Goudsche Courant, maandag 19 april 1943

nip d g20Aprai943 BtireMi Markt 31 TalaCoPO tT poitrekfning MMS GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pril S cente per ninnmer KMc JaahHuif No 31221 OnfradaclMirt F TIETER OoimU I DE VERJAARDAG VAN DEN FUHRER CT l AirrjiKTt CM rMM HA B MK Dr Göhheh yifi gelooven in de Duitsche overwinning i nen vooraïond v a égn 20stcn f naar t DNB meldt in ZBerlunsche Philharmonie een fees iSr bycenkomst plaaU waaraan jeKiende vertegenwoordigers van OmroedlBc Tim d gvvjetjeugtf Onderwijl de opvoeden dUcu itleeren neemt de bandeloosheid der Sovjetjeugd hand over hand o Komsomolakaja Prawda van 11 April 193S CNF cs rx t at en weerajacht oorlogsgebewapenmiftarbeiders en jT Jj fe volksgenooten werd deel N e fHaii lle i li rt wtlHger strU ea la Iwt O tam S S P ip HMIckel O K I Keuringen voor de WtfffenSS en het Legioen Bet at Kraattkoramand NicderUntU dMM mede Mederunden vu Aiteeh Iriaed tn leeftijd van 17 45 jaar look gehuwden dia lichamelijk zoowel ala feestelijk goed oat ikkeld zijn en zich geheel kunnen f re aan de eischen die da opleiding hun atolt kunnen zich bij genoemde adressen var voegen teneinde gekeurd te worden Thana besUat ook de mogelUklield Ut opleiding en dleiutvervuUIng ia Nederlaag la een speciaal waabtkalaUon OailBilodaa deser rrUwUUgers hekkea gelUke oorretklon ais lU die dleaeil la do Waftaa I I of feu Legioen kostwlanenvergoedlag kastal aii uekenverpUging exUa levouaJddalea MB Ttjdeni deze keuringen kunnen ich ook diegenen melden die tot de GtrmaanaelM S S In Nederland willen toetreden 21 43 13 uur Amerafoort gebouw Leusderweg 22 4 43 13 uur Den Haag Café Hout Bezuldenhoutacheweff DISTRIBVTUISJEUWS Stad4M€U 9 D L Wagenaar t De klantenkaart voor groente Van 17 Aprjl tot en met 15 Mei zullen m de gemeenten Botterdani s Gravenhage Wassenaar Voorburg Riiswuk Utrecht Zuilen Haarlem en Leiden op nader plaatselijk bekend te maken data twee b Akmgen op een nader aan te wijz n bon der klantetï öfden kaart voor groente verstrek jwi Inwoners van andere gemeenten dan de genoemde w ar klantenkaarten voor groentgjirjn uitgereikt moeten deze kaart met de bonnummen 17 18 19 en 20 bij de uitrcikmg van bon en gewonden naar de verschillende iiek ir Icaarten voor voedmgsmiddelen tus hiiiTan t aafi tA hrAattfdVi a 38437 HAAGk W 333J en o nafillw amer met THEEK ISCHl NIEK nisclK kca de dcgelqli derlindsdit NHEM e 29 EN NCKX plaalscn re vooral EN ntalt nn n ERIJ 1907 ifca 21 Ikilool ing Wf f r PT Aa nUier fll lieden j4 Jaar geworden la Hoffmann Stapf Hglc wnu U r ar Gbbbels hield een nie 1 1 den aagvvang waarvan ♦ ij verUtanfe dat het Duilsohe volk dezen III viert in een bijiondere ernstige hBKhng en stemming De oorlog heëtt Hin tolnutoe hardste stadium ieretktr 4 tt uitweg uit zam duik oTzyn einde Hjn vooreeist nog nergens te bespeuRit De enorme afmetingen van zyn pgUtieke en nUUtajre gebeuren die Üe vyf de werelddcelen omvatten treffen menseben en volken Men v ï et door de ai rgen en den druk m deae dagen maar al te gemakknvk dat dieze oonlog in tegenstelling mei alle voorafgegaine een volkomen Tolkjeh en laskarakter dï aagt en der lalw aan beide zyden met zoo taaie wfbittenng wordt gestreden De volben die er aan ieel nemen weten uuiwkeung dat het ditmaal niet gaat on meer erf minder belangryke grens eorrectie doch om hun nationale kven Dat hebben de roekelouze ver wakers van dfeae gigantische volkeiwworstchng niet gedroomd toen z ij h September 19J9 naar het zwaard pepen om Ie verhinderen dal de DuitKhe atad Dantrag terugkeerde in het Ulteverband w C4bt ela verklaarde