Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1943

g Wi juisten tnd onderbroken door enke Allegonda Maria dr van J L v d Vllst en Zóó zeker Indftrdood zóó z iiar if bat dcrt ted f dia aan lavantvarzakanng bij De Canfrota haa t loopan zVch doorbij w4l g voa an gaan vreej heeft dot yrouwf an kinderen onverzorgd achterblijven ets ar aan iaO gebeurt DE CENTRALE RqntirMi 2ft Om Huo ï UIN8C AVONDtN dus ten boek uit Jor eneel s LEESBIBLIOTHEEK MARKT 41 GOUDA itiULSHltUMS Eindiexamen Chr lagere landbouwschool ALLE LEESUNGEN GESLAAGD C aS étcn is het eindexamen gehouden aan de Ohr lagere landbouwschool alaer waaraan 24 leerlingen d geheele klas dee xn n In tegenwoordifbeid van het bq ia voltallige be tiiur leden der commissie v n toeïldit en by na alle ouders der leerlingen werden de leerlingen ondervraagd oVer beifriestingsleer veevoeding zuivefbereidmg boekhouden ccoroinie enz Ailc leerlingen slaagden tê weten voor den len graad J de Boer te Waddmxveen A Hoogendijk te Ouder Wat Waar Wanneer uUe B o ep Een itaB In het dulittr met RoU Wdnkft mix Adint Mandlova Aa iv T g 5 ttur Z Ierciag en Zondag vanaf 130 uur Zomüag 10 M uur Alcazar ScJwuwlmrf Blosfovp Dirsel met WiUy Birgcl en Hilde We sneu Aanvang 3 uur Zate cag en Zunüaif vanat 2 30 uur XkMiiB ZlMater Zeven jaar geluk met Theo Lingen en Hans AI tr AanvaTg 3 uur Zaterdag en Zondag vanaf 2 30 uur Bennie fojer Caoaret programma ir t Accordeonisten en Musette ensemble Aanvang Zatt dag vanaf 4 uur Zondaf vanaf 2 uur 1 Mei 2 uur NleUHc SchèuwIiUTt Klndervoojide ling Vreugd tn ArbtJd t Met It nar CMfehnii rpei ea leVverecnlglng Qffmaa J arlijk che aleemeene vergade JTg ZO DAGSDIE ST OOVTOKEN Bij afweiigheid van den hulwrts zijn van Zaterdagmiddag 3 to ZoodagaVond 12 uur te ptniu eeren de doktbren I de Boer Gou e 115 telefoon 22i3 en C van El Katter ngel 7 telefoon 2S81 APOTHEKfRSDIEVSTll Steed geopend des nachts alléén voor genee irjddtleti Apotheek P Weljer Gouwe 131 kerk a d IJssel W Timmerman te Moordreeht W van Berkel Ie Waddinxvéen A van Erk te Berkenwoude Fr Bos te Zevenhuizen A de Vries te Krimpen a d IJsieL Mar Kruijt te Reeu aijk E Kraan te Haastrecht voor den Sen graat ij Honkotjp te Stolwijk JaC de Hoop fe Bergamhacht T Bos te Zevenhu izen H v d Graaf te Wi Iige Langerak J W Spek te Stolwijk vo M den 3en gj aa3 Ö van Dorp te Bleiswyk V Hoogendoom te Moordjfechf ei Jac Houuding te HiUegersberg T van Eden Petersman te Waddmjiveen W Boer te Haastrecht Jac Teeuwen Ie Bergamiba t W Markus te Jaarsveld D v d Eyk te Nieuwerkerk a d IJtssel Adr Breeduk te Waddinxveen J den Hollander te Zevenhuizen De ecretans de commissie van toezicht ds H S J Kalf overhandigde de diplomas nadat hij m een toespraak de geslaagden had gelukgewenscht De voflTBitter ven het bestuur deheer Hoc enduk feliciteerde namenehet bestuur Eén der leerlingen boodhet hoofd der school den heer C Vink een geschenk aan BESMETTELIJKE ZIEKTEN In de afgeloopen week zijn de volgende gevallen van besmettelijke ziekten aangegevenGouda 7 Haastrecht 1 Lange Ruige Weide 1 Moordrecht 4 Reeuwuk 1 en Waddmxveen 4 diptherie Bodegraven 1 Nieuwcrkerk ad IJïfel 1 Schoonhoven 4 en Sto wyk 1 rood onk Onz e biosco pen ZEVBN