Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1943

Za terjag 1 Mei 1 943 Biffeaui Markt 31 MMmm ma GOUDSCHEACOUBANT NIEqWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prff S cento pe r nummer b t Jaargang No 21229 Cbe i daet iri F TIKTER Oouit Politiestandrecht in het geheele land AANMELDING BEROEPSPERSONEEL Beneden den rang oan officier IK fVehmachtbefebUluber io den Nledarlandea General der Pllecer Fr ji v lt M de t April lt4S ia de d Uad en copublieeerde bekend t hierBMsde ter MUneldlac e tenirvoerlnf in de krUfffeTanten jir Mtfetpen gal bereepiperaoDeel van de voormallKe Nederlandsche weer kaa otfieier met elioortedatani na SI Maart Tvaer Mv r dit penoneei io Mei W ia werkelOken dienat van de Neder 0jtt w eroiaeW alend 1 weemiaebtakanw e Amerateert Zoanebloemstraat moetèk zich i iMt laiaclien ea II aur de vollende iteraoncn aanmelden da le I van I bet wapen der infanterie eavalerie artillerie teebntach peraoneel t van de aeemacbt met beflaletter A ll en de ledea van bet wapea de peiitonnlera e torpedisten militaire luchtvaart mIL eneeakandifcn rL M II ifel IMS t van e cmacbt met befinletter I Z en de leden van alle boven niet fOada wapens en ondcrdeelen op 18 MH IMS ai de aahmeldinf moeten het peraoonabewUa n voor zoover nog aanwezit H tSOAt Ini pntlteitspapleren worden vertoond Kleedint Zooveel n oirslllk uniform andera burgerkleediaK Dringend wordt aanbemM daagv he én Zandagarhe kleeren wollen dekena lyfgoed en extra schoelael M te breniienl De geiamenlUke bagage mag den omvang van twee handkoftera dri Mrerwhrüd Van de aa meldijig en terugvoeriog in de krQgzgevangenachap u n uit IMaJardI 1 Alle lellen der Nederlandsche politie en haar nevenorgaitiaatiea In looDit deae personen momenteel in actieven dienat itaan bQde ataa4ordepolitie da gemcirnteluke ordepolitieide marelhauiaee gendarmeriohda politie te waters i de ataatarechercha recbercheoentrale rechercbehoofdafdeelingen mkinbeafdeellngin t da gemeektelilke recherche I de ataalaUrandweer Ik de gemeenteliike brandweren L de vrüwuiigo brandvwrcn voor zoover deze personen daar boofd in een functie liltoefenen of leidere zyn k de vaste f tn van den lucbtbeacberiqiagsdienst bezoldigd door den tUXf I Onderofficieren die tUdena bun actieven diensttijd bestuursambtenarendteiniatrateurs waren L rersonen die aU hoofdberoep een functie bU den Nederlandaoben MeididleiMt uitoefenen 4 In Dultaohland werkende persoaeil Da onder 1 genoemde personen moeten vö6r 15 Mei 1M3 eed bevestiging M ie boven hen staande Nederiandsche dienstinstantie betreffende hun tegen Mdtge aanstelling éustief dienstverband Inzenden aan den eommiasaria voor IsMaagen van de v rmallge Nfderlandsche weermacht te Dea Haag Lange fwtaat l Wie geen aevotgl geeft aan den oproep van dea Wehrmaohtbefehlshaber ddct ap andere wtJze aan de terugvoering in da krygsgevangenschap probeert Il satlrakken moet opt de scherpste maatregelen rekenen Dit geldt ook vooir tnaaen die de belrolkenen bU dergelUke pogingen ondersteunen Verdere oproepiniqen zullen volgen De aakmoleu is In restauratie en zal met medewerking van het Haagsche gemeenteIjestuur worden gestroomlijnd C N r Meyer kaart voer vaste brandstoffen T 116 waarvan de uitreiking thans plaata vindt recht geeft op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen Het publiek wordt ernstig in over Ti L 2 jt X ji J g gegeven bovenvermelde bonHij dis in strUd handelt met een dei en zoo spoedig moeeliik an den l a k t d a Hlivéraon I 1 M Cr 1 00 De Ha van hal