Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1943

A £ jd ËÏ l ï4 VrÜa g 9 April 1 43 Bureau M rki 31 TaicfM T4 pnuckcolot 400 GOUDSCHE COÜB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EI OMSTREKEN Prüs 5 cents per nuipliner I i II 82i Jaar£a No 21213 QietradactoQr r TIETER ao Te Den Haag slaagden vop het diploma ieerares mantehak n ej G Lafeber voor leeraires lingefie mej G V Vliet voor coupeuse mantelvak mej G V Vliet en voor costuihiere de dames H Kollen E Aniraat B Nie eld L Lalou T Dhondt T Demee en W Bakker j Kantongerecht Gouda Veroordeeld fcijn wegens niet toonen Aran het persoonsbewijs J N B te Ouderkerk a d Usel ƒ 2 subs 1 d h gebruiken van een voetgangerslantaarn welke geen ndonkerbtauw licht uitstraalde G M A te Iteeuwljk 4 subs 2d h met bevel tot teruggave van het intieslaggenomene l met goed verduisteren C A A te Gouda ƒ 2 lO subs I d h t rijd enmet een rijwiel zonder een gtjed Bfgeschern de brandende koplamp C H te Zevenhuizen 4 subs 2 d h N K te Mooidiecljt ƒ 4 subs 2d h rijden het een motorrijtuig zonder goed afgeschermde biandende koplampen W M A den H te Culemborg ƒ 5 subs 2 d h A H tel Tlel o subs 2 d h J A te Haiderwijk ƒ 4 subs 2 d h H W D te Deest f 5 aubs 2 d h H van den H te Ameratilort ƒ 3 subs ï d h J v IJ te Soest ƒ S subs 2 d h D S te E ischedé ƒ 3 subs 1 d h niet houden van aanteekenlngen In het opkoopregister J R te Gouda ƒ 30 sub 13 d h met bevel tot teruggave Van het inbeslaggenomene niet gebruik maken van een bestaand rechter voetpad M V te Gouda ƒ 2 subs 1 w tsch luidruchtig zingen op den openbaren eg J V te Loplk ƒ 6 subs 3 d h na 2J uur verblijven In verlofslokallteit terwyi zij den leeftyd van 18 Jaar niet had bereikt I N te Gouda ƒ 3 subs 1 w tsch het niet na 21 uur ontzeggen van het verblijf In een verlofslokallteit van peTsonen beneden den leeftijd van 18 jaar C J K te Gouda ƒ 20 subs 10 d h zich tusschen 1 en 4 uur in de open lucht ophouden A v A zonder toekende woonot verbUjJplaals hier te lande A H A v 0 te Gouda ƒ 2 50 subs 1 d h niet voldoen aan de aanmeldingsvQrordetilng Jr B te Gouda ƒ 5 subs 2 d h zich vestigen zonder schriftelUke toestemming A de J te Bleiswijk ƒ 2 ubs 1 d h H R te BleiswUk schuldig zonder toepassing van straf A J V te Bleiswijk Idem het vervoeren van melk terwijl op het voertuig de naam de voorletters en de woonplaats van den verkooper niet waren aangegeven G C K te Kamerlk ƒ 3 subs 1 d honafgedekt tegen insecten stof of vuU vervoeren van melk G C K te Kamerlk ƒ 4 subs 2 d h onbeheerd en onafgeslolen staan v n een rliwlel J H B t Heeuvfljk ƒ 5 gub 2 d h zonder schrlftelvjke vergunning looben over da spoorbaan D K Ie Alphen d Btjn ƒ 4 subs 2 d h rijden met een rijtuig zonder brandend achterlicht A H te Tlel ƒ 3 subs ld h rilden over een voor een bepsalde richting afgesloten gedeelte van den openbaren ryweg G V te Gouda ƒ 2 50 subs 1 d h met gebruiken van e enbestaand rijwielpad A B te Reeuwijk ƒ 1 50 subs 1 d h met meer dan twee wielrijders naast elkaar ryden J V te Loplk ƒ 4 subs ï d h J v T te Gouderak ƒ 3 subs 1 d h Jijden met een rüwiel zonder goede achterverlichtmg J v T te Goudersk 2 B0 subs 1 d h T C B te Gouda ƒ 2 80 subs 1 d h J B te Gouda ƒ 2 subs 1 d h K d J te Gouda ƒ 2 9 subs 1 d h J N B te Ouderkerk a d Ussri fSSO subs 1 d b N K te Moordrecht ƒ subs l d h J O K te KleuWpoort ƒ 2 90 subs 1 d h rijden met een rUwiel zonder goede véórSn acUterverltchtlng H A te Gouda ƒ 3 r S l Tu Ur 7 nd ƒ 4 bs Bradten r B ir w i g o Idh en ƒ 2 je fubs 1 d h Nederkandsche OostM 1 tijU I I I I t t I Wlt w 49 wit 31 31 tjm yk il ptiiiscH kV t LRMACHTSBCRICHT iwkRE DEFENSIEVE UVECHTENIN TUNIS fylfi aan