JAAR GELim Tbalia Theater Op xeVén Jaar pech volgen even Jaar gei uk dat heeft een oude vrouw Paul Gnebling wi s gemaakt en op tijn beurt n eet deze dit zijn baas Heinz Kersten te doen geloovep nadat hu dien na een even avontuurluke als lachwekkende reis heeft teruggevonden Kort daarop ontmoet Paul eveneens heel toevallig zijn vnend Dr Teismger en dan IS het tno Theo Lingen Wblf Albach Retty en Hani Moscr weer byeen Het betreft een sene dol komische avonturen waarvan vele origineel en vernuftig gevonden zijn De guitige Hannelore Schroth dVaagt mede veel tot de uitbundige vroolijkheid bij die de dwa e belevenissen opwekken Zy brengt bovendien een tikje romantiek in deze klucht waarin Lingen bezoek aan een bank juist tydens een roofoverval en zyn optreden als stierenvechter wel de hoofdmomenten vormen EIN STAP is HET DUISTER Reuinue Bioscoop De hoofdpersoon uit Een stap m heit duister doet meer dan een stap in het onzekere vrat met verbazingwekkend iS als men bedenkt dat hij rich tot taak stelt een aantal misdadigers te ontmaskeren die zooals de loop van het verhaal uitwyst voor niets terugdeinzen Moordaanslag afpersing fabricage van valsche bankbiljetten en ontvoering van onschuldige en minder onschuldige meisjes behooren tot hun meest gewone bezigheden en zoo spreekt het vanzelf dat de noodige spanning en ensatie ont staat bn de ontmaskering van de bende De spanning wordt op den zeer humoristische scènes In deze Ts hische ftlm die m de oorspronkelyke taal wordt vertoond beelden Adina Mandlova en Rolf Wanka de voornaamste figuren uit DIESEU Schouwburt Bioscoop Het schijnt zoo met eiken uitvinder te zyn dat hu niet alleeh veel tegenslag en mislukkingen heeft te overwinnen maar ook te vechten tegen een koud en bard vooroordeel en niet begrypcn Hoe heeft de Dieselmotor zyn weg in de wereld met gevonden en toch hoe moeilyk i het voor den grooten Duitschen ingenieur geweest zyn tnomf te behsJen Daarvan vertelt de GEMEBNTELimK PÜBLICATIK tUCHIMSCHEIlMING De BurgeiAeeater van Gouda maakt t ekend dat de aangekordlgile cur uaavord voor de ze fbe chcrmlilg legen luchtaanvallen vooi loop g worden uitgesteld De itcd uitgegeven vortleringen tot het bijwoiicn dier btjeenkomaten moeten è vervallen worden beschouwd O Burgemeester voompemd Plaatscllik Luchtbeschermingslelder UERA fiiiTi die aan het levenswerk van Rudolf Diesel is gew d een knappe sterke film met hart en karakter die het geloof en de volharding adentt en den geest spreekt van den man die voor zyn vinding streed en d k zij den steun van trouwe vrienden won Willy Birgel speelt fier en overtuigend den befaamden ingenieur Hiide Weissner de toegewyde echtgenooti en verder geven Paul Wegener ei Josef Sieber sterke figuren Gerhardl Lamprecht regisseerde deze inposante rolprent S v d Kraats PAASCHCOLtECTE Een op de Paaserhdagen m de Ned Heirvonmde Kerktmi gchoudai collecte uitgaande van de synode oor de by zomdejre nooden m dezen tyd heeft te dezer Btede ƒ M85 65 opgebracht waarmede de aanslag m oversdln edcn die voor Gouda was vastgesteld op ƒ 3610 Bij preditaiinten kwamen twee giften van f 100 m Voor de diaconie werd een gift van ƒ lOft ontvangen Burgerlüke Stand Oeberen April