Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1943

nto d g 2t April 1943 BttTMs Marki 31 Tdefoeo Ï7 PMtrehMUns MM t lil fcg GOUDSCHEibCOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prii 5 cent per nummei 82Bte Jaarfané o 21225 Chefredacteur r TIETBB Gouda De maasaimMrd op Po tKh offioteren doolde Gepoe bu Smolensli Bezoek van het Poolsclie Roode Kruis De Poolsche geesteliikc Jasinsiki uit Krakau bezichtigt de bew salukken Inzet een gevonden identiteitsbewijs een postspaarbankboekje t n v Biernacki Franciszek officier geb 2 4 97 PK Neubauer We C N r en H H St DfidPaasolhda en waren vooi de Ka tiholiek n vam Gouda zjoowel van die parochie van éen Kleiweg als van die van de Gouwe vreugdevolle dagen daar drie stadigenooten htin eerste pl c htige H Mis opdroegen in de pa roohiekeiken van hun geboottcotad Beide kerken waren tijden Bteze plechtlg heden geheel gevuld met paiocWanen die opgekomen wairen om Jiun me lBleven te betoonen met het groote gelt c rfat aan deze drie jeugdige priester was ten deel gevallen Groot zal ongetwu feld het geluk van deae Fran cisoanien geweest zijn toen zij onder het bespelon var het orgel en het zangen van het Vent Creator werdien m 9TBehaald m é keiric waar zy reeds als kind aari de hand van vader en moeder waren binnengeleid De altaren waren voor deze gelegenheid rijk versierd ft l bloemen en pal AAN DE FAMlLliLEOE VBIJWILLtOERS IJf DK EN HÉT LEGIOEl HPt S S ErsatrkomirjQdo d U mede Het Is weer inogeUJk pakjelk or de vrUwlUtgeri In de Waffen SS en iRt legioen te verzenden Pakjes tot 100 gr m zijn portvrij van 100 330 gram portvf met Zu if uagi mark van 2 1000 gram met ZuIaasung£tTiark Het bovenstaande is alleen geldig Vottf hen die M n veldpostnummer hebben terWUi i f zg ZuIasbUngsmarke alleen aan st ldaten worden uitgereikt en door hen aan hun familieleden toeeaEanden worden ZÜ Hn dut nergens anders verkrijgbaar Voor vry m n Klüigars die een adres hebben dus geen veldpostnummer z n ge n zegels noodig Aan hen kunnen pakjea tot 100 gram zonder zegel worden varzanden In het belang van een goede en inelle verzending Is het noodzakelijk dat de adressen duidelijk leesbaar en inet Inkt geschreven worden en met het vóllediga adra van den afzender Brieven en pakJe motten g adrea e r t worden al volgt An dai 8 S Crsatzkommando Nlederlaade D n Raag Korte VUverberg I te zenden aan DUrrSCHË WEERMACHTSBERICWBN j nerikaansch fliegtuigmoederschip vernietigd GmUieerd offensief in Westelijk Tunesië at Mcrbcvel da Dultaehe wcermMcM maakt in een extn berichl f andeneebaat ander bevel van den Kapitan Leutnant von Bülaw heeft Bidden van het Noordelgke ded van den Atlantisehen Oceaan het Ame Z Mtrk t vliefkaai ichip Ranger tat linken gebracht dat diende ter bewaking te Atlantiwhe canvooiwegen De FOhrer heeft aan KapitSn Lantnant von M W al 2I4en wldaat van de Oultscbe weermacht het eikenlMt Terieend gfcade bO het ridderkraia vas het iittn krula ▼ eriieaen aan pBotsMwacM Ven Oveixiag en éea nachts bevorxlen ntti aterice tonnaltes der iuoÉtlniacht Iwven den vg nd en vielen eereedstaandie panijsenstirijdkradhten batteru an troepencolönei met tKjmmen en boordwapents aan In iuchtgeveciiten en door labhtdoalgesohut weiden 12 vyiandelijke vlïeigïuigen