Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1943

2 tera gJ7ApriU £ goreau Markt 3t Teletooo Ï1 PMirekenlng 4M00 Priit 5 cent per nummer 82st Jaargang No 21219 CbalradactMir r TIETKR Goucta GOUDSCHE COUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN kf nil II e 11 Unt voor ril l n IMO onll ah 1 I IMo Ml Al bIJ de ft firoep ren de het Jde blJ haar meu N l Bilt n wiz kerli n Haan ixitriat Br UI 01 etn l U de ni der t d n rder even Ki 1 Mei er In 9M3 Uit eren r e kje een ere TS ruik n ar en l DI ITSC f itRMACHTSBtRlCHT ViEUWE VERGEEF 7cHE AANVALLEN OP KOEBAN ggUGGEHOOFD levendige plaatselyke gevechtsactie in Tunis rheve van de Duits e weer V Xdd 16 April n te T lil Ko oaabt gehooldl zetten liriets ook gisteren hun aanvallen = l7 voort Zij werden in samenS met de luciitmaAt bloedig ï M n of m een oiimi MeUi k vol St enaanvail uiteeneslagen De T w 7eer iware varlwzen Aan ÏÏ ige Oostelijtke front verliep de r tii De liudhtjna rt vernietigde ï terwijl ie zeU aleohU twee 2i verloor ïe ti SovjetvhogS TvoAr de kuW van d Kaukasu Sn 19 1 D t öh ti jdkrachjj v jet Russisch ktistvaartuia i ten ffrond 1 het fi jnt m Tunii wordt leven M plaatselijke geveditsaotie gemeld ïSndeluke aanvallen op een ge h i NteEingcn werden afgeslagen en taltilke Kvangpnen werden daarbij golïijkt Een g tegenaanval bereikte LTjestelde doel Durtsctie gevechU AeetMigen heb1 en m dei a£geloopen Ljhlde haven van Bone aan geVaUen r vlwndelijk oorlogsschip en een JUfeK hip be dvadigd en voltreffers plaatst op de kadewerken en pakhui nuitsclie motortorpedobooien voeren I dn nadht van 14 op IS April opirteBw naar de Bribsche ku t en braohtoi b een gevecht rhet numeriek sterk re vijande ijike kustbeveiligmgs itrijdfcraoMen een kraohtiig l ewapend aoot vrachtwhip tot zmken Onze tooien keerden zonder beschadigingen ie hebben opgc loopen op hun steunpun llji teritp rOOLSCH VFRZOfcK AAN INTFR NATIONALE ROODE KRUIS Vertegenwoordigers der Poo iche anigranlen t Londen hebben Vrijdag e n extra communique uitgegeven waarin gezegd uordt dat mdertud een deel der krijgsgevangenen die de Sov jets m Oostt uk Polen gemaakt heb ben naar dm groote kampen in de buurt van Smi enak Charkof en Kali nm na o ergebracht en dat het iTioI he leger van de zich aldaar bevin lleIl lekr Jg gl vangenen mets meer ver nomen heeft zelfs met toen er na de weremkomst met de Sovjet Unie m den lomer van 1 41 m de SovjeU Unie een Poolsrh leger zou worden opge IteW Daar er U t duavw geen bevre digend ant oord He A N P e dl Jit Ber ijn Na een stiliwi t n an drie dagen heeft Sovjet RuslaiMl ten aaiirieiT van de ontdekk au der matsa rave blJ Srolensk een s andpunt bepaa d H t jcn imunlqu la naar Du iscl e mwMnH J o vein g steekhot dpnd daf tus ichen de reRfnls door zonder Deer d ei legerheid waailn de Bilwnder de aandacl t trekt In D iitscbeP ilieke kr nflen be door Reirer uitgegeWn Enge sc e rop muniqué t o gen8 hetwelk vele du zendeti Pootscbe dff eieren na meenito ting van Polen In Sovjet Rus waren en nen ondanks al e demarches lr m bun lot mets nader hfeft kunnen munen SICILH EN SARDINIA TOT OfERATIFGI BIED VERKl AARD ö duce heeft in zijn hoödanigheid oppersten bevelhebtwr der Ita Unsche weermacht aan allé oorlogs ten een verordening uitgevaardigd V V Sicihe en Sardinië en de in 7 Olbijheid daarvan liggende eilan met iiigang van 15 April tot PWatiegebied worden verklaard EDFRI ANDStHP SCHfPFtt IW ► NGfLStHEN DltXST tejrt V ö r sche Zeitjng publlöo n artikel van de hand van Heinz Wiiii bekend Duitsch