Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1943

ii t 30 April 1943 0are i Mtrlit 3t TeMooa n pojtrekening MM GOUDSCHEACOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prgi S cento per nummer 82tU JUriuii No 21228 r TIBTSR Oouda NDMAKING BEIfENDMAKING bate 2 AprlL De Wehnnachibcfehbihaber bi ea Nieder JJ l der nicfer fr ChrUtiaiuen maakt het voUende bekend NederlandKhe weeimartal in Mei IMt heeft de PAhrer Lereihebber n ém Dnllat I weermacht bevel legeven tat oamiddellUlie turP ederlandache M ldatea alt de krUcwevangenichap lfüttü wwl vanxel f prekend ebomen op voorwaarde dat de Neder y Ifttleren en manschappen dMo frootnieodite handelwUic met een rtlioni H e houding ten aaniira van de Dfiilsche bowttende macht Telwoorden Een groot gedeelte van hen heeft aan d M verwachting iB vele gevallen ii echter onder invloed v n anveraalwoordelQke op AANMELDING BE R0EPSPERS0NEEL Beneden den rang van officier Do WebrmachtbefehUhaber In den Niederlanden General der Fltocer PRrbrlstiansen maakt bekend In vervolg op de op April IMJ In de dagbladpers gepuMieeerde bekend making wordt hiermede ter aanmelding en terugvoerlnc In de krUcscevangeasehap opgeroepen Het beroepspersoneel van de voormalige Nedcrlandsche weermacht beneden den rang van officier met geboortedatdm na SI Maar ItM voor soovi r dit personeel in Mei 1940 In werkelUfcen dienst van de Nederlandacbe weermacht stond lo het weermarhtskarap te Amersfoort nnebloenutrast telkens tusschen t en 11 uur de volgende persoben aanmelden de leden 1 van het wapen der infanterie eavalerie artUlerie technisch personeel pollUetroepen op 7 Hel 1 43 t van de zeemacht met beginletter A H en de leden v a het wapca der genie pontonniers en lovpedisten militaire Inrhtvaart mil geneesknndigen dienst op 11 Mei 1 43 3 van de zeemacht met beginletter l Z en de leden van alte boven niet genoemde wapens en onderdeden op 13 Mei 1843 BU de aanmelding moeten het persoonsbewys en voor zoover nog aanweilg de militaire indentitettspapleren worden vertoond Kleeding Zooveel mogelUk uniform andera burgerUeeding Dringend wordt saiib volen daagsrhe en Zondagacbe kleeren wollen dekens lijfgoed en extra schoeisel mede te brengen Dedtezameniyke bagage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrUden Van de aanmelding en terucveering in de krUgsgevangenschap a jn uit gezonderd 1 Alle leden der Nedërlandsche imlitie en haar nevenorganissties in loovere deze personen momenteel in actieven dienst staan bQ p de Btaatsordepolitle b de gemeentelijke ordrpolitie c de nurechaussee gendarmerie d de politie te water e de staatsrecherche rerherchtrentrale recherchehoofdardeeliogen recherrheafdreiingi n f de gemeentelijke rfchcrrhe g de stsatsbrandweer h dt gemcentelilke brandweren 1 de vrijwillige brandweren voor Zoover deze personen daar als hoi fdberoep een functie uitoefenen of leiders z in k de vaste kern van den luchtbeschermingsdirnst bezoMigd door den staat 2 Inderofficierea die tijdens hun actieven dlrnsttUd bestuursambtenaren administrateurs waren 3 Personen die als lioiifdberoep een functie bU den Nederlamdachen Arbeidsdienst uitoefenen 4 In Duitschlsnd wfrkende personen De onder 1 genoemde personen moeten vdor 15 Mei 1943 ern bevestiging van de boven hen staande iederlands he dienstinstantie betreffende hun tegenwoordige aanstelling actief