Goudsche Courant, woensdag 28 april 1943

gjuf igevMrl de Hauwen liet téjléf Bteeren het gaat ifm menMehenleven Kantpnijf recht Gduda tn vtrktjui Voörfcmwkjri hebben vac m Ik mf e i u t vetgïlialte H W V e Wih tmkav iiae t ia ó h PT lPt Ccud at u n 5d h J n verkoop voorhanden hebber Aïl t blWMl niet e n te iMug ewici m dtoiyt marV K te Waddhixveen 30 löwtyi PT v i D te Hetumjli i d rJj C u L te Goud 40 1 90 d en 3 j b tX ten werkotfp voorhanden hebben van MoTtt m een te booc iirocervlech uaterjjehalle J A K Ie Oiude ZOilOdh jMtc Gouda 25 10 d h ten veftMtop voorhanden hebben van geballt n et een te hoOK percentage watervrij aatneil J P van er M te Goi da ƒ 4 M d h W L V te Gouda 2S 1 d h VBiKer van wild tonder scbride üke ver uniiln m eslsten Jachttljd T var W te Beker üorp 2 maal d h A Ch V te He kendorp SO k Md en 90 a 10 d Y tMwler cbrlftelUke veriuiuiinr opatellen van en v nK of trekne A van E te BMUuIJk S ri h Briet eoed verduicteren W E te Gouda I It t 3d h D 9 teOuderkerfca d IJeael a 2 d h xich na 22 uur ophouden in de operl hHdil A van S te Oeertruidenljerj 2 ri h D de K t Gouda 2M ldll LBte Waifdiixveen 4 2d h na 21 uur verblijven in een verlof iokaliteM tiTvi l l ilj den leeftijd van 18 Jaar niet had bereikt T H H te BoBkoop ƒ S 2d h Biet treffen van veiligheidsmaatregelen ƒ A de J te Bergambaeht 40 s 19 d h vertred ing leerplichtwet B P te Gouda rM O d h iteh wedcrrechteUik 4oeél enen van gxaa D V d S te Waddinxveen ï 1 w j venti n zander tchriftelllke verjrunning A W te s GravenliaKe 3 s 1 d h rich door een mo orrlifulR laten voorttrekken A K te Zevenhuizen berisping t rtjden met een rijwiel zonider goede voortnrHchUhr D v d B te Waardrr J I w t rtlden met een rtjwiel sondcr iroede aehtorverllrhting J V d B te Waarder f 2 1 tj J P K te Hekendoifi 2 5a 1 d h Spoet AlWPIOPNSCIiAP Ie KLASSE IIAÏON GOUDA De voorv edslrijdcn voo het persoonlijk kampioenKchap iBte klasje van het royan Gouda erden l eülndigd met de Solgende fiartljf n H Boulei N V Vliet ide r raaf Prins i de Graat A Pnrs II V Vhet H Bouter A Prina H Bouter N V Vliet J de Graaf H Bouter J de O laf K Prlnjt M V Vliet W Bertefs C V d Kuy C de Graauw C Ja ke X V d Kuy C de Graauw a Tax tl 19 n tdl BdeWt lle1B 43t a riux uo m 4J1 j J V Ooalea n m t IM t W 41 w U 2 2 il 31 U Li3 1 C V d Kuy n 41 M IM C Jaike 8 Ssetan BerUll 91 IS 2 75 O 1 tttt Epet TJ 43 U 17 Dk rteiuiut 120 43 14 2 79 f PLAATSELIJK NIEUWS BEBGAMB CHT ZaafaKToeriBg C Tweeden Paaschdag gaf het jeugd dameskoor Cantdifaile onder leiding van den heer H Zanen voor een geheel ge u ie zaal een zangurtvoerm in t Centrun Nadat er vertchiiletide zang stiütken Waren ten beste gegeven weaj het toonee stuk De Sultane van Matarobiobalra opgevoerd Het wap een komjich stuk dat keurig werd uitgevoerd Het ia een genoegeJyke avond ewe it d ySM vo Rotterdam De eoliecie voóf de getroffenen te Rptterdcjn ilieeft in deae gemeente 91 0 91 opgebracht Daarnaast geeft de goedereninzamelmg eveneen reden tot teyredenheidi Burgerlijke staiid Geboren Aart z vai A de Bruijn en i Brand Gehuwd W Frednkze 22 j en W Sligttr 21 j BOSKOOP Burgerlijke stand Geboren Adn anus z van A de Vogel en M J Ver kleij Catrtna