Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1943

i trMmimjMRjmm Wat verwacht ik van het teven ZitplaatMii vri pAstUnlHS tpeiit het Seizoen mt 2 muziek ensèmbles en wei De An Voiendammers m een Qoudsch Hciwaiïan Orkest Oealhaven 10 Gouda Tslefeee 2302 Ukentonzozaak De KLEINTJES ru6rie fe v 0Tdi opgerromen Dlnidass DonderdBgs en Z terda s Tariet BetrSkktnK advertenttea 1 12 woorden ƒ 0 21 elke 4 woorden meer t O Jfl Andere advertenties 1 12 woorden ƒ O 26 eike 4 woorden méér OIO alles bU vooruitbetaUng Advertenties onder nummer aan iiet bureau 10 cent verhoogmg Bcwijsnumtnera 5 cent extra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kunnen worden afgehaald eiken werkdag vau 9 5 30 uui Zaterdag alleen van S 12 30 uur Boekbinderg D v I eiiv Turfsingei 23 Het b l adres voor Inbindm van soorten boeken i argang en muztfk VÈRKOOPULI Doelestraat 29 Telef J IInen verkoop van antl en moderne meabilaire g l deren verrekijker micr copen enz op ds nieuwe Gortbonen op ds HavermoutËon Brengt uw ouda nken mers teilen wascliketeli Hl Uzerhandel P OND ris Zeugestraat Gouda Ze worden weer als me Reparaties aan alle 50orta speelgoed SPEELGOEDDOKTEfc Zeugestraat I Zit en slaapkamer gezocht met gebruik van keuken door jong echtpaar Br no 7653 bur v d blad SPOED Wonmg gëd van woning of ongem kamers met gcbr van keuken te huur gevraagd Br onder rib 7659 bureau van dit blad 3 kantoormachinêwiJidÉl TE HL L R ongem kamer slaapkamer en badkamer m pension dft goeden stand Brieven onder no 7660 bur van dit blad Werkman met 1 kind vraagt IIVISHOIDSTER 1 kind geen be7waar Br no 7681 bureau van dit blad FRANSCH Coaversatie opl eiameu tt VONAU Fluw Singel 33 Te koop gevraagd defecte eleetr stryküzars Jan Spee De Loodgieteit Walestraat 12 Amo eniren en vast parlic personeel tot nvaarxlmk Mnen BBd borg wettel k tarief vlug en discreet Maaritsweg 45 S daa C nt poste V antw en a mkkelug schrifteluk Ter milinc aangeboden een paar blauwe molières maat 3738 voor n paar damesschoenen lm 36 37 Mul Turfmarkt US Met groote bUidachap geven wtl koinn van de get oorte van on doctitR AMSm t bet H Doopaai de orUvux van JOHANNA AUOA MJSABETH Ji A DE KNEGT E M DE KNEGt Kaabergen Cauda 23 Apnl 1843 Walvtsstraat 12 i DV root REcnncAiic April aj hopen ome ouden en grootouder Ds JOH VAN WELZEN I en I ESTHER j SPAANDERMAN hun SS jange echtvereenfging te herdenken Dat 2ij nog lang gespaard mogen blijven door s Heeren Goedheid la de wenach van hun dankbare KINDEREN EN KLEINKINDEREN Gouda 15 Apnl 1 43 Ver van Vrijzinnig Hervormden Eeriten Paaachdag 1030 uur spreekt in de Kleine Kerk Peperstr 128 niej dsi F TIiQiDsen IN tf w rkino van het xsngkeor J G AJTiJsterman Tandarts Afwezig tot 28 April VERLOREN Woensdag il omg Groenendaal porlalaulMe Vinder wordt verzoclit deze tegen beloonine terug te bez fai W Vonk Croniéstraat 12 Voor direct een FLINKE JONGEN gevraagd minstens 16 jaar Fa MULDER EN OOMS Wijnhandel Groenendaal 5658 Gevraagd Uerling KAPSTER of vergovorderd Adres M L v d Veeken de la Reijlaan 2 Natte Werkster gevriagii voor 4 halve dagen per week Aanmelden Markt 57 