dienstverband inzenden aan den commissaris voor de belangen van de voormklige Nedorlandsche weermacht te Den Haag Lange Voorhout 7 Wie geen gevolg geeft aan dea oproep van den Wehrmachtbefehlahaber of zich op andere wij e aan de terugvoering in de kr jgsgevange nsrhap probeert te onttrekken moet op de scherpste maatregelen rekrnrn Dit geldt ook voor personen die de betrokkenen by dergel ke pogingen ondersteunen Verdere oproepingen zullen volgen tei tegenovergestelde ontwikke ng gevolgd Reeda Jl Mei 1942 qoeaten JL tt voormalige beriWi Soffi ieren opnieuw In fcrUgiSevangenschap Warden Lti De Duitse TL n de verwachting dat deie duidelOke waarschuwing mu worden I feite hebben echter afn nder Uke leden van de voormalige Neder JlJ weermasht door hun vUandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen TliiiMi vrötatmg In hen werd glsteld geschonden DU misbruik van een rrU teraggcsehonkeaJ vrflheid wordt thans niet langer meer T jkfinachtbefehUhaber In den Nlederianden beveelt derhalve dat de leden worm Nedtriandsche wM macht terstond opnieuw in krUgsgevangen L worden Weggevoerd HU sal de betrokken porsonen in do dagbladpars tot jjlie aanmelding oproepen Wie aan den oproep van den WehrmachtJlJirtsber geen gevolg geeft of tracht sicb op andere wifse aan de krUgs l Mnwbsp t onttrekken moet op de strengste maatregelen rekenen Dit 2 t betrokkenen bU dergeiUke pogingen ondersta Allen die thsna In krUgsgevaalenschap moeten erugkeeren hebben oltM l phltsers te danken die door hun misdadig gedrag desen 1 ooodsakeiyk maakten moeten lick KM j La OUnSCH WhtRMACHTSBERlCHT 1 ÉRGEEFSCHE VIJANDELIJKE AA NVALLE N fatdterformatie in Tunis verslagen van de Duite dd 29 April be M oppert e rel iwniacht maakt tflid A n bel Koi aii t nuggoliooM 6n ten JuütocetMi v n Lcnmgrad Weven jaiKteHjke aanvallen zondec succes De Khbnadht vernietigdp 5Z Sovjetiliejluifen onder zelï venkezen te a Tunesië w M en Noordoosten m Medjez el mb een superieuie ijaodelijke pantsmoniiatie die enn inlatgd was n7 S tellingen bin ien te ifinjen d K r Duitsohe reserives to t teiitrM genoopt rerslagcn en in een liiijMiaanvMl ondec zware vgandeilijlte w n tot voortou haar stellingen m uitgang teru jtgedreveni Aan die wl van hel front werden plaatselijk Bnralfen ten deele m tegenaanvallen iljfMüen Formatie van de iuchtBichi ondersteunden m alle sectoren un et Tunesi iche front de troepen het leger Janet s schoten voor Kijp Btne em vijiandelijke motortor olMOt in brdiid In den nadit van 27 op 28 Aprif iWond er m liet Kanaal een gevechttechen Al bewakingsi rijdkrachtennn en DuiUi h convooi en een Britlehe irmatie torpedo agers die doormotorlorpedobsoten vergezeld was Inlifi verloop an dit gevecht werden1 vijandelijke arlilleriebooten totlinken gebracht terwijl twoe 4idcre een torpedojager zwaar beschadigd crden Tijdi ns den korten maarIwijen striid waaraan later nOg een ijandeluke formatie bommenwerpers elM r gingMi twee eigen véartui►ii ► verloren Drie bommenwerper wrden omlaag geschoten j In den afgoloopen nacht dfongen lind li ke vliegtuigen tot het ïfoord stDim che kustgebied ahmede tot tOosl eegebied en tot Oost Pruisen wr Door lukraak uitgooien van urnen ontstond er lichte achade Bü Jweaanxallcn werden 18 v andt liike Wmcnwprppri neergewhoten Viei fe HMchinea weiden boi en de wette westelijke gebieden neerge itsche