Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1943

y 24 April 1M3 B rai Marict 31 PMSetaatDg M GOUDSCHE®COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüs 5 cents per nummer 82 t Ja r aiitf N 21ZM T TU IUI Oouda DVITSCHS WSKRMACHTSBERlCaTBS De Ifuipactie voor Rotterdam Uillen koopvaarders en iiie oorlogsvaartuigen tot zinken gebracht 1 0 strijd in Tunis doen i 1 f 800 000 in de bussen Iki to V er i 1 i l J oooerbevel der Duitsdie weerUw d lt 1 extra fcericht mede vu deluke koopvaardijsrfieeps zL hndt m de Middellandiche Ze éea Atlsntischen Oceaan op SO D ftB üfiware verliezen geleden In ge w i dt J 3 tegen krachtig beschermde zLa heWjen I uit che duiköooten n t 16 koopvaardijsdiepen met Li SSnenluken inhoud van 121 500 Jjfondtr verscheidens volgel j u pentransportschepen alsmede lÜ torpedojagers en een duikboot TioL pond geboord Twee andere j 1 werden door torpedo e ord r 4 Jl en nn I Ivoor h i ttof t r ui MM Inl tl l bur tu w 1 t WU KLt VOEDSB ilSSARIS in 19431 ie dienslin H Avondmul JL H Aïondmiil llenit tf C TEN BRINI H S J m H Doop I W DEKLUI dam leugddici ÜHEUL H Dooi heerW v HASSB I V t n I van Veldpostnummer of adres j gen van bove oedoc den beurs indienen ffn de krantt Js kinderen Bi stoppen Is een ramp r bescheiden In jheid lira f haar I iap IB O O met de nok haaks of bijna haaks op jen Achter de Visclimarkt in de regeling moeten worden betrokken Op den duur zal het hiertoe moeten komen De aangeboden regeling zal iM in dit grootere gave geheel dienen op te gaan Met de verwezeplyking van d Ideeën die in de Marktbebouwiiig verordening zijn neergelegd zuilen ongetwijfeld nog vele jareii g moeid zyn Aan d beslaande bebouwing wordt met geraakt cent by verandering of Vernieuwing der pandon zullen de voorgestelde bepalingen zich doen gelden Uit de stukken blykt verder dat ook een regeling van de beltauwing van den Fluweelen Bleekers en Kattonsingel m voorbereiding IS den voorgevel worden toegestaan Zadeldaken met de nok evenv i idigaan den voorgevel zyn niet meer toegelaten aangezien d ie hier minderpassen De kwestie van de dakkapellen Is met geregeld aangez n het zeer moeilyk is hiervoor afijemeene normen voor te schryven Over het algemeen kan worden aangenomen dat de uitgdproken horizontale dakkapellen ontoelaatbaar ziin De WcKtandscommis sie zal echter tan geval tol geval dienen te beonrdeelen wat toelaatbaar H en wat niet De pleinwand voor de kerk i iets lager gehouden dan de anderB twee wanden zoodat de kcr j ge zien van het plein af op den duur niet achter te hooge bebouwing zal schSl gaan Een bestaand hoog pand zal bij eventueele vernieuwing een verdieping lager moeten worden Ook de panden grenzende aan het WTaaggebouw zullen by eventueele vernieuwing wat lager moeien worden waardoor de Waag weer haaf domineerende itie Jn dezen plemwand aal kunnen terugkrtjgen iets waarop zy gezien haar architectonische kwaliteiten ongetwyfeW raoht heeft Een b Jbehoorende reclameverordemng heeft een pretentief karakter iw al Jsfl 10 11111 Seidor Seyss Inquart en de Leider der NSB I ISuert i N S B te Heerlen W S S BUdbertahter S rritz4tapl gi opperbevel vaji de weermaoht JTii 23 Apr l mede K bet geheel Oostelijke front Jlricn gisteren geen gevechtshandeUMH v beteekenis plaats De luchlJïïhl heeft m den atgeloopen nacht Im iwaren aanval gedaan op de noibaJB Poti an de kust der lln i i i 14 4 r tuk bokkm Hatidel mi itli im het Weslelyk front in Tunis iim hevige plaatselyke gevechten ïj le Bu den op 22 April gemelden Ijjlden aanval zyn verscheidene kaderden gevangenen gemaakt en 5 tatlenien en 50 auto s