Goudsche Courant, dinsdag 13 april 1943

1 f f ag 14 AprU 1943 0orc tt Markt 31 GOUDSCHEft COU BAH T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüs 5 cents per nummer 82tt jMrgang No 21216 CbafredactMiR rmm ooud DUITSCR WgBRUACHTSBSRtCHT Keuringen voor de WaffenSS en het Legioen Het S S Erutzkommindo Nledarlanda deelt mede Nederjandera van ArUch bload In den leeftijd van IT 4S jaar ook gehuwden U Uctiameltjk zoowel ala geestelijk goed ontwikkeld zUn en zich geheel kunnen geven u de eiscben die ds opleiding hun stelt kunnen lich bij genoemde adresaon vervoegen teneinde gekeurd te worden Thans bestaat eoK de moieUJkhtld tot leitlii ea dlonstvemdUiif In MedecUnd Ui een aip cl l wachtkataljon GeiiBaleden deier TrtJwlUigera nakben gelijke voorrecbten üf ij die dienen In de Waften S g of hec Jbagloen kostwlnnemetgoodlng koateloou xlekenverpleging extra levensmiddelen eni Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Oermaauuche SS in Nederland wUlon toetreden lS 4 43 ll uurkTUburg Lang SchUstraat 68 IS 4 43 li n nur Oen Boick Hotel Noord Brabant Markt 4S 18 4 43 n uur Boormond NJO AJP Swalmerstraat 01 1 4 43 16 1 uur Amham Wavoritraat lab 17 3 A Il uur Hengelo OeutiiduiHaur 1Ï 4 4J U n uur ZwoU Hotel Petera Markt 18 4 43 l U uur Oronlngan Concerthuls Poelestraat 18 4 43 15 H uur Lteuwarden HuizeSchaaf Breedstraat ia 4 43 S jl3 uur Amatardam School humanisme ot de democratie zou brengen doch slechts het bolsjewisme met zyn vernietiging van alle cultuur en t eschavang In zeer scherpe bewoordingen richtte Mussert zich vervolgens tegen de reactionairen en enkele annexionisten in eigen gelederen die de politiek van Eiu opeesche samenwerking dat is de politiek vafl den Furrer en den duce nep Mussert tJit pogen te ondergraven Onder donderend applaus nep Mussert met grooten nadruk uit Ik heb nog nooit een goeden Duitscher ontmoet die beweerde dat hij Nederlander wilde zyn Even min zun het goede Nederlanders die beweren Duitschers te willen z n In een nieuw op samenwerking gericht Europa is plaats voor een nieuw Nederland Van dit nieuwe Nederland zyt gO de pioniers Met het zingen van het zesde couplet van het volkslied werd deze bijzonder geslaagde kameraadschapebtieenkomst gesloten 21 Khepen tot zinken gebracht Vyandeluke vliegtiuigen vielen in den naoht van 12 op 13 April eentge plaatsen in Oost Pruisen vooral Koningsbergen met bnsajvt en bnandbommen aan In woonwijiken aan ziekeijhuizen en aan de universiteit wewT acbade toegebracht In het kustgebied van d beeette gebieden m Ivet W Men en van Ntoorwegen wenden vier Bntsche vliegtuigen neergeschoten ZooaU in een extra bericbt medegedeeld hebben Duitsche dutkbooten haar onophoudelijken strUd voortzettende In het Noorden van den AtlantlMhe Oceaan een zwaar geladen naar Enge land varend convooi aaneevallen DaarbU alsmede bij de aanvallen op alleen Varende aehepen ia de Caniibische Zee en voor de knst van Znld Afrika hebben zij 21 schepen met een totalen inhoud van 138 509 ton tot zinkm gebracht en 8 andere schepen met torpedo s getrolfen oooetbevel van de Duitsohe X dcelt dd 13 April mede rjiet Oostelijk front verliep de ïï iMtteïijke gev dvtsapetie ovei iLroeeD kal Sterke formaities tJJSjjicht vielen op vele plaatsen ront en in het vnfumdeluke nfT staUmgen tnoepewvepgEJia ravitaiUeeringscolonn hichtjteunpuntcii fa itanejie verliepen de bwvegin