Ann d van A G de Ruijter en P Bontenbal Jasper Cornells z van W van t Wout en E Roseboom Overleden Geraida Ouwendijk wed van A Nederboff 75 j Guurtie Maria van Tol echtg van C van Aalst 68 j Gemgje Slnngerland echtg van 3 G van Gelderelf 69 j AdrianuB Pols 38 j Ond trouwd Adrianus Veuderbos 24 jdar en Francina Koomen 23 j Getrouwd Libertus Henncus Veerman 29 j en Jannetje van den Bosch 27 j Leendert Oppelaar 29 j en Grietje Ramp 30 j Arbon loop Vtjor leerlingeti der RijkstuinbouTvscboo leden van Arboncultu e IS een wedHoop gehouden voor Beijiprsikooperweg VoopKiade Biezenweg en VallkenbuTigeTliaaT De uiislag was 1 D Bouwman 5 mm 45 sec 2 W van Heoke 3 © KTimmermans 4 P CSaitih 5 J Meijer PreiUkbeurl Woensdag Peref Gem 7 uur ds Houtkoop van Den Haag Bloesemtooi De appelib 0 men mZuidiHolland taan m vollen bloei deoverige vruchtboomen zij n recös uitgebloeid Het hangt an het weer aflof de appelboomen a s week eindenog zullen bloeien Op de Boskoopsche kweekeniei van siergewassenstaan nog verschillende voorjaarsheesters in vollen bloei HAASTRECHT Zilveren pnesterfeest Het is heden 25 jaair geleden dut de hoogeerw pater Dommious pio metaal der Pa ers Passjonisten de H Prieste m ijd mg ontvmg w lk ziKtiren jubileum 09 Tweeden Paa ihmoi gen ia de kerk tóiï hef klooster der Passioni sten a ier herdiaobt b Overeenkomstig de g lieele pertotKdqilieid v n den jiubilane wen de l cbtiehe d dp ie meest eenvovdigt wijze gevwö De jubiiaris diroeg d H Mw op en oe aCloop iaarvan kregen de kerkgangeirs gelegenheid den feooBwereenden p eT te eltciteeresi ian weSie eJegenheid druk gefairudr w mj gemaalrt Pater Domnwcus wtni te Beezel LiirtxiTg geboen en studeerde bij de Paters Passion rten in Beigi Op 28 April 1918 werd hij door mgr Diepen n de Kathedraal te s Htctogenbosch tot priester gewijd In l924 volgde zijn benoeming lot rectoir van Ijet ktoostetr en seminarie St Gabriel alhier Dooi otiverpdlosdeij aibeid heeft pater Dommicusihet zoover wetei te buengen dat d mooie kerk bij Mt klooster kon wosden gesiticht Op 11 Septemiber 1927 werd met den bouw bcgoftnen De eeir Ste steen werxi op 12 MSart 1928 gelegd waaima reeds op 24 December a v de ke ik kon wondien mgewijd Sinds 10 Jum 1938 is pat r IXimmious als pnovmciaai weirkzaam in wolk ambt h j m Juli 1941 voor de derde maal als zoodanig herkozen werd De jubijaa ii id een nnnemend man wien HaistieOhtjlieTbaatr id niet alleen omdat hy da ar zijn voonaamste levensweirk heeft gewrocht maar ook omdat de mensciieo en de geheele landstrcseik bem na aan het haii liggen Paasch zangdienst In naivolgmg van den Korstaangdienst werd op Tweeden Paasohd ag in de Csëpefoirmeerde kerk aJhier een Paasch zangidien t gehouden ondter Iciidling van ds K BoAtna vota Waaider terwijl ds G R Visser van Oudewtater een tweetal meditaties n 1 De openibarmg der heerli ikheid en De ve ibergmg der heerhjkheid bield Met groote aandacivt weiden dieae medrtaties gevolgd Aan diezen zangdienst wemkiten mede een groot koor een kJein kocc en een kinderkoor welke koren onden directie van ds J F W Brdmano aflhier m t bijecndBr bijdToegen tsi gjodjng van diezen adleszms gesiaagden avond De kerk waS oveirvol De belangstel