vervolgena dat rlin de iljde der tegenstanders van DuitschImd duizet d moKelijUieden r jn gev ee om lottder liet genng tte aan macht aanzien n pres tge te verliezen te voldoen aan 41eiwechtvaardlgde nationale lachen VanDuitse land Men heeft den oorlog g nnKht rooala de huidige Engesche fnlJliterprealdent reedi In 1936 heeft verUurd omdat Dul schland te alerk was gienr4n t Ds minister herinnerde daarna aan de vele VHVeeCiChe poginifen vafl den Führer vödr m lulbreken van den oorlog de be vapeWiien te vermijden ja zelfs wio spoedig HJk voor goed een einde te maken aan Mn oorlog DU alles Is tevergeefsch geJ t daai de gewe enlooze kringen die oorlog moedmlUg hebben ontketend I m lialf werk wilden doen Hun brutale tiune en vooral hun helsche haat tegen ttationaal nociallMische volksbeweging Moa ionaal socialist sche Dulttche volk ennft en Vooral tegen den Führer zelf vloeieniNört uU een volksvreemde gwmdheld Het Is reeds vaak gezegd dat de Führer J alle Dultachera het beeld van het Dui W volk is I e sterke magische kracht van PwseonHjkheld van den Führer doel zich Wflki meer en met toenemende kracht iMl en tïaar uitwerking hebben alle JJ y en laster van de vijandelijke pro f Wla niet te met kunnen doen JJ l belde afgeloopen wti oorlog te schilderen zoo vervolgde fpdlibels Want hijzelf staat volgen tljn 11 volkomen achter zUn werk dat op J voltooid te worden jnneer het Duitsche volk aan den voivd van den 54slen verjaardag J fcn Führer Mch rond hem verza om hem eensgezind en aaneenJJj ffljn groeten en alle slechts Jj goede wenschen voor ziijn f en s jn historisch erk te r Wi doet het dat di t jaar in het JJ van een bijzonder vertrouwen 2 f Als volk van negentig milr gt Duitschlajid opnieuw getuiSJJ van zun geloof m hem Wij JrJJwi zoo verklaarde dr Gobbels JJ Iyk m de groote Duitsche j fnung omdat wij in hem geJ trouw en onwankelbaar als r wiUen w j hem volgen waarJJJ ons leidt Hi is ons geloof en ache hoop Een volk dat een JWfllten leider den ayne noemt JJ met zoo onvoorwaardeluken lij WnlMingt 18 tot groot dingen fc2f x t het groote slechts Wrbaar wiUen VAV RUKSMAABSCHALKj OORIKG flu K van den verjaardag van êil H Jksm rachaIk Görlng fcj P uitgevaardl waarin om wordt j Si rm en onttoerd hart biedt het WuK volk vandaag den Führer W chen aan Voor hem en zijn i iSSi waren oorlogstijd l lng en den zegen van den 2t S Moge een gunsug lot den i J hel komende jaar kracht en JJSS u J h r b ru l J lir Welk een onbuigzame kracht CStuSÏÏ afgeloopin wlnter JJjjJ WIeuw beweren Do geschladenla Wlf O n not ni iZïïïfl bevochten successen Den tai jP schenkt hü JC het n eest evaar £ L igt JPPe art voUthoudt zich Ifei M Mig geweld trotseert tallen J en sUat het leven vaa den Führer Ingespannen In dienst van volk en rtjk Dat hebtien wij allen nooit steiker en directer gevoeld dan In deze van strijd vervulde jaren Htj gunt ziCh geetr rubt op hein rust een bijna bov nmen èhelijke last van arbeid W j volgen hem Ijverig n thans meer dan ooit want bet gaat om overwinning of vcrtuetiglng De tijd der hardate en besUsiendste bepioeving van ons volk en van eiken afzonderlijke Dulticher ia gekomen Wat wij den Führer In de afgeloopen jaren bezield door de door hem bevochten sUceestseh vol vreugde hebben teloofd zullen wij thans In de zwaarste stormen van dezen oorlog getrouw nakomen Dat geldt voor het front dat geldt ook voor het vaderland Laat ons niet met woorden doch met daden mtjit Duitsche volk genooten vandaag en tn de toekomat onaen onwankelbareii trouvr aan den Führer en onzen vaU beiioten wU tot medewerking aan zijn groot welk