Cathartna Margrietha Henristtedr van J M v Ollt eh H A C v BalgoUenLethmaetstraat 3S Allda Maria dr vanN Prinsenberg en O M VerblJ R v Catsweg 210 April Arle Hendflk m van J den Oaen J Theelngh Wielfwaalstr Hendrlna H C de Korte Dhljnkris ll elthXr 13 Dirk UI van A LoriuB en J P Rauws tjiteellaan 96 Johannes Ai drles tn van J de Jong en J V Draanen Vrbuwensteeg n L mbcrdina Cornelia Maria dr van J H M Doeleman en T P Rl M Verkerk Graat Florisweg ia 30 April Jan Hendr1 t zn van M C Voien C Vermeulen Roerflompstr 97 JohannaMarls Catharina dr v n A Faalj eti C Mvan EIJk de Lange v VUngaardenttr I Ondeftr uwd April J Hofstede en S J C SIbat Aprtl n J V Brederode en A deWeeger J B en Ouden en L A VerstoepJj M de Bnijn en A H tr d Heuvel F A deJong en C M Blokland Z A v DuIJvenbodeh en P A Vonk H Scheepsbouwer enE v Leest J A v Heel en M A Marees G C Creemers en E K v Karteren Overleden 29 April Josira Hendnca Brem wed van D v Oudshoorn 78 j Predikbeurten Z0KPA8 I mtt N l Bervormde Gemeente Sint Jarskerk 10 15 uur ds C LIrtnga 3 uui dr M U A V d Valk van Rotterdam Hlllegersberf Westerkerk 10 uur ds H Bljken Gzn a utir ds F W c Verbeul Ver van Vrjz Hervormdeu 10 30 uur mevr da T E J Schollen v I tiraon van Vooi burg Ver CalvIJn 10 uur ds A Medera van Utrecht BemoiKtr Kerk 10 30 uuf ds L B Hout£abt £ van Doidieclit Lutheii che Keik 10 uur dt J J Simon Oud Kathollekc Kerk 10 ja en uur pastoor a P Olskcs Geref Kerk IB uur d J P C ten Brink 5 uui ds W J Smidt van Waddinxveen Cefef Gemeerte lOenSuur ds A de Blcis Chr Geref Ocmeenle 19 en i uur Lee dlenst Ned Geref jenit nte 10 en 5 uur ds Joh van Weiien Wotnsdag 7 30 uur da Joh van Welrrn Vilje Evangelie h Gemeente 10 30 en 5 30 UUI d U C Leep Donderdag 7 30 uur IjbeMerlng en bidstond Nrd Geloofsgemeenschap Het Leger des lli 10 uur Helllglng idlsn t uur eiloicing idiensf Leidster J v d Veen nderdag 7 30 uur Heiligingsdieobt leidster v d Veen IIEDIKBEURTEN VOOR ZONDAG leriambaeht Ned Herv Krik 10 uur ds Ewoldl 7 uur cand Ewoldt an Charlois Geref Kerk 10 en 6 uur ds Terhaak Uitretrfden n Ned Herv Kerk 10 en 7 uurLeesdjon t Boskoop Ned Herv Kerk 9 30 en 6 uur as Jacobv Geref Kerk 10 en 5 ur V d Stoel Chf Geref Kerk 10 en uur prof Geels van Apeldoorn Rem Kerk 10 uur d = Zuurdeeg Geröf Gem 10 en 6 uur Leesdjenst Gonderak Ned Herv Kerk 10 en 7 uur d Van Vliet Haastrecht Ned Herv Ketk 10 30 uur ds De Voogd V d Straaten Ned Herv Geief Evang 10 uur ds Kalf van Gouda 7 uur evang Be Pater CJeref Kerk 10 30 en 7 uur dh Erdmann MberkapeHc Ned Herv Ke k 10 en 6 30 uur ds Verkerk Geref Gcm 10 30 en 3 uur ds Hofman Moordrecht Ned Herv Kerk l ï uur ds De Lint van Sluipwljk Ce ef Kerk 10 en O uur ds Kalkman Herv Geief Evang 10 en 7 uur de heer Okkerse NIeuwerkerk a d MsMl Ned Herv Kerk 10 en fl uur ds Vollewelder Geref Kerk 10 en g uur ds Rtjksen Gerei Gem 10 en 5 uur Leesdienaf Oudewater Ned Herv Kerk 10 en 0 30 uur ds Steenbeek Geref Kerk 10 fn 7 uur ds Visser ReenwIJk Ned Herv Kerk ReeuwiJk 10 en 7 uur ds Roelof sen Ned Herv Kerk SluipwtJk 10 en t 30 uur ds t Lint Geref Kerk 10 en JO uur ds Warmenhoven Stolwtjk Ned Herv Kerk 10 30 uur ds Kanis Evangelisatie 10 en 7 30 uur de heer Luitje van