vernietig Tw9e algen j iohttoestelleii wor n veimust Op tvet brandpuHit van den atrijd opgesteld hebbeo zioh de laatste daggen die tiende pantaerdevisie de divisie Herman Gonng en het regiment gre nadiers 754 door voorbeeidigan strijd geest en onverschrokken di£ peitieid byaondier onderaoheiden en die hoop van Jen vyamd op oen doortiraak ver DE RANGER Uit Berlijn womdt nader gemeld dat de Ramger een bemanning van meer dan duizend koppen eh ruim 50 vliegtuigen aan boord had Met de Ranger U thans de laatate der viiegkampschepen gezonken waarmede de Ver Staten den ooriog ztjn ingegaan Van de An enkaansche vhegkampschepen die bIJ het uitbreken van den oorlog in dienst V aren boorden de Japanners de volgende in den grond de Saratoga van 3J 000 ton btl Hawan de Lexington van 33 000 ton In de Koiaalzee waai eveneens de Yorktown van 19 900 ton en de Wasp van U 700 ton naar den bodem der ree gestuurd werden Voorts de EnterpruB van 19 900 ton en de Hornet bil da Mid y ellanden De Hanger is In 1933 van stapel geloopen BIJ een snelheid van 30 zeemijlen per uur en een lengte vail 222 meter had het vaartuig een waterverpl atstng van 14 ioO ton Het opperbevel m aakt d d 24 Aprjt hifcand Bét i levendige bedryviglwid v i j drüöaoht wonden er van het Oo uLdbt front g en bijwundene gefceurte aen gemeld Op 22 n 23 Apnl werAgi 72 Sc vjotvliegtuigen vemieliad IMWijl + V igwi toesteJfen riwen ging ia den Westeiyken aector van het fllMiMhe front ging de vgand tot den Hgwaehten grooteo aanval over In dOe gevechten die op dit oogenblik in fillcii gang iijKt werden tet dusver 4t aatMrwagensi vernietigd Stnjdkrachfltnn Jacht en lagvlieger grepen igtermoeid m den strijd ie land in en latltnteunden door 4ianvallen met jiBiiiai en boordwapeiu de troepen na het leger die een zwaren atrijd te iMiea babben ktn het Zuidelijkte Tunesische iroo rW de ijand als gevolg van de hooge liioedige verliezen die hu de vorige ilfen gele ien had slectiis met vrij wtyce atrijdkradhten tevergeefs aan piutache gevechtsvliegtuigen lieten in den afgt loopen nadht bommen van jwiar kaliber vaJlen op belangrijke iniUtsire doelen tn eenige plaatsen van Weit en Midden Engeland BuiU iUutd Zooals reeds in een extra bericht is taktod gemaakt heeft de vijandelUke kMpvaardDScheeparuimte op de IVIid4tlUBd8ehe Zee en den Atlantisehen Oeeun nieuwe zware verliezen geleien In den strijd tegen rwaar belelunnde conrooien brachten onxe Mkbooten weer 16 koopvaarders tot en met een geiamenlijwken inhnè van 121 $ 00 brt waaronder verMheldene geheel bexette troepentrangpirlachepen alsmede twee torpedoja ftn en een duikboot Twee andere Nhepea werden iietorpcdeerd DRAMA TB ZtlRIClI P a ch nidag U te Zurich een schrikkelijk familiedrama voorgevallen waaraan zeven personen ten offer ffevallen ujn groo ouders ouders en drie kinderen Tegen eenen s middags zagen voorbijgangers twe een man op het balcon der vierde verdieping v n een hula nichTvelf met een pistoolschot trof en daarop over de balustrade In d diepte stortte waar hl dood bleef liggen De gealarmeerde poUle verachafte zich toegang tot de woning en trof daar zes menschen aan van wie slechte een elfjarig meisje leefde dat evenwel kort daarop in het ziekenhuis eveneens den geest Om rent de toedracht