Goudsche Courant, woensdag 7 april 1943

W oewdag 7 AjmtJI 1943 Bitrcan Markt 3I Taiffaaa 1141 PoMrekeBlna 400 GOUDSCHE COUeANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut S ceriti per n ummer 83 te Jui aii No 21210 Chctradactaurt r TtirrCR Omida MEER DAN 2000 DOODEN TE ANTWERPEN Als voiê Q geallieerden luchtaanval LiMdea gemeente Vorde GId 1 werden deier dagen i biggen f boren een inMlc aeldluniheld Da eutkan de dltrtfei niet alM voeden zoadat dihulp van l auigfleach naMt warden ingar n CNF Zeyleniak r denkring e n gevoelvol afeche id woordsZyn vnenden gedenken mét groote waardeermg den gestorvent dM voor velen doorjzijn goeden trouw zyn eerlyk karakter en zyn immer opgewekten geact een waarlyk goei vriend is geweest tens ragedachtenii zal blyven worden geëerd Namens de familie heeft de heet X Steensma soon van den overledene dank gebracht voor d waardeenende woorden jegens zyn v ader gesiiroken en voor de laatste eer aan hem bewezen Hiitorische schoonheid van Gouda DE HEER HELiBElia VERTELT E VAN De heer G C Helbers conservatoc van de stedelijke musqü hield gisteravond ip een drvik l ez 36hte byeenkomst an de Spoorweg Onttumdefll Vereeniging m Het Blauwe Kruii een boeiende lezmg tijegelicht m t lichtbee den over Historische schoonheid van Gouda De heer Helbe begon met b t geven van e n kort overzicht vaa Goudas geschiedenis waarby hy behalve op het s iohten van de belangrykste bouwwerken van Gouda de nadruk legde op de vele industrieel die in Gouda van beteeketus zyn geweest of nuA ryn Armoede en daaruit voortltomende onverschilligheid tydens hel e lnSe der 18e eeuw en begin 19e eeuw maar ook de nieuw welvaart die cUarop weer volgdt hebben veel histon he schoonheid van Gouda doen verloren gaan D laatste de ennia is hienn wel verbetering gekomen Van de hand van een uitgebreid ser e lichtbeelden wist de heer Helbers talrijke interessante byzonderheden te vertellen die ongetwyfeld den toeltfiorders 6fi verschillend punteii ook al door de enthousiast wyze waarop deze ttielichting gegeven werd een nieuwen kyk op hun eigrai stad zal hébben gegeven Welk een rykdom van oude gevels vindt men niet in straten als de Peperstraat d Naaierstraat Turfmarkt en Nieuw Haven Spr vesttgd in het byzonder de aandacht op vele praciftige gootliisten uit de 18e eeuw gemaakt door een nog onbekend kunstenaar alsmede op vele zeer fraaie halsgevel Het waren echter niet alleen gevel die de revue passeerden ook foto van interieurs van verschillende belangrlike gebouwen en stemmingsheelden uit de stad gaven een indrukwekkend beeld van Gouda s rykdom aan historische schoonheid De avond werd opgeluisterd door de Goudsche Krontjoi gclub Tahiti die op pittige wi ze een aardig programma afwerkt dat terecht door de aanwe pen er weer gewaardeerd Haagsch Gerechtshof VETKAARTEN VAN EEN ANDER Het was eigeniijji éen soort pand zoo motiveerde D J Jansen uit Goud het feit d t hij onrechtmatig in het bezit was geweest van vetkaartea doch de pjesident van het Haagsch Hof besliste U inoogt alleen uw eigen bescheiden m bezit hebben En de adv gen raal vond het erg onwaarschijnlyk dat vwoi het leenen van ƒ 2 50 iemand vetkaarten in onderpand gaat geven De verdacht was door den eoonomischeij rechter t Rotterdam veroordeeld tot ƒ 250 boet subs een maand hechtenis en kwam van dat vonnis m hooger beroep omdat hy die straf te zwaar vond D rechter had aangenomen dat verdachte de kaart had gekocht en ook de adv generaal meerede dat dit wel het geval zal zyn gtweegt HiJ vond het zelfs gevaarlyk van verdachte oan in hooger beroep te komen want verdachte had bovendien eerst