Goudsche Courant, woensdag 7 april 1943

Loop der bevolking eCVBSTIGDKN H Liti echteen vin 3 dtn Butt r van RoturiUm Kcttlnfitr W b In Boachweg as N A V Zarten van i Grsvenhsge SpeenluuUMiaat t In fioiickadc U M J N Schuursma pharm fn p volksgezondheid van iGraverlaEe Franken tr 30 In Krugerlaan 53 J D Mcstrmg v D s Gravenliage L V NO Indi SM in Plenonweg t M C Broere i erl verpl an Papendiecht Bonk M Ir KrugerUan 130 D Beekhuizen eteno typlste van Schoonhoven 3êc van Bcicrenstr 12 m Kleiweg BJ 8 M Wltleveen dlen tbodc van Leeuwarden Mr F J TroelsUaHeg 7S in Zoutmaniplein 3 A G Tie e aSB tandarla van Utrecht 3ac an Hu hdaei£lr 34 bis In f uweelcnsingel 87 W P Dykihocm feh met Prinsen van Rotterdam Gerard SchcUenstraat 106 a in S phlastr 63 F W Fontane van 6 Graven hage V Uo tcmastr 9 m Burg Martenefeingei 53 J M J Pignpans hulp l d keuken Van Cra cnhage J de Graefflaan 4 in Bleckersfingel 2S Joh Buytelaar timmerman van Moordrecht K 7 In Keizerstr 79 A Oikair ietrl verpl van Katwijk Dne plaEsenweg 17 In KrugerUan 130 E A van Latum uiswachter van Waddinxveen Henegouwerweg 71 in Gouwe 137 G de Moop dienstbode var Hoorn Diaalbinge 62 In Surinameslr 2S1 G A SIjl cchtgen van Th van Erh arb waascherij an Waddinx veen Noordkade 71 in £ mmaatraat 17 N Lading conir C C D van Wormerveer Wandelweg lloa in Crabelhur 24 A Bona leerl verpï van Schoonhoven Koestr 80 in Surlnamettr 251 A Kolenbrander niStii bankwerkcr van Boakoop Zude 02 m Reiger tr 72 A G van Buuel maeh bank vKerker var s Gravenhage Avertjsti 18 in Kleiweg 21 G van den Heuve leerl verpl van s Gravenhage Elsatr 71 in Sunnamestraat 251 M Boo wed van J L Leetlang van s Gravenhage Fr HalSBtr 65 In Kleiwegsft 1 A W Steenkamer dienst bodi van Haasliecht C 214 in Kleiweg 83 A Durana kamermeisje van Asben Gratwijk 49 in Johan de Haenstr 26 J G van der Woll letrl verpl van Reeuwijk Weth Venteweg H 167 in Surmame tr 251 A H Hemmelink cUitgen van J Wichers van Doetlncheta K 61 in Graaf F orisweg 74 a A A de firuijn geb Hooimeijer van Leiden 3 Octobersti 61 in Zeugstr 54 Chr L de Jong loswerkman van Schoonhoven Oi van Noortpleir 32 In Woudstr 68 G C v Dam bakkerakrecht van Waddinxveen Zutdkada5 in JfiUbertstr 150 Joh laurier echtgen var D de Jong van f Éravenhage Westemde 32 ui Krugeriaan 2 J M de Vroom dienttboae van s Gravenhage Ruychrocklaan 16J in P C Bothftr 43 S Bruijnen leerl verpl van s Gravenhage Jozef Israèlplein 36 in Westhaven H P J Lifitvoet van s Gravenhage Drebbelstr 251 in Nieuwsteeg 14 N Oosterom dienstbode van Krimpen d Usael TulnsU 31 m Rh Feithstr 15 H van Reenen landbouwersknecht van Alphen a d Rijn Baadhuiï s1r 44 in Mooidr Tlendeweg 7 H Peuk automonteur van Roterdair BI derdijkstr 52ta in Vogelenzang 19 E van der Vlie chauileur van Amstcrdan Bern Kochbir 21 hs in Gouwe 1 C J Beekman van Huizen CrailOischev eC 116 in Krugeriaan 20 KI Kok marechaussee bootsman van Sh iecht Bu g Drljherg in 53 m V d Paimstr 140 J S Bobek wed H G W ngsatden van Amsterdair Westerdoksdljk 8 III in Van Iter oniaar 5 ¥ J M Molendijk kiCer maker van Kijrrlegei Westk inaaldxlk 301 Turfmarkt 42 Joh var der Eruggci onder wjjzer var Schoonhoven Spoorstraat 38 in Itoudstr 2 G Di k ï ager geh met W T Cornelissen van Moo drecht £ 34 in Groe I tndaa 22 P A e B ok n agazljnbed ei oevan Vrge w ard