lenden kwamen zoowel van hier aJs van elders Het kleme koor dat den Keist angdienst opliuusterde bleek inmiddels te zijn uitgegroeid tot een giroot koor van plm 50 dames en hee ren In dien korten tajd tieeit de Esdimann er all heel wat mee weten teH ereiikem er moet ongetwijfelü hand ge stiudeerd zijBi Ds Brdmann beeft dlaa l ij het gelaiik dat hij over uitstekendjfiatemaal be schikt p aat vooral uitJcomt m een stel ba izangeirs dat er weaen mag Het kjeme koor bcacbt het er niet zoo goed af aJs met Kerstmis de liede ren diodr het kindeikoor gezongen w ren alleebehahe gemakkekik maar de kleintje sloegen eir Z ch kranig door Deze Paaschaingdlienst was inder dlaad een wijdings ol uur WADDINXVEEN Geboren Gerr gje Cornelia d tan F J ModderkoliK en C M Boegen doo n Maria Elisabeth d van WAM Kemenade en J J M van Alphen Josina Jannetje d van C Bmnekade en D Ketting Ondertrouwd H M Peters en N C de Bruin Gehuwd F Koesc en A Noorlan er tSveirleden M tan der Velden 71 j Vrouft m m der G PJOE SS PJt Mjld S e n f e en tw mtigjarige studente bij wier riekbed o staan heeft er vxilia maanden in de cellen der G P O E gevangenis m Riga ooprgebracht Haar vaeer werd door de liclsjewisten vermoond haar mstersfz n ipoorloos verowenen van het geheele gezin is slechts Zij overgebleven alleen bi November van het jaar 1940 werd zij in het h ilst van den nacht uit de womng gesleept zonder een tnkele aaaleidujf Waarom Zij wist het net en weet h thins nog niet Urenlange verfajoren moesten haar tot beka nen brengen Dr e dagen lang wSid ZIJ eiken nacht om de twee uur tot een En dus werd lii weer naar de gevangenis teruggebracht waar de eindeiooze verhotiren werden voortgezet Slechts met t verschil dat Tij met het naakte licharfi n op een electnschen stoel werd gezet waardoor telken onverwacht een electrlsche stroomstoot werd gejaagd Ik werd bijna waanzinnig bij deze onophoudeUjlce kwellingen Op zekeren nacht werd zij naar de woningvan een hoogeren Joodschen GPOEar bte naar gebracht In het begin vertelde zijzachtjes praatt hU heel vriendelijk envertelde rnij dat ik onmiddellijk weer invrilheid zou worden gesteld Ik zou mog veelgeld bovendien Icunnen krijgen als ik maaiu verstandig en een beetje aardig eenbéétje lief tegeü hem wasi Togn ik nietwilde viel hij mij Onverhoeds aan en bondmlj met handen en voeten aan in den mourgemetselde haken vast Zachtjes snikkendkeerde het jonge meisje zich van ons at enverborg haar gezicht in de kussens bij deherinnering aan tde schaamteloosheid vandezen Jood ¥ Wij hooren van een ander geval waarbij een jonge vrouw roestige naalden onder de vmgernageis gedreven werden Thans nog heeft zij etterende wonden niet alleen aan de handen maar over het geheeie lichaam als gevolg van de beestachtige wreedheden waaraan zij blootgesteld werd Een vijftienjarige schooljongen vertelde hoe men hem dwong in een kuip met onverdraaglijk heet water te gaan zitten Vlak daarop moett hij in en tweede kuip met ijskoud water Deze liehandeling v d zoo lang voortgezet tot de lijeine jongen bewusteloos werd Het gaat inderdaad de fantasie van normale gezond denkende menschen verre tebqven wat deze beesten zich aan gemeenheden en schaamteioosheden