Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1943

o 2 4 MAMANHOIIMI SPAAfc B9DE RUKSPOST SPAARBANK VDORKtffNE BEURZEN if MRZE6EU VAN SUNT Inderdtjod zóó snel moei U om j en rusiiQ onderhoud vrogen met den veriegenwoordige o De Centrok levensuerzekenog Moolschoppii Niemand weet immers vvot morgen kan gebeuren en een polis von De Centrale 15 het béwi s von vooruilzipndp zorgen vooi Uw noosien DE CENTRy LE lti nilraat 28 Den H ag 4 a BEBLUN t Op 8S jarigen leeftijd is gittertn hi ft R jïümis overltden de heer H Utrhjn oie ge luren ie 54 jaren van 1874 1928 r€ emn coumnt boekhoudt vi t bU de benkiarefmma wed Knox It DortlwKl en als zoodanig een voor velen iwkende persooiilukheid m geweest De teraandebestoMin van zijn toffcJijk overschot i l gescnieden Maantte i te heW drie op dt Al emecne Bef raolpliMts vomMt D o S IN AFDCEIJNO TAN JODAN BOYS KAMPIOEN Aa Zatcidag speelt Jodan Boyi XtKtn DOS Rotleidan aanvanf J 30 uur DOS Itttn vmige wet liwlig tlegd w kampUin tfl toen zij met 12 1 van SSM won vagtgestelden maximum ko lprus d level de potten 4 Bi levenrg va i plantgoed van a w I kende jcwaïi cJt of dat nog vrt pie d iJJj I it worden nu f en ten loopt piUpnal rekening ttordp gtbrac n u ke ifcüeliiblvcrhoudmg s aan tot de hierbovpn ve T iï pnjztn 1 i De overige levenngs n belalmgsvowwaarden mogf voor de afntme r e gunsMger ijn dan die welke cp t Me jéy iwerden toeffepacl Het vragen van hoogere prijiA wo tn overtreding aa de Prijzenbe Ch kkirg tm Vo 1 vervolgd j 1 OISTBlBtTIP U ER EN ST VAL TM It Ut KW RTAAI De ondein ïrirgen mge cJ reven biJ tt vak er ondervakgrocper oer Bedrijfsgru 1 Uoutveruerkcnde AmbacMen behcoier i 1 öar rager l or ijzer en st al co t et Mi 1 kuartaai vöó l Mei at m te diener b bae 1 vak en onderv kgroep AdresiSer raealfc rrakerij bthargerij en tfitlee df Büfc slraat 143 Utrecht Rolluiken markiezen i aiketMoerei n andemakt ij buovr ait bor telmakeiij WaaisdQrperwcg l enR j KgLtipenj doodkiitenmaker PhoeniiMiw 26 Dein Carrcene en WBgenboi Bqe I straat TO Le den Bieienmatten enz £ j h ttraatSa Gerei uiden De aapvragcn dien n te ge c eiier op ta 1 f r rulier a te verkrijgen ƒ O 05 o r bij oeKflTei Bn Koopbancc Eij Kvu ffl érfermullertin ptege men cv ei eg net 4bi leverart Ser er vermelde de vak of c ön HMMr tact ur J O Wtnten Buttcrdam LtMl rcdacteur voor Gouda en Onutfeken r TIetei üuuda VeractwoordelUli voor d admrtatitiM L AkkendUk Rotterdam Ult nlMer N V Botterdamach Nleuwablad tardam HUWELIJK Meden overtecd zacht en kalm onze beste Man Vadtr Behuwd en Groolvader de heer HUBiRTUS BERLtJN In den ouderdoi van bijna 85 jaar Gouda G J BERiaJN Nicuwerkerk Amersfoort A 3 WITKAMP Birlijn Dr G J BFRLUN A BFHLIJN Bcrg sma TINEKF WITKAMP HERMAN WITKAMP Gouda n April 1943 Rusthuis Geen bloemen De tcraardebèstelUng 7al plaats hebban Maandag BS op de Algemcene begraafplaats te Gouda Vertrek van Rusthuis te a oor sii I I II lllll DuB4M es H r n dta