boer lijn S Gr BK Progr cve z SM BNO 8 45 Cr 9 30 Zondagmorgen zonder zorgen 10 30 Deuache Stunde 1130 De Stem der SS 11 45 Neerlanda st m van het front 12 00 BNO 1219 Cyclus JCleme geistliche Lieder Leden vaa het Ned Kamerkoor nie heeft plaats gevonden of In een stand t 12 40 Uit Berltjn Duitsch Volksconcert 14 00 rechtelijke procedure de zaak niet kan omroep Symph Orkest 15 00 Boeken EET Cl den v iv rt n I d nd McHlahd DUITSCH WEERMACHTSBSRICHT mUWE AANtALLEN OP KOEBAN BRUGGE HOOFD Sovjets in zt are gevechten afgeslagen Hei opperbevel van de Duitscfce eimacHt maakt dd 30 April bekend Sovjets gingen gisteren opnieuw xt iterke trijdkrachlkn t t den aan Il t Oosteluke front van het Koe Iruïgehoofd over Ondanks he f voorbereiding door de artillerie Jwelitlge ondersteuning doof pant krachten en vliegers vermocht li nd op eeeu enkele plaats terrein wuuien l0 zware afweergevechten Moor de luchtmacht doeltreffend wntennd werden werden de Sovj Moedig afgeslagen waarfiU talrijke fjaerwagena vernietigd werden In vechten schoten Duitsche jagen JJ de Zuidelijken frog tsector 67 TW llegtuigen omlaag I n hot Weitehjke front Van Turtis vensoheidene pla itoelijke aan P ien van den vuand verijdedd n cht schoot in het gebi d g Middvllandsche Z e U vuandeïïtj n f le w jI 5 eigen wBen verlor i gingw ochtenduren van Zlwüj 30 April J n Duitsche kustbeschermlngsJ J chten voor de Nederlandsche r J Bfit8chc motortorpesdobooten tot JJjT beschadigden een andere boot J n schoten een vierdo boot In j jwbootcn boorden in het Noor u Atlantischen Oceaan j Mlddcllandsche Zee 10 schepen jJJ pond met een gezamenlijken in J V 53 000 brt die deal ultmaak öf toiul bescheimde convoolen k t hnl hepen waaronder 1 van 1 Wlnche iter Castle met een n 20 000 brt werden door tor n duikboot schoot ftr ojjj vUandelUken bommenwer IJ CT TlrsSCHEN MOSKOU KN 0 1 BMICRANTKN ïu W ï l ct tusachcn Moskou en S BiTÏ i ranUncomlt In Londen SL fii If N htier dat de pogm C WlLI leraakt Men vraagt rich iSftÖl M hoe de crisis kan orSrrKfct auKleWker treedt rensafbakening als kernpunt ï f ip den voorgrond Vele er im 1 EngaUnd In den W hel ov t tanapilnt In da thttrbtl Is gekomao LAVAL IN H£T HOOFDKWARTIER De Fuhrer heeft op 29 April irj zija hoofdkwartier in tegenwoordigheid van den Duitscüen minister van Buitenlandsche Zaken von Ribben trop en van den Italiaanschen staats secretaris van Buitenlandsche Zaken Bastianini den Franschen regeenngschef Pierre Laval ontvangen Tydena het onderhoud legden de deelnemers een volledig begrip aan den dag voor alle kwesties die tusschen Duitschland en Italië eenerzuds en Frankrijk anderzijds bestaan In volledige objectiviteit werd nagegaan welk aandeel Frankrijk m de krachtsinspanningen en m de offers te dragen heeft die de spilmogendhcd n voor d n opbouw van het nieuwe Europa in den strijd tegen het bolsjewisme en tegen de met haai verbonden AngloAmerikaan sche plutocratieën op zich genomen hebben en welke voordeelen voor Frankruk uit deze deelneming zullen voortspruiten BUtHiktcutd De houding der bevolking bij luchtalarm Ondanks herhaalde waarschuwingen heeft de Nederlandsche bevolking In den laatsten tyd tu ens luchtalann Ui verschillende groote steden van bat land blyk gegeven van een buitengewoon ongedisciplineerd gedrag Voor dat ik in dit opzicht bevel geef tof scherpere maatregelen waarschuw ik de Nederlandsche bevolking nogmaals met den meesten nadruk alle voor het geval van luchtalarm gegeven voorschriften zeer nauwkeurig op te volgen Het is