bij hun itermethoden uitgedacht hebben Wij vondenb v een foto album als stpdie boek waarin met meer din hondera foto 3 aanschouweijjk wordt voorgesteld hoe vrouwen gerrtarteid kunnen worden 1 Liggend en staande met het hoofd naar beneden ge bukt en gekromd en onbeschrijflijk ver wron n Voor ce leerlingen is met pylen en aanwilzingen duidelijk zichtjjaar gemaakt w ar de stroomdraden voor den eiectrischen Iroom aangebracht moeten wi rden waar en hoe geslagen moet worden om hun slachtoffers op waarlijk beestachtige wijze te hwellen en te martelen Volkomen vreemd staan wij Westerlingen ijegenover deze gruwelijke sadistische fantasie een fantasie die alleen misdadigers kunnen ontwikkelen die eindelijk hun laag kt en gemeenste instincten aan weerloozpn kunnen bey edigen Wat zou er beuren wanneer dezebols tw st sche horden met gekeerd enteruggeslagen werden wanneer onze Jvederlandsche vrouwehffen meisies dit geboefte inde TOndevi zrftideft vallen SS oorlogsverslaggever K SCHAAF KOLOHltK lAVAANSrM UEOBCOBPS OP 3A A Uit Batavia wordt bericht dat op iniUatief der Japansehe militaire autoriteiten op ava een corpa van inheemschc sut dkracht n aal worden opger cht Er l een gtoot aantal aanwervingfebureadsfc ingertcb die V April a s den verjaardag wan dtn ketter Mm deuren zuilen openen Van Japansehe zijde verwacht meiu dat 10 000 Javanen luvb voor dit oorpa ztiUJai aanme den iCO RAD OPROciRAMMA Donderdat Avnl inivcrswn I 4 Cr 7 00 BNO 710Gyn n 130 Gr 7 53 Progr overi 100 BNO 115t S30 937 Sp V d dagi 10 30 Gr 10 O O gelconcert 11 19 Or 11 30 Ce lo en clav cimbel 12 00 Almanak 12 00 Klaaa v Beeck en solisten 12 45 BNO 13 00 dr 14 00 Oli roeporkest en soiitt IS 00 JCorhotnders oeroud riddern 15 16 Cal are Cameleon 14 00 Zang en plano 16 2S Gr 10 49 BNO 17 00 Theo Uden Masman 17 30 Gr 17 44 Vauheinde en verre klinkt t lïleuws 18 OOPiano voordracht 18 30 BNO 18 40 Voor de kienters ia 45 Gr IS 00 Neer amis tem van hetfront 19 15 Beethovei c c u Concer geb orkest en tolisl 1 50 Hef eemg woord datWaarde heeft 20 11 Vervolg van IS 15 21 00 Piano 2IJ0 BNO 12119 RT Gr JHilversum 11 S 4S a IS Zie Hüv I S 15 BNO S 22 Gr 9 15 i0 Voor huisv u 9 30 Gr 10 00 Godsd uitz 10 30 Gr 1100 Voor vrouw 11 15 Orkes Rentmeester 12 00 Gr 12 30 Zelf tuinieren 12 45 BNO 13 00 Or kest Malando en gr 14 00 Godsd uitz 14 30 Richard Strauss progr 16 30 Ea hier ie de koffergramofoon 18 00 OHn Hcrdr W 25 BNO 11 00 Veol Jeufd 17 18 Gr 1725 WA Muziekkapel 18 Ü Sp v d dag en BNO 18 15 Gr 18 4S Bf kweetiev 19 00 OmroepOpera oo kect en solisl 19 45 BNO 19 55 Voor boer en tvmder 20 00 Gerard van Krevelen en de Speellieden 20 30 Gr 20 45 AlsaOCO 21 15 H C Gr 2145 BNO 22 45 BNO 22 05 Avondwijding 22 15 24 00 Zie Hllv I OFFICICELE MEDEDEELINGEN MAXIMUM CROSSIEKS FN DETAIL LISTENPIUJ7rN VOOR GROENTEN EN FRUIT Bekendmaking No 14 Deze prOsHjtt geldt van IS AprU 1941 af De eerst vermelde prijzen zijn grosslersprijzen de tweede de prijzen voor den consument De grossiersprózen iMtreflcn hoeveelheden per 100 kg per lOO boe of per 100 stuks die der consumenten zijn per kg per bos of per stuk GROENTEN Andijvie glas 24 SO ƒ 0 32 Kroten l tot j kg per st 8 50 O II II van r j 1 