Goudsche Courant, maandag 19 april 1943

mmmm M M tmmm Hf W m m m w i £ j 9 f wÈt Mk Jk V 3 giC jf flÈi i v s f j p 0 1 f mm i ir Wt ¥ Sf f ♦ t k yfa ad g t9 April 1943 Boreatt MaiCl 3J Pril S GOUDSCHE COUBANT TiMaao 374 4M00 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DVnSCHB WfERMACHTSBBRtCUTBN A viteit bii Novorossisk fu ooniwl op Bremen 20 vüeftta en neergeschoten BiC O IK e orden van j j jui nd De dienst in de Hitler t jT eer vo 1 lederen jongen en ttniiï Bovtndien echler i hü tt ét n en verplichting want anders jy uuitKhe jeijd de daden van onze £ SL leed en verdriet van de W oerlog met waard S llfil nl totaliteit leder Ud i 7 lk e I mttiAt gemeenschap dient en zich lik laken die haar eens te ïl taiiil i e jongens en meisjes £ t fcfl 1 t t geledeien £ Wtt Juaend XS vrmr rfei Fi r Jgtfö gevi n dat iijn werk lal 2 e Mr Jugend zal voor den Fu ler 2 MiIw5 Jaarsge chenk zijn en hem groeten ook wanneer de an eens weggeroepen worden van den aOslen April zal der I en leder meMe en aan de werMd 51 BrLÏS Duit tmÈ$t W ut ozen Dieer haar weehU SPoïê nipoort tot steeds groo n vrijWiUtgen dienst in haer W4 BLOMQinST Cebletafttbrer waarloosde zonder toezicht levende Jeugd zernes aan aller el liederlijke uitspattingen de KsmieinoUkaJ Priwd van lo Juli 19J9 C JC J G F L 5 r tol 1 men f lM ll r ie f het lei ou Van 2 lld t t nu pet niK erken wn bedrij kelj 0 lienst ttuiU 7 uur BRINK dei lei k iling ld w idt urjdgo Reine I de v lAAOB kkerij 1 63 f IX 1 Mf he Ü V in ïh tr rf Ofpeibevel m van de Duitsche T iia d d IBApnlbekend bet Zuiden van werd i evechtsactiviteit eer levendiger Sterke for PSftsai e luchtmacht vielen her £ink £ vuandeiyke steUmgen met I Mi zwaar kaliber aan l frde overige sectoren van hot JSuie Iront werden enkele plaat TainvaUen der toolsjewulen af Mf werden igen ondeme en lïS van verkennmgs en ïtorm 2S met succes uitgevoerd a ttet Tuiieiuche front wordt alJl ieiieray sche ctiviteit der artilK Ml verkennin stroepen gemeld SMétcioiStooneel vernietigden onze 2 L in de zware gevechten van 1 Vu MÜ meer dwi 200 Bntache en S 2vMiuche tanks S üuen en de luchtdöelartUlerie jSaTlMteren w het gebied van de JSSmdsche Zee II vuandelyke JS iJen waaronder 7 zware bom to den afgeloopen nacht deden DurtJu Mvechtsvliegtiuigen ertl zwaren I v I op Ie haven van Aigiere lm tomidtie Amerikaamsche bom ttïerpers viel gisteren de stad Breffi un Bommen op woonwijken veriLaakten verliezen onder de bevolL Tdoot jachtvliegtuigen en luchtJ LJiUerie werden onderdeelen van i todelu ke aanvaliforroatie voor Jet bereiken van het doel gedwongen LjndttMig te veranderen Volgens de hjnuer ontvangen rapporten werden JvKlBiotonge bommenwerpers neer Jacheten Twee eigen jachtvliegtuigen n in luchtgevechten verloren wUe zee en m het kustgebied mée bezette gebieden m het Westen Kidea nog U asdere vuandeluke li tuiien vernietigd opperbevel van de Ouitadie mtigiKibt nwtakt dxi 17 Aps U bekend Aan het Koeban brufgehoobi muItM de ook gtsteren hernieuwde jiwti eo der Sovjeta Tudena de laatW 4ne dagen wenden m dien sector Oimeming van 10 jarigen in de HitlerJugend Gemeld woidl Aaji den vooravond w den geboortedaig van den Fuhrer Kuden zoodLs ieder aar d jonigens meajes van 10 J dr in de Hitler i eDd opgenomen Alle jongena en aeitjes die lusaohen 1 Juli 19d2 n JO Jou 1933 geboren zyn worden didar edc voor tcht jaar lid van de opvoeio femeenaobttp do Hitl r Jugend aevw zichzelt aan den Fuhi r Adolf