m het belang van een ieder dat b j luchtalarm de straten en pleinen totaal ontruimd en schuilkelders of andere beschermde onderkomens opgezocht worden Ook het kyken uit vensters en deuren moet öy luchtalarm achterwege blyveii Nieuwsgierigen begeven zich hierdo op een onvfirantwoordeluke wyze A gevaar Eveneens is het in het beljmg der ge meenschap noodzakelyk dat auto s bespannen voertuigen fietsen en alle andere voertuigen behoorlyk geparkeerd worden Het kan onder geen omstandigheden geduld worden dat voertuigen by luchtalarm zoo WJjven staan dat zy een beletsel vormen voor de luchtijeschermingAliensten dia voor hulpv erleening uitrukken Het bovenstaande ia een laatste waarschuwmg en ik zal voortaan overtredmgen van de by tuchtalarm voorgesdireven gedr gslunen zeor streng t e tratfen w g Reuter 38 CfnippenfOhrcr en Oeneira leutnanl dea PoJizel 7 Beschikking Qp grond vaili art 64 dof verordentac Oiienbare Orde 1943 heseUk ik Het in mtfn beschikklBfen van M April en 1 Mei 1943 genoemde verbod om zich tusKoheta 20 en 6 uur in de open lucht op té btuden geldt niet ten aantien van Mik art 5 der verordening openbare orde 1943 genoemde personen s Gravenhage 1 Mei 194S De hohere 8S und folizeifuhier bei dem Reichskommissar fur die besetzten Niederiandischen Geblete RAVTEB SS Grnp ienruhrer und General leutnant der Poiizei T r aanvulling hiervan wordt van bevoegde zijde medegedeeld De reeds op grond van art 43 alinea t punt 9 ullsereikte Sonderausweise Naclit ausweiüe behouden haar geldigheid Art 54 van de verordening openbare orda 194J heeft betrekkinE op de volsend personen i De leden van de DttitBche weermacht van de Waffen S S en op het overig penoneei daarvan op de leden der Dultsohepolitie en van liet personeel van de bureaux van het Dultache Ri k ot wan de NationaalSociallatiaclie Dultache Arbeiderspartij in hetbezette Nederlar ttsche gebied wanneer dezenIn uniform H n gekleed of een behooriUkvan een foto vooizien legitimatiebewijs bUzich dragen Ten aanzien van de leden dorDulische weeimacht dei Waffen S S eader Duitsche polltietroepen züiv de met davoor dezen geldende voorschrUten In oven eenstemming zijnde legltlmatiabevmzen voldoende 1 2 Hen die de Dultsehe nationaliteit b tten er in dienst ataan van eea andere dan de onder 1 genoemde Duitsche bureaux veor zoover hun verbiyf in de opeil lucht oiA i duceiute den op grond van artfltel 44 va tgf telden tijd ter vervuUing van oveihelda ege gegeven opdrachten of van plichten welke uit den dienst voortvloeien noodzakelijk is en zulks wordt aangeCoond doormiddel van een schriftelijke ovei heids ofpartijopdracht dan wel door middel van eenzoodanige volmacht De leden van de Nederlandachè poUtI wan de Nederlandsche grejubewaklng van den Nederland ch n Crisi Contidiledlenit van de Nederlaodsehe brau4fveer en vaa den openbaren luchtbeschennl gsdienst ala mede op personen die In ariibulancedienaten of diensten voor eerste hulp werkzaam zUn alsmede op artsen en vroedvi ouwen voor zoover het verblijf van vbornoeind personen In de oi en lucht gedultende den op grond van artikel 44 vastgestëldti tijd noodzakelijk ia ter uitvoering van vkn Overheidswege gegeven opdrachten of t r ïvervulliog van plichten welke uit dlenst roep vgortvloeien een en ander vooi ver het personen d4e in ambulancediel of diensten voor eerste hulp werlczaam alsmede artsen en 4 Hen J Ingeval van ziekte of ongeval waarv an het ernstig karakter kan worden aangetoond hulp trachten te vinden iS Dlegeneiv die zoowel Io het bezit