Ooëtelyk front a i opperbevel van de Duitsche SLcbt deelt d d 8 April mede b hel Oostelijk front heerschte rfhet algemeen rust Afionderhjke 5 J lijke aanvallen aaa hel Koeban loofd en aan de Midden Donetz zJ k Iront in Tunesië S pnitselie en Ualiaansciie troel tui wecntaad an den met r aMcrderbciil aanvlUlenden 22 Dewgebroken vi delijlc J ilrijdkracfaten werden in verESÜJÊ fcvechten tot staan gebracht en llBtipotingen verydeld NleuT IUntek werden volgens de lan l t ra kktn In den eentralen NoorJ3 sector van Het front mislukten jS ldene vijandelijke aanvallen 1 Terlieien voor den vijand jJielle Duitsche gevechtsvliegtuigen liében gisteren overdag voor den oortr£ l ngriJ e doelen op het eiland jJIjht en aan de Engelschc Zuidkust ur gevallcn jU AA NSCH HtiBMACHISBERItHrM mSftU commuulqué van haC ItaUaaniaTiio T wordtSTkririitUv aarjvjl van den vUand die zichfjl ita oordelMken lecior van li t front utft attcettrekt met lurdnekktgheld weerSuB our ar unjdkf achten van de IpU dteuiü d ten le e é veclnen le ereni Ue itrljddurt voort ijjlmaisctie en Duitsche ja pis hebben in h l M chtcn jcllt vIieRtlugen liecrgeschoM Gistermiddag hebben vöandelljke vier Z uiif vliegtuigen biisant en brandkaênen l vaUrn op Palermo die lichte lAade veroirzaaklen aan enkele gebouwwi un den iJnd van de stad Lr zdn geen Zotiiii f r Tnec v ie tuigen waarvan er HU dooi on£e jaserü en een andct door bHHrilcn lucludoclarllllpiie wa getroffen itii in ee gentort In de omgeving van Kaap Oitio enJ oiigeibmo EDEN IN HBT LAGERHUIS laen liceft in liet Lageabuls rappoi ultfltirwht van ijn leis uaar de Ver Staten m Cioada ZijB bespreliingen zoo Mlde hy hebben ifie vervchi leude punten tot onderwerp gehid operatiëaangeleftnhcden de politieke Hfipara te in vcibana niet actueele mtlltiire operatie dk plaats gevonden hebben at nog zulitn plaatj vinden m problemen Ut zicli na den ooi og zulltn voordoen Het U leker dat wat de toekomstige politiek l fiiover Frankiijk aangaat een Wij hebben aldus Eden verder onze buiMÜdiche peiltiek ten aanzien van Spanje Pwttlga Turkiie en andere nog reateerende Bwtialen In Euiopa bestudeerd en hebben oaie politiek tm aanzien van deze landen Bur alle ksnUn op elkander afgestemd Overgaande ot de Engelscli Amerikaaniflit betrekkinein verk aarde Fden dat het n foul Wiis uunucti men dtze betrekk n rn wilde fundeeitn on den gevoelsfactor op den gemeeVischappe en oorsprong gemwiuchappelijke ei wanten of zelf op de icaicenschappelijke taal Het is integendeel lewensch ze Ie baseeien op het gemepnichippelijke belang in het behoud van den wereldvrede aangezitn men dan in een minder iroot gevaar vooi uim pn dowits zal erkeereii Tooal4 In de EngelschAmerikaan lehe betrekkingen soins te zten geweest zijn Iq liet verdei e veiloop van zijn rede verkliarde Eden te geloovt n dat ook het Amerlliaansche volk de noodzaKelijkheid Inziet vin de een of andere auloritelt om met ICHeld te garandeeren dat noch Duitsch land noch Italië noch Jahan bij machte wlleii rijn hun aanvallen te herhalen WiiincM dit BC7lchlspunt doeltreffend wil mrdenfls hei noodig dat alle vrljheidslievHiie volkeren daartoe ook hun hildrage meren Eden zcide het voorts noodig te iditen dat de gpalheerden zich reeds thana l ïl liouden n pt de problemen van den l na den OOI log Eden besloot zijn be oog aldus Het is laid moeilijk dp waarde van dergelijke s Mken te scliattpn daar er altijd onbe OitMre impnntierablU ritn die men op et eerste geïicht nauwelijks naar waarde 111 iftiieten k geloof echier dat nog geen enltele mijner reizen zoo de moeite waard geweest ia als deze wanneer het resultaat besprekingen die Ik gehad heb een Jiljdrage epleveiri