en e troepen ten Noorden van de 2f oean Soasmn volgens die pion diterhoeden verti gdcn d n en cihterhoedei r ih van den vijand De luchtJJTSictenmde de bewegingen der jSrfiItaliaBneSb troepen met go d Xflt B bcrmbairdoerde m den alges i t ch ep9do Ien en rav LANDELIJK LEIDER N V D VOOR DE RADIO Over leniging van den nood in Rotterdam De landetltjk tóider van den Nederlandsohen Volksdienst de heer F W van Vloten heeJt gisteravond over de belde zenders een radiotoespraak gehouden m verband met de ramp welke Rotterdam getroffen heeft Het is de ta v n den Nederland sohen Volksdienst too zei hy aan de groote actié tot leniging van den nood van vele Botterdammers leiding te geven Velen stonden en staan nog afzydig tegenover den Nederlandschen Volksdi lst n zyn aiibeid en doorgaans was en is de reden hiervoor dat zij defi Nederlanidsdien Volksdien t aüs 4en politiek instrument beschouwen dat door den Nedierlandschen Volksdienst poUüek bedreven werd en wordt Nieta 13 minder waar Ik verklaar hier met nadruk dat de Nederlandsche Volksdienst politiek en kerkelyk ongebonden IS Wy zyn een zelfsitandige organisatie waarvan de leiding alleen in myn handen is De Nederlandsche Volksdienst is er voor het geheele volk Nederlandsche Volijsdienst beteekent dienst aan hel Nedeiilandsche volk maar beteekent ook dienst door het Nederlandsche volk Daarom luisteraars helpt mede Het gaat er toch om het ontzaglyke leed van V nSedevolksgenooten daar in Rotteidam mede te heltien lenigen Is het niet ons aller plicht om alles wat verdeelt op zijde te stellen en dat wat ons ailen bmdt hieir te laten gelden Ona bindt onze mnige liefde voor ons vo k en ons vaderland Onze mnige liefde voor ons voilk welke liefde op oogenblikken van rampen spontaan tot uituig komt welke ons over dat heen doet stappen wat ons scheidt welke ons de handen m éen doet slaan om tezamen hulp en lenigmg te brraigen daar waar het noodig is Helpt allen dan mede ieder op de yze wellke hem of haar het beste uitkomt De een door giften en gaven de ander door daadwerkelyke medewerkmg De ontmoeting van den Führer met Mussolini Telefoto Hoffmann Stapf Gangsters worden zwarte handelaars MAAR TEVENS GELdI IEDERE ZWARTE HANDELAAR 18 EEN GANGSTER Juistfiroor hen die d n zwaiiten han del n g altijd zoo erg niet vinden moge het volgende ter lezing worden aim bevolen De ranlsoeneermg in de Ver Staten heeft er toe geleid dat m dit land weer toestanden ontstaan zijn die aan de dagen van Al Capone d6en denken Verreweg het grootste gedeelte van de vroegere dranksmokkelaars is in zijn geheel overgegaan tot den sluik handel Nadat zij zioh eerst hadden be zig gehouden met nubbeir en benzine hebben zij zidh de laatste weken vooral op vleesoh geworpen De in grooten stijl gevoerde sluikhandel bereikt thans reeds bedragen van honderden millioenen dolliars Hoever de geweldheerschappij der gangstens gaat blijkt urt een artikel van den leider van het Ameriikaansohe bureau voor de prijs beheersdhmg Prentice Brown Hij schrijft om m The Ameracan dat reeds twee distributie ambtenaren vermoord zijn omdal zij gew eigerd had den den gangsters faciliteiten te verlee nen Talryke andere distributie abte nanen hebben tegelijkertijd mededeeImg gekregen dat ook hun leven in gevaar verjteört wanneer zii geen pas sieve houding aannemen tegenover de gangsters Een vroeger lid van een der bekendste