gevechtsvliegtuigen lieten oen nacht van 28 op 29 April wmen van zwaar kaliber vallen op plaatsen van Zuid Engeldnd M M jrH WCrRMACRTSBFRICHT 1069 maakt het olgcnde tod Ju hel Tunnische front duren de gt 0 i onipnompn door Itallaan fhe iii MTu li lden een Kunsllnen r DiiiS S n werden vernietigd iiMiïï r n vier andere door Cm l5 m nk u liebben een ichip tol zln Wl u recde n Phllippev 11e ifcuul r I h = nlralc bekken iSm Il iidsehe 7ee een motortorpe w Oirti Str aat van SIclll II V lne werden neernehaold tS IBL vljindelllke bommenwerwiiii gisteren vertieren b ujijrt Bels Menina Svr cu en Pm vlermotorlge bommer ll cw ü vechten met ont Jsgera ï n ku t van Posigento n irXeïd B ï f ITALINOIICKL J tL n n Berlijr meldt U 1 Sgever aan het Ouslelljk Y a e 8enneid geweest een loor n r ü salvogeicnut dat L wniti i i bultgsmaakl r i cw U In den voorafgaan jBTit J vuurkiachl an dll k Ulit kennugemaakt Jwip el l ilaat uil Mn c iaHl ï h vierenïeitlg S n m Dere loopen worden J m u ue7e ioopen woroen iISnlwm 1 ranatmi die veel ÏLt HIK k t de joogenaam Ï W i v n blik vtr2 k S vuur nelheld van het ÏSS S leheele lading uuenkel SÏl l ï t uitermate gioot C lt oE venredlg lerk 22 d J J meening van Dnl whe dea 2 W k r lechl richlmogelljk ïü widdV Jgw JWiolen verraadt hef wapen Kfn BÏL I JikJi uitwerking K In dit SJÏ k ïy vrraasend maar aan 2 t iïïi nien n enkele a lv n kA SlSï k fc dll vir lcht SS Zïï nevelwerper veel bruik ST S fi i en vrtjwefeven 2i dl n v rpla t 15C i en g oole Irefukerhetd saaf l MflÉÉs l 1 HHj H 3 RUksiniiu tter vftn BuitenUniHche ZakenVoii KlbbenUoPi die lieden 50 jaar is gevKJiden Hoffmann SUpf HtT CONFLICT SOVJ UME POLEN DeDally Telegraph schrUft met betrekkmg lot de verklarln vaa de PooliH lie emigrautenconuiuKie dat deze met ver genoeg gdat in haai tegenu e konunde houddug tegenover de So jets De T t m e s wijtit t op dat de Sovjetregeei mg Bleeliu een einigtantentoiiiinia ie xal e kennen die zich onthouflen zat au itedeie voor de huidige tn oekomsttge bcUn cn vju de So ¥ Jet Unie atliadelijke ineeutngsuiiing De Daily Herald v rki iart dat een ovetcei siemmlng tussUien de Sovjets en de migtamLiicomri i4w ie ilechiM kaïi wordtu beieikt wanneer ii iddelcn en vvLgen gevonden woruen om de t ol 5jewia en tevreden te stellen He U de taak der veieenigde naties om een deigelijke oplosiiug te vmden ï e diploma leke onesprmdti t van de Exchange TelegMph meldt dat het stieven naar bij egging Lin het conflict uk Londen gezien niet to nieuue ontwikkelingen heeft geleid Hel zwaailepunt der besprekingen Is naar Muskou veiplaatat Den dipiomatieken vertegenwoordlgei van Eklgeland én de Ver Staten ijn intusschen rappm ten hun ner regeeiingen toegeronden WdTrm hel Ahj Io All erikaaiibche s andpunt in atle bii aonderhedt n tb Vd ilgelfgd Ook de Sovjet refietrlng is Jntusscli n op de Kigle ge bracM van het standpunt van Engeland en fli Ver Staten D diplomatieke coriespoudcn van de News Chronicle v a schuwt er tegen het incident te lich op Ie vatten en te geIoo en d t een bijlcgging VBO het conflict gc n xebr ernstige pogingen noodig maakt Hij schrijft dat w eltbw ar een officieel standpunt der Sovjet Unie ten aandien vau de Woen dagavond gcpubllceer de veikUrlng der Poohche emigiantengroep in Londen met tó gegeven maai dat de toon vau de Sovjetpets Qm twijfel laat bestaan aan de reactie dei