xijavan een speciaal bewijs als bedoeld ill ar tikel 4a als van een officieel bewijs waarop een foto van den betrokkene voorkomt 1 Het Riiikscomniissanaat deelt mext Voor den diuur van het atgefeondigidic pohtiestandree vt zmi elle wrtbtjeen komsten en wedstrijden m de open kidht veilboden Vertrek ran Nederlandsche vrüwilligers naar het Oostfront AFSCHEID IN DEN HAAGSCHEN DIERENTUIN In den Haagschen Dierentuin heeft het plechtige afscheid plaats gehad van vele honderden Nederlanders die na een opleiding ih Duitschland aan den stTyd in het Oosten gaan deelnemen Er was ditmaal een overwegend aantal zwartgeuniformde SSmannen onder de vertrekkenden en bovendien waren er ongeveer 50 ver pleegsters die met dit tranport meegisngen De voorman der Germaansche SS m Nederland de heer Feldmeyer de Leider van het Nederlandsche volk Mussert en de hohere SSGruppen fuhrer generalleulnant Rauter voerden achtereenvolgens het woord Ir Mussert zcide o a Het zyn in ons land slechts enkele tienduizenden die reeds jaren voor 1940 hebben gewaarschuwd dat het nationaalso cialisme komen moest om ons volk tot inkeer te brengen Zy die thans vrywillig naar het front vertrekken zooals reeds duizenden Nederlandera zyn voorgegaan weten waarom het noodig IS Het gaat om het welzyn van ons volk en ons vaderland n spreker is dengenen die l ereid zyn gebleken daarvoor te vechten tot het uiterste voor deze houding dankbaar Hy weet dat dit met eenvoudig is en dat het dit zeker met is voor de achterblyvende kameraden Ju st het feit dat ZIJ vrywillig gaan maakt hun vertrek zoo moeilyic tegenover hen die niet begrypen waar het om gaat De bolsjewisten moeten uit Europa verwyderd worden gehouden al meenen velen dat het zoo erg niet zou zyn als de Sovjets hier kwamen Spr eindigde met don hartgrondigen wensch dat allen die thans vertrekken gespaard mochten bfijven doch tevens met de verwachting datzy hun plicht zoXiden doen tot hetuiterste OEEN I MEI VERGADERINGEN Het ANP raeldt De eerste Mei is m Nederland ooals reeds bekend 18 gemaakt geen feestdag maair een gewone werkdag Naar wy vernemen zyn derhalve aBe voor dezen dag georganiseerde betooginigen mtgestedd tot een latfr tydstip Dfe STEM DER SJS Luistert op Zonda 2 Mei vSn 1130 tot 11 45 uur over d i zender Hüvei sum 1 op golflengte 415 meter naar de Stem der S Onderwerp Reportage over het afscheid van de vrywiIUgeis der Germaansche SS m Nederland die ziöh gemeld hebben voor het fionjt HET CENTRAAL DISTRIBUTIEKANTOOR WORDT NAAR ZWOLLE VERPLAATST Met mgang van Dmsdiag 4 Mei a f wordt het Centraal Distributiekan tooc verplaatst naar Zwolle Het Centraal DislmbutiekantooT za te Zwolle van 4 Mei aa af teleifoitisch aan soloten zJlto onder de volgende numtnen interlooaad XXX loc Mt 2943 t m 2M7 en 3644 t m 3 4I s Gravenharè 1 Mei Het Rljkscommiasariaat mkakt bekend De Reichskommissar fur die bnetzten Niederiandischen Gebiete beeft op grond van de art elen 62 en volgende der veroc ning ppenbare orde 19 met onmiddeliijlc werking voor het bezette Nederlauftohe gebied in zijn geheel het politieètandrecht afgeltbndigd én in verbantf lUermede beschikt Ik beveel dat een ieder ien heeft te onthouden van tedere handeling welke de openbare orde en deWdligbetd van het openbare leven loaWinnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen en lich heeft te schikken naar de bijzondere maatregelen welke ik daarbij uitdrukkeluk de aandaeU vestigende op de scherpte van het po itiestwidrecht aai uitvaardigen Hij die in str d handelt