verkondigen Richten wtl onze blikken vast op onzen plicht vervullen wtj onder uiterste Inspanning van klachten en naar beste kunnen wat het dageltjkbche leven v n den oorlog van ons elscht Dat ty ons geschenk op den 54sten verjaardag van onzen Pührer Ook heeft de Rljksmaarschalk een dagorder van ongeveer denzelfden Inhoud tot de Duitsche weermacht gericht De verjaardag van den Führer bepaalt volkomen het Uiterlijk der Beslunsche dagbladen Behalve beschouwingen die vooral gewijd zUn aan hetgeen Hitler tot dusver gepresteerd heelt publiceeren de bladen ook fotos die lUustreeren hoe volkomen de opperste leiding van de geheele oorlogvoering In handen van Adolf Hitler ligt DUITSCH WEERMACHTSBERICHT Zeegevecht voor Nederlandsche kust LEVENDIGE GEVECHTSACIir BIJ NOVOROSSISE Het opperbevel vaïi de Duitsche weermacht maakt dd 19 April bekend Ten Zuiden van Novorossisk duurt de levendige gevechtsactie voort De luchtmacht ondernam zware aanvallen op vyandeluke stellmgen en steun punten v oor den aanvoer in het kust gebii i van de Zwarte Zee In eenige sectoren der overige deelen van het Oostelyke front werden plaatselijke aanvallen der Sovjets afgeslagen Aan het Tunesische front verhep de dag over het algemeen kalm Het havengebied van Algiers wferd door gevechtsvliegtuigen der Duitsche luchtmacht opnieuw gebombardeerd By een zeegevecht in de ochtenduren van 18 April brachten Duitsche bewakingstrijdkrachten voor de Nederlandsche kust een Brttsche artulerieboot tot zinken en beschadigden trie andere booten ernstig Een eigen vaartuig is gezonken DE STRUD IN NOORD AFRIKA EN tN DE LUCHT fti aanvulling op het weermachtsttsricht van Maandag verneemt het DNB om De tijdelijke beperking van de vyandelijke gevecht actie in NoordMnka 13 eenerzyds echter veroorzaakt door zijn aanzienlijke verliezen aan menschen en materieel Wat de hergroepeeringen aangaat nw eten de meestenlyds reeds n a eitkele gevechtsdagen volkomen uitgeputte Amerikaansdhe form ati regel matig van het front woixlen teruggehaald Met betrekkmg ot zijn bkiedlge verliezen geeft ook e vhand toe dat deze door de voortreffelijke opleiding van de IHiitschItaliaansche troepen in d actiek van den oorlog in het gebeigte en die van kleine opeialles en do hun lange gevechtservarlugen buitengewoon groot geweest zijn Doch ook de verliezen aan ma e leel van den vijand waren naar zijn aanzienlijke verliezen aan pantserwagens bewijzen zeer gevoelig Ook verdient het feit van d jongste groote verliezen aan Bntsche vliegtuigen boven het Europeesche gevech sgebted aandacht Britsche luchtvaartdeskindlgen hebben verklaard dat er goen twijfel aan bestaat dat de Du tschers de laatste maanden hun luchtverdedrlglng buitengewoon hebben versterkt Er wordt toegegeven dat tijdens de jongste Engelsche luchtaanvallen Duitsche formaties jachtvliegtuigen in grooten getale de Britsche l ommenwerpers hebben aangevallen nog voordat zij hun doel hadden bereikt De Dui schere hadden als wespen rond de Engelschen gevlogen en zich meedoogenloos op hun doelen gestort tTALIAANSCB WFERMACHTSBERICHT In zijn weermachtsbericht nr 1059 maakt het Itahaansche opperbevel o m het volgende bekend In Tunesië werd de gevechtsactie Inten slever Aanvalspoglngen van vooruitgeschoven vijandelijke elementen werden verijdeld dank zij de onmiddellijke reactie van onze detachementen Tijdens luchtgevechten sflioten jachtvliegtuigen van de as 13 viJandelUke toestellen neer Formaties van onze luchtmacht vielen concentraties gepantserde strijdmiddelen met gunstig resultaat aan Palermo Regusa Porto Torres Sassarl en La Spezla