botejewieken Na et clteeren van eenigfe persul latingen se rijft d eorrespoDdent dat f llea er op uljst dat alte hoop op een snelle belegging van het conflict ilhisolr Is ftadi Moekou meldt dat de veregenwoordifier van de Pootoche emigranten In é Sovjet Unie Romer met zijn peraotieel uitj ploakou V ei trokken is Hij zal dan met het geheele personeel bes aande Uit ongeveer 100 peisotten de Sovjet Uni vertaten en dooi rei en naar Iran AMEinKA EN DF NA OORLOOSCHE PLANNEN De vooi matige vertegenwoordiger te Moskou len Ih ns schrijver van politieke hoofdlaitikelen van de Saturday Evenfng Post Demerace Bess die in de Ver Staten beschouwf v ordt als ten van de be t kenn i an Sovjet Rusland heeft in zijn blad 7 n standpunt ulleengeïet over de na oorlogjche plannen wanrv yfi naai hfl verklaait de Amerikanen een totaal vrkcerde voorstelling hebben De wereld zoo schrift Bc84 zal stch niet naar ue Ver Ötaten nehten doch de Sovjetunie al toonaangevend zUn Vele Ameiikanen ook die op toonaangevende pofiten gcioot er dit Sovjet Rusland de Ver Staten zai helpen in den trljd tegen Janan wanneer DuUichland oveiwonnen fs en dat 7lJ bovendien da Amertkaansche naooelogsplannen geheel en al ondeischrijven Di la een gevaarlijke varonderutelUng Jle door geen enkel feit gesteund wordt Het belangt ijkste feit i dat de Sovje Unie wet de n ee t onafhankelijke regeering der wereld heeft Statin heeft Jegens niemand noch In turnpa noch in A le verplichtingen aangegaan De SovJi t Rtisaan hebben nooit cm cesjiies gedaan doch elBChen integendeel concessies en wel de erkenning van de bojsje wistische aanspraken op de dr e Oostreesfalen aIstïia op ideelen van Fintand en Roemenij Z Jp an ei eveneens op dat de Poolse ie grenHMestie zal blijven rusten en pas later geregald raT voorden Bij een overwinning der bondgenooten op Duilschland zal Sovjet Rusland de besiltseade fact MzUn terwijl de Amerlkiinen en Engetschan verder tagen Japan moeten KtrUden DE AMFRIKAANSCHF MUNWCEKKRSSTAKINO Haar de Britsche berichtendienst meldt heeft Roosevelt een oproep gericht tot de Htak nde mUnwerkers om hot werk omntddellijk Ie hervatten en huti eiichen in te dienen bij hef bureau vooi de oorlogs Inspanning i dat dit definitief zijn houding kan toapalen Wanneer d arbeid In de mijnen Zaterdagochtend om IA uur niet is hervat zoo z gt depresident in dezen oproep zal hij gebruikmaken van alle macht die hem al president n il pcrtjt ve l bbi var v f n 4 nr Is verleend om tedere verd re inmenging op het gebied van hat op succesvolle wljse voortsatlen v a d i oorlog uit t f achake o BESCHIKKING VAN DEN COMMISSAKIS GEÏilE RAAL VOOR HET VEIUGHEIDS WEZEN BETREFFFNDE HET VER BOD VAN TEWERKSTELLING VA N STIJDEEBENDEN Op gBXMKl van par 52 der verorden uvg op de be9 omT ui van de o ide 1943 no 1 bescljuk Ik om redenen van bet handha v en der openbare orde t Par 1 Werkig v r mogen m het txzetteNederlandsohe gebied personen die Whet ttiidiejaar 1942 1943 of tater eenNedeiiiandadie univei iteil of hoogesdhool hebben bezocht en huri sli ienog niet volgen het leerplan hebbeovoltooid dn het vervolg sttKleeireTidengenaamd niei ai dienst hetyben Studeeirenden mogen geen welkaannemen bu werkgevers in het bezeil NederlaedEOhe gebied ot veirderwerk veiirichten Zij moeten de werkplaats met het van kracht wonjen d zw beschikking verlaten Pm 11 De werkgevers