Oegstgeest Waddinxveen Ned Herv Kerk 10 en 6 30 uur ds Vroegindeweij v m Doopsbediening Geref Kerk 10 uur ds Smidt 6 uurDienst Chr Agesch Gem 10 en S 30 uurdl V d Kraats Wet en Evangelie InRem Kerk 9 30 uur ds v Hansel v nUtrecht Chr Afgesch Gem in RemKerk Dinsdag 7 uur ds De Rover vanVlaardinsen Itrocta C gjj Umtlum tmmeljt om 4 ak de muowh Ug uidera j liia find m gtbMien n j t tmtpUttl voetiui j Jij n imaak J fr fok 2 Iwdb JLIG PRODUCTEN ge vit all te$t de y oedim OFFICIEELE MEDEDFUiNfiSr T0FWIJ71NGEN AARD APPFlèib Hande aren In aardappfle dtwwij bonnen Aifcemeen 325 Uln K logram é appelen van i m 7 Mei as bu öe p lijke Dlstnbutlethensten m t levtrmT verkrijging van toewijzingen bt moeten tezan en met de normil airdw bonnen otd n ingeteveid m i ogtn niet met de A bonnen vfor a ciappe het7eitde opplakvel voorltoiwen Alle bon Altemeen 5sj dienen lr e t tl t iJoS de Dl tributieriien len reine n 1 van ji v 14 Mei geen retitiintbonncn mee aan ai VFRIl NGING l EWUZISf t boxj In afvujk ng van hetgeen dfzfp tim gepubltceert is d geldigheid u ur vbq t toewijzingen Ier verkrijgirg ai boter kJ van de vprvaldatu n luidt van 8 Aprl i b 31 Mei 1M2 veiJengd t m 31 Mei aa qJ BOTFR OP MARGARINETOnvIJZiNeij Met Ingang van 1 Mei e en mariui toewijzirgen bet alve op het koopen vumargarine rundvet en bak en braadvet recht op het koopen van boter i INLEVERING VERSNAPERINOENBONKU Detaillisten dienen de bonnen Vermipe ringen 13 Veranapermgen H tn snaperlngen 15 waarvan d geldigheidui is verlengd t m l Met a tezamen Taet i bonnen Vc ranapermgen 17 Veraute ringen 18 en Ver napenrser l 3 t m 7 Mei bij de Plaatselijke Oisthtatti diensten in te leveren Alle horren Vo gnaperJngen 15 VersnapSeringen u n Vennaperingcn 19 moeten in dit t ingeleverd worden de Difcti butiedloiin nemen na 7 Mei geen restanibonnen mw ZEEP VOOB KAJ PERS Met Ingang van 1 Mei woidt bij öe snstrekking an rantsoenbonren voor eenbeUi zeep wa chpoeder en scheerzeep aan kipper rekening gehouden met het aart 1 huDaitbedienden dat sedert 1 Noven ber 1941 iwarbeid in het buitenland la aanfrewcun Dipatrpona moeten tegelqk met hun anvTifieen verklarir g overlcgppn welke beMdaantal bedienden vermeldt m De voortr elijicè smaak Caié Biljard Dicky voorheen Scheveningen Markt 54 Zaterdag en Zondag het Accordeon Duo de twee Loja s koffie surrogaat viadi it t oorzaak in d apccjak wijze van branden die vroeger ook voor de beate tcoffieaoortcn werd toegepast Vandaar dat FAMA ino in trek Is DOUWE EGBERTS met zang van Mona Solm iKOFFIE SURROGAAT De K I E I N T J E rubriek l ordt OFtenomen OUudifi Douderdafs en Zeterdsil Tsriet Betrekking advertenties 1 H woorden O 22 elke woorden meer O 09 Andere advertenties 1 12 oorden r O 2S elke 4 woorden meer 0 10 alles biJ vooruitbetaling Advertenties onder nummer aan net bureau 10 cent verhooging BewUsnummera 9 cent extra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd prievea kuBfiea werden afgehaald eiken werkdag vao 8 iJO uur Zaterdag aueen van 12 M uur Stoamgoederen worden nog aang a erd Verigoederen worden wel aangenomen naar kunnen veer nnk tor lr hiel meer Hrelevenl venlen StoomerlJ en Ververij Firma J P M U L Kerte Tiendeweg 4 Ooudla Tel 3267 Na