heeft tot de EngelschAmerlkaansclie bilrekkmgen In ieder genliön de mogeliikheden die zich voordoen Itoot ook de moeilllkhedcn mogen zij n rooier trekking dan ik voor oielijk WitHiden heb BE STRND IN TUNIS f T meldt uit Berlijn uj stiöd geworptti en ondersteunt hij Sli Ih tanks met een gewg artillerieronunelvuur maai ook met l ooophoudtliik bombardement van zijn E Klil die hiei lu de meerderheid is ers krachtige Bntsche offensief heeft S lot een doorbraak geleld In het SS J J ch van de Wadt Akakit f verj2 2 kilometer naar het Noorden V Oniteche tegenaanvallen lyn nog fc S og hevig ges reden langs kaï T ü f weg die van Kebili naar het iwsv l w f Uch Britsche ihten aen eind naar Bet Noot den IB TL f kken to dat de Dultache troe 01 ii v te brengen Het Joel Van de Engelschen U hier onI f ot stand brengen van een ifii rechtervleugel van het g Awerlkaansche leger dat bij EI Ift jZ l Ia gezaghebbende militaire l3S a j Vh f echter van j Duilsch Itallaansche leIgj j erilege rekening med houden dat I ii lon en generaal Andersan epoe dheld lUUen Uten va a T over de geheele linie tot Ï5 ii t Uii overgaan ttïïEM beachlkl nu eenmaal over 1 1 meerde h ld Jian manschap M l el en alleen lee n kunnen W iM 5 dat hij 1 deze kraclir IMtór Door dit groote verschil ii egpi over Rommela veld i It nde dappeTheld ujner Mtlke trijd bltlven iANacnï SCHKPSBOCW JSfiPt J rv ralag van d marloei Wl kl Suten Dn In 1 ïfciJ M J f 2 1m S V mmii moesten 52 jS eX ol ma oï n ll pel loepen Er zullen o a r NEDERLANOSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN MALAKKA EN FUKUOKA Het infomvatie bureaiu van het N edf rlandaphe Roode Kruis Korte Vooriiout 14 te s Gravenhage omtving uit Japan qpgaven van Nederundsche knjg gevanigenen in Malakka en Fukuoka Wegens het ontbreken van adressen en verminkmig der ha men kon omtient de ondervolgende personen nog geen ber dit aan de familie wrorden gezonden Malakka landmacht mji sgt vaameerwijk sgts pjw leClercq oh smuldeirs tpa soons t dotjlou mU soldalen vonlmdheim d bontenbal hm noe pho luiverzafft pt kmythoff landst sokiaten ar vnuiasenbui g eg cliaes 1 nrionsauret ca gomis ihgtii muilwnd wMi brouwervongonzenibaoh or brouwervoagonzenbaoh wt lyis chir vdbrink o palm je townsend mj vee te ef vdwyok ag vanrhee faf koek ja kornmann je taunay hoh gall rf smit oe nit landst agts jh delizer jajw vaniooy jj janzon jc benjamins jvha peltzer m jongkatnp a schellens soldaten ah brand ah hinsen e kellner gwl nieraetih wl ieelenberg jb jongbloed Fukuoka liandarvaoht uli schoenman jkwkl vangleef j debeet oe bundt f schnepf j mateman m muller he pieplenbosch wjg tijsseniraad Ch i dechene miL schrijver wf hunter legei ph nortjb sibb M soldaten wf Vansomsendekoste ca muiter mdvveloergal vanrosmalen ag fredriksz leger kend r4 moh evers gil abiiahamsz leger menadoq gnodide ra dejongleger makassar aaf voorts jes vollgg voU ro scheffer jjnf rugeb reglwi g rugebiiegt j rugehregt acvandomburg hc boHemeyer tieher edh muller af vanhglen oelenlze 1 vanlgar jf kareli ana hamm mbc grunmmck wjg oroque lp cautrior jf coutrier fg oortenbaoh af brugman mh van blommestein fc vanblomme lemplh berhitoe tg bcnjammsz rlbastjaans la bax at bax kj bai man gj anzem berger george westerveld wd prins ka prins aa pie glaat jg muller ej loupiag gch 8 bruggeman jh prudpn victor 5 vanderwoude amols wilschut ow Rtrouerbach ee samwel cw deroza 8 rio ab poortman hb niibouig wel é tem meuer J eemaoht Iieut a huisman cop 5 poral p timmermans sailor 2c dih 8 dekker zeemacht j dikstaal j i alexaraier hj harmelink major Splhv damburg sgt maj 11 vroo Kuen engrcorp ap conlin corpto 8 gg vandehn hh dejonge c goldi 5 bacJi