luer en zijii weik Dit opnemen ge lÉMt m alle Standorten d r HilieiAlCBd met een piechtig appel in mwezigheid van dien Nationalen fcufdstoim benevens Verlegenwoor diftaidei pdilij en b i u oig uiibaUes O Je ouders worden hartelyik uitgeiMOdigd deel te nemen aan dit verbin liii sfee6t hunner kinderen Bmnen lm b it k van de plechtigheid zal de IxKidJohap van den Rijksjeugdleider a de 10 jarige kinderen wo den TOorgeleien Aan het slot van tiet appel zal de tevotgde J ugdatonnil Kieir een trouwtaiuging uilapioken van de f edeiknMw jeugd jeigeoa den k ubrer v i lie Germanen AdoM Hitler teneinde ibaunede den Fuhrer ook verjaardigs eten der Nedei landiiche jeugd o er tbrmgen Oe oief der BefelUssteli Nieder Kle der Rcichsj u ndiuhrung Gefcetiluhrer Blomquist keert zK i m W op oep e eneena tot de nieu w opt MMaen en roept hen op alles te pt en vrywill g te dienen in de eitnaansohe gemeenschap SoiKlMUep vjn den Jutendfulirer dei ilKlUfi Belches und Relchïjugeadfuhieni S ü M Ai lliur Axmaiin bu et iwclitlje appel ter gelegeiirteld van het opWiien 1 1 10 ja igeii op 19 April ItU t mtuiUilies til kdmeiaden op aan verjaardag van dery Fuhrer wordt ild van de gen ecnichap der Httlerjugend imti luUie kleutei tn jongemetsjea beCL tild van liet dienen voor olTzen feJ rtilirer en Duitschland U werd ger wen de natlonaal sociaiullkChe bewej3 macht m den wat veroverd had g ft daad en geloofskracht der beste 4 SKr had llj de leiding en vei antwoorifïS chlen om Jullie een bliide en KSf komst in een sterk en vrij j öd te verzekeren Den opgang en j L£ k van ons volk hebben ons onze T Daarom hebben ztj ons EL 1 I verklsdrd Hun oorlogsdoel mijn iuSTïL i l 1 vernietiging van JJ J n Hun overwinning is jullie on sLiïl er strlidt Adolf Hitler met a J oWa tn JU he vadert broeder 4i l den Belooft daarom op dezen dag JJW door juUie hqudlng en verrichi5EZ ds vreugde te beiciden DaarmedeknT lulhe tegel Jkertljd de helden aanlij de i kLiiden in het vaderlandÖt ft ste ruders van het rijk gelaïii In Hiller Jugend dieWnata Fuhrer en naar de over W g AXMANN MM n chet der Betehlsstelle tiSir ReichsJugendfUhrung Cefc lich loniquist bO het opnemen van iS dit a jaar meiden zich zooaU leder 1 10 H hs ll L t verlangt ook van mJ IM a y In vrljwill ge gehoor g dez S 4 S ï ïè eugde Tjr Jarigen dwz alle jongens en Bttkn J lallen l Juli 1 3J en 30 Juni S xStK f van van een DmtWjii legercorps m Minen w erkin £ met de luchniaoiit SO sovjetpantserwagens vernietigd Aan het overige deel van het Oostelijke front vonden uechla vrij levendige gevechten plaaS aan den bovenloop van den Donetz Hier sloegen formaties van het leger en de Waffen SS verscheidene sterke aanvallen van den vuand al In Tunesië verhep de dag over het al ameen rustig afgezien van plaatse lyke geveohtsaoties m eenige sectpren vam het Westelgike en Zuidelijke front De luchtmacht viel vjjandelyke luohtbases a n en plaatste bomtreffers tussoben gepariceerdie vliegtuigen en opriagplaatsen van materiaal J eis en afweergescbut van de l K htmaoh t baalden in het gebied van de Middelland sohe Zee 11 vyandieiydie vlieftui en omlaag In den nacht van 15 op 16 April ontstond er in het Kanaal een gevecht tusschen booten van de Duitsche kustbescherming en lichte Britsche zeestrudkrachten Een vyandeiyke artiUerieboot liep zoo zware schade op ckat zu als vernietigd besc houwd kan worden De pogmg van den vijand een van onze schepen te enteren werd in een gevecht op korten