werden door viermotonge Amerlkaansche bommenwerpers bestookt Te Palermo is de schade aanzienlijk Tot dusver heeft men 38 dooden en 99 gewonden geteld Een vijandelijk vliegtuig Is neergehaald door het afweervuur van Palermo vier andere machines door Itallaansche en Duitsche jagers Vijf van onze vliegtuigen zijn niet op htin basis teruggekeerd DE AMERIKAANSCHE OORIOGSBERILHTGEVINO De A N P correspondent te Berlijn meldt Van Duitsche militaire zijde wijst men er op dat de Amerikanen in tegenstelling tot de Engelschen in hun berichtgevmg over do luchtgevechten dikwijls zeer sterk overdrijven Als voorbeeld noemt men den jong sten Amerlkaanschen luchtaanval op Bremen waarbrj volgens het opperbevel van de weermacht slechts t ee Duitsche jachtvllegtu gen verloren gingen De Amerikanen meldden daarentegen dat zij in luchtgevechten zestig Duitsche jachtvliegtuigen hebben ncergescho ten Van Duitsche mültalre zijde wUst men deze overdrijvingen voor een groot deel aan de onervarenheid der Amerlkaansche piloten in luchtgevechten Ieder duikend en stortend Jachtvliegtuig tellen zij als een overwinning in de lucht In dit verband wijst men t Berlijn tevens nog op het merkwaardige verschijnsel dat de Amerikanen bijna alle aanvallen overdag vliegen en dat de Britten de nachtvluchten voor hun rekening nemen VON PAPEN NAAB BEBUJN Van l voegda Diiitsch zijde wordt het uit Turksche bron u mende bericht dat emtuusadeur Voa Pipén onderweg i naar Berign bevaatlgd Naar men in dit verband verklaart moet aan deze reis evenwel geen politieke beteekenU worden gehecht Het betreft hier een der gebruikelijke Routinebezoeken BtHttuUOHd DE BOMAANVAL OP EEN STAD IN HET WESTEN IJlt Den Haag wordt gemeld £ terreuraanv van £ ngel8che bonune T werpers op een stad in het Westen des lands he Vrijdagavond onder 4c burcerbevoIUng 53 slachtoffers géeisclit terw i me r da bonderd ersonea gfewond werden vele woniufen zijn verwoest of beflcbJidiffd Omstreeks kwart ofer zeven v rsohenen de Britsche luditpiraten n wierpen biAnd en bnsanbbommen lOp een diohloevolkte arbeideiBwyfk yan de stad De gevolgen waren ccbtaetro phaal Vele h uizen kregen voltreffers en op talrijke plaateen brak brand tut Geheele straten vielen aam dezen zinioozen en miadiadiigen aanval ten offer In de 7waar getroffen wijk ontstond nadat de bonunea hun vernietigend werk bsddWi eedaan een panl k Radeloos van nfit vlucütten de bewoners der niet tetroma hulzen de straat op Anderen begonnen ia ailertjl hun beilttlngen In veiligheid te brengen In de eerste oogenbllkken as de ramp nog niet te overzien doch ueldra lei er reeds vaat te stellen dat het aantal slaohu offers groot moest zijn Vmi vele huizen was ntetj dan een puinhoop overgebleven en het Uet zich aanzien dat geheele gezinnen bedolven waren onder de resten van wat eens hun woning was Op vele plaatsen laaide hei vuur hoog op en tastte woningen aan dit voor het bommengeweld gespaard geblevfen waren Intusschen waitn reeds de redding p oegen van brandweer politie en technische noodhulp ter plaatse gekomen praclitig btjge ïtaan door leden van de Duitbche weermacht de W A en den Jeugdittorm TerwUl de bi andweer m t veel materiaal de brand haarden aantastte strekteh de overige diensten hun zoig n uit over de getroffenen De ziekenaut y reden af en aan om de dooden huizen over te brertgen Vaak si eelden zich harlverschguren neelen af tusschen de p unhoopen dde toowaar radelooze mannen Vi ou A en en kmderen probeerden In óe dtcnte rook ee spoor te Vinden van v ermïste bloedverwanten Terwijl nog de gloed der brandende huizen den avondhemel