marine iseer a Bongailz schrijft hlerirt onder n n i Engeland bU het uitbreken van ic S m het Westere 47 Nederlandsclie bn een lo a e tonnage van 218 000 tien eslag genomen heeft Op deze sche iche t ongeveer achtduizend Nederland wieden viren OülTstHt L VFNSMIDDMENPOSITIE feleni S gaa een ernstige levensmld oenu t ite tegemoet aldus een wOord OotniJfc Biitsche mlnLiterle voflr de l ba H ogvoering Teneinde een lit de goede ravitailleerlngspo Biu i n VïrgeHjklcg tot die itit nd tê kunnen maken behoeft Henk veider zelde slechts aa Wn iii i Engeland van de 25 mcn 4t sJL ia Duitscliland echter éen tK I nwDen werkzaam zijn voor de iëii IT voedingsmiddelen Bp ïehtën kir Se i fork woordlger T t S irinS keKoek van Eden S 11 SenwhlJnliJk tot een overs WWrdvLi V waarbij Wdahington Si t r net de door de Brlt t n i rii vTiietk gebrachte n Oost J uop DE KOMENDE GEBKURTENISSKN AAN HET OOSTELIJK FRONT Ain het OwiteUjlue froiu hecrscbt thans vrijwel overal rust Zei die tcelmte lans duren M lilaire Ic ingen der Duitsche hoofd stad voot pellen hieromtrent niets Zij be R alen zich tot de verlciarin £ Het is gepast et denkbeeld te ia en varen dat de vareeimacha et mzicht zou hebijen zich Jq ztjn g rdel van verdedigingsstc Ungen in te sJui ten en zicli m hel Oosten zooats in het Westen tot d verdediging te bepalen De ste hngen die ziJ veroverd heeft ictinnen even goed aangewend worden met het oog op hevige afweeigevechten aU tot uUganps liowlies voor een grootscheepsch offensief dat het Duitsche opperlMVei zal ontketenen Wftnnter het oo deelt dat bet uur daarvoor gekomen is De BerWinsche redacteur van het Aig Hbid wtldt een ultvoerigen brief aan de militaire moge ijkheden van de naaste toeitomst en achrnft daarin o a In militaire kringen te Beitijn betoogt men dat hel vroege voorjaar dati een maand vroeger in viel dan normaal ook het tijdstip voojr een eventueel I uitbCh offensief in de Sovjet ynie zeer wei Iian vervroegen echter ook det de operat es die Duitschland voorbereidt niet bepaald haar zwaartepunt in het Oosten be hoeven te vinden Juist doo de trouwens ook voor offensieve doeleinden geschilde verdedigingen die Duitschland zich overal schiep heeft de Duitsche legerleiding het m de hand te bepalen waar de Duitsche weei macht haar acties zal voeren Natuuitijk ebt men hier een offensief in SovjetRus land het meest Voor de hand liggend De Duitsche iegerMiiding doet echter niet attild het meest voor de hand liggende In theorie houdt men daarom de opening van een offensief op een ander front dan in het Oosten evenzeer voor mogelijk Onze vetvoofziening VERZEKERD DOOR KOOLZAADAANPLANT Door den zachten Winter staat dekoolzaadaanplant er goed voor en deverwachting op een goeden oogst isdan ook alleszins gerechtvaardigd Intotaal 1 thans een groote oppeivaktevan het totale bouwla4d m Iviederlandmet dit oliehoudend gewas beplant enwanneer men weet dat van 1 ha voldoende olie kan komen om er 1000 kgmargarine van te bereiden dan kanmen nagaan dat mdien men de uitde melk verkregen boter m de berekening opneemt de vetvoorziening in het komende jaa i verzekerdIS en het rantsoen met venHjd za behoeien te worden AldusTt GVeenstra de inspecteur van NJBTnlandbouw met wien een verslaggevervan het ANP dezer dagen eenonderhoud had Aanpakken Wij hebben ons grootsoh verleden niet aan hef toeval te danktn Het aatipakken zit ons in het bloed en aU de gelegenheid zich daartoe hiet direct biedt wel dan moeten e ona die gelegenheid scheppen Vaks udie is niet gemakke ijk