van deze treadle is uit het onderzoek gebleken dat de 43Jflrlge Damm directeur van het btlkantoorvan een bank eeist In de eetkamei waar de tafel gedekt 9 ond voor den maaltijd zijn 78jarlgen vader lieeft gedood door een schot ia het hoofd en vervolgens In de keuken twee schoten lieeft gelost op zlm 38 J rie e vrouw Daarop sctuiot ht In de gang zijnmoeder neer en MlÊlde oen naar de bad kamer waar ztm driejarig tjochtertje kort tevoren door de grpotmoeder was gebaad en SC oot het klemtje dood Tenslotte doodde hIJ In de kinderkamer zijn beide andere doch ertjes van zes en elf Jaar Gebleken Is dat Damm reeds gerulmen tijd zwaar overspannen was v VACANTIEBEPBBKING IN DUITSCULA De vaoantiebeperkirMT in Duitchlattd die reeds voor ambtenaren en employe s van officieele uT teningen bestond Is thans ook tot de particuliere bedrijvren uitgebreid De alïjeineengevolmachiigde voor den arlield Gauleiter Sauckel heeft een verordening uitgevaardigd volgens welke niemand die in dienitverband staat langer dan 14 dagenvacantie mag nemen Een u ronde ing woidt alleen gemaakt voor oudefe personen Avjt die vóór April 1894 ÉUn geboren Radio Moskou deelt nv e dat de SovJetregeering besloten heeft de diplomatieke betrekkingen met de uitgewekenPoolsohe regeering te Loo ien te verBreken Naar de En elache berichtendienstmeWt is generaal Montgomery te Cairoaangekomen Vernomen word dat de convmatidant der Amerikaanche landtroepen in Tunis it generaal Leslie MacMair Vrijdag J i is gewonri onder omstandigheden waaromtrent geen enkele b zonderheld wordt medegedeeld H J is vervangen door It genera Ben Lear Naar de JSagelsehe berichteiullenst uit O tawa itveldt Is de ivartog vaa Oonnaught overleden Het opperbevel d e t dxl 25 Aprul mede Aan hel Ooatehjik £ ix nt vondwi behalve mislukte aanvallen dier Sovjets Mn Zuiden van NowoiPossisk gieen wditahandelmigen vam beteekenis laal De vyand verloor den 24 t n pn 41 v egtuigen waarvan re m Jirttgeiveöhten met Slowaaksdhe ja Vt Twee eigen vliegtuigen wo iéan lemiist N idat de vuandeiijke doorbraak la hit Zuiden van het Tunesische front op Uocdlge wUze ziJn afgeslagen poogt It vUaiid thans met numeriek superieure strijdkrachten aan het Westelijk nnl een beslissing te forcaeren In getMhttn vol afwisseling die aan belde lUdtn groote verliezen veroorzaken Mriledlgen infantene en pantsertroe M op verbitterde wijze hun stellingen De verliesen aan pantserwagens door ihn vtjand eergisteren geleden zijn Ueen in dit g veclhtsgebied tot 81 ge Kjen Sterke toi malies liegende ar ttllerie van ée luchtmaoht hebben den ltSind door aumvalten m aoheervlucht IMBiieftlijike verliezen toegebracht Twee lic tt Brjtsohe bommen werkere illwgen gisleiravond oijder besohMining I haghamgende wolken m K l djWeit Duit iiland door ii wieirpen wige bomnwn d e oribelanigrijtee dMde aan gebouwen veroorzaakten Het oppeiibevel maakt dd 26 April befcend fc het Oostelijke tront worden geen twohtshandelingen van beteekenls Wwtó Voor de kust van den Kauka jilbrachten lichte Duitsche ueestrijd to een vyandelifke motortoTpe oot tot zmken beschadigden v r jj ilene andeire booten ernstig en wtWi een sdhip in brand dihHCtUoHd iRang Naeni VeldpoattMiinm r oC a dre I PtlrKj eS Ual nog hel oude eln uik lM Meren