Goudsche Courant, zaterdag 3 april 1943

Pryt S cent p er nummer 82 te Jaargani No 21308 Oicfradartauri F TICTER Oouda DSCHE COUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN II ETEN voor de getroffen Rotterdammers Rvdm 20 000 toer pap voor t ontbijt Uit de liiksfabriekskeukon bl Ht moest zijn éat Booals n en weet onder lijke taak van t Rijksbur houdt op bij is Wij bleken geen slechte neus te spontaan gegeven ariJeidskracht is ver VEfISTERKINGEN IN NEDERLAND Heel het land één groote vestiiijg bouwd in modeime pantserfeoepels op reusachftige betonnen kazematten waarvan de oamaouflage zich telkens zoo natiuirrlijk bij het terrein aanpast dat zÜ zelfs wanneer men er vlak voor staat voor het meest geoefende oog niet te zien zijn Op de stirategisch bijzondier belangrijke punten aan de Irust i een zoodanige massale vuurIcradH aarawezig dat een Vijandelijike actie Van zee uit seeds ver uit de kust tot een jaimmerlijke mislukking is gedoemd temeer daar de Duitsche marine hier met nieuwe eenheden kfaar staat die vanuit de verte geleid voor dèn vijand niet miinder geva lijk zullen zijn ctan de verdragende zware kustantitlerie Door beide wapens alkaar te laten aanvullen schijnt hier een middelgevonden te zijn dat aan spraalc kan maken op de l einaming jmiverseel Tevens echter zijn langs de geheeie kust Vjlïr afweer en tegenaanvallen pantserraekende wapens geconcentteerd zijw diepe én breede pantset graohtpn en ntserhindeimissen aangelegd waairaan men kan zi jn dat aan den bouw van deze installaties de ervarihgen opgedaan in het Oosten klaarbdijikclijk op de Krjm en het Taman sohiereUand tea k roDdsla g liggen Op meesterlijkOiSffize gecairoufleerd loopen grachteSnèn hindernissen 2 0 6 dooir de duinen en geëvecueer de kustplaatsen dat men ze eerst ontdekt wanneer men zelf hierover is gestüulikeld Dat juist hier in deze sectoi en de kunst van de Duitsch rs in het ondermijnen de kunst van het aaivleggen van zeer diepe n nveirsperringeïi hoogtij viept behoeft wel niet te word wrmeld Tegen gecombineerde bivasiepogingen 2 Voor de ve ded iginig met front gericJit naar het binnen nd voor het geval van een gecombineerde i yvasie poiging door middel van afdeelingen verdragende stukken geschut inge valschermjagers resp vanuit de liioht I ÏJ eWakeiT f v r7warmg beleekent ïjkawr hehlindellng waaraan zlJ Sr a nuï t deiworpi n Bovendien £ sSS f rint Mm de FranJSf TtoS egMeerd dat de geE niS J or beachlWiIng 1 S uT öo omaumdlte Veroorloven SSJ rSS ÏÏ ItaSianachen ïS5 ti72 i officieel wordt e j an I to prt i n BrIUche vliegen wierpen kamnien op Botterdam eelt deel dar jrernlelde arbeiders wUken A CNP M Hl i t WAM n t lo2 nnrn u m Ql ni kuö All 0 1 n oer n b wg o v li i k ltni Vt Uwi P inet n lm i v verplicht Jn 1 fCiluii n bov n 1 Btrrnc m tiemtmi metrelien voor d rtfltn uu iiwibUd K ld N f er ƒ ao7 21 I IEL houii w kleerlje ü a truiles ƒ S chmarkt e koffer 43 telstr m I 95 RAAGI middagen gel 1 kenkaslj mb opkl n ƒ 35 thpark J rviagen f 75 n nodel iraat 81 t hr Ml vroeg T i betond nin l lüoen ifago dag S April 1943 ZflSlG ACTIVITEIT DE FRONTEN Brittche luchtaanval op Essen aooerbevel der Duitsche we r to tt dd Zondag bekend iglLidene malen herhaalde aanIZrZt bolsjewieken op et Oo6 van het bruggehootd in KoeJn Zuiden van h 4 Mjr en voor leningrad zijn B5inr re vij ndelüke