dranksmokkelaarsbenden heeft negen giBOte slaohteriien en vleesdiwarenfabrieken opgekocht om daar in grooten omvang zwarten han del te kunnen dirijven ïn New York was dear eefe nder kort na h t van kracht worden der suikeirdistributie een limonadefabèiek opgericht die voor haar product suiker aanvroeg en een jaarlijksch contingent kreeg toege wezen van 500 000 kg Na een paair maanden bleek dat de fabriek met éen flesch limonade had vervaardigd maar slechts had gediend als dekmantel voor suikêrsmokkelarij Op de vleesohmairkt heeft het optreden der Öandieten 20o n omvang aangenomen dat de regehnatige vteesehvooratening m Hoofdredacteur J Q Weystan Botterdam C3ie redacteur voor Gouda en OmstrekanF Tietar Oouda Verantwoordelijk voor daadvertenUes L AIÉkeiadlJk Rotterdam UMgeetster NV Rotterdamacb NieuwsbladSottardanL K 7U Feuilleton Nadruk verboden tr DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlsodsche Roman door T J A li CORDENS 77 Dat IS die Gaiout waarschuwdeonze bediende toen wy uw een amandelboschje te voorschyn Itwamen enwees naar een lagen bergtop voor onsWe sullen er spoedig zyn Bn woont de kluizenaar heelemaal boven op den top vroeg ik wantal was de berg niet byzondier hoog hybood toch nog een aardige klnppartijen het begon al warm te wolden Neem hij woont halverwege denberg aan de andere zyde Een gemalkkeltjk pad brengt u daarheen en ukunt zyn buis met missen Weldra hadden wy den voet van den berg jbereokt en Djeehng hield zyn paand in We wairen nu midden in de wildernis op een kleme vlakte waar welig gras groeide uu de rotsen klaterde een watervalletje omlaag zjoodat het een ideale pJlaats yraa om te kampeeren schaduwryk en beschut door den vry steilen bag De zal hteir op u wachten zei onze bediende en het maai gereed maken terwyl gy naar boven gaat Blajft zoolang als het u goeddunkt Wy stegen af een beetje tyf van het ongewone paardryden en namen van den bediende iiet pakje met levensmiddelen aan dat Sarja voor dan kluizenaar had meegegeven Ziezoo zei Alfred een wandelingaad onze beeneh wel weer lenig m ken Waar is het pad IJler sprak de gids en htj weesop een smail weggetje van groote on gelyke eteenen Gy behoeft dit padmaar te volgen dan is er geen mogelykheid van verkeerd loopen Wy klranimen naar boven langs het acnvankelyk tetle pad dat met zyn ruw steenen veel overeenkonnt vertoonde met die onl egaamba re beirgwegen in dien San maar het was er warm in d engten te midden vwi dien tpopischen plantengroei Hier en diaer hadden wy een prachtig mtzicht op een of ander dal en irieven dan even staan otn te maten en ons bet zweet l va dlBg van Sovjetjeagd Dit ia de Jeugd van wie SUlln eana ui JOi i nda bloomen van ons leven Hoe dexe bloemen ta wvrkelljklield z n toont ona d Pionerdcala Prawda van 14 Mol im De begroeting van deia belde bUtamen 1 zoodoorapakt mat gcmeeive aelwldwaordea dat alias ttUags on 4 vlucht slaat en selts an paard iltn orsn dlehttaoudsn moet CJI r OFL oaoht ikampen m de baven van ïféÉ BIMde l Ze vernietlgjj Britache dulkbootjajer twee S MIJke dujkbooten ItAUAANSrlJ WBEBMACHTSBERICHT Htt lOOÏBte commanlqué van liet Itallaansche l dUwrtter luidt in Tunesllt leveren sterke achterhoeden ril ipll trljd met EngelschAmeilkaan Sa oilimne Duitsche Jagers schijten twee liMinetorlfïe vliegtulgeq neer Formaties U Itallaansche en de Duitsche luchtiitiit hebben de