Sloweldijk C 12S nEerste Kadt 3 All var R jn v n Dcrdreth Spiiiweg 8 d iif Bleekerssmgel 60 T dePauw McG R Ifiom e i van sG avenlate Regcnteirht ar 111 in Suphiastr 28 VERTROKKENEN M M e wcij v i Grotnfiidaal 52 i a Amsterdam Prinsengracht 49J A J Kaar van Fluueeltn mj el M i agr Lcusd i l Ufl T V is ei val Or Flor iweg JOa naar DdU n Koeslecg 50 F M Visse van W lln 163 naa fi en Sartpoo 1 Ic aswej H U E F M 11 C V Slekelenhc rg van Raam 15 naar Am teidam Oe eiwalcrstraat 40 11 M P t euw van Gouwe 123 naar Am=tprdan Cil ie 1 dat 15bi M M Erbe ve d geh met v Eoker van Willens 26 n ar Voorburg V iems raat 20 M A Mcons van Gr Flor eg 75 naa Mil c S al ar straat 112a P H Hennevela van We t nVen II naar Ede Gld Ben ekom J A e meeivan Fiuweelei inpei 74 naar Zei st h deBrurbüi aa 24 C H J A rie Haa t vanKleuveg ïSa n a Rotterda i Du tsche traa 75c N T E berveld van I Tiendewep 88 naar NijKcrK ho t Hclk C 30jC M Ha oartvan Cl bc i t aat 32 nalr Utree it T oti fraat 54 B van de Hoeven van C ibtt traat 39 n ar Rotterdam Piek traat 43 A E J Labr a e j eh met ChoU van Krute laan 127 naar Aken Dl Laurensl3e g AackenLand 1 F J v n der Voorde van S jP iiaS raat 79 raar utrecht Aakpje n 4 W Gloudemani va v d Palm r 140 natr Alp icnöd Rijn Vordel t aat 31 J iBome vanTurfsinlrel 5P naar Alphen a d Rijn B oemhofsiraat 3 G P Punscl e ap J Lu ikerstraat 25 naar Utree t Mil e raat 8 S MTviberg van Heeren t lat 36 naar D onIheim E C P Hoonhout van te la Rctjiaan 15 naar Apeldoorn Weide faa 12 102 000 BRT IN D N GROND GEBOO ÜD Hei opperbevel vaa de Dnit ehe we4 niiaeht maakt in een tra bericht bekend In iware gevechten tegen de vUandeliJke raTitaJIIeering hebben onse daikbooten op den AtlanUselieii Oceaan en op de Middellandsche Zee wederom volledig geladen schfpen met tesamen een inhoud van 102 800 brt en een torpedobootjager in den grond geboord Vljt andere schepen werden getorpedeerd Door den terstond beginnenden sterken afweer kon niet worden waargenqmen of stj tj n gezonken In de Golf van Biscaye heeft een onzer duikbootcn een aanvallendcn vijandelijken zv aren bommenwerper neergeschoten nelis zoon van C Zwunemburg en van T M van Euk Jannigje dochter van M Sliagerland en van K van den Heuve Wtllemma zoon ven A Bos en ven W van Dam Janna dochter van P Gelderblom en van M Boei Aartje dochter va A Oittenbogeard en van D de Pater Ondertrouwd H Slingerland en J Acivterberg M H Anker en P den Hartog J Snuts te Schalkwijk en D J den Brarve Gehuwd A de Mik en C ven Wungeia iden M H Anker en P den Ha tog te Mecricerk Overleden P Schklt 63 j ongehuwd A van Dam 83 J weduwnaar van A Stout E Molennar 62 ongehuwd W Honkoop 81 j echtgenoote ven E Hol Loop der bcvelUng Ingekon en J SpruutenbuTg wed ven M de Langen ven Maartensdijk w G 43 J Groot duenstlxxle veQ Akersloot m E 104 R Klmgens controleur CCD en gezin van Bergambacht m C 39 G J Kreukniet dienstbode van Bergambacht m A 9 D Deelen dienstbode van Ouderiterk a d IJssel in F 63 Vertrokken H Lange huishoudster naar Bergambacht N 11 P C G oenwreg en gczm wachtmeester n iirechajssee naar Krimpen aan de Lek IJsselduk 19 E Jongeb eur en gezj hoofdonderwijzer naar Moerka pelle Do pstraat 39 M J de Jong lent irbeidp naaf Groot Ammers C 11 W Scheer andarbeic cir naar Ber umbatht D 29 J van Middel Sftocé VOETBAL Ned