Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1943

V ditg 16 April 1 3 BorcAtu Markt 31 Talcfix ZT4S PMtnkeolas MM GOUDSCHE COL B AN T I f NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cenU pe r numi er 82 te Jaargang No 213IS ChMratactaun 9 TIBTBB Oouda i m JÈ v y s V mÊ l H MA Il r r i hOMIiv ï F m umm Ëm mH j r j r rv wV c iA r aÊ mm eiuf DVtTSCH webiMachtsbeiucht gracbtige aanval op Koeban bruggehoofd atgesidgen Zware plaatselijke gev klen in Tunis 1 r moeder isdatmuh£t WAAROVER FAPI li2 0O VAAKGESPROKEMHEEFI r nairf t n n M im mitn i ii r n DE NIEUWE BONNEN Geldigheidsdui kqasbonnen verlengd De voedingsmiddelen voor kinderen Het opporf DuItKhe weer ieelt mede Bt vijand heeft met renebeittt r f en talrijke panfnerwageiu fffijen a nv l op het KoebanbtM KSien A de andere eaorw ÏÏTfcrt Oostelijke front Toade foea ÏÏUtrijke reveehtstiaBdelInjen plaat JUn het front in Toni mUJukten iilaatwUjke enwtere en klel2Jr aBvalleB van éen vijand na Ï M revechten Eemee kleine bresïiwtTdeD door onraiddeliljk onder tegenaanvallen opgevuld fmroaut gevechuvhegtuigen en gey iwdiUvlifge voor den korten afstanfl JaSen vijandelijke gemotorise e itfudkrachten die naar het friéol Ijifrfieerdcn aan en brachten den Mlonnes danzienl ke verliezen t jk DaltMlie torpodomotorbooten hebben la den nacht van IJ op 14 A rU l Ui Kanaal een Brltsch konvooi aan lllen onder eigen verliezen of hade brachten ilj twee Bri he torpedojaiers tot zinken en befchadigdeu rt een patrouillevaartuig en en liltllterlemotorboat zoo zt ar dat die GOUDA ior prachtig Rotterdam Zaterda g n Map t dag de colfecte Mede iMtnenj de buurttchaptlioo den Oosf West en Centrum dunle IK de inwoners van onze Itad t oor al hun fli ten luelfce y moor de getroffen intoonerf oan Rotterdam f er beichtfcfcinj he b n gesteld Ook dank ik hen die hun vr jen tijd hebben opgeofferd om bv deze inzamelinfl bchulpzpom te zijn De mjamelinp heeft al onze ueruiochtiiiffen overtroffen Veel en spontaan ts er gegeven door alle fcnngen uan de beuoDcina Zoierdajf en Maandag a $ zullen df eollectonfen bt een fmanciecl offer komen vragen Geeft met milde hond en lont Gouda foonen dat het aan dtspitj fcaii slaon en weet te offeren voor onze getroffen landgenooten De burgemeester an Goudo E A A LfERA Voor de volgehde week zijn voor Mt koopen van dë gebruikelijke rantleenen brood beschuit en aardappejta aanienezen de bonnen 17 Op de kMiaen voor brood lal voortaan 1 tioen verkrijgbaar zjn in plaats looals tot dusver 50 gram Veorts is bp bon 17 van de tabakspw 1 rantsoen tabak naat keuze Ukbaar geeteid or het koopen van vleeseh zijo het tijdvak van 18 April tot I Nel geldig verklaard de bonnen 17a Y t 1 rantsoen nb v66i V rantsoen en m 19 reserve voor Wt rant en m 21 en m 2S reserve voor Vi rantsoen Qednrende bet vierwekelijksch tljd van Zondag 18 April tot Zaterdag JSl 250 gram pealvruchlên 09 rj M 100 gram vermteelli enz op SM kaas op de bonnen 5 542 J M bloem op de bonnen 544 545 S ea 547 tapiemelk op de bonnen 19 melk op de bonnen 17 18 Z3 ♦ neil ep bon 4 22 f r ÏSO gram rU t voor kinderen Z n 1 jaar op elk der bonnen 17b m Uadervoedsel SS gram gort J aderen van 2 en 3 Jaar op elk O fnen 7 en 19 kindervoedsel JJ cacao met sniker voor WnJT Mt en met 13 Jaar op de bonnen Jr 4 Ji roscrve gram chocoJ boa 17 van de versnaperln ï 5 n en ItO gnim sidkerwerk vf bonnen U on U vaa dete iJJjl 1 voor het tijdvak van