vliegvelden van Algerije aalivallen en op doeltreftende wijze de S iwflrken van Bone gebombardeerd VM de Al erUnsche kuat hebben onze l M 0ïlie81ulgen een vijandelijk convooi liftpvallen en een koopvaardtfschip van 6O00 lm letroKen De ïijind hernieuwde gisteien zijn bomdtdemeolen op steden en centra in ZuldHiijl UI op de eilanden Slechts te Cosenza M Vlbo Valentla Catenzaro wordt melding i t van schade en slachtoffers onder de i rbevolklnt in totaal zentlg dooden en Ut wonden Drie toestellen werden var Hn door onze Jagers ta NapeU en ItM daor luchtdoalaitliterle t Messin en Villu Paleiitin üt d4 afgeloopen weken heeft de koninkaiïnrailne door optreden van de lucht en VMtitriJdkrachten van den Vijand drie flrpedobooten twee dulkbooten en en Indiër verloten Een groot gedeelte van de bfinaitningen wferd gered door eigen midde lev of iloor don vijand gevangen gemaakt U dsulfde periode brachten schepen der tnÉikUllie marme twee vijandeltjko dinktMten tot zinken pooutHf orntirwKW vermoord im ftmlcnsk meldt t D N B In Februari l Maart 1940 zijn te Smolensk naar de ftilliche militaire autoriteiten aldaar heljïm gecoasta eerd 10 000 Poolse officieren tvi vermoedelijk het geheele na de IneenlUrtlni van Polen in 193 zlth op Sovjet Kualieh gebied bevindende officierenkoi ps Bp het terrein van het Gepeoe herstellings Htd Kwegorv ZiCt nberg nabij Smolensk HdlMCholen Op groad an inlichtingen v n de bevolking Mean da Dul ache militair autoriteiten AprU In het bosch van het voormalige GtftK her iteliingsoord opgravijjgen verlldlt waarbij het gelukt ia een maasagr F w II meter breedte en 16 meter lengte tm tl leg el In dit massagtat lagen 1 duif iagen boven elkaar 3000 Poolsche of fldaran in volle uniform met t gezicht naar tonden gedeeltelijk met de handen op den m febaeid en gedeelteliik den nemd met HKl gevuld Allen waren door middel m een pistoolschot in den hals gedood Een Bus die des iids in de buurt van het tleterreln dienst deed ala baanwaehter nitlaarde dat er tusschen Maart en half April J9 In totaal 200 apoo egwagons uit ImolenaSt waren aangekomen De transporIm waren afkn nsllg uit het Poolsche gevan Wffiki npJCoselak De arrestanten bijna Hllulfcnd T oolsche officieren werden op hst Italian Gnesdowo in gesloten goederen ifona overgeladei die dan naar het bosch na Katyn reden De in schamele hutten in hnui van het bosch wonende bevolking oPde later uit dit bosch geschreeuw en litthiflt De bewoners vertelden dat hier 10 1 13JN0 Poolsche officieren waren doodgeKhoten 0 opgravingen In he hosch vSn Kat n IHniledden In tegenwoordigheid van hooae ifflderen der Duitsche weermacht talrijke Bwlrandigen onder lefding van den directeur hal Inslitut fUr gerichtllche Medizin Wwi Krimlnalistik aan de unlverai eit van Jwlau prof dr Buhtz en vertegenwoordlf van de buitenlandache pers te Berllln Idantlflcatle san de doodgeschoten offi Jwi werd vergcmakkelilkt door het feil t n de uniformen der lijken de papieren ledere zaken die aanwijzing konden ge In goeden staat werden aaiWetroffen Tot op heden zlin twee groote massagra i bloot gelegd een met vier hel andere t vtjf tot zesduizend vernrloorde officieren MSCBtlT DAT TOT LONDEN REIKT D Cottlere della Sera publiceert ivaralaj van haar correspondent die een langs de Duitsche verdedigingswerken t Atlantische kust gemaakt heeft BIJ ï yn van de vierde oorlogslente aldus