Voetbalbond PKOGRAMMA VOOR ZONDAG Kampioenschap van Ncderiand ADO FtijefiMid Enschedé Willem II bittrict II 4e klasse E Waddinxveen Moordrecht terrein K B O Schoonhoven BodcR aver Hesctve de klasse H RFC IV O N A III Schoonhoven Nep u ti5 IV Vw c iiiii ti41c Ned Voetbalkeket IHVV Gouda UVS Olympia VOGEL VUC Crom Groep E Groep H vliet V V P Groep X Stolwilk Gouderok Haastrecht G S V 6evr een Dienstbode voor dag of dag en nacht Huize Twee Olmen Platteweg H 191 ReeuwQk Gevraagd Nad Mil Uniformen Beenkappen DAS Dr Curiusstraat 18a Rotterdam BERGAMBACHT Feestavmid voetbalclub De Berg amibachtsche voetbalclub gaf in verband met haar lO jang bestaan een feestavond jn tCentrum De heer H Zanen voorzitter van het huldigmgscomilé schetste de ontwikkebng van de vereeniguig en bood namens het comité aan de vereeni ing een geschenk onder couvert aan Verder spraken afgevaardigden van diverse vereenigingen zoawel in als buiten Bergambacht Vele bloemstukken waren ingekomen In den loop van den avond werdeen tooneelstuk opgevoerd terwijl verschüleifde voordrachten ten beste werden gegeven Een trijkje zorgde voorafwisseling Aan den heer B v Zoest werd voor het vele werk dat hu belangeloos voor de verecnigmg doet als blijk vart waardjeering een speldje geschonken Toelating leerlingen Tot den nieuwen cursi welke 1 April aanving zyn op de openbare lagere school 23 en op de bujaxindtre srfiool 26 leer lingen toegela ten BurgerlÜke Stand Ondertrouwde W Frcderik c 22 j en W Stigtèr 21 P KaWtun 30 j en P Spekenijder 30 j Gehuwd IS D Kooiman 32 j en C C Baas 27 j Ob heettrdaad betrapt Toen amljtenare an den CCD voor huiszoe king bi den veehouder J V kwamen betrapten zij diens echtgenoote met het claildestien bereiden van boter m een sclvuur achter de woning TC KOOPi een KARPET 330x430 oude kwal ƒ 125 I e bevragen a s Donderdag 1012 en 2 4 iiur J lar nis Karekietstraaf I U GEPLANT tV November Bloemenpracht Stort 3 50 op postrekening 7 3 6 8 a van Bloembollenbedrijf FLORA te lilLLbOOM 75 en U ontvangt onderstaandekeurcollectie bestaande uit 50 Gladiolen SO dubb Ranon kels 50 Anemonen SO Oxalis 15 bn bloemplanten 5 Lelies pakjes Bloenizaad en 2 pracht Dahlia s Plantaanwijzer en 5 Chineesche Klokies voor dekamer gratis Ter overnam gevraagd M 1k Botar n Kaaszaak I Wllk Brieven l o G 2336 bureau van dit blad TE HUUR GEVRAABb voor Rolterdamsche menschen 2 ZIT SLAAPKAMERS met gebruik van keuken Briev met prijsopg VAN DER END Westerkade 7 Spaad I NKUNSTHANDEL ITUmi 124 8eu s eócm lèoderdam NIEUWE AANWIMSTEM Hebt U al en Kleintje geplaatst PoUtierediter te Rotterdam COmUÓLE BEMOEaUKT Na de iweck daarvioor bet gdbede tttu v n den veeJuJudeir H M te Hniftirncht te hebben onderzocht op veiBKieden diit de bewoner frauduleitf boter en kaas zou maken kwamen de inl te naren der L C W A dt Bruin lUt Gouda en S U Vendng lut LékhtAak op 5 Fctouari opmeuv op rnana erf Z wtMen de slaapke mcr nogmaale ondeirajciieii doch M bad xKh daartegen g kant ocndelzi i vrouw te bed leg Maar de anybterar ren die inmiddcsla m de tctniue waren tekomen hadden er op gesttan ée kmwT te onderzoeken en dit had M zoo dnftig gemaakt dat hu den controleur de Bruin had bec tgepekt en de MhuuT urt cwerlct Daarvoor stond M terecht Contxoi ur de Bmiin verttlaarde dat M hem ook een klap m het geiaat had