Zagjy April t t Apnl bon 17a mw rantsoen en H Voor H raatsoen boter mar JJ t of nudvat IflTjJ lull V de bonnen 8 Hlig 4 20 reaanre een ei orden j VBKKEUGaAJL IS W w vt alleen be k Temletigd kannen worden beadipawd ZU boorden een taakwidp vu M ton in den crond dat een te bnip geaMId kleiner vaartuig in zijn ondergang meesleepte Twee tprpedo s troffen een ander schip van 1004 ton dat in zinkenden toestand uit het gezicht raakte Behalve een atormgsaanval op O0sjrOuit£ch gebied hebben afdeelmgerf vijandelyko vliegtuigen m den afgeloopen natht een aanval op Stuttgart gedaan Door bomtreffen op de woonwyken der itad leed de burgerbevolking verhezen Nachtjagers en afwcergffcchut aohoten ten minste 23 Briteohe bommen 5rerpers neer Voorts werden gisteren 5 vyandelyke vliegtuigen vernield aan de kuat van het bezette gebied in het Westen Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht en zwaren aanval gedaan op de Industriestad Chelmsford ten Noord Oosten van Londen Nadatj talryke brisant en brandbommen waren neergeworpen ontstonden groote branden en werden groote vernielingen aangericht Keuringen voor de WaffenSS en het Legioen Het Sü Erutzkommaiuto Ntcderlande deelt med Nederlanden van Arisch bloed in dan leeftyd van 17 45 Jaar ook gehuwden die Itchameltik zoowel als geestelijk goed ontwikkeld Kljn en zich geheel kunnen geven aan de eischen die de opleiding hun stelt kunnen zich btj genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden Thani bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dlenatvervnlUng in Nederland In een pertaal wachtbatalJon Gesliiiledea dezer vrUwUUgerLhebben gelijke voorrechten als tU die dlerfW in da Watlen S S ol bet l esloea kostwlnnersvergoedlng kostelooze liekeBTetplegllig extra leTensmlddelen enz Tijdens deze keuringen kunnen zich ook kindervoedsel 250 gram n st ed Kmdeien van 2 en 3 jaar die tot dusverre ook rijst ontvingen komen in den vervolge in aanmerking voor 500 gram gort e d Voor deze kinderen kan daarom 250 gram gort e d betrokkffn worden op ellc der bonnei kindervoedsel 17a en limdervoedsel 10a Deze met kindervoedsel gemorste bonnen zijn by fe laatste uitreikmg v ton aan kmderen jonger dan 2 jaar en kinderen van 2 en 3 jaar verstrekt De geldigheidsduur der voor kaas aangewezen bonnen algemeen 527 algemeen 528 en algemeen 529 is verlengd tot 15 Mei as BON 17 VOOR BOTER ENZ Van Zaterdag 17 tot en met Woens dag 28 April geeft bon boter ITtfl reèiit op bet koopen van 250 gram botefl of margarine dan wel 200 gramb en braa ivet of gesmolten runflTCTUe bon 17b ibotei geeft reotit op het koopen van 125 gram boter of marga nne dan wel 100 gram bak en braödvet of gesmolten runidvet Men zal genoegen moeten nemen met die artikelen welke de leverancier in voorraad heeft De geldlgheldsdunr van de bonnen boter 13a en 13b boter Is verlengd tot en met Woensdag 28 April BET TWEEDE EI Bij de a mwuzing van bon algemeen 540 voor één ei is de vorige Week bekend gemaakt dat voor jienoneen beneden den leeftijd van 21 jaar een tweede ei zou worden verkrijgbaar gesteld Thans kan worden medegedeeld dat hiervoor de bonnen reser ve 220 i serve 3 20 en reserve 4ÏO zijn aangewezen Deze bonnen dienen voor Zaterdag 24 April bu dan detaillist te worden mgeleveid des gewensoht tegen ontvang tbew j De detaillisten zullen deoe eieren aoo tpoedig mogel sHewren iruztano in de DisTürairm VAM VOEDINGSHiDDELeN VOOR KINDEREN