kg perst 7 OIO lil van 1 IVj kg perst It O 08 Gekookte kroten 3 st of meer dan 3 st per kg 16 O 21 minder dan 3 t per kg 13 50 O 18 Roode kool 13 OH Savoye kool geel 12 O 16 Groene kool ischeik 18 50 O 24 Witte kool 10 ƒ O 13 Bloemkool Soort I l oven 20 cm over den kop gemeten 34 O 43 soort II van 18 20 cm over den kop gemeten 26 50 ƒ 0 34 soort ni van 10 16 cm over den kop gemeten ƒ 18 50 ƒ O 24 Bospeen glas 20 st per bos van tenminste 0 4 kg afgebroken peen 26 O 34 Peen zonder lof roode Ivan 20 50 gr tfewasschen 13 O 17 II van 51 200 gr ongewasschen 8 50 OU III van 201 500 gr ongeWasschen 7 50 OIO IV van 501 gr en hooger gewasschen 6 50 O 09 Rabarber 18 ƒ 0 24 Posteleih glas ƒ 42 ƒ O 50 Prei boven 15 mm diam 14 ƒ 0 18 prei tot 15 mm diam 10 50 O 14 Radijs 5 50 007 Bosreldeiij glas 5 50 ƒ 007 Knol £ 1 6 cm diam zonder loO ƒ 1750 ƒ 023 van 4 6 cm diam zonder lof 14 50 O 19 Peterselie er kervel 6 50 O 08 Kropsla las I minstens 1 6 kg per 10 st 9 50 ƒ 0 12 II van 13 15 kg per 10 st 7 50 OIO Sla dun ei snij en stoof=la 31 O 40 Haapstelen tglas Soort 1 boven 25 cm ƒ 18 O 23 soort II van 20 25 cm 14 50 O 19 soort lil korter dan 20 cm 12 ƒ 0 16 Spinazie blad ƒ 16 50 O 21 sp nazie struik 14 50 ƒ 0 19 Kaskom kommers I vanaf 400 gr perst ƒ 34 0 43 II van 380 460 gr per st 25 50 ƒ 033 III van 300 380 gr perst 17 50 O 23 Komkomn er ftek 30 50 D39 Schorseneeren Itenhoog te 20 st per kg Z3 ƒ 0 29 II van 20 45 st per kg 15 50 ƒ 0 21 Witte Uien 12 50 O 16 RotCe uien ƒ 13 50 O 18 Wit o I ten hoogste 15 st per kg 24 ƒ 0 3 Il n cer dan 15 st per kg 19 O 25 Koolrabi glas I boven 6 cm diam 14 50 O 1 JI van 4 tot 6 cm am IJM t 1 ni V s 7 9 ie Koolraper a ko per 1 B n yJSi l H p u n r j ja Si fUS JIJ Aspetge S M Wrg tonder gebrrkea 2S 1 J fa llfl soort IB tot 3Kc i HS kJbreken 25 st pet k 1 4 W 4 rt pen kg fllSM tot M em lang met Ufhte ei per kg i IJ X in l lang iKhtblauw t m 14 il li 1 l soort ÜIB tot 16 c iS 1 vai 2 40 t pei kt ƒ 83 Tj iitol M era lang dun en iiMbuil lper kg f o ja hwS Sastukken uit bovengrm a fj To O 93 le vB FHUII Aardbeien VN 11 te Voor het snijden van koo maai berekend worden met dien vemiSi kooi na het snijden gewogen wm Voor het chreppeii van wort per Itg of per bos berekend Si dien verstarde dat de wortelttSlschrappen gewogen worden Voor beiorsmg van groenten m door detaillisten 1 et p ki 1 gebracht worden boweb din al winkel Voor de afwijkende qua leit genoemde producten asneV va if uilichot moeten preien berekoiw die In een redelijke verlioudinj i i hierboven gepubliceerde n iflmuÏLil welke gelden voor de beste kwaliiwrOI koop tegen Jsgere Ijan t e jémliSi maximuniprtjzen moeten de vcBaT dlenovcreenkom lE Wuiaen veraaif H vragen van hoogere prijjeo JTL Bewaar deze opgave en gebruik hu Nieuwe opgaven kurmi de ongeldig maken INI EVER1NG PETRUl Itl MBOKl l Van 1 Mei 1943 af word n nieuwe ia boni èn or petroleum rpiit geiMkl een half rantsoen I I te in omto bracht en geen oude pelroleuJJt reilht getande op een hee rantsoenfïï meer uitgereikt Dezfe laat te honn vA r 1 Mei liMS in cirtilali lim iL blijven tot 15 Mei 1943 geldig HindSJI petroleum dienen btj de 1 levenni uF distnbutiedienst voor elk de beide ni