gege ven wat de ander ontkende In de slaapkmner wa en aohter een lehcwn schot twee kazen aaingelroffen Vcrd zeide dat hij zich to hij zim trouw die onder geneeskundige ue haodediin is nieende bedreigd te zian had laten gsan en de Brum oeet gepakt Het O M vorderde 2 weken gevengenasttaf De rechter heeft M omdat deze nooit te voren veroordeeld was veixwpdeeW tot ƒ 60 boete sub stdsr 60 dagen hechtenis Om het hondje t Wai önri het hondje van juffrouw Johanna die op het Noordemde te Zev nhuJ2en woont aangekomen Om dier had het conflict veiroorzaakt dat juffrouw Johanna voor den rechter had gebiacht Want zu had buurvrou Adrians in een ruzie toegevoegd dat zu een dwei en een viezerik was Juffrouw Johanna vertelde dat zij deat woorden naet had gebruikt Wel andere scheldwoorden De rechter overdaohi dat het wooiid dweil feitelqk niet beleedigend omdat vwM in dezen tud een dweil een hee4 nuttig huiselijk ding it dat zeWs zeer moeilyk te krijgen ms Dat was koren op dfn molen an juf frouw Johanna en het gaf haar mo d haar hart etm tanig te luchten De nechtCT werd ex stal van Maar zii wae ook beleedigd door Adnena en óai zaakje hmg nog Daar l en ik blij om sprak derechte Hcje meer zaken hoe liever Ikben altyd bevreesd dat ik overbodigben En ik verlang ook naar deze X gende zaaK Toen legde juffrouw Adriana met haar vingers m de lucht den et d i Zy legt e n als he verkia jg afsohreeuwïie Johanna dodl de officierstelde haair geru Ze heeft nog niets gezegd U benttng voorfbarig Ik ben zeer verlangend ojnjw s rsf zaak sprak de Techt r fot j iffrouii Adnano Dan worden de ïycrè es er hangen De officier Ik heb niks gezegd zeide juffrtk Johanna Dal IS onaannemelijk concludeerde de rpchter U kriigt van mij driegaWen boete of drie dagen Gaa u inhoj fer bfiD X Daar moet ik nog is over prakkizeeren overJachl Johanna BechtOT Of u gelijk hebt Ir Den Haag zijnizc dol op interessante zaken Prjfckizeer er maar lang over U heeft r X4 dagen den tijd OpUehterstnic De Gouwenaar I B is iemand oae zun koetje ophaalt met een zg goud handeltje bv venguiden munten of andere snuisterijen Die verkoopt hu M hem de kans schoon voor ecüt goud en de koopers zyn dan leelvjk bedrogen Om zijn slag te slaan heeft hy een maat die zich als z g kooper voordoet Z t bevinden zich dnn doprgaans m een oati wear zu hud met e aer gaan spreken Zoc ook m Juni j 1 in een caié te Gouda waar beide Gouw naars m oj deihandehng waren over een gouden nng die echter van koper was De maat bood geJd doch B betrok m het debat een bezoeker en vertelde hem dat hij er ƒ 22 voor wilde hebben CU dat deze kerel dat was wjn maat met meer dan f 21 wiWe geven Toen tippelde de bezoeker er m en bood ƒ 22 voor de nng denkende een gouden nng te koopen Deze komedp kott den Gouwenaar die jiiet ve Bchenen was 2 wekengevangenisstraf Diefstal en heltag Wegens diefstal van een gouden nng en een gouden ketting is C D lut G ud i veroordeeld tot ƒ 20 boete of 10 dagen hechtenis Een boete van f 15 subsidiair 15 dagen hechtenis kreeg de dienstbode J C S uit Oudewater wegens dieffUd van een hoeveelheid vet ten na deele van haar patroon Zeven dagen gevangenisstmt luidde het vonnis tegen C de V imt Gouda weg is schuldhelmg n 1 het opbergen en laten verkoopen van een ruw Ii dat geetoJen bleek te zyn Tot t en weken gevan nisstraf