In de regeling v an de duslirlbutie van voedingsmiddelen die niMr hun aard 4ris reget voor kleine kimteren en aui De bftssli s van het Zuld rparkbaÜ warden sclioongemaakt oor het komeode zwemselweti CNF M yer BiMtCfUaitd DE STEM DER S S Luistert op Zondag 18 Apnl vin 1130 tot 1145 uur over den 2cn4er Hilversum I o golflengte 415 meter naar de stem der S S Onderwerp een reportage over dp uitreikmg van hlèt Reichssportabzeichen m Avegoor diegenen melden die tot de eatmaanséie S S in Nederland willen toetreden 11 3 43 0 11 uur Hengelo DeuUdies Baus r 17 V41 IS 17 uur ZwoUe Hotel I tés Markt lt 4 43 l 11 uur Groningen Coneerthifia Poelestraat i 18 4 43 IS 17 uur Leeuwarden Hujie Schaaf Breedstraat 111 4 43 13 uur Amsterdam Seh I lepenweg IS 20 4 43 13 uur Utrecht NV Htli Oude Gracht 245 i 21 4 43 13 uur Amerifoort Dienttgebouw Leusderweg f 22 4 43 13 uur Den Haag Cat SfB Hout Bezuldenhoutschewel NederbuMiKhe Vr iwiIUg ni iitUdea ia Oosten SS PK ZschSckel O If gelmgen bestemd zijji ijn eenige wyzigmgen gebracht Voortaan zal men op de resp voor melk suiker havermout gort ryst en besohuit aanige ezen bonnen ook wanneer deze m het bezit zijn van oudere personen de hiei onder vermelde hoeteelheden kindervoedsel k unnen betrekken Tegen inlevering van een melkbon naar keuze l i liter gestandaardfeerde melk een hoeveeihetd yoghurt bereid uit l i liter gestandaaidiseerde melk 1 liter eiwitmelk 0 8 liter gecotidenseerde karnemelk met bloem en suiker O 8 liter z g gecondenseeirde kar nemelk d 12 liter gecondenseerde karnemelk met bloem 1 2 liter gecondenseerde karnemelk met voedmgsuiker 1 6 liter z g kindermelk 1 Itter g kinder yogbuit 1 4 liteir speci aal ats kindervoedmg bereide pap 175 gfam farine lactjee Tegen mlevermg van een suikerbon laar keuze 1000 gramNWiKer 1000 Tam voedlngfSuiker in poedervorm 250 gram voedmgssuiker in vloeibaren vorm Tegen inlevering van een ha vermoutbon naar keuze 250 gram bavermoiit havarbloem havervlokken h veirgort of gemengd meel 256 gram voedmgssuiker in poedervorm 312 V4 gram voedingssuiker m vloeibaren vorm Tegen in evenng van een gortbon maar keuze 250 gram gort gortmout gortbloem gemengd meel grutten aUe soorten of aardappeltapioca 4 ti er gortpap 3 pakjes gemalen gort bereid met gemalen magere blokmelk met suiker 250 gram voedingssuiker m poedervorm 312 4 gram voedmgssuiker in vloeibaren vorm Tegen inlevering van een rystbon naar k jize 250 gram rust njstgries rustemeel rijsteblöem 250 gram km dermeel alle soorten 250 gram zui vere tarwebloem 250 gram speciaal als kindervoeding berllde gortbloem 250 gram voedingssuiker in poedervorm 312 4 gram voedmgssuiker m vloeibaren vorm Tegen inlevering van een besohtutbon naar keuze 70 gram beschuit ongeveer 100 gr n brood een rantsoen gebak 75 gram z f kmderbescult 100 graan voedingssiiiker in poedervorm 12S gram voe tetgs8uiker in vIoeit axen voraa Tegen inleivering van drie besohoitbQiWten naar keuze 250 gram speria als kindervoeding bereide gorwloem 250 gr n zuivere tarwebloem 250 ram kindenneeU voor zoover dit uit andere grondstoffoi is bereid dan ryat Kmww iiiin nn ia ia n awwiisii NEDEBLAND8CHE KRi iG8 GEVANGENEN IN FVKIJOKA EN OSAKA Het intormiatie buireftu van het Nederiandsche Boode Kruis Koi te Voorhout 14 te s CJravdnhoge ontving uit Japan opgavep van Nederlandsche ki igsgevangenen m Fukuoka en O aka Wagens liet ontbreken van adressen en verminkmg dter