Goudsche Courant, dinsdag 27 april 1943

g 28 Aprü 1943 Prü 5 cents per nummer I 82 te Jaargainj No 21236 Cbefredarteur F TIETEH Gouda GOUDSCHE COUBANT B Mui Marki 3i NIEUWSBLAD VOOR GOüDA EN OMSTREKEN VtCRMACBTSBERiCUT Wat Waar Wanneer TQSt rTj lï Ti o e r r f l v ir u vï rüï I Paaschfantasie variété revue met o a Lou Seton en Hubert Martron Aanvang uur 28 April 7 IS unr Nieuwe grhouwburg i ontert Sthouwoikt t voor Vreugde n Al beid 28 April 7 30 uur Sint Janskerk BHzonder kerkdie st spieker ds N O steenbeek over Wal verwacht Ik van hel leven Aprs 7 ie uur onsultatieburean Oosthaven jO Jaateergadeimg Verecnlgln totbt trudii g der tubertuloae s n Mei 10 uur Nieuwe Scftvuwburg KinderIctat met Jople Slim en Dikkle Blgmans Mei I uur Plas KIfboeven Onder waterspoilieieentging De twee pas geboren beertjes In den Haagaeben Dierentuin worden verwend dooi het dochtertje va den directeur en haarvriendinnetje tSchlmmeipennlngli achterstand geheel wer opgehaald en eerst na een dessert van een do ijn strafschoppen beslist werd wie de eigenlykt winnaar was de school die nwt 4 O vewrgestaan had Pingelt Dit verlengstuk was een gioot vermaak van de kykende jeugd tiie op strafochopp n erg ge rand bleek want als tydens het spel een strafschop genomen moest worden klonk het alom jongens dèèr een pingel en liet men eigen ploeg in de steek om elders de sensatie van zoo n strafpleging te genieten De uitslagen van dezen eersten dag luiden Centrale Kopschool Opc hbare u 1 o sc i O 5 Openbaie Oplendingssohool B Openbare school 1 5 O Openbare school 2 II Openbare sohool 8 4 4 na strafschoppen wint school 2 Openbare school 7 I Openbare school 2 I 12 0 Openbire school 4 H B S III 0 1 WesterjChool Openbare u lo school II 2 1 Juliana van Stolbergschoo Openbare school 7 II 6 O Openbare opleidingsschool C An bachtschool III O 2 TWEE FIFTSFN GEKAAPT Twee heerenrywielen zijr verdwe nen een uit een garage waar de fiets was gestald en het ander vexir een woning aan de Krugerlaan vandaan WIELRUDER TE WATER Door de duisternis luisleid u gister avond op de Wachtelslraai een wiel ryder de 34 jarige B Versluis uit Waddmxveen te water gereden De düenke n g kon ziohzeli redden By familie i hy van droge 4eleeren ve or zien PoUtiereciiter te Rotterdam DIEFSTAL VAN KAAS Een jongeman uit Gouda had als knecht m dienst bij een kaashandelaar ich schuldig gemaakt aan diefstal van kazen die hij onder zyn bereik had ge bracht door een raampje van het pak huis te openen Dat was eenige keeren goed gegaan tot men een oogje in het zeil ging houden en de betrokkene werd gesnapt Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Romar door T J A L CORDENS 81 De oud scheen ons te begrijpen en sdiudde het hoofd Het moet zei hy De scbat zou inverkeerde ha nden kunnen vallen uidien mijn aanwiizmg toevailig werdontdekt Ln gij zijt oiiise vuenden datweet ik Een he eslbui ove vicl hem en er kwam bloed lusschen zyn iippen Met inspannmg he soliouwde Alfred het gelaat van den stervenden man de oude sloot even de oogen en opende ze weer na oen pe s verwondoid rondziende ais UOTraiid die een oevgenblik bewusteloos u geweekt Toen hief hy met mewite den arm op en weea naar d boe keiiphink Daar daar zei hyAlfied ke k in de aangewezen richting en staarde leien den ouden manaan IJlde hy nu wcikelyk M ur d itwas niet et g al In zi n anj st datifuin viriend hem niet tHigrnoen zouverzamelde hy al yn k lath en