Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1943

Pt Vrijdag 7 Mèi 1943 Borcani Markt 31 TclefooB n Poitn enln 48 GOUDSCHE COUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prjia S cent per nummer saste Jaargang No 21 CheMIdactcur r TIKTKR Oouda ytetdand t ma DolBnOlIlaKIny van den commissaris voorde belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche weermacht dat xich in krUiagavanKenschap bevindt kan overeenkomstic de reselen die bQopkoinst onder de wapenen van toepaaainc waren koatwinnenvergoedinc worden toetekend Degene die meent voor zoodanige vercoedlng In aanmerking te kunnen komen moet daartoe aanvraag doen op de gamecnte seoretarie van baar of i n woonplaats nadat de desbetreffende militair a ich voor afvoqrinfe in krUgsgevangenschap beeft aangemeld J De ultbeiaUng van de vcürgoedlng aal door da vulfnin den burgemeestergeschieden A Voorts wordt verwesen naar evontueele nnlere bekendmakingen vgemeentewege 1 De verwanten van hel beroepspenoneel dienenjiich voor de uitbetaling van besoldiglng recbtatreeka te wenden tot den commiaaaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht Langs Voorhout 7 Den Haag Buiten was geen lavende ziel te bekennen en spoedig hèdden wy den Imgam aan den zuidelijl en tempetaiuur bereikt we maten de schiredian en stonden voor den gladden wand On plan de campagne vaa Hiuis awgvuldig opgemaakt zioödiaï we het zonder een woord te sprelcen ten uitvoer konden brengen AWred gmg tegen den muur staan en ik klom op zyn schoudeis ge liukig voor mij was de gladde muur afgedekt éoonf een stevige kroon lyst waatraan de nu vast kon hdudein Allred gaf me ten oweonrloede nog een duwtje en spoedig zat ik er ifovrenop Het kostte eenige moeite om myn vriend naai boven te krygen gejiikkig kon ik myn voeten sdirap zetten tegen de knoonltiSt tetrwyl hy niiet zyn volle gewicht aaiji het touw hnfig en na weinige oagenit likken zat hd naast me Ik geliof d t ik deleiplaait al zie zei Alfred terwyl hy iJohterom keektegen de gJtkmtjg van den berg En m dardaad ni t vèr boven ipng ontwaardeIk by het flftuwne schijnsel der sterren een grooteii zwarten droekantigenstean te middien van ajidere steenen We zulljen geen tijd verloren tatengaan zei ik en samen klommen wy erheen Tot dusvw waren de aanwyzmgen van Dairta dnuragh m orde en dat gaf hoop dat w Jl ook de rest van het raad sel wel zouden oplossen Met jjyn tweeen bepifoeHen we den steen te versdiiuiven looh dat gelukte niet In de vele pa haiiden de zand hem wy ook geen beweg kwam nryn om een paar te gebuTiften eea paar Ut eftffit uitl b isiawlattscbe MOiMtimMe VMM Kv t aw Jif ufecMers Vertegen wmrdlflc nn life deelnemend Unden Hoffmaan Stapf u r ll lm kero j lil 1 3 i fa VAN vSï Hm V I bnuM crd 1 11 I lil vci n ouS vai vi ri Uo V ii r ou j ipM iKun 11 II h ir n I ilfre lA iar n Hfvalilj lilt in luim KiJkHburtia Êlrt Ifm U t pter P 9 landeld itkt E I I n lla in K dam TER lUdag eiweg 10 NVACHf 28 o batir t ÜëSïéi 8 3 uur tot 9 u Achteraagt eeo K voor da elden tuaurg Mar WAC GB ock ptf f WBBRMACHTSBBRICHT WE AANVALLEN OP KOEBANSRU GGEHO OFD invallen in Tunis afgeslagen opperbfvel v n de Duitache JlJJmaakt dd Mei beikend rfl Ooïteluk front van het ïïn BrugP hooM viel de v aftd o den geheelen dag met sterk tehten an Alle aanvallen werSi iesiiigen en daarby Wrijke wrwssens vernietigd Vaft het d l van het Oostelljlc front JSi met