buitgemaakt of yfOoM Snelle Duitsche gevechtslljeftuigen verstrooiden bij verras 1 aanvallen in scheervlucht geiKÖstJande panlserstrijdkrachten en jutocolonnes van den vijand De l el iterkere slrijdkrathten Hleriwmen aanvallen op de Duitschlliliiaiische stellingen aan het front k ZiM Tunis mislukten ook gisteren et iware verliezen voor den vijand Sovjetvliegtuigen hebben m den afjflofpen nacht zonder systeem brisantlütim op Oost Pruisisch gebied laten tillfli Twee dor aanvallende bommeiiwerpen werden neergeschoten Het opperbeve der Dunsche weerpudit deelt d d 22 April mede JiJti het Ooiteluke front had de dag hl pliatseluke gevechtsactie over het illomen een kalm verloop De bolsje ilten verloren gisteren 77 vliegtüi fen waarvan 20 m luchtgevechten met jniohe jagers Twee Duitsche vliegtmjen worden vermist Bij een nieuwen iKival van lichte Duitsche vlo tstrijdbiditen op den bolsjewislischen aanjosr langs Je Kaukasische kust zijn bit vijandelijke ravitailleenngsvaartiigen m den grond geboord ten h 4en Westelijkeli sector van het hit il Tunis werden bij een eigen SI VAN WI K mnüwiperatie de gestelde doelen benikt De vyand leed zware verliezen Wt n gevaugenencijfers staan nog Wt Tist Aan het Zuid ijke front ilniiiUen ook gisteren vijandelijke uniltn die door een allerhevigst irtillerlevuur gesteund werden op den awrikbaren tegenstand van Duitsche lUliaamche troepen Op verschilMe plaatsen van het front hadden lifen tegenaanvallen succes De luchtmacht d eed gedurende dienoKht geslaagde aanvallen op Iigplaatleo TOOT schepen m Algenjnsche haven en plaatste bij © em aanval op eenvijandelyk convooi zwaie Ueffers opWi vry groot vrachtschip Aan de Kanaalkust hebben Duitsche IJ en zonder eigen veirliezen 8 BrrtWie vliegtuigen waaronder 6 bommen P ri neageschoten Eeo formatie fwe Duitsche gevechtsvliegtuigen J m den atgeloopen nacht haven en van Aberdeen van geringe hoogte M bruinten brandbommen bestookt 1 en in twee golven ondernomen wi w rd door bomtretfers aanzien dpe veiioorzaakt m de voor den wtogbelamgrijke mstallaties van dK ze t Witjge aanvoerha en Alle vUeg Wi keerden op hur bases terug O KANTORE nCTimif u l n IJ lr ui n iiiiaW cl k m n 1 V i AP Ms Uit later binnengekomen berichten aWeelirgen der Duitsche marme è ii aantal bommenwerpers f den vijand venloren bij ziin aanval iiWin en Rostodc in den nacht van up 21 April IS gestegen tot 39 W ITAUAANitHt WFERM ITSBERICHT A Ui llWdvï Sf ii iiun qué van hel ItslAnbclie rtter juidl na 1 mts 1 111 i lcn IJ hp n 1 ÏJ Zuidelijken sector van het liont 1 S troepen gisteien door nti H SeiS nvallen op dappere wijte rat m krachtigen viiandelljken iUl l evighcid toenam Speciale teï r verdient de divibie Puloia onder jj YMl leneraal Falugl welker irfantene u Inbaar de herha de aanbia V eel lerkere Brlt chc slrijdSJ doorstond UTdae lil vopuoe n euvvbr ii ir r r fl r t bia t tl UÏÏ m el Ijken iector waar de itj flu anvalspoglngen ve hevlgde t l h kk vechten gelei erd DuUsche woen in luchtgevechten les vlieg vlM Spitfirea vernietigd door oiue jagers die een luchtconvoot bege eidden Vijandelijke toestellen hebben een aanvat gedaan op Syracuse waar drie burgers om het leven kwamen en 13 gewond werden er IS lichte schade Op Cartoforte Cagliari en in de omgeving van Catanzaro en Ragusa werden eveneens eenlge bommen geworden waar m het geheel vier menschen gedood en veertien geuond werden Twee vliegtuigen wetden door afweerbatterijea neergehaald een dier vliegtuigen viel brandend neer ten Oosten van Syracuse het andere viel bij Pozzalio Ragu aj in see Bwtthlwtd DB TISO IN HET HOOFDKWARTIER De