voo 6 u Gevraagd een nette Werkalar voor Vrijdagen Dinsdagmorgen of Malaje voor halve dagen van der Meer Crabelhstraat 50 Gymnastielc en toonee o S op 2en Paaschdag 1943 te MOORDRECHT Inde zaal HetPosIhuis door THOR Oouderak Aanvang 5 30 uur Entree ƒ 0 75 Het T H O R bestuur Steeds tot uw dienst Dagelijks aan huls te ontbieden tot t koopen van meubelen en andere goederen De 4 rijs valt U mede en anderen zijn er weer mede gediend j Peperstraat 18 Telefoon 3109 Gouda Tuingrint en Tuintegels Verder He Bouwmaterialen Qnuwmaterialenhandel V h A K de Jong aeem e Oe de Tel £ Kaaistremsol Kaoskleuriel Boterkicurtel Mootglaxan Pekelwegers RuoderhorzelzoU SpeenenzaU Schurhtalf iUauwzeeiolie Veelulspoeder Unicum Vee olie r Vee ganeatmiddalan Pe Denneboom Orogiaiarii De Goudache Gaper Markt Oomia ftJoag Nedttrland Toor Christus UMcn J mia te Zebt 3 OPfnOEKIMGS SAMENKOMSTEN welke gehouden wordea in de groote zaal van het VWEMARKT RESTAURANT tui ng Kazerneplein 00 MAANDAG tS A IL TWEEDEN rAASCHDAG aaiigiM U w JTaMdaca S ur ea arawia kaU s veii Spreker J KITS EvangelUt te ZeUt L J PASJiIAN Evangelist te HiUegom J N BARDELMEIEK Hoofd Chr School Noordwijfc aan Zee Onderwerp De Kracht der Opstanding De Paaschgroet der jongeren bijeengebracht m den vorm van bloemen wordt s avonds aan de zieken uitgereikt Koffietafels met getuigenissen om twaalf rn vijf uur V kant toch ook luisteren Taegang ttü MEUBELVEILING Voor de e v veiling weike begin a a in zaai Kunstmin van de voornv sociëteit Ons Geiftcgen aan de Boelekade te Gouda zal worden gehoudea kunnen NITTI aOEOEREN WORDEN INaEBRACHT waarvoor zicli tot uiterlijk as Woensdag te wenden tot Deurwaarder B J N AKKERSDIJK Gouwe 152 154 tt Gouda tel 2800 Vrouw kantoorbediende gevraagd Voor aeto bedrljf txkend met Outtsche taal en typen Salaris nader overeen te komen Spoedige indiensttreding gewenscht Brieven onder no O 2740 bureau van dit blad Mtt Paschen OPENING ieizoen tftittuln da Kleine Betuwe U Haattnalit De ondervinding heeft ons geleerd dat wieeenmaal oilzen speeltuin bezochten er steedswe r terugketren wat het bette b wijt is vande gezellige sfeer welke bl ons heerscht V vindt daarom in dit seizoen in de Kleia Belnwa weer al Uw kennissenUw komst wachtend wenschen wij U welkomIn ons seizoen bedrijf De Undememer W KOMPIER Een kip legt een ei En da baat van de kip verkoopt dat ai voor slechts 30 cent Oa eana handelaar legt ar een stuiver da andara een dubbeltje boven op niet om winst ta malcan maar om hun medeburgers te helpen Zoo wordt de prijs dan 5 cent Prettig nietwaar voor manschan met een k on van 25 In de week om zóó geholpen te worden Prijsopdrijving fOiKER KOFFIESUfiROGAAT A VA DeGruyter dB Mfi bdafl rHü S lO BllST U kuol ar mooie dagan van maihan alt U tutstart naar ha rijk gevariearda programma dat AiOa Naderlaedvcfca Omroap U ovar da balde nderi Wadt j Ean pröframma voor iadaraenl Or Het veHcdigt pro rsmma overstch kant U op l n l PuiClld om t U uur lli iUbdultHM over HUvtnun I aa IL Stamt af op do MlKendingaa t n DE NEDERliNCSCHt OMROEP Op Uw we nken dienen kunnen wij U niet opk al werken