e uu r 33 4 MEUBELVEiLING Deurwaarder B J N AKKERSDIJK t Gouda zal op Mwlaf 4 Mei BJk voxriii balt ttca in caal JCnBUmln van de voormalige sodet it Ons Genoegen aan de Bodekade te Oouda publiek i contant verkoopen MEUBILAIRE en HUISHOUDELIJKE GOEDEREN WM roDdledereo bankstel buffetten katten tafels stoelen IxBj nten kachels spiegelt schilderijen las en aardewerk ma ent Kijkd a I Maandag van 3 S uur worden nog aangenomen tfl v or Pbtkatareii B aa averd Lekker van smaak en voedzaam bovendien t G K Siroopwofelen tiei vreugde geven wij kennis dat onze lieve Ouders en Groot ouders ff DE VOS en C B DE VOS Matze op 7 Mei hun 25 arige echtvereetmging hopen te herdenken Hun dankbare kin dcrtn TRFfS VREkKE de Vos B VHEEKE en kind TO TONI BLP RIE H Mis van dankbaarheid Zondag 9 Mei half U In de Parochiekerk V d H Jozef Gouda Waddinxveen Bloemenddalscheweg 58 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wy onzen oprechten dank aan de Directie en Personeel van de Fa van der Want en Barï as voor d blyken van deelneming ontvangen by de ziekte en hel overlijden van onzen lieven Zoon en Broeder GERARD Uit aller naam P vanmeijï ren en Echtgenoot Moordrecht Mei 1943 DANKBETUIGING MO HH Doktoren Directrice en verplegend personeel van de Wijkverpleging te Gouda alsmede aan onzen huisarts Dr J D van Wettendorp voor de medische en liefdevolle behandeling tijdens de ziekte ea bij het overlijden van omen lieven Zoon en Broeder GERARD Uit aller naam P VANMEIJEREN en Ecbtgenoote Moordrecht Mei 1943 Mevr W VOS Stockmann Turfmarkt 122 Oouda vraagt oor direct een flinke lelfttandige OABDItNtTBODe I NOODHULP Hoog loon Zondag vrij N6EI tl kosp 8frii ii Aanbiedingen W Abraham Weteringkade lOOi D aag Tel 723005 ANTO COOPS DROGIST Wi d$traat 31 tuin en gozonmest komerpiontenmesl Direct gevraagd Jongedame voor kantoor in Gouda Eigenhandig geschreven brieven no G 2883 bur van dil blad In rijwiel en molorreparatie inrichting voor direct ge EEN FUNKE JONGEN ter opleiding Ruwiel en Motorhuis GOUWE L VAN OEL Gouwe 81 Zoo spoedig mogelijk gevraagd Mannelijk of Vrouwelijk aankomend Kantoèèediende bekend met boekhouden en typen SoUlcitatte m opgave van leeftijd en verlangd salaris aan Kaashandel voorheen H GOEBEL en Co Noordstraat 13 Bodegraven Een Meisje gevraagd van 8 30 Jot 4 wxr dat zelfstandig kam werken PUNT Turfmarkt I4a Tl klop Btïrugil ORGEl in goeden staat A VAN LEEUWEN 2e Schoolstraat t Oouda Nette Hejr vraagt voor direct een gemeub of ongemeub Zit Slaapkamer met deg pension eventueel met huiselijk verkeer Brieven mei volledige inlichtingen en prijs no O 2897 bur v d bl Vanaf heden xuIIen de BIOSCOPEN ZATERDAGS en ZONDAGS 2 VOORSTEUINGEN geven aanvang 2 30 en 5 uur Werkdagen één Vooratelling aanvang 5 uur Ochtendvoorstelling REUNIE Zondags 10 30 uur SCHOUWBURG BlOSCOOf REUNIE BIOSCOOP THALIA BIOSCOOP Wij ondergeteekenden ConuniHsris cn van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappu gevestigd te Amsterdam onder Directie der Firma de Jong Co hebben het genoegen aan alle daarbij t elanghebt enden te berichten dat heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording van de geljouden Administratie over het jaar 1942 welke door