rood kleurde vorderde het reddingswerk snel Tegen het middernachtelijk uur was het vuur vruwel overal dMongen Niet alleen in de zwaar geteisterd ijk doch ook In het centrum van de stad was de hulp van de brandweer noodig geweest omdat o a brandbommen waren geworpen op bouw wei ken van groote historische en cultureele waarde zooals een kerk en het stadhuls Door snel en krachtig optreden kon echter voorkomen worden dat hier ernstige schade werd aangericht In de vroege moigeniu ea van Zaterdag kon het troostelooze vernietlgitigswerk der Britten eerst goed uorden overzien Waar Vr dag nog vreedzame burgers woonden stonden nu de nog rockende pumhoopen van htm huizen Het reddingsen opruimingswerk was nog in vollen gang en hier en daar werden nog steeds slacht offeis uit de overblijfseltn van de woningen te voorschijn gehaaid Het aantal slachloffers kon dan ook nog met met zekerheid worden opgegeven Tot ausver wefden S3 dooden ge boirgen waaronder 20 vrouwen en 11 kinderen Onder de pumhoopen moeten echter nog meer slaohtoffers Uggen Onder de 72 z aaiigewonden bevinden zioh 32 vrouwen en 15 kinderen De lijken van tientallen slachtoffers konr den niet meer geïdentificeerd worden Oeze stad heeft thans haar tol moe ten betalen aan de on I enJa eliJlle Bntsche oorlogvoeling TtentaMen h rer inwoneo die me dien oorlog mets Uitstaande hadden zyn door een vreesenjken dood w ggemaaid Ande ren werden voor hun leven Niet alleen in de getroffen wyk maar in de geheele stad is de afschuw over deze Qntsobe schanddaad groot Zuinig met suiker OM STRAKS £ ËN PERIODE TE OVERBRUGOEN Suiker van den nieuwen bietenoogst komt zeker niet voor Kovember ter beschikking Aangezien de thans nog voor het NederUmdsche volk beschik bar voorraden consumptiesuiker te bepeAt zijn om verstrdckmg van het geheele suikerrantsoen tot den nieuwen oogst te Het zal daarom een beperking van het verbruik aan consumptiesuiker verschuiven tot het einde van het loopende oogstjaar Het ligt In de bedoeling dan dn in den herfst van 1943 gedurende éen vierwekelljksche distribntiepcriode geen sniker te ver strekken De bevolking kan zich derhalve reeds nu op de komende leemte m de suiker voorziening instellen en haar verbruik van het suikerrantsoen in de daaraan voorafgaande maanden die zich uitstrekken over zeven è acht vierwekelijksche distributiepenodan loo regelen dat een rantsoefi suiker gespaard wordt ter overbrugging van de periode waarm zij het zander verstrekking van suiker zal moeten stellen Het ligt m de bedoeling indien de suikeropferengst van den komenden oogst dit mogelyk maakt de bezuinigde hoeveelheid te Zijner tijd alsnog ter beschikking te stellen KAMP TUSSCHEN HITLEIUUGENO EN JEUODSTORM Overweldigend waa d belangstelling voor de grootsch opgezette en niet minder geslaagde uitvoering van de ftitler Jugend in de Apollohal In Amsterttam Onder de belangstellenden merkten wij o a op de Rijks commissans Rijksminister dr Seyss Inquart en Genera leutnant der höhere S S und Pollzei Hauler en commiaaaris generaal Schmidt De kamp tusachen de Duitsche en Nederlandsche jeugd ia met gelijk spel beëlndigd 0 stormers tiehaalden als eind resultaat 360 punten tegenover de Hltler Jugend 355 5 punten Bij de meisjes was het de B D M die met 336 pnt over de stormsters zegevierde Ook de jongens van het Deutsches Jungvolk overwonnen met 346 punten de Meeuwen terwijl d JunxmSdel het tegen de Meeuwkes moesten afleggen welke laatsten 327 punten vergaarden Aan het alot hMft de Rijkscommisaaria n korte toespraak MuHiden BSIZBN IN D TBIINEN MTT PASCHEN In het tijdvak van II