in deze dagen Fr moet hard gewerkt worden en dan is er met altiid de gelegenheid om s avonds nog lessen te volgen Vooral voor hen die m Duitschland werken is dit een groot probleem De jaren vervliegen echter snel en stil zitien heeft geen zm Wie werkelijk vooruit wil wete dat het Langemarck Studium ook hem de kans wil geven iets te bereiken Nederlandvl e Jonge mannen tu ïchen 16 en 22 jaar waar zij ook won en kunnen zich bij deze instel hng aanmelden voor een voortgezette vakstud e of als ze voor het hoogste doe met terugdeinzen voor een academische opleiding Het Langemarc v Studium Waa sdorperweg 12 Den Haag verstrekt hiel over nadere inlichtingen NAAM F ADRFS BIJ ADVERTENTIES Voortaan moeten advertentie in n euAabladen en tiidbchriften waarin onroerende goederen te koop worden aangeboden een opgave bevatten van den naam en het adres van den aanbieder en den pnjs der aangeboden goederen Voorts moeten advertenties in nieuwsbladen en tijdschriften waarin onroerende goederen te koop worden gevraagd een opgave beva tten van den naam en het adres van den aanv rager De verklaring der studenten ONS VOLK HfIEFT BrHOïFTE AAN FEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT De verklaring der studenten houdt in deze dggen veler gemoed nogal bezig Volgens onze laatste mliclitmgen hebbfn over het geheele land genomen tot nu toe 10 a 15 procent der studenten geteekend MocM dit perceutage zich niet meer verhoo en dan lijitt het ons met onmogelijk dat met alle inrichtingen van hooger onderwijs geopend blijven In dat geval Schijnt gedacht te worden of aan concentratie van alle studenten die wel geteekemd hebben aan een universiteit met behoud daarpaast van Delft öf aan het sti eeren van de onderteekeanars aan Ö itsche unn versite ten Want In ieder geval wonscht men hen die de loyahteitsJ verklaring wel onderteekenen de gelegenheid te geven opi hun studie voort te zetten Ten aanzien van de anderen schijnt echter uitzending naar Duitschland voor de Arbeitsemsatz van iJlen die hier te lande gemist kunnen worde i onvermijdelijk te zijn In het weekblad De Waag heeft de hoofdredacteur van dit blad drs W Goedhuys een artikel aan de e studentenkwestie gewiid waaraan v rij nog het volgende ontleenen De studeerende gemeenschap behoort een selectie te omvatten op Krond van karakter en aanleg niet Op grond van welvaart De thans door den Rijkscommissaris ingestelde numerus clausus Waarom konden wu dat weer niet zélf doen beteekent reeds een eersten stap op d n Weg der selectie De onrust v elke op dit oogenbllk m de Nederlandsche Studentenwereld 53 dooden door Britschen bomaanval OP EEN STAD IN HET WKSTEN Door het neerwerpe van bnsaBt en brandliorameH van Britsclie vliegtuigen op een stad in het Westen des luids heett de Nederlandichj burgerbevolking In den loop van gisteravond aancienlijke verhezen geleden Volgens de tot dusverre ontvangen berichten un 53 personen gedood 60 zwaar gewond en 60 licht sewond Talnjli woonhuizen werden vernield resp beschadigd onder meer pok een kerk ANP FOTOCRAFEEREN OP OPENBARE BIJEENKOMSTEN Het folografeeren tijdens openbare bijeenkomsten van Duitsohe en Nedi panty en slaatsmstantie is voortaan pirincïpieol sleohts aan die personen fotovetslaiggevers veroot JooM die H het bezit zyn van een mbdruikkelijk voor de betrokken bueenkomst afgegeven Ausweis der Hau abteilung VoJksauük laming und Propaganda Referat Bildpresse den Haag Kneuteirdijlk 20 Peisonen die traohten zonder deze Ausweis fotografisdhe opna men te maken