rantsoenbonnen een apart oppUkvflüT bruiken VERZAMELEll VAN EIERgN Het verzamelen vUn eieren Is tliuil grond Van de Verordening t p den htalM Eieren slechts toegestaan aa hen dtïTj bezit zijn van een door het EpiIrtJfsciuiJ Pluimvee en Eieren afgegeven vergunnjul als verzamelaar op te treden 13 J zamelaars mogen de eieren uitsluittjj J leveren aan de hun asngew 7en hindtiiil De regeling vervat in circulaire Nall d d 26 Maait 1042 van de Ned CenltiluT Eieren en Pluimvee is Irgetrokken HA DEl IN VROUWFIUK RUNlnil BOVEN 250 KG Zooals bekend is met mgai g van i j l de handel in jongvee beneden St nl stieren toegestaan Van 27 April af iHi ook de handel in vrouwelijk runiifttX 250 kg of zwaarder op zeer beperkiè s mogelijk gemaakt Geleldebiljetten koeien vaarzen ed worden nl tfict indien de verkooper een aankoopverpn ten name van den kooprr kan overjti Aankoopvergunningen voor deie ölm welke In t eperkte mate htspiiikbaar wi gesteld kunnen worden uitgereikt 1 a pasbegmnende veehouders e d b 1 welders contracten gelden n 1 tegelljjw als aan coopvergunning c in b w gevallen ter beoordeeling van dea hii cialen Voedselcommissaris Fm aparte rcfiy is getroffen voor het inscharen van ï voor boeldagen Belangt ebbentlen zich tot den P B H wenden De blijven voorloopig ges tpn VERIFNGINO GFIDirmaOSDDtll B0TFRTOl HJ IN tN De geldigheidsduur an de toewljzlnlal verkiijging van boter waarvan de iHif datum IS gelegen in het tiidvak van Uil 30 Apnl 1943 wordt verlengd tot nl 30 Aprii Roofdredacteur 1 G Wevster Chefredacteur voor Gouda en f Tieter Gouda VerantwoordelijkadverteoUea L AkkersdiJk Rottenlliil geefster N V Botterdamich NlemRotterdam 1 po B0 i Oe Keoer luk wei held van i 0NDHS14 I Alles of niets Zitplaatsen vrij Ai i knknflH nK LACH ROOK f en wees met I bevreeid Uw tanden te loep zien Verwilder door lm dien leeli ken fandoonslog met een DétiPeroxydetandstift Tojt het glazuur niet oon Verknigboor 6 35 cent bi Apothekers Drogisten en Kappers icmdstift a35ci Eii9m H tn Herhtl HiNtnum i Bwrlm to Dm Hd09 G0B Scheerzeep Bon II loopt a f 30 A pril nog prima kwaliteit Scheerzeep l bij Balt A de Jong Oosthaven 29 S ouda Kraamverzorging 2 per dag van 8 7 uur Wl k 0r t ging 7 60 A ZOhlt MAN Regentesseplantsnen 13 Mevr Kampiiuisen üouwe 19 vraagt een Naaister ook genegen verstelwerk te doen Gevraagd EEN OAGDIENSTBODE met vollen kost zelfst kunn werken en leerliag kapster of verK Torderde M L v d VEEKEN de la Reylaan 2 Advertentién Getrouwd AI DRÉ BANDELL en f lEKE Dk MINK De Heer en Mevrouw BANOELL de Mink danken mede namens wedcrzydsche familie voor de belangstelling bij hu buwelijk ondervonden Goud 28 April 1943 Crabcthstraat 71 WIM Ji MATTHIJSSE en LENI MATTHIJSSE Lafeber zeggen med namens weder zqdsche Ouders harteliji dank vopr de zeer vele blijken van belangstelling biJ hun Huwelijk ondervonden Heeuwijk April 1943 VEKLORfcN gladde gouden trouwring met toschnft G H R 12 ll 38 Tegen t el terug bezorgen Joubertstraat 104 Gouda Tuingrint en Tuintegels Verder alle Bouwmaterialen Bouwmaterialenhandel V h A K de Jong m 298 Oauda Tel 2606 ZOEK GERAAKT lek O co tfof d Stefo fahrieh tokt tmóóktf HO0 UI tal hat éon itra s weer i nu weer ii nf