afstand afgeslagen Onze booten keerden roltallig op haar steunpunten terug Bij nachtelyke aanvallen van vyandelijke formaties vliegtuigen op plaatsen in Zuid en ZuidWest Duitschland waaronder Mannheim en Ludwi hafen en op Oost Duitsch gebied leed de vijand buzonder zware verliezen Volgens de voorloopige berichten werden er in het Oosten 2 in het Westen 53 overwegend viermotonge bommenwerpers omlaag geschoten Bovendien werden gisteren overdag bi aaovalleo pp de bezette Westelijke gebieden 15 vyandelyke vliegtuigen vernietigd DrïS eigen jachtmachmes worden vermist Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den atgeloopen nacht bommen van zwaar kaliber laten vallen op het gebied van Groot Londen rtALIAANSCH WF ERMACRT8BEBICBT Hel ItaliaaajKhe weermachtsbericht van Eondag meldt o m Aan het front In Tunesië hevige en lang aanhoudende ertlHerieduels Yuandelyke aanvallen In den Zuidejijken sector van onze stellingen werden door onnilddeUijk hleropvolgende tegenaanvallen afgeslagen Door Duitsche jagera uerd een vliegtuig neergeacholen BtJ aanvalapogingen op onre convoolen werden 7 vijandelijke vliegtuigen door Ita llaanéche en twee door Duitsche Jageis neergeschoten In den nacht van IS op 18 April deden twee van onze torpedobooten ifie een convooi l eschermden een dappe en aanval op twee groote Kngelsche torpedojagers Een der torpedojagers voer weg met brand aan l oord en vloog na een ontploffing m de lucht Een van onze torpedobooten ging verloren Meeimotorige Amenkaansche vliegtuigen hebben gisteren Palermo Catania en Syracuse met bommen bestookt waardoor In Palermo en Catania openbare en particuliere gebouwen beschadigd werden Van de bevolking van Palermo werden 20 personen gedood en 30 gewond In Catania werden 3 personen gedood en 17 gewond In Sjrracuse werden 7 personen gewond Blj deze aanvallen verloor de vUand 11 vliegtuigen NIEUWS SKCRKTAKia VAN DE FASCISTISCHE PAilTIJ Zaterdagavond Is onder voorzitterschap van den duce het directorium van de las cutische party bjleengekomen De duce deelde mede da htj den plv secretaris der fasc1 tii ihe partij Carlo Scorza als opvoiger van dtr aftredenden parttji ecr tails Vldusaeai tot secretaris der faeciatischc pertfj had benoemd Vidussonl wordt chet vaa het bureeu verzorging van de weet macht een afdeeling van het minister presidium t t RJWIOPROGRAMUA Otnadag N April Hilversum I 4S Cr 7 00 BNO 7 10 Gymn 7 M Cr 7 59 Progr overz SM BNO S U Cr 9 30 9 37 Sp V d dagj 10 00 Syivoetre Trio 10 30 Gr 10 4j Het Sylvestre Trio II 15 Orkest Joan Lancé 12 00 Almanak 12 OS Theo Lden Masman I2 4ft BNO 13 00 Gr 14 00 O to Hendriks 15 00 Voordracht 15 30 A O V en solist 16 49 BNO 17 00 De Lichte Toets 18 00 Piano U 30 BNO 18 40 Voor kleuteis 1145 Gr 19 00 D Taalcursus 10 25 Viool en plano 20 OS Adoli Hltlar klankbeeld 20 35 Gr 20j4S Wat de pot schaft 21 10 BNO 121 IS R £ Wat de pot schaf 12 15 24 00 Gr I Oyveedaig vnn de Sevjet leiigd Een ver 41e lich op de binnenplaatsen der huurka te buiten giet Ben duidciyfc beeld geeft ou Hilversum n 6 45 115 Zie HIIv t Il Pol weekpraatje B 30 Viool soll en piano 00 Cr tlV SlO Voor hulsvrouwj ISOO Oodad uitz 10 30 Zang en plano 1100 Paaschstemmlng 11 IS Orkest Will Glehé 11 JO Fluit en claveclmbei 12 00 Cr 12 30 Wat doet de dir van den landbouw 12 45 BNO nOO Terard van Krevelen soliste en gram 14 00 Godsd uitz 10 30 Orkest Wllly Kok en gram 15 30 Voor de zieken 16 00 Orgel en zang 16 43 BNO 17 