loopen gevaar dat hun tpestelilen m beslag worden genomen SLACHTVERBOD VAN HONDEN KN KATTEN De secretaris generaal van Sociale Zaken heeft een besluit uitgevaardigd waarby het veriboden is honden ol katten t slachten of te doen lachten dan wel vleesch van honden of katten te verkoopen a n t bieden af te leveren of vteg te geven Ook l t voor verkoop of aflevering in bezit hebben van vle ch ven honden df katteh is verboden Overtredmg vam deze verbodsbepa Ung Wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 30 dagen of een geldboete van ten hoogste ƒ 1000 DlSTRlBUTietllEUWS EXTRA RANTSOEN AARDAPPELEN VAN EEN KILOGRAM Van 18 tot en met 2 April a s wordt voor eenmaal oen biizonder antsoen van etn kilograWi aardappelen beschikbaar gesteld D t rantsoen zal ver kujgbiiar z jn op bon algemeen 554 EXTRA ZFEP VOOR RAPPERS ARTSEN ENZ Met ingang van 1 Mei as komen kappers practiseerende artsen tandartsen en dierenartsen med che studenten vroedvrouwen verloskundigen en wijkverpleegsters wederom voor een periode van drie maanden m aannfierking voor een extra rantsoen zeep Kappers dienen van 27 April tot en met t Nlèl a s bil de plaatselijke distributie diLiiste 1 e 1 aanvraagforn ulier MD 21M1 af te ba en Deze lor nulieren moeten zi voor 8 Mei 8 s ineev i d blJ den distributed enst In everen Ztj ontvangen per bediende in be iieeienkappersbediijf veert en rantsoenbonaen V lor scheerzeep vijf lantsoenboi n i voor eenbeidszeep en drie lantsoenbon en voor wasChpoede net die veistande ds naxl T aal twaalf lanl oei bm nen vno Vescl poeder in totaal worden versli eK Per be dieide m ttét dameskappersbednif crtvangen ZIJ twinti iait oenbon vn vooY fiheid ep en dri rantsoenbonnet vt o wa cnpoe lei e nee metJbovonverJrelde tie i eins Van Jf Mei jrs af ontilanp n nr ici e iende artsen C fTdartsen en dieiena t rn zes rantsoenbonnei voor to etreep en n edtsche studenten v oedvrouwe verlo kundige en wijkverp eeg Iers drie rail oeiboripi voor tol e zeep Vooi 1 7onderlieden rlJ verwezen naai de put ica e van de plaatselijke d t butiedien ten i PEULmLCHTEN NIET OVI RAL DADELIJK VERKRIJGBAAR In versand met de bevoor ad ing van de winkfueis zullen de op bon a ge m een m2 verkrijgbaar geste de peul v ruohten in vrele gevallen eerst in de tweede he ft der disti ibutiepenode van 17 April t m 15 Mei kunnen wolden afgelevera I heerscht is niet geheel onverklaarbaar Er zijn van alle zilden door verkeerd vv edfrzijdsch begiip vergissingen begaan da off een zoo gevoelig lichaam ak een studentenmaatschappii verwairend moesten werken Maar daarmede is de houding der studenten met verlflaard nog minder verontschuldigd Want m het verzet schuilt geen enkel positief elepnent Slechts oor een klein deel bestaat het uit een pnncipieei verzet tegen de bezettende overheid dat dan boofdzakelitk in Leiden geconcentreerd is Maar deze z g principieele houding bergt geen enkel ideaal waaruit etn verlossende of opbouwende daad geboren zou kunnen worden Het IS meer gekwetste waardigheid en zich blind staren op een traditie eerw dig op zichzelf zonder levenden mhoud En voor het overige vindt de houding der studenten haar oorzaak voornamelyk in dezelfde motieven als die van het overige deel der metmedewerkende bevolking onberedeineerden angst verblindheid gej rek aan moed om nieuw e levensvormen onder de Dogen te zien waaraan dan gepaard gaat de drang naar ongedisciplineerde vruheid die der jeugd nu eenmaal en wel heel sterk n Nederland eigen is De eerste en eenige plicht van den student