ItfOf PJeco a op i poitf ijn Stolwijkersluis een bruin jasje zgn vest Svp bericht aan W ANKER Stolw ersluis B 274 Hierover spreekt Dc w S V HccuwcH J von Rotterdam t Op Woensdag 5 Mei at in de St Jonslcerk ovondi half ocht I lu nmora mmbtcm co wettioe la luiK i tqiT mama tjm Danoxa ooocmiafiii IlSOO 123 1000 tal 8 78 IMO SSt ews loaa i loo leas Tsea iiiu i 4ao luas itia i larn VAR 4 v d lt B na Ito 14 lee 1S4 SM nee MS 00 10 S3 817 641 870 080 loos 1006 1483 1518 1646 1730 1768 1709 3031 3134 2113 3801 3403 3414 47 4Sa N 0183 3334 883 3953 4145 4461 4040 6107 6414 5700 6040 3964 4036 4140 4108 4404 4963 4007 4100 5113 6193 6416 6410 6733 6750 6044 6974 0314 0346 003 6607 6099 0910 7400 T4S6 7536 7M0 7000 TflO 7086 7800 7918 8110 8385 8301 8530 0043 0554 8703 8760 0108 0050 8084 8894 9868 8380 9436 9667 8008 0043 lOaOO 1030B 10710 10143 10965 10991 11108 1110 aSlS 11514 11073 11734 1300a 12116 13368 13390 13006 13873 13101 13388 13683 13684 13970 1397 143 0 14331 14576 14687 14810 14831 15140 16107 15543 1664 18893 16804 10004 16140 10335 i sse 16WS 16614 16000 17004 11370 17330 17674 17014 17938 11931 18366 10437 16708 187SO 10068 10904 10434 10477 10006 10700 90371 mm 30700 söni 10371 10161 11016 11303 11931 11758 13160 19441 13881 13398 noia 14073 14848 14030 14863 I617S 16660 I69I7 10181 16339 10037 11017 1733T 11016 17003 18467 18738 18973 10463 19780 30014 30330 90037 80 SS3 ere 7ia 7is 3 tss ISSI 1143 1300 12S9 laoa 1304 1339 1340 ISU 1608 l t7 itea 1831 1 3 1680 1680 1718 177 1S4S 1800 IMS 1010 mi I08U 1884 3001 2189 aao7 3318 33M Z14 3353 3M1 2833 3867 77 MSS 3018 aMo asei 3008 aa 0030 3003 jn 3TH 3788 i £ SSOft 38 J 3840 2873 7S1S a 30 3888 WW7 8083 3IOft 313 3149 e7 SS4a 3848 aan S308 33 3406 3001 3S41 311 3731 SS04 sooe al 3903 3907 8931 ooa 1100 4136 4137 MIS 4371 4881 4307 4339 4347 4369 4404 4410 UT 4aii 4 3S 4036 4041 4008 4090 4007 X 4SSS 4a 4aa 402 004 6000 6031 5 a S3S3 8387 S l M37 5577 6090 6406 5437 8431 8498 54 S4es 6409 5037 504J 6078 SS14 BSI 8830 6110 AOTt 6S80 r 9904 5918 SM SOSS S 01 w 14 0169 aei e 420 0430 osao 0048 0683 0674 ssss 8840 Sfil 004 723 074 6906 0834 S41 SISO SB83 7044 70M 7073 7111 7IS7 71 716 7181 7107 7W1 7338 7439 7464 7880 7B73 Tsm 7 97 1631 7046 TSS imi 171 7751 7157 7 87 1780 7838 7871 7 S SlllS aoai 8047 sooa 0064 0068 6101 8106 SSIS SUS asM a s as73 315 0403 6487 8005 B680 ua s a 800S 8818 8630 6640 8070 8807 Mil soos 8861 800 0803 8000 i i OiAA nos B30 808 9339 9331 0 488 9700 4 3 OMI 0640 0083 0064 9506 MI I 8M 0700 73I 9781 07M 9794 0801 eao M04 0004 1003D iDiu toiTO toaie loait vmi 1003 10063 loeoe 106 5 10870 10B7I 10000 lOiMI 10S14 10937 10 O HOM 11083 1106 1107fl nooi lUlO VHM tI13S mos itws inM 11378 11800 11432 11446 11S3S 11684 nsTS tl 80 iiMn iisoe 11633 1 036 11663 11843 nafta 11837 11D13 11030 11008 13020 I30SI 13187 13116 i3iBa 13190 13311 13 13 13333 13363 13866 12ü5o 13008 13013 13 13 13760 136IS I39Jf 13Q41 12063 1J874 13993 12 B 19040 13133 1407B I4U1 14133 14163 14184 14339 14360 14385 1430014307 14390 14401 14477 14484 14480 14518 I45SS 1450414031 14031 14841 14680 14086 I4G90 4747 14 R5 14798 UBOl U8 7 14933 14936 14033 14037 14940 10090 1SI3T 