met dit bevel wtirdt stan4rechtel j c veroordeeld V De hohere 88 and PoUzeifiihier n eft alle maatregelen welke hQ voor de handhaving ot het hetstel van de openbare orde of van de veiligheid van het openliare leven noodig acht B de nitvoenng van ztjn taak kan de hohere SS en Polixeifuhlier van het geldende recht afwijlcen Tot mUn bijzondcire gemachtigde in den cin van artikel 65 der verordening openbare orde 1943 voor het bezette Nederlandsche gebied in z jn geheel benoem ik den eonunlssans generaal voor Bestuur en Justitie dr Winuner Aan hem ia ondergeschikt het geheele openbare bestuur met uitzondering van de politie en onverminderd de aan den hohere SS und Foiizeifuhrer opgedragen taak Aan den bijzonderen gem ichtigde voor het beictte Nederlandsche gebied in zfjn geheel zijn de bijrondere gemachtigden voor de afzonderlijke provincies ondergeschikt Ik benoem tot b jzonderen gemachtigde voor de provmcie Noord Brabant den ObeVberfeiclisIeiter Himmerich Gelderland den plaatsvervangenden gevolmachtigde Brandes Zuid Holland den gevolmachtigde Rieiclurichter Srhwebel en tot diens vortegenwoimHger den geVHfmaehtigde voor de stiid Rotterdam Prasident dr Volkers I oord Holldmd den gevolmachtigde dr Schroder en tot diens vertegeitwo digjer den Reichsrichter Schwebei zoeland den gevolmachtigde Ob rbere chsieiter Miuuer UtÉecht den gevolmachtigde Oberbereichsleiter MulierReinert Friesland den gevolmachtigde Ministerialrat Ross Overijssel den gevolmachtigde Wenliich Groningen den gevolmachtigde Landrat dr Conrmg Drenthe den gevolmachtigde Oberliereiclisleiter Sellmer Limburg den Oberbereiehsleiter Bimmerioh Bovendien heeft de Rgluoommissaris op grond van artikel 62 lid S der verordening openbare orde 1943 met uitdrukkelijke verwijzing naar de gestrengheid van het polltiestandrecht voor het bezette Nederlandsche gebied in zijn geheel het volgende beschikt D Hij die deelneemt aan samenscholingen in het openbaar van welken aard ook hij die weigert zijn werk teverrichten zij het ook door een uitsluitend passief gedrag die staaktof die werknemers uitsluit hij die zonder daartoe g erechtigd te li schiet slag of stootwapenen bij zich draagt of in zijnliezit heeft hij die pamflettea vervaardigt verspreidt of ia ziJa bezit heeftwelke de openbare orde zoudenkunnen verstoren hij die xlch tegen de openbaremacht venet wordt standrechtelijkveroordeeld en wordt derhalve ingevolge artikel 66 der verordeningopenbare orde 1943 ia het afcemeengestraft me4 den dood Poging uitloiiking of deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als lie voltooide strafbaar feit De hohere 8 S and Poiizelfuhrer beim Reiclukommissar fur die besetzten Niederiandischen Gebiete heeft op grond van attikel 64 der verordening openbare orde 1943 in verband met het door den Reichafcommissar fur die besetzten Niederlandisehen Gebiete afgekondigde politieetandrecht voor het bezette Nederlaadaehe gebied in tijn geheel beschikt ffl Da aan mQ andergeaehikte 8 8 en imlitie ectilieden lehleten onverwijld zonder waarschuwing wanneer aamenichoilagen van wel ken aard ook plaata vinden of wan leer meer daa v f pesMnen op openbare wegen of pleinen aleh venameien Door de Duitsche politie toegestane bedrijfsvergaderlnBen lijn daarvan uitgezonderd Het Is verboden lich tusaehen 211 en 6 uur in de open lucht op U houden Uitzonderingen wordendoor de Duitsche politie toegestaan Verboden is het schenken enhet gebruiken van brandew n enandere alcoholhoudende dranken Inop bare localltelten alsmede