mn galokloQ humMUBdi huwabjli frsMehM i glttitsn Klin T n vol BUREAU HILVERSUM i KEXMERSIiAAN 13 TEL 7081 HILVERSUM Oaa kviloor li iter ff d m f beachaafda rtUtwM d M gek Nedulud tonder poMtta o mkonwa votImmh fcemiddaluig nlrt Schrtjl Mia Tol vwtrouwflB Dw kMw Bw d l ona fcantooi U vaa U n kan tun it bittchtwgen kant U koxtalooa in blanco couTcrt amrutoan ondet auikM vaiMlpikoBduig Biiraau atut ond Vio weU k r on U hel kanicor mm da M2XCT I 2EXERHEID vui slagm Hiermede gev n wi kennis van het overlijden In den ouderdom van bijna tS jaar van den heer U BEBLUN die van 1874 tot 192tl bij onze Irma werkzaam wa9 en aan wien wij de mcest aangename herinnering bewaren Gcuda 15 April 1943 Wed Knox Oortland tand dan gauw uitgetrokken zijn j Heden overleed zacht en kalm tot mijn diepe droefheid mijn lieve Vrouw MABIA ADRIANA KNOELBREGT geboren Boot In den ouderdom vaa tl Jaar N M ENGIX3REGT Goudd 15 April 1943 Burg Martenssingel 99 lHfiiit UlfitiOüt De bekende n onbekende ihuldei t hersVfr onbeheeide nalatenschap van mejuffrouw MARGARïn llA SOüFFREE ol SOUFFHÉl gewoond hebbende te Gouda en overleden te Loosduinen 19 Juni I9 worden opgeroepen om op 26 Mei 1943 tien uur te verschijnen ten kantore van notaris J VAN KRANl NB JRG Bleekersilngel 74 te Gouda zullende alsdan de rekening en verantwoording worden afgelegd w lke sedert heden met de liewijsstukken ten gezegden kantore ter inzage ligt en du st huid vorderingen worjöen voldaan voor zoover het Wdrag der nalatenschap toereikend zal mn tevens kunnen bekende en onbekende erfgenamen zich aanmelden echter levert de nalatenschap een nadeelig saldo op Namens den curator in de onbeheerde nalatenschap J V KRANENBURQ notaris Ambtenaren en vast partip personeel tot maandinkomen zondr borg wettelvjk tanel ▼ lug en discreet IManritswec 4S R dun C InL postz v antw en af wikkeling schiiftelyk GEVRAAGD een Iroodliezofger Aanmelden Stemland s Bakkarijan Kantoor Nieuwe Haven Wilt ge Uw rijwiel graag missen Neen Dan is er geen andere raad dan eenrcgalmallg grendig en vakkundig nderheud Oe moet hel dan wel ten poosie missen want we hcbbW erg druk maar de mogcliikheid van een langer gebruik oHcrtje steUig waard Talm niet brengt Uw ets naar N M VAN LEEUWEN Burg Marlenssingel 100 hoek l tscllaan Tel 35 Ucvraagd WONiNO ol fed v i mning met gebruik van keuken door ong echtpaar londer kinderen BricvcR aan W H CROEN DBH lie9to H 143b Rotterdam Woningruil Aangeboden Benedenwoniisa te HiHecenbert voor dergelDke woning te Oouda Brievtn no O 2545 bnrcaii van dit blad WteechcrV Vfngt mUiSninMEISIES l ten Qink loon Blieven no Q 2530 bureau i d blad Last van concurrentie Plaatst hier Uw adverte OmClEELE HSDEOfcLUNGEN GELDIGE BONNEN ADVIEZEM 2 VAN DEN T f voeoïhgsraadW M APKIL T M t4 ATKO 4 nut Brood f gelnk H A 1 rusts Brood of geb 11 B 1 rants Beschuit brood of cb 17 t Kr Aardavpeien 11A gUi EN RALWE GROLKTEN AANMAKEN Van h t anmaken van ila n