nog bekend de kaart te heljben gekotrtt en door de ontkentenis nu maakte h het met beter Daarom erd bevestiging van het vonnis geeischt De verdediger mr J L J A vail Mechelen meende dat de opgelegde straf niet juist is gezien de dagvaarding en pleitte vryspraak subs een lichtere straf op grond dat het fett anderhalf jaar geleden is gebeurd Arrest op 14 April SCHOOLVOETBAL Tot gedelegeerde van de Ryksinspectie voor de lichamelyke opvroedmg IS benoemd by de school voetbalcommissie van de AÏdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetijaltoond d heer H O Akkermang wiwiende t Voorburg consulent voor lichamélUh opvoeding by de inspeotle van het lager onderwys Ootida Ut a 9f Hm lira t M I3t M 4 Tsa lU £ 3 HM vne UU lat IIT UI 7 0 limi llin Deii Ui4a 2I1 I l M II7II 11 107 14424 14BWI IVK IMjS l 6 1384 iRJdl 1 H74 i m i7 n 1741 7 17751 17Utl in2ii 16 24 ISlM 18071 UM iOMI mm 20 U 20 n in84 21 44 DJE midd 7JH of lon orritr et pr Noodgiw diibb f IL g B J LtUt cijJw eft de geallieerde jHM l op ntwerpeo tot noj toe J f l en 01 rew n n l P le correspondent van Belga jimt piaa venia n moeten de Sj An enka iuche vliegtuigen oot Aniwerpen door een laffen op de ourgerhcvo k ng het ben S rierd hun bommen geworpen hebLmViPtJ een hoogte van 6 tot 780 ter Meer dan JOp gommen werd i Leworpt n en haMjPvenveel woonden mtt daarbij 4Tcholen en een ïr etroffci In de vier getroffen ïioien beloopt het geUl doode k nde meer dan JOO Ook werden 16 tcrs gedood terwyl er twee andere rm t wordei Op de stadimuren 9e t burgomeester Deiwaide een biljet met rouwband n aanslaan Daarop lezen wij o a Een ontzettende ramp heeft onze lUd getroffen Tallooze medeburger lun gedood uUoo e anderen liepen Jerwondingen op Van duizenden werden have en goed vernield Geheel de bevolking treurt om het leed van deie oagolukkigen Ten teeken van rouw Billen al i openbare vermakelijkheden lot n met 9 April gesloten blyven De irilitarvcrwaltungschet dr Ree der heeft in naam van den militairen bevelhebber voor België en Noord frankrijk 10 miUioen frank ter beidiikking van den burgemeester van Antwerpen gesteld De byzondere correspondent v n Betgaprcss meldt nader o a nog Meer dan twee uren zouden er noodig zijn om de straten door te looien van de wijken waar de Amenkaaruche bommen de grootste ramp hebben teweeggebracht welke ona land ooit heeft getroffen Vanaf het lUdhuis heeft men een indrukwekk id gizicht op de verwoestingen udeHtohd I DVITSCH WEERMACHTSBERICHT GEEN AANVALLEN MEER OP KOEBAN BRUGGEHOOFD Luchtaanval op Antwerpen Het opperbevel der Duitsohe weer machl maakt dd Dinsdag bekend Aan het bruggehoofd van den Koebin heeft de vijand zijn aanvallen ten evolge van de den vorigen dag geleden verliezen niet meer voortgezet Ook aan het front in Tunis verliep de dag over het algemeen rustig Bj een eigen aanvalsactie in Znid Tunis werd een belangrijke hoogte ingenomen In het gebied van de Middel andsche Zee heeft het iuchtwapen vliegvelden en scheepsdoelen met succes aangeTOllen Jagers en afweeirgeachut der marine hebben 18 vijandelijke vliegtuigen vermeld Twee eigen toestellen worden remist Bntsch AmerikaanscHe formaties liegers hebben gisteren de bezette Westelijke gebieden vooral de stad Antwerpen aangevallen De bevolking leed aanzienlijke verliezen In een chool werden 180 kinderen gedood Wrs en afweergeschut van het Incht ien schoten 19 vijandelijke toestellen neer In Noord Noorwegen is een v ijande klke sabotagetroep bii de nadering au de kust tot den stirijd gedwongen n vernietigd WLIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Het Italuiansche weermachtsbericht