Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1943

5 Mei 1943 ÜDSCHE COUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN atP 1 Il I Pijlt 5 cent p er nunynó 82 te Jaar£an No 31233 CbctNdwld r Tirm atnt ttn Marki 31 Telifooo J749 ftiattfin HIKKiNG over de aanmelding van vroegere studeerenden i par 4 ée erordeninj Ut bescbermtac der orde IMI beacUk i M SlfHitia Rükseooniiuaaarla r het bezette Neder IwImI aftekomlltde prtJUe anareeht voor het geheele bezette ied f Irt lol handhaving van de openb ire orde ea veiligheid luke penvaea d e in bet stndieiaar 1M2 U een Nederlandache JSiS bi e chool bezocht en bun atiidle nog ni t volgena het leerplan Si Lobben moeten ieh met uitzondering van de onder 1 genoemde tu J M 6 Mei IM3 tKaachen 1 e 1 uur voor de ioi4 hakeling bii den 5Ürtmflden bd de volgena de plaata van bnn verblijf bevoegd zdnde l B der S und Polizeizicheningabereicbe en wel voor het rolfael ireich umi W Arnhem reat Roral Jan BlaDenciiwid 1 Si in Hengelo reat ilarerkade Cnschedeaelie traat 1 SJm Friesland en Ilrenthe in Groningen reaL Harmonie KQk la t iaMr 5 ï ia Maaatricht Kweekachool Toogenchowec 5 U Kii i lo Den Haag Nieuwe Froderikiiazeme AlkemadeUaa fLnriUnd n Amaterdam Koloniaal Inatitunt S Srabant en Zeeland ia Tilburg WOlem U la utreeiit Se rp at 4n Kazeme Kaserae 11 De W aanmelding Tolcoaa l verplichte peraoncB mo tea by de a aam aldl ag asbewy toonen Bovendien m ten warden medegebracht atamicutrt Milflfnkaart en aanwezige arbeidapapieren alamede mendkoat Ja moetta gewone burgorkleoding by zich hebben ZU moeten daagache en t luMte kleedtog Wollen dakena ondergoed en werfcacboelael meebrengen De SJkS basaiie mag den Inhoud van twea handkofrert niet te boven gaan UI M iMÜof onder I en lé gelden niet ten aanzien van studeereilden die vóórM fia kracht worden van deze beachikking een verklaring overeenkomstig ir t Ier verordening nr Zg 1943 tot verzekering der orde aaiAniversiteiten of Ireiefclilen hebben afgelegd en In bet bezit zyn van de beveatiglng door unlverdtll of boAreorhool van het afgeven vaa deze verklaring IV n Wie In ilrljd met de bepalingen van deze beachikking handelt of ze Iraolit kuldalken wie in het bUzonder de verplichting tot aanmelding niet nakomt tlvieopiellelUk of door nalatigheid onware medcdeelingeii doet wordt gestraft tl lertntenla en boete tot onbeperkte hoogto of met een dezer straften voorDorer lel voUrna andere bepalingen een atrengere atraf bedreigd is Voor aansilchtera medeplichtigen en helpers geldt de elfde straf als voor ta didcr lelf Il Mialregelen van de Sicherheitspollzei In het byzonder overbrenging naarita ilrsfwrrkksmp biyven voorbehouden II Z4 die het ouderldke gezag of de voogdU over de onder 1 genoemde perMoa ultoefrnen zyn mede verantwoordelijk voor het verplichte verschUnen IHtf penonen Tegen en blOven maatregelen der Sicherheitspollzei voorbehoujea oak wanneer zy niet strafbaar zOn volgens het nder 1 en 2 bepaalde Doe beschikking wordt doikr haar afkondiging van kracht Der hSbere SS und Polizelfiihrer helm Rrichskommlsaar flir die beselzten Nlederlindischen Teblele RAUTER SS Qrnppenfiihrer und Genera ieutnant tal y ebt Oopig behand l f en eisjT 1 5 è IJl Ooiida BMII M 14 1772 223 2971 28 f 3411 Jiei 1841 4211 4488 48 3 4911 5201 5403 1782 1D 8200 84M 8721 7021 73 7813 1999 hJ43 8828 Jl2a 0878 10100 10449 lO lf 11119 IIJM 11747 12028 12274 IJUI IJ017 13478 13821 14040 14JI9 14144 H184 1 228 J0I3 11880 18177 18817 17010 17430 17705 18087 t83IO 18809 1901 14180 19574 200 20409 201 8 3V802 21022 21243 21003 2ie7f