op het oogenbllk is s t u d e er e n Ons volk zal in de toekomst hard moeten vechten om zich een olaati m de nieuwe Europeesche verhoudingen te veroveren en het heeft daarbij de voorlichting en leiding noodlg op alle gebied De onverantwoordeliiken die op het oogenbllk deyStudenten door allerlei mblazltïfeen en valsch patriotisme afhouden van hun werk nemen daarmede een zware verantwoordelitkheid op zich wal zj berooven onS volk van het wetcnschappeliik apoaraat zondet Ijetwelk het niet zal kunnen bestaan op een peil Eooals dit voor een Gerroaansch volk noodïakelijk is Waar aardappelvervoer toe kan leiden GROOTE PARTIJ CLANDESTIEN VLAS ONTDEKT Dat kleine oorzaken in den smokkelhandel groote gevolgen kunnen hebben is in deze contreien geble ken Goudsche ambtenaren van den centralen controledienst hielden den landbouwer D A V te Gouderak aan bij het vervoer van een parttjtje aardappelen en daar het met dit vervoer niet heelemaal in orde was werd bij den landbouwer huiszoeking gedaan In een varkensschuur werd 3O00 K G vlas gevonden die waren opgeslagen voor een buurman den toitwslager L B die ook by een anderen buur den veehouder C van V een partijtje had ondergebracht dit van 800 KG verborgen oruler biezen De touwslager had bovendien 1000 KG verkocht aan zijn collega A V R te Moordiecht In totaal had b j 5000 KG clandestien toetrokken van den vlashandélaar B C v N te Barendrecht die het vla op zgn beurt weer had van den teler T te Barendrecht De geheele partij die een smokkelwaitrde van ettelijke duizenden guldens had is m beslag genomen Gecamouneerde hooiberc Dan was er een aanhouding van den zoon van den landbouwer N B te Haastrecht die een half KG boter by zich had Ook In dit geval volgde een nader onderzoek op het erf en daarbij ontdekt d CCD dat de hooiberg listig uitgegraven en inwendig hol was In de ruimte stond een tobbe met vier mud tarwe en onder de tobbe vandaan kwamen zestien flesschen stremsel voldoende voor de fraudeleuze bereiding van 5000 KG kaas Ook stond er nog een maalmolen die zonder vergunning m voorraad was Alles is in beslag geromen Van den regen in den drup Men heeft kunnen lezen van gouden muntstukken die bij fouilleering op het politiebureau te dezer stede op een man werden bevonden De betrokkene de fruithandelaar R K uit Resteren is bij zijn smokkelarij wel van den regen in den drup gekomen lij was door een ambtenaar van den CCD m de stationshal aangehouden en toen hij zijn koffer had opengemaakt prijkten daarin een fraud tleus gemaakte kaas een kistje met 4 KG bruidsuikers twee kisties sigaren en tv mtig pakjes sigaretten Toen hii zioh ontdekt zag zeide de fruithandelaar bonjour ik moet m n trein halen en verdween met achterlating van zi n koffer in de tunnel naar het perron Maar de betrokken cont o leuT haalde hem terug en daar hu een mannetjesputte is had de Kestenaar TTiet al zim veriei slechts tot resultaat dat hij ook nog en verbaal wegens mishandeling kuigt Met assistentie van de politie werd hu raar het bureau gebracht n daai kv amen taan nog de vier gouden tientjes en vijf gouden V iitjes te voorschijn De goederen in de koffer waren gekoch van den groentenhande aar J V te Reeuw ijk die mede geverbaliseerd is KANTONGERECHT Ondeugdelyke v aren MELKBUSSEN IN DEN REGEN In nog een geval m de kantoiige rec itzitting van Woen JigyAerd hech ttii s gegeven en dat betrof deil 5o j irigon meikverkooper P K B e Bertenvvoude die geslandaardiieerde inelK in voorraal had gihad met 12 water en 20 taptemt k er