jnirnn i correspondent is men op alles oftaraid Natuurlijk kan de kust niet y i worden van één enkel aaneen ibii j uiuen van een enirei aaneenI d boi jfij j j g g jj j5 punten wcliermen die als kwetsbaar moeten M M DaarbU is men uitgegaan j M volgende beginselen waar waarschijn iitJa Pen noodig was worden er drie r Jeholiden waar één linie voldoende SVIto tin fr drie of vier aangele d Jr Jt commandoposten en talrijke sol n gereed om in te grijpen Waar2ïï en bewakingsdienst Is zoo doelS niogellik door het gebruik ondef jgLj de modernste waamemingsinstru iÜ Pondent schrijft voorts dat er in aoJSlIiingsnerken stukken geschut van Il SS PSesteld die tot aan den Tower i Voor den vijand onzlchtItla l terrein de zwaarste kaze Sh voorzien van geachut dat per minuut afvuurt pS K CHE LUCHTtl CHT IN ACT N Me lijk Japansche hoofdkwartier l II J P nache marineluchtmaeht 4 Qr i n April een annval gedaan op lieB vijandelijke Iransport laaj iï en torpedojager werden in den Ujl eiloord en schade toegebracht aan tli oorlogsschepen Zes Japansche vSS n zich op vijandelijke deelen iSS keizerlijk hoofdkwartier l li5 Si w Japansche marineluchtmacht ï i OB ïii aanval onderJ W S ïe den van Port Moijesby op XWlM vijandelijk transportschip ïl Wht gebischt J8 vliegtuigen In r on j neergeschoten en eenlge l ii hA grond vernield Door uilJ te dm fden militaire Installafe Wi btKÏitmt Vijf doaiJJ wtten ilch vrijwillig op J SCHE TMEPKN NAAK m T APniKA S iï i n betrouwb fcerlchten SS tiÏÏiÏ binnenkort Brazl2 S nf n WMt iWrik zullen IW r lf moderns wapenen S i i Seheel FranMh Weet Jfca Ivoorkust tot aui d fren iJS rokko beaetten en ito ttoepw ieMdeUJk afloMa eenJge gebieden zoo goed aila stil ligt De slagen zyn vaak gedwongen l et vleesch door de bandaeten te dioen leveren om haa Baak noet geheel ttt te leggen Gavgsters worden zwwrte handelaar dat ïfln geluikkig Amerikaan cJ e toestanden Maar tegeltik gebdt voeir Nederlandsdhe venhoudingen ledet zwarte handelaar is een gangster die zMh verrukt ten koste van die volksgfmeensdiap Daarom wacht thans ook lederen zwraitén handielaar een stnai vveike een gangster temvolle wamaiid IS een straf welke hem voor laingelt tijd uit de gemeenschap stoot H elf heeft tiet mdertud nog feUer gezegde Wie aan den oorliög verdiitfnt moet ster ven Geen straf BIJ TIJDIGE AANWIJZING VAN VERBORGEN JODEN EN JOODSCHB VERMOOENSWAARDBN Van bevoegde zyde wonlt op het volgende gewezen lepenweg 13 J04 4f 9 IS uur Utrecht N V Huls Amersfoort Dlenst Café J en Oude Gracht 245 21 4 43 9 3 uur gebouw Leusderweg 22 4 43 13 uur Den Haag Hout Bezuidenhoutscheweg Sedert die aifkonduging van de besdidkkimg van dien Genieralkonmussar fur das SKtietheitswesen toaake h verbluf van Joden m de pnovuncien is een groot aantal voortvluchtige Joden oï verborgen Joodsohe vermogefiswaarden door de medewenkuig van de be volking achterhaald Met het oog op de vrijwüllig en H d g verstrekte aanwtjzmgen zyn m aMe gevallen de Nederlanders en hun geizinnen die oorspronkelijk daaraan deel hadden zonder straf ervan af gekomen Daarentegen moesten onlangs een aantal Nederlanden worden ge rrei teerd die getracht hlSden te verhmderen dat de politie kennis kreeg van het verblyif van verboi gen Joden of vermogens waarden Teneinde een vergissing inaak bet tot het Joodsohe nas behooren van wo ningzoekende personen en tevens het gevaair van een