verliezen af n Nieuwe cc entratias wer f artillerievuur en aanvaUen Joi luchtwapén uiteen e lagen LTa ie t van het troot heeiacMe Ljjrd plaataeUJke gevechU jJSt m het gebied van Isjoem itt in Tunis is de dag van gisteren jy het algemeen zonder grooteI L itih ndelinfien verloopen SlechtsPiaife sectorpn van het centrale enIL ftWelylte front in Tunis kwam tot vnj levendige plaatselijke ge dilMCtiviteit Bïittche bommenwerpers hebben m im afgeloopen nacht verscheideneSullen in West I itschland aangeSl Vrij groote schade is ontstaanIJsral in het stedelyke gebied van L De bevolking leed verliezen SJriitisger en afweergesohut sdiotenJunitens 21 dir aanvallende vliegBittn neer i Door afweergeschut van het luphtnpell der marine patrouiUebooten M duikbootjagers zijn aan dq ku t n Noorwegen van de bezettelijke Idijke gebieden en t p de Mlddellindiche Zee acht vyandeiyke toeiltllen neergeschoten Ken formatie snelle Duitsche ge nvliegtuigen heeft bij een aannl overdag op de Zuidkust van En iMid militaire doelen der stad brtïoume met bommen van zwaar kaliber bestookt Het opperbevel der DuHsche weernaoht deeh d d terdaig mede Ten Zuiden van het Ilmenmeer is u i tervii van de groote berreinmoeiHjkbedeneen aanvalsoperatie met sue M ten uitvoer gebracht Door modder tot de knieën en water dat tot de bont reikte bereikten onze troepen hun aanvalsdoel Zij d rongen een poep vijandelijke strijdkrachten iti een moeras en vernietigden haar I e vijand wrtoor 1225 man aan dooden en 370 M gevangenen Voorts werden 26 pwtierwagens 5 stukken gescèut 66 ylaraenwerpers 14 granaatwetpers en IS ituchinegeweren vernield of buitfcmaakt Ten Zuiden van het Ladogameeir hcrkaUe de vijand zijn vergeefsche aanitfen met zwakkere stri idkrachten dan k worgaande dagen Aan de lest van he Oostelijke front heerscbte rust Ook van het fTX nt in Tunds wordt ilechls gerin ge geveohtsactie gemeld Door eigen aanvalsopcraities werden wnêheidene bressen welke de vooipande dagen ontstaan waren gedicht Daarbij le i de vijand gevoelige verlielen In den afgeloopen nacht hebben Duitsche geveehtsvUefctuigen een vijMdelilk konvooi voor de kust van Noord Afrika aangevallen en treffers leptMtst op twee groote koopvaairdijidiepen In de Middel landsohe Zee liebben Duitsche duikbootjageris een Bnlsche iuikboot in den giond getoond en een tweede duikboot alsmede en torpedomotorboot zóó zwaar bc hi gd dat ook die verloren geacht Itunnen worden Koning Bori bü Hitler Hel D N B meldt uit het hoofdkwartier van den Führer De FUhrer heeft op 31 Maart in tegenwoordigheid van dèn Dultschen mister van buitenlandsche zaken jon Ribbentrop koning Boris van tganje ontvangen en met hem een Jjng en hartelijk onderhoud gehad I in den geest van de traditioneele wendschip tusschen Duitschland en Igsrije verliep M ITRUO IN NOOnD AVKIKA 35 Elsenhower heeft volgens den J benclitendienst bekend semaakt J a geallieerde troepen die in Tunis 2 f vel van generaaJ Alexander staan E lijn als l8e legergroep be r fle uit het eerste Britsche leger onderMl Anderson liet vilfdr BTitsclie corps Amtrtltaansche strijdkrachten onderE Patton eii het achtste BntscheTj leneual Montgomery hJ M Berltjnachen redacteur van ij U Hbld IS de vereeaiglng van de J2 n Rommel en von Xmim sedert 22 en volledig een feit en 1a de ver22 Mareth Unle maar schfln u J teneinde het gros