van Pra luirtt Aaa het fiont vaa Tunis bedryvlgheld der eniidsche artillerie Ia den centralcn w 13 een aanval van den tegenstander IMteund door pantserstrijdkrachten afge 8en italiaansche en Bui sche UichtforlihL lieljben jpnieuw de haven van Bone tewmbaitieeid evenals de vijandelijke verP ngsltjnei JachttoeslellciT de spil ncb Mldens liichtgevechten vijftien EutelJt en Amerikaansche vliegtuigen neergef oien Taliijke viermo orige machines gisteren bommen gev oipen in de keklw wwevlng van Marsala en op Palerifto TriETiuI Empedocle waaibU zij aanr yK schade veroorzaakten Onder de TOUtlng jn 4 dooden en 9 gewonden ge J in de stieek van Marsala 17 dooden TV h iiden te Palermo 2 gewonden te J Wm en 13 dooden en 32 ge onden te 2n o Twaalf vijandeluke toeT berden neergescho en zeven door c Jagers vijf door luchtdoelattillerle kw neerkwamen Drie hunner BanH Westen van de Levanzotm ÏÏ Favionana en buiten Porto PMocle en het vijMe 14 km ten Noordttr n 11 P Palermo Vijf onhkiJri zijn ïue op haar bases teruguèm f operaties der twee laatste ES JWens den aanval van 4 M rll op bthVi vijandeltlke luchtmacht e de twee vliegtuigm waarvan in het Meeli J van gisteren werd medeverni u h door afw rgeschut waren 1 1 een viermotorig en een tweemo e v L verloien die neerkwamen btl wtotene e landen en Ponza Mi landen en Ponza STER KNO DE TOESTAND 18 EIUtiSTIG Itnox I l sansche minister van Marine M in Il Mf st Press op dv en nJ e ve kla l T dat de duikbooten Wrt tS geallieerde scheep rtewT en dat het duikbootgev iar n it nl O Februari Knox verl ljj ue toestand is ernstig Niemand tae t a f loeitand met ielfvoldaanh id althans niet te doen W 8IÏPiT WEET VAN OEEV MISSIE j AAn DE ROV FT UNIE £ 11 hSL P de persconferentie ver i5S ii weten van lem nd die met r de Sovjet ünie lou worden Langs de Groote Baan over een afstand van meer dui een kilometer vormen de huizen met hun weggerukte voorgevels met de ingestorte dakpn en de gesprongen vensten een biok waann geen enkele woning ont esihadigd ia gebleven Op ie Markt zun drie bommen geva 1 0 Naaiit de reusachtige heohtert li en volledif uitgebrande rijtuigen en vrachtauto Mdar wanneer men in de straten gaat die uitkomen op de Groote Baan itaat men voor een beeld van verschrikking dat aan het ongelooflijke renat Bommen van het zwaarste kaliber wenden op een school gewerden 180 adioolmeujes die na het ontploffen der eerste bommen naar hun onderwuzëressen gesneld waren werden ter plaatae gedood ofwel op Ie cour ofv l in de getmuwen In de kruin van een boom bemerkt men c alpenmuts van een schoolkind aaiigr pend zinnebeeld van de vree eK slachting welke aangericht werd 200 meter vctd ziet men de normaalschool voor meisjes w lke ook ntet ontsnapt is aaiiydit bloedbad 100 jonge meisjes evenals vijf zusters werden gedood In de Jjleme bewaarschool r naast werde de zeer kleine l teerlingen als bij wonder gered door onder een BVoos afdak te vluchteil In de jongensschool aan den anderen kant van den Steenweg meer dan 3w meter verder werden 2 i kindereh het slachtoffer van dea laffeA aanval In de huizen h ft ben da bewoners er niet aan kunnen denken de kelders te bereiken De resulMten van de e verrassmgstactiek ku mpn volledig m het credit der Amenlipansche vliesers worden geboekt De woonwyken tellen moer d 2000 dooden meer dan 600 gewendenen men schat het aantal vermisten ophet oogenblik op 200 betaler met verrekijker IP K Bre tenste n H H St BittMtttoHd Op de Philippi nen geïnterneerde Nederlanders Het informatiebureau van het Ne deilandiche Boode Kruis Korte Voor hout 14 s Gravcnhage maakt bekend van het Internationale