zijn verpllclit te onderzoeken of zicii onder tiun werknemers etudeerenden bevinden die vallen onder de be patingen van par 1 2 Wcrknenicis die studeerenden rtin moeten dit aan hun werkgever mededaeten Dit geldt m m bfj aanstelling in een nieuwe positie P r 3 1 De bepalingen van par 1 gelden ntet ten aanzien var stiideei enden die een verklaring v ee par 2 v t de verordening nt 2 1943 betreffende dt beveiliging van Ue orde aan universiteiten of hoogebchoi i afgelegd tlebben of afletl en 21 Het beulji betiefftiide het afleggen van de in art 1 genuenide verklaring wordt celeverd door de bevehtigingsverklaring van de universiteit of hoogebcliool Par 4 1 Wie opzettelijk of door nalatigheid Inbreuk pltLtt op de bepalingen van deze beachtkkini of tracht li iar te ortdulken woidt gesttaft met hechtenis tot zes maan dt n en inel een Ijoete tot 2000 gulden of met een van deze straffen 21 Maatie een der veiligheidspolitie blijveji voorbehouden Par 5 Deze t eso1iikklng wordt op 3 Mei 1943 van kracht Der Ceneraikommtiisar für daa Sichpïl itsivesen Cez RAUTER SS Gruppi nfuhier und Gene raileutiuiit der Polizei Den Haag 2 Ap il 194J EEN JAAR NED ARBEIDS FRONT Vraaggesprek met den heer Uoudenberg Ter gelegenheid van den dag van den arbeid heeft he ANP een ondtrlioud met dtn lie r H J Woiiaenbeirg gehad over de er afmgcn opgedaan met het Ned Arbeids Front Aan du onderhoud ontleenen wi In het Haag elie HrhoolmiMeum dat o er de unieke Verzameling d BriMk Indlache kuoatvoorwerpen de beechikkJng heeft gekregen bevindt zdeh o a tie h ele ultrueliag van een Batakschen priester Een der vooraaamate atifllHit n van zulk een pclentcr I htt maskn Sctttmoulpeualoct De ooi logsomstandigheden brengen uiteraard voor den Nederl 3ndsthen werker en njn gezm ve e moeilijkheden mee Duizenden werken over on e greruren er is distributie door de evacuatie moeiten vi lon hun haardstede verlatp er is een loonstoo En toch zjjn ZIJ gekomen in grootcii getale Hier n ligt het btwijs opgesloten da de Nedcrlandsche weiker juist in dezen buitengemeen motiliiken lyd waarin vele ankers zijn lo sgislagen en hij atuurloos is om Itiding vraagt n het Nedcrlandsche Arbtids Front aldus de heer Woudenberg Wl jui t m de eerste plaats een oiganiaatie zijn van Tienschonleiding In de nieuwe sociale orde welke thjns wordt gcboien staat de levende Miheppende mensoh op den voorgrond Zijn vv èniciien en verlangfns het beliocd n van zyn aibeidi kracht en het biruften van die arbeidskracht ten bchotve van de gemeenschap staan bij elke sociale activiteit op den voorgrond Die sociale activiteit verwacht het N A F juist van de werkers zelf De werkers moe ten het socialisme verwt7enHjken Onder het liberaal Kapitalistisch bestel werd sociale politiek i an boven af door den staat opgi legd De ar beidsfrontidc is onveieenigbaar met st latssocialisme in elken vorm dit zich zou kunnen voordoen In alles krijgt het Arbeids Front zijn impulsen uit het arbeidsleven dus uit het leven der werkers Betreffende de jongste maatregelen ten bate van den wefter in het buitenland merkte de frontleider op Het practische sociale werk van het Nederlandiche Arbeida Eront vond in h eerste jaar een waardige bekroning in de financieele tegemoetkoming voor de gezinnen waarvan de vader en kostwinner in Duilschland werkt De afkondiging van de e financieele rejjeling