jwe smith g Familieleden enf geüeveij zich 8 onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent deze Jpersonen tot bovengenoemd m foimatie bureau te wenden j 746 zeeschepen worden gebouwd waarvan 542 van het Libertv model Naar Reuter meldt heeft Eden In hetLageihuis medegedeeld dat htJ Cordell Huiluitgenoodigd he t een bezoek aan Engelandte brengen De Bolivaansche regeering heeft denoorlogstoestand niet de landen van het pactvan drie geproclameerd en tegelijkeitijd laStgegeven tot algemeene mobilisatie Naar de Amerikaansche nieuwsdienstmeldt heeft Roosevelt het Congres om eennieuw credlet vooi de Amerikaansche vlootverzocht ten bedrage van 24 5 milliard dollar Dit bedrag vormt het grootte tot dusver aangevraagde cradiet y BiHMHtand VRUSTELLINGSREGELINO TEWERKSTELLING ELDERS De secretaris generaal van Larjdbouw en VisBcherij vestigt er de aandacht op dat mannelijke personen die als hoofdbei uep werkzaam zyn lin landbouw tuinbouw ot visscheru Jen geiboien zun tusschen 1 Januari 1893 en 31 December 1925 ter vrijwaring tegen tewerkstelling elders een vi Ustellingsbewiis zullen ontvangen Hetzelfde geld voor mannelijke personen die geboren zUn tusschen 1 Januari 1S93 en 31 December 1917 en werkzaam zijn in een fer volgende ambachten of voor den landbouvV zeer belangrijke bedrijven dorpssmeden wagenmakers kuipers en stelmakers reparatlewerkplaatsen voor landbouwmachines hooien stiooperserijen dorschbedrijven en grasdrogerijen en geheel of overwegend op hel land werkzame dorpstimmerlleden electromonteurs metselaars riet en leldekkers en zadelmakers tuigcnmakers en gareelmaJcers De plaatselijke VuSeauliouder zal voor alle bovengenoemde personen met tutzondering van de in de visscherU werkzaam zijnden voor wie een bijzondere bekendmaking zal volgen de vrIjstellingsbewUzen in gereedheldbrcngen KINDEREN STICHTEN 89 BRANDEN Schrikwekkend hoog is het aantal branden die door nalatigheid ontstaan In een verreljaars hebben kmderen m 89 gevallen m den meest letterlijken zin van het woord met vuur gespeeld 37 branden ontstonden door slordig omgaan met een bra ndende pyp met sigaren sigaretten en lucifers In de Weken van het mooie zonnige voorjaar zijn thans dag na dag berichten binnengekomen over bosch en heidebranden die steeds we door de onachtzaamheid van wandelaars arbeiders epz waren ontstaan et kolnt met aan op de grootte van de branden ook de kleinste brand vernielt have en goed Hoeveel moeizaam vergaard hulsraad waaraan arbeid is besteed en herinneringen vAbonden zijn gaat op 6le wijze m de woningen verloHin ledere brand vreet feitelijk aan het volksvermogen Wie een brand veroorïllkt besteelt z n volk 1 Maar ook op den anderen kant van de zaak moet gelet worden In een kwartjaar ztjn 126 branden veroorzaakt door slordigheid In andere woorden beteekent dat 126 menschen zljiY Wegens hun gedachteloosheid bestraft want deze nalatigheid brengt den schuldige zonder pardon vi r den rechter 13S menschen hebben boeten en gevangenisstralfen krefenl Juist In een tijd waarin de oorlos soo oneindig veel verwoest mag de Indiridueele menach met zUn tiezit en Sat van de goneenschap In de laatste plaats slordig omgaan En daarom let op het speel goed van uw kmderen wanneer gtj hevi zonder toezicht thuis moet laten past er osK dat gij geen brandende resten van p4p sigaar of aigaiet gwerpt De nieuwe weekbonnen OP TABAKSBON ISB ALLEEN SIGAREN Voor d Volgende week s a ter verkrijrinx Van de gebruikelilko rantsoonen brood besehuit en aardappelen de bonnen 16 aangewezen Voorts sun van 10 tot ii met IT Apnl de bonnen tabak Ma en tabak 16b der tabakskaart geldig verklaard Evenals dit reeds eerder het geval