straft are handeluig te vermyden wordt drmgend aambevolen alle m de huiselijke gemeenschfip opgenomen personen overeenkomstig de bepaluigen onverwijld aan te geven btj de meest nabije politieautonle t Verbetering Omtrent de publicatie van gisteren van de beschikking van den commis sarisgeneraal voor het VeiUgheidswezen omtrent het verbh van Joden m de provincies Utrecht Zuid Holland en Noord Holland moet nader gemeld Vorden dat de in de stad Amsterdam wonende Joden met onder deze beschikking vallen MtderteadMlu VrUwlIIIger strijden tn het Ilea iSSPK ZschSckel O H Paragraaf 1 van de beschikking hioet dus in juisten vorm aldus luiden Met ingang van 33 April 1943 1 aan Joden het verblijf m de provincies Utrecht Zuid Holland en Noord Holland verboden Uitgezonderd hiervan Ie de stad Amsterdam NOODBONNENT NOODIG VOOR NIEUWE RUITEN Nieuwe regeling voor Tlakglas In de plaats van het be en verwerkingsverbod van vlakglas treedt blijkens een puTjlicatie in de Staatscou rant met mgang van 13 April een verbod tot het koopen verkoopen afleveren bewerken en verwerken van alle soorten vlakglas wanneer meh geen schriftelijke vergunnmg van den directeur van het Ryksbureau voor bouwmateiyalen heeft Het verbod geldt ook v or z g afvalglas met afmetingen kleiner dan 9 x 14 c M en oud glas Een definitieve distrubutieregeling voor vlakglas is in voorbereiding Wanneer men thans voondnngende herstelweikzaamhedén vlakglas noodig heeft of moet bewerken b v hét beglazen van woningen ziekenhuizen en ftórieken heeft men en zg noDdbon noodig die uitgegeven s ordt door den algemeen gemachtigde voor den wederopljouw en voor de boussntjverheld AUeen tn de aHrrdrlngendste gevallen zuW ien deze noodbonrten worden verstrekt n I vrijwel uitsluitend bU bomschade Wanneer het tn dit gevall ensterglas b treft dient men zich hlervolr te wenden tot den burgemeester of den dienst van bouwen woningtoezicht Ter ferkllUglng van een bon voor alle overige aoortei vlakglas be stemd voor herstelwerkzaamheden op het gebied van de bouwnijverheid wende men zich tol iiet provinciaal bureau Goedkeuring Werken Ter voorziening in de behoefte van ambacht en industrie geeft het Rijlcsbureau voor bouwmaterialen Keizersgracht 15 Amsterdam eventueel noodbonnen uit Deze moeten worden aangevraagd vla de bedrljfsorgaTilsalle waartoe de vervaardigers of de gebruikers van hel object waarvoor het glas bestemd is behooren Ook hiervoor zal slechts zeTdérr een noodljon worden veratrektï GUI voor tulmtora Blunderaars naar concentratiekamp Wegens plundermg in het geëvacueerde gebied te s Grai enhage zijn de volgende personen voor geruimen tyd naar een ooncentratiekjrop m Duilschland geronden Alex Wilhelm Lmnenbank 28 jaar oud Van de Pluyn 29 jaar oud Cornells de Raad 31 jaar oud Jakobus P 1 van de Mey 42 jaar oud 9 Lcendert C de Jonge 23 jaar oud N S K K MANNEN BIJEEN Mussert spreekt De N S B persdienst meldt o a Enkele hondierden N S K K mannen die momenteel met 4 lof ui het vaderland vertoeven w ren met l un familieleden en nabestaanden van gevallen kameraden Zaterdagmiddag m de groote zaal van Kiiasrapolsky te Amsterdam m kameraadschappelyk Scunenzyn byeen allerdringen £tte gevallen zal het hei HlJksbureau In d bureau grondstoffen van voor de voedselvoorziening in oorlogstijd Lange Voorhout 10 Den Haag noodbnnen uitgeven voor het koopen enz van vlakglas bestemd