I1HI iin 2JII 2108 27m j4ro JH2l I l I 4 110 11 IJ 8 Itl KU H i t H1I U Kiin 7 III 7lt H 71 I Hl U lil U IMJHJ üö 7 11 100116 10 Hit O J 10 01 J IIIO l 14 11 111 KI Mill S Ut SJ 0 Wil4 II 14 i6 non 2 I 1442 m I37 J6 HOW 10 14 017 tl 14 il 17 14 J 12 Ij 1 24 II II IH 15084 ti7 IfllJI J4 1 14 l 011 JO 174JI 02 1770IJ 24 180 8 OJ IHJI 7 18818 1 IB m 81 IVt8 UA l 18l IIV 20042 11 20181 41 20 188 20 II 1 20ttól 23 2I2J2 m 21122 51 21888 mioloeien ijen Te Adn raat 68 Go DERWAGES 25 s Avon veld Bock bruine W kirnl woÜ elman K TOOT dioï 7 J e of plot f mere vK 871 bur V rno i httttttahd WITSCU WEERMACHTSBBRICHT HARDE AFWEER GEVECHTEN AAN DE KOEBAN Mateur ontruimd Het opperbevel der Duitsche weer acht maakt dd 4 Mei bekend De viiand heeft de zware aanvallen f liet Koeban bruggelioafd voortgezet M r ook gisteren geen successen MooeB bereiken De harde fweerg Ktkten duren voort Aaa de rest iiiRhet Oostelijke front de dag rustig verloopen ware artillerie van het leger heeft succes voor den oorlog beUngnjke UUaties m Leningiad beschoten u kat front van Tiinis hebben geen Crijke gevechbhalidelineen plaats Pwnden Binnen het bestek van sywwüsche bewegingen betrokken tfoeiicn in den Noordelgken 1 I het eei9t ongemerkt voor den JWd nieuwe gunstige ktellingen lufi Mateur na ver Wj van de voor den oorlog be ym iostaiutles zonder strijd aan vijand overselaten iW V overdag van Bntóche i 8erf maties op de kusten van de li eliJl e gebieden werden IJ iwodelijke vliegtuigen waaronder j eiiwerpeis neergeschoten eigen jagers gingen tijdens lucht weaiten verloren OeVECflTFN OM HtT KObBANBRUGGEHOOFD iBoiiul vierdaagsclien rjawroken stormloop d r bolsjeoJ op de Duitsche stellingen t n J TO van Krymskaja heeft de DuitZ aar het D N B verneemt wmaties teruggetrokken op de £ vereterkte verfledjgingsi Vlak ten Westen van Kryms n ïa U vuand m de ochtenduren un vL opnieuw met sterken KhSfa ® vUagtuigen de wumgen aanviel vond hy deze fenri f ooor de achterhoede die iS Pugtrok naar de nieuwe deM y vemieimir ts fl militaire installaties ïj j overliet oivtdaan v n den en oorloffstuiif O l 0 VAN MATED i KnJi B rl a meldt SL Ï ml Tuncsiè M en S ï ra lt verloop i iiad ÜKzW Uaa rtrel der DirtUche 5 r u Mpfn v n de pil 52f W oen breed vlakte uZy Wntr rt tlükkmgiiiwge llkheden 1 bïïfl li len uitermate ge Iniï M fch DuiUcher B ÏWf a n Ml n hebBen cS JWv mJ ï meWl d t e Sw S V r Statm In Ier Pollzel ITAIJAANSCB H EERMACHTSBFRICHT Hel ItaJiaansche w eer mach U be richt van 4 Mei luidt In hel Noorde ijke gebied van Tunis ontruimden de astioepeti de plaata Ma eut Aan de rest van het front ongedurige actie der artillerie tn levendige geveclitsactie van voortui tgeschoven afdeehngen Aanvoer centra van den vijand weiden Ln nachtelUIce aanvallen door formaties van on e luchtmacht bestookt Een onzer corvetten onder bevel van oor vetten kapitein Alberto Ceccacci uit Ancona heeft een vijandelijke duikboot m den grond geboord De commandant vijf officiLien4en 41 leden der bemannmg werden gevangen genomen HET rONFLICT TUSSCHFN MOSKOU £ N DE POLFN Routpr rreldt uit Moskou betreffende conflict tubschen de Sovjet regeering en Poolsche emigrantencotrmfsbie dat streVen van de Bntsche legeering naar een uitweg uit de huidige n oeilijkheden in Moakou 7eer op pr s wordt gesteld Naar reeds duidelUk te verstaan is gegeven kan geen vordering gemaakt worden wanneer ide Poolsche ewnigrantenoiganlsatie met p radicalL wijze aldu gereorgani eeid wordt dat daarin van goeden wil bezielde personen worden opgenpmen die in staat 7ijn den toestand op leaiijttische