van Hommels 2 etenhew Ie geven aich Noordwaarts la trekken BUIM KN OAMEiJN ftAAR DVITSCBL NII GCBKACHT IjöiuUche regeehng heeft uil ontvangen SJ W de overtutgmg gekregen dat de Sl Amerlkaansche regeering mef K ïr ronOloopen zich meester te maken aorjr roeger in FrankrUk aanwe ige H iX e Franiche personen om hen l nuaen voor de opsteUmg van een Jrtto daardoor onrust en ver t l regeering heeft daarom be at i aopal reeds vroeger de oud i k Reynaud en Mandel zoo s vroegere minister presidenten Wto n Bliim alsmede generaal hal uuilschland over te brengen aial I Franschen rcgeeï t ü i djije personen In FranK wl Dullsche regeering na overweging der boven aange ok de dümehUutd Het aantal slachtoffers te Rotterdam Uit Den Haag wordt nog gemeld Het aantal aiachtoffers van den Bnl fohen luchtaanval op Rotterdam ii tot nu toe tot 187 dooden 257 zwaargewonden en meer daa 400 lichtgewonden gestegen Onder de dooden bevinden zich 54 vrouwen en 32 kinderen Twaalf lijken ionden niet meer worden geïdentificeerd Daar de opruimingawerkzaamheden nog niet geëindigd z n moet helaas worden verwacht dat er rtog een groot aantal lijken onder de puinhoopen geranden ivoidt Ook zullen vele zwavaewonden wel niet in bet leven kunnen worden gehouden VEHVOER EN HANDELSVERBOD VOOR RUNDVEE Het Rijksbureau voor de voedaelvoorzie ning in oorlogstijd heeft in de per reeds gewezen op de prijzen voor februiksvee welke tot een abnormale hoogte zijn gestegen Het Rijksbtireau deelt mede dat thans ingrijpende maatregelen moeten worden genomen teneinde de rundveeprijzen tot een redelijk niveauterug te brengen Daartoe tal met ingang van Donderdag 8 April 1943 het vervoeren afleveren en ontvangen van rundvee niet meer mogeiyk xijn daar met ingang van dien datam geen vervoerbewijzen meer zullen worden afgegeven Alle vrije rundveemarkten alsmede de handel van bedrijf tot bedrijf worden daarmede dus stilgelegd Een uitzondering zal slechts gemaakt worden voor rundvee dat geleverd wordt op een slachtveemarkt of leveringsplaats voor zooveir een geldig geleidebiljet ia afgegeven D aanvoer van nuchtere kalveren na r de hiertoe aangewe zen bedrijven alsmede de levering van gebruiksvee dat op aanschrijven van den provincialen voedselcommissaris en ter vervulling van den veeleveringsplicht op de vastgestelde plaatsen wordt aangevoerd kan dus ook normaal doorgaan Alle reeds afgegeven geleidebiljetten voor het verroer van rundvee na 7 April naar andere plaatsen dan de slachtveemarkten of leveringsplaatsen zijn niet geldig en dienen wederom bij den plaatselüken boreauhouder te worden ingeleverd Binnenkort zullen aankoopvergunningen kunnen worden uitgereikt aan de hiervoor in aanmerking komende veehouders Slecht bij overlegging van deze aankoopvergunning zal dan het koopen en verkoopen van rundvee worden toegestaan waaromtrent nog nadere mededeelingen voor belanghebbenden zullen volgen WORDT HET NIET EINDELUK TIJDT Hedenavond om 19 00 uur spreekt Max Blckziipl via HilvelBnin I va zy n ffoUtiek weekpraatje over Wordit het niet eindelijk tijd 11 eek Pax Churchill in een radio toespraak op 30 Maart 1940 De Sovjet regeermg openbaarde met haar overval op de heldhaftige Finnen aan de geheeie wereld de verwoeatlnsen die het Bolsjewisme in het wezen van elke natie welke het slachtoffer van deze doodeiyke geestelijke en moreele