Fuhirar beeft op 23 Apr l den Slowaaksöhen president dr Tiso ont De Fuhrer beeft met dr Tiso een h artelijk omdeithoud gehad ovei de vraagstukken van d n Buropeesctien vrijheidsstrijd dar beide volken tegen het bolsjewisme on de Engelooh AmeTikaansche plutocratieën In d besprekingen waaraan werd deeugenomen dooi den Duitachen minister vain Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop en generaalveUmaaJrschdlrk Keitel en van Slow aksche zijde door ministerpresident Toeka den minister van Bmnenlandtche Zaken Sano Mach en generaal Catlos kwamen de kaAeTaadschap en de vriendschap tot uutiiW welke de betiekkmgÉ n tusfschen bet Duitsche Rijk en het Sloivaaksche volk oepalen Slowakne stiijd met de dappeie formaties van ziin Ieg r aan de 7i de van de Duitsche legers en zal m bondgenoot iChap met de mogendheden van het pact van due al zijn kirachten voor de eindoverwinning insparnen De Duit sohe ge ant te Pressburg Ludin de Slowaaksche gekant te Ber lijn Cermak en de Duftsthe generaal bij het Slowaak che mini sterie van De fensie generaal Sdhiiepe namen aan het bezoek deel MEMORANDUM VAN DE POOLSCHE EMIGRANTENRFGEERING Naar United Press meldt heeft de Poolsche einig antenregeeruig een memorandum doen toekomen aan de gealliteide regitrrirgen vvaatin zij met betrekking lot de 10 000 PooUche offi eieren die uit gevangenkampen der Sovjets verdwenen zijn zegt dat alle sporen van deze officieren verloren zijn gegaan In het memorandum wordt voorts gezegd Volgens mlicht ngen die de Poolsohe regeering ontvangen heeft wer l en de officieren met virijgelaten SteTIig een groot aanta van hen v ed gedt portetird naar de lepubliek Yakoetnaai Fran Jozi f ei and en naar NovaZemb a In tegenste mg tot Sta insbelofte die hij deed tegenover ctnPoolschen arnba adeur Kot wei den deoffcieien niet vi iigeiaten en evenminheeft men iets van hen géhoord InJanuari 1942 merkte Prlen op datMoskou zich niet aan zijn belofte gehouden had waaiiop de Sovjets inhun antwoord beloofden te zu len doenwat zii beloofd hadden Zij sprakentegen dat vele der officieren naar detiovengcnoemae t bieden gedeporteerdwa en Het intemationa e comité van het Roode Kruis heeft een bericht gepu bhceerd waaruit b ijkt dat het Roode Kruis bereid ts door het aanwijzen van neutrale deskundigen aan de identificeering der volgens Duitsche berichten bij Smolensk gevonden lijken deel te nemen onder voorwaa de dat alle betrokken partiien daarom verzoe ken m overeenstemming met het me moranaum dat het comité op 12 September 1939 tot de oorlogvoe ende staten gericht he ft en vvaar n de bc gmse en werden uiteengezet volgens wo ke het Roode Kruis eventueel aar een onderzoek J an deelnemen Nieuw massagraf ontdffit bij Odessa Zeven kuon eter voor Odtssa aan den v e £ Odaa a Ibtorka 13 epn massagraf ontdekt van OO m Ie igle eri 20 m bieedte dat volgens mlichtipijen van de bevolking een Ongeveer vier jaar fieledtn door dt G poe aangelegde begraat laals vorn l voor de door naar vermoorde Sovjet burger De Roemeenscl e autoriteiten vermoeden dat ook talrijke Roemenen hier begraven liggen die terstond na de be7etting van de BoekovMna en Bessaiabie door de bolsJevMeken In den zon ei van 1140 onder nadere ino ivee mg uit hun vormingen gehaald vflorlooplg voor dwangaibeid gebiuikl en vervolgens door de Gcpoe veimoord zijn Het graafwerk waarmede men terstond begonnen is nadat de Roemeensche militaire autoriteiten de desbetreffende iniichtmgefi liadden ontvangen bracht eerst verichl lende zorgvuldig op elkaat gelegde lagen aan hel licht van ktei DlSTRlBVTltmSVVS OAN BETOIGING VAN DRN FÜHRER De