is geweest zal een van dese bonnen en wei bon I6b uitsluitend recht geven op het koopen van S sigaren Bon tabak Ifia geeft zooals gewoonlijk recht op het koopen van 20 sigaretten of 10 cigarillos of 5 sigaren of 25 gram tabal Keuringen voor de WaffenSS en het Legioen H t S Ersatzkommando Nledsrlande deelt medrt Nederlandera van rlsch bloed In den leeftUd van 11 3 Jaar ook gehuwden die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zUn en zich geheel kunnen geven aan de elschen dia de opleiding h in stelt kunnen zich b genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden Thans bestaat ook de mogelUkheld tot opleiding en dlenstvervulllnf la Nederland In een speciaal wachtbataljon Gennsledea dezer vrIJwUligers kebben gelijke veorrechten all lU die dienen In de WaUsn g S of bet Legioen kostwiimersvergoedlng kostelooze ilekenvcrpleglng extra levensmiddelen eni Tijdens deze keuringen kunneti zich ook diegenen melden dia tot de Germaansche S S in Nederland willen toetreden 14 4 43 9 11 uur Rotterdam Deutaches Haui Westzeedijk lS 4 43 9 11 uur Tilburg Lange SchUstraat 66 13 4 43 IS 17 uur Den Bosch Hotel Noord Brabant Markt 43 16 4 43 9 11 uur Roermond NSD P Sw almerstraat 61 16 4 43 16 18 uur Arnhem Weverstraat 16 b 17 3 43 U uur Kenfelo DeutschesHaus 17 4 43 13 IT uur Zwolle Hotel Peten Markt Leeuwarden Huize Amsterdam School Utrecht N V Huls Amersfoort Dlenst lS 4 43 9 tl uur Groningen Concerthuls Poelestraat 18 4 4i 15 IT uur Schaaf reedstraat 19 4 43 9 13 uur lepenweg 13 20 4 43 9 13 uur Oude Gracht 24S 21 4 43 9 13 uurgebouw Letïsderweg 22 4 43 9 13 uur Den Hasg Café DenHout Bezuldenhoutscheweg VrUwlihgers strijden In het IS S P K Zschackel 041 DE STEM DER S S i uistert op Zondag 11 April van 11 30 tot 11 45 uur over den ze der Hilversum 1 op golflengte 415 m ter naar de stem dier SS onderwerp De les van het front BOLLENZONDAG OP PASCHEN De narcissen bloeien volop en de hyaciithen beginnen goed te kleuren Er 18 reeds veel moois te zien m de bollenstreek Er IS kans dat dé bollendag dit jaar op Paschen valt itADlOPROGRAMMA Zaterdag 10 Apra Hilversum I 7 15 Gr 7 30 BNO 7 40 Or 8 03 D taalcursus 8 30 BNO 9 30 9 37 Sp d dagj 10 00 Orgel en zang 10 30 Journalistiek weekpraatje 10 45 Gerard Lebon 11 30 Zang en piano 12 00 Almanak 12 09 Plet van Dijk en lUn ark 12 41 BNO 13 00Gerard van Krevelen 1 43 De wekelijkschewandeling 14 00 Gr 14 30 Europ tijdschrlftenschouw 15 00 Bonte middag 16 4o BNO 17 OO Cabaretprogramma 17 30 Vei volg luisterspel 18 00 orgelspel 18 30 BNO 18 40 Radioraadselrubriek 19 00 BNO l iH Omroepork en sol 2015 H O V en solist 21 19 R C Gr 21 45 BNO 22 00 24 OO Gr Hilversum II 7 1 7 40 Zie Kilv I 7 40 Cymn 7 50 Br kwesties 03 Gr 8 30 BNO 8 40 Cr 913 9 30 Voor vrouw 10 OO Godsd uitz 10 30 Orgel 11 OO Voor de jeugH 1120 Gram 12 30 Boerenland in boek en krant 12 45 BNO 13 00 Pogr overz 13 05 Alt enpiano 13 30 Or MOOQodsd ultz 14 30 FransWouters 15 0 Res q k 16 00 Gr 16 15 Jeugddraagt voor 10 45 BNO en Sp v d dagrt 00 BNO UI z V Ned Zeelieden 17 30 Viool en plano 18 00 Als ik t voor t zeggenliad 1810 Labdmans Lust 18 30 Amusementsorkest soliste en de 10 VrooKjke Meisjes 19 15 Gr 19 45 BNO 19 59 Fluit klarineten lagot 20 15 Gr 21 15 R C Gr 21 45 BNO 22 t Avondw ding 2 20 24 00 Zie Hilv I AAN DË NEDERLANOSCBE JEUGD Jongens en meisjes ons hart gaat vol deernis uit naar het zwaar beproefde Rotterdam Med yden alleen baat echter niet De Jeugdstopm stelt zifih feeschikbaar voor de hulpactie Rotterdam Ik geloof dat er ook buiten den Jeugdstorm duizenden flinke kerels en dappere meisjes zijn die hieraan wiUen medewerken Op hen doe ik thans een bexoep Meld ie nog heden