00 Vopr Jeugd 17 JO Omroep Jeugdkoor 18 00 Sp V d dag en BNO 18 15 Kleine wenachen van groote menichen 18 45 De NSB antwoordt 19 00 Dlek WlllebrandU 19 30 Gr 19 45 BNO 19 55 Voor boer b tuinder 20 00 BNO Vaar de fec Grl MlS Rdamsch Planokwartet 10 Gr ÏII5RC Gr I14SBNO tl 05 Avondwijding 22 15 24 00 Zie Hilv I I Vüfde predikanUplaats wer dt geves tigdi MET INGANG VAN 1 JCU Naar wy vernemen heeft het vrovmciaal keirkbestuur van ZiMcl Hollattd goedikeuring verleend aan het besluitvan het claasicaal besttiur van Gouda van 31 Maart j 1 tot vestiging van een vufde predikant laats bIj die Ned Herv Gemeente stBiier mtllu met mgang van 1 h li au Jong Nederland voor Christu liëlaTBEELDENAVOND DOOB Ds SCHEENLOOF Voor de afd Gouda van Jong Nederland voor Christus verzorgde ds Scheenloop van Rotterdam gisteren een zeer geslaagden liohtbeeldenavond m het gebouw aan de Spieringstraat De zaal was overvol De leider der afdeelmg de heer W F Kloos opende den avond met het lezen van Lukas 19 29 40 en sprak naar aanleiding hiervan het openingswoord waarin hy wees op het doel der JNVC om jonge menschen te brengM aan den voet van het kruis en diaa te leeren knielen Hierna ging ds Scheenloop over tot het vertellen en het vertoonen van het verhaal Hiaar Benny van Silas Hockmg dat behandelt hét leven van twee kindelren uit een dronkemansgezm In het verhaal Jigt een waar schuwmg voor oud en jong voor de jeugd dat zy de ouders waardeert voor ouders om hun kinderen op te voeden tot een ryk en gelukkig leven Daarom is het zoo noodig dat de jeugd reeds vroeg leert buigen by Christus kruis Daartoe wil JNV C de Jeugd van Nederland brengen Na het zingen van den avondzaiij besloot ds Sche nlioop met dankgebed Sneeuwwitje en de zeven dwergen GOEDE POFPENSPELVOOBSTELLING De Nieuwe Schouwburg wias Zatordagm dag weer volgesIroonvd met kinderen die konden geiMeten van een goede ve itooning van een poppenspel door Herman Smits Het hoofdbestanddeel van het pogramma was het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergea Met tah yike goed getypeerde poppen en een uitstekend verzot gden tekst heeft Herman Stpits een voo stel Img gegeven d e op behoorlijk peil stond Er waren zeer aardig décortjes vooral dat van de paleiazaal was goed en de kinderen hebben met mtense belangsteUinig het bekendie spixwKjesgebeuiien waarvan niet noemenswaaixl word afgeweken gevolgd De Schouwburgzaal b eek voor een gewone poppenkast wat groot Voor de verstaanbaarheid zou men een miorofoon m de poppertkast moeten monteeren Als toegift versoheen ten slotte ook Jan Klaassen nog even ten tooneele A J Veimaas EXAMEN MACHINESCHRIJVEN Te Den Haag slaagde voor het examen mach meaBhrt ven n ej R Pannehakker alhier DIT HET GEMEENTEBLAD Koop en verkoop De bulgemeester heeft besloten tot aanikoop in het belang der volkshuis vesting van het woonhius met erf Vierde Kade 19 legen den prija van ten hoogste ƒ 1100 het perceel ligt in de geprojecteerde tloorbraak tusschen Willem Tombergstraat en Bel amystiiaat Aan C de Jon alhier verkocht een aan de Van Baerlestraat gelegen perceel bouwgrond tei grootte van 300 mi voor ƒ 10 per m Hinderwet vergniuiingeii Ter secretarie z jn ter visie gelegid verzoeken om vergunning van N G Burger tot oijrichten eener huidenzoutei y m perceel Koster Gyzensteeg 5 en van de firma Neef en Rabouw tot het opridhten vftn een stiroopwafelenen koeikbakkery en het hebben daarm van een gasoven en twee eleclromotoren