Fuinrer deelt mede Ter 9ele enih id van mun verjaardag heb ik uit U gouwvn V het Duitsobe Rt en utt itet buitenland zoo talrijke geKikvren aohen ontvrangen d t ilt eest niet afaotïderlyik k i beantwoorden Ik betuiig daarom langs de aen weg allen d e aan my hebboi gedadit mijn oprechten dank wg ADOLF HITLER wwMim a a iw iif Weer een kilogram aardappelen extra Evenals gedurende de week voor Paschen zal van Maandag 28 A yrü tot en met Zaterdag 1 Mei a s een byzonder rantsoen aaixlappelen besohilëbaar worden gesteld Bon algemeen 555 geeft gedurende dat tydvak recht op het koopen van éeij kilogram aardappelen slakken en zand waarop don weer een laag slib van een meter dikte volgde Pas toen men door dezen laag heengegraven had stiet men op de eerste geraamten op ledematen stukgehakte lichaamsdeclen en resten van kieederen Al deze menscheltjke resten waren in wanorde door elkaar gegooid Men raamt voorloopig het aantal der 1 dit massacraf liggende lijken op 4 tot 9000 RADIOTOESPRAAK VjÏN AARTSBISSCHOP VAN CANTERBVRY De aartsbisschop van Catiilerbury heeft volgens den Britscihon beriohten dienst op Goeden Vrijdaig een naduotoespraak geèouden waarun hij verklaarde dat m Engeland niet alles eir zoo goed uitziet De aobteniitgang m de rechtschapenheid is zeer giroot en plotseling Het gedirag der Bngelsohen m sexueele aamgelegenlheden is Beer los hetgeen vreeselijke gevAlgen M I hebben wanneier de Engelsohen bun standpunt niet wijzigen Als eenige d®r gev aren van losheid in dit opziolut noemde de aartsbisschop vernielde gezinnen kinderen zjortder die noodige zoi n geslachtsziekten die met vorontruetende snelheid om zich h n griipen Vooral hangt die gemeensch npeli ke welvaart at van den standa dien dooi nedei individu m Engeland erkend en gevolgd wordt GROOTE LOOSTERBRAND TE TEGELEN Woensdagmorgen om half twaalf werd brand ontdekt op een der bovenverdiepiagen van het Trappistenklooster gelegen te Tegelen naby de Duitsohe grens Aangewakkerd door den wind vond het vuur dat door tot nu ta onbekende oorzaak uitbrak gretig voedsel Met vier brandspuiten uit Tegelen en Venlo nog versterkt met die van het Duitsche stadje Kaldenkerke werd het vuur bestreden De watervoorziening was onvoldoende daar deze moest geschieden door eigen putten Met enorm slangenmateriaal slaagde men er in water aan te voeren uit de veraf gelegen kleigroeve De politie vèn Tegelen was spoedig aanwezig Hulpvaardige handen mochten er in slagen nog een groot aantal artikelen te redden Heelemaal verwoest werden de woon en slaapvertrekken der bewoners de kleermakery eenige nevengobouwen de schuren en stallingen De nieuwe abdijkerk en de bibliothi ek bleven gespaard De schade is zeer aanzienlijk zoowel aan gebouwen lals goederen lV DE rAMIUELEDFN VAN DE IN Df WAFFliN S S fN Hl T LPGIOtN Ifc S S Frsatzkoinmando deeit mede Het is eer mogelijk pakjes voor de vrüwllltgers m de Waflen SS en het legioen te verz irl n Pakjes tot 100 gram zijn po tvrij van 100 2i0 gram poitvrii met Zulassungsiraike van 2 1000 gram met porto en Zi issungsmarke I t bovenstaande is alUen geldig voor hen die een veldpostrummer hebben terwijl de zg 2ula sungsmaike alleen aan soldaten WO ften uitgeieikt en door hen aan hun fam leleden toegezonden worden Zij zijn dus reretns arders verkrtjgbaai Voor vnjwi igeis die een adres hebben dus geen ve d 5 nummer ijn geen zegels noodig Aan liei kimren pakjes tot 100 giam zonder zegel WO tu veitonden Il Iet belang van een goede en snelle ver nding is h l noodzakelijk dat de adressen duidelijk Jeesbaar en met Inkt geschrevtei worden en me het volledige adres