Roode Kruis te Geneve de namen te hebben ontvangen van enkele Nederlanders guntcrneeid in het kamp Santo Tomas op de Philippijnen Van ondervolgende geïnterneerden kon nog geen bericht aan de familieleden worden gezonden aangezien de fainiUeadressen in Holland niet takend zyn mechanic H V Salten JO jaar watchman Thomas Blans 46 jaar mrs F K Carsjen 49 jaar mrs L E A Holst 51 jaar mechanical engineer M C anssens 31 jaar mrs MAM Jansseus 28 jaar importer An toni Peters 52 ja r professor C H Rétmers i51 jaar officemman J H Schaeffer 45 jaar Familieleden van deze geintemeer den cq 7y die inlichtingen kunnen verstrekken met betrekking tot de familie ddressen van bovengenoemde personen gelieven zich schriftelijk in verbinding Ie stellen m t gemeld bureau ter verkrijging van verdere informatie betreffende correspondentie enz Het teekenen van de loyaliteitsverklaring door studenten Overeenkomstig het besluit van den secretaris generaal van liet departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming en ter beveiiigmg van de orde aan universiteiten en hoo gescholen is het van 10 April a s af aan studenten die de voorgeschreven loyaliteitsverklaring niet hebben geteekend verboden aan universiteiten en hoogescholen de lessen te volgen en examens af te leggen Voor alle studenten bestaat de gele genheid om m het bureau van den rector ma jficus te teekenen Aan de studenten van openbare universiteiten en hoogescholen wordt deze verklarmg bovfcndien zeer binnenkort ter teeke mng toegezonden De aandiftcht wordt er op gevestigd tait zis die voor of op 10 April aan den oproep tot teekenmg gehoor geven linnen MffiORMbs ctausus zullen val en en dus de garantie iiebben hun studie ongestoord te kunnen voortzetten Zu die niet op 10 April geteekend zuilen hebben zullen weliswaar n de gelegenheid gesteld worden zulks na dien datum te doen doch een ran ie dat zu binnen ten nutanerus clauBUs vjllen kan hun echter niet worden fe geven Ook kan de secvtaris generaal teWfTkstellmg m Duttsohland van stu Jenten die iveigwren te teekenen niet verhmdieren De gisteravond voor de microfoon door prof dr J v n Dam secretansgene aa vafi het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuuitiesdiermmg gehouden toespraak tot de studenten zal hedenavond te 19 05 uur over den zender H lversum 2 wordten herhiaald NIEUWE VERORDENINGEN Het Verordeningereblad van April bevat vericheidene nieuwe verordeningen Allereerït bepaalt verordening no 31 dat iedere man die zich vrijwillig aanmeldt voor deelneming aan een inirsu militaire traming van zyn werkgever voor den duur der deelneming aan dezen cursus verlof moet krijgen met inbegrip van de heen en terugreis Eveneens zyn leerlingen die zieh vrywillig aanmelden voor zoon cursus voor den tijd van den oproep vry van school Degenen die opgertièpen worden voor een cursus mogen uit de deelneming geen nadeelen onderv inden m hun arbeidsbetrekking en m hun sociaie positie In het byzonder heeft de werkgever niet iet recht het ar lieidscontract wegens deelneming aan zoo n cusuj te ontbitidep Den warknemer moet het loon of salaiis door betaa d worden eveneens moot voor den tijd van de deelneming aih den cursus ïiet studie of schoo geld door betaald word n Verordening no 12 bepaalt dat in geva len waarin Joden om juudache of feitoliike redenen hun verkoops Plicht volgens de verordening op d ariseering van den land4 ouw met kunnen nakomen het betrokken stuk grond ter nakoming van de e ver pj chting in beheer kan worden gepo men door de Nederlandsche administritie De verorderingen no 33 en M be oalen dat tabak surrogaat en