welke in nauwe samenwerking met den secretaris generaal van het departement vaa Sociale Zaken en den secratarisngeneraal van het depai temunt van Financien tot stand kwanj en welke binnen zeer korten tijd ii wierking zal treden voorziet in een reeds geruimen tijd gevoelde drin ende behoefte POLITIESTAND RECHT IN VERSCHIL LENDE PROVINCIES Bet RijkacommiMariakt maakt bekend De Rijfcscominuisaris voor het bexette Nederlardscbe gebied heeft op grond van de pviagraphen 82 en volgende van de verordening op de beschermiag der orde 194 t voor de gebieden der provinties Overijsael Limluirg Noord Holiand en Geiderland met onmiddellUk van kracht worden het politiestandreebt afgekondigd en In verband hiermede beschikt Ik verbind daarmede het bevel dat lich een ieder heeft te onthouden van ledere beroering die de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven kunnen verstoren of in gevaar brengen en lich heeft te voegeti naar mtjn speciale beMhikkingen die ik uitvaardig onder uitdrukkel ke verwUxfng naar de gestrengheid van het politie standrecht Wie handelt In stryd met dit l evei wordt standrechteiyk veroordeeld Oe habere SS und Polizeirfibrer treft alle maatirgelen die hem tot in standhouding of herstel van de open bare orde of de veiligheid van het openbare leven noodzakeiuk voorkomen Oe hfihere S S und Pollxeifdhrer kan bi de uitvoering van zijn opdracht fwuken van bet geldende recht Tot speciale gemachtigden volgens pat b van de verordening op de be scherining der orde heeft de Rijliscom missaris aangewezen voor de provin cie Overijssel zijn gemachtigde voor deze provincie Weidlich vonr de provincie Limburg den Oberberriclislritrr Himmerlch voor de proviniie Noord Holland lyn gemachtigde voor deze provincie en de stad Amsterdam dr Schroder en tot diens plaatsvervanger den Reichsnchter Schwrbei voor de provincie Gelderland den pisatsver vangenden gemachtigde voor deze pro vincie Brandes Bovendien heeft de R jksrommissaris Op firond van par 6 1 art i van de ver ordening op de bescherming der oide I9ii met uitdriikkeluke verwijzing naar de gestrengheid van het politiCstand recht voor de bovengenoemde protfin cies het volgende beSrhikt 1 Wie aan openbare srmcnscholingeii v n welken aard ook deelneemt i wie ook door louter passief gedrag weigert te werken wie staakt t vie w rknemers uitsluit wie zonder verlof vuur houw ofsteekwapens draagt of bezit wie vlugschriften vervaardigt verspreidt of bezit welke de openbareorde kunnen versloren wie weerstand biedt san de openbare macht wordt standrerhteluk veroordeeld en zal derhalve volgens par C6van dr verordening ffp de beschermingvan de orde 1943 principieel met dendocid gestraft orden Poging npruhng of hulpverleeiiing worden gestraft op dexelfde w ze als de voltrokken daad De hohere SS und Polizeifuhrer hg den Rijkstommissaris voor het beaetle Nedcrlandsche gebied heeft op grond van par 64 van de verordr mg op de bescherming der orde 1943 met verwijzing naar iiet door den R ksiommissaris voor h t bezette Nerlerlandsihe gebied afgekondigde poliliestandrei ht voor de bovengenoemde provincies het volgende beschikt 1 Oe aan mtj ondergeschikte SS en Poiizeieenheden schieten onvern ld zonder waarschuwing wanneer samenscholingen van welken aard ook voorkomen of Wanneer zich meer dsn ersonrn op openbare wegen of pleinen verramelen l