ir ders zijn D mell boer wees alle gedachten at dat hl geknoeid zOU hebben Hij wilde op z n onschuld zweren en zelfs kan men zeide hij hem tegen den muur zotten maar dan nog zou hij niet andqrs zeggen dat hij niet geknoeid had Toe het dan wel gekomen kon zijinformeerde de rechter De betrokkene vertelde dat de melkrijdijr de melk had afgezet en dat het later gestortregend had Maar de bussen waren ditht geweekt Wat IS die natuur toch soms ondeugend vond de rechter De verfifgenvvoordiger van het OM wees op een eriastigen kant van de zaak Gestandaardiseerde melk wordt uitsluitend aan kmdeien veistrekt en als nu het product vervalst ht wordt loopen de kinderen kans dat zij te weintg vitamine D en daal door rachitis krijgen Gezien de omstandigheid dat de man al herhaaldelijk veroord ld is luidde de elsch een maand hechtenis Hebt je er nu water bi gedaan ofniet richtte de rechter zich tot denverdachte Neen Dan kan ik geen geldboete opleggen want de ontkenning kan ik geziende recidive niet gelooven Veertien dagen hechtenis Te licht brood We kunnen hier wel voor u gaan zitten want u hebt een lijst van overtredingen die niet mooi meer is begroette de rechter den 51 iarlgen broodbakker J V d H te Gouda die terecht stond wegens het voorhanden hebben van te licht brood Het OM noemde den bakker een hardnekkig recidivist en vorderde een maand hechtenis De bakker zelde thans een maatemmer te hebben aangeschaft om het Juiste vochtgehalte te kunnen bepalen en verzocht ditmaal nog met een geldboete te volstaan Tc WU het nog eenmaal probeeren besloot de kantonrechter ƒ 200 ubs 30 dagen In het brood vim den 27 Jarlgen broodbakker A R te Bleiswijk was talkpoeder aangetroffen Schadelijk Is hetvniet deelde decontroleur mede maar wel als voedingsmiddel waardeloos het wordt ge Kewringen voor de WaffenSS en het Legioen Ret SJS ErHtzkommusilo Niederlande deelt mede Nederiandeiie van Arlaoh bioed la ten teeltijd van 17 49 jaar tooir gebuwden die iiciiamelljk koowei ale seestelttk Boed ontwlicJceld zUn en zich geheel kunnen geven en de eisciien die de opleiding hun stelt Icunnen zicij bij genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden Tluns bestut ook de mogelijlthetd tot opieidlng en dleBstvervulIing In Nedertand in een speciaal weehtbstjüjon Geslnsleden deser TrUwililgen hebben gelijke voorrechten als zij die dienen In de Watten S S of het brulkt om kleine kinderen mede te poederen De bakker zelde dat het een fout van een knecht wa geweest die een zakje mat talkpoeder In eenNneelzak had gedaan waarop de onwetende patroon den zak met tarwebloem had gevuld Zoo was de talk i het brood gekomen De eisch was ƒ 200 subs 50 dagen Aannemende dat er geen opzet in het spel was maakte de rechter er f 75 subs 15 dagen van Versnedeta jenever Van de melk eji het brood gmg het naar de jenever De 69 arige caféhouder J R te Gouda had bi twee flesschen jenever van resp 38 en 44 anderhalven liter water gedaan waarop een product ontstond met een alcoholgehalte van 28 De dagvaarding stelde dat jenever van 28 ondeugdelijk van samenstelling is en om zich h erover te laten voorlichten had de rechter twee deskundigen de heeren G F W v d Velde wijnkooper te Gouda en J F de Wit distillateur te Rotterdam als getuigen opgeroepen De deskundigen waren het roerend ens dat jenever van 28 ondeugdeliik is en zy verklaarden dat het in vakkringfi een ongeschreven wet is dat jeneve minstens 35 sterk moet zim om als jenever beschouwd te kunnen worden Jenever van 28 is heelemaal