iet p lm ina idll M ie Jf Pawheni 1 PilmpaMiMn r Sfrtafc palin roen versierden 25 lïk rj d n door den 4 f en twunues en een red tC N r Hartgertnk Dr G HORKEÜS IDE HAAS f Z tefd fmidda ts op ff3 ansen leeftv l di G HornKU d Hmü N derlamflai Hervormd predrf ant te ZwoU hyerleden afweerslag aan het Westelijkfe yylwhe front duurt met onveünln hevigheid voort Ondanks groote rieke sueerioVitrIt bleef den J W ook gisteren elk succes om door reken ontcegd Doorbraken van wntroerde pantserstrijdkrachten opgevangen en da vijand werd nrbltterde gevechten oader zware j NEDERLANDSCHE KRIJGSS GEVANGENEN IN OSAKA Het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Korte Voorhout 14 te sGraven hage ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsgevangenen in Osaka Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen kon omtrent de ondervolgende personen qog geen bencht aan de familie worden gezonden Osaka Landmacht officieren luchtvaart robert vanarkel jjha seelen hm franken he pilgram louis vanderhelde cjh samson cadetensign luchtvaart rudolf vanrhoon sergeants luchtvaart a moUema Jra vanemboen soldaten luchtvaart re vandoesburg edav vanheel sgts genie ah bottger gu voogat wf snell gl vandenbroeke korporaal genie eugena ryken soldaten genie karel vogelenzang leokommer westhoeve wh wUsterman kustart johnner tuynman soldaten kustart gj hartig lio vandersar julius lufting ch pfaff Ig Johannes w o fieldart vernard soldaat automobiel compagnie rel krygsmanerdbrink l De volgende allen van de infanterie tweedeluitenant ronali faubel sergeants Ig wesselraan jjw thorlg ape meijer wjh overink pf eekhoun m vankleef jan stock jea degentje fredenk lotz cj vancoevorden Jp gersen gb berkhplst ad vanschieveen Ji bartels sj marte ja vanlakerveld wc rampen acl bense jm andreas a bryl corporals jcl bontiehbail jt portier nh schut h schattefor soldaten cjl kudding jl zondag tfr deux tgv hoomaker tonny kojc aow cithler aa vandorssen ae geelhoed jra lebert f keijser hl oostenbroek cj miche Is gjf winter fal hertel J marcks a gewav aeh dondorp jn Joseph Jl vanling J wolsak rs guttenbarg 1 lubeek afh samson he ernst Ja koUe c dezeeuw wh heil 1 degroot c vandomburg jw bruinen gl deroock gh cambhuls plg corneille f vanmoU johann zitter rudolt raaff r reiche k mauer wt jublldo af smits stam de felix m muller e dirksen t cramer ecwm vanes ae bout ph lazar wa demunck o herrebrugh s wouters hca delijon He nevndorft rl timmermann s nljwit kc pletersen a leraschi he han sens 1 keyner vj mever e andela b gordierdecroust lucien hamapdelabrethoniere la waiter la marks gJ vandenoudenaller j vanvulpen pg g dessauvagie gt nijssen Jf valkenhotf j marcks geblnkhuljsen hs scipio kl gabeler Iw doeve cp vanwesterloo I frantsmann jhpl teheux wet barthecemy mt lents go steinfort Jo coenraad mhd wardenaar Jo nelk f Jordans 1 groen pmaj avis Ih collard ktr brocx Cf juch frans pijpaert hans kohn ej pijper r hayer cl klaarmond ef hoorn eh vongumbkow ee rauch Familieliedcn enz gelieven rich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent deze personen tot bovengenoemd infor Lm a KV atlc bureau te wenden A WKWWWaS UITKEERINO V S O OATIPIC De getnachügd voor den arbeid heeft oen l eschikking utUevaardigd betreffende