tabakssurrogaatproducten evenals haringen bewerkt of niet bewerkt dstributie goed zyn INLFVFRINGSPLICHT VOOR GEBRl IKT PAPIER Teneinde d papierproduct e te kuniten handhaven op het tegrivoordig py ü bestaat er zooals bekend inds Ij November 1942 een micvenngsplvht voor gebiu ivt papier Deze lleverihg piicht geldt zoowel voor overheidsj stanties als oor part cuiiercn Te i aan en van de overneidsirstanties Werden reeds verSc iil mae maatregeleri ter inl erin getrof en Ten aan en van de in deze te treffen iiaatregelen ooi particuli rcn d elt men ons mede dat in de naa le toeKortist geleideliik voor chr ften voor particuliere ondernem rgeii eii voor ien d e ei n beSriif of berneo uit oefenen kunren Tntu schen ruien particuh ip onderrt 111 gei en zij die een bedi j if beioep itoeffiiei goed dott reeds ih i nauw keurig na te gaan eMte bescheif tn zullen kunnen worden opi eu i en deze afzordei luk op te bergen Hierb j zoudee ij lekening kinnen houden rret het vo gei de Er zal bi de nader ut te aaidi en uitvopring jmiatrogelen geen irbreuk wolden genaakt op he geei 1 acbter be tiarde wette il ke maa iegelen bewaard dient te blliven Niet onder den xr everiig plicht vallen daarom de bescheiden van art 6 van het Wetboelï van Koophai de weke bescheiden dus ever ais vroeger bewaard dienen te blijven gedurend tien jaar Hieronder vallen de papieiei betrekkh g heboend jp de boeklioud rg van ondeinemingen ardelscor e ponden ie srheepsjou nalen en akelaar ibescheidei ledcft ondeirlemlrg en particulier zal duv de eerste plaats be hooren na te gaan v ke besche den krach ttps wette IJk voor 1 if bewaard beiirooren te blijven Eveneeis behooren bewaatd te viorden de 1 f heider welk voor een goedei sa j v zaken onmisbaar woiden geacht Ook deze be cheid n zi en riet onder de veiplchte inlevering vailen Bescheiden waaraan een zekere hi lor sche waarde kan woiden toegekend voot da ge schiedenrs van het bedrijf zelf van de plaats waar het bedrijf gevestigd is of voor de 1 cl geschiedenis van oi i land zullen evenmm Ingeleverd behoeven te worden Alle iverige besc eiden vallen onder te ve nlichting tot inlevering van gebiuikt papier De e stukken zouden uit het archief dienen te worden gelicht en afzonderlijk reeds nu dienen e worden bewaard Ondernemingen en particulieren kunnen aan hun inleveringsplicht voldoen dopr aan den persdienst van het departemtnt van Handel Nijverheid en Sc leepvaart te s Gra venhage Bezuidenhoutscheweg no 10 ojsgave te doen van de ter inlevering beschikbare hoeveelheden papier Zij die reeds thans hun Inlevenngsplichtige bescheiden opgevfp zul len m de toekomst viitgestetd worden van verdere verplichtingen tot inlevering H t beschikbaar gestelde papier zal woidtn aan gekocht door vanwege het Rijkibuieau voor nude matariaien en afvalstoffen erkende papierhandelaien tegen de daarvoor vastge stelde prilzen I Indien ondernemingen verlangen dat het beschikbaar gestelde papier in verband met het ve trouw elijk karakter ervan onmiddel hjk wordt vernietigd dienen zij daarvan melding te maken m hun opgaven opdat net dit verlangen rekening kan worden gehouden KOLOmPN LIQUIDATIP DER 9fFDERLANDSCHE BANKEN tfi NED INDIË De Japansche regeering heeft volgen de Deutsche Bergvi Ztg bevel gegeven dat in versneld tempo tot liquidatie van de Nederland che banken in Ned Indie moet wolden overgegaan en dat door dezen maatt egel ook de filialen in de aangrenzende door de Japanneis veroverde Engelsche en Amerikaansche gebieden zullen vvoiden getroffen Onlangs w erd een desbetreffend bevel aan de Nederlandsche Handel Mtl en aan de Nederlandsch Indische Handelsbank