van t er afzirder E le en en pakjes moeten geadresseerd wor len als volgt An das S S Ei aatzkommando t lederlande Den Haag Korte Vijverberg S te zenden aaa In Den Haag is een Reml randt geveild Rang Naam hel schi derij slelt voor het borstl ee d vanetn ouden man en werd door Rembrandt in W3l geschilderd C N F Mej er Stadsnieuws GOUDA S MARKTPLEIN ttoac himwut luistcc Verordeqing om bebouwing in harmonie te brengen met St Janskerk Stadhuis en Waag M waardevolle gevels aan het Markttaeeld toegevoegd Ook de in dezeeeuw tot stand gekomen bebouwingstaat over het algemeen aesthetisch niet op een hoog peil zodat de bebouwing van het plein in haar huldigen toestand met veel aantrekkelijksbiedt De onderhavige regeling heeftten doel torteen passender geheel tegeraken W Handhaving van typisc h karakter De Markt vormt het economische centrum van de stad in de omringende bebouwing zyn bijna uitsli l1end verzorgende bedrijven zooals winkels eii restaurants gevestigd met daarbov n woonhuizen of magazijnen Het spreekt vanzelf dat deze toestand Etccontinueerd dfent te blijven en h ervoor schept de verordening dan ook de noodige waarborg De gronden rond de Markt zyn daarom in de eerste instantie bestemd voor een bebouwing met woonhuizen winkels en kantoren met de daarbij behoorende kleine bedryven en pakhuizen Teneinde evenwel de noodige vrijheid te behouden voor den bouw an andere aanvaardbare inrichtingen is de mogtlilkheid geopend voor dön burgemeester om toe te staan dal gebouwen met een andere bestemming uoiden opgericht Uitdrukkelijk uitgeslot vaneen dergelyke verguiming zynechter schouwburgen coticertzalen cabarets bioacopen en garagebedryven aangezien deze inhet kader van de Markt niet thuisbehooren De bestaande bebouwing ig geheel gesloten deze toestand is m de regeling vanzelfsprekend bestendigd De IKirceelbreedle is zeer varieefcnd maar het typische karakter van smalle perceelen dat aan de bebouwing een zoo sterk individueel karaktel verleent is vry gaaf bev aa gobleve n In de onderhavige regeling IS ernaar gestreefd dit karakter ook m de toekomst te bewaren en tevens enkele vergrypen welke hiertegen in den loop der jaren werden begaan te redresseeren De maximum gevelsbreedte is daarom aan zekere grenzen gebonden de mogelUkheid echter dat aan de Markt tn de toekomst groote zaken komen die meer breedte noodig hebben dan de toegelaten maximum gevelbreedtc is echter opengelaten Te dien emde m een onder LT h t doel de ontwikkeling van de bebouwing m zoodanige banen te leiden dat op den duur een bebouwing zal worden verkregen die weer in harmonie 18 met de historische gebouwen en die het Marktplein weer zal naken tot een waardig centrum van de stad is een Marktbebouung verordening ontworptin die den aard en het aspect van de bebouwing aan de tóarkt en aan de Wydstraat regelt He c ontwerp verordening is opgemaakt door het Instituut l id en Landschap van Zuid Hoiland dat m een toelichting op de verordening de gedachte regeling schetst en ei o m het volgende over mededeelt Op het einde van de 14e eeuvf deed zich in Gouda de behoefte gevoelen aan een nieuw en grooter stadhuis Ie dien emde werd m 1395 het Marktveld een stuk grond dat achter de kerk was gelegen aangekocht opgehoogd en gedraineerd Het plein kreeg een segmentvorm het nieuwe raadhuis werd geheel vrijstaand m het midden gebouvri een stedebouwkundig unicum De pleinwanden wareiï oorspronkelijk geheel gesloten In 1068 werd de geslotenheid van den gebogen wapdTThter het raadhuis echter d ïorbroken foor den bouw van de i aag recht rhter het raadhuis De bouwmeester Pieter