enluisterde Daar bladzydc twee Honderdzestiig lotn kwam een nuUwe hots amvil gevolgd door een g £ ble ed Wy daoliIt n dal het eindi w is gekomen Alfred veegde hem het b e i van de i ppen en tiaehtlo hem te lalen drinken ma ir d zivKC se het negeen klacht me te ebj n on te s ikkeil Hy lig rolk mt n roe loos mei gesloten oogen Na ee i p los girigen zyn oogen wcor open en prak hij eenigc wooiden in de Hii doe tial Ik geloof dn hy nu stenen gaatzei Alfre ti hoofdsehuddi nd Zwygend gaf ik hem e n tecken stu te blyven zitten en naan een der uoc ken van d e plank Haastig siiwg ik bladzyde 260 op maar vond mets in het ndce boeik waj eveflmin iets tr onrtdekken Het derde boek dat ik ui hande nam scheen vejeimeeir gebruikt I II 111 j JU te zyn de perkaimentein band was ge in ae Memnvait aan den Wotchof Tot ain de kniel n komt het s nachts weer be i i i u Vloten smefwater ln de loopgraven Alletii met gummilaarzen aan kan do grenadier SCheure de btaden waren vergevkl ejl tich hier bewegen pk SchUrer Atl h hier en daar vastgeplakt aliüt i mafid SUCCESVOLLE l0fEER IN TUNIS Ijtchtaanvcdlen op f f Dait chIand lu iiK rt e l van de Duitsdie J mB kl dxl 27 die2 rbe rjB bet Oo t lufce from woirdt we J be rijvig ie d van verkenjrj ttootwwpen gemeld oik éê i rced f e van den grooten Si Amerik aanval op het j yijtu front ia mislukt door den JJlJtilweer van de DuitnchItaiJaan Si ep n Giatereo overdajr onder If Tijand slechts nu en dan hevtf Lum en opmarnchen Zjj werden Jlf JUle in t KeaaanvaUen affeslafea Ui é tijd van 20 tot 26 Apnl wer iL fornwtkw van het legetc en die Smidn vemiettgd of defect geJJ JpTOe bloedige verliexetn van dien d tijm ernstig Bij de watre af vëöhten h bben rioh de Ita gitdtt i V nies Pi itoi a en Tn€ bOfflWvieT onderJK ïeK en In trotrw JipenbnóedfTW h ap m et d e d ar opgeJJy Duitsctie foTmiaUe sloegen zij IiInjM ïw jfTOftte ove nna it ondergggiijn vi andeli ke aanvalilen af g ttObe bomnwmwerperg vie en m j jÜie oopen neoht een g pkkatsen r V it DurtiSK nd aan waaronidier 0t len Duisbufrg 01 erbau en esi KÜl im W x nwijken iiekemhui en M Ktepe openb arp gebouwen weoxien ggl ytlm berolkmg l eed verhezen j vijandelijike vliegtutigen werden a ïïe oten HAtUAMCH WWRMACHTSBBRICHT Hit hOAfdkwartier van da Italmansch iwrMMht ct lt dd 17 April mede Df ïljind lieeft rijn offensief In den Wes km lector van h t front In Tunl m t Zd gttk9 itrljclkrachten van infanterie tn tekl voortgezet At 7l n aanvallfn ttranddtn iKter iwire verlleren aan manschappen on mla op den verbitterden tAffanal nd d r HilHMehe pn Duitsche titicpen die op ver j iffiKf plaatsen tot den toKtnaanval overl i KHet luclitwapen der apiltnogendheden M rha WeIi k in ter ondersteuning van ütumwen np d n giond door concentrate atitos en tank te bornhardeeren waarU UlrIJtte link vernletiRd en be icliadiRd iwdin GÉitartniddait hebben vlermoto i e UberitorvliegtuiKen de stad Grosseto fiebomfcirdfferd en tiiet mltraillevirvuur besfookt Ain burgeigeboiiwen o in het roodpH IWiiitMl en de klnderb waarplaats vierd unrlenrijke schade veroorzaakt Iwpc WfMM OVKR B BItFtJK TUS CHrV ftaiAtr EN l R POOI S UI nrOFFRINO tnikt het vet breken der betrekkingen HHhen de Sovjet Ume en d PoolbOhe Ipinten te lontlen heeft de woordvoerder Irr W h lni3tiasse oen offtcxule V ik a inif itielegd waaiui o a het vulgcnde wotdl Rega I Slalln wtl met den 7 g Poolschen ambuudeur te Monkoii een lastigtn vratjeii