gegeven Alle debiteuren derer banken werden opgeroepen hun schulden zoo spoedig mogelijk te voldoen Uit de hierdoor binnenkomende middelen zal dan een terugbetaling op de deposito s plaats vmden De liquidatie der lilialen op Java en Sumatra zal op dezelfde wijze geschieden Uier komt in plaats van de vroegere guldenvaluta de yen De omruilverhoudmg li echter zeer ongunstig gekozen zoodat de houders van gijlden rekeningen aanzienlijke Verliezen zullen tUden De door de Javasche Bank uitgegeven bankbiljetten zuilen door in yen luidende biljetten worden vervangen Voorts zat ook deze bank ivelke het recht had tot het uitgeven van bankbiljetten haar bedrijf moeten stopzetten OlSTRIBVTlESJtVWS BRANDSTOFFBNBONNEN SLECHTS TOT EN MET 14 APRIL GELDIG De boitnea Of BV en 10 BV der DV kurt de bonen EP U lol en met KP 06 der kookluurt DZ en de bonnen een eenheid eerste periode tot en met een eenheid twaalfde periode die recht geven op het koopen van een enheid vaste brandstoffen sijn slechts gtlóig tot en mei 14 Apnl 1M3 De ffcidiKheidsduur wordt dna nd 18 daxen terusgeBraeht Eveneens v ordt de geldigheidsduur van de toewyzmgen welke zyn uitgereikt aan grootverbruikers m de groepen b c en d teruggebra t tot en mtt 14 April ook al dtaat 3p deze loewijzmgen vermeld dat zy tot een na 14 Apfil gelegen datum geldig zyn Alle betrokken verbruikers dienen daarom de notg in hun bezit zynde of nog voor dien datum te ontvangen bonnen of toewyzmgen vóór 15 Apnl aan hun leverancier af te geven De leverancier in dat gei al verplicht hiero p eventueel ook na 14 April te leveren RECHTSZAKEN EKN HAKDELWUZB VAN APOl H£KUt8 A9S18TKNT Voor de reclitbuik te Rotterdam heeft teiecht lestaan mej M J van der L 28 jaar apothekeM asfisteiite te Rotte dam Hille era f a wt tiCns ie veroorzakea van dood doui ücli lid il iar was tm taste gelegd dat zij op 3 Junt 1942 hoogst roekeloos onvooi zicUtg en onooidoelkundig m de uitoefening van haar beioL op een recept van een aiti een aantal poeders heeft beieid me een veul gimter tiotveelhetd van het vergif dOunitine dan door den aits uas roorgeschie ven Da patient wan na een dar poedeis te nebhen ingenomen aan de gevolgen overleden De verdaolite dl S maanden ala apothekers isaistente weikzaam was toen z4J het leoept gei eed maakte verklaarde nog nooit met aoonttine te hebben gewerkt ZU gaf toe onvoorzichtig te w rk te iiin gegaan btj het g if cdmaki n van het recept en mede achul dig ie zyn aan het ovc iijden an den patient hoewel iJI ran oordeel was dat bi ttjdig geneeskundig ingrijpen het leven MaarstChijnhjK geied had kunnen worden Nadat enkele getuigen waren gehoord noemde de officter mr an Doesburgh de he landelmq van de iléak van groot maat scl appelijk belang De verdachte is zeer on wriichtig te vierk gegaan M van Dl esburgh ach te de verdachte ni4 i gjescU kt V4pr haai erk en was van meering dat het verwerken van vergiften in et 11 besloten rutmte beaoo t te gesch d n tn de berekeningen er voor behoorhtk op jchriit moeten worden gesteld Eisch een maai d ge inijen a8ti af met ontzegging van de bevoegd tetd lot uUoefenmg van het be OPo van apoi leken as tlsterte De rvads lun van de vetdachte betoogde da geef i absolu e uüapraak an de doods oo AAK Kan w irden gedaan en dat dus de verdachte al u eten wu den vr gesproken l t ptaak 30 April a s iïOPROGRAMMA D f der ag g AprH ftvtorsuAi I 7 la Gr 7 30 BNO 7 40 Gr lï 3 a NO 8 lO Or 9 30 9 17 Sp v d dag i 10 Ü bt o Htndrrka 10 Oi 10 4o Otto HcVd iks tl UC laoOAtianak 12 Oj K aas van Beeck 121 BNO 13 00 Omroepork en met oxn s l 14 Ij Gr la 00 Boekbe prektllc i2 p Vkwi alviool en