geen jenever aldus een der getuigen De ambtenaar vroeg ƒ 75 subs 4 weken hechtenis Water bu de jenever is met zoo slim als water bij de melk overwoog de rechter die op zijn beurt water bij den wiin deed en ƒ ÏO subs 10 dagen oplegde Waterige worst Ook met de worst vas wat te doenDrie slagers twee uit Gouda en eenuit Reeuwyk waren gedagvaardwegens het afleveren van worst meteen te hoog vochtgehalte en dat gafaanleiding tot orittec nische enjuridische debatten In een der zaken hadrde slager in plaats van water bloè plasma gebruikt m even groote hoe eeiheid als anders water Bloedplaima nam hij om de vAorst beter te maken en de cortroleur kon dat beamen in blotdpiasma zit eiwit Dat er dc ondanks te veel water in de worst zat weet de gemachtigde van den slager aan het vochtgehalte van het vleesch Ook m deze zaak was er een deskund ge dr N R Slop de directeur van het gemeentelijk slachthuis getuige k dechar die veiklaaide dat in het algemeen in verband met het voedsel dat de koeien krijgen het v leesch een hooger vochtghalte lieeft dan vroe r Dat het vochtgehalte echter zoo hoog js dat de slagers bij de verwerking van het vleescn in de worst in conflict kunnen komtn met de Warenwet geloofde de deskundige niet Het O M meende dat de slager by de wortfabrlcage rekening met het vochtgehalte van het vleesch dienen te houden het Is met gebleken dat dit bezwaren oplevert Daar het de eerste maal is dat dergeliike zaken behandeld worden wilde de ambtenaar volstaan met ƒ 75 subs 25 dagen by wyze van waarschuwing De raadsman dr mr J Smit achtte z n client o p giond van de redactie van het vleesch en vleeschwarenbesluit dat spreekt van een verhouding van viermaal looveel water als vleeschstoffen niet strafbaar en pleitte vryspraak Subsidiair vroeg hy schuldigverklaring zonder toepassing van straf daar opzet tot warenvervalsching ontbreekt daar juist bloedplasma is gebruikt om het product te verbeteren De rechter achtte den slager wel strafbaar Gezien de omstandighedeii legde hij ƒ 25 subs 10 dagen op Dit was na getyken eisch ook deuitspraak tegen de andere slagers Deeen had eveneens om het product teverbeteren boujllon gebruikt en deander was by den verminderden afzetde goed verhouding by de woistfabricage kwijtgeraakt Woningwet puzzle In Waddinxveen was een gezin zonder huis geraakt en voor een noodoplossing herinnerde de politie zich de aanvkrezigheid van een onbewoonbaar verklaarde vd oning Toen hy ging kyken om zich van de mogelyke bewoonbaarheid op de hoogte t stellen 4 emerkte de politieman dat er lust g aan het hui gewerkt was en dat de eigenaar liet had laten opknappen voor een anderen gegadi e flet gevolg wa dat de eigenaar bekeurd werd en au gedagvaard was degens het veranderen en vernieuwen van een woning waartoe de Wdningwet een vergunning eiecht Er wa g een nieuwe vloer gelegd een N deiitu 4 che ViUwllllgert euuden Is kalOosten S3 PK Zschkckei O H D Legioen kostwInneravergeeAIng koatelAoee liekenTerpleglng extra levensaiTddeten eu Tijdens deze keuringen kunnen ilch ook diegenen melden die tot de Gemiaansdie S S in Nederland willea toetcvden 18 4 43 11 uur GronlB v Concerthula Poelestraat 18 44J li Vt UUTI Looowsritea Huln Schaaf Breedstrakt Amatardam aehael 18 4 43 li uur lepenweg IS SO t 43 8 13 uuri CtrMht MV Huil Oude Gracht 149 21 4 43 13 uur Amertloort 01enit gebouw Leusderwec 22 4 43 9 13 uur Den Haaf Ca Xf Hout BezuldeiihoutscheweC V iotdu f ot y goederen voor Rotterdam De groote zolder boven de 8chil derswerkplaats op liet