h afleveren en het verkoopen van lOOdanige dranken Aan werkgevers is het verboden loonen en salarissen uit t betalen aan stakers voor dagen waarop geheel of gedeeltelijk werd fe staakt De Duitsche veiligheidspolitieneemt alle winkels in beslag welkegedurende den tijd dat het politiestandrtscht van kracht is niet geepend ztjn op de voorgeschreven ofop de ter plaatse gebruikelijke den verboden genoemd onder 2 tot en met 4 wordt gestraft met gevangeniastraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen voor zoover niet op grond van andere bepalingien een zwaardere straf is verbeurd Het nemen van nutatregeien op liet gebied der veilfgheidspolitie blijft onaangetast POCniESTA ORICtlT Het politiestandge er bevaatt volaena de verordening van 9 Jan 1043 voor eoover in deze sfdeellng luet aodarï is bepaald zijn proceduie overeenkomstig plichtmatige beoordeelmg Met t etrekklng tot de lolelding van een onderroek of tot het voeren van de standrechterlljke procedure dan wel tot niet verdere ver o ging kan de hoogere SS en politielelder aan het gerecht opdrachten geven Het poUtlestandgerecht dient in de procedure alles te doen uat tot ontdekking van de waarheid aoodzakelljk la De verdachte dient too noodig door tUMCherkomst van een tolk te worden gehoord Als verdediger wordt hij bijgestaan door een S5 leider ol een politieoffieler Het gerecht kan In diena plaats eveneens een door den verdachte zelf gekozen veidedlger toelaten voor zoover de procedure hierdoor niet wordt vertraagd I e namen der rechter van den gnffier en van den verdachte de bewijsmiddelen het strafbare feit het roet redenen omkleede vonnis zoomede de dag en de plaata dsr terechtzitting van het standgeraeht worden In een door den voorzitter en den grifflei te onderteekenen proces verTïaal neergelegd Indien ter terechtzitting blijkt dat een strafbaar feit In den ziu vast artikel 62 Ud 3 worden opgehelderd wordt de zaak verwezen naar den gewonen rechter NAAR OOSTLANB Büna een jaar geleden vertrokken eenige honderden Nederlandschee jongens en meisles naar het Rebied Danzig West Pruisen als vrij winners In den Germaanschen Land dienst Thans wordt wede om de gelegenheid opengesteld voor lederen iongen en voor ieder meisje van veertien tot achttien jaar om zich te melden voor den Germaanschen Landdienst De jongens en meisjes worden ondergebracht In kampen die geheel onder Nederlandsche leiding staan en ontvangen een zakgeld van negen tot twintig njksmark per maan Voor den jongen bestaat de ge legenheld zich later al 1 zelfstandisje boer te vestigen In de Oostgefeieden De eerste verbintenis wordt aangegaan voor den duur van een jaar Aanmeldingen en inl chtlngen Monseigneur V d Weteringstraat llS Utrecht KOOPFV VAN NirUWE MACHINES BOVEN 10 KILOGRAM Ingevolge een beschikking van den secretaria gene aal van Handel Nijveiheid en Scheepvaart gepubliceerd In de Staatscourant an 30 April jl is het met ingang van genoemden datum aan een leder verboden nieuwe machines boven 100 kg zonder vergunning an het Bui eau voor de metalen verwerkende Industrie te koopen te verkoopen of af te leveren DISTRIBUTlSmEUWS Twee kilogram aardappelen extra DITMAAL ALLEEN STADGEBIED Van nlaandag 3 tot en met Zaterdag 15 Mei a s wordt voor bewoners vaa stadgebied een bijzonder rantsoen aardappelen bescliikbaar gesteld Bon algemeen SSi met roeden opdruk geeft gedurende dat tijdvakrecht np het koepen van twee kilogram aardappelen REEDS NU KOLENBONNEN AAlVGEWËZEN Zoo spoedig mogelijk bij handelaar inleveren