Dortland A de VischmarB no 11 Te koop gevr goede koffa 1 heerenschoenen m 43 I De Vries Corn Ketelstr H Te koop 8PANRAAM ƒ 1 Roos Gouwe 95 WERKSTER GEVRAAGD 3 ÈL 4 ochtenden of middalM per week Burg MartenssingellJ I TE KOOP eiken boekenkastji 1 bov bank of omb opttl tied Gl deureb z g a n ƒ j d Nadort Crabethpark 1 f TE KOOF kinderwagen ƒ 22 50 en haard Sr Mevr Alphenaar Rhelnw Feithstraat 3 Te koop gevraagd gedresseerd waakhondje liefst herdertje goede sowvl B Verhei Houtmanspla J soen 12 TE KOOP BamesschoenftJ maat 38 10 mil jas ƒ 1 leeren jas ƒ 90 smoking J vest ƒ 20 Man Gerard Wj straat 13 Te koop KANO D V d Itfeer VoorwiHeM Te koop een zg n Kinderstoel laag model 7 Groen SpienngstraatW Ronde stokken voor verdi i lering 10 t m 30 m m J POSTMUS Raam 142 Teletor J I Nette werkster gevrsa voor Dinsdag en rijd j Potharst SteijnkadeM Te koop gevraagd i eleetr ttrUkUiers Jjn SP raat De Loodgieter Walesir Te koop gevraagd in 0 1 ving Gouda Boerderti m i 18 H A weiland mct l gebduwen en fcelgelegcn onder no 7272 bur v d GEVRAAGD ameublenj l enz naaimachine mod M derwagen piano A Muijsmans Bergweg Rotterdam Vermilt eyperache Jy afgevijlde tanden door P duivenliethebber vroeg J daan Terug te bc tegen goede tielooning egentesseplanf i and Itellen bil otfl beland stb kaliber Het Tloor llcimoen G n t k 8rit h