het uitkeertn van giatificaties m het jaar 1M3 Daarbij wordt aan lederen werk e er oegestaan edurend het Jaar 1 43 zonder voorafgaande toöBteinmiiig aan leden van zijB peraooeel een gratificatie uit te keeren van 1 week loon in geval van uur oon berekend naar een 48 uiige werkweek of 1 kwart maandsalaris Voor alle verdere £ rati aties alsmede voor gratifica les die het bovenvermelde bedrag te boven gaan d4ent toestemming van den gemachtigde voor den arbeid to worden aangevraagd Blijde dagen voor katholiek Gouda DRIE JONGE PRIESTERS DRAGEN HUN EERSfFE PLECHTIGE H MIS OP Op den Eersten Paaschdiag droeg zijn eerste Mis op pater Hyacintihus Verbij hterbu ge ssisteei door pastoor G Blom O F iA ató presbyter assistens L Verbij OFM jals diaiken G Engerin O F M als su MlMJ en en pater E Fnenekens als carem ntefS D feestpredikatie w erd noudOT oor pater L Verby broed rvan den nwyrfiiat dié als tekst gekozeiji h d ChristOk is verrezen en leeft voort Het zang i cjer k it onder le dinj van den heer A Sleetiwmkel zt g de fcrachtiige vieratemmtge Mis van Hubert Cuypers Ami het orgel had pilaats genomen de hoer Fr de Jortg N de H Mm werd door het koor onder leidirvg van pater L Ven u ma wter twntus van het fnrterslcoor te Weert een pnestercan trirte gea5ngen die etoor cke dirigeat Belt wa gecomponeerd I In de keik v aln O L V Hetmelvsart Wat Waar Wanneer Tlulia ThKter Wiener Geschlclilen met Paul Hörbiger en Ham Moï erl Aanvang 8 uur Woensdag Z 30 uur poornrooaje Beunie Bioscoop Op het toonecl Paaschfantasie vaneté revue met o a Lou Setoa en Hubert Martron Aanvang B uur Scliouwburg BloMoop De pseudo gravin met Marte HareU en WolJ Albach Retly Aanvang S uur 21 April 7 IS uur Nieuwe Scbauwbwg Concert Schouworkest voor Vreugde en Arbeid H April 7 M uur Sint Jaasberlc Bijzondere Icerirdienst aprelier ds N O Steenbeek over Wat verwacht lic van het leven 29 April 7 M uur ConüUIWJeburelU Oostluven 5 Jaarvergadering Vereenïgina tot bestrijding der tuberculose SCHOENENBONNKN Afhalen aanvraagformulieren voor iclioenertbonnen 9 Jft 12 en 1 30 3 10 uur Distributiekantoor ioltet IZ morgen letter S APOTBEKERSDISNIT Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmldde en Apotheek E Grendel alléén Prin Uendrilistrul 15 c werd dte pleohtighetd verrwiit door den neomist patar Norbart Prmswnbeirg geassistee id door pater Sohoemaiker en de kapelaans G van Dijk en N A Hoek Deken J F A Bols pastoor der kerk tiield de feestpredïkaitie Hij had gekozen als onderwerp Priesterroepmg en die godsdienstirge opvoednig der kinderen door de oude s Het koor zong onder lieidjnig van den heer J v d Boedh de vierstemmige Mi99a Benedlcamius van Parosi Na de Hoogmis werd gezongen de Priestercantate van A Vts m de bewerkmg i an C Groenendaal o iganist der kerk Op dien Tweeden Paasohdag was hot Pater Cornelius Bakiker die m de St JozeHkerk z tn eerste plechtige H Mis opdroeg Wederom vervulde pastoor Blom de taak wan Presbyter Ass tei wijl de belde neomisten van den vori n dag als diaken en subdiaiken optraden Onder de H Mis werd de jonge pries ter toegesproken door den pastoor der Parochie d en zeereerwaarden heer G Blom Deze schetste in prachtige woor dpn dial de priester de waardigheid niet uit zidh 7 lf opneemt maar