De slecretaria generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt be kend dat gedurende het tijdvak van 3 Mei tot en met 31 December 1943 elk der bonnen 15 bV 16 bv 17 bv 18 bv en 19 bv van de nieuwe Vttê hondertfen NedcrhméMlw VrHwWfW zija Oanó Fdug umr t Oostfroat wrlrolücen om slcfa ttt t rmitmn tvgKi h t bot 4 wliim De VrUwtUlftan onderweg naar h t itatlon wawMT sU v r4n kkcn CNF Meyer zoo spoedig mogehjk an den leverancier by wien men lL dant staat ingeschreven te overhandigen alleen dan zal het den brandstoffenhandelaren mogelyk zyn om ieder gezin tydig an een voorraad brandstoffen voor den komenden winter te vooriien Ten aanzien van de ver bruikers die behooren tot de groepen b c en d alsmede van de verbruikers die voor een toeslag in aanmerking komen uilen binnenkort nadere mededeeImgen volgen Vaste brandstoffen voor kookdoeleindea Van 1 Mei 1943 tot èn met 30 April 1944 geeft de bon 11 kf der kaart uUS voor vaste Iwandstoffen voor kookdoelemden recht op het koopen van éen eenheid vaste brandstoffen niet uitzondering van ant iet De verbruikers zullen met de opdezen bon aan te schaffen brandstpffen moeten toekomen tot t Juni 1943 da r eerst op dezen datum een nieuwe bon zal warden aange wezen AADIOPROGRAMHA ZMdac t Mei schouiy 15 20 Gr IS 00 Spèavsch progr 16 30 The Uden Masman 17 00 Zondagmlddagca baret 17 4o Gr IS 00 Ine Ned TaJ Iub 18 30 BNO 18 45 Gr 19 00 Sport MIS Bariton en piano 20 00 Gr 30 15 Paul van Beky en zijn ork en so l W 50 Gr 31 10 BNO 2115 RC Septet Jonny Ombach en soL 22 00 24 00 Gr Hilversum 11 7 30 8 4 1 Zie Hllv I S 4S Voor jeugd O 15 Het Rlete Quellng kwartet 10 00 Godsd uitz 1100 Gerard v Krevelen solist en gr 12 00 BNO 12 15 Frans Woutera 12 30 Een soldaat spreekt tot de Jeugd 12 45 Frans Wouters 13 00 Ned Verb v Sibbekunde 13 15 Orkest Malando 14 00 Luisterspel 14 49 Gr 13 00 Faust opera 17 00 Godsd ultz 17 4o Sp v d dag en BNO 18 00 Bloelmaand cabarelrevue ÏB 4S Als Ik t vcpr t zeg n had 19 00 Salomrkest 19 45 BNO 19 56 Cr 20 00 BNO fRC Gr 20 19 Beethovencvclus M 5S Gr 21 IS R C V lOol en piano SI 46 BNO 33 09 Avondwljding 22 IS 24 00 Zie fUlv I Maandag 1 Mei Hiheraum I 845 Cr TOO BNO TloGymn 7 20 Gr 7 55 Progr overz 8 00 BNO 8 15 Gr 9 30 8 37 Sp V d dag 10 30 De doopceel an Dr Guillo in 10 46 Orkest Rentmeester 11 30 Tenor en plano 12 00 Almanak 12 05019k WiUebrandts 12 46 BNO 13 10 Gr 14 00 Omroepork en sol 15 00 Spel voor voetlichten camera IS lö Elck wat wite 16 46 BNO 17 00 Amus ork en sol 17 45 Van heindeen verre klinkt het nieuws 18 00 Orgelconcert 18 30 BNO 18 40 Voor kleuters 18 49 Cr 1913 Cabarethedjet en gr 19 49 USOen solist 20 1 Gr W40USO en folis e 21 10 BNO 21 13 RC Or 1 HUvennm II 6 49 19 Zie Klv I 8 If Sport 8 29 Gr 9 15 0 20 Voor hulsvrouwl 10 00 Godsd ultz 10 30 Planovoordracbt 11 00 Voor kleuters 1120 Gr 1130 Willy Kok en gram 12 90 Fam De Boer 12 46 BNO 13 00 De Melodisten sol en gr 14 OO Godad ultz 14 30 Gr 15 30 Voor vrouw 13 46 Beethoven cyclus 18 45 BNO 17 00 Voor jeugd 17 M Kamermuziek 18 00 Sp v d dag en BNO 15 Theo Uden Maanian 18 49 Pol week praatje 19 00 Omroep Pianotrio IS 49 B O 35 Voor boer en tuinder 20 00 Varia afw progr 20 49 De Oude Mei klankbeeld 21 00 Varia afw progr 31 15 R C Bandl Baloghen ztjn Hang ork Zt 9 BNO 28 06 Avondwtjdlng 2213 24 00 Zie Hllv t a 1 Ma m aiHMiM w Wanneer verdnistejren 2M 4 Zon op 6 09 onder 2106 Maan op 5 S3 oddeir 18 42 j 3 Mei 6 07 vtt t IJl Zon op 6 C Maan op 618 onder 19 56 AmMkm m W h m m m v m m mmi m kiik tA i I