wq laiJFf n hard Ons devies is echtebnog steeds Is t 18 goed als RIJWIEL en RADIO rapara ie lartelitlna J C DEI RIET W Tinkiriatrut 31 Ttlil 3197 Vmt UPS Braodkaitea ei Sietenfabriek N y UZERHAHOEL P ROND Pz BOUOA SCHOUWBURG BIOSCOOP vertooBt lot ea aKt Uiaidac PSEIDÖMVIN DIE HEIMUCHE GItATIN marte harell wolf albach retty ELFRIEDE DA TZIG PAUL HdRBIGER rcit CtZA BOtVWIV lOEGANG U lAA Een charmante Weensche comedie vol aardige sHuatiet Een speciaal PAASCHPROeRAMMA Bespreekt Uw plaatsen I Veerdat UW rijwiel aar den xoldar aaat laat het dan eerst Moffelen en Biezen Zoodat U naderhand weer op een ais nieuw rijwiel rijdt zre de resultaten van ena maffalwerk in de étalage Laat nu Uw rijwiel in en uit wendig schoonmaken IstsklasripiraHcinrichtlni TH PEEK G0 JWE3 S TEL 2314 GEVRAAGD een Broodliezorger Aanmelden Steeniand s Baicicerljen Kantoor Nieuwe Haven Qevraagd een DIENSTBODE voor dag en nacht Volle kost en inwoning Calé Rcst De Kroon Kleiweg 99 tjouda BEENBRUIN 75 cent Binnen twee minuten Uw beenen mooi egaal bruin In veela vorm deze is door speciale samenstelling goed houdbaar Balt A De Jong Oost Haven 28 Gouda EFN DAG MEISJE gevraagd kfm Zich aan te melden biJ T H Rietveld Bidder van Catsweg 208 Gouda TENMSRACKET ter overn gevraagd Savenije Marltt 66 Gouda ÈJPPËNÏÏOK te koop gevraagd H 18 Vogel Mosstraat Geviaagd FLINKE DIENSTBODE Mevrouw Bisschop Turfhnarkt 12 GEVH Nftra WERKSTER Klevrouw Bisschop Turfmarict 12 VVIE WIL RUILEN Lage meisjesschoen maat 33 voor maat 35 in pnma staat ANDSRS JA T TNIBr V ANDERS OiAT Nier Dogterom IJsselIaan 59 Te koop een gebruikte VULKACHEL prijs ƒ 33 Ta bevragen biJ J van der Laan Geurestraat 33 BABY Gobel 20 Te koop GROOTE DOEK ƒ 15 J Burg Martenssingel TE KOOP I g a n modern eiken dr sotlr en 2 salontafel samen ƒ 100 Dekker Meidoornstraat 6 Te huur ge raagd Z ongem kamers met vnje of gebruik van keuken Jonggehuwden zonder kinderen B no TCOB bureau van dit blad Ter rttilirtK aangeltliden f gan jaquetja voor colbertjasje zwart C Verhart Nieuwe Haven 195 IWEN Te koop aangeboden PLBERTJASJE ƒ 2 iVerhart N Haven Maak Üw Wninc esellig Speciale PaaschaanbiedingZie etalage Fa G L IW Gevraagd eeo Zomennantel leeftijd 17 jaar Brieven aan Blom uidkado 24 Waddinxveen en afkeer van bruine ton poetsen niet iide helpt verdan tondaan met oen Déti Per londshfl Tost glozuur met aan rkriigboor ó 35 cent l Apothekers Drogisn en Koppers SK 1 vrijen t jd voor jèenvoudig administrallova werk7aamheden als thuiswerk Br no 7709 bur v ld blad E 9m M b IMi 1 IMmM t as iMrlai 10 OmHwi Jong echtpaar met 2 kinderen zoekt voor de maand Mei PENSION Telefoon 2028 FllE DIENSTIOOE gevraagd Crabelhstraat 51 Prima Meubelmakers gevraagd Brieven no Q 2732 bur van dit blad GORDIJNEN kunnen voorloopig met behandeld worden Adverteert in dit blad BESTEL tW UEEDS uw pofmais suikermais en tabaksplanten tomaten Komkommet kommeten meloenenplanten Afla fermg begm Mei A VAN DAM PUntenkweeker Voorwillens 20 Gouda M KOOLWIJK metselaar schoorsteenvegerwitter ïwaiteweg 3 Te koop TUIN8TELLETJES 1 tafel 4 stoelen ƒ 20 Spek mijder Gouwe 9 koop twee 