ziekte geworden is aanricht Finla id houdt zich prachtig Ja De militadne oorrespondient van het D N B is op een reis bmigs de Neder landsche kiust door h t opperbevel van de weeiimaphit in de gelegenheid gesteld de ail iaar gebouwde omvangrijke en diep geëohelonneerde versiterkimgswerken in oogensohouw te nemen Hij schrijft hierover o a het volgende Nergens in Europa krijgt men aoo opeens den indnuit dat een geheel land verandercl is m één enkele groote vesting zooals hier in Nederland Aan een militaiir geschoold oog ontgaat het niet dat al daze uitgestrekte installaties die hier in den loop van de laatste twee jaar zijn ontstaan een enkel griieel vormen een werk der verdediging w aaraan de ervaringen van de Maiginotlinie en van den Westwal evenzoo tan fjranidalag liggen als die van den ireldliodit in het Oosten rtiet zijn eerst daar ontwikkeldie totaal nieuwe camouflagemethoden Airtüleristisoh gezien is hier een wenk ontetaan waarvan men kan zeggen dat het totd usver uniek is en wel niet olieen met hot oog op de aanwezigheid van de meest verschillende kaÜbers doch juist met het oog op de beweeglijkheid V i die DuitschNeder lan te iie grens ot aan de kust is er geen vfts kante nreter die in g val van nood niettüfRllFf het vuur van een mitelbaair aantal st kken geschut Mtiaiilleiuns of van batterijen ptoitser tSn hicbt fweergesohut ligt AWe insialtaties die men reeds sedert hél begin van dit jAar als klair voor de A rdedigui g besphouwen k n hoejvel Vanzelfsprekend nog koortiachtig aan du vervolmaking gewerkt wordt tiebben eem drieledig doel Zij dienen voor Tegen knstfandingen 1 De verdediging met net front gericht naair de kust du het afweren van eHte laniiingspoging van vijandelijike strijdikirac ten Larigs de kust vindt men daarom ook de zwaarste en zelfs grootsch De dienst iHe Finland aan Ae meas Uield bewijst Ja reusachtig TOEN I door wij tijdens onze rondtocht de vernielde wijken van het Departement van Landbouw pn Visscherij ressorteert Wellicht minder algemeen bekend is het feit dat dit Rijksbureau ongeveer 200 Centraleen Fabriekskeukens exploiteert waarvan de grootste op de grens van de gemeenten Delft en Rijswijk gplegen Rotterdam een opsomming hoor den geven van de Nederlandsche en Duitsche organisaties die zich zoowel bij de leniging van den directen nood als bij de verlichting van het daarna voor de getroffenen onts an ongerief verdienstelijk hebben gemaakt Verd daarbij ook verteld dat de slachtoffers aoo spoedig mogelijk van warm voedsel waren voorzien Wy rekenden met verwaarloozing van decimalen even na wat dit laatste zoo ongeveer kon beteekenen Zes honderd k duizend huizen vernield talrijke andere woningen ontruimd rond 15 000 dakloozen en bovendien vernamen wü achteraf nog dat het koken voor vrijwel de geheeie Maasstad onoverkomelijke moeilijkheden met zich bracht Het kwam er dus op neer dat niet alleen de direct gegetroffenen maar enige honderdduizenden menachen op hulp angewezen waren Welke organisaties er zijn ingeschakeld om het voorhanden zijnde voedsel te verdeelen is bekend gen e £ maar de vraag is nu waar komt dat eten vandaan ea welke instantie is erop berekend aan een dergelijke massale noodtoestand het hoofd te bieden Met improvisaties kotAt men er in dergelijke gevallen niet er moet als het ware een instrument klaar liggen