Her verwiJdtUTi die niet a letn naar de douden van Katvn docli ook naat de andere 1 mlllioen wetjgt voerde en veidwentn Nm zou kiinntn via en ï Slatin m riih door de e breuk onl trrtken aan led eie veidere bespreking over ttfntorlale kwesties aan de Westelijke gien j r Sovjet Unie ïllj beschouut Pol n 7uoaU kend ais ie liggen bmntii de stratcgtsciie liwuMï der Soviet Unie Door deze breuk lhy ook den tngeisLhcn en Anienkaneii r duidelijk elk debat ovei ten tonale Mïlws In Oost Euiopa bdtlter Oe diploniulleke cori espondem van hel NB chrljft o a Tydtns de Paast hilagmi een confüct uilgtbioken dat eiken jwiir va Sovjet Russisclie m ntaliioit witerbalihigheid n politieke doLlsielhng ft iMer btlioeft te venasbcn hei feit dal Vj Wiere Poolache b scbermelmgen dei jWnag v n Londen t waagden zich nader i l te honden met den niaasamouid an fflSL Stailn beiteiiipeld al e n Kilntool tn den rug en tot aanleiding ge omm voor het veibrcken de betukkmgen 7 v w ritig m de Sovjet Russische nota i Londensche Polen ch ali ans tot Sovjet RuHsisc ie uj ctnii had 1 n moe innemen om ophtLldermg te kujgtn o eT tttk Katyn doet dts te groteskei ja de Cntocher aan daai juist deze Polen via KJ h Sikoiski heihi ildclijk on opM niJi ovti hun venuiatea jndgcnoolen wWHyraagcl maat steedi een ontwijkend I WWtd ontvingen dat de op de Ëhf V t officleelo bron rS fegeerlng nnet het oog ontwikkeling dar Sovjet Russlsch T beirekkingen ondei handehngen Jjjfle tegeeniig dei Vei fataten heelt ge t en behulpzaam wiixcn X torordonn i5 den weg i PK Stéiniülui Ilii St IjitUnden wordt gemeld In Landen zoo w in Wa iiugtou U men koortsachtig roomden kloof in t geallieerde kamp Hn u Ü s ontstaan door den Btap k j kou tegenover de Poolache uitwM Htn In LoQdtn Objectieve Keooi dee wnm f wijren er op dat de kan v luï gelegenheid op te helderen IwirtT J a bedoelingen der i L nl In bolajewlsltsche kringen te ij men van meening dat er slech li u n1 dat de Poolsche emlHJjJ JKte dnen en om excuus vragen ll hSr zelfs de meening uitspreken dat iJ JJ age ijk slecht tevreden zou tiln L rD gealhcerdtn van M lKbi L f nimunlscn gbvoimde W he uitoeriinï BERLI N OVm TOBSTAMO IN TUNK B rIiJasche militaire krio en kenachetaen den toestand In Tunesië als volgt 1 Hm geheele froot la op dit oogenbliK verdeeld In talrijke ge cH üsector van plaatselijk IwUu Tot op heden heaft d vijand nergens een noemmswaardigcn vooruitgang weten te verwe7cnlilktn en het Duttjicbe opperbevel houdt er zich ihans med be£ig d verdedigingslijiu n te verbeteren waar zich plaaljselljke door ljpelinden hadden voorgedaan De uitvoering van deie twwegmgen heeft dikwijls geleld tot de omsingeling van vijandelijka eenheden welke werden vernietigd Men doe te Berlijn vtKiral hef buitengewoon verbitterd karakter van de anvaUen en tegenaanvallen uitkomen Z De Britten vailen ovaral aan m l cotonnen die op grotne diepte an afstand tot afcUud ztja opgesteld 3 Men onderstreep de activiteit van het tuchtwapen en vooral van de Muka die zich verwoed op d e Britsche colonne wei pen welke ilch achte het front verplaatsen pn waaraan xi zware verlieten toebrengen Te Berlin wacht men mM kalmte het verdere verloop der operatief af en men doet opmerken dat de doelmatige weer staud die Inda itea dagen door de DuttschItallaarsclie troepen wordt geboden vergemakkelijk wordt door de gunstige fttetllngen van de apiltroepen De A N P correepöndent t Berlijn meldt