uitzffndermg van den afJrff pUalaelijke vjjnndoluika aati SLi len Zuiden van htt llmenroeer J rechtsh r delingen van beteeka V B wardiwi v r9cli iden vijanJJj adiivallen op den Noordelgkon r tr l n froritsectop afgeslagen P werden ten Oo t n van Mateiur 24 invallende pantserwagens 13 Sj a he en It lia ische fJJJrtieii vliegtiuige i vernietigden bu j iwfl l n aen vrij giroot aantal mffii m en verscheidene pantsery m Zware jfevechtsvliegluigen jmlli den afgeloopen nacht havenffltoi aa fe Aigerijnsohe kust aan ji dl ochtenduren van 8 Mei braohm DuitsclH stirijdkracliten der kust 0itenn i voor d Biwtonscihe kust pujjf Kif verliezen te lijden een BnlMhe nioUHtorpediobool tot zinken a beictadigd en rf ie andere booten mm ilflBEBAN n STRIJD OM HE BKUOOEHO D A N P correspondent te Berlijn Dehevigp bolsjewistische aanvallen nii O09t hjke sectoren van het KoeIsnlront houdfn aan en men verwacht Ie Berlijn ook m de komemde dagen iwg en verandipriagen in den algemeenen toestand De ontruiming van Kiym wordt In militaire kringen Moliveerd met de verklairing dat Ihet liil de tad grenzende lagunengebied heiwelk door de Duitsche troepen reeds lijden de wmtermaanden ontruimd werd door de dooipcriode het toch eds moeilijk teirrein volkomen on li afnibaar maakte m de TOinermaan den uitdroogt in welk geval Krymskaja ook van die tyde direct bedieigd BW wwden Daarom heeft men de sjad onlniimd en de frontiyn m de heu TOls vlak achter die stad gelegd doch oodtlde in Kirymskaja bmnetigediion1 l lsjewislen in de vuurlijn van de Duitehe artillerie liggen D l l jewistefi OAAT ROOFSEVFLT NAAR MOSKOU 0 t Roosevelt naar Moskou Deze waag uroMt m Beirliinsohe politieke fcnngw levendig besproken hoewel positieve gegevens voor desbetreffende uit Aineiilja en Londen afkomstige Widitlmgen nog ontljreken aldus he t DNB Een deigelijke rei dient m n OBt uitgesloten te aditen daar Stalm tol lujvpr elke biieenkomst buiten d 6ovj t Bussisohe grenzen van de hand hwït gswazen en nu Roosevelt blijk h r an bij onder belang er bu heeft wi Aw een pensoonlijke ontmoetmg Wi Stalin ele hangende kwe ïties op te loaeen D Wanhlngtonsclie correspondent van de J Z lrcherZ ltung meldt omtrent llli l van den voormalifien ambassadeur Jj l te Mo kou dat politieke kringen in v r Staten Rroote beteekenia daaraan JWMlnen ZIj zal waarschijnlijk vooral fwen voor de bespiaking van np ooiloew he BrtlM Vaak neemt men lan dat 7i ook hangt met het sedert lang voorgenomen JiL olHInoellng tusbchen Stalln en Wvalt roo mogeHJk ook mat ChurcnIII r JJJWlelUk zal Davlei te Moskou cok over VJwtóche ktte tles spreken Men ontveinst 3 tt Washington niet dat alle na oorlogswi n luchikasleelen blijven zoolang niat I Sovjaliegeertng een overeenstemmmg reikt met betrekking tot de toekomstige 1 1 o diplomatieke behandeling van Poolsch Sovjet Russische conflict berust J net oojenblik weliswaar bU de Brltsche naj doch men kan licn in Amerika den indiuk onttrekken dat de Jill lï rogeerlng actiever lich met j 5 Ue za moeten bemoeien wanneer PaolSk llioanen stemgerechtigden van latBn LV loomst die een Amenkaanscho nrwilc eischen ten gunste van het herstel 1 m Mkelijk Polen ilijh met hel lufdH komende Amei ikaansche ver J li erker zal doen gcvo en m m t Vork Times publiceert en nuji Iwoord van St tn op twee At itf j 1 i oriesponaenE ie moskou van De vraag of de Sóvjet regeerlnf Sa liankelUk Polen wenscht beW