voof het beglazen van warenhulzen broeikassen en bakken Men dient dere aan te vragen bij den fUkstuinbouwconauIent in hel ambugebled waarin het bedrijf van den aanv rager gelegen U op formiüieren die daartoe bU den consulent verkrijgbaar zijn Voor verdere bijzonderheden zie mên do in de couranten opgenomen officieele medodeellnf Na een plechtige ttoodenherdenking voerden verschillende Nederlandsche vèrbmdmgsofficieren van het NSKK het wot rd waarbij zy benadrukten dat het de vnyiroakmg van ons volk en de liefde voor het vaderland 13 die de NSKK de kracht sclfenken voor hun dikwijls zwaren inzet Vejen hebben dea offerhereidheiiA wét hun leven bezegeld zy rusten in vreemde aarde ook in de voorste Imies van het Ooste lijk front Het hoogtepunt van deze door een kameraadsohappelyken geest gekenmerkte btjeenkomst was de komst van den Leider Mlet groote geestdrift werd Mussert door zyn getrouwenibegroet Toen Mussert het woord namrfbriacht de volle zaal hem een grootsche ovatie De Leider herinnerde aan de harde j aren van stryd to i er eveneens veel Idealisme en geloof noodig was om staande te blyven en de terreiui hoon en verdachtmaking te trotseeren Terwyl men ons vervolgde en onze eerhjke nationale bedoelmgen verdacht maakte verkondigde men anderzyds voor het vadenland wel te zullen zorgen Nu dat heeft men dan ook wel gedaan vieren een halven dag en toen was alles voorby Had men tydig naar ons geluisterd ons volk zou op het beslissende oogenblik aan die goede zijde hebben gestaan Na dien hcilloozen broederstryd heb ik Aldus Mussert in het belang van land en volk een pohtlek ingeleid die beheerscht wordt door het devies van vyand tot bondgenoot De beweging heeft uit deze pohtiek de consequenties getrokken vandaar onze vrywiliigersregimenten vandaar ook het N S K K Op de 60 000 mannelyke leden zyn er thans duizenden direct by den oorlog betrokken Niemand kan zeggen dat de Ijeweging mei bereid is voor baar Idealen ook de grootste offers te brengen Indien ik vandaag zou zeggen er ig geen NSB meer zou het er voor de toekotnat van oa land en volk duister uitzien Laat men toch eindelijk begrijpen dat een nederlaag van DuitschluMl Eurc m niet het Uberaliane bet SiodsmtJtmt Pro Juventute in Ja arvergad ering BEDUIDENDE STUGINO DER JEUGDCRnUNAUTEIT Gistermiddag is de jaarltfksohe ledenvergadering vmi Ppo Jtiventute g ou den m het gebouw Axti L l De voonzitter mr JL A van Brontóhorst constateerde d l de door hem reeda vroeger uitgespiroken vreea dat tengevolge van de tydsomstandigheden de crimmaliteit van de jeugd zou stagen helaas is bewaarheid Iteze stygmg i zeer groot en moet eenerzyds wonden toegeschreven aan een daliing van h t moreele peil m hefalgemeen golylt di m oorlogstyd het gevail pJeégt te zyn en anderzyds aan de onwtandighei dat het toezicht d ir ouders op de jon geren aan intensiteit ea omvang heeft mgeboet Het u ndeir dien ometandighedcR dan ook van h t grootste belang dal maatregelen ter bescherming van ds jeugd nauwgezet worden nageleefd L Het IS typeerend dat de maatiregelen betreffende cafébezoek ed het meeat door meisjes worden overtreden Karakteristiek is et ook dat te Rotterdam door Piw Ji ventute belangrylw maatregelen ten opzichte van meisjeg die ernstig gevaar loopen moestea worden voorbereid en galukkig ook zullen worden uitgevoerd maatregelen waarmee naar stellig mag worden verwacht