door de stem van God g x epen wordit Het iiangkoor braoht dezeltde gezangen als den vorig cn dag ten gehoore De pletlhtiighedien werden s avords besloten door het celebreeren a n een danklof door den neomist 3 Middags was er gelegeriiheid de jonge pn VL rs en hun famihe geluk te wenschen Hiervan heeft Ka hohek Goi iidia druk gebruik gemaakt Paasch wijdingsdlenst in de St Jan STEMMINOSVOL SAMENZIJN IN OVERVOL KERKGEBOUW Reeds voor de deuren van de St Jan voor den wijdingsdienst op Eersten Paaschdag geopend werden stond een roote menigte geduldig te wachten in het grauwe hcht van den Paaschmoigen om binnengelaten te worden Toen te 7 uur di Sunon Ev Luthersch predikant dezen tweeden Paaschwljdingadienst opende met de woorden De Heer ts Uaarlijk opgestaan wslren naar schat ting een kleine 3000 menschen in de St Janskerk aanwezig Velen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen Het was een overweldigend gedicht onze mooie St Jan geheel gevuld te zien met hen die gezamenlijk bijeen waren gekomen uit verschillende protestantsche gezindten om het Paaschfecst voor té bereiden Nadat gemeenschappeliik yvas gezongen Wees gegroet gij eersteling derdaMB en de voorganger enkele schriftgedeelten had gelezen zong het kinderkoor onder leiding van den heer A Herstel hoofd der Johan Calvijnschool Christus Is opgestaan Zijnsmaadheid geweken Helder klonkende kinderstemmen onder de eeuwendüde bogen Ook verder werd zuiverrhytmisch en onberispelijk door ditkoor gezongen dat bestaat uit enkeleklasben der Vier Christelijke scholen onder de bezielende leiding van denheer Herstel Ook het groote gemengde koJMsa mengesteld uit diverse kerkkoren zong heel verdienstelijk o a Jezus Is ons Licht en Leven onder leiding van den heer P J Isarin dirigent van het Ned Herv jeugdkoor De gemeenschappelijk zang der gemeente werd begele id op het orgel door den heer Henrl C J de Man organist der N d Herv Kerk De eerste meditatie werd gehouden door ds H S J Kalf Ned Herv predikant die sprak naar aanlejding van Hebr 2 9 en Coloss 1 28 over De openbaring der heerlijkheid Paaschfeest aldus ds Kalf Is Opstandigsfeest overwlnninB van het Leven op den dood Jezus de zoon van God op den GoeiJen Vrildag voor ons gekruisigd begraven in t nieuwe graf m den hof van Jozef van Anmathea maar ten derdon dage opgewekt van 4c dooden De vrouwen vinden op den Paaschmorgen het graf ledig Welk en heilige vreugde komt er dan in onze harten Want ware Hij niet opgestaan wij zouden voor altfjd ellendig zijn geweest Ook nu nog is de levende Christus bij ons Hierop zong men gezamenlijk Verlosser Vriend o Hoop o Lust waarna ds J P C ten Brink Gereformeerd predikant een meditatie hield over De verberging der heerliikhoid Paasehmorgen 7ie hoe Voor een week het volk Jezus binnenhaalde In Jeruzalem met bloemen en hellgeroep Nog geen week later klinkt het ulLiwrn van haat vertrokken monden fcKruist Hem kruist Hem Op den C den Vrijdag hangt de Koning aan her kruis veracht en bespot geslagen en gehoond Verlaten door allen maar nipt door Zijn Vader Omdat Hij al onze schulden hscft voldaan moest Hij ten derden dage opstaan En nog eenmaal zial HIJ konden Gtelijk Hij S opgevaren ten hemel alzoo ook zal Hil terugkomen oiA het menschdom te oordeelen