is de arbeider A den H uit Zevenhuizen veroocdeeW wegens oplichting JONGETJE GERED Bu het spelen in het Regentesseplantsoen is het 2 jarig zoontje van den heer H van Veen van de Nieuwehaven in de Kattensingelgracht geraakt Na veel moeite gelukte het den heer A Boom wonende m het Regentesseplantsoen die in het water stapte het kind te redden kGOED VOORBEELD B4 de laatst gehouden collecte van Wintcrhulp Nederland heeft het personeel van een bedrijf zich niet onbetuigd gelaten Er werd m totaal een bedrag van ƒ 130 bueengebracht Moge drt voorbeeld gevolgd worden door vele andere fabrieken waardoor zeer nuttig Wei vemcht kan worden voor de arme gezmnen E yup stvB rbaBk ki Uaart werd bu de R kapostspaaitianlc ujelaad ƒ 56M 16 en terugbeUaM ƒ 3424 6 B06KOOF Kwarte kamdel tai het d iker JHet was m den laten avond dat by d n koopman F J C te Boskoop suik werd gebracht en later ook zeep Dgt het met dit feval met deugde stond wel vast Verdachte zei dat het rwarte handel was maar de officier bu de I gsche reditbank verdacht C va heimg want suiker en zeep waren van diefstal afkomstig Dat wist verdiachte niet betoogde deze Op klaar lichten dag had hu de suiker gekocht van jongelieden die mededeelden dat een yrtiereider te Gouda zyn toewuzmg suiker niet meer noodig had zoo dat de zwarte hand I er mee verrukt kon worden Dat was prompt gebeurd doch nu stond C terecht Als ik maar half had gedacht dat het gestolen was dan had ik heelemaal met gekocht verklaarde ver dachte De officier vond dat verdachte niet van jongens had moeten knopen en de heling met kracht moet worden teg n gegaan waarom hij drie meenden gevangenisstraf eisehte Diefstallen Er was in Boskoop aardig huisgehouden want vier verdachten hadden ahen hetzelfde euvel op hun dagvaarding staan diefstal van kruideniers waren Er liep trouwens o k nog helmg doorheen I Het waren AJO ACdeR JJ O en F J C an wie alleen laatstgenoemde was verschenen In verbahd met afwezigheid van de andere verdachten vorderde de officier aanhouding van de zaken waartoe de rechtbank besloot Burgerlijke Stand Geboren Carolina Mans d van J H Jaarsma en N C Verloop Jan Willem z van T A van G neren en A v d Neut Overleden Wilhelmina Pannebakker weduwe vsm J J Mathot 83 jaar Mana Agatha van Es echtg van C V d Starren 66 jaarOndertrotiwd Leendert Oppelaar 29 jaar en Grietje Ramp SO jaar Hugo van den Bosch 28 jaar en Comeba Gnetje Geers 26 jaar HAASTRECHT Borgeriyke stand Geboren Truus d van F van Vlitl en van G van Will gen Anton Thecila Marje d van B G A Borggreven en van M G J Ripet Tj pke Sjoerd z van K J ven Dorp en J M N Ypn Caepex Joseph z van A Schoonoerwocnd en H B Borst Ondertrouwd L van Bir enkelen 27 j te Schoonhoven en K M de Lange 24 j Gel uwd E Groen 30 j en H Slui geriand 26 j Ove Iettf n F J Bastiaanse 9 j wortnde te Rcttcrdam J F K areobeek 86 j C J Sptruït 1 j MOORDRECHT Burgerlyke stand Geboren Wri hekriina d van M Kreuk en W Ver s oor Jannie d v n M von Ha en en G Roodzant Gehuwd C Bwir 35 j te GouAenak en C Kisman 30 j Biljarten oor oe competitie van de bvjartvereenig ng Moordixxi t warden dt volgenoc ri tijen gespee d C V Ad ic4itm 281 j8 moy 1 27 Yt v d Heuve 43 39 moy 13 C Trotrwborst 46 41 m s 1 37 T Twigt 50 62 moy 2 07 C v d Kuij 100 114 moy 38 B V d Kaa 72 36 moy 1 2 B v Amen 270 230 moy