o a Nadat de gevechten aan het Westelijke front ia Tunesië op Gc eden VrHdag én stIMen Zat rdac hun hoogtepunt hadden berfltkt 1 gedurende de Paa chda en een aanmerkelljkie ver7wakking In de vijandelijke aanvalskracht te bespeuren gewees aldus verklaarde men In de Wiïhelmstraase Daarmede Is evenwel niet geregd dat de vierde phjue va i den strijd om Tunesië ten einde ia DU la pas dan het geval wanwei de Engelache en AmerlKaansche aanvallen gwtureiide feruimen tijd onderbroken moeten worden wegens de groote vea Uazen welke dB Aoglo Amerikaaiwche strijdkrachten in den verbitterden strijd hebben gele den of wanneer de vijand er Inderdaad In slaagt 7 Jn dflp te bereiken en naar Blzerta of Tunia dodr te breken evenlutjel zelfs he geheele briiggehoofd der spilmogendhedcn np te rollen Vooralsnog la hiervan eohter geen sprake Opmerkelijk acht nwn het hier dat aan he Westelijke front in Tunes é aile Amerlkaansche troepencontingenten uit de eerste llnlf 7ljn teruggetrokken en vervangen door Brttaclie eenheden Mtn wi iit erop dal de Amerikaapache so da en aan alle fronten waar zij tot nu toe verschenen ilJn fcefaald hebben en door de Britten ondersteund moesten worden Tliana 7ijn il relfs geheel lilt den strijd genomen hu ij In den slag om Pont du Falw ge n enkel resul a at hebbon kunnen boeken De stellingen van PoqJ du Fahs il n In Dultsche hand gebleven De paii e die thans aan de meeste sectoren m Tunesië li ingetreden wordt te Berlijn als een nieuwe s llte voor een nieuwen storm beschouwd De spreker van het opperbevel van de weermacht verklaarde Wij verwachten blnnenkoi 1 een n ewen grootcn aanvat van de Brillen en wel van het eerste en van he achtste leger De rol van de Amerikanen U uitgespeeld Zij nemen ortet meer aan de gevechten deel HFT VATfCAAV FN DF fVPOflAVlNOEN TF KAT N Uit Rome meldt het D N B De Indruk dien de tmtdekking van het massagraf vin Kalvn In kringen van het Vaticann ge ki heeft kïn naar van die rijde medegedeeld wordt w orden sanirngevaf als volgt De ontdekking U verschrikkelUk n monsterachtig tevens De rwartste fantasia had Iets dergel tiks niet kunnen schilderen Dè e episode toont opnieuw aan dat thans de Godsidee en de christelijke cultuur onde Irukt worden en dit elke misdadige monsterachtigheld mogelijk wordt Te Oslo Is een veiordening afgekondigd om het reizigersverkeer op de spoorwegen terstond tot het uiterste te beperkeit Men is tot de en maatregel overgegaan om het rollende ma erlee der Noorsehe spoorwegen 7oovef l mogeiyk in dienst der oorlogsvoei ing te stellen dtHHChtOHd Boter margarine nindvet of bak en braadvet op botérbon 18 GFI DIGHFIDSDUirR BOTERBOiNNEN 13 EN 17 VERLENGD Van 29 April tot en met 10 Mei Bfcft de bon boter 18a recht op het koopen van ïW graim boter of margarine dan wel va 200 gram rundvat ot bak en braadvet De bon 18b boter geeft recht op het koopen van 125 gram boter of margarine dan wel 100 gram ruadvet of baken braadvet Men lal ook thans weer genoegen moeten nemen met het artikel dat de leverancier in voorraad heeft De geldigheidsduur van de bonnen boter 13a 13b boter boter 17a en 17b boter wordt verlengd tot en met 10 Mei JONGEN SPEELDE MET PROJECTIEL D veertienjarige J van D te Eindhoven had voor drie stuivers van een medescholier een projectiel gekocht Thuis demonteerde hij het gevaarlijke speelgoed met het gevolg dat het ontploftt De jongen liep ernstige verwondmgen op en moest naar