Goudsche Courant, woensdag 21 april 1943

Oudheidkundige Kring INTEBB8SANTE BUZONDERBEOEN OVER LEPROZEN EN LErROOSHDIS In eta gi 1 rav iid in Het BUuwe Knii getnoutien vengiMienn van den Oudbeidiiundiigen Krmj Die Góude aetle de beer J H Oarlier zijn voordtaadht o er 4e liCprozen en het Leprooriiuie voort De spreker gaf in dit laalote gedeelte meer bijzonderheden füe de ü udiidie ieprozen en iwin vecfalylpiaalieii direct raakten en dus in oaauddetii Mt v rt and bonden met de Uctoiie van onsee stad Hij veirtelde o m jnteressanle wetenswaardigheden urt Je ordoravan tiën betreffende de prozeii waiir zij bedelen mochten voor de k iri openbare gebouwen her rgen en op t keirldiof Men vnijwaar Jre zk hier van al te drukke en te anigd rige Ix zoeien van Ijepralijders van elders door ardomnantiën dit be ai klen dat men niet langer dan een urinaei in h t leprooehuis mocht verjiijven en dat maair tweemaal per jaar jrdonmnntien bepaaiden ooik de leefwijze der bewoners van het leproos iui Dezen motsten d thuis blijven j1 de mis djen dag beiginncn en ea ai en met gebed gezamtlijk aan één alel eten gAiocgen nemen met wat ae pot schafte en geen vireemde gasten ajtnoodi jen of meeihrengen jOe inneming van Gouda voor den prin door Van Swieten op 21 Juni 1572 deden hier giroote veiandeiringtn onMtaran die ten slotte aanieidu wtTden dBt de leprozen nogmaals verhiuisden en feitelüt nabij hun oude omgeving terug kwamen Immeire in J577 veïvielen aUe kJoostjeiiB aan Öe stad ook het Moniaklooeter aian de Gouwe waarvoor eertijds de leproaen heit vehj moeeten ivimen en in det gédeeltelük verwoeste geèouw vonden zu in 1691 weer een telhuis dat later met een nieuw bügebooiw verrijkt en getektelijk meer en meer proveniershuB wotl Het ooide leproociiuix waaraan reed in 1584 een tapvergunning wtrd verleend werd tadsherberg waar men de konwt of vertrek ven d GemovntelIJk Publicatie De Ge ncent Kcretaiie vm Gouda il op Vrijdag 23 en Zaterdag 24 April 1843 gctioten de afdeeJing Burgerlijke stand is die dagen geopend van 12 tot 13 uur voor de aangifte van geboorte en overlijden trekschuit Gotida iJeiden kon efwach ten Op grond van dat waditen en die wachteia onletond de naam Wachterstraat nu veri asterd tot Wachlelstraal Bü de vraeen ontstond pen inteiressant deJ t of de oude om walling van Gouda steeds bij de tegenwoordige singels is geweesit of aanvankelijk ongeveer langs SpieringstTaat Turfmarkt en Raam heeft gelegen Men kwam tot een antwoord doch een voordracht over dit onderwerp werd toegezegd Vooréf werden daar het jaarveigadering was de verschillende verslagen uitgefiraoht Dat van den secretairis toonde een ledcngirOei met 60 van 151 tot 246 nu inmiddels 280 en de penningmeester becijferde een batig saldo pea1 Januari van ƒ 130 35 dat nu per 15 April in weerwil ven het wegwerken van een teening van f 30O gegroeid ie tot ƒ 415 12 hetgeen de uitgave van een nieuwen bundel historisdie bijdTagen mogelijk maakt Di heer P van Balen werd met algemeerte stemmen als bestuuislid herkozen AARDAFFELEN VEfeVO Met 30 kilo aardappelej bij zich werd B J v d Ree uit Gouda aangehouden Et waren geen vergunningen bij de aaidappelCTL Wegens het clandestiene vervoer eischte de officier bij den Haagschen momischen rechter ƒ 15 boete sub 7 dagen hechtenis De rechter legde die boete op nS A DERCKSEN Onze oudr adgenoot ds A Dercksen predikant bij de Geref Kerk van RottcrdMn Fcijenoord ontving een beroep jvaar RJijsoord Een unicum want in pé Geref kerken pleegt een predikaht boven de 40 jaar maar zelden n beroep meer te ontvangen en ds Dcit ksen is al 46 CAND DB CKOOT VERTREKT De heer A de Groot candidaat en hulpprediker bij de Geref Kerk alhier heeft de benoeming in gelijke betrekking te Bergen op Zoom aangenomen eii zal dus eerlang zijn ai4 eid hie ter itede neerlejsgen EXAMEN INSFECTEDR VAN POLITIE Te Aimsterdam is giBterey geslaagd voor het examen inspecteur van politie van den Bond van hoogere politieambtenaren in Nederland onze stadgenoot de heer M J Brpeman Sfiod rUARTES OM HET IE KLASSE KABfPIOGNSCBAP Voor het kamptbenschap 1ste klafse van het district Gouda werden de voorwedslrijden voortgezet toet de partijen C Boef J V d Berg 120 86 47 16 47 13 2 55 i aa S Hofmai W Branïie 120 65 1 1 4 44 2 40 J v dAerr A Eilgclhf 1 38 7 31 19 1 31 3 15 C Melkert Qi Boel 87 120 24 i9 24 12 3 62 6 00 S Soelers J V d Kuy 120 65 23 35 23 20 6 21 2 82 W Bruidse S Hofman 6S 120 27 7 27 M 2 40 444 J Péil Zoet A BotJ 75 120 36 12 36 26 2 08 3 33 S Hofman J FeltZoet 12a I 30 15 30 15 400 270 A Boef D Hortensiui 120 45 38 20 28 1 428 1 59 J Flux M V At 47 120 28 8 28 ai 1 67 4 28 W Eerland J V d Berg 112 120 43 9 43 20 2 00 2 7 VOETBAL BMZONDEIia GEVALLEII VAN PHOMOTIE DeCRADATIE Thans heeft het bestuui van den Nederlandschen Voetbalbond de maatreeelen bekend gemaakt betreffend de promotie en degradatie aanhet eind an het seizoen 1943 44 In enkele bijzondere gevallen Hlerbti neemt men het volgende als maatstaf geval 1 1942 1943 44 no 1 a c no laatst b a lev al eval t l 43 44 no 1 c a no laatst a b Deie belde gevallen kunnen gelUktUdlg worden behandeld Eerst wordt dan gespeeld een wedstrUd a b Verlieat a dan degradeert a en promoveert c Wint a dan komt b voor degradatie in aanmerking Hierna wordt een wedstrUd a gespeeld De winnaar hiervan komt voor promotie In aanmerking Dan Is er nog een derde geval n l 1942 43 l 43 44 no 1 a b no laatst b In dit geval wordt een wedstrijd a b vastgesteld De winnaar komt voor promotie in aanmerking en de verliezer voor degradatie PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN Donderdag Boskoop Rem Geref Gem 7 uur ds Zuurdeeg Geref Gem 7 uur ds Honkoop van Den Haag Oudcwater Geref Keik 7 15 uur Evan gelisatlebijeenkomEt sprekers ds Erdmann van Haastrecht en ds Bokma van Waarder Medewerking zangkoor BERGAMBACHT Vrijgesproken Wegens het verhandelen van tarwe in strijd met de voorschriften was A Kok te Bergam bacht door den economischen rechter veroordeeld In hooger tieroep heeft het Haagsche gerechtshof verdachte vrijgesproken Burgerlijke stand Geboren Arie Bartus z van K C Snoek en M Slingerland Overleden Willem Arie de Haan 6 maanden Gehuwd P Kappetijn 30 j en P Speksnijder 30 j BOSKOOP Inzameling Rotterdam De geldinzameling ten bate van de door den bomaanslag getroffen Roitte fLamsche bevolking heeft hieir de mooie som van iruim f 780 opgebracbt Rijwielen gestolen Ven een tweetaJ inwoners dezer gemeenite ia het rijwie dat zij onbeJieeeid aan de vei hng en aan de Rozenilaan hadden neengezet gestolen Verboden vervoer D Koster te Boskoop had geen veirgunning voor de 50 kilo aardappelen die hij vei voerde Controleuirs hielden veidachie aan die nu moest tereobt staan Omdat de aaeéappelea voor eigen gebruik besitemd waren vorderdu de officier f 20 boete spubs 10 dagen heohtenis waartoe de rechtier veaxKnxitelde Succesvolle inzameling De inzameling van kleeding schoeisel meubelen enz voor de gedupeerde burgers van Rotterdam heeft in Boskoop bevredigde resultaten opgeleverd Zeer velen hebben hun deel er toe bijgedragen o n den nood in Rotterdam eenigszins te lenigen Men kan alsnog goederen bezorgen bij den Ned Volksdienst Reyerskooperweg 237 Bonvervalsching De politie heeft pTcces vea baal opgemaakt tegen de huisvrouw van G V alhier wegens vervalsching van ceri suikerbon Blpesemfeest De vruchtboomcn in ZuidiHollond staan thans in vallen bloei Br zal van 23 27 April het meest te genieten zijn Ook in de Boskoopsctoe kweekerijen van siergewassen heeft de lente haar intodht gedaan VeirEchillende vooo jaarsheesters staan in vollen bloei Vooral bet laantje van Zuidwijk beplant met honde ien Japansche Kensen is een waar bloesemfeest Doktersdienst Goede Vrijdag dokter T de Jong telef 40 Eerste Paa chdag dokter A J Zwartendijk telef 355 Tweede Paasdidag dokter C H Flira telef 38 REEVWtjK Visschers betrapt Ete mafediaussee heeft tegen C J én N J alhier procesverbaal opgejhaakt wegens het visBchen met een zegen gedurende den nacht en m gesleten vischtijd De zegen en de visch werden in beslag genomen Collecte voor Rotterdam De collecte ten bate van de slachtoffers van het botnfcardement van Rotterdam heeft in deze gemeente opgebracht ƒ 454 45 Werkloosheid Deze week stonden bij de plaatselijke arbeidsibemiddeling n niet telefonee het gaat om metuchenleff ingeschreven drie werk zoektegen vier in de vorige weekBurgerlijke Stand Geborennella Luise Arendina dr van p Baard en P L A de Rave iu Antonia dr van C H Vergni V d Made Overleden Jan van 4ér Siar w echtgenoot van A Oostérwijk j J van Schaik 82 j wede van C V Loop der bevolking VenM i P B van Es naar Gouda F wX straat 5 A J Grootvelfl naar jX venhage Regentesselaan 321 JJ A van Rietschoten naar Bodcp Kerkstraat 92 J Land van Os Eelde Hootdwg 266 1 E v d Heo naar Gouda Spieringstraat 2 G Sprang naar Gouda Markt 58Evegroen naar Ouderkerk a d ijGroenendijk 155 A G Bakker b Alkemade Kaagdorp M v nn Os r Hilversum Elegantierstr iat 88 H vj Made naar Middelharnis Wf ïtac l weg A 220 OFFICIËELE MEDEDEEMNT E v GELDIGHEIDSDUUR KAASTOKWUZM De geldigheidsduur van de itaastzingen met een vervaldatum var 15 u t m 31 Mei a s Is verlengd t m 31M BESTRIJDING VAN DEN K0OI VI l c De inspecteur van den Tuinbouw 1 bekend dat de koolvlieg is waargenMM Bestrijding dient nog deze weelï te gés den Bestrijdingsmiddelen zijn JtocUïnm vruchtboomcarbplineum en lorbiat j aoofdrcdacteur J O Wtrtttn Rattenn Cbefredacteui voor Gouda en Oasti r Tleter Oouda Verantwoordeltjk imtt adrertestlea L Akkendijk Rotterdun i £ geefster N V RotUrdamKh Nleinntü Rotterdam K m TOON MIJ NtJ CWE HEERLIJKHEID Uitnoodiging I Paaschwijdingsdienst tot bijwoning van den I In de Groote of St Janskerk Ie Gouda op Zondag 25 April a 8 Ie Paaschdag des morgens te 7 uur V o o r g a n g e r Ds J J SIMON Meditaties Ds H S J KAU Ds J P C TEN BRINK Medewerking verleent een groot gemengd koor onder leiding van den heer P J Isarin een kinderkoor onder leidingvan den heer A Herstel terwijl het orgel bespeeld wordtdoor den heer Henn C de Man Volledige programma s in de kerk Toegang vrQ Voor prima reparatie aan alle marken Radiotoesteïlen is Magazijn De Bokser Vlamingstraat 29 Telefoon 3566 nog ttïcds het aangewezen adres Brengt zoo mogelijk Uw oude bruikbare Onderdeden mede D vi as het gezegde vroeger In m n Jeugd toen er nog geen pakjes ROER OM waren Maar nii zijn de taartwn en Is decake lekker zoolang d maar ROER OM In huls Ij BRÜIDSBOÜQUETTEN GRAFKRANSEN en olie aorten BLOEM WERK Vokkundig opgemaakt met Ute klat materiaal Allo loorten groenten en bloemzaden labakizaden St Anthoniestr 9 Tel 2463 AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN noiP OM Ondertrouwd JAN HOI TZHEUSER en NELLIE BORST Schevcningen Goereeschest aat 29 Gouda Westerkade l Huwelijksvoltrekklfig Woensdag 2 Juni 1943 den Haag Tandarts Bicknese Vrijdag en Zaterdag a s iFWEZIG f egfns sterfgeval zal ons kantoor OMdardag a s na half twea GESLOTEN ZIJN NEDERLANDSCHE MIDUENSTANDSBANK N V Oosthaven tS üoiida De N V tot het exploiteeren van vergaderzalen winkels woonhuizen en verdere gebouwen Door Samenwerking Sterk te Gouda is bij besluit van de alg Vergadering van aandeelhouders ontbonden per 5 Maart 1943 Het ptan van uitkecring houdende de grondslagen van verdeeling ligt ter kennisneming ten kantore van het Handelsregister te Gouda Jong iikenmirn vraagt v direct zit alaapjcamer net volledig pension Brieven no Q 2668 bureau v d blad Angeb fit Sliipkamer n ponalen ongemeubileerd Br no U 2679 bur v d blad OEVRAAOU Kantoorruimto bD voorkeur met telcloon Br no O 2672 bureau V d blad Woncherij vraagt Meisjes tegen flink loon Brieven ond no G 2671 bur van dit blad WASSCHERll vraagt voor alle afdeclingen Meisjes Ook kunnen een paar Ainke Jongens woctlcn geplaatst EERSTE KADE 3 Lekker GEIMEENTEWERKEN VAN GOUDA Afd Reinigings en Ontsmettingsdienst Belanghebbenden worden er opmerkzaam op gemaakt dat in verband met de a s feestdagen de volgende wijzigingen komen in het ophalen van het huisvuil De Vrijdagmiddagwijkeri van 23 April zullen wordenopgehaald op Donderdagmiddag 22 April 1943 De Maandagmorgenwijken van 26 April 1943 zullen worden opgehaald op Dinsdagmorgen 27 April 1943 De Maandagmiddagwijken van 26 April 1943 zullen worden opgehaald op Dinsdagmiddag 27 April 1943 De wijk begrensd door Oosthaven Spieringstraat LageGouwe Groenendaal Naaierstraat zal op Dinsdag 27 April 1943 in plaats van s morgens des namiddags worden opgehaald DE DIRECTEUR Vrijstelling voor uitzending naar het Buitenland De PBH van district 12 H maakt bij deze bekend dat de voor vrijstelling in aani ierking komende personen zich op de voor hun jaargang bepaalden dag en uren kunnen vervoegen in de Lunchroom van de Water te Waddinxveen Inwoners van Boskoop dea voormiddags van 9 tot 12 uur Inwoners van Waddinxveen Reeuwijk co Gouda des namiddags van 1330 tot 17 00 uur Zij die geboren zijn in 1910 1911 1912 en 1913 op Dinsdag 27 April 1943 lOOti 1907 1908 en 1908 op Woensdag 28 April 1943 1902 1903 1904 en 1905 op Donderdag 29 April 1943 1898 18Ö9 1900 en 1901 op Maandag 3 Mei 943 1893 1894 1895 1896 én 1897 op Dinsdag 4 Mei 1943 De l B H 12 H J F HIJKOOP NEDEIHANDSCHE SPOORWEGEN Lossing en belading van wagens Öp Zondag 25 April 1943 1 tien Paaschdag heeft geen lossing en belading van wagens plaats Over dien dag is ook geen staangeld verschuldigd Op Vrijdag 23 April 1943 Goeden Vrijdag en op Maandag 26 April 1943 2den Paaschdag behooren de aangekomen wagens ¥ fel te worden gelost en de te verzenden wagens te worden beladen Voor de berekening van den 6 urigen vrijen loten laadtermijn en eventueel van het staangeld tellen laabtgenoemde dagen mede Utrecht AprtI 1943 De Directie Uw adres BLOEMENMAGAZIJN DE LELIF n PEJA1 produCT I L Gevraagd ZIt Siaapkamer door heer b b h h Hrféven no O 2673 bur van dit blad Gevraagd gem of oneemeub ZITKAMER en twee slaapkamers met of met gebruik van keuken Brieven no ti 2674 bur van dit blad TE KOOP Kookkachel ƒ 30 Babycape 8 Simons Gr acobastraat 2 üEVKiVAülJ dienstmeisje voor heele of halve dagen Of werkster M L van de Veeken de La Reijlaan 2 Ter overname gevraagd n poltanbakkor draaiseliljl magook electrisch zijn oon bootaaerbak on iootrisoho poltonbakkaraavan Mevr TAAL de Genettetlaan 6 Baarn een vcoolijk paaschf eest doai l mogen bloemen niet onibrelien want d zijn de brengers bij uilnemenoheid van ilN ÖPGEWIKTE sorteering ileit FHSTSTEMMINO een prt eerste mBi BIOEMI BlpE ENDE PLANTEN n leuk opqemaokte GlORlil MOIOI 0 Zie de etologe PAASCHSTUKJESheei Hierover tpreeitt ds H 0 SUthtuU van Willige Langerak op Woensdag 28 April a in de St Janskerk Wat verwacht ik vah het leven t ovondi half acht Zitplaatsen vrij Voor elke Camera nog uitvoorraodleverbaar GEELFILTERS ZONNEKAPPEN VOORZETLENZEN en Vergrootmgspapieren 5 ief en Positief ontwikkelaars i Voorti nog voorhanden Afdruk Negoti FOIO DAEMS ZEUGESTRAAT 64 GOUDA i i M i Jia M iM ii DE WITTE STRIJDERS leg HOEST n GWff vraagt ter uitvoering Bouwonderneming van werk NKUNSTHANDEL Uitvoerders en Bouwvakarbeiders Hoog loon en goede verzorging Sollicitaties ond lett R R H aan Nijgh v Ditmar R dam Hebt U al een Kleintje geplaatst iTbeni 124 CBeuj etKJW IkÜBrdam NIEUWE AANWINSTEN MEMORANDUM van Firma s en Handelsmerken cdeme fcAFEEN WINKELINSIALIAIIES N VREEDERU CiL J5£L C G VANBÉR GARDEN 1 B GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAMUTRECHT DEK HAAG DEliT LEIDEN ROTTERDAM DEN HAAG TEL 3152 3161 PuntenvriJ repareeren wij alle tricotages PIET BREEK Kleiweg 61 Tel 2126 N V DE UNDBOUWBANK UTRECHT eaatf t b CommlittrisMB 5 J H D BKAUTORT VAN UCUSDEN Lnxicn Ïf S S BOETZKLABR VAN ioTKW EN J Comiji De Bilt iïT J f S OSTWUK Ilteuw r IuU A TBN NOSVZIt DS BRADW W k bt Duuntcdc Vamrttkt cr Adlataa dmu Ui uldlt tu crMlM n ook am aM lasdboiiwwi NmbI g ld A imroMo Agenten I De heerea P van der Unde te Gondo Xletweg 112 ea J3 W C van Dorik boon Ie Woddiagiveea De Directie B DE Hf AUFORT N C DE RUYTER