elk naar zijne werken Ds Slmon sloot dezen wijdlngsvollen dienst met daiikgebfd Jong Nederland voor Christus OPWEKKINGSSAMENKOMSTEN OP PAASCHDAGEN De afdeelmg Gouda van de vereeniging Jong Nederland voor Christus had tweeden Paaschdas een zeer geslaagde trefdag s Morgens werden de gasten begroet in het smaakvol met bloemen versierde veemarkt restaurant Een overgroote bloemenschat vulde het podium van de aal Toen de heer W F Kloos plaatselijk leider de aanwezigen welkom heette was de zaal tot m alle hoeken bezet Als eerste spreker trad op de heer L J Pasman evangelist te HlUegom die de Paaschgeschiedenis uit Matth 28 voorlas Daarna sprak de heer J N Bardelmeyer hoofd der Chr school te Noordwijk aan Zee over 1 Kor 15 12 20 en droeg de Paaschboodschap uit Ift aansluiting hierop sprak de heer Pasman over Rom 1 3 en 4 waarin hij de jongeren opwekte de Kracht van het leven Ie zoeken in de Kracht Zijner opstanding Met het zingen van een lied en dankgebed werd de morgensamenkomst besloten In de middagijamenkomst traden als sprekers oj eveneens de heeren Pasman en Bardelmeyer Ook da avondsamenkomst was zeer druk bezocht Na den avonddienst togen de J N V Cers er op uit om den Paaschgroct in den vorm van bloemen biJ zieken en ouden van dagen In de stad te brengen DIEFSTALLEN Tijdeas het winkelen is aan een stadgenoote een parapluie die zij even had neergelegd ontstolen Van twee zendingen kaas an Leeuwarden naar Gouda bleken bij aankomst totaal 4 KG verdwenen te zijn Feuilleton Na inijt verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Romaü door T j A L CORDENS Bedroef u niet sprak hij ik zaluw volk waarschuwen dat het hierkogji §iJ waart de vriend en de vadervanduizenden door allen bemmd engeëerd Is dat dan niet een schitterendebelooning voor een opofferend leven Er blonken tnanen m de f etse oogien van den grijsaard en Alfred zou zijn troostwoorden wel bij zich hebben gehouden als hy er de uitWeiking van had vermoed Is dat de beloon nig mompelde deoude bg zichzelf heb ik dan mijn loon ai ontvangen Waarom heb ik eenmensohenleven lang in armoede ge leefd en honger en do st hitte en koudegetrotseerd Was het alleen uit laefdeen uit eerbied voor de goden Of washet om eer en aanzien te oogsten bij demenschen en om vereerd te worden alseew heihge Hij bracht de handen voorhet gelaat en snikte O groote God wat ziet de geesthelder Is de sluier dy de ziel omhult op het punt staaf verecheurd teworden Het loon waarvoor ik werktehebt Gij mu in volle mate uitbetaaldWat heb k nog te vorderen en watmoet ik zeggen a s ik voor Uw aansohiin sta Hij sprak niet meer maar bleef snikken en giioote tranen drtipten in zijn grijzen baard Alfred en ik zagen elkander aan belden vol deernis niet Ak ongeluk kige die zijn arpitahg en nmlukt levenbetreurd Vru fillig had hij een levengelcozen van armoede epTellende waarbij vergeleken het leven onzer Europeesche bedelears we de is Jarenlanghad hij zicJi m anjiioede voortgesleeptom eer en aanzien te wmnen btj demenschen en nu zijn stenensuur gekomen was stond hu met leege hmiden vxxjir zijn God Sf Hdiid moed vader zet Alired dteden tDCStuid veel beter beheenchtedan tk en denk ar pm God is goed enb nnhi rtig Ma r git kunt hier nietblyven liggen we zullen je