van 1 en K voor een deegen een eiwitklopgnadhine m perceel Achter de Visdwnarkt 86 BevorderiuK By besluit van den burgemeester is C J Wabbijn thans plaatsweriter aMi die lichtfabrieken met ingang van 1 Mei bevorderd tot grondwerker Keuringen oor de WaffenSS en het JLegioen Ret B S Erwtckonuiundo NlederUinde deelt mede Nederlandera van Arisch bloed la den leeftijd van 17 45 Jaar ook gehuwden die lichamelijk zoowel aU geestelyk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen die de opleiding hun stelt kunnen zich bt genoemde adressen vervoegen teneinde jtekeurd te worden Thans kestaat ook de mogelUkheM let opleiding en dfenstvermUIng la MederUad In een specltal wachtkatellon Geiliuledea deler vtUwmigers hebben gelijke voorrecliten a lU die dienen In 4e Watten g g et hei Wat Waar Wanneer ThaUa Theater Met den helm geboren met Jef Bruyntnckx Aanvang 8 uur Beuniei loscoop Ju Ju met Maria Andergastjpi Atbrecht SctaOnbals Aanvang APOTHK KEBSOIENST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelenj Apotheek E Grendel liéen X enge Tiendeweg 9 Rechtbank te Rotterdam WILDE EN TAMME EENDEN IN T GEDING De Goudsdie kantonrechter veroordeelde onlangs den 50 Jarigen kooiker J B uit Berkenwoude tot f lOO boete wegens een JatSitwetovertredmg De man teekende tegen dit vonnis appel aan en stond nu voor de Rotterdamsche rechtbank omdat hy op 2 September j 1 d w z m gesloten j achttyd wilde eenden zou hebben gevangen Hij wilde niet ontkennen dat hij eenden had gevangen doch beweerde dat het tamme dieren waren Hoe weet u dat vroeg een der rechten Omdat ik dis dieren dagelylcsvoeder ze kennen my ik kon zt zóogrypen Kent u dan alle eenden persoonlyk vroeg de president Dat niet antwoordde B maarwilde eenden laten zich niet pakkendie vliegen weg als Je m hun buurtkomt Een wachtmeester van de marechaussee als getuige gehoord was ervan overtuigd dat verd wilde eenden had gevao n Er waren al eerder klachten over B ingekomen Aanvankelyk had B geen woord over tamme eenden gerept Hy had te zijner verontschuldigmg aangevoerd dat hy met wibt dat het verboden jachttyd was Inderdaad is het jaohtseisoen verleden jaar veel later dan gewoonlyk geopend Pas toen hy voor den kantonrechter moest verschlinen Is hy met het verhaal van de tamme eenden op de proppen gekomen Get zeide dat het moeilyk is tamme van wilde eenden te onderscheiden maar onmojelvjk iS het niet Het 18 wel moeilyk dit onderscheid duidelyk aan te Mven zeule deofficier mr Grasso De eenden mkwestie bestaan niet meer ze zynwaarschljnlyk met Kerstmis genirttigdMisschien zou men aan degenen die zegegeten hebben kuraien vragen of ereen wild smaaik aan was Spr geloofdezeker dat verd wilde eenden had gevangen Waarom zouden wilde eendenzich met door wat voeder laten verschalken De eisoh luidde bevestigingvan het ICSm ton rechterlijke voiinis De verdediger mr van der Hoeven was van oordeel dat men eenden die men zoo maar pakken kan geen wilde eerjden kan noemgn Het is uiterst moeilijk een duidelijke grens te trekken Daarom drong pleiter aan op vernietiging v f het vonnis en ontslag van rechtsvervolging De rechtbiRik zal op 27 dezer uitspraak doen Haagsch Gerechtshof VRIJGESPROKEN Volgens D J Jansen te Gouda was het alleen een soort pand geweest waarom hy van een kennis diens vetkaart in ontvangst had genomen De economisclie rechter te Rotterdam had aangenomen dat de kaart gekocht was en veroordeeld tot ƒ 250 boete subs 50 dagen