rauwe groen tenblaat es hangt vet l ï Het surc ai da gerecht B aat of vaU tl mee De ingreijitnten die vie daar p het oOs bUk het bfttc voor kurmen iiebruiken itn gekookte aurdattpeIcn pepersurrosaikt Aziin zotit mt terd wal ü t en dev ew n cht wat tukt Het vocf t an van alles zijn watti tat temelk een restje aoep waltfr met e ii boi iltonbkikje Doet het toevoegen var een t inkruid kunnen Mie den smaak vmi eer e a je veranderen en bovendien de voedirK woardc verhofgen Een goede n ni r om sla of rauwe groenten aai te maken i Kart voor den msa tijd de groer e zeer goed ua i chen laten ui lekken en oo noodlg fijn ijden of raspen Een enkele gpkookte a rdïtppci fijn wiijvtn en vermengen nie zout Kuikcr pepeibUrrogaut mo ttrd azijn aroma en wat water of ander vocht Het mengsel tol een gla papje roereii het etn of andei tuinkr d bv petel t Ie venkel f be look fijQf iiijdfn en aïTIi het Fausje toe fjLgeni De sla of groente goed n et het aau ie AANKOOP ONGEKEIJKO ZAAlt MNZAA De datuin tot wt ken niet te ei t eer emd lynzaad oor export irsg worden earpekrcht oorspronkelijk vastpe teld op 1 Febïu ri 1M3 wordt gewijzigd in 1 Juri 1M3 1 K Aardappelen 17 B 1 T 17 17 APRIL nni n APRIL 1 taats Bot r tU marf of bak en braadvd H nuts Bet r adfvnuuw et bak en braaMW Q 17 B m UA en UB boter verlengd tot en Biet 28 April Ü APRIL T M 1 MEL 1 lanti Vleeach of vleeschw 17 A 4 rants Vleeaeh of vleesehtrv 17 B 1 rants VI of tI w 4 23 M 19 Kes VA nuts VI of Tl w M 2l Jn 23 Kes 18 APiOL T M 15 MEI 1 Kg Sniker 548 Alg 1 tants Jam 549 Alg t$t gram Gort 550 Alg 58 gram Havermont 551 Alg 258 gram Peolvniehten S5Z Alg 188 gran Vermicelli ni S53 Alg 188 gram Kaas 5 1 m 543 Alg 1 rants Bloem brood of gebak S44 t m 547 Alg PLAAT$ELIJl NIEUWS t Liter Taptemelk 17 18 19 1 Liter Melk 17 18 19 SH Liter Melk 4 22 Res BOSKOOP Predikbcnrt Vr dag Gerei gem 7 UUT ds H Ligtenberg van Viaardingen Uoktersdiedüt As Zoticteg dojtter A J Z wa tendij k elef 55 teraardebe telliog mev Ouwerke k Onder zeer groote toeUmgsielling is op de Algemeene BegraaXpiaats het stofffiuk oversdiot van de acor een ongeluk om het leven gekomen 40jange mevr F Ouwerkerk van Sch ii k ter ruste geiend As de groeve voerden het woord ds Jacobs predi kant dr Ned Herv jieikeente en de burg neeistCT dr mr VMerk die na mens de geheele bevolki deeinenling betuigde Bulp aan Rotterdam Zaterdag en Maandag as zal hier ter plaaise een huisaan huis en een straatco lide gehouden worden ten bate vtn de dtxtr het bombardement getroffen Rotterdamsche bevolking De burgemeester wekt een ieder die daarvoor gelegen heid heeft op zich voor het co lectceren o an te melden 2S0 iram Rijst 17B en MB Ktndervoedsel 258 gram Gort 17 A en 19 A Kindervoedsei 158 gram Cacao m suiker 3 21 1 21 Res 188 gram Chocolade 17 Versn 188 gram Suikerwerk 18 19 Ven n BIJZONDERE RANTSOENEN 1 stuks EiCfCa 540 Alg 1 stuks Eieren 2 28 3 2e 4 20 Rcs 358 giam Sinaasappelen 3 15 4 19 