cello en ai me pi i obesel lt 30 Gr 16 4o BNO 7 00 Theo Udf Maanman 17 30 Van hemde n veire k mk hét iueu t £ 17 4a Staf mi ipkcorna v n de A dan se e PoiHe 18 30 BNO 18 40 Or 19 W Br kweities 19 lo t on iigeboiuoike 2115 RC Gr 21 4o B 0 22f ü Gi 2 0 omp v Paul Lincke en Ern Füc er 2130 3400 Nacht m Vape s fgr t Hilversum II 7 15 7 40 Zie HiU I 7 40 G nu 7 jO BNO 8 00 De landstand rij en lachoq te Hoofddorp g 15 Cr 8 10 BNO 8 40 Gr 9iV 930 Voor huisvrouw 1000 Goiii uit 10 30 Soprapn on piam 1100 ooi de vroiw II IS Gr 11 JO Joan Lancé c zyn ork ei gr 12 30 In en on den bijer ta ia4n BNO 13 00 P ofcr ove z 13 Oo A O V 14 00 Godhd ultz 14 10 De Melod tei ei gr 13 30 Cn unr s de kr feigranofonn 16l t VofiT de jei d 16 iO Gi U i BNO l 00 Is de Gerant er a 17 l3 Departen ei tct hoi den spreeku u 17 30 Gr 17 4a Sp v d dag en BNO 18 00 Gr 18 15 De W A cii ht NSKK 18 30 Omioep vmphonie or es 19 1 Gr 19 40 BNO I 35 Will Glahé en zi n orkest topn 30 1 Amtiaementsork en sol 2 l3 RC Miei ael Jarv ei ijp orkest en rang gr 21 43 BNO 22 10 Atondwijding 22 20 34 000 Zie Hllv 1 Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman d9or T J A U CORUENS 73 We kwamen vreder n het vpeiitrek waar we gezeten hadden Alfred zag een weinig bleek dus ook hy de koele sceptische man wa onder den indruk geweest De warme gezelligheid der smaakvolle weeWerige omgeving zoo geheel m legenslellimg met de itugge schoonheid van hertgeen wy gezien hadden gat ons spoedig ons geschokt evenwicht terug En hoe vindit ge onzen tempel vioeg zy met een tnomfeerend liachje Schitleirend buitengewoon riepenwy gehjktydig Een maand geleden hebben wijhet groote fee t van Boeddha gevierd sprak ze Stel u dien tempel voor vei sierd met k eunge tapytem en schittereaid verlicht stel u voor Je opgepaktemenigte en de breede schaar van uihet wit gekleede piriesters rordam deoffertafel s el u vooi die gan6 menigte zingend als uit een mond hetlied vajuBoedaha en eindigend m denmachtigelKikieet Ontwaakt ontwaakt on twaakt waar de muren van daveren dan zult gy begrypen en danzult ge voelen dat Indie eenmaal ontwaken zal Zy sprak m t warmte en gaf ons tevens de verklarmg van het aangry pende lied dat wy m dèn tempeJ hadden gehoord Gy hebt nog geen gelegenheid gehad vervolgde zy om don teimpel mzyn ondeixieelen te bezichtigen wyzullen er nog wel ee M heen gaaii Intusschen staat het u vry er bmnen tegaan wanneer gy dit verkiest en els gy komen wilt tydens een van de diensten dan zal eea V an de pnesten u een goede plaats aan wyzen Nu moet ik u verlaten maar ik hoSp u nog dikwyls te ontmoeten en dan zuEen wy met meer kibbelen niet Uitvaart AE Steensma EEN NOBtLE FIGDl R HEENGEGAAN Onder groote deelneming van t Irgke vrienden is gisterenmiddag het stoffelgk overschot van den heer JE Sletnsma op de Alg neene Begraafplaats ter ruste gelegd De instellingen waaraan de overledene gedurende een lange reeks van jaren un groote be langstelling en toewydmg heeft gegeven viaren door de voltallige besturen vertegenwoord gd en daarnaast was er een schaar van p isoonlijke vrienden verpleegden en oud verpleegden van het Weeshuis aanwezig om een laatsten groet ten afscheid te brengen Waren de schat van fraaie kransen en bloemstukken reed tolk van liefde en vriendschap van velen die met hem gedurende zyn leven hebben samengeleefd én samengewerkt de woorden die aan het graf zyn gesproken waren daarnaast uitingen van warmen dank voor hctgegp de overledene gedurende zyn lange leven voor velen is geweest Nament den burgameester die doorambtsbezigheden verhinderd was zelfaanwezig te zyn heeft allereerst degemeentesecretaris