een ziekenhuis vervoerd worden waar zijn hand ge amputeerd werd BUROCMSESTBRSBENORMINtl VIT EIGKN TUIN Het Rljkscommissanaat maakt bekend De Cd iiniusarisgeneraal voor Bestuur en Justitie heeft tot burifemaester van Haakabeigen be noemd den tieer J H Oont toL dusver bursemeestei van Boin uit welke functie bij gelijktijdig op eeivulle wyte onlitagen wordt BOONEN ZAAItN labnoncn snijboonen en buHne boonen Tiin me teg n naflhtvorslea bestand Daal om moet men z niet te vroeR laaien Die veili te tn n ecMl gt clukte raaitUd la omstreeks half Mei Evenals andere peu vructiten Op derp fde wit e fge thiedt ook het zaaien nn ahis iboonin en slamsnljboonen Deze mogin ecMer ook nog wel In Juni wortien gehaaid Wanneer mtn e In die maand nog maaU raalt dan wordt op die ijre de pluk xan vel SI he boont n tot in S ptembar ver lenKd V n atok latïoonpn en stok nijboonen legt men 3 4 atiiks rondom lederen stok van pronkboonen ï Waar d boonen niet bovon den grond zijn gekomen dient men spoedig andere te zaaien Van biuine boonen eeft men per 10 m 2 IM ram aaad noodig van stamslaboonen enstammviboonen 7 i gram van stokslaboonpnpn ütoksnijbooneti 50 gram en van pronkboonen 7S gram Deze laatste kunnvn ookzeer goed langs schuttingen of muren wordtngeteeld Daar werd wat I groots verricht Maar miskenning blijft desondanks niet uit Eens nu drie eeuwen geleden heeft Jan Pielers n Coen over den Indischtn Archipel aan de Ueeren Zeventien de profetische wooidea geschreven dat er in dit eilanf enryk iets gi oots verricht kon worden Spln aanknoopende bu deze uiUprsak is er een tijdje geleden een boek verschenert hetwelk als titel draagt Daar werd wat groots verricht en van zeer deskundige zijde eerf oveizicht geeft van onze veel gdige l vruchtdragende koloniale activiteit T Wanneer ook in de internationale literatuur de voorwaarden besproken werden waaraan een modern koloniaal beleid heeft te voldoen dan stelde men algemeen ö n bestuur in het tropische eilandenrijk tot voorbeeld omdat daar een intensieve hoogont wikkclde exploitatie van Indie s natuurluken rijkdom gepaard ging met een steeds grootere zorg voor het wel en wee van den inlander en omdat er niet alleen aan inkomsten werd gedacht maar in met mindere mate aan uitgaven uitgaven tot behoud van het volkseigene der inheemsche cultuur en terwille van de sociale verzorging de gezondheid en de ont ikkolmg van den gekleurden medeburger Daar aan den Indischen evenaar toonde een Europeesch volk zicli in ieder opzicht overtuigd van en bekwaam tot zijn booge opdractit om aan anderen op tactvolle en verantwoordelijke wijze de zegeningen van nieuwe veiworvenheden te brengen Ook uit de Dultsche uitspraken over het Nedcrlandsch bewind m het eilandenrijk ware een bloemlezing vol uitermate waardeerende oordeelvellingen samen te stellen hetgeen des t minder verwondert wanneer men bedenkt dat ook tal van Duitschers Indie werk aam zfln geweest en zich daar persoonliik hebben kunnen overtuigen Doch dis te meer hebben WIJ ons met z r pijnlijke verwondering afgevraagd vikl de hoofdredactie van een vooroaanstaand blad ah de te Hlsaen verschijnende National Zeitung er toe kan hebben gebracht om m haar kolommen een serie artikelen te publiceeren van haar correspondent te Tokio welke naast 4om interessante mededeelmgen over den stnid in OostAzie vele uiterst onwelwillende en onze koloniale prestaties ten zeerste miskennende uitlatingen