Stadswerf staat tot den laatsten vierkanten meter volgepakt met een bonte verscheidenheid van goederen Het staat er M vol zoo dicht en op elkaar dat het wel lykt alsof er niets meer by kan t Is een masslaal getuigenis van het medeleven van Gouda s burgery met de ramp die Rotterdam getroffen heeft De inzameling van meubelen schoeisel kleeren en gebruiksvoorwerpen ten behoeve van de gedupeer de Rotterdammers georganiseerd onder leiding van den Nederlandschen Volksdienst is hier in Gouda bericnten uit andere plaatsen geyen trouwens een dergelijk beeld een groot succes geworden Eén woord keert telkens terug alg zy die by deze inzameling behulpzaam waren rapport uitbrengen Spontaan Spontaan hebben de menschen gegeven Men had ztjn goede giften dikwyls al klaar gezet en net liefde heeft men in aile krio gen der bevolking z n bydrage geleverd om den eersten nood van de getroffen landgenooten te lenigen Het wa nietten alle wyken even goed maar d buurtschapshoofden van den Nederlandschen Volksdienet zyn van dankbaarheid vervuld voor het ondervonden medeleven De burgemeester heeft reeds gisteren z n dank aan de burgery betuigd Vflen waren er die geen goederen te geven hadden maar met geld klaaf stonden om hun goeden wil te toonen en zoo zijn ree s aanzienlyke bedragen binnen gekomen al heeft men de laatste dagen geen geldelijke bedragen meer aangenomen en de menschen verwezen naar de collecte die vandaag en Maandag gehouden wordt AI IS dan de inzameling van goederen nu geeiiiidigd toch kunnen zy die eventueel alsnog iets willen bydragen hiervan een bi richt geven aan de buurtschapshoofden die de giften dan gaarne zullen laten afhalen Tot slot moge dan hier een opgave volgen van hetgeen ontvangen werd waaruit men kan zien dat Gouda een goed flgviur bu deze actie heeft geslagenj Niet minder dan 2120 VOOT werpen werden ontvangen wiar onder 466 stuks meubilair CIM stoeten 47 tafels 1 dressoir 24 ledikanten TT lampen 24 dekens enz 983 stuka kleeding 177 stuks heerenkleedlng 386 stuks dameskleeding 420 stulol kmderkleedmg 119 paar schoenen 488 stuki hu shoudelyke artikelen serviezen gssstellen vorken lepel enz en 84 stuks linnengoed buik in den achtergevel weggewei kt door gedeeltelyke afbraak van den muur en wederopbouw met to oude steenen een paar bedsteden lieren tot kasten vermaakt en er waren eehige voorzieningen aan het dak getroffen Het gmg er nu tmi o f alles wat er m en aan het huls was gebeurd all vernieuwing of vrerandenng is te bescliouwen Ja zeide de ambtenaar van het O M die ƒ5 subs 2 dagen vroet neen sprak de verdediger mr J L van Doorninck di zich op het standpunt stelde dat alle getroffen voorzieningen als herstellingen z jn t beschouwen Daar voor heistellingen gpon vergunning noodig Is vroef pleoter vrijspraak De kantonrechter j al over veertien dagen in deze puzzle s hjiflelUk uitspraak doen Burgerlijke Stand Oeboren April Gerda df van C den Herten aeCM Frkens Prins Mauritistraat 10 April Lecndert zn van li Erkel a A R van Leeuwen Da Costakada 19 Ondertrouwd iS April W van der Hav on J van dorBijl H Hoek en L J Mul I van Soeet enC Dijkstra J de Munck en J P OalaU H J vM Quant on M M L iypera H P rteli on C C En olmani MS doNeef an M VIxseboxae W C J d Orullen T van der Kist 3 OTOrledeia Wanneer verduisteren i ZoB op 6 J8 onder M U 2 Maan op It lR ender f IT fai aiasaiM luiaiai April Ludv l Hlrach r WlUcm Ariade Haan maanden April Harla Adrians Boot eh metN M Fngcihregt SI ir Ruberlus leriUn 84 Jr Cornelia KwinkeienbergT i Bruin Jr