dat met het intrederi van een catastrophe als die te Rotterdam onfeilbaar begint te werken en in de ervaring zijn deugdelijkheid al bewezen heeft Na eenig nadenken werd onj duidelijk dat het eenige door technische outilleering en routine geschikte lichaam om dergelijke geweldige en gewelddadige schokken in den dagelijkschen levensgang op te vangen het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd hebben want bij informatie werd ons verteld dat daar juist een flinke 20 000 liter gortmoutpap voor het ontbijt van de getroffen Rotterdammers werd bereid en da er geen bezwaar tegen bestond wanneer wij onze niéuwsgienoheid ter plaatse nader wilden bevredigen En zoo maakten wij behalve met een aantal voorkomende menschen kennis met een tot het uiterst geperfectiiciineerd bedrijf waarvan het gejwele perso neel van hoog tot laag zich al da en achtereeri met een prachtiS élan zich niet het minst torend aan voorgeschreven werktijden inspande om buiten dei normale productie van 25 000 liter voe4sel voor een paar honderd bedrijven in Den Haag nog een bijna even groote portie voor de zoo zwaar getroffen Rotterdammers klaar te maken Wil men de pap s ochtends voor het krieken in de Maasstad hebben dan moet er s avonds om 8 uur aan begonnen worden want bij één ontbijt verdwijnen er in de magen van de hongerige en door de ervaringen van de laatste dagen nerveuse Rotterdammers 2000 kg gortmoui 1400 kg melkpoeder en 100 kg zout Wij hebben het daarbij natuurlijk alleen over de direct door den bomaanval van Woensdag getroffenen die door de Delftsche eigenlijk Rijswijksche keuken worden bediend want uiteraard is de verzorging van alle gaslooze Kotterdammers over verschillende keukens verdeeld Het IS intusschen op zich zelf al een ontzagwekkende prestatie die in de nachtelijke uren daar wordt verricht Wanneer een mensch zoo werd ons verteld gedoemd was allé pap te verorberen die daar s ochtends vroeg in een lange autocolonne naar bet Zuiden rijdt dan zou hij er van geboorte tot zijn 65ste jaar genoeg aan hebben Dat hij voordl al lang aan onpasselijlheid ovferlcden zou zijn doet nieu af aan de Toortreffelijk kwaliteiten van het voedsel waarvan wij ons persoonlijk hebt eD overtuigd Maar vóórdat de tot den rand gevulde gameUen na de laadplaats rollen heeft zich binnen de keukenmuren al een ingewikkeld proces afgespeeld in het verloop waarvan de verschillende ingrediënten tot de vooral in Haagsche kringen om haar goeden smaak befaamde ochtendpap worden saamgevoegd Berst wordt ae mellopoe der nauwkeurig gezeefd in haU met water gevulde kookkeiers van 4001 inhcud gestort en electr tot n homogene mafisa geroerd om daarna over 21 even groote ketels je worden verdeeld die na toevoeging van de gortmout onder stoom worden gezet Het eigenlijke kookproces duurt een half uur Is de pap klaar dan wordt zij met groote metalen scheppen in dubbelwandige van kurkisoiatie voorziene gamellen overgebracht die haar 8 a 9 uren lang op een temperatuur van 60 tot 70 graden houden de aflevering van het voedsel op de bestemde plaatsen waar andere organisaties klaar staan diè zich met de verdere distribueering belasten Zij bou yen voort op den grondslag die in de hardwerkende keukens van het Rijksbureau is gelegd en waarin een massa disconteerd die bij een belangrijke zij het droevige aanleiding als