weer naarbinnen draigen en dan tai ik naar beneden gaan om nvensohen van uw volk 2 te waarschuwen ONTVREEAWE t RIJWIELEN TERUa Onverwachte vondst in hooiberg Het vinden van rijwielonderdeelen in een hooiberg tijdens een huiszoeking uit anderen hoofde bij een landbouwer te Moordrecht heeft eei diefstal vaa twee rijwielen opgehelderd die eea maand geleden uit een schuurtje m het Van Bergen IJzendoornpark waren ontvreemd De 32 jarige metselaar P J Z bleek de dader te zijji Een der fietsen een heerenrijwiel had hij aan den landbouwer te Moordrecht de ander een damesfiets aan zijn broer te Waddinxveen verkocht RENTEZEGELS WEGGENOMEN De Haagsche politie heeft een 18 jarigen kantoorbediende uit Gouda aangehouden wegens diefstal van rentezegels ten nadeele van de zaak waarbit hij werkzaam was Zeven rentezegels è ƒ 7 80 had hij doorverkocht aan een IJlarlgen vriend voor f 25 vijf è ƒ 7 80 en twee a ƒ 6 50 In consignatie gegeven aan een 18jangen stadgenoot Tegen beiden Is procesverbaal opgemaakt wegenf heling de zegels iijn in beslag genomen ZILVERGELD ACHTERGEHOUDEN V r ruim ƒ M in beslag genomen Blj een huiszoeking in de woning van d n 28jarigen banketbakker F H heeft de politie voor een bedrag van 434 30 aan zllvergeld in beslag genomen dat in strijd met den Inleveringiplicht was achtergehouden Het betrot rijksdaalders 91 guldens 301 halv guldens 2ti kwaitjes 645 dubbeltjes 1 gouden tientje en I nikkelen stuiver KERK EN SCHOOL Her A Med da n d Ivfu k Eledank r voor J Brinkman te Zegveld Ja 7 i hij het wordt koud endonJcer m ar bhjf gy bij me en h ees op mg dat ik gaart jxhi j De zon brandde op haar volle mii da oogte m ar zgn oogen werdett dof Samen droegen w g hem naar buu nen legden hem op zijn rustbed ett topten hem met zgn vodden van dekens zoo goed mogelg toe Als ook uw God goed vxKir damenschen is sprak de oude bid ijerodan dat Hg mg in genade aanneemt Zoo snel ik loopen kon spoedde ik mij beiigafw aarts en vond Djeelmg bezig fip een vuurtje ons m al te bereiden terwgl de paarden met vastgebonden pooten liepen te grazen H J stond verbaasd dat ik alleen was In korte woorden verteide ik hem hoe wtj Darlai Chungh hadden gevonden en gaf hem raad zoo snel mogelgk naac Bengor te rgden om hem te waarschuwen Laat het maar aan mg over antwoordde Djeelinig tk zal niet iMÏg wegblgven en iedereen zal gewaarschuwxlworden Moeizaam klom ik weer den berg op en vond Keening m fluisterend gesprek met den zieJte H was erg achteruitgegaan in mtjn korte afwezigheid en sprak met moeite AlJred wenkte mg stil te zgn en met een hoofdJtnik gaf ik hem te verslaan dat ik mgn boodB iap liad overg braoht Zonder gedruisch te maken gmg ie aan de zijde van mgn vri d sUfin D oude mian bad zgn hand m zgn genomen en bracht er met moeit uit Ik had weelde en rgkdom kunnenhebben maar ik heb niet gewild Aanu die goed voor mg zgt geweest endie tegenover mij hebt gedaan watmgn landslieden niet beter zoudenkunr Dn doen wil ik de plaats openbaren Jwaar srfiatten ve borgen liggen Zelf neb tk die plaats nooit bezocht eetistervende fakir heeft ze mg jaren ge leden medegedeeld We zagen elktuir aan en dttcblen dat hg Ijlde Wordt veirvolgd Wanneer verduisteren U April Zen op IT omêet M SI Maaa op i tt onder IS M MMMMwaü A