i 2ï t fl tweede vraag l ak liondslagen d betrekkingen JJJT Sovjetunie en Polen na den Ij iepiaalst moeten worden beantwoordt CS Si Bt Op dén grondslag van I i ften van goede nabuurschap P muJ l Mhe achting of ingeval het t 11 nacht op den grondslag Ij lantie kltrlJ Times voorziet de kauüv n commentaar van iljn HiMiï torrespondent die dit stand t Vin aï 11 siaiiu trona i beschouwt als een geschikk W i O Ie onderhandelen over een l B l kkingen tuwchen de Sov4 t dhil I e emigranten S m i correspondent van het Ht naar aanleiding van het boven wJU Wt is de verklaring v n Stalln niets r ii bevestiging van het door fcw t n 8 nene feit dat overal waar r ni a machtsgreep wil uitS WIWdi i Setioffen volkeren desï 11 1 OP de een of andere r iiw li gebracht worden De L Tim Pon fent van de I ew C Ilia overigens lelt toe d t u rto s h Sovjel Unie tegenover S ro h plannen der geallieerden SL de kelIJk afhankelilk zal ÏSr 11 k ndlgheld in hoeverre s2 L ï J nog voor het Sy V S Oost Europ 5 1 Ü sl n l en het neerTl en overMUvende DultMhe iS tL £ berichlendlenst mitdt 3 S JJ Wen met M U een be iSJSMit i y le der iovjet Poolaehe hij t U n ie een e n w Yertt Tlmee DE AZUREN KUST EEN STALEN KUST Onder het opsohmft De aztiran kust een atailen kust puibliceea t die Mes saggero een artikeJ v n iijn oort spond at uit Toulon waarin eenif buzonderheden gegeven worden over de defensie vian de Praneche 2 d kust vanaf Toulon tot aan de niondingen van de Rhone en tot Menton waar de Italiaansphe t oepen de bteetlng hebben In Toulon ovenheerscht de uniform van de Italiaansehe macmiers In de naburige streken liggen macht ge batterijen met grooten actieradius De defensie omvat duizenden met ge raffineerde handigheid gecamoufleerde installaties Andere verdedigingswer ken wordian nog gebouwd Evenals aam de Atlantische kust wordt iedere mefer terrem verdedigd door de moest geschikla wapens en de best voarbeTeide soldaten Iedere toegangsweg is op dagelqlco wyze versperd De gen raaiÜ die da ieiding h eft van de verde digingsweriken heeft teigenover den joti inal t verklaawi De verleidelnke eigenschappen en de ijehaagl jik9ieid van de aanren kust zullen terugkeeren na de erwinning thans is het een stalen kcrat gereed voor alle beproevmgen evenals zooveel andere minder beroemde en mmder mooie sectoren De coiirespondent van het blad heeftook een bezoek gebracht aan de haveïivan Touilon waar verscheidene Fransohe oorlogsbodems die tot 7mken gebradht waren reeds weer v lot zijn ge hnacfht Onder de ernstig beschadigdeeenheden ziet men op de iieede vanToulon d Dunkerque die zooals menzich herinneren zal op de r ede vanOian lag toen dit werd aangevallendoor een Britsch eskador Hoewel deoorlogsbodem toen m minderwaardigeconditie was en niet kon manoeiivieeren weigerde de commandant zich aande EngeliOhen over te geven Dezeweigering van een officier die zyn eedgestand deed moest wel een misdaadlijken voor de vroegere lïondgenooten die een uur voor het veistrijken vanden teiimyn het vuur openden op hetFransche sdhlp Ernstig beschadigdwist de eenheid echter toch uit deAlgenjnsohe wateren te vertrekken enop eigen jracht naar zijji oude basisterug te keeien EUROPEFSCH OP OOSTFRSCH HkONf 7 Uit Londen wordt gemeld Een nieuwe conti oveiao komt in de Ver Staten bij de openbare meening iteeds meer op den voorgrortd der politiek oo scliryft de Daily M i rr o r Daarbij gaat