Res 1 rants Eenlidasaeep 53 Alg 1 rants Eènheidaieep T 1 rants Waschpoeder S3S Alg 1 rants Waschpoeder T 1 rants Toiietzeep T 45 gram Seheeneep N Textiel maancn De geldigheidsduur van de volgende bonnen is verlengd t m VnM S 31 Apnl 514 Alg Fenhe dszeep 515 Alg Waschpoeder S Eenheidszeep Wa h poeder Toiietzeep Kaas 527 t m 529 tfSt en met 15 April K 1U LITKNiVpEN en BEWAREN V USTELUNB VOON UI FZENOINS HAAR HEjFt BUilXNLANO De P B H voor Waddmxveen Reeuwiik Gouda en Boskoop deelt aan belanghebbenden mede dat 7ulks in afwijking van vorige publicaties de werkgevers en werknemers in 1 and en Tuinbouw geboren in 1918 1919 en 1920 zich kunnen melden op Maandag 19 April 1943 Op Dinsdag 20 April 1943 71 die in 19J i en 1917 zijn Kebortn en op Woensdag 21 April 1943 zij die in 1914 en 1915 ijn gebtiren Zij die in een ambacht voor de Landof Tuinbouw werken en 2ijn geboren m 1914 i m 1917 kunnen zich melden op de voor hun jaargang bepaalde dagen m de Lunchroom V d Water Dorpstraat Waddmxveen e Inwoners van Boskoop kunnen ziLh melden s morgens van 9 12 ingezetenen van Gouda Reeuwijk en Waddmxveen 8 middags van 13 30 tot 17 uur Voor personen geboren in 1893 t m 1913 volgt nadere publicatie Voor dtn Prov Voedsel comm voor Z Holland De Plaats Bureauhouder beneoiliiillieileii GelruiktlEEIEI of een binnan en bi Sneven Ooudsche Courant Markt 3 Oouda Ter OYsrnane aaogiboden te Gouda een goed l eklaiite ZAAK met atraatwijk in aardappelen greenien en Iruil beschikkende over royale toewijzingen wegens het ontbreken van een opvolger Liefst met woningruil Brie no O 25M bur van dit bl J F HIJKOOP op de nieuwe Carlboii en op de Hevermeulbon Vrasfl U r in Hmnlmr ilM t Adri van Maaren Wijilstraat 13 N tEVIMtD NET MEISIE voor de huishouding vo6r dag of dag en nacht levens ncHe Werkster voor I of meerdere dagen per week Mevrouw de JongVollmers Wijdstraat 24 Denkt om Uw Plaatst U reeds Kielnti r Uw adres BRUIDSBOUQUETTEN GRAFKRANSEN en olie soorten BLOEM WERK Vakkundig opgemookt met Itte klos materiaal Alle loonen groenten en bloemzaden lobokszoden BLOEMENMAGAZIJN DE LELIE St Anthoniestr 9 Tel 2463 AANUa m ONDERHOUD VAN TUINEN Onze G K iroopwafelen zi n lekker veedniogn en gezond S9 BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 4Ó NIEUWE MARKT 25 aein enteli k Publicatie Beril ht IM MAXIMtMPRIJ KN IS MARGES VOOR n ASTCOPI H IUf t l KUOtWASfleN De gen aehtiiitie vo de prmvn w Jft t op dat tftt iusverrevvoor plantgoed vi vva I eierijKe ae tii ïreen f rnzt n zün va l go Ir d en dal i die aitikeiefi dus rti pn en van voor 10 Mei 1840 van kracht Jjn Uu lal aoliter ict tot Eivolg iiJ over Faa indien de hieronder aangegeven prii zen niet worden overactareden 1H aflevering doo WAAKICHLtVING Zóó snel en teler per M010 tuk 2 l jr 39 X 50 pet 109 fttuks OW o JU pel IflSO luks 59 2 SO ge af AndijVif In dn 1 knel bleek en blad uien riii bli f kool r ttle k ooI vvitte kool f savov e kool I it