bevatten Uit de geheele wijze van berichtgeving bllikt dat bedoelde Mrrespondent zfch volkomen door Japansche suggesties heeft laten beïnvloeden en daardoor tot conclusies komt welke met alleen liinrecht In stnjd zyn met die van vele zijne elffen zeer destam dige landgenooten doch te ens een smaad werpen op een der toppre ities van Nederland h Eiirope sch ordenende kracht Maar tegelijk blijft dan toch de vraag waarom de hoofdrodactie van de N Z althaoi de betreffende zinsneden niet kordaat met het blauwe potlood lie ft bewerkt Aanvankelijk hadden we dit zeer slechte soort journa tiitiek maar onbesproktn willen laten Ttginover ooiets past toch eigenlijk allem maar een minachtend schouderoohalcn Doch een prachtig fel arliKcl tegen etn van deze beschouwingen van de Nat 7eitung in het Nationale Dagb ad an Woensdag jongstleden em even fel als uitmuntend gedocumenteerd artikel heeft ons er alsnog toe geïnspireerd om ook te dezer plaatse een en cle opmer iing te maki n Als we het bedoelde Duitsthe blad moeten gelooven djn hadden de Nederlanders een politiek van cultureele onderdrukking van de Inlandsche bevolking toegepast was de grondfout van ons bestuur gelegen in het feit dat we driehonderd jaar lang een zuiver egoiatische politiek hadden gevoerd waardoor we h t v rtr u fen van de bevolking vt lkomen verloren hadden en gingen wij in Oost Azie onder omdat wij uit enkel overvloed den zin van het leven en het recht van andere naties op leven niet meer begrepen Aldus de Ndt Zeitung Da bijzondere Indische medewerker van het Nat Dagblad een blykbaar zeer deskundig man trokt met een heel leger van officieele alle levensgebieden omvattende cijfers en met een overdonderende kennis van het Indische leven tegen de e bewerinigen ten itrude toont haair ongegrondheid met groote scherpte aan laat tenslotte mets meer over van het aangevallen betoog en bewijst eens overtuigend dat Nederland a thrana de laatste halve eeuw in ni tegenover de inlandisdhe bevo king Vs tekort geschoten noch tegenover a deren dank zij een verstandi open deur politiek Om d an aldus te besluiten De Nat Zoitung acht het niet beneden haar waardigheid de Nederlandsche natie te kl inecren en wel juist op de gebi en waarop die natie aan de wereld een schittertnd voorbeeld heeft gegeven van durf energie werkkracht en doorzettingsverniagen Wij hebben deze soort kleineering reeds meermaler by bepaalde Duilsche persorganen geconstateerd maar dan gold het organen aan wier onpartijdigheid men geen hooge eisohen pleegt te stellen Dat echter ook de redactie van een orgaan van de standing van de National Zeitung het oftifcicele orgaan van de NS DAP van de partij dus die het devies Eerbied voor den Arbeid hoog m haar vaandel voert daaraan meedoet is voor ons een onoplosbaar raadsel Zulks IS het ook voor ons Want wat Wij Nederlanders in Indie bouwden is en blijft een prachtig tastbaar bewijs v n hetgetsn Europa als centrum der aarde op civilisatorisch gebied aan vele vreemde volkeren heeft geschonken Het IS op zim minst zeer pnnlijk wanneer juist m een tnd als deze een blanke daat een smet op tracht te werpen Voetbal feest voor de Goudsche jeugd l FT SCHOOLTOURNOOI BEGONNEN l ot 13 feaat voor de Goudsche schooljeugd die zich deze Paaschvacantieweek kan uitleven in sporti v genoegens een voetbalfeest van gezond genot in de frisich lucht Op echte velden spelen zij ethte wedstrijden geen wonder