itgezonderd zun door de Ouitsche politie goed gekeurde brdr ffsvrrgaderingen 2 Verboden is het oponthoud buitenshuis in den t jd van 20 uur tol 6 uur Uitzonderingen staat de Duitsrhe politie toe Verboden is het schenken en gebruiken van brandewyn en andere alroholiacbe dranken in openbare lokalen en het afleveren en verknopen van dergeljlke dranken 4 Den werkgever is de uitbe taling van loonen en salarissen aan staker i verboden voor dagen waarop geheel of gedeeltelUk is ge staakt S De Duilsche veiligheidspoli tie neeirt allo zaken In beslag die tijdens den duur van het politie standreeh op de voorgeschreven of ter plaatse gebruikelUke t den niet open zijn Wie handelt in strijd met een van de onder 2 tot 4 genoemde verboden wordt gestraft met gevangenis straf en boete tot een onbeperkte hoogte of met een van dez straffen voor zoover niet volgens andere bepalingen een strenfere straf b verbeurd Maatregelen der veiliglieidspoliile blijven voorbehouden LANDDAG VAN HET OPVOFDER8GILDE Woensdag hield liet Opvoed M sgilde te Tilburg een lahddia In deij ats van dr Brecda elt sprak de heer J tj kebee ke aan wiens voordtacW wij de e gegevens ontJeenen De secretairis genieiraal v n Opvoe ding Ondei wijs en Kultuurbesöher minig WMiiSoht afzondieclljke kopschoten voor het zevendie en fl iïtste leerjaar me de 3 chaail Waar dit met mogelijk IS kunnen deze klassen vet bonden worden aian de bestaande la re school dodh dan m t 4S sciha l Eventueel zou overleg gepleegd kunnen worden roet de belendende gemeenten om te komen tot centrale s holem vooi ht t V g I o Deze samcnwcrkin g kan van hoogertumd bevolen word sn en bu minder dam twaalf leerlingen kan pntheffiitif worden verleend flehailive de gewone vakken van bet lo moeten pnderwezen worden het Duitach 4 Mui en al emeene jtesctiiedonis Ver er kuivnen onderwezen worden de hiandeiiarbeid eeii vou tige huUrtioiwl kunde land n tuiinbouw wuftiuuie n handeUkennis Watmeer de eerste twee vakke n niet kunnen worden on erwe ien moet er ontheffmg van wor den gevraagd Daar deze scJiool tie sterod is om eindondorwys c geven lan het overgroole deel van onze jeugd moet zft piuct oh zyn een doe school of werk sdhool Hierna piak de heer G F Vlekk van Nijmegen die een oveizitht gaf van de ge se h ledt ius van ons oideiwijs en van den onderwijzersstand HET kNTBAAI DISTBIBIITIEKANTOOK WOKDT NAAB ZWOLLE 1 VIRPLAATST Met ingang van Dirtsdiag 4 Mei as wordt hel eniiraal Dtstribuliekanljor verplaatst naar Zwolle Hel Centiaal Diitributiekintooi zal te Zwolle van j Mei a s t £ telefonisch aangesloten zun onder dt volgende nummers mterlo caal XXX locaa 1 2iM3 t m 2947 en 3644 t m 3648 Jeugd van Nederland Scliaar je bij de pioniers van onï viik die m liardeu ai beid in het Ooaten een beitaan opbouwt n en daarmee et n rijke tiadltie van one atoere voo oslacht voortzetten Meld je ais vrtlwilligeriater voor den Geitnaan clien Landdlei i Aairmetdingen en inlichtingen te richten aan hel adie Monieisneur v d Weteringstraat lts Utrecht RADIOPROGRAMMA Zslacdac 1 tf l Ktlrersuiii I 6 4 $ Het on waken van denlaten Mei 6 58 Gr 7 1 BNO 1 l Gymn 7 90 Gr 7 SS Piogr ovet icht 8 00 BNO ISdr 9 30 D 37 Sp V d da l 10 43 Gerard vau Krevelen en tollat 1130 Gr 13 00 Almaiuik 13 09 Theo Uden Maaman en tramIZ 45 BNO 13 00 I Mei 11143 o a Hede vanden Leider 134fi De wckeltjksclie vtandeiiiig 