namen kon omtrent de on ervolgende pe sonen nog geen bericht aan de f unilie worden gezonden F u k u o k a leger Makassar ag lutters pa frissarj petrus flissaard antoon flissaard ca denlcelaar anton orommelm hg sohaaffer hp Salomons taj nieuwenjuys e maicar fa altmgdiiclo4txt w hamm jwk rogerdecampa nolle jw looye jh hardenberg ab sohenikhuizeo wf holtrop jc alexander Si grootbluemink ja giootbluemnmk wa degraaf j vandeutloogen ph kroa j ag kraayenbrinr jT prins hr voEl jf voU jp banse P banse f fontein be mliller Iva muller hr muller kr piclaat kw prma max vanujk jg soheepe Leger Menado ej kruimel ma lefrandt md hartman j ennen F u k u o k a marine Sailors Dutch naval airtase Socrabaya we stavers wa albrecht nh oosterhof ms vei linden sa melger jm mangmdaan je pattynama ftij huffner ge sunort gl zwiers g hartmg ra apon ee dumas pk vandomburg v mannussen fj johann h vankempen gj merhng eg vanmmde tjh snellenvanvollenhovm pa theuvenet wf revoet m pauius g debruyn rw latumeteh cc demey ahw vmkisailcrs wa van leeuwen wm vanvoorthuysen ajf vanzanten ha loos ef desera h wiigen hl vossenaar hj putteiftar gb isely we zom rdijk la albmus fj heyl ma dekooier me kuihr cej couwerens ja vanhngen iw iiMUl e moorees j pratas k jw te Jlers Ijo teraberge wi vantangeen QWf veelihgs ewa d3iïar jlve wiel bg Ihssinger je o inUart c odm aa ca maat pf cortvTicndt ptaw a gia r rosenquist hd w jTiveldt re vandentouw Osaka marine Secondoff hj penning chiefengrs jc eynwactiler ba meeihuysen secondengr piet van tilborg thirdengrs j knoop alfred maugenest km hilliger oorpo als her sctiouirae av leonardusbootsman we devnes sailors henry nteuwenboom ca netten pp pruys mèf lauterbach pi apfel jcs vanderley Jhl deviso sfp schelimgs fb manuel antori westerkamp rg ca ter gotivemements na y captains viiUiam var hoboken a n alfrmk socondengrs henry vanbeugen pa blommaert Socondoft Ijp asjes Familieleden enz ge leven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent deze personen tot bovenf etioemd informatie bureau te wênd n 1 AfmnAwmmimiSiMnnmtiOMinaii PRIJSVRAAG VOOR FEN NIEIW GESC HIEDEMSBOEK VOOR DE I AGERE SCHOOL De secretaris geneiraal van het departement van Opvoeding etensohap en KuItuurbcïAiêrming heeft een pryavraag uitgcs ohreven voor een leerboek ove de geschiedenis van het Nederlandsohe volk ten gebruike van het gewoon lager onderwijs In dit leerboek dat zoodanig moet zyn ingeridit dat erd Cre leePboeken voor het voort g tet en uitgeibi id lager onderwys erop kunnen aansluiten dienen het ontstaan wan ons volk uit de wereld der Germanen het verband met het Duit sche ryfc zyn ontviikkeling tot zelf standige natie zyn voornaamste militaire politieke en cultureele prestaties zyn groote mannen aismede zun huidige plaats en taak in Europa te worden beschreven De liefde tot het eigen volk moet in dit boek worden opgewekt en aangewakkerd en voorts moét e i gepaste nationale trots worden gewekt Het nieuwe boek zal den onderwyzer de gelegenheid moeten bieden de toekomst yan ons volk in grooter verband tie schetsen m samenhang met het gebeuren v n dezen tyd Het dient een bezielenden invloed op deieugd ujt te oefenen De op te nemen illustraties gullen zooveel mogelyk bygevocgd en anders nauwkeurig e nschreven en aangeduid moeten orden Onafhankelyk van het honorariuim voor het ten druk gekozen manuscript worden als pryaen beschikbaar gesteld 1 vwi ƒ 1000 2 