15187 1 376 15379 16813 16383 16438 16474 16636 1663913560 n5R5 15031 15663 16660 15713 16760 I678I 1604316933 16937 16961 16965 16977 19984 16099 10043 10007 10190 10246 10344 1 000 10364 10393 16307 10490 10618 10619 16630 10501 1657916046 10713 10730 1673 10760 10763 16773 078a lOW 17061 HOOS 17067 17093 17139 17140 17181 17343 1738617887 17866 17309 17371 1T378 17379 17SI3 17647 17063 1704O 17864 17000 17063 17763 17706 17839 17081 7801 JB13I 18141 18171 18304 18205 18347 18380 18353 183ta 18416 18631 18539 18880 10070 1007 1S079 18709 10743 18178 10782 1 M7 18849 18803 10870 18033 1W30 JOOOa 19113 19130 aO0 10307 19330 19890 19413 IM14 10641 19583 1903I 10644 1960S 19675 10006 19687 19691 10761 ll784 19786 19T91 19838 19087 19001 19010 19008 30038 30069 30074 aOUH 30100 30308 30330 30344 30300 30301 30413 30460 30490 30613 30678 30500 30666 30703 JUJ4 30043 30077 30003 30930 30943 30808 30967 30074 OMGiCORRHUno l Verbeteilnf Sa klMM 3 lyet rremM fto 130 Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde Snelweger N Kloosterman Wachtelstraat 18 HET RESULTAAT van een Kleintje is verrassend SCHOUWBURG BIOSCOOP vertoont van VrI dag a tot i n met Dinsdag WILLY BIRGELtn DIESEL H t boeiende veihaal van een revolutionaire uitvinding TOEOANQ CLKEN tCEFTIJO ry yKUNSTHANDELi Tflemt 124 CBeursgebouwj lèoüeroLim NIEUWE AANWINSTEN Uw adres BRUIDSBOUQUETTEN GRAFKRANSEN en alle rten BLOEM WERK Vakkundig opgemaokt metiJste kla materiaal Alle toort n groenten en bloemzaden lobakizoden BLOEMENMAGAZIJN lyE LELIE St Anthoniestr 9 Tel 2463 AANLE9 IN ONDERHOUD VAN TUiNEN Vereenigde Nederlandsche Aannemers voor werken in liet Oosten t Hoenstraat 19 Den Haag tel 115424 aangesloten bij De Nederlandsche Oostbouw N V Laan van Meerdervoort 47 49 Den Haag vragen voor directe uitzending Uitvoerders Boekhouders Loonboekhouders Bouwvakarbeiders Mactiinisten Install ateurs Kleermakers Schoenmakers Monteurs Goed Joon direct ingaand goed eten zakgeld Viste wekehjksche uitkeering in Holland aan familie gegarandeerd Aanmelding bij Het Centraal Bureau I Hoenstraat 19 Den Haag en bij de firmi ü Versloot Noordstraat 829 te Bodegraven tel 79 firma van Orsel Franchimontlaan 29 Leiden tel 26676 firma Hakjieeg Eikenlaan l3 jLetderdorp firma Boogaarts Kijngeesterstraatweg 87 Oegstgeest firma Baars RiQn Schlekade 75 Leiden 1 1 De dokters Moser en Lingen houden van at Vrijdag 30 April consult in THALIA Hun conclusie is Lachen is dei este medicijn j Hiui Lachpillen bevatten hel hcele Vitaminen alphabet Zij brengen U de nieuwste kljieK 7 JAAR GELUK Een BAVARIA lm Nog doller nog getiiger dan 7 jaar peAl Consult toegankelijk voor jong n l herpen V M rhenmatiek ischias pijnen en tctieuten io ledematen en gewrichten bq spit griep verlcondheid en zenuw of hoofdpijnen Let op de ooam Ovult M en prijs gP verpakking 20 taBletten slechts 60 ets In Ue apotheken en drogisterijeo erkn gBaar Laat ons ook Uw ervartilgen wetenl Sanita Agentschap Nassaukade 373 Amsterdam Voor prima reparatie aan alle merken Radiotoestellen Magazijn De Boks Vlamingstraat 29 Telefoon nog steeds het aarifcwezen adres Brengt zoo mogetijk Uw oude onderdeden mede Over iSm SS I JJ Me 1 Ml I 1