het Rotterdamsche bombardement wel verdient naar voren te worden gehaald Dit laatste is geen overbodigheid want wanneer men aan de verschillende uitdeeling£iposten m Rotterdam de honderden en nog eens honderden menschen met hun pannen en emmers ziet staan dan kan het met anders of het duurt uren vooidat de laatste gegadigden zijn bediend Intusschen de eigen Levende vogelverschrikkers houden met ketelmuziek de vogels van de pas van gemeentewege met erwten en boonen be4 zaaide velden In Detl Haag Schlmmelpennin Smit gelaredie troepen en mairine egniheden Hier is een nieuw rsteem ontwikkeld Aiitilleristisch gezien is een ktein on + derdeel hiervan dat de pantserkoepels van de stukken geschut niet meer zoo l als nog in de MaginoMinde het geval was tot maximum 180 graden doch tot 360 gradai draaibaar zijn Het geheeie aoh tertond is voorts fc zoogenaamde steunpunten ingedetldi die op zichzelf een gesloten deel van de vestlngwerken vormen oonaien van aMe wapens uit gerust met groote ondea aardsohe mu njtie en levensimiddelendepöts onder betonnen lagen vaa meters dikte die ervoor zorgen dat zij absolaiut veilig voor beschieting zijn Deze sleimpunten zijn van hun kant nog ond rver deeld in fcazematgroepen waarvan iedere afaonderlijk met haar vuurkracht d doode hoeken van een aan sluitende tweede en derde groep bestrijkt Als gevolg van den moerassigen bodem is hel getëiuiken van tanks voor een aanvallenden vijand wauwelijks mogplijk en tooh beeft de Duijsche versterkingakunst ook met dew onwaarschijnlijkiheid rekendng gehouden Door middel van panitserversperringen opgenomen in het atelsel van deze steunpunten waairvjp et honderden over het geheeie land verspreid liggen ziJn voorzorgsmaatregelen hier tegen getroffen 3 Alle installaties dienen teven ook voor den luch tafweor waarvan de werkelijke sterkte pas dan duidelijk wordt wanneer het geval zioh zou voordóen waarvan de weermachtsbevelhefeber in Nederland generaal der vliegers Friedrich Cterótiansen ter gelegenheid van een ontvangst van buitenlandsohe journalisten zeide De vijand kan zich verzekerd houden van een warme ontvanigst Wy zien hem met die beJangstelljng tegemoet die dé welvoorbereide soldaat voor elke gewaagde operatie koestelt Wanneer verduisteren Vtn 2 Maart t l 4 April er i duisteren van i 19 iot 7 20 nnr Maan op 8 15 onder 22 15 g KWwweS Aardewerkfabricage zonder erkenning j xBROCHES VAZEN EN SCHALEN IN BESLAG GENOMEN Wegens het vervaardigen fcoopen en vet4coopen van sienaaadievrark zonder vergunning van het Rijlcsbureau voor ceramische producten is prooesver baal opgemaakt tegen den 2ü jarigen modelleur J J V den ST jarigen aandewerker W R en den 42 jarigen koopman G V Er zijn 3000 aardewerkbroches n een aantal gietvormen in beslaig genomen Vcorls is in een pakhuis van den 48janigen sigarenmaker G C v L een partij zonder vergunning vervaardigd sieraardeweiilc in beslag genomen bestaande uit 6200 broches 378 vaaen 420 platte sohaAen 119 diepe schalen en 51 nesten schalen Allerlei artikelen in zwarten handel verkocht VEERTIEN PERSONEN ER BIJ BETSOKKEN Wegens het verhandelen tegen te hoogen prijs en of buiten de distributie om heeft de politie ten huize van den 54 jarigen assurantiebezorger P P J in beslag genomen 80 K G groene erwten 25 K G capucyners 90 K G bruine boonen 20 K G witte en bruine boonen 