14 00 Gr 14 30 Eiirop tijdhehilftenichouw 19 00 1 Mei MauifeaUlie NAD10 13 Otto Hendriks en aoUae 18 48 BNO 17 00 Aanilultiiig met t cpnceilgeb te Hengelo 17 30 Radli raadaei rubrlek 17 10 Or UOO Orgel 18 30 BNO W 40 Voor kieutara1S49 Gr 19 00 LuuteibDcI 19 30 De Melodlaten en aoiial 20 19 Viool en piano 21 10 BNO 131 19 RC Or Hllverium n 46 8 IS Zie Hllv 1 S 19 Het ontwaken v n den laten Mei 30 Zoo zliillt Nederland 1 Voor vrouw 8 35 Or 10 00 Codad ulti 10 30 Cr 11 00 Voor u d 11 JO Omroep JeuKdkoor 1130 Gr 13 00 Zang en piano 13J0 KoniJnenUelhebbera attentie 1149 8N0 13 00 Zie Hllv I 13 49 Gr 14 00 Godad uiU 14 30 Dick Willebrand a 19 00 Bes 01 keat en oiUt 18 00 Cr ld 19 LulaterfliU l 49 BNO n 00 BNO Uiti voor Ned eUeden 17 30 Melslealtoor IS 00 Kiankboeld 1810 Gr 1 30 Uitz van De 1 Mei Bijeenkomst 1943 van het N A Fi ISÏO BNO 1 4 BNO en Sp v d dag 30 00 Ulta van De 1 Mei BUeenkomat 1M3 van net NAf Ned voikaklanken 30 40 Gr 1119 RC Bandj Bakigh en zUn Hong arktit 21 49 BNO J2 O AVondwUdlng 22 18 34 00 Zie Rllv II L iaia w iaiaiaiaia mninini i Wanneer verduisteren Zon op II MHlor tlM Mmii op SJ7 onder ITJf RADIOREDE VAN DEN HIDFI OPl MEI De peisdiénat van den Nederlandsthen Omroep deelt mede dat de Leider op den dag van den arbt id 1 Mei om 13 uur over dtn zender Hilvenum I een rede tot het Nederhndsche volk zal houden DISTHIBUTIENIBUWS NieiiVe bon 19 Voor de vo igende week u bon 1 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke ranisoeneu brood beschuit aardappelen en tabak In het tijdvak van 2 tot 15 Mei kan vleeuh gekocht worden op de bonnen 19a 1 rantsoen 19b 4 rantsoen 4 Ï4 en m 30 reserve U4 rantsoen en m 22 en m 24 reserve 2 rantsoen NIEUWE ZPtPBONNEN AANOEWEZFN Bon 8 textiel voor scheerzeep Tot en met 31 Mei 1943 geeft de bon algemeen 556 van de bonkaart voedlngsmMdelen evenaio de bon u cenheidszeep van de kmderen bejieden den leeftud van aolit jaar uitgereikte kaarten recht heti y op het koopan van een stukje van 24Mi of 28 gram Jucfitgevulde ecnheidstoileUeep 40 of 57 ot op het koöpcn van een stuJ je van 70 of 75 gram eenheid itoiletzcc 14 15 of 21 hetzil op bet doen w achen van vijf kilogram dro vuUe wasch De bon algeme n 557 Van de bonkaart voor voeding inidd Ien en de bon u wa poeder van de aan kin t deren bereden den lf fH d vwn acht jaar urtgereikte kaaiien gev i voorts tot en met il Mei a s recht op het koopen van 250 gram wasctipooder of zeep poedel oud of nieuwe amenstcllmfi hetzij op het doen watsthen van ne en kilogram droge vuile wasch De on u toiletzeep vain de aan kind ren beneden den leeftijd van twe e jaar uitgereikte k nrteti geven recht op het koopen van een tiuk vran 50 of voor zoovar voooradiig 75 giam toltetzeeji oude samcnateUin g Voorla geeft de bon a textiel v n de aan mannelijke personen van IS jaar en ouder ui ereikte tejftl rfkaa DA tot en nOet 91 Augustus 1043 recht op het koopen van 45 gram seheerzeep dan wel een t ibe of pot sc ieercréme IfONDEN N KATTBNBROOD Or ON 34 Van t tot en met l Mal worden op bon 34 van da voedeikaai voor hotulen deaeiftla hoeve UMden tiondantyiood bacohlkbsar fe Bteid ali voor de af loop n period Op toon 34 van de voederkaart voor hondenbrood Igrotp k wnrdt ovot daie period i f k katteiriiraad b ch1kl aar iiwt M N 31 Mei rUB de bonnen 34 van deie kaarten i n4 l dif 2U moien bmIImi a l n aanffvoomen