dat hert er daveiil van geesdirift en jolyt Van voetballen gaat een opvoedkundig invloed uit en daarvan wilde men In onderwijskringen graag profileeien Op de bijzondere propaiganda voor de voetbalsport stelde men m v 1 bal kringen prys en zoo kwamen lx ide groepen tot samenwerking met i i resultaat een commissie die voor de eerste maal in Gouda schoolvoet b ilwedifftriidein organiseerde Dit vierdaagsch sportfestijn begon gistermorgen op het Gouda terrem waar het frissche groene gras prijkte m een omlysting van een feestëlijken voorjaarsbloementooi Wat is er daar net eein entihousiasme e enengie ge hold gezwoegd en getrapt Meest wel op een manier jongens eigens twintig V in de tweee ntwint g op oen h x p daar waar de bal rolt maar daarom git g het to Ii niet minder ernstig dan bij de grooten Allen belpcn xoeken Een oefening in zelfbeheerschmg kregen de jongens in een der eerste wedstrijden Toen de striid m volUn gang was gat plots het seheidsrechteli k signaal bevel den strijd te sta ken wyl de functionaris een onn isbiar onderdeel van ijn uitrust ng iin norloge verloren had Hoe sneu wellicht ex k men gehoorzaamde direct liet het ze fel begeerde bruine monster onberoerd en gmg yverig aan het zoeken Gelukkig werd het uur erk gauw govonjien en kon het spel doorgaan Iets andiers vat men al voelba ende lieren kan is concentratie De jeugd s vaak spewsjig afgeleid Z lfs hi he interessantste spel Dat ble k bij een volgende otitme etiijg Een van de partnon had een enthousiaster gren 1 echter die met alleen ijverig vfagde maar tevens zi n pIeM g aanmoedigde en eele nuttige aanwijzingen gaf Op een moment evenwol dat de kamp spannend was lt n felle aanvol weid er juist op het El van zijn elftal onderi men bet iB zich op zim knieën vallen booig aiOTr voe rover p iikto pinkiterblotnion en alle voetbal vergetend verlustigde hu zich eenig n tiid in de wondere pracht van die lentebe den De cUndesliena ster Eerlykheid is een andere goede eigenschap die voetbal aankweekt De jeugd vindt het m sommige gevallen wel eens niet ze heel erg er tie hand wat mee te lichten Dat bleek op het Olympia teri em waar s middags het feest werd voortgezet Een elftal speielde daar met een ongerechfigden speler een ster van een andere schtwl was in de voorhoede gesijiokkeld In de rust kwam het bedrog aan liet licht de rest van den tijd speelde de ploeg met tien man en verloor Overigens viel er van alles wat te beleven vele dtwipunten 42 m acht w dstrijden overtuigende n verdiende overwinningen een zege met dubbala cijfers en onverdiende nederdag van da kleinste knapen van schewl 4 tegen v l grootere HBS ers geleeien èen eeiivoUe noderlaag van de peuters van opleidings scliex l C tegen physiek overheerachende jongens van de Ambachtsschool en ei n uitermate spannende strijd waarin een 4 O BU ztllwedstrUd hoeven StHOINKNBONNEN Afhalen aanvraagformulloron voor schoanen bonnen Jll 12 en IJO 3 30 uur DMrlbutiekamoor loket 12 inoigen letters V X Y Z APOTHEK RSDIFNST Steeds geopend des nachts alléén voor Seneesmiddelenj ApoUieek t Grendel alléén Pilns llendriksUaal 15 c De jongeman die berouwvol voor den rechter stond zit thans opgesloten m het Huis van Bewaring Hy bekende Om thuis aan kaas te helpen had hiJ zyn toevlucht tot diefstal genejmen Thuis had hy verteld dat hij de kaaa van zijn chef cadeau had gekregen Voor dit misbruik van vertrouwen eisehte het OM 8 weken gevanxemsstrat