by het plaatselijk streekkwartier van den Jeugdstorm Zet je jonge schouders onder d hulpactie Rotterdam De stafleider vtai den Kationalen Jeugdstorm get QUlS EL Organist v d Putte warm gehuldigd FEESTELUKE BUEENKOMST VU GODJDEN JUBILEUM IN GEREF KERK Op byzonder hartelyke wijze is de heer C J v d Putte gisterenavond m eenspeciale berdmikingssamenkomst In de kerk gehuldl d by zyn 50 jarig jubileum als otgwst van e Gereformeerde Kerk Nadat de jublMis met vrouw en kmderen door deYpestcommissie binnengeleid aan eenXsiiet bloemen versierde tafel had plaltts genomen zongerv de talryke aanwezigen hem psalm 150 vers I en 2 toe Looft God met bazuingeklank Geeft H n eer bewytst Hem dank Namens den kerkeraad sprak ouderling A Meter voorzitter van de regeIingscommissie woorden van dank voor de trouwe diensten door den JLtbilaris in de kerk bewezen Ds J P C ten Br nk legde in tyn toespraak er den nadrui op hoe het de liefde tot God is geweest dié den jubilaris de kracht gaf zoovile jaren zyh gaven te wyden aan Zyn dienst Een prachtige lamp werd den organist als blyk van erkentelykhenl aangeboden De heer E A Polet hooi namens de gemeente een fraaie stoel en tafel aan en getuigde in een begeleidend woord van de groote plaats welke het lied in den eeredienst mncemt en hoe de jubilaris als organist nooit eigen eer gei ocht heeft Collega G de Raadt wees op de verantwoordelykheid welke rust op den organist die zooveel kan bydragen aan de wyding van den dienst Namens zyn collega Wieltjes sprak hy den wensch uit nog vele jaren te mogen samé werken inef iun oud leermeeïter vader Van de Putte De jubilaris sprak ten slotte een woord van dank tot alle sprekers en tot de aanwezigen Enkele oude herinneringen aan de kerk op den Kattensingel haalde hy op Het werk is hem altyd lief geweest Hóe dankbaar ook voor alle menschelyke waardeering het Soil Deo Gloria Gode alleen zy d eer blyft de grondtoon van zyn hart Spreker verzocht ten slotte alle aanwezigen te zingen pjalm 89 vers 1 k Zal eeuwig zingen van Gods goodertieienheen Een dubbel kwartet onder leiding van den heer A Herstel zong enkele toepasselyke liederen en psalmen op oud kerkelyke wijze waarvan vooral het lied Dë Heer zal U steeds gadeslaan diepen indruk op den jubilaris maakte EXAMENS MODEVAK Collega s Wientjes en De Raadt brachten nog orgelspel ten gehoore waarna men staande den jurtjilaris psalm 71 vers 12 toezong en ds ten Brink dit feestelijk byeenzyn met gebed sloot Wat Wa r Watineer Bennie BloseMP Onstuimige Jeugd ifmt vln Aanvsng uur Zstsrdsg yansj 8 30 uur Zondag vanaf a uur Za terdag J en Zondag 10 W uur PepHn de Korte niej Heinz RtUimvn Walij Tke ter KSnlgswaUer met will Zofidtt v luf 3 uur w Bennie foyer Muziek en cabaref rogl am ma met o a Twee namni imnw Clarl s n Lou Geels Aanvang f aterdag vanaf uur Zondag vanal t uur APOTHEKIBSDIINII Steeds opMid des achts aUMn vooi n Apotheek P Weijer Gou Filmvoorttellingen Chrt Geheelonthouders vereeniging ÓEVOLGEN VAN DRANKMISBRUIK IN BEELD De Nationaal Chriatelyke Gehèelonthoudersvereeniging gaf gistermiddag en avond een filmvoorstelling in de Kleine Kerk 8eide voorstellingen werden zeer druk bezocht geneesmldgelen we 131 De heer H van Veen uit Utrecht propagandist der vereeniging zette in enkele woorden het doel der vereeniging uiteen en lichtte de zvygende fiUn met verklarende woorden toe Economische rechter te Rotterdam CLANDESTIENE VLEESCBVEBKOOP IN REEUWUK Ruim 40 mgezietenen uit Reeuwij k hebben VBOr den eoonomuohen Wchter tef Rotterdam tereéht gestaan wegens het koopen van vteesoh zonder bon In genoemde gemeente is vooral in September j l de clandestiene vleescJihandel zeer levendig