wijze te beooideelen De leider der Pool eiTe uituijkel ngen ln Londen SikorskI eft door middel van den Britschen opim een verklaring verspreid waai n liU lyïar de Bntsche berichtenüienat meldt zegt iÖat de onverzoenlijke houding van rijn aanhangers jegens de DuitjChers ondanks uuitsche ontiiuIUngpn over de tware tiagedie der Poolsche officieien bij Smoltn k De GauIIe heeft zich bereid verklaard tei stond naar Algiers te verttekken en onderhandelingen te voeren met generaal Giraud De Fithrer ontving den leider v i Hen onaOiankemiten itaat Kroatië dr Ante Panelilsj ln zijn Hoofdlcwartler en aerde met den Poflawnik besprekingen over den politieken en mjlitalKn toestaM rim dea gemrenschappelUlien Itrijd der Aimogendheden tegen het boblewisme en de AngloAmariltaauwh ykltacratieSn De Führer mH zun gast achter hen de ItUksmlnlster van amtenlaadashe Zaken van Blbbenlron sn d KratHaehe ininlatnr van Bultenlandache aottoann Stapt UNIT AS CONTRA BANCOR Uit de wereld van dollar en sterling Vlutas conto a Bancor Wie a leest ïil ongetwyXeld aJeveersH aan ee i voetbalwadetn d ót een soturtgelijke sportprestatie denken De betóeken ran den aohter d se meuw begrippen stekendien atirij i gaai echter veel en v el verder wordi njmelijk n r meniee ook tromvens al weet de sedert kort weer tussohen © Und n Je V Staten opgelaaKie strijd betneffcnde de hege ianie over de wre elU vaüttta mee ajnigeduid Reeds tiham w rken beide lamden haad om zich na dan oorlog de opperheeirsoh appij op het gebied van het geldwezen te ver sohaffen Dat Ameink hier m het voor doel a met een bezit v n vier vu die van de weiiekiigotKlvoorraad terwyil iAgetand vrijwel goudkios is geworden v 4t niet te looohenien Daarrentegen is h t Bngplsche vanutapten bet z g plankiiPd Keynes deae professor ts voorail bökend om zij a t e tegen de economiaohe wanoonstcuctie die het tractaait vam Versailles vonmdie en o n tal van andera ge ilii iften oveir de ontwikkeling van het intermationikle geldwezen veel serieuiser en veel Constructiever ar 13 veel meer moeite aan besteed om iets goeds van te maken dan m het geval van het Amenkaansctie plïui van Harry Whit Gioote praotlsohe beteekenii valt inbusschen aan beide plannen nog n et toe te kenner d ar zoowel de Engelsoha als de Amerikaansche regecnng er steeds dien niadiiTik op legt dut de i espectievelijke plannen niet door haar gezaig gedekt worden doch sIcAts Moorloopig ri n Br kan over gediscu sicerd worden Kn als de voorteikenen met bedriegeii dan za l suliks ook langdradig gpstihieden Moigenthau de Amerikaait che miniiler van Financial heeft namelijik een weireléialutaoon tranitie byeenge epen voor de tweede helft van Mei waarop niet minder din vier en dertig stalen ztin uit noodigd om hun lioht over dw Intusschen heeft het toch ook voor Nedeiland en voor Europa zijn nut om 7ijr giedachten eens te laten gaan over den Kampf um dem IdTien Kugeln Zoowel het Engelsohe als het Am rikaanstlhe plan wil een nieuwe inter naiiun le veirekeningseenjieiid voor het betalingsv rlteer invoeien dfle Keynes B ncor en White Unitas noen t Deae zt llen echter niet de valuta der deelaemend ianden vervangen Oe Unitas houdt n siuw verband met iMt oiKl IS daarin te allen tijde inwissalbaar en omgekeeiid De goudinhoud wordt vam den begmne af nauwkeitrig l ep ald zij zal overeenikomen met de huidige goudinhoud lan tien dollar welke gelyk zullen staan met vijftig shillmg De valuta s vam andere landen zullen zïdh diaarbij moeten aanpassen Niet alzoo de Banoor Dit wordit eigenlijk niets andiers dian een nieuwe