knrl k ibl bil I mknol rut de kool vilt kool tavoyt kool sp skeol ïpiiJ ikool bof rnkool kor Iraap mfeki ol w 1 f I ll it ton aat tabak fctSuienJe De BtniCaeMFCSTEK van GOUDA ter wia reirins vai üe I i k v in Burgcineetter en eilAu8 r $ i geve He arOkifl 3 tie Ver Qcdt I g van dej RIJV eoTn i ir1 voor het bcjt le l le l t cUt e gtUltd Ku IM lMl m akt dektnd dat Jan van der Het brcofibakker wonende er zaakdoei de aan den BoMhweS No SS t Couda bU onheiroepei k Ke e tien vonn var dtn KantutictMer te Cooda van IT Februari IS 1 it vcrmrdeeld weTLns overlredire an het B loÉljtHuit Vetkdopen van bftjotl n et etn xc laas k tialle aan droge nut tot M boete sul AEi air 25 dagm hcrhtenii GciKla 14 AptU 1M3 31 13 Jl 12 De Bursemecster 9 49 9J9 9J5 J 9 40 1VI 1 1 41 li 1 1 41 IS 1 1 11 12 1 1 15 5 OFFICIEELE LANDBOUWMEDEOEELtNGEN ESCHIKBAAflSTELLINfi VAN SRBNO 9 l A VOOR VOLKSTUINEN 4 11 15 i s 31 a 9 49 WB IU Jfac m 19 5 31 19 1 5 31 12 16 n 31 12 1 1 3 1 4 1 5 31 12 1 931 12 2S 350 250 20 lli 20 biJ a lever ng dotr den handelaar per per per 100 1000 leoctf stuks 1031 0 30 9 30 930 036 250 1 SA 2 10 ao 150125 125laOr t gewas antMJvie sU se deri tknol bleek e n bladj uien p ei toioemkool rt ttie kool w tu kool ii vrve kool splthkool koolrabi bloemko l9 roede ktHil witte kool savove kool spi sküol spru Ikool boerenkool kot h aap mergkool witlof tomaat to uaat tabak gedurende I 1 11 12 I 1Sl 12 I 1 31 12 1 1 31 12 1 I l 12 I 1 15 4 ftuMl tuk S 22 5 12 75 79 325 3 75 425 22 50 32 90 2 911 32 50 57 90 940 035 940 f m 4 79 42 3C ss 1 1 15 5 19 531 19 4 3 75 49 Voor den otig it 1943 mag men aan derden a dan niet tctcn betalinK lethts grond be chikt a r ftellen wannee men in het be7ij Is van een vergunni ig na 7 Januari 1943 door ons afgefe er Dit geldt voor land en tuuioouwers piirticuticren femetmten en anders overheidsHchairen fabrieken en ondernem n ep vnll itum vereeniKingen al cf riet asnJ e£lote n J ij het Algemeen Verbi nd van VolkftuinvereenicmKen m Nei erland ook st verhuurde men al jnren ot had men in 1942 o eerder toestemmine van ons gekregen De7e vergunningen kunnen tot ufteriiik 1 Mei as worden a ineevraagd by de afd Hodf mproductif van het Bureiu van den Viiedt elcnmmissan Anna Pautownnxtr mt 22 den Haajï Aanvragen mt eten DE PBOvmriALF VOEDSEL COMMISSARIS 195 3112 39 3 27 C OFFICIttELE MEDEDEELHiCEN DF PRMZEN VAN BIGGEN 22 90 75 145 1 5 MS 31 12 tC 5 31 12 M b31 U 11 94 15V12 1 5 31 19 2 75 2 75 279 22 50 1 50 22 59 Voor de prij en var biggen ge dl artikel 1 var De frUrenbe chlkkirg 1940 M 1 030 J 250 2J De hl 1 oven aangegevm prh7en gel den af Ie erart er en xeiusicl vcrpakk ngvoor vcrspecndc planten van foedc W t a itct tervt I 1 de pnjzei irvens geiden voor nietye speende ptanten van dtc jie at en we kevcUens gebru k met voor ve penng in aan nSeking komen Bij afnan e van 500 s uks var eentelfde oon plantK ed reld de prijt die per looo tltikn IS va5tfFe teicl