het om de viaag we ic van belde fronten höt Europeesche o het Oosteische den grootsten aanspraak kan maken op Amertkaanschen steun openlijke beroepen van Ma A t u en de Ausl alihclien pieinier Curtin op het zenden van meer ooilogsmaterieel uit de Vef Staten dan tot du et naar Austialiö hebben deze binnen landsch Amerikaansclie twist nog verscheipt Breede kringen m de Vei Staten verwljttn Roosevelt dat hij zich te zeer heeft laten beïnvloeden door Chuichili en Stalin en dat hij zich heeft laten hypnotiseei en tot de opvatting dat vooreeist de ooi log in Europa een rol speelt Er bestaat dei halve het gevaar dat hij het Japansche gevaar volkomen onderschat Deze twist van lewzen ala siaa Hitler eerst of slaat de Japa ners aarst heeft de openbare ineenmg gepakt op een wijze dl het moleel in gevaai brengt v any neer met terstond tegenmaatiegeien word0i genon en r is zoo sohriift het Fngels0be Blad maar een mogelijkheid om alle Aiiteil kanen ondeiling eensgezind te doen worden en dat is een Ijespoediging van Jiet ooriogs tempo dwz de langbeloofde Atlgio Ameiikaaiische invasie m Euiopa Ongenade MAARSCHAILK SJOEKOF GhVALLEN In ingelichte buiteniandsche kiingen te Mo Kou doet volgei s het D N B het gerucht de ron d dat maaibchalk Sjoekot die gedulendc het wmteroffenajéf als de veit on wenhiTiau van Slatin gold in ongenade i gevallen OorZaak vau dit gerucht is het merkwaardige feit dat niaarsrclia k Sjoekof die a s zekere candidaat gold voor de func tU van chef van dtn rooden gei eralen staf deze functia moest ovei laten aan den nituwen mah Wassilelski t n den laat ten tijd in de officieeie Sovjet Russisthe bench ten uiet meer genoemd wordt Met heet dat niaaischalk Sjoekof met Stalm een verschil van irteeniug heeft gehad wegens d operaties m den winter en dat hij door de feiten m het gelijk Is gesteld Maarschalk Wasai lefbki wordt daarentegen als toegewyd Stahner van het zuiverste water besclouwd die zich deir iaa tsten tijd steeds meer heeft ontwikkeld fot perMJonlyk wadgever van maarschalk Stalia Geiieei verdwenen is intussclien maarschalk SjBposjnikof Zijn naam is de laatste maanden geen enkele maal In de Sovjet RuMiiclie pers of omroep versthen en het Is opgevallen dat er © p hem ook b j het veiletnen van onderscheidingen geen acht Is geslagen Tegenwoordig bevindt zich geen ankele Sovjet maarschalk uit de gelederen der oude garde meer in de onmiddellijke omgeving van Stalin Maarschalk Worosjllof en Boedjenny zijn reeds sedert meer dan een jaar volkomen op Aen acht ond geraakt Hun militaire capaciteiten vorden door Stalin op grond van de eerste oorlogservaringen zeer laag aangeslagen vooral generaal Boedjenny wordt door Stalin verantwooi deiijk gesteld voor de Duitsche successen In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front Tlmosjenko voormalig commissaris voor de voiks erdedi ing is eveneena achteruitgezet Hij bekleedt het ambt van bevelhebber Van den Noordelijken sector De beide vertrouwensHeden van Stalln zijn thans Wassllefskl WtAnoC waarvoor thana ook Sjoekof moest wijken INDItt KRUOT BEN NI€UWEN ONDERKONING Naar N y a O ajf 1 igt Allehanda uit Londen meldt zal nog voor eind Mei een officieeie mededeeling verschijnen over de benoeming van een nieuwen onderkoning vtior Indië De politieke medewerker van de News Chronicle zou vernomen hebben dat een minister uit het kabinet tot onderkoning benoemd zal