ons m orde tjevonden zijnde met onze goedkeuring is bekrachtigd Wij ontvingen daarbij m tegenwoordigheid van onderscheiden Hecren Correspondenten en Deelgenboten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons bij vernieuwing van Mpirenbloei en welstand overtuigenAmsterdam 30 April 1943 I F M L Baron VAN GEEN Mr H TH t JACOB l Jhr Mr Dr J D H DE BEAUFORT i Jhr Mr P J M v NISPEN TOT SEVENAER Per IMei Autodiensten J van der Meer Gouda Rotterdam Den Haag irerplaatst van FLUWEFLENSINQEL 41 naar Bodahult Van iw Maar NIEUWE MARKT 27 voorheen Garage Centraal Van Loon TELEFOON BLI Fr S733 bij geen gehoor 2100 r STOOMEN = z HERNIEUWEN van HeerencQstuums Mantels Regenjassen Japonnen enz DE PELIKAAN DOET HET TÓCH BETER StÓoMERIJ en VlRVIRIi GOUDA vanaf 1907 Tel 30 ó Kantoon Amerika 21 an 307Ö bij de Karnemelksloot Goederen worden ook aang nonian door mag De Kluw Ooithoven 14 Tel 2733 BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 4ó NIEUWE MARKT 25 Èrtnpt U Itdtge la Jben of óooxtn mttf Hockeyatlek en ballen ter overname gevraagd V d Pavoordt U Tiendeweg 10 Twee Dames zoeken een Zit Slaapkamer met pension alleen middagmaal Br no TIB3 bur v d blad Zeilgeielscbap getocht R K Jongeman 25 j zoekt voor 1 of 2 wekerf in Juni of Juli sportief zeilgezelschap 1 heer 2 dames ongev denzelfden leeftijd Boot en weekendhuisje a d Westeinderplassen Br no 7784 bur van dit blad Kleine zeilboot te koop gevr Br met opgave van type prijs eng aan P J op den Camp Burgvlietkade 51 Te huur gevraagd door jonggehuwden woonhuis of gedeelte van woonhuis m vrije of gebr V keuken Netten stand Br np 7786 bur V d blad Te koop gevraagd liet klein hondje liefst ras Br no 7787 bur van dit blad Te huur gevraagd gedeelte van boerderO Br met opgaaf van huurprijs onder no 7762 bur v d blad HUWELIJK Sticcesvollebemiddelitig v alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned Inlicht schrift en mond Bur Holland Admiralsogr 219 Amsterdam W Boekbindery D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betereadres voor inbinden van allesoorten boeken jp rgangenen muziek VERKOOPBVIS Doelestraat 2t Telef 3308 Inen verkoop van antiekeen moderne meubilaire goederen verrekijkers microtcopen enz Te koop bakflete ƒ 125 Van Leeuvren Weth Venteweg H 9 Mevr JEijkraan vraagt een 2e MEISJE van 8 5 uur Westhaven 3 Brengt uw oude zinken em mers teilen waschketelt bii Uierhandel P ROND Pu T Zeitgestraat Oouda Ze worden weer alt nieuw RepaAtiet aan alle loorten sfieelgoetL SPEELOOEODOKTKlt Zeugeitraat 86 UW DRUKWERK IS GOED als IMHOLZ het doet Walestraat no 3 Gouda M KOOLWIJK etselaar schoorsteenvegerwitter Zwarteweg 3 Ie Goudsche Kunststoppage IJssellaan 84 herstelt alle schede aan Uw kleeding zooals mot brand enz Spoedordeeis binnen 24 uur FRANSCH Conversatie opl examens H VONAU Fluw Singel 33 Te koop gevraagd defecte electr ttr kQzera Jan Spe De Loodgieter Walestraat 12 WONINGRUIL Ruime woning of bovenwoning gezocht a ongeveer ƒ 8 p w in centr of Singels desgew te ruiltei voor woning in centr è ong f i p w Br onder no 7799 bur van dit blad Antiek porcelein lUsIjes enz worden keurig gerejjareerd en bijgewerkt door DE BEELDENDOKTER Keizerstraat 64 Gouda Te