cadte 7 67 J V d K a 53 66 moy 2 2 Fr v dHeuve 43 47 moy 157 B v o Kaa 72 71 moy 2 37 H Versteeg 51 31 moy 103 C Trouw borst 46 44 moy 147 L Tuifiênbuig 67 83 jnoy 2 77 C V d Kuu 100 114 may 38 C vAdiririiem 28 33 moy 11 F v d Heuvel 37 50 moy 167 P T gt 50 31 moy 1 03 P V Kerithof 40 J 9 moy 0 03 L Tumenburg 67 68 moy 2 2 A Multum 81 70 moy 2 33 A Moeten C Wolvers 33 45 P ven Kefc hof C Wolvere 35 56 Dammen De uitslagen voor de competite van dé damvereenigmg MooixlTecht waren P Palsg aaf Fr v d Heuvel 2 0 G Twigt P FreHe nks 2 0 P Twigt C v d Kuu 1 0 C Terlouw W v d Panne 0 2 ODDEWATER Bidstond Woensdagevond 7 uur hoopt ds G R Visser in de Geref Kerk bidstond voor het gewas te houden Toelating Op de Oftenbare school zun 18 en op de school met dem Bubel 34 nieuwe leerlingen toegelaten Herkozen Dg héeren A W den Boer en F Kasteleun zyn herkozen als bestuursleden der Ohr Bewa B sohool Benoeming De heer Van Ha ilen ifi benoemd tot onderwuzet aan de school met den Bubel aJiier REEUWIjy Loop der bevolking Ingekomen M A van Duk uit Bodegraven in Laixdijk G 32 C W VerMleu uit Waddmxven in Randenburg A 26 E Geschiere uit Haarlemmerliede Ca in Zoutmansweg E 46 J C l rederiks uit Den Haag in Weth yenteweg H 61 S van Leeuwen uit Cteloo Ca 1 Spoelwuk B 76 M H I ilbrands uit Gouda m Weth Ventewe H 111 M Koster uit Den Haag iB Reede F 92 Vertrokken G J Hoogevden anar Alphen a d Run Steekterwe 30 H Uulenbroek naar Gouda I hi Toit straat C van Veen naar Gouda Westerkade 49 E J M de Jing naar Zwammerdam Tempel D 80 STOLWIJK De Stolwuksche Onderhnge IVènsterglasverzekering hield in de aal van 5cn heer G Homeyn haar achtste jaarvergadering Het ledental was met drie venneerderd terwyl de as daalde wegens glastbreuk De aftredende bestuursleden de heer Verdoom en Natzul werden herkozen éls voorzitter en penningmeester terwyl als bestuurslid werd gekozen de heer J P de Stigter die als secretaris zal optreden De heer G de Vries werd als nieuw bestuurslid gekoz Pnrgerlijke Stand Geboiren Anna WiUcnune dochter ven M ven Dam en van M van Vhet Duk Cor Ondertrouwd NtL VAN VLIET en WOUT VERSLUIS HuwelijkshevestiRing D V op 21 April a s des namiddags 3 uur in de Gercf Kerk Turf markt door den Weleerw Heer l s I P C ten Brink Receptie Donderdag 8 April van 3 en 7 9 uur Ooiida Groenendaal 32 Toekomstig adres Pulten Station traat 84 m N V Houthandel en Stoomhoutzagerij DE HOOP v h H I Nederhorst Slolwijkerslui bij Oouda De Algemstne Vergadering van Aandeelhouders zal gelioiide 1 worden op Vrijdag 16 April a te 2 uur nam ten kantore der vennootschap De agenda ligt vanaf heden ter inzage Aandeelen aan toonder moeten minstens 4 dagen voor de vergadering op genoemd kantoor gedeponeerd worden DE DIRECTIF Oodupaard Eehipaar m kind uit Rotterdam vraagt voor direct GEM KAMERS met oi zonder Pension Briev no O 2338 bur v d blad Gevraagd gem Kamers met gebruik van keuken door imbtenaar geh z kinderen Br no O 2337 bur v d blad Jong echtpaar met 2 kinderen zoekt voor spoedig hnis of gedeelte van hois met gebr v keuken Tel 2028 Ta huur gevraagd door jong as echtpaar Woning of ged V woning met gebr v keuken UI Gouda W veen ol Boskoop Brieven Kleiweg 21 BONNEN T m 1 Apr No 15 Aardapfck A en B Brood A i B B aSlSigaretten Tabak A 1 T Ba 17 ApiU fik n InoDd ot geb SM t K Cacao voor Under ï i T9 Chocolada 13 Gort 823 Havermout 623 r Jam 821 Kaa I 523 t s l Kof f icsurrogaat 626 1 13 liU l Peulvruchten J4 1 tltjst 11 Suiker sn Suikerwerlc 14 IJ Tapiemelk 13 Vm u Vermicelli 525 T U A ra u Botn cl ninii T M April yieesch 15A 1 raau I Vleesch 15B 1 ranÏÏ I yieesch 4 14 M f4 res l ÏSS Vleeach M 1 lii 18 lm 21 ranSSJ BUsondere rantaaenen Van 4 t m 13 Jaar reserve 3 11 eo j I aso gr sinaasappelen It m n aJi I Van O Vm 21 Cat 1 kg appel i l onnen reserve S U S 12 en 4 11 ui 117 April lUnI koop landarbeicter naar Bergembfwht E 216 H van den Broek londbouwrer near Ouderkei a d IJssel C 171 W M van Vliet landairbeider en gezin naar Reeuwuk Btoonendaad 27 B Miuilwuk iandarbeideo naar Hidlegersberg Omnoordscheweg 107 M H Anker landiarbeider naar Loosdtumen Ikimiastraat 77 Benoemiag De b irgemeestcr heeft roet ingang van 1 April tot ambtenaar van den burgerhjken tend benoemd den heer J van Proolje eerste ambtenaar ter secretarie Na drie jaar De rekening deaer gemeente over 1939 is goedgekeuird De gewone dienst sluit met een batig alot ven ƒ 17 548 de kapitaaidientt met een nadeelig s ot van ƒ 18 308 79 Politie Als gevolg van de reorgalusstie van de Nederlandsche poklie IS de g oieente veldw chter de heer B ven Roouen overgegaan naar de nutrechïMissee De heer van Roouen is g etationneord m deze gemeente WAODINXVEEN R kspostspaarbank Aan het postkantoor weid gedurende Maart mge l gd ƒ 19346 38 en terugbetaald 30fl4 31 RECHTSZAKEN DE VERGITTIGING Tf VEUI DKIEL De rechtbork te Arnhem reeft uitspraak gedaan in de 2aak betreffende den vergifti gingsdood te Veld Drtel In deze zaak stond terecht de 43 iarige weduv e G van H P die bekeirde op 29 Augustus 1941 haar echtgenoot van het leven te hebben beroofd door hem pannekoeken naar run werk mede te geven waarin zij een zwaar vergif nl ca ciuirarsenaal had gebakken De vrouw verklaarde dat de 39jarigc overbuurman H V die met haar wilde trouwen haar tot den moord had aangezet Tegen de vrouw was 12 jaar gevangenisstraf geèischt en tegen den buurman die hardnekkig elke schuld ontkende levenslange gevangensstraf De recalbank heeft de vrouw wegens moord veroordeeld tot 15 Jaar met aft ek van het voorarrest Ten aan zien van den buurman V achtte de rechtbank het bewijs van ultlokkmg van moord niet wettig en overtuigend bewezen en sprak hem vrtj Zi stelde hem oniniddelliik in vrijheid De officier van Jbstitw heeft hoogcr beroep aangeteckend tegen het vrijsprekendvonnis MARKTBERICHTEN OFFICIEELE MEDEDEPLiNcnl TEEIT VAV irOMFRK00I7 AIl FN AAROAPPFI 1 N Gelijk reed eerder is mede nleeld tii gebruikers van bedreven op kiel uvu roodoorngronden met een oppeu lakte b land van 5 ha of minder toegestaan plaats van a van hun grond met juj kool aad of winterraapzaad te betelen gelijke oppervlakte met b au maanau J iiebouwen Tei aarvulling hlei ar mi E5 regeeringfccommlShaii voor de b productie bekend dat deze te ers ook b volstaan m0 het verbouwen van een 1 oppervlakte zonierkoolzaad ot het uiüa van hun aardappelteelt ten opzichte vibi met deze oppervlakte Over de op gronji deze befMlIng met aardappelen oppervlakte wordt géén verl oogde 1 premie uitgekeerd LEVE ING8BEWIJZEN RINDVII VBEIIA KT ROTTEKDAli Op 6 April werden ter veemarkt aangevoerd 2307 dierer waaronder 15 paarden S veulens 7 schapen 