ook de Goudsche vrouwelyke jeugd via den kmdeirredhter in aan rakmg zal komen Wegens het voorbereidend stadium waarin deze maatregelen venkeeren kan hierop thani nog met nader worden tngegaan Geluktg IS te Goudia de styging dec jeugdcripnnaliteit in doorsnee ntat grooter geweest dan elders dit valt althans aan de hand van de beschifc bare gege ens wel aan te nemer defitjtieve gegevens ontbreken nog Ondanks de toegenomen misdadigheid ziin te Gouda de bemoeiingen van Pro Juvenlute sedert de afschaffing der voorwaardehjke v roordceling minder geweest dan daarvoor m vy gevallen werd voorwaardelyke gjatie verleend onder toezicht der vereeneging By de bcoordeeling van dit gotal mag niet uit het oog wonden vef loren dat de gratiev erordcnmg nog niet ten volle was doorgewerkt De secretaresse mevr Van Doom x Smit verliet Gouda en daarmee Pr Juventute De voorzitter sprak den dank der Vweenigtog uit voor het vooitreffelyke werk dat zy voqr Pro Juventute heeft gedaan en wees erop dat aan haar enthousiasme haar energie en haar kennis van zaken het slagen der Goudsche afde lmg gPootendeelB t danken te geweest Het bestuur ward gemaortigd In de plaats van mevr Van Doom een nieu 1 we sectetaresse te i enoenien INBRAAK IN TUINHUISJE In een tuinhuisje op een volkstuin in de Knipp is ingebroken waarbij een heerenhorloge werd ontvreemd Als dader hield de politie den 17 j ngen W M d M aan die het uurwerk voor drie gulden had verkocht aan den 27 jarigen eethuishioM der P S die voor eenige guldens mfede eigenaar was geworden vjm dne ons cacao welkie de knaap thuis lud weggenomen De p Wie legde op dn en ander beslag van het gelaat te wiasohen maar VoorstOm te genieten van de heerlijke ber wereld Hoevele ctuuienden Voeten hadden dat steenachtige pad voor on tietreden en toch was het als waren wy in een longerepte natuur en m een streel waar nog nooit e i menaohelyke voetstap had weerklonken Djeeling en onze paarden moesten nu al diep beneden ons zyn we ha den ze sinds de beklimming niet meer teruggezien Naar schatting waren wij nu nie ver meer van liet verblyf van Darial Chungh en inderdaad by een kronvmlng van het pad kwamen wj opeens aan een fcleme beijgvlikte van een paar honderd meters m het vierkant en welig met graa begroeid Het zal hier wel ergens zyn meende Alfred dit is een mooi plekj voor den heiligen man om zijn geloovigen toe te spreken Dat was het ook en bovendwn was de omgevuig wel geachikt om een niai tuiuinmnend hart tot hoogere dingen te verheffen Het uitzicht van het plateau was overweldigend over ds toppen van lagere bergen reikte het oóg tot een onmetelyke verte waar ds gezichtsemder door de sehitterends sneeu wbergen werd gesloten Wvf zagen rond er was geen mea schellik w zen te zien en geen gelimil werd vernomen behalve het zachte gemurmel van water dat hier en daar in een nietig stroompje tussohen gras en varens en stukken note zich naar beneden spoedde De grasvlakte overstekend beschouwden wy aandachtig de rotsen rondom Kijk diaa nep A myn vriead toeen wees op een openimg m een derrotsen die wel de mgang van ee holkon Zijn lo die nabyheid van het hoiwas het gra 7 verbrand alsof r vuurwaa gestookt Hafldo nep AUred ovennoediftmaar geen antwoord kwam We zullen eens gaan kijken sélhU Wondt vervolgd i3a m m m wsa s Wanneer verduisteren Zee ep t i1 Bar snisr NJ Hua op 13 JM nnr saisr 4 J aar X m