De rachter heeft er een week afgedaan zoodat da jongeman in vryheid kon worden gesteld Omkooping Een tuinarbeider uit Bleiswyk had in October te Moercapelle biJ een landbouwer dienst gedaan als opzichter vooi de larwe Organisatie belast toczieht te houden by het dorschen Met den boer had hy echter een accoordje aangegaan om op het door hem af te geven dorschbrietje minder gedorschte tarwe te vermelden dan in werkehjkheid het geval was Als belooning had hy daai voor ƒ 775 ontvangen Wegens omkooperij vorderde iet O M 3 weken gevangenisstraf De raadsvrouwe mevr mr L Sonnet veld Neysscl drong ejp een geldboefe aan doch de rechter achtte het gepleegde feit zoo ernstig dat hy verdachte veroordeelde tot 14 dagen gevangenisstraf f Heling Een 65 jarige landbouwer te Moercapelle WIS gedagvaard verdacht heling gepleegd te hebben Van zijn zoon Willem had verd ƒ 143 aangenomen terwijl hy had begrepen dat dit geld afkomstig was vSn clandestien door den jongen verkochte tarwe Het O M vroeg wegens opzetheling 50 boete subsidiair in dagen hechtenis Verd gaf voor het eerst niet begrepente hebben Ue rechter geloofde hem met en A eroordeeldo hem conform den eisch van het O M 7i n kameraden bestolen Ben kleibereider die n een pypon en aardewerktahiiek te Gouda werkt stond terecht omdat hy uit de kleoren van ijn kaneradcn telkens kleine hoeveelheden t ibtk had ontvreemd Dat vond de reenter een missehjke SI 1 eek om eigen kameraden die zelf weinig tabak hebben te besteler Het OM elschte f2 boete subsidiair 10 ddf en hechtenis De rechter veroordeelde tit f20 boete subsidiair 20 dagen hechtenis met kle ent e vingeT er m gebiadeM had Het kostte eenige moeite om d aiageduide bladzyde op te slaan en daar vond ik los tutvsohen de bhden een vergee d afge cheuird stukje papier ongovetr een deviireter breed en e en paar eentimcter lang Het was icht be li leveii ln een iny onoekende taal maar tex n ik het omkeerde zag ik Latynsche le tlerteekens Ik giaf Alfred het papiertje aan hy bekeek het met eens maai borg het vlug in zyn portefeuille De boeken bad ik weer op hun plaats gezet en ik kiyara weer by Alfne d staan Thans m t aan gezioht v an den dood was het de ti d niet om nM uwsgieriga V na gen te doejn de oogen van mynvipind waren strak 041 den ouden mangevestigd en zifcn lippen prevelden een gebed De zieke hield wederevm deband van myn vriend vast on bewoogzioh nauwebjks nu en dan mompeldehy onverstTui ire we pden v r jichheen Opeens hoe rden wy buiten haastig whredon en twee mannen kwamen de giet bTine n stormen Ik ging ipts ter zyde om ze by het bed toe Ie laten waar ze in t alle tee kerten van eerbied e p do knieën vielen Van heverle de kveamcTi er meel menschtm ilianneïn en vTe uweii n e ok e i paar priesters die gewichtig doe ide e p d en ouden m en te etraden en hem zegenden V f re d beef stillii tje op zin plaats zitten met zyn hand n die van denstenende dia nu volkomen luiten bt vustzin was Van lieve lede vuldede spelonk zioh met menschen die vanahe kanten naar den kluizenaarstroom den n de h K p hem nog eenmaalt zien en jBijn zegen e emteangen Maar dan voor wjs het Ie to it De ili mihaUig van Dar ai Chung h wis met merltliaar inevi Trx n bemg een der prie ste s zie h ov er het bed en tl ukte hem mot eoh zachte handlwweging de ongleden t e ele kluizenaar ind opgphoude n te Ie en Wi ndt vetrieilgd I 29 April Zon op CIS ader 21 01 j Wanneer verduisteren