70 K G witte booneh 50 K G bloem alles in papieren zakken van 5 K G voorts 6 i K G rijst 5 flesschen van een liter jenever 1 flesch rumpunch 50 pakjes van V K G koffiesurrogaat en 16 pakjes van 500 gram Belgische shag Met al deze artikelen werd een zwarte handel gedreven De assurantiebezorgef had de artikelen behalve de shag betjokken van zf n schoonvader den 74 vertegenwoordiger L de H Bij de levering aan dezen zijn betrokken de 45 jari e grossier M v d B te Stolwijk de 65 jarige beurtschipper A H O te Boskoop de 40 jarige handelaar T G R te Boskoop de 35 jarige grossier D v d H te Groot Ammers en de 59 jarige binnenschipper A V d W te Streefkerk Wegens hel leveren van de shag zijn verbaliheerd de 24 jarige winkelchef C V B en de 24 jarige mon teurchauffeur L B beiden alhier Voorts had de schoonvader 100 K G blboem betrokken van den 55 jarigen siroopwafelenbakker A D alhier van welke bloem de assurantiebezorger verkocht had aan vier Goudsche huisvrouwen de 4Q jarige A B V de 35 jarige E H M V H W de 32 iarige J d M O en de 70 jarige E V Z Tegen alle veertien betrokkenen proces verbbaSl opgemaakt BISSCHOP VaN HAARLEM BEZOEKT GOUDA H Vormsel toegediend De bisschop van Haarlem mgr J P Huibers heeft deze dagen in Gouda vertoefd om het H Vormsel toe te dienen Hij deed dit gistermiddag in de H Sacramentskerk in De Korte Akkeren en daarna ii de St Jozefkerk op de Gouw en hedenmorgen in de parochiekerk van O L Vrouw Hemelvaart op den Kleiweg Gisteravond heeft mgr Huibers in een zeer druk bezochten dienst in de Kleiwegkerk aan drie en twintig leden van de drie kernen voor Katholieke Actie de kerkelijke zending verleend en daarna een toespraak gehouden Kantongerecht Gouda Verooideeld zlin wegen ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof J L T te Oudewatae 10 suba 25 d h A B H te Oudewater H subs IS d h M J L m M te Gouda As subs 6 d h T R te Gouda IS subs d h J L t te Oudetvater 40 subs 20 d h A C jr V te Gouda 25 subs 10 d h F in t V7 te Gouda 30 subs 10 d h ten verkoop voorlianden hebben van broodm t een te hoog percentage aan keukenzoutvrije aschgehalte J L T te OudSnrater 1 100 subs 2S d h teir verkoop voorhanden hebben van tapte melk met ee4 te laag vetgehalte J A te Woerden 130 subs 50 d h ten verkoop voorhanden hebben van karnemelk met een te laag vetgehalte J L B te Bodegraven ƒ 0 subs 125 d h J v S te Woerden één maand hechtenis J P Ê te Barwoutswaarder 14 dagen hechtenis ten verkoop voorhanden hebben van melk met een te laag vetgehalte J C K te Oudewater 400 sul s 100 d h vóór 10 uur verkoopen van versch brood C v O te Gouda 25 subs 10 d h laten werken van arbeiders vóór den op den arbeiderslijst vastge teldea werktijd J S te Ouderkerk a d Ussel ƒ 19 subs d h en 15 subs 6 d h venten zonder schrifteiyi vergunning D D te Alphen a d RUn 3 subs X d h overtreding l erpllchtwet P M K S Gouda 7 90 subs 3 d h T Wat Waar W uieer7 foor Loosl Aanvang t naUa TMater Hel n de Kooa en TheoJoi uur Rennie Nosroap De nachtvlinder mei Rana VItova Aanvang uur schoawkiug BloseMa Wlr maehen Mualk niet tise Werner en Viktor de Kowa Aanvanf t uur April I uur Hat BUuwe Krul Bijeenkarnat Spoorweg Onlhoudersvereenlginf leiina G C Helbers over Historisch schoonheid van Gouila 1 April T J uur Nieuwe SeliAnwbutg WaffiikU variété IMJ met o a de Walkiki Ha wallana Paul