e enzQO feidt de prijsper lOOOO ttuks reeds bU een afname yan S BOD Etuks r Vo r planter te knreren itv aarden offTondpotien mogen de fiierbu vooweschreveTnistx numpr zen verhoogd wordtf met den De Gemaciitigoe voor de Pnj ti heeftechter bepaald dat niet tot vervolging zalwoifien overgegaar irdien biggen r et vooreer ioogerc prij6 dan 4 per vveek woidenverkocht Er uordt met nadruk gewaarschuwd tegen het berekenen van hoogere riyzrr dan den h erbover geroeirdeii daarzu kf als een err t g vergr p tegtn de belangen van de hi i achters tot orn iddellljkestraive volgng kar leiden M31 BOTE EV MARGARINETOeWMZIVGEV Vfr 16 April at geven de bote tocwqzlrgenbel a ve op het kt t pen van boter margarineen baken braadvei ook recht op het koopenvar gepmolten rurdvet De margarinetoewi Lingen geven van 10 April af beraive ophet ktopcn van rr g iineerJCtak er braad vet eveneens recti op het kooper van ge rroten rurdvet 5695 U kent onze zaak Ooettiavan 19 Cauda Teleteen 2382 Uw ei id M ooit waaedt loot het doorom nu door ons moffelen in en uit wendig schoonmaken of op otidete wi ze reporeeren honger Lekki ongmensch ere gevraagd voor kleine reizen en lichte kantoorwe kzaamheden Leeftijd 16 17 jaar fc no G assa bur v d biad Voor een flmken Jongeman Ja we zijn allemaal fijnproevers geworden n Lekkere taart of ukie cake Och och als er toch geen RoerOm was wat zou die lekkere nOEftOM kebben vnj nog een pretUgen werkkring op ka ltoor Leeftijd 15 17 Bouwrmatenalenhandel v h A K de Joi g Raam 296 Ckiuda UITSLAG KLEUR EN TEEKENWERK Wij danken alle Inxenders voor hun mooi werk en hebben 2365 belooningen uHgekeerd DeGruyter 910Vi ABVO II s MociA en reukabsorhator ABVO ABSORBATOR vochtwerend abaorbeert kwalijke reuk voorkomt bederf en dus ichade houdt de atmosieer droog en zuiver en behoort daarom aanwezig Ie zijn In ziekenhuizen scholen kantoorgebouwen enz enz Aboo is OfimisiMiar in 1 Vraagt vr blijvend oHerte elke woning en gtbouw w Ict verkpoper G A BELONJE Lange Tiendeweg 94 Oouda Langere dagen en zachter weer dat lokt tot wandeleo Met gevoelige of pHnliikevoelenisloopenechter geen genot Laat ze daarom regelmatig deskundig behattdeten dooi ZUSTER HENNY VEIM Pedteure KottewriiiBel 29 Gowta Consult dagelijks van 10 12 en 2 5 uur Zaterc juirsca § CHE OF BRVi Levette ggvech rooLsc NATIf yertege emigrante een extr waarm ge deel der Jets BI ben naarj buurt nm uas sehe 1 dendekiU nomen vereenka den some see 4N oL 9tekl Dal digeiid den op d de zijde de geëm i ncht aai Rruts bc det oektnj door tot L krug gevi dragen swollen iMid ten mtJÊtnv mrvninj zo tchfn de leger held silnachlliehb ku der l9t He 9at het bj lisclM opo n d t bol Sevsoffened streek au rbeders r cti ziJn o bbelzln Kouder uiti die zieh Riwiisch craven gal Uaard da lensc iappi oen dat 9eleden oemd ku en bols iineer M BUwniJ Poiltielte wi In Ik ele ae Ineensk UM lan ilrent U wiemen xiÉ 3 hJ Ceert n rtz i 5 M alt 22 r l Ï2in 1 Mei