hechtenis van welk vonnis verdachte m hooger baroep kwam De advocaat generaal bij het Haagsch Gerechtshof vond het vreemd dat voor een leening van ƒ 2 50 iemand de vetkaart moet afstaan en l eschouwde het als een gewonen handel waarvoor de straf juist was geweest welker bevestiging hy eischte De verdediger mr Van Mechelen uit Gouda pleitte op juridische gronden vryspraak Het Hof tKeft arrest gewezen en het ten laste gelegde niet bewezen geacht zoodat verdachte werd vrygesproken FIETS Urr KERK ONTVREEMD Uit het portaaj van de R K kerk aan de ToUenaelrait is gisteren tydens den dienst ten nadeeile van een keiliCagi er een nywiel osulivreemd Ne erlaHl4ache VrQwUllgers itrUSen In bet SSPK Zsch ckeiO H Legleeni kottwInnetaTergoeSlng koeteI M slekeaTerpleging extra levensmiddelen ene Tydena deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansciie S S in Nederland wUlen toetreden lB 4 43 9 11 uur Groningen Concerthuis Poelestraat l 4 43 1 IT uur Leeuwuden HulH Schaaf Breedatriat 19 4 43 9 U uur Amiterdun School Zepenweg 13 l0 4 4f 13 uur Utrecht NV Hull Oude Gracht 34S 21 t 43 S 13 uur Ametifoort Dlenatgebouw Leusderweg 3t 4 43 II uur Den Haag Cat J en Hout Bezuldenhoutscheweg Kantongerecht Gouda Veroordeeld lyn wegens ten verkoop voorhanden hebben vin brood met een te laag gewicht Mn droge stof jr V d H te GouSa 200 sul 56 d h ten verkoop voorhanden hebben van brmid met te hoog percentage aan keukenzoutvrije aschgehalte A te Blelswiik 75 subs 15 d h ten verkoop voorhanden hebtwn van worst met een te hoog procentisch wa ergehalte M L V V te Gouda 25 subs 10 d h A V te ReeuwIJk 85 subs 10 d h 0 M T te Gouda 25 subs 10 d h ten verkoop voorhanden hebben van melk met een te laag vetgehalte P C D te Gouda 100 subs 25 d h ten verkoop voorhanden hebtwn van taptemelk met een te laag vetgehalte A v K te Moerkapelle 75 subs 15 d h P K B te Berkenwoude 14 dagen hechtenis ten verkoop voorhanden hebben van klare Jenever met een te laag percentage aan alcohol J R te Gouda 30 subs 10 d h verlaten van haar woning te Wsddinxveen terwijl zIJ lijdende was aan diphtherie J H thans te Gouda 14 dagen hechtenis overtreding Leerplichtwet A H te Goud 10 subs 5 d h na il uur verblijven In een verlofslokalltelt terwtjl zIJ den leefiyd van 18 Jaar nog niet had bereikt K v d L te Zwammerdam f 8 subs 1 w tsch uit baldadigheid tot ontploffing brengen van oarbid G 1 te StolwtJk ti lubs 1 w tsch C M B te StolwtJk berispin H V te Stolwlfk ti subs 1 w tsch niet toonen van het peraoonsl ewijs J B K te Gouda 2 subs 1 d h J H te Gouda 2 subs 1 d h M W K W te Goud C K te Gouda 2 subs I d h niet gebruiken van het rechter voetpad G J V y O te Rotterdam 2 suba I d h vlsschen zonder schriftelijke vergunning H J V d B te Bleisvujk 3 ubs 2 d h met verbeurdverklaring Inbeslaggenome niet gebruiken van oen bestaand rijwielpad J de K te ReeuwUk schuldig zonder toepassing van straf rijden met een niet afgeschermde brandende koplamp A V d R te Gouda 3 subs I d h met bevel tot vernietiging van het Inbeslaggenome rijden met een motorrytuig zonder goed afgeschermde brandende koiMampen G A d R te Hoenkoop 4 subs 2 d h G A V d P te Arnhem 6 subs 3 d h R V d H te Apeldoorn IS subs 2 d h T R te 4 Gravenhage 6 subs 3 d li 0 A M K te Rotterdam I 6 subs 3 d hryden met een rywiel zonder goede achter verhchtlng A de J te Gouda 3 subs 1 d h C K te Gouda 2 30 subs 1 d bH V E te Reeuwyk 2 50 subi I d h ryden met een rijwiel zonder