Goudsche Courant, donderdag 22 april 1943

en3 jr I den en chet te met mtereasante voorbaeUMi het mii vna het richten der taotMlc XMUU de peelw ze van de tMeoportij De heer oh MuUrlmg voorzitter dM9cheid rechtersvere nigmg sprak In © en slotwoord d hoop uit dat men h t streven van de scheidaretAtersvereeni mg heeft begrepen Hü besloot met te wijzen op in het volgende seizoen door of in opdra cht van den N V B te organiseeren grens rochterecurauasen die ook toega lijk zullen zijn voor belangst llende i Ned Voetbalbond PROGRAMMA VOOR MAANDAG TWEEDEX PAASCHDAG Kjuttploeniclup tab NtiUrtauid ADO Willem II Feijenoorjl Enschedé Zondag Goffertitadton te Ntjmegen Otitrlctll 4e klasse E Ammerstolschc Sportvereant S ing Moordrecht Zondag Bodegraven ude water Reserve 2e klaise B Neptunus lU RFC Itl Reserve 2e klasse C Gouda II Spirta II Reserve Je klasse H Olyrrpia II VOC II ONfL UI Xerxes IV RFC IV Schoonhoven TI l ROGKAMM4 Z Mfil Het programma voor 2 Mei ia Waddlnxveen Ammerstolsche Sportvereeniglng Bodaeraven ude water Schoonhoven II Gsv n Voorts rullen op t Met aanvangen de wed strijden voor de eerate ronde van de volgens afValsvsteem te speten bekercompetUle wa rv or Gouda en GSV zich liebben geplaatst TENt IS i Ge nHutionale Kampioenschappen ki verband met het gemb aan voldoende ballenmalerlaal heeft he bestuur van N LTB beaioten om de nationale kampioenschappen Mt Jaar niet te doen doorgaan pe dLttrictskampioenscliappen rün geJiandhaafd lj worden gelijktijdig voor alle veer districten grapeeld doch Inplaa yati één week einde rijn er nu twee aangewezen de laatat week au Juni en de teer ttt week vaa 3 tU Hoofdredacteur J Q Weysten Rotterdam Chefred acteur voor Gouda en Onurtrekenr Tlater Goud Vo antwoordelttk voor d dverteDtles L Akkertdtjk Rotterdam ütU geefster N V Rotterdamaeb NieuwsbladRotterdam K TU Prachtige hulp van Gouda aan Rotterdaim Collecte gaf AHm en alles bijna f2700 Main f9000 WAM Gouda by de iivMmeUng door den Nederüindschen Volktdiemt van huisraad kleeding dekking en schoeisel voor de getroffenen uan het bombardement f Rotterdam reeds uitstekend voor den dag ook b de Zaterdag en Maandag langs de huizen en op jtroat Behouden collecte heeft onze tod ztch prachtiff Behouden Deze bu coIIecte heeft een bedroj van ƒ 2679 opflebracht en wijst dtt hooge totaal er reeds op dat er flink geofferd is ook de inhoud der bussen toont dit oan de centen zyn oer m da minderheid de grootere munten overheerschih en zeer taïrvfc t het aontol guldens geweest Én ook overigens kunnen de colleetonten er t an triedeproten dat er overol spontaan gegeiten is slechts aan toetnij deuren kregen zij neen Het Is een druk maar ook en dankbaar uierfc geweest Bt dit bedrag van ƒ 2679 komt nu nog de opbrengst uon de collecte in de bedryuen En is al een aantal ge u uden andere uolgen dezer dogen Vermacht uiordf aan de hand wan de reeds verkregen resultaten dat deze bijdragen uit de bedrywen een som van circa 1 100 y zullen gcuen Wat de goederen betreft het by na de inzameling getelde totaal an 21J0 IS door nadien nog ontvangen zeitidingen tot over de 2500 gestegen De waarde ervan is getaxeerd op f 5100 Alles bijeen zal de Gondsche hulp ooi Rotterdam dus een kleine f 9000 bediagen ongetunffeld een zeer mooi resultaat De goederen worden nu DOor jicr zendinp gercMt pemooM en zulten btnnenfcort Mntuurd toorden rSMeallMtM twnKHoUi zUn weer eeni bedr tH coUeote gahoui De bü gemecatar ontvme een npf K van ƒ 80 80 v i een collecte oq pr directie en per eneel van de Coudïche Melkinricfeting en een bedrag van ƒ 22 60 van een collecte onder het personeel van de NV Groothandel en aardewerkfabrieken voorheen Com Jonker Zn PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN GOEDE VRMDAO BMKAmbBcht Ned Herv Kerk 7 uur dt Ewoldt G rcf Kerk T uur ds Tertuak Uitgetredenen Ned Herv Keik 7 uur dl Grianlgt van Gouda BMkoop Ned Herv Kerk 7 uur d f Jacobs Geref Kerk 7 uur da v a StoeL Chr Geref Kerk 7 30 uur di Kletsen Vrijl Herv In Bern erk uur nw da niomsen Geuderak Ned Herv Kark 7 uuri ita Van VUet Baaab achf llMth Heiv Kerk 10 uurda De Voogd V d Straaten bevdltlglnc I iiHiwe lidmaten 7 uur da De Voogd v d Siraaten bedteninff H Avondmaal Ned Herv Geref Evang 7 3Ö uur evang 0 Pater Geref Kerk 7 30 uur da Fidmtim MoerkapcUe Ned Herv Kerk 7 30 uur da Verkerk Geref G m 7 30 uur Aa Hofman Moordrerht Ned Herv Kerk 7 uur prof dr Van Mourlk Broekman van Ziiid Laren bedlening H Avondmaal Geief Kerk 7 uur db V d Breugel van Lekkeikerk Herv Geref Bvang 7 30 uur de heet Okkerse Nleuwerkerk a t IJset Ned Herv Kerk 7 uur da Volleweider Geref Kerk 7 90 uur ds Rijksen Oudewater Ned Herv Kerk O 30 uur da Steenbeek Geref Kerk 7 uur ds Visser ReeuwIJk Ned Herv Kerk ReeuwUk 7 uur da Roelofsen Ned Herv TCerk Sluipwtjk 6 30 uur d De Unt Geref Kerk 0 30 uur da Waimenhoven rate PaasrJlAag Bergambacht Nfd Herv Kerk 10 en 7 uur da Ewoldt Geref Kerk IS en 6 juur da Tarhatk UlU tredenen Ntd Htrr Kuk M n 7 uut4 3 Ortantgt na Gouda MkMfi Mo Bw Ktk tM Ik uur L JMotf C n Kark M t uut dl V KaM Chr Geref KMk i en uur da Kletsen Rem Ocr f Cem ie uur da Zuurdeoc 0 r f Oma Ift en t uur L oaa dli nat Oooderaii Ned Rerr Kerk on T uur da Van VU t voorm btveatlflntf nieuwe Uiliiurtoa HaastrocM Ned Hanr Ktrk ISJO uur da De Voogd v d Sfraaten Ned Herv Geref Evang 10 en 7 uur vang De Pater Geraf Kerk 10 en 7 uiu cand Rijpervan Gouda HoerkapelU Ned Herv Kerk IA en 6 30 uur ds Verkerk Oeref Gem 10 3 en 7 uur ds Hofman Moonlreckt Ned U rv Kerk 10 uut 6i Met van Zaandam 2 30 uur ds Van Vliet van Gouderak Geref Kerk 10 en 6 uur da Kalkman Herv Geref Evang 10 en 7 uur de heer Okkerse Meuweilierll a d Usael Ned Herv Kerk 10 en O uur ds Volleweider 0 ref Kerk 10 en 6 uur ds RIJksen Oudcwa r Ned Herv Kerk 10 en 8 30 uur da Steenb k G ref Kerk 10 en 7 uur ds Visser VrIJi Herv In Oud Katholieke Kerk 10 uur da De Jongh van Gorinchem ReeuwUki Ned Herv Kerk Reeuwijk 10 en 7 uur ds Roelofsen Ned Herv Kerk SlulpwUk 10 en O 30 uur da De Lint voorm bedlening H Avondmaal Geref Kerk 10 en O 30 uur ds Wai menhoven Stotsrllk Ned Herv Keik 10 30 uur dB Kania Evangellaatia 10 30 en 7 uur de he r r d Hoeven van Waddlnxveeh Tweed PaAaehdng BergamkSLclit Ned Herv K rlc 10 uur da Ewoldt 4 Uitgetredenen Ned H rv Kerk 10 uur da firtsnigt van Gouda BMkoop Ned Herv Kerk S 30 uur de hear De Zeeuw Gerf Kerk 10 uur ds De Moor Oir Geref Kerk 10 uur dn Kielden VrUr Herv In R m Kencl lO uurds Bloemhoff van Helloo Gent Gem10 uur Leeadtenst Gottderak Ned Herv Kerk 10 uur da VroegIndeweU van Waddlnxveen Haaatreebt G r f Kerk n m S uur Wijcllngadlenat sprekers da Bokma van Waarder en ds Visser van Oudewater mede werking xangkorln onder leiding van ds Erdmann MoerkapeUe Ned Herv Kerk 10 uur 0 Jongebreur van Bleiawijk Gent Gein 10 30 uur ds Hofman Moordrecht Herv Geref Evang 10 uur de heer Okkerse Oudewator Ned H rv Kerk 10 uur da Steenbeek Geref Kerk 10 uur ds Vleser ReeuisUk Ned Herv Kerk Raeuwijk 10 uur ds Roelofsen Ned Herv Kerk SlulpwUk H uur ds De Lint OFnCIEKLK MEDIOEEUNGBN ONOCKEinWC POOTAABOAPPELIN O aardapiMitaVers i n mtpacht de ho llwtd aceiwurd paal e d afkomatK twi U u It i xt hekk B mrgehouden opte leven aan him PB H M71 IPCCIALI TOBWUnNOBN MESTVARRENf Alle special toewijdingen voor lestvarkena groene kaart Vraarop gocQ voeder wordtverstrekt zu len worden h ralen ZtJ die laIMt een toewijzing hadden kunnen er nietop rekenen ook m 1943 In aanmerking tekomen Wanneer vóór ICMei a s geen berichtla ontvangen dat de toewUzlng la Inge trokken of gewQzIgd bltjft de oude vankracht 3 2 INLEVERING gMEERMIDOEI KNBONNEN Handelaren In smeermiddelen kunnen debonnen p rlodc A en periode B u terlUktot 1 Juni 1M3 bij den dlatrlbutiedienat InJeveren Dit geldt zoowel voor roode als voorTilauwe bonnen Wanneer zii niet hetminimum aantal van 10 eenhedl n aanbonnen periode A of periode B kunnenInleveren mogen tU deze aanvullen metbonnen periode C van gelUke kleur mits dein evering hiervan geschiedt op een apartOpplakvel 4074 AANVULIINGSTOEWUZINGFN BR4NDSTOFF NHANDKI ARFN In velband met de beülndtglng van hetquotejaar 1942 43 dienen alle nog In hetbezit van brandstoffenhandelaren aUndebrandstoffenbonnen en bijzondere toewijzingen Oók de bijzondere toewUzmgen welkeeen vervaldatum r 14 April 1043 dragen v 6r 1 Mei IM3 bU den distribuliedlenat teworden Ingewisseld tegen aanvullingatoewljzingen Dit geldt ook voor de bijzondere toewijzingen uitgereikt aan verbruikers van degroep £ voor zoover de brandatoifenhandelaar op den dag van inlevering over dezetoewU Ingen beschikt Do Inlevering vanbrandstoffenbonnen en bilzondeie toewijzingen kan tot 1 Mei bij de distrlbutledlenslen geschieden In elk haeveclheld zonder dat een bepaald minimum eenhedenia voorlleschreven 4975 INLF FRINO AARDAPPELBONNEN Detallhalen In aardappelen dienen all door hen ontvangen bonnen 5M algemeen van Maandag M t m VrUdag 30 April bU den puat el jken dlatrlbutiedienat In te leveren gelltktudig met de in dat tijdvak in te leveren bannen A en B aardappelen Voor de bonnen 554 algemeen moeten afzonderlijke opplakvellen gebruikt worden De distributiedienaten nemen na 30 April geen bonnen 544 algemeen meer in ontvangat 4070 AFSLUTINO VIERDE BEMISTINGSJAAS In verband met de afsluiting van het vierdebbmestingsjaar zullende na 30 April binnenkomende reclames tegen de toewijzmgen vankunstmest alsmede peraoonlljke reclamesniet treer in behandeling worden genomenDU geldt zoow l voor landbouwers als voordetaill ten 3 73 OFFICIECLI tANBi 1 ÏOfEELiSSS l TEM AlVSJ Nof Mda komt het levering van nuchtere kauLJ l bedrijfacliap voor ve a i adrea en oriani ti imrel M trokJlen veehoudera zeer 1 den apg gev en liierdoo fj en vtclal oiunogolijk iJljJi d n leverli gsplicht te do Sl den Dt oorzaak hlervjn bd do erkend rn rHvM nuchtere kalveren die loa 1 doordrongen ton vaai da nooeï l n goed adminlatraiie l f handalaar ia verplutat e i 1 bezit t hebben waarup noemd gegeven miMMe H t bav nslaand diu i tj waarachuwing te wordi n ii J i VERZEKEIIINQSPREMItN i1 RUHPEREN M t hkgang Hfl D t dj tl M de veriekeringspremiei 1 slacht btatejAle runderen ai J gesteld kW AA f 1 so l 2 C n aso C II i uitgezonderd pinken dwt r f nog g n breed landtii heiikjN v r 7 tot l ipaanden oud zja d pr ml In all klj sen M k De premiên voor gra k lv rZ i nuchter kaivtren f o loi 0 251 blijven ongowiiijj OfLOlOE KUNSTMESTIM Momenteel zUn de v ti en je kinui i la geldig tot nader iriist ilB T voor allkatof en ksU Vfosfor Tot 15 Mei iljn vaor da Wilde waard geldig d stikstof fbonnen no S ZIJ moeten echist J 10 M l bU d handelaren woLllevord opdat d i voor tudii jjbU iMi kunatm at distrlbutl i ujrjnen zorgdragen Verloopen nJ f wordaa nl t garulld toKei uHa 0E PROVINI lALI voe COMlMlbSAms MARKTBERICHTEN VEEiWABKT OOID 22 April Aangevoerd i t itaai lul waa vi n 33 biggen 30 IS nut M deren ovetgenomen NV f k L belten 60 400 per at Hsn el n Da s Heil l vooi Ij d ItM fen 4eelt id ItwKlen ImMtat he een Hierover spreekt t Ds H 0 StuhUek l van WUlige Langerak K VRIJDAG en ZATERDAG 23 en 24 April is deMBiJenkorf J AMUCIOaM OEN HAAa OMCIOAM GESLOTEN SCHOUWBURG BIOSCOOP VAN VRIJDAQ TOT EN MhF DINSUAQ psriiiiör RAVi OIE HEIMÜCHE GRAFIN MARTE HARELL WOLF ALBACH RÉTTY ELFRIEOE DATZIG PAUL HÖRBIGER REGIE GEZA BOIVARV TOEGANG 14 lAAR Een charmante Weensche coAiedie vol aardige situaties Een speciaal PAASCHPROGRAMMA Paaschfeest Vlen het met i f Lentefeest btoC f €h Paasciiétalage van dt niii ie keiue die m Irjaie surlicring Paaschstukjcfs Hortensia s Consularia s en enz U biedt St Anlhonlestr 9 Bloemenmagaziin De Lelie Telefoon 246J De K 1 K 1 N TJ K H rubriek TI KOOP GtVRAAliD toii nar overgoivlijnep 2 50 x I 2d M en et n Aoerkletd II 2 50 X 2 M eA loopei tiidl en V d HeuvelV Boe e kade 237 Vm HIIFT WfRK voor een net eii zeer beliouwbaar man middel b leeftijd Adii s KarnemoLk oot 6 vooi lefeitntts Wiidslr 2D Wie helpt mU aan een £ Kd n lei 1 ouden v o len dames badpak leeftiid 17 18 ja ir Ver tluroi Reigtr tiaat 29 l Te koop hiauw grijs zomer mantelpakje v Njnk meiojt etft 15 j ƒ 20 en wijn riod atiïioieii iarne ho I J 5 S oo fP 1 d til ü Ter overname gevraagd een moderne daniesregeiiimViter en een os J allben Zei strd it 86 Spoedig bekwaam iemand gevraagd voor t spitJten dt7 en volkstuin Siirrii iirt siraat 116 ie Gouditche Kunststoppage lJ e laan 84 hervlcit a v sohade aan Uv klt Jiiig 7 o I i mot brat I eiu Sp jtHiordtMN hiiien 24 u ir firuiiie dameMegenjas evr n pi in 1 a I of lo ii i f r grii c merm irti f u 1 stof nu u 40 a 42 Si K 1 VTi 1 h x ff Bill Ilea e 8 Cl koop 4 witte a sen n Al p4 i stil ƒ 1 7a BOtPh Chr d Wil Il lat H Welke alleen onrnde juf frouw 1 een pis gïhiiwd paar bii haar m laten uonen Zij ziiii aii a Ics o i i i B xw 7a 8 buT v d n al FORM IS te koop gevraagd n gotdcn stiait hêj i s Cra leülislraal 18 a a a Is na 6 uur We A I Ml p m tiiuiiu heerenscl rtenen maat 41 r ii len jr i i h i n en m4i B J dc B ui n O om Ie 4 I rt it rM Te koop oed K 41IJN en Kil KS H 1 i i ü ta i xank n 1 7l h op hu 1 1 Kt Di 1 bnr 1f Ü Iha lit Z i Tcvraasd 2e IIHSJ h 1 f lu en t jt 1 ilf twli f N BH GL Il 1 n I 1 k 1 ir KOOP luinste 1 nf I 4 slop n f 20 U bPl KSNnDtK Ci uwp tl TF KOOI 1 VK 4fiO k Jl kif lil en mi Ie koop jACQtlfcT J K V kil Bch e Westen f V X f 15 1 l V t d li lU Miofi d F W Re l7 jraai 2 Vel slet erk en stopwerk l evraaed lan huis Br 1 78 1 1 j 1 V d i I HïASSd Cunversatie gv examenji I VC Al Fuvi ncel T T I Tl KOOP 1 1 lilir n ma kki ns MallTin tescn fu tl iirpiijs 1 b tivens oiig 0 eiken fmeerfn van a t l nOO Spoed Te bcvr I I Koetsier Vor tin mt na 17 len Paaiclidag verloven zifh l laWat verwacht ik l vran het leven nel öen Haaq en jAn stolk Pretoria plein 6 Cronjéstraat 27 Thuis 3 5 30 uur Op Woensdag 28 April a i in de St Janskerk Prctoriaplein h Net meisie gevraagd s avonds half acht Mcwamwa voor winkel en hulp m de huishouding Flink loon 1 Rook bakkerij Const Huijgensstr 09 REUNIE BIOSCOOP 9 FOYER I kl TEL 2230 aOUO Etn uitgezocht programma dat U I vroolijk Paaschfeest garandeert Gouda Telef 2027 BRON VAN VROOLIJKHEID J ten yihaf Vrijdagt in Woenidag j Weel fla en 8 u afte d 5 3U en 8 u op het tootteel Belift Paaschdagen 3u 5 30 en a u Van Zatsrdag 24 April tot en mei Woensdag 28 April Vrijdagavond geen voorstelling een film boeiend komisch en gezbllig deechteamusementsfeer brengend uil het oude VVeenen WIENER ESCHICHTEN een Lla film mLl Paul Hörbiger Hans Nloser Mart Harail Siegiried Breuer Regie Cexa van Bolvary Toagani alia laaftljdan Baspraakt vooral tijdig Uw plaatsan Bede l AASCHDAüEN vanaf 10 en 8 uur voorstelling dc daverende lach vanéte revue Paasch fantasie in Reunie met oa de pupulairertvue komiekenMARTROwSCTONO VVebo het toppunt van acrobatiek Willy Poelhoorn het dansende kamerkatje D 2 Dicola acrobatische dans atlracliL Carry Flame bpaansthe chansons Jennie Ronnie wervelwind lapdanscrj Hup Kikl exentneke ruilenwisscher Coby Diek het moderne danspaarLou Selon iLVue kimiek Hubert Martron revue komieke a in De liftjongen van het Grand Hole Revue orkest schitterende ccstuunis eigen dtcors Toegang voor lederen leeftijd Na 7 uur Perbonen beneden 18 aar alleen met ouders of voogden Pripen van iO 175it Planlshcsnreken ainbevolc n j 2di1 ijsch o Hl nd II til 11 Tiio Scliipa in Vivgr 14 i J ZattKhgniidd 1 2 u Varicti rimt 1 Paasch lanla ie in Reuma J lederen leefliid Kind entree vanaf 5 ei Vnlw avnndnrli en En in de Foyer Zie advertentie elders in dit btad Wi hebben voor de Paschen THALIA bezorgt de jeugd een prettige uacantie KLEIIMEQ 103 TEt 2230 QOUO fijne bakbloedworst Probeert U die eens met sla frisch en lekker Voorts hebtien wij HEERLIJKE CORNED BIEF Aanbev Slagerij Kaars Westhaven 36 Telef 2012 middags 2 30 uur Zaterdag Dinsdag en Woensd yj MK imFi TREKHI G VAN nOlNSDAG Cl APRIL IM DEUtOE KLASSE ie TKBKKINO HOOCe fRlJ EN Mts f MOD fiOdt I liüO 14113 ItjOO t lOOfl B72I het bekende sprookje t 100 11J7 U l 17 07 I320U 1017 13 13 IGS l lass aai 3 l I K2 f 13657 11711 I9J2 I 200 B t 4 T51i 17711 1B3J1 II051J pRijzrN N r Doornroosje een Centra film P71 l itü Mia J bl l 3 28 O HOI JJ O H 1 tllG l 43 2 M 11 li 19 I4 i0 £ m 199 J707 m ♦ nw 4fi t6 ö m Sin btSl tj tl 0B4J MBO t1t 6 1749 l M 474 604 311 8 41 ja 4fj40 Ü28 5211 ior 0 7 1Ö7 Iii07 I il32 118 TÏ iJ 7li71 Ui 1 77 HHIO S ii Mi 1 9 4 sm I 71 If 01 1 1 1III 1242 IVW 1789 21S9 U K4a 1 m 283 10 9 1240 1 J3 aiA 2 S3 2J1S UlO 3171 71 3U 4 44U1 4rtfO 5U3 j72i KJia GiJT I2 Oè film voor de jeugd Prilzen der plaatsen 3114 J 7J 4 2 4 1 Hli7 H4 Pirtcrre 25 Parket O 35 Slalles ƒ 0 50 Balcon 0 70 Volwassenen ayonilprl ien PO H2 6 I tl U bOIO r j43 h 6I U ü3 B1j 6974 0 8 711 719fl 7217 7 7 740i 7H1 7117 7a 7 rtJ li M 7ii2 8112 81 3 7rt J 8191 177 8tÖ7 Plaatsen v oorverkoop s morgens van 10 12 uur Indien U 7 t ï tlt ul HliO Btiit BTIl f 1 1 II 1 3 JS 0 4 + fi2 101 1 otn 1 KIM fl4 t 1 iOiiH lil 1 1 11 7 n r i i 1 1 lO ft Mt I niü II ID H l R l I n lU I 1 3 kfi iitmii mil I ijtti 10 I tl 3 lil 111 17 1 lUI n 27 ll 12 U h 11 IttIK 1 t M lHtJ2 II 1 I I D II t t I l W 11 3MI I Jtl 1 13 J 11 7fi I KI M I I 11 121 i I ib I Ci I itq II t 1 I24I I L 12 11 I l O t lil i IJ 127 ft 12 41 PH I I y I i i 1 tl V 1 7 I 1 1 i nt ny Miiu I 415 I I 1 j 1 1 1 p 1 1 n 1 rjio m Mil Ml i II Mit 1 imi iti 1 11 8UJ f 24 l i lö l 1 0y8 777 1 11 4 ll tf fl I I 17 1 hu 1 HUW Hl I I 1 I U 1 i J 111 I mil II 1 il 1117 Ui t n Ci W8rkeli k eens UIT WItT ZIJN met de Paichenbezoekt dan met Uw vrienden en kennissenZoterdag vanaf 4 uur en beide PaaschdagenVjij vonof 2 uur het middelpunt van GOUDA SAMUSEMENT ♦ llHltl Ml 1 11 7U l I FOYER REUNIE 3 I I 1 t iö OOSTHAVEN 17 gqUDA Evenal m h t REUNIS THEATElf eeA bron van vrooliik heid o a de r oo populoire longjte radio ariiilen u 17 1 11 tl M lit I i I M 11 II 1 I M7 M 1 Mfl 1 Do 2 Mercando c n n 1 1 Mi 1 I5H t 1 H IR n III II1 o I i 1H 7 I t I tl I Het domende Accordeon Duo tM I I 71 n M 1 M T I 1 lï Win I 1 2 Chansonière 3 Conferencier 4 Amusementsorkest I 1 I 112 I I 4 IT o I I rnn 1 II i II 1 17 Jl 1 1 ni7 I I iu mu II I IH4I 0 I H 4 UH tU II H I I 1 I t i ii4 1 M I ri I9 IttlKi M 1 I tH 14 I ni It I i iim fl f n Ome bezoeker ter zeggen hel keet op k er Volgende week komen we vat en leker vueor 11 IJ t I r IJBIS Hl w 2IM n 114 JI14U Nil jinii ima tfW 3UM i ui III i 1 iiin iir I ntjfi j I 21 Sj 11 t IH 7 111 11 Tijdig aonwet g zi n dnngend oongeroder v Wani GA NAAR REUNIE IEDEREEN DOEI 11 1 IR I l ll I t 10 p It iw rw 111 o HET 11 T ij m Zll 1 1 1 1 i 41 1M 12 4 l n 0 114 21 I I 1 M I Jl 2I1 I0 2ll1tt 1 j iXUi iïAJ 2 JUli 2l9iU I 44 Idl 2111 i ESULTAAT van een Kleintje is verrassend Jezus Christus Is gekruisigd ei r opgestaan Wat zegt mt dat in 19431 w Dat kunt U liooren in de dicniiiij der Hervormde Kerk aOtOC VRIJDAQ 1 SI Janskerk bU de Markl 10 uur D O ELZENQA 6 uur ps H S KALF H A o ilJ V Wcaterkerk Emm itra l 6 uur Ds P W G VERHEI I H AmiJ Ie PAASCHOAQ i St Janekark v m Tuur Interkerkelijke Zingdicnit Leider D J J SIMON Sprekeril Ds H S KALF en D J P C TENBli Si Janakerk 10 uur Us H 3 J II 5 uur Ds O ELZhNOA Il Doop Weaterkark 10 uur Da A T W OEKI van Rotterdam leutillil 5 uur D F W O VERIItLL Rft 2a PAASCHDAai SI Janakerk 10 uur deheerW HA j VoorganRer van Wet en FHij te Waddlnxveen Pietje wilde er de kachel mee stoken DE WIIKCOMMIS II VANfli Ala een lioolberg verbraadt doordat kinderea met luclferi spelen komt er In de krutl Verzekering dekt de schade Als kinderen diatributlebeschetden in de kachel atoppea wordt de schade niet rg oed t Is een ramp voor het geheele getio 2org dat Uw btschelden voor da kinderen oal erelkbaar zijn Bonverlies door slordigheid is stralhdar II t J I Paw v h Oip HmM miwliiM M UliniK Gevraagd nette WLKKbTER Vïior kantoor mi A VAN DIJIC Boter en Kaashaiidel Nonnenwcttei 6 SLUITING KVNTflIlB DISTRIBl 1ill IE wotniiiN Tr koop gevraagd KEIJKENUITRUSTIKG Janssen To lensli ait 61 M KOOLWIJK metiselsar scbooor stecnr eijei witler Zwaiteweg3 De 1 elder ga I n Duirl tieditnsl W id n m f kond dat de kinDrer den Dibtnbui d cn l den op ri ddi 23 Zaterdag t April en dag 26 April u 71 0 Tt KOOP TUINPRIiEL met gogaK asbestplaten prijs ƒ 30 T Kramer GoudMihevveg B 2 I0 Stolwiikerïluis Het bijkant I 1 het Kazeintp tend voor spKdi valW opend zijn jp terWj April van 9 1 1 uur i l De Leid r vxirt P NOOI R i Te koop gevraagd elertrjsehe kamrrlamp atwa ichbaar t Hut leuwüori rucg D 141 KteiivMik MOOIF ZIT SI PS langeb h s r 11 i e T per irwi Ir rViu I eioeps Br i i r ro hur van di WÏf R nrT mi ii ti dl tl urn dfi 1 benedrnwpnuiB okl 41 s a dei en een lx i iin je Bi bul vy n f 1 IWa NTTpTrsf f ba j fi HK 1 1 i 1 IK r f X j sl u r aaftrVtH n 7GI7 it Gevraagd or Ie ih Li si 1 in u 11 k Gr ino 1 1 M 5 KINDtRUAGfN partic n K K io Bt 1 iixsiiail 22 n KI n T k i drr maat 21 vcfir rt KOOP en g 1 i vK 0 I D f I k i oj Ü2ï j T7k op een r tT J Jn er be e W S 41 n laiiTiaiihiiu mei k Haid inNeu ƒ 45 etn liapTfiOTiiaaunajiiuie rne k Pfatff25 em koff g aiiofion Jf fett i + a ewn 1 irlui i 10 V Hofv e pn D rd Kade tl Tfc KOOP twM kano i ƒ 75 ri A O I BÏnÏN IS oryoNB Badhuis Groenendaal diuda E Mi pii i van