Ouval Barlly en partnerin en Acht zingende evisschcral I AprU S en 1 M uu Klets idlrk Pllmvoorstelling Nat Chr Geheakmthouders fereenlging April T M uur NIauire Sekeuirtarg Opvoering looneelBpel Moeder door WiUem Goossens volkstooneel met o a Rika Hopper en WUlem Gooaaena t April U trae K a 4a t Twfaurfet M Jatr lljksche algemeene vergaaerlng van aandeelhauders N V Goudsche waterleldlngMaatschappIJ APOTHIKMMDIKNIT Steede geopend Aa nachta aUéA voor geneesmiddelen i Apotheek P Weljer Gouwe 131 Uit het Gemeenteblad HERZIENING inTBREIDINGSPLAN NOORDELUK STADSDEEL VASTGESTELD De burgemeester heeft besloten vast te stellen het plan tot herziening van het uitbreidingsplan voor deze gemeente voor zooveil betreft liet gedeelte tan noorden van den Graat Florisweg tiet Van Bergen IJzendoornpark an rvabg de Nieuwe Jouwe G ouda Noord en Noordwest te verklaren dat dé gemeente tot aankoop of onteigening zal overgaan van de perceelen of perceelsgedeelten welke in dit herzieningsplan voor meer dan een derde gedeelte bestemd zullen blijken te zijn voor eenig doeleindt van openbaar nut vast te stellen een verordening houdende bbe1 ouwingsvoorschriften waarin de bestemming der gronden in dit partieele plan van uitbreiding in onderdeden bepaald nader wordt omschreven Tapvergnnning geweigerd De burgemeester heeft uit overweging dat de bbetrokken localiteit niet voldoet aar de bij het Dranfcwetbesluit 1932 en de plaatselijke verordening gestelde eischen terwijll voorta het maximum aantal te verleenen veitgunningen in deze gemeente is overschreden een aanvrage van W P van den Toom om een tapvergunning voor pprceel Markt 54 geweigerd Verhaar woning Aan J van Welzen is de gemeentewoning Goejanverwelledijk 44 verhuurd met het daarbij behoorende stukje tuingrond Voorschot bijz scholen De burgemeester heeft het voorschot op de exploitatievergoeding voor het jaar 1943 als volgt bepaald Groea v Prinstererschool l o ƒ 2282 09 idem voortgezet l o ƒ 612 15 Juliana v Stolbergschool l o ƒ 3479 69 idem voortgezet l o ƒ 691 65 idem u l o ƒ 1518 35 Joh Calvijnschool 1 o ƒ 2401 85 idem voortgezet l o ƒ 230 55 idem u l o ƒ 929 60 scholen der R K Inricht v Liefdadigheid l o ƒ 12 628 03 idem voortgezet l o ƒ 2027 25 u l o school idem ƒ 1540 48 Westerschool 1 0 ƒ 2485 02 idem voortgezet 1 o ƒ 787 05 Graaf J v Nassauschool Lo ƒ 1377 52 idem voortgezet l o ƒ 265 15 Begrooting 1942 goedgekeurd De commissaris der province heeft de begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1942 alsmede de begrootingen voor dat dienstjaar van haar bedrijven goedgekeurd Eervol ontslag De burgemeester heeft met ingang van 1 Maart eervol ontslag verleend aan den referendaris ter secretarie B W P Acket in verband met diens benoeming tot wethouder DRIE STADGENOOTEN TOT I PRIESTER GEWIJD Fraters Bakker Prlnsenberg en VerbU In de Minderbroederskerk te Weert hebl en gisteren onze stadgenooten fr Cornelius Bakker O F M C Bakker fr Norbert Prlnsenberg O F M W Prlnsenberg en fr Hyacinthus Verbij O F M J L A Verbij uit de handen vdh mgr dr J H G hemmens bissohop van Roermond de H Priesterwijding ontvangen De jongs priesters hopen met Paschen in Gouda hun eerste p echti e H Mis op te dragen Eersten Paaschdag fr Prlnsenberg in de Kleiwegkerk en fr fr Verby in de Gouwekèrk n Tweeden Paaschdag fr Bak er in de Gouwekerk Tti