goede vóóren achterverllchting M K te Gouda 4 subs 1 d h en tM lubs 1 d h Sfiód VORTBAJL Uitslagen van Zondag Kimpioensohip vin Nederland FeUenoord Heerenveen l Willem n ADO I 1 Dlltrlct n 4e klasse E Widdlnxveen Bodegriven 1 2 Reserve 3e klisse H V O C n Schoonhowen n 19 1 GSV II Spirta IV g Voorcompit Itie Ned VoetbiU beker groep E VUC HVV Gouda HBS 2 4 groep H VVP Olympl 4 J groep X Stolwyk ïouderik t O Hiaitrecht Moordrecht 2 1 Dlltrlct V Ie klisse Maurits Spekhoizerlvelde 9 1 In de wedstryden om het klmploen vmNederland Is thani de standFeUenoord 5 3 2 S è S AJDO 110 4 ï J Heerenveen S t I 4 1 U Enschedé 4 1 I t S 7 WHlem II 1 1 I 3 8 14 Ook Gouda bekert verder OLVMPIA UITGESCHAKELD WADDINXVEEN IN COMPETITIE HEKKENSLUITER Na G S V heeft Gouda de volgende bekerronde bereikt Wel werd m de laatste ronde van de halve voorcom petitie van den eersten ktassor HBS verlenen de eenige nederlaag met overigens eervolle cijfers m de vier wedstryden maac HVV braoht het by VUC met tot de overwmning die noodzakelyk was om de Gouwenaars in puivten te evenaren en door betene doelcyfers te passeeren en zoo zyn de roodwitten als nummer twee met HBS geplaatst Dat geeft voor Gouda en G S V m drt dezen keer alleszins aantrekkelyke bekertoumóoi wellicht nog een aardagen wedstnjjd en aldus krygt het seizoen een gosd lot De derde Goudsdhe troef Olympam is niet sterk genoeg gebleken Het eUM liet het b j de vierde klasse kai pioen VVP in Den Haag iMfgen eo werd daardOOT uitgeschakeld Voor de competitie werd door een nedenlaag tegen Bodegraven beslist dat Waddingjcveen m de vierde klasse hekkenshmter Is geworden Dat beteekent iat Waddmicveen aan het einde vae 82tt iMttkat N K 313 CbalMdaelaurt r TICTKR het volgend seiaoatt degradMiMUMHdate kan zyn want het plan al IS het nog niet defimtief de nummers laatst in de vierde klasse naar dt AMeelu gen m ruU voor de kamt oenen terug te plaatsen Intussohen d dan ook de staod m de volgende aaatpetitie medes reken Overiceat B complanent voor Waddinatveen d t iQ ondanks haar moeilykheden a kxiinJ vo geihou en heeft By de reserves verjoor G S V i v a de pretendent Spacta 4 welk elft nu met Excelsior 4 geHjk eeemdigd i zoodat dit tweetal een beslissingawedstryd om het kampioenachap moet spe len De eitii tanden fai de bekercompetitie zgn Gro E H B S 4 4 t t Gonda 4 I 1 t C t HVV 4 12 14 10 IS VUC 4 i 1 a I 1 11 UVS 4 4 9 4 14 Groep H LFC VVP QlympUi VOGEL Ctomvliet 1 S 1 l t 1 4 10 3 0 2 4 0 2 Groep X e 1 2 1 2 1 S 4 2 2 11 4 14 11 8 5JT 5 13 G V Haastrecht Stolwyk Gouderak Moordrecht 4 3 1 4 2 0 4 1 1 4 1 1 i4 l 1 2 2 2 2 1 4 3 3 3 11 T i n OOVDA H BS 3 n Pakkende wedsMid Een zeer takyk publiek heeft ktainen constateeren dat er m deze ontmoeting van klasseverschil vryw l g en sprake was ï e verdediging bb CJouda de Jong Honkoop deed nM onder voor Walbaun en Koek t U da Hagenaars en ook de Goudsehe miédenlinie die weer byeonder op draef was met Rietveld en Scholten als d actiefsten en Orootendorat als de taoticus was eveneens niet minder O voorhoede die drie invallers telde had naast momenten waarin het verhand ontbrak een tweetal perioden e ft voor en een na de rust woarill ze voortreffelyk oambmatiespel tan beste gaf Echter er ontbrak e tt schutter en die had de aanval v n HBS wel in V d Vcgt De op het Haagsche doel geloste schoten waren zachte roUertjes m vergelyking m t de gloeiende kogels die Signer te veliwerken kreeg of kansloos moest latea