1 persoon kanos ƒ 75 p stuk A v IJpeien A 96 Gouderak EEN MEISJF GEVRAAGD van 8 30 tot 4 uur dat zelfstandig kan werken Punt Turfmarkt 140 GEVRAAGD NET MEISJE voor dag of dag en nacht en e te werkster Piersonweg 4 Van Blokland Te koop I paar HOCHEYHANDSCIfOENEN prijs ƒ 10 Dick van der Want R van Calsweg 77 Varloren Zaterdagavond op de Gouwe een boord van overhemd De vinder wordt verkocht deze tegen bel terug te bezorgen bij M T van Es Kievitstr 9 Gouda WONINORUIL Ruinma woning of bovenwoning gezocht i ongev eer ƒ 8 per week in centrum of Singtls desge wenscht te ruilen voor woning in centr è oftg 5 p w Br onder no 7680 bur van dit blad Te koop gevraagd een paar overgordijnen 2 50 1 2 S m en een vloerkleed ong 2 50 X 2 m en loopenmatten V d Heuvel Boclekade 237 wy hebbben aan te bieden bloemkool spitskool roode en savoyekoolplanlen tuinboonenpl en slapl t pootuienpl en pracht violen Adres A VAN DAM Planlenkweeker Voorwillens 20 Gouda I Hierover spreekt in Willtga langwoK op Woensdag 2 April o i in jo St J ansIcerk H avaü half acht CAFE RESTAURANT II DE KROON Na Paschen worden Stoom en Verfgoedmi weer ats gewoon aangtn im n Firma J P IVI U L Stoomerij en Ververij sinds 1876 Korte Tiendeweg 4 Gouda Tel 32511 Na b u r Wl HUISELIJK Succesïolli bemiddeling v a e ranga standen en leeftijdea U gebr relaties door geh Nel Inlicht schrift en mond Bur Holland Adm ralen5 219 Amsterdam W i Pasgehuwde menschen zoeken HONING 0 KAMER met georuik van keuken Graaf an Bloi istradl 57 Te koop gevraagd goed onderhouderten in goeden taateenof twee persoon ledikant met spiraal en bed ofopklapbed L v d Valk C Ketehtrjat 6j TE KOOP 1 keu enlrap 9 treden f 5 2 inmaakpotten per stuk ƒ 4 1 in maakton 60 liter ƒ 4 J F Stienissen Vrouwevestesteeg 3 Te koop eikenhouten spiegell st ong 1 3T O lO m ƒ 4 50 Frederiks Marktvéld 156 Haastrecht Te huur gevraagd ongeuieub kamers met gebruik van keuken of bov n of benedenwonitig voor jongelui Br no 7650 bur v d blad Plsshulsje te huur gevraagd voor twee weken tusschen 19 JuU en 31 Aug onvarsehiUlg wanneer Br m pnjsopg onder no 7858 bur bl UW DRUKWERh l OOOt als IMHOL7 1 et doet I Walastraat no 3 i t PERS KANO te koop ge riagd Vermeij B Marlen t mggji HEBT V PRnÉ TIPWO Even oen berichl e M 75J4 bur V d b ad en kort met U prd en Antiek porcelein li tJ l worden keurig e 9 l en bijge wïTkt 1 i r 1 HE BEELDLNüOKTPI Keizerslraat 64 521iïy Ter ruiling aangeb 1 D Swift schoenen Ixr I m 38 zgan o pf i sdx m 39 40 De K u l renstrraat 150 Ie Gondsche Kunststoppage IJsselJaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding tooais mol brand enz Sfioedordeiis binn 4 uur Op netten start 2 ii l kamers te huur r keuken m z k Br no 7623 bur var Op netten stand i Jl kamen te huur iik I van keuken m k tdl 7683 bur i Te koop gevreand een IUEKREflfP NTALO bnlln f f Hl De Koning Dr ± J i oI Alles wat aan t f l wort gewerkl door kn 3EELDEND0RT J KeizerstVaat 4 van weg u ó l beelden mankeer vli WWJ dWen ien iwMr OeeMill Het motte Aan Wve Dei dan VU Iteeni stegen ttH r e vyMdi anizH wgeol m WertJ enice H t bahen doboot u ylJwiili MiWi