valuta eenheid waaiin de inteina tional saldi van de veiischiltende lan dein bij een clearing bink afgeiokend zullen worden De veihouding vvaarin de Barux tot de valuta der verschil lende landen aal staan zal nader wolden bepaald Heit stireven is slechte stabilisatie niet alleen van de ondw lirge wisselkoeiisvenhoudingen dwoh o ik van de teinnenlani jrehe conjunctuuir Als zpodlainig is het pten Kejnes veel ruimer dodh ook veel mgriipender van opzet dian het plan White Key nes stelt ook veel straffere nuaaliregelen voor om het internationale goede en verkeer h t pujsniveau de productie de orediet en kapitaalstroom etc m evenwicht te houden Het is duidelyk didt ziin systeem er op gciriclht is om Engeland zoo mogeliik althans een giroot deel van zijn voorooiflogsche su prematie m het mtemationale goedaren en geldivenkeer te doen behouden en wei in hoofdzaak zoinder goud want dat heeft Emgeland ook met nieer De landen met den grootslen internationalen handel zullen dan by de op te nichten clearingbamk de eerste riool spelen Het bestuur hiervan zou men evenigoed een rotematiOinaletw oonjunctuurrdiad kunnen noemen De auliomatisdie functie due de gouden standaard vroeger had zaï door deze bank vrorden overgenomen De landen welke bij deze bank zyn aamgesloten kiiu n voor zoover zü haair betalingen aan anitere landen met op de tot nu toe gebrutkelyke wyBe willen of kunnen afdoen een rekening m Banoor m at een bepaald saldo afhankelyik van het volume n den buitenlandectien handel of van andere diaartoe dienstige maatsta cn van elk der afzonderlijke landen Teneinde die moeilykhcid van een eventueel groeiend cleartngtegoed of cleaitiingsehu d by de clejnngbank t ondervangen beveelt Keynes het vol gende an Daar de intematioivale eoederenruü zoo spoedig mogelylk op een zoo hoog mogelijk peil dient te woipden gebracht en dje vorming van debet en crediitsaldi resp benecten en boven het ii as tas ilidio ongowenscibt moeten worden geaaht zal het niet zyn toegestaan dat teniden met een p mainent exportoveroohat een steeds grooter wordend saldo by 4e clearmgbank aanhoudien Indiien hef saiidio een Vier de meer bedraaigt daCi het basissaldo moet een vergoeding van één procent aan de cleaiiineibainik worden betaald welk percentage voor saldi weuke de helft meer irttmakoi d n het basissaldo tot 2 ftygt Blijft mtHentm het oredirtsaklo de helft grootar t n toege tatin dian fcan h t betrokken land verphcbt ivoirden tot revsliorisalM van de valuta en ojihiefrin re p vaB mg van tnvxMrret ten en madnt belemneren le be al i gc i waanioor de kivoer De eerste tm f racnitee an de Nedeilandsche Land cht is tn de kazerne aangekomen om da militaire opleiding t ontvan en CNFMeyerI wordt eesllimiileerd en een evemwicht m den goeriterèniruH wwnd t beoogd Het ligt voor de han i dat aam den anderen kant de betrokken landien ook een eventuieele cleariii gsohuld niet zonder meer kunnen laten aangroeien Ook hieirtegen wU Keynes optreden door laniden weUoer schuld aan de cledinnguni gedurende twee jaren meer dan een kwart van het basissaldo bedraagt het re t te geven automatisch tot devaluatie van hum valuta met 5 dVer te gaan Modht de e maatregel niet voldoende blyiken om de betalingsbalans m evenwicht te brengen dian mag het betrokken land slechts meit uitdiiukkelijke toestemmmg van het bestuur der clearingbank var dere maatregelen nemen om mterna tionale verstoringen m de betalings balansen en terugktaatsing daarvan op de bmnenilandsohe oonjunotuur der findeire landen te voorkom n Deze grove scdiets van het plan Key nes