t m M April 1M3 zijn d treinen D in D Ut O 137 D 131 DMW l l i ca arJt 211 111 Hlialultênd èpen eateld voor t lzigers nur n van ii t bui tenia lul Dea lieperldna geldt ni t voor personiBn bc3ioer nd tot M Dultsdw weermacht OntECTEUB VAN HET ANTOOR GOUDA DE MIOOENSTANOSBANK Na eefTlangdurige ongesteldheid is vernacht te zynen huize op 63 jarigen leeftyd overleden de Irter D L Wagenaar dnwcleur van het kantoor Gouda van de NV Nederland sche Middenstandabank schen 27 April en 15 Mei by den plaatselyken distrfcutiedienst inle veren Zi dif aan deie verpliehtmg niet voldoen zullen zooais reeds eerder is medegedeel d geen nieuwe bonkaarten voor voedmgsmiddelen ontvangen DE JUISTE GROOTTE VAN HET GEBAKRANTSOEN Het blykt nog niet voldoende bekend Ie zyn wat men op de bonnen welke recht geven op het koopen van gebak kan betrekken Daarom wordt nog maals medegedeeld dat men per rant soen een hoeveelheid gebak kan verkrijgen waarin 70 gram meel of bloem IS Op en beschuitlxm kan men flam beiohuit verkrygen RADIOPROGRAMMA Gedurende een lange reeks van jaren is dr Wagenaar t dezer stede m het bankbedrijf op verschillende kan toren werkzaam geweest Als procuratiehouder van de vroegere bank van Scheurleer en Zonen werd hu m 1922 benoemd tot plaatselijke directeur van d voormalige Boaz bank By de fus e van dit bedrijf met de Algemeene Centrale Bankveieenigmg voor den middenstand en de R K Middenstands bank ai Limburg in 1927 en de oprich tmg van de Middenstandsbank werd de heer Wagenaar directeur van het Goudsche kantoor van de nieuwe bankinstelling Niet alleen als bankdirecteur ook m tial van aivdere functies heeft de heer Wagenaar zyn krachten gegeven en zich voor de belangen van den middenstand beijverd Hij is penningmeester geweest van de voorma ige Chr Middenstandsvereeniguig en was de secretaris pennmgmeester van de Middenstandscentrale voorts trad hy op als administrateur van het bureau mvordermg van de vroegere Gqudsche Wmkeliersvereemgmg was penningmeester van de mtcklenslandsglasverzekermg en eveneens van het mstituut voor middenstandspntwiikkehng 70 Woensdag 21 AprtI Hilversum 1 5 Gr 7 00 BNO 7lOCymn 7 211 Gr 7 5S Piogr overz 8 00 BNO B 15 Gr 9J0 9 37 Sp V d dsgl 10 00 Gr 10 30 F ortzorg II 10 Gr 11 30 Viool en plano 12 00 Almanak 12 05 Afaus ark en solist iS BNO 13 10 Plano viool en altviool encello 14 00 Ork Carlo Carcassola 14 40 Gr 15 Melodie en Rhythme 16 45 BNO 17 OOLez ng 17 30 Klankbeeld 17 50 Olto Hendrlks 18 30 BNO 1e Voor kleuters 18 4SCr IBOO Wat niet in de krant staat 10 19 Cello en piano en sang en plano 10 15 U SO en solist 2110 BNO 2113 RC Ned Kamerkoor me orkest 31 5i 24 00 Gram Hihersum II 6 45 8 15 Zie HUv I 8 15 Spon 8 25 Gr 9 15 30 Voor hulsvrouw 10 00 Godsd uitz 10 40 Piand 11 00 Voor kleuters 1120 Gr 1130 Orkest Wlliy Kok 12 30 BedrUfsreportage 12 45 BNO 13 00 Theo Uden Masman 13 45 Gr 14 00 Godad uttz 14 30 Kameropera en soliat 15 30 L ziDf 19 40 Gr i 49 BNO 1 00 Voor jeugd 17 30 Gr IB 00 Sp v d dag en B N O 1 lo Gr is 40 De hoofdstaf elder i am ve van den Ned Lands aud beantwoordt vragen 19 00 Het groote omroeporkest en aoiist 19 45 BNO 19 T Halfweg gevar progr 2115 RC Gr 21 45 BNO 22 00 AvondwiJdin 2213 14 00 Zie Hilv I WETENSCHAP Ook op ander gebied heeft deie werkzame figuur zich verdienstelijk gemaakt In het kerkelijk leven was hy ecretans van het college van notabelen der Ned Hervormde Gemeente en bestuurslid van de hulpvereenigmg van den Gereformeerden Zendmgs bond Voorts had de heer Wagenaar als secretans penningmeester zittmg m het bestuur van de Vereeniging voor Chr nationaal