geweest Tott f 150 of I imtand heohitenis weid om veiroordeeld 4e 34 jarige G de Knikker Tierlo jot ƒ 175 boete of 30 daigen hechtenis i veroordeeld de 59 jarige ambtenaar D W We t i badn v Has bergen tot ƒ 100 boete of 25 dagen hechtenis A Kraayenbrink de Pater de veeèapdieliaar P de Vos A V Spengéif HoogendöOim A Bladen Slinger de 7l jainiee C Jongeneel en A Vis Blok tot ƒ 125 boete of 30 dagen iiecïilems J Kloet Ovetee tot ƒ 100 boete ot 25 dagen hechtenis dehuishoudster J de G n N Roel Huisman en H Ga aattand de Brum tot f 125 boete of 30 dagen hechtenis devisohhandelaar S Bont en de kaashandelaar H J Lafeber en M Böerfyn Hertog B Kraanf v d Jleydien werd veroordeeld tot ƒ 90 boete of 20 diageo hechtenis zoomtde K Slappendel V d Stiar en J Burger OroenescheyTot ƒ 75 iioete subs 25 oagen werdenveiroordeeld M Ho oniei Grootendorst en i Burger Meerkerk Tot 4 diagen gevangenisstraf s veroordeeld de 21 jarige Goudsche suikeiiwerker R Vreeswgk en tot 1 125 boetg of 30 dagen heojitenis G Lim bifr Ruri f uit Waddmxveen RiJwieibaoden met opgegeven JDe 26 jange Goudsche rywielhan dftlaair H A Lambert die in Maart i cfnbevoeigd m het bezrt was vmi een toorraad rywjelbanden is daarvoor veroordeeld tot ƒ 200 boete subsidiair 2 maanden hcchtenw De in beslag gertomen aestien biruien en buitenbanden zygi verbeurd verklaard GOUBSCBE WATERLEIDING MI Na een paar aardige voorfilmpjes oa Het wonder der bloemen en Ge lukkige Hans volgde de hoofdfilm Tam Op schrille wyze geeft de rolprent de ellende weer waartoe drankmisbruik leiden kan Armoede versto ring van huiselyk geluk ongeschlktr heid voor de maatschappy zyn de gevolgep van de verslaafdheid aan drank s Avonds werd de fihn Nelly vertoond welke eveneens een st i k moraliseerend karakter draagt R dams che rech tbank DIEFSTAL EN HELING In de zlttini der rechtbank eischte het OM 5 maanden gevangenisstraf wegens diefstal tegen den Goudschen kraanmachinist H J K terwyl 8 maanden gevangenisstraf werd gevra gd tMen den schippersknecht M van der S te Alphen a d Ryn gedetineerd wegens diefstal m vereemgmg Een maand gevar enisstraf met gratiQ clausule in het vonnis Werd gevorderd tegeft de 23 arige G J N Iwisvrouw van A P K te Gauda die terecht stond verdacht van heling Eenzelfde straf werd geeischt tegen de 30jange vrouw A M J uit Gou4a die eveneens terwht stond verdacht van heling Wegens diefstal eischte het O M 7 maanden gevangenisstraf tegen den 41 jarigen waker A P de J uit Gouda verdacht va9 diefstal en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest tegen de 21 jarige óoudsche dieJlstbooe E M K eveheens verdacht van diefstal Tegen den 35 jarigen Goutjschenffuitkoopman A S werd wkg zedenmisdryf 5 maanden gevangeiusstraf gevraagd Uitspraken over veertien dagen ï ïrVENteJAÉTIE Zelfs kruiwagenwieltje tot yerlclaard i By een inferaak ir de avond i ren in een fabriAsgeboow zijn een di fiBem van zestien meter lengte eh twe krutwager Vleitjes ontvreemd U Dividend IS onv Ten nadeele van een Goudsch n w kelier is tijdens het vervoer v n Rotterdam naar Gouda een pak nmnutacturen gestolen bevatteiwie U s meter landhuisstof en twee molton dekens In de hedenochtend onder terschap van den presuient co ru den heer A Dortland Sr t tare dvr vennootsciiaip geboi lyksdie algemeene i ergadeiri aandeeSioude s der N V Goui terltidmg Maatschappij ts het dij tdwd over 1942 vastgesteld op 12 fnveri andö d De heer H Knuttel te s Grav hage werd als commissaris herkozen Uit een hok op een enf adbter eenwoning aan d i Jan Philips eg is een konyn weggehaald f I BESltlETTEUJKE ZIEKl lN ziekten voor Bodegraven 2 Öouda 6 Gouderak 1 Moereapelle 2 © udewater 1 en