ifioge voldoende zyn om aan te toonen welk een vèrstrekkenide beteekenis het aal kunnen hebben mdien het eena werkelijikiheid zou worden Voorloopig zal hier nog wel met veel kans toe zyn nog afgezien van het feit dat Morgenthaiu er wel geen vol doende beteejtenis aan het Ameriikaanwhe goud m zal zien toegekend Welke rol het Europeesche continent hieiiby zal spelen daar sohynen de heefen zich nog niet druk over te maken Nog afgezien van de vraag of m de wereld van morgen die afbeiid nie primair ten opziotite van het goud zal zyn MARKTBERICHTEit VEEMARKT RÖtTERDXM Op 4 Mei werden ter veemarkt aangevoerd 1 1 dieren waaronder 18 paèrden 1 veulens 1S6 schapen 284 lutideren 21 nuchtere kalmeren 8 graskalveren 128 biggen S73 bokken en geiten en 172 zulglammeren Pi Ijzen per stuk melkkoeien 1300 1100 925 kalfkoeien 1250 1050 900 varekoeien 00 700 00 Oe aanvoer van melk en kalfkoelan was zeer gering met zeer tragen handel en de prijzen als op 6 April J I Varekoeien aan voer klein met st roeven handel en de prtjzen eveneens als op 6 April j 1 Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A U COEDENS 84 VannaiOht tieb uk ar nog lang overnagedacht begon Alfiied en als ik jouwzieiiavvijze aanneem dat we hier moeten beginnen te zoeken da n dunkt medat er rel een en ander klopt met degegevens van dat briefje Ik knikte alsof ik er alles van wist jk had er ook o ei nagedacht en was nu zoo ver gekomen dat ik van het heele raadsel mets meer begreep Als we achter den zuidelykenmuur van den tempel een ln gam vin den ginig Alfred voort dan wyst deuiterste purtt van den westelijken muurons de richting aan waarin wij moetengaan Die lingam moet zich op ongeveer twintig sdhreden van den muuxbevinden Op een hoogte van vyf ellenzal er een driekhoekige leiplaat zynMaar dan Misschien sltiil die plaat de opening af van een gang opperde Ik erzyn zoovee onderaardsche gangen mdien oerg Daar kon je wel gelyk m hebbenVerder zyn me de aanwyzmgen vanDarlai Ohungh volkomen onbegrjjpelyk Het eenige wat my nog een beetjehouvast geeft en wat ook in het kadervan fonze redenecring past is ji sohadiuw van den vinger Die woorden konden wel eens betrekking hebben op dehand v4in het Boeddhabeeld dat wy inden tempel hebben gezien Dat vond de ook niet onmogelyik ofschoon ik verder geen middel wist om de zaak tot klaarheid te brengen en Alfred evenmin We hadden nu uen tempelberg Ijereikt en begaven ons naar den zuidelyken muur Dat was de achterkant waar geweküge instortingen hadden plaats gehad groote brokken steen en massa s steenj ruis waren naar beneden Wanneer verduisterea Md tmm p Ml w HJt Mmaa o 1M iider t DlSTRIBUriSNlKWS BONAANWUZING GKNERATORANTHRACier EN BAGGERTIIRP Van 1 tot en met 31 Mei gcoft e k Uer tMnnen generator anthracKt Uae periode recht op het koopen van een hectoliter max maal 75kg nthracie nootjes 4 of 5 en eik der butccn eneratorturf 17de periode p het Koopen van 50 stuks baggertu VtRKOOP KN AFLF KR1NGSV£RBOD VAN BATTEl UE N Blykens een pMOiicate in te btaatsccurant van 3 dez i is met n gang van l ei j 1 het verkoop en af veiing wBbod van battel oen voö t nu en zllantaams uitgeb cia met b teryen voor gehoortoeste en voor skc u Ourenden en medische apparaten m MK W lfWJlWtfMMa 1 r NïDfRLANOSCirr KRIJGS GKVANOENGN IX OSAK Het informatie bureau van het Hederlandsche Roode Kruis Korte Voor hout 14 te s Gia renhafie ontving uit Japan opgav n van NederlandsUie krijgsgevangenen in Osaka Wegen het ontbiieken van adresaen en veimtnklng ded ramen kon om trenl de ondervolg nde personen nog getn bericht aan