schoolonderwys waar van de Groen van Prlnstererschool uitgaat Het stoffelyk overschot zal Donder da g om half drie op de Algemeene Begraafplaats worden ter ruste ge egd Tuberculose stygende GOUDSCHE VEREENIGING ONTVING EEN LEGAAT VAN BIJNA ƒ 80M PBOr IHt M K S L PLANCK M JAAR Op Vrijdag 23 April aj woriU d groote natuurkundig prof dr M K E L Planck de vader der quantentheorie 85 jaar Het vier en dertigste jaarverslag over 1942 van tie Vereeniging tot bestryding VSn d tubcroutose constateert een stygmg van het aantal ver pleegdagen m vergelykmg met 1941 van 4185 tot 6779 een styging met 62 Uitgezonden werden zestien vol wasaenen en een en twmtig kinderen In het voorgaand jaar waren deze cOfers zeventien en tien Bieten bezwaar van de geldmiddelen der vereeniging gingen nog vier kinderen door bemiddeling vm den Ned Bioscoopbond C 1 Januari 1942 waren onder toe het feit onder het oog ziet dat in het leven der volken tot dusver de vrede steeds een schoone vrucht van den oorlog geweest is die weet ook dat cultuur en beaohaving rijkfiom en rust alleen een vrucht zyn van een zeer harden stryd dat zijn bezit met het leven verdedigd en in den stryd steeds wter opnieuw veroverd moet worden Het is een paradox m de menschelyke ontwikkeling dat elke cultuur hoe fyner z i is en hoe hooger ui komt te staan bewerkstelligt dat de l ase van haar eigen wording en bestaan verzwakt en vernield worden n 1 de stryd vaardige kracht waaruit zy ontsproot de onvoorwaardelyke paraatheid tot den strijd waardoor zu bloeide en de kradit om met hardheid en meedogenloosheid haar belagers het hoofd te bieden Zoodoende verliezen volken die temidden van hun cultureelen rykdom met meer de kracht bezitten om hard te zyn en zonder eenig voorbehoud voor haar bestaan te strijden volgens de eeuwige en meedogenlooze wetten der natuur met hun vryheid ook hun welstand hun beschaving en tenslotte ook hun cultuur die zij door geweld van de hand te wyzen wilden behouden In de gestalte van den Führer zoo besluit dr Dietnch zien wy de eigenschappen belichaamd die ons de kr acht geven alle stormen van dezen oorlog te trotseercn en het lot te overwinnen Als voorbeeld voor het voQc ia hl de vaandeKdrager m d n stryd en le beUchaminff v en onmn abstduten ril tot overwinnen Bewapening der harten Dr Dietrich by den Verjaardag van den Führer Reichspressechef dr Dietrich publiceert naar aanleidmg van den verjaardag van den Führer een artikel dat als opechnft draagt De bewa emng der harten en waarin hy o a schryft Hoe zwaarder een volk door liet lot op de proef wordt gesteld des te harder het wordt harder m zyn weerstandsvermogen harder in zyn vastberadenheid doch harder ook in zyn denken De kracht om een in vredestyd verwcekelykt en de voorwaarden van den stryd ontwend denken weer aan te passen aan de harde noodzakehjkheden van den oorlog IS voor de houding van een natie die onvoorzien in een stryd op leven en dood gewikkeld raakt van de grootste Ijeteekenis jK 0w nmw Wanneer Terduisteren Zon ap tXt onder M 47 IWaan op 22 tl onder 7 29 Hy die het leven alleen nog tut den gezichtshoek van een gemakkelyk en gewaarborgd biurgerlljk tiestaan vermag te zien loopt vaar door de eischen zonder eenig compromis van den totalen oorlog geschokt te worden Hy echter die hist leven met een gezonden zm voor de werkelijkheid bekykt en het natuurlyke gegeven in het helder licht der geschiedenis beschouwt die zal gemakkelyker van het goede leven io vredestyd naar de genadelooze hardheid van den oorlog kunnen overgaan die sal zónder voorl ehoud stappen op d i gnxid van een hard