koop BRUINE VOS zgan ƒ 150 Te bevragen Meijer Markt 07 ben s avonds na 6 uur Juffrouw vraagt gemeub tittlaapkamer of tlaapkamer tje met toebeh an Zaterdagsavonds tot s Maandagsmorgens Br aan boekhandel C Vennik Turfmarkt 88a TE KOOP 11 jongensfiets ƒ 25 Van Ham Groenendaal Net RJK Meisje gevraagd voor heele of halve dagen H C Oosterbeek Turfmarkt 72 Muziek Stemming Sfeer Bloemkoolpl en spitskoolpl slapl roode koolpl tuin boonpl en peulplanten P Romiin Platteweg ReenW jk tegenover de jachtwerf of Heerensttaat 101 Gouda Op den tuin aahwezig van 8 tot 12 en van 2 tot O uur Conrantenbezorger gevraagd stad Aanm na 7 uur Karnemelksloot 76 Gouda Te koop een koffergramofoon n et platen ƒ 50 eikenkast pAthefoon met platen ƒ 25 glazenkast met tafel f 25 iwee electr kacheltjes ƒ 15 en ƒ 17 50 en een hondenmand ƒ 4 G van Essen ReeuwQkschebrug E 13 TB KOOP d br suède jasje met leeren kraag maat 4042 ƒ 25 Mej Hoetieek Sopjjia V d Goudestraat 46 Maandag na 6 uur 2 X bellen TE KOOP luxe klokje ƒ 11 hondenmand stoelmodel ƒ 8 Post Kruidenierstraat i Jong ambtenaar zoekt ge meubileerde zitslaapkamer eventueel met pension Van Vliet K Tiendetveg 10 FLINK MEISJE gevraagd voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Hoog loon Adres Mevr v d BENT Graaf Florisweg 101 Te ruilen bruine jongensmolières maat 38 voor maat 40 of meisjesschoenen maat 33 Schouten Zeugestraat 58 Te koog pr damesschoenen mt 37 Ml zwaft hak 10 Schouten Zcugestraat 58 Gevraagd een dagdienstbode Flink loon en Zondags vrij Groenendaal 58 TE KOOP GEVRAAGD een in goeden staat zijnde kinderwagen Fr br aan P Ipen burg Oranjestraat no 7 Schoonhoven Verloren fcniin glac rechter heerenhandschoen Tegen bel terug te bezorgen Bodegraafsche Straatweg 77 Hnlp gevraagd voor de morgenuren liefst vaTL ir tet WA uur Mewr al Graaf Florisweg 88 Goud Te koop voor ƒ 10 1 paar zw rt zijden damesschoenen hooge hak maat i itgan V d Putte Krugerlaan 13 Te koop 1 pr v oetbalscho nen maat S3 ƒ 4 1 brandlamp 12 50 1 gebonden jangang Eigenhaard ƒ 350 Vermeij IJssellaan 201 Te koop aangeboden 1 proM ORGEL met ingeb organola 600Prins Turfsingel Te huur gem tlaapkso voor net persoon of echlp z kinderen met pension Turfsingel 9 Gevraagd per 1 Jul pension Brieven Ktfiin Noordhoek Hegtstrajr2 i Enschede TE KOOE witte hoedde De Wit Pe Serstraat 1 TE KOOP FOXTEÏiS 7 wel oud ƒ 3 ilessepiantsoen 3 Goutia jija Gevraagd va i particulln eenige meubelen naaimacU ne plano en moderne H dcrwagen Spoed gcwcnsd A HUysmans Bergweg 145 Rotterdam Gevraagd e fen werkster vwt een of meer keer pet we en een meisje voor dagen Tekens gevraagd e huisnaaistar Mevr Scj uursma Krugolaan 53 If wil rtiile Wie een P schoentjes m 18 voor ni of te kiiop gevraagd scsow tjes maat 10 W de Bn Lage Gouwe 108 il een paar jöni vo Wie schocrifen m 35 ruilen m 37 J Uithol Robaarsteeg 18 jéNGEN GEVRAAOD voor den tuin i Fa Luijcrink Kleiw ejjj Ntt MUSJE GEVIlAGll Luijcrink Kleiweg 38 G VRAAGD een wêSj oote maat en 1 P uM afchoenen m 30 31 J ooge v d taan t 01 Reeuwijk DROGE ZOLDER t voor opslagruimte Adres WijdstraatJO G Te koop lichte m ifty 80 cm lang 12 50 gj gasstel ƒ 5 spiege 150 cm ƒ 15 gesal IJ met kap 2m ƒ 750 KemP Heerenstraat 14J