de iamille worden gezonden Leger inüantei ie soldaten g beth F cn braspot Jan geeraros dj aspehnff tn poppe sh vanditteien re lemaire j rosengulst artü iie setniaj a gfUet sergeanten wc fldher I klaare ep cheepers ro burs meestrc as nyw it soldaten eft kloek jw rudolph 1 betlu beder p Marine mlneserv corporal m pottger sailors gcj vuurpvl pc muller cj ieufeu mw koritkke stokers paul muller ja demev olicman wh wunschmann patiolserv corporal mj dervies sailors wl beer carlos morbeck earf vongerhardt fw vonhugo stokers wmp de haas gr macgillavilj tojpedoserv sailors V illem Jack3on hf meeng pf denhaan oilmans jw schepens erna post fa kratner navy guaidserv sailoii max Johannes wpt deyllua bei vanden dungen so soei marine luchtvaart sal lors fc schreuder w schattevoet lieutenant Bja van turnhout secondoff jcf klusman thlrdott kf fender thirdengrs gha kool abg walleidiemont sailors Je nolten J paulus maurits pitfersen hendtik jacques kkh surig submarine aerv corpotals ja miller 1 v nderlmder torpedoserv lieutenant cae vanrhee mmewiv oilman wijllam nort seaman r alexandre patroHei v seamairj ccp olmeyer eh vandei voort j landmans coastguard private eg oltenhoff ladsei V sailor h rlike airfoice corporal he delarmbelje sailors Ifg vanruylen ha avehng theodorus rapmund ke Ipos burgeiambt we maggiUavry intendance sergeant Jar erkelens Familieleden enz geheven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent de e personen tot bovengenoemd informatie bureau te Wendf n gisschovtn hadden het muur en beeldwerk vernield en lagen m wanorde verapreid Daar staat de Imgam zet Alfred my by den arm nemend en hy weesop een hoogen reohtopstaanden offeirsteen te midden van een groepje palasaboomen met groote roode bloesems We stapten er heen en zagen rond er was niemand te zien Toch 7al het noodig zyn zoo mmmogelyk de aandacht te trekken meen de Alfred Daarginds is het eindpuntvan den wcsteiijicen muur we zullenvyftig schreden in die richtmg doen endan zien waar we komen Nu moetan we weer noordwaarts houden ging fi voort toen we de vjjftig schreden hadden afgelegd ik schat dat we precies twintig sdhreden van den muur af zyn Hy had goed geschat Na twintig schreden stonden we vlak voor den muur die hier ter lengte van een tiental meters ongeschonden was Hier had de bergslorting geen vernielingswerk verricht en loodrecht verhief zich de glad gepolyste steen tot een hoogte van ruim twee en een halven meter Hierboven moet de driekantigeleisteen zyn sprak Alfred zie jy kansom tegen dezen muur op te klimmen Ik ben geen acrobaat antwoorddejk maar we kunnen het ons gemakkelyk maiken en iangs de instortingennaair boven klimmen Myn vriend keek bedcftkeUjk liep eenige iheters terug en zette zyn voet voorzichtig op de losse steenen die van de berglheliuig wanen gegleden B hpedzaam deed hy nog een stap maar toen had hy geen steun meer de losse steen gleed onder zyn voeten weg en van boven kwam een heele party steengruis naar beneden rollen Vlug sprong hy opzy om niet door de vallende steenen geliroffen te worden Ais we hier vannadht naar bovenklanmen zei hU maken we het h eledorp wakker en we hebben zeü veelkans om den h als te breken Maar degladde muur is wel te bekhramen aUik op je schoudttrs ga taan kom ik ergemakkelijik tegen op Laten we hwcweg gaan zef hy toen we hebben hier genoeg gezien Toen de grootste hitte van den dag voortilj w a gingen wy wederom een wuideliné maken en zootiten op een la en heuveltop een achaduwnyl pMcJe waar wü rustig koocien prataa Hoe denk je erovart vi oeg AJft d Ik voor mtJ roti er raei toot om mtavond Of ondeüBoek uit te e Wordt vervolfd BütHetUoHd BEKENDMAKING s Avondt epn uur later op straat Om ecaaemMhe mtenen waHt ét t d waarna men lieh s avoada nirl ay den openbaren weg raag bcvindni t cns den duur vaa het poKUntaadrrrht mrt ingang van Waenadag S Md 1943 nader IkepKald op 21 M uur Ik Der bobere SS und rolixeifuiucr Nordweat w g Ranter SS Gruppenfubrer uad Genehik leutnant der Poliaei NGOfcRLANDSCHE LANDWACHT VANGT HAAR TAAK AAN Het eerste contingent Trljwiliigen ia ondy de wapenen gekomen Het ANP meldt De Nederlandsche Landwacht heeft thans haar intrede gedaan Uit alle deelen van het land zyn de tot het eerite contingent behooiende vrywilIigers voor deze troepen dic geheel mi Nederlanders bestaan en die tot taak hebben binnen Neerlands grenzen de verdediging des lands op zich te ncman naar hun garnizocnspüatscn getogen Het ANP v as getuige van de aankomst van vele hoiutoden dezer m iinen m een oude kazerne die voor tiun legering een extra schoorarriaafcbeurt had gekregen en die inwendig reeds eeu cüinpiele veijongmgskuur heeft ondeigaan waarby veel zin voor deoojatieve kun t en voor hygienisclie inrichting aan den daig is gelegd Nog geen twee maanden geleden werd de veroidenmg van den Rykscommiisarla afgekondigd die bianen het raam der i i deze Nederlandsche Landwacht instelde Daarop zyn de aanmeldingen en keuringen gevolgö en van nu a verricht de Landwacht haar werkzaamheden terwyl zy teven den grondslag vormt voor het toekomstige nieuwe Nederlandsche leger Aanvankelyk zyn het er enkele duizenden in den lande die zich voor dienstneming by de landwacht hebbon opgegeven dfch het laat zich aanzien dat huo aantal sterk zal stygen De vry willigeri i erbinden zith vuor een tyd van arie maanden oefenmg waarna zg by da leserve worden ingedeeld In opgawekte stemming vingen de mannen hun taak aan die met een plechtige vlaghysching werd ingewyd waarop onmiddeüyk e n stevige erwtensoepmaaltyd volgde Aanvankelyk zullen Duitsche SSoffitieren als leiders dezer Landwacht fungeeren doch zoo spoedig mogelijk zuilen zy door Nederlanders worden vei vangen Verscheidene Nederland sche onderofficieren zyn reeds by onzo Landwacht ingedeeld EEN GEMEbNE AFPERSER De Larensche politie heeft den 22jarigen Amsterdammer A B op heoterdaad betrapt toen hy den heer H een bedrag van tweedoiizeiid gulden afperste onder liet motief dai de heer H een Jood verb igen zou hebben H had juist duiztnd gulden op tafel uitgeteld toen een politieman uit de kleerenkast s apte en den chjnteur arresteerde De man zal v den officier van Justitie teAmateidun geleid wolden HANDHAVINO D K UVFKWtRK BLSlHIKKIMi UU VEKLt NUINO VAN OEN ARBEIDSTIJD Het oniangA aisdlcatidlgde bei luit wasrbU een verlenging van de arbeid tyd tot ö i i uur per dag en 54 uur per weelt weid toöütataan geeft den gemachtigde vour den arbeid aanleiding de weilcgevcia er op t wyz n dat dit besluit de bepalingen der Overwtfrkbescliikliing No t an 27 FeBruari IMJ niet aantant Het in die bescJlilïlcing btpaalde omtrent het normale maximum aantal ai beidsuren per v eelc ea de verpliclile vergoeding voor ov rweik blljCt onverinrndcrd van iiraclat itimm ONS GOEDKOOPE PATROON Maat 40 en 44 Jv Elegant Japonnetje gamaalt van twee soorten tof De rok u eenigszms klokkend terwül het lyfje ook in den rug een pa heeft Uit den paa aan de voorzyde komt een naad welke met stiksel ts versierd Het geheel i afgewerkt met een boM d kraagje Ben tof 1 in donker an Z m lichte tof beide van 00 om broad PatroMU tm Ma M M t B 44 varkTtJgkMT um am m 1