hecken en met een dengelyke houding een betere to omat veroveren Wie ie Jassen be rupt die de ge ohiedenla den meoichen leert wie zicht van de hutsbezot kster 228 gezklh nen met 238 patiënten en op 1 Januari j I 253 met 268 patiënten Het totMl aantal afgelegde huisbezoeken bodroeg 2449 De vereeniging ontvmg een verheugende gift Onae oud stadgenoot mevr Emiline Flower op 2 October 1942 te s Gravenhage overleden vermaakte ai haar büittmgen aan d vereeniging welk legaat ƒ 7825 51 bodroeg Het aantal leden daalde van 2S3 tot 242 het aantal donateurs steeg vaa 14 tot 16 Een straatcoUecte van netto ƒ 179415 een recordcyfer hielp d vereeniging over fuianciee e moeilijibheden als gevolg van de stygmg vaahet bedrag der verpleegge den lËt Vierden voorts drie giften van f Idt ontv angen De rekenmg sluit op een totaal vaia ƒ 19 806 24 met een voordeelig laklo van ƒ 268 24 Oe Verpleeggelden beliepen ƒ 16 034 55 de restitutie ƒ 13 434 93 De tialans heeft een emdcyfer van ƒ 18 006 41 Geirvemoreerd wordt dat het saiiatoriumfonds een onderafdeeUng der vereenigmg die tol doel heeft een bijdrage te geven aan de verpleeggeld voor sanaloriumverpleging dit jaar 25 jaar bestaat In den loop van deae jaren heeft het fonds reeds een bedrag van ƒ 2160150 aan de vereenigmg afgestaan hetgeen zyn nuttigen art eMltoont By dit jubileum bood een comitienkele honderden nieuwe contritouanten aan Het jaarversia der vcreeniginf spreekt er van dat hier in stilte moo en en menschiievenden arbeul wordt gedaan en de vereenigmg maakt er juist m de tegenwoordige tijdsomstandigheden nu haar taak toeneemt aanspraak op dat het beroep om steun om in den vorm van nieuwa leden secretariaat N H Meud Van Beveminghiaan la giro 63085 l reeden kring weerklank vmdt teo einde hulp te kunnen bieden aan stadgenooten die dezen steun behoeven Voetbalfeest voor de jeugd SCHOOLWEDSTRUDEN IN DB PAASCHVACANTIB oor de eerste maal zal de Goitdach schooljeugd zich m een voetbaltoui nooi gaan meten Gouda kende tot dusver met het m andere steden populair instituut van school voetbal wedstryden maar nu heeft ook de Afdeehng Ckiuda van den Nederlandachea Voetl albond de organisatie ter hand genomen De wedstrijUen worden volgende week gehoiM n ir da Paaschvacantie dus Het initiatief lieeft veel enthousiaeme ontmoet er zyn den eersten keer aJ tal van inschrijvingen Het grootft 15 de animo in groep A voor leef tyden van 12 tot en met 14 Jaar Vijftien elftallen sclireven in Alle openbare scholen zyn van de party voorla de HBS de Westerschool en da Juliana van Stolbergschool vertegenwoordigen het byzonder onderwys Zeven elftallen komen uit n da Bgroep van 15 en 16 jaar De Ambachtsschool heeft dne elftallen da HBS twee en voorts doen ntede twee u 1 o scholen de openbare u Lo achooi en de Juliana van StolbergKhool In de groep voor oudere jongens afdeeling C voor 17 jaar en ouder IS de t Sangstellin uiteraaid minder hier betwisten de M B S en het Gjrmnasuim eikaar de eer Er wordt gespeeld op Dinad Woensdag Donderdag en Vrijdag m totaal op vyf terreinen twee van Gouda de twee Olympia vekten en het G S V terrein Het toumooi gaat volgens bekersysteem de verliezers vallen af In totaal zyn er een en twmtig wedstnyden de emdiwedalirijden worden Vrydag gespeeld Da winnende elftallen ontvangen wiaeefcpryzen Alle wedstryden duren tweemaal een half uur By gelyk spel baslissen ftrafschoppoi Het v dledig programma vindt men in de ofiicieele mededeehncan Van da Afdeelnc Gouda igt VOOS BESOBP BEDANKT Ds A de Blois predikant der Gerat Gemeente aThier iieeft bedankt voor het beroep naar Wertcendagn