1364 runderen 89 nuchtere kalvercr 35 graska vercr 102 biggen er 293 bokken en geiten Prijzen pe stuk melkkoe en f 300 A f IIOO f929 kalfkoelpn f1250 ik f1050 t fMO varekoelen f 800 f 700 i f 800 vaarzen f 750 i f 850 A t475 en pinken f575 f475 i f375 De aanvoer var melk er ka fkoeien wa grooter met st oeven handel en de eerste kwaliteit prij houdend verde iets lager in prlj Varekoeten aanvoer iets ruimer met stutger handel en iets lagere prljzcr Vaarzen en pinken aanvoer all vorige week met s echten handel en ieta minder in prijs De veehouders in het werkgebied vni Vocdaclcommissaria voor Zuid Holland 4 alle In hun bezit zUndc leverngsliew be rekklng hebtiende op den aansUi i levering IMI en 1943 op korten tenwhï den P B H ui te leveren lede e ve u is verplicht hieraan te voldoen an ren die in den loop van het Jaar hm leverd worden dienen de bonnen binnen 14 dagen na ontvangst by den Pi ingeleverd te worden te en een bewiji ontvangst Ingeleverd moeten w irden bonnen contractstrookles afrekening slachtingen gekrobonnen voorzoaver ven vóór 18 Januari 1943 en bewljzm afkeuring De veehouders ontvangen b op welk tijdstip en op welke p sati i bonn n dienen In te leveren Boofdredacteur i Q Weystcra Chef redacteur voor Gouda en Om Tletei Cauda Verantwoordelijk advertectiea L Akkeradflk Rotterdaa fgeefster N V Rotterdamach NieuwRotterdam g BOELHUIS in Bloemendaail bij Gouda Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Woensdag 14 AprU 1M3 eit uur zomertijd op de Hol ïtcdc van v ijlen den heer A C Snaterse no 71 in Bloèmcndaal bn Gouda publiek en i comant verkoopen T ee kaeies een gekalfd hebbende en een vaarkoc Bouw en Melkgereedschappen Hout en handwerk eenig hooi eeniK menbilair eni Des mcrgens voor den verkoop te zien Wie kan zich in de avonduren helaiten niet ZWITSAl FAHIEK typewerk I DE WITTE STRIJDERS tegwi HOEST n CRIffH Hoog loon Aanbiedingen met proefschrift in Ie zenden onder no Q 2324 bur van dit blad Biedt zich aan NET MEISJE netjes kunnende werken oud 28 jaar N H van mondelinge getuigen voorzien v d en n Br san Mej P van Harslaar Duinzichtsiraat 23 Oegstgeesf Inlevering Huisbrandbonnen Gevraagd een NET JONaMtNSCH om als Café Rest Kellner te worden opgeleid Brieven no G 2330 bureau v d blad Ingevolge een olficieele publicatie van het Riiksti bureau waarin wordt medegedeeld dat de geldift duur van LLE bonnen en hulsbrandtoewgtt eindigt op 14 PRIL A S verzoeken wij ontel schreven cliCnten UITERLIJK op dien datun I distributiebescheiden op ons kantoor jAAOPA in te leveren Ni 14 APRIL A S zijn dus ALLE huisbrindlK ongeldig verklaard N V A JONKER ZONi BRANDSTOFFENHtM Hierbi hebben wij de eer U mede te deelen dal fi ingang yan heden ons Bijkantoor hebben V RPLAATST van Onder de Boompjes 113 naar KRUflERLAAN la hoek Karnemelksloot Tevens stellen wij U ervan in kennis dat wIj nu teltf zijn aangesloten onder No 3082 Dag en Nachtvelllgheidtdientt Di Dir oh V d Glas BiikanLGoB a Krugeriaan la Hoofdk Tel 38 I8 RoW helpen U bq rheumatiek ischias pijnen en scheir ten in ledematen en gewrichten bS spit griep verkoudheid en zenuw of hoofdpijnen Let op de naam Ovaaltjes en pnjs op verpakking 20 tabletten slechts 60 cU In sUe apotheken co drogtstai en verknlf bsst Lsat om ook Uw ervatingeo wei Sanita Agentschap Nassavkade 373 Amsterdam