de heer O J JPot den gestorvene als verdienstelykbu gcr geëerd en hem grooteii dankgebracht in het byzonder voor hetgeenhy in zyn kwaliteit v n regent van hetWees en Aelemoeseniershuis heeftverricht en voor de groote vaderlykeliefde waarmede ihy de aan zyn zorgtoevertrouwde weezen heeft omnngdZyn hOogeUjk gewaardeerd werk zal by de gemeente m eerbiedige gedachtenis blyven i Daarna herdacht de heer A Goedewaagen die vele jareA met den thans overledene in meerdere colleges heeft samengewerkt dien groote verdiensten a s voorzitter van het regenten college van hel Weeshuis als een vader voor de weezen en oiïd verpleeg den en daarnaast zyn belangryken ar beid voor de Nutsspaarbank Zyn nobe karakter maakte hem tot een trouw vriend van ieder met wien hij in aan rakmg kwam Hy wydde zich met alle liefde aan zyn taak en heeft velen met raad en daad bijgestaan Regenten en ook de weezen zuilen hem met dank baarheid gedenken Zyn geest zal b yven voortleven TeiiSiOtte sprak de heer mr H P C M de Witt Wynen namens den vrien Wat Waar Wanneer Thilia ThMWr He geval Styx m t Viktor de Ko en Theodoor Looai Aanvang uur Reunie Blau p De nachtvlinder met Hana Vltova I Aanval I uur tpril 7 M nar NIeuite Scbsnwburc WaUcikl va letf 1943 I met o a de Waik k Hawatt ns Pau Duval Bart en partnerm en Acht z ngende visscheisi 1 M uur Kleine Kerk FilmNat C ir Geheelontliouders April 5 en voors oiling e etiiigmg April 7 uur Gerer Kerk Bijeenkomst ter iwrdcnking 50jang Jubileum als organist C J i d Putte t April 7N uur Nieuwe Scbouwbnrg Op voein § looneeispel Moeder dnor Willem Goossen i volkstooneel met o a Rika Hop pet tn Willem Gooasena 9 April II unr Kanlaor Turfmirkt 3 Jaarlijk che a gemetne vergadering van aandeel 1 uders N Coudsche WaterleidmgMaa aC lappij SCBOfrMINBONNEV Aa a ei aanvraaglo n ulieren voor schoenen bat 1 s 10 12 en 1 lo 3S0 uur Dmnbutiekanto oket 12i ii orgen letter B APOTHEKERSDIENST loopend Idea nacht alleen voor Apotheek P Weijer Gou Stetd iitea ddeie we 131 waarHpr Keenmig Komt my bezoeken warnpéN y er lust toe hebt en wjcht niet op e n uitnoodigmg want gy zyt my altyd we kom Over enige dagen hoop ik maatregelen gaitroffen te hebben om u hier in het paleis te huisves ten Bezoekt miin rijk m a le richt n gen aan Bengor is last gegeven dat hy paarden tot uw beschikking stelt w ant het IS myn wenjch dot gy van hier verbrekt als de tyd tJaar is met een goeden indruk van de gastv lyheid an Chindawar Zi liet ons 41 at den tyd nog een woord te zeggen Op een slag van de gong verscheen het inzeegroen ge kleede dametje dat ons had binnen gebracht de Hindoe dae onze eersite geleider was geweest nam ons van haar over en weldra stonden wy weer buiten in liet he le zonlicht HOOFDSTUK XII Een kluizenaar In de bergen Dien middag zaten vre te rotAen in de schaduw der warande en keken naar de palmen tegeno ieu onze woning die hun fyn gekartelde bladeren scherp afstaken tegen de blauwe lucht Hot een ge geluid dat gehoord werd wa het gonzen dier msecten en het ritselen van den bo boom Ik blyf by myn meening zei Alfiied dat we den moed niet moeten opgeven en dat we nioeten blyven zoe ken naar een mttidel dm hier weg te komen Als we hier moeten blyven totdat de tyden vervuld Zyn zooak die dwazen zoggen dim u er het eindè niet van te voorzien en dan zien we Europa nooit meer terug Toen we na ons bezodc aan de begum weer eens rustig onzen toestand be spraiken had een sombeie gedruktheid zich van o is meester genraakt Woircit vervolgd Wanneer verduisteren i I Zon sp 7 n onder 29 26 i Mamn op 9 09 onder O 31 it mi w BiMiMa w ia a i i ifc i i Mawaai w y