Wadidimxveen I Kpftithen Gouda en MoeW apelle 1 rsodvonk f ar In de afgeloopen week Ipwalmen de volgende gevallen van beömettchjkc ¥ em i leton hebben wat Oarlai Chungh de Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlaodsche Roman door T A U CORI ENS Onze l e liende die wederom atft tolk fungeerde dukte het vei haal van onzen vriend nog wat aan Tydens zyn venbluf A Bombay had t y den heiligen man bezocht die toen als kluizenaar leefde m eên rotshol te Kennery m de jungle ten iMoorden van Bombay 7 75 Zioo IS de heilige man ziek vroeg Allr En gaat u hem met bezoekei Nieniand zou het wagen dat doen was het antwoord Slechtsin dé maand op n eersten d dernieuwe miaan wü Darlar OKtiJigh bezoek en dan stroomen van a lle kaïjitende menschen naar hiem toe om methem te bidden en de woorden van wysheid uit zijn mond te hooren Geduien de twee diagen is het dan druk op denberg maar als die diaigon voorby zijn trekken a llen weer heen en niemandzou t wagen op straffe van zyn vtoek hem vóór die volgende nieuwe maante storen in zyn boetedoening en heilige overpeinzingen Den laatsten keerdiat wy by hem waren was hy iiek hykon by na niet meer loopen ensprakmoeilyk Wy drongen aan om by hen te blyven imaar hy weigerde Wy staden hem voor spoedig teirug te komen maar hy Schudde het hoofd en jeideOp den dag der nieuwe maan eerdernKt En toen zyn wy heengegaan enwij vreezet dart w j hem niet levendauÜen terugzien Is die naam ad oud vroeg ik J heej oud niemand weet eigentijjc boe oud hy ts Hi stamt uit onsvÖHc maar woont hier Secst een jaarof twmtig Zyn heele leven heeft hyreizende en bedelende doorgctoraohit en omdat hy zeer geleerd en van hooge kaste IS vond hy overal een Tjnelkom onthaal Als peligrim heeft hij de viergroote heïljge pbatsén vwn Indife bezocht Te Kedair NatJi daargmds m de Hiritaliayia werd hij gelcleed m het gele gewaad deip Yogis en het hoofd nwi aaoh besitirooKi ttok bij naar het Oosten naaar Purl waar d groote tampel is van JiaigigeiTiaulih Vandaar gmg h ZuiAtmaii na rJieL twiU0e Raiineah wwam fOke Séi tm d tempels vwiD rNaitih io het Westen beaodit tehebben naar zijn gebooirteland terug Danlai Chungh t daar ecih er nnet alleen J m de roti waren honderd en acht iétlen uitgehouwen met ails eenig mei bel eei ïteenan bank Al diie oei leVhadden uitzicht op liet wyde land de hooge bergen m de verte en de meeste wanen bewoond door menschen die itoh m de eenzaamheid aan boete en versterving wydden Dat IS een mëi4twaardivge man zei AUred togen my dien moestei wy eensgaan bezoeken Misschien is h wel de man die Ik gaf myn vriend een wemk op te houden daar ik hem al begrepen had Als die Darlai Cliiungh dezeilfdie vim die met zyn Wjote voorspellimg over het heiligdom van Chandawar de oorzaak was tiiat vpj bier werden opgehoudien dan was het wel de mq te waard henLcen beaock te brenigen Dat IS een goed slee xel ik tegen myn vrjend We zouden er te paard heen kunnen gaan tenminste en nu wenddife ric me tot BeagoT als de loliuizenaar geen bezwaar zal maken ona te onkvan en We zouden niet willen dat zyn vloek ons trof Bengor diacht een oogenbllik na Dat zou ik niiet denken zei hvemdelyik Daitlai Ohungh zal zien datgy vreemdelingen zyt en met goede bedoelingen tot hem ioomit Zyn bevelen geldien yoor ona die z jn volgelingenen aanhangers zyn maar met voor u Bengor scheen het nog zoo kwaadniét te vm ftiit d t wy an plan warennaar den berg Oarout te gaan IVlisschien dacht hy aan die mogelyikheid dat Keeninig nog wel een mMeÜj tJceiix vinden om bok den ouden man te genezen Wondt vervwligd Waonee verdatstereo Za o 6 J Haan op MJEl onder I U Brahmanen van IndiS die gedaan 2 WeS MMiBiaMm MM MMIMI MM Mm