gaan De verhouding m het veld wea geen der beide partyen als uitgesproken sterkere aan om beurten waren ze in het offensief jouda nam m zoo n periode nadat eenige zeer fraaie sp momenten voor de Haagsche veste r de sparaimg in gebradit hadden m t een mooi doelpunt van Ottevaager t leidmg toen er 15 minuten gespeeld was 1 0 Tien minuten later maaktt V d Vegt uit een vryen schop op den rand van het strafschopgebied gelijk 1 1 Tot de rust had Cfcuda verder de beste papieren Ook het eerste kwartier daarna hadden de meer enthousiaste gastheeren het Ijeste van t spel Plotseling ondernam HBS een tegenaan val Langelaan speelde zeer handig den bal vr en v d Vegt knalde onhoudbaar in 1 2 Drie nunuten later profiteerd Langelaan van een weifelen der QRjl sche defensie 1 3 Gouda gaf zküi evenwel niet gewonnen Keurig cohif bineerend ging het keer op keer op ds Haagsche veste af waar de verdediging meerdere malen van geluk modit sproken Na een half uur kopte IJsselr btein uit een hoekschop fraai m 2 3 Toen spande het weer geducht Gouda ging nog sterker op den aanval spelen daarby drong de verdediging ta ver ojf wat een vyftal minuten later v t Ve gelegenheid gaf om door te breken sn den stryd te beslissen 2 4 V VP OLVMPIA V Oraetere geeetanft beUM In de eerste helft was Olympli de Iterlcits Hoewel de ffastheeren zich enthoueiait weerw den kwamen de rood zwarten dank zU htlB t eter technisch kunnen keer op keer voor het VVP doel Dat werd echter verdedigd door een doelman die uit het goede hout gesneden wis Eerst nl een half uur slaagde OlympU er In het net te vinden eenacher pen voorzet van Maaekant belandde tegia den pul en Hooimeyer liep don terugsptio genden bil in t doel 0 1 De berd WMta kende gastheeren maakten door hun mi voor bij een doelwortteitng geiyk 1 1 In de tweede helft werd bij Olympla lusteloos geepeeld VVP nog tteedi evea enthousiast kwam in de meerderheid Met twee kopballen uit voorzetten voerde tH den stand op tot 3 1 Olympla wUzIgde haar opetelling en ging wat beter aaopakkio Wepster die Unksblnnen was gaan tpetoo maakte er op freale wyze S van Dainsi was het met de opleving by d Gouwenliw gedaan VVP bleet hei enutig namen m trof nog eenmiil de rooi 4 2 Olympia III in Afdeeling Gouda kampioen NiEUWERKEBK HOUDT DS EINDgPVBT VOL Ie klisse A CSV III Croot AmimrOOt Ammera niet opgekomen Goudl IV DOmC jj 3 18 klaaie B OlympIl III Moercapelle I 2 1 Oroeneweg I ONA IV 4 J Nleuwerkerk I DRD I 5 2 Moordrecht II Goude 3e kUsse A Bodegraven III DONK IV De spannende wedloop om het kampioenschap van de lo klasse B tusschen Olympl III en Moercapelle Is In den onderlingen wedstrijd dor candidaten ten gunste dee Olymplanen besllit die ildus voor hel elnil van het volgend seizoen een promotiekans hebben gereserveerd wint In de Afdeelingen geldt dezelfde regeling lis In den NVa Dat is een tijd geleden dat In de hoogtte klisse een Goudsch elftal den Htel behaalde Voor Moercapelle Is het Jammer ook nu weer aan den kamptoenspoort gestrulkeW te zijn maar ook haar beurt komt wel eeni Onderaan is de beslissing nu op kamM Door haar kranige eindspurt Is Nieuwerkerk dat zoolang onderstaan itond twee puntea vooi irekomir op O N A IV en al de Nleuwerkkerkers uit hun drie resteerenden wedstrijden nog één punt halen rtjn i en de Gouwenaars definitief hekkenslultejj In de Se klasse A werd Bodegraven 10 definltlet lutste i Wanneer verduisteren s Zon sp 6 34 oadtr t$M Maan op 20 44 ander 7J3