vfui ƒ 500 4 van 200r De getypte manuscripten worden onder pseudoniem voor 1 Augustus 1943 ingewacht bü het departement met de aandHiidinig Prysvraag geschiedenis van het Nedferlandsche volk en moeten vergezeld gaan van een verzegelde envelop met hetzelfde pseudoniem als opschrift en bevattende naam en adres van de n schryver s De beoordeeling vindt plaats door een door den secretafis gener nader a n te wyzen commissie BURGEMEESTERSBENOEMDNOEN In de Donderdag gepubliceerde burgemeestersbenoemingen is een onjuistheid geslopen De heer W Van Leer uit Leerdam is n I niet benoemd tot burgemeester van WiUJervank zooals gemeld doch tot burgemeester van Leerdam Tot burgemeester van Wildervank IS benoemd de heer Hulsebos uit Groningen i M swHs w ww s ii M aMiasawi a siM W ii K w I Wapn verd owteren i Zen è MO onder 2 4 i Maaa ep 17 0 mtAtt 5 S4 Vrooiyke kameraad schapsavond DOOR EIGEN KRACHTEN SUCCESVOL VERZORGD Enkele maanden geledeiv verzorgde een groep amateur artisten het programma van een kameraadschapsavond voor het personeel van de N V Holland Nantic Dit wekte de gedachte op Zoo iets kunnen wy zelf toch ook wel en dus toog men aan het werk roet als resultaat dat gisteravond de Nieuwe Schouwbuig geheel gevuld was met een opgetogen publiek van personeelsleden dat de prestaties van tiun arbeidskameraden pan de andere zyde van het voetlicht terecht zeer waardeerde Het tooneel w as voor deze gelegenheid prach ig met bloemen en planten versisrd In vlot tempo werd een ryk gevarieerd programma geheel met eigen krachten opgevoerd Hat eene nummer slaagde iets beter dan het andere maar a le medespelenden deden hun uiterste best Van ae verschil ende opgevoerde tooneelschet jes 1 bijzondfer geslaagd oovvel door spei a coïrfumeenng het leuke stukje Het vvassenbee dtiüpel Een tenor zong zeer verdienste yk een tweetal liederen Ook de dans was niet verg ten vroolyk en kleurig die kiom pendans sierlyk en gracieus ditf andere dansen Een pluim ook voor de accordeonnisten Het Hawaiian trio had m het begin wat pech niaar herstelde zich lat er De conferencier rymde de nummers aan eikaar met goedmoedige spotversjes op funcüonnary ben uit het bedryf terwyl een orkestje de stem mmg nog verhoogde De fmale was een kleprig en pakkend slot van dezen zeer geslaagden kameraadschapsavond GOUDBEZrr VERZWEGEN Ambtenaren van den centralen controledienst hielden voor een bepaalde zaak den 37 jarigen fruithandelaar R K uit Resteren aan Toen de ntan op het politiebureau gefouilleerd werd kwamen vier gouden tientjes en vyf gouden vyfjes te voonschyn die m stryd met den inleveringsplicht waren a i tergt houden De mimten zyn m beslag geroqnen en er B procesverbaal opgemaickt BESMETTELIJKE ZIEKTEN Ove de week van 4 tot en met 10 April zyn de volgende gevallen van besriedtelijke ziekten aangegeven Belgambacht 3 Bodegraven 1 Gouda 1 Gouderak 1 Hekendorp 1 Moercapelle 1 Moordrecht U Ouderkerk ad IJssel 1 Sohoonhoven 4 en Waddmxveen 2 diphtiherie Bergambacht 3 Gouda 2 en Nieuweikerk d IJssel 3 roodvonk Ir L I M FEBEB De burgemeester van s Gravenhagc heeft op zyn verzoek eervol ontslag verleend als ambtenaar van den iurgerlyken stand aan Ir L J M Feber oud wethoud r dier gemeente tJians wonende te Gouda Wat Waar Wanneer Schoawbnrf Blascoap Mtvrouw de McKUreue met Britltle Hornev en WlUy rtltüch A nv n uur ZoRdaf vanaf B uur Tklüia The ter Met den lielm geboren met Jel Bruynlnckx Aanvang uur Zondag vanaf 3 uur Bennie Bloicoop Ju ill met Maria Andecgsst en Albrecht SchSnIiali Aanvang 8 uur Zaterdag vanaf S 30 uur Zondag vanaf 3 uur Zaterdag i en Zondag 1u uur 10 30 Liefde In Vt meet met Leo Slezak Iteuiüe rejrer Muzikaal cabaret progiammt Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf uur 17 en 1 Apror Buil aui huls sn straatealitct voor getMManea van bamlwidcinsiit van Itottsrdün W April t J nar tnenwa ReluinwkiHg Ojvoerlng poppenipelen SneeawwltJ os leven dwergen en Jan Kl auen W Apr M MW Cestnit Uning J W Kaeks er Hm asrwn spelwi w luadlwl APonnKimHHCNii t is geopen de naditi alMta voor leneeamiddeteB Apoth Om WastliannM Teek Pax Jaarvergadering Chr Vrouwenbondr EEN AFWISSELENDE AVOND In het Veemarkt Restaurant waren gisteravond de leden van de afdee Img van den Naderlandschen Christen Vrouwenbond In grooten getale bijeea ter by woning van de twaalfde jaarvergadering De presidente mevr C Pitlo v d Endt hield een inleiding naar aanIgidin g van Psalm 47 Hoe groot i in vele menschen de moedeloosheid reide mevr Pitlo De beste dingen des levens worden hierdoor teniet gedaan Men tracht God te ontvluchten en te vraag weerklinkt Wie zal ons het goede doen zien Het goede leeren wy echter alleen zien door het oprechte gebed dan zal Hij het hcht Zims aanschyns over ons verheffen Mevr Pitlo besloot met het psalmvers Zalig hy die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft Een klem koor onder leiding van mevr Sprik Ringeling zpng eenig Paaschliederen H erna bracht mev r Sprik al secretaresse der afdee ng het jaarverslag uit dat spreekt van een prettig vereenigingsteven en van een toenemende stygmg van het ledental dat thans 225 bedraagt Daar de pennrhemeesteressp mevf Dercksen door ziekte verhinderd was gaf mevr Pitlo verslag van de financiën Fr s een klein batig saldo Mevr N Waiboer Bossers bracht verslag uit over de afdeeling pr aganda Met zeer veel aandacht werd geluisterd naar de voorgelezen hetsen en declamatie v n de dames Bol Lafeber en Blmderswiik Ook over dft Armeensche Zending werd nog het een en ander verteld door mevr Boj Mevr Pitlo sloot dezen welgeslaagden Svond met gebed WEER TWEE RIJWIELEN VERDWENEN Er zyn twee heerenfietsen oii vreemd een uit een poort aan den Kleiweg en een voor een winkel aan den B tekerssingel Helpt Nederlanders Vaderlanders Vaak waren tao daden groote Hoe spontaan ujerd uaafc BChoIpen I den alïertirootïtei noodJ Wóren w ook verdeeld in klassen Vroeg men hnlp t ging al terztf d Bendrocht deed 0B samen fcotnei OndanTcs godsdienst of party Wéér it er vetl leed te sttllen Reikt Ifcander diu de hondf Wéér vraagt men uto hulpuerleemnjl Voor wi dierbaar t ader andf DutZenden uon Rotterdammer RaakteH alles alle fcuiijt Kleedmp huisraad schoeisel dekking In een paar minuten d Toen t lawaai der bomtnenuierpert fn de Maasstad km verdoofd Waren duizenden wan menschert Van hun eiffendom beroofd Hier meet hulp uiorden geboden Hulp door heel ons uadertand Laten lue eendrochtip flewen Noor den eeuuienotiden trant Morgen fcomt men collecteert Voor t geteisterd Rotterdam Geef spontaan donfcbaar gedenkend Dat fcef u niet ouerlcwam Geef met milde hand uio gaue Neen mooie er een offer van Zoodat hisrdoor don d Votfcsdientt Menschen vürkehik helpen kan Nrêdërian4er f Vsdertandersf Toon tt toeer w rwchtig groot Leg oereed tgeen g kunt masen Londgenootm r n In noodf HINK VAN HMSWIJK