Pos heeft van de eigenaardige ligging van het Taadhuis op het piein gebruik gemaakt om een duidelijke aswerking te scheppen een streven dat in dien tijd van buiten de grenzen ook in ons land doordrong maar toch altijd on Hollandsch is gebleven Deze fattoien maken met d scjieeve ugging achter een der ple nwanden van de St Janskerk het Goudsche Marktplein zoo niet tot een stedebouwkundig zeer fraai dan toch wel tot een stedebouvvkundig zeer belangruk plein Van de xirspronkehike 15e eeuw sche bebouwing is thans niets meer over uit het emde van de 16e eeuw begin lïe eeuw zijn nog enkele huizen waarvan echter de gevels werden vernieuvid aan te wijzen slechts enkele gevels uit het einde van de 17e eeuw en de IBe eeuw bleven in stand Deze zijn echter zonder uitzondenng weinig beianigryke specimma waarvan bover ien de onderpuien geheel zijn gewyn De IBe eeuw heeft geen De landelijke leider van den NV D de heer W F van Vloten l eeft voor de radio een rede gehouden over de resultaten van de hulpactie voor Rotterdam Spr zeiJe o a Nauwkeuxijpe cgfers zijn uiterasird op dit iwgenblik nog niet te noemen Het aantal goederen het aantal in gebruik geweest zijnde collectebussen en de inhoud daarvan het is alles Boo o verstel ponid dat vooral m de grootere gemeenten men met man en macht werkend nog eenige dagen noodig heeft om de preciese uitkom sten vast ta stellen Maar voorloopige meldingen zijn reeds binnen en deze alleen zijn al mdiruikwekkend genoeg In de collectebussen la tot dusver aangetroffen een bedrag van ruim 80fl OOO gulden Hierin zyn met medegeteld de giften die afzonderlijk op de giro o £ bankrekeningen van de verschillende kantoren van den N V D gestort zijn Met eenig recht mag er dan ook op vertroüvvd worder dat de totale opbrengst in contant geld niet ver van het mülioen af zal zijn Het laat zich echter aanzien dat de geldopbrengst nog overtroffen zal worden door de resultaten der goedereninzamelingen Bmi en enkele daigen begint uit alle deelen des lands de stertocht der goederen naar Rot TRAGI8CH ONGEVAL MET EEN BUKS De heer J Kaptein te Diepenheim tuinbaas op huize Warmelo werd Donderdagmorgen dood in het bosch gevonden Hij ging geregeld eiken morgen met een buks het bosch in om op schadelijk gevogelte te schieten In het bosch bevindt zich een bruggetje waarop hij vermoedelijk door de gladheid is uitgegleden Bij den val is vermoedelijk de bjks afgegaan met het tragisch gevolg dat de kogel hem doodelijk trof STl DfEBEUBi EN DUrpSCH In aaosiuiting aan het ber cht dat zlj die m aanmerking wenschen te komen voor een beurs uit het door den Rljkscommissaris voor het beze te Nederlandsche gebied ten behoeve van de studie in de Duit sche taal ak e buitjirli LO akten Duitsch MO a en b academische g aadl beschikbaar gestelde bed ag zich vöói 1 Met 1943 met een daar oe strekkend veizoek tot den inspecteur van tiet onderwijs m algomeenen dienst Oiitduinlaan 2 siGravenhage dienen te richten wordt het volgende medegedeeld Diegenen voor wie de aanvang of voortzetting van de studie in de Duitach taal afhankelijk is van he resultaat van een dezen zomer af te leggen examen kunnen tot ultcrluk tv ee weken na den uHsIag van ilt examen slsnng een verzoek tot het verkrtJ scheid gemaakt tusschen panden en gebouwen Uit do m de begripsbepalingen gegeven definitie bhjkt dat een gebouw uit een of meer panden kan bestaan Deze panden moeten ieder een zelfstandigen X rgevel bezitten die gebonden is aan de gestelde minimum en maximumbret dtematen De voorgevel van een gebouw dat meerdere panden breed IS zal dus moeten woiijen onderverdeeld m meerdere architectonisch zelfstandige gevelgedeelten Hierdoor wordt de waarborg geschapen dat in de toekomst aan de Markt geen zeer breede gevels meer zullen worden opgericht Geen storende dakvormen ea randhoogte De oorspronkelyke 4 ebouwing had zonder twijf T uitsluitend topgevels met zadeldaken waarvan de ncknchting haaks of byna haaks o den voorgevel staat Op het einde van de 17e eeuw en m de 18e eeuw üerd deze bebouwing gaandeweg vervangen door lystgevels met zadeldaken met de nok ten deele hiaks en ten deeB evenwijdig aan den voorgevel In het laatste geval was echter het zichbare dakschild een volkomen ondergeschikt element in het totale aspect en n et zoo sterk sprekend als by eenige panden van thans De voorschriften van de onderhavige veroi denlng regelen de dakvormen zoodanig dat over het algemeen slechts zadel en schilddaken Oe Burgemeeeter eui Den Haag prof dr Westra collecteerde voor de grootelandelijke collecte voor de slachtoffers teRotterdam CNF Meyer terdam per auto per trein en per schip Bu elkander zyn reeds eenige honderden wagonladingen bij h t hoofdkantoor gemeld Om slechts één voorbeeld te geven alleen in Dan Haag was het aantal ingezamekte goederen zoo groot dat ziJ in 3TC vrachten vervoerd moesten worden naar 30 opslaglokalen in scholen Van alles heeft de offerzin van ons volk opgeleverd Nieuwe onderkloedmg bedden dekens en lakena nieuw en zeer bruikbaair schoeisel ledikanten complete ameublementen serviesgoed haarden en kachels colbortcostuums damesjaponnen babyuitzetten en wagon na wagon De Nederlandsche Volkadienat welke alleen maar kent dienst aan het Nederlandsche volk is dankbaar dat hij heeft kunnen dienen Weet gi wat mij zoo getroffen heeft luisteraars Te kunnen constateeren de een ge inde bereidheid tot hulpverleening Laat het dan in dien toekomst zoo rijn luisteraars dat deze eensgezinde bieheidheid niet alleen bij rampen tot uiting komt maar laat d e ook tot uitmg komt maar laat de e ook tot on uw steun aan het vverk van den Nederlandschen Volksdienst van welke vaststaat dat hij alleen voor oogen heeft het eig n volk te dienen het volk ons volk dat ons zoo na aan het harte ligt Voor de slechts door middel van een ontheffmg aan te brengen reclame ijn maximum afmetingen gegeven terwiil de bepaling dat de reclame niet mag ontsieren den burgemeester een middel in de hand geeft slecht kleuien en vormen te weien waarbjj de Welstandsi ommtssie als adviescollege zou kunnen worden ingeschakeld De Wpaling at geen reclame ot deel daarvan wven de begrenzende lijnen van den gevel mag wo den aangebracht voorkomt reclames zooal die thins nog aanwezig yn op enkele panden Het aanbrengen van 4 ew6gende en of flikkerende lichtreclames IS verboden Ook regeling voor de singels m voorbereiding De ontwerpers zeggen ten slotta van meening te zyn dat de onderha ige regc ling niet zal nalaten op den duur een gunstigen invloed uJt te oefenen op het aspect van de Marktbcbouwmg en daarmtde op iet geheele Marlitplem De eranderiiv en zullen cchtet voorzoover het rc utectonische zijde betreft geleide yk komen en veel zal hot werk van de Welstandscommissie afhangen Wanneer verduisteren 25 Apnl Zen p S tl ader MM Maan ay 1 U ader U U 26 April Zaa sp 6 21 andar M SS Maaa op 2 35 oader 11 U 27 April Zon ep 6 t onder t St Maan op S 21 oader 12 2i L Door deze rc geling 7al besluit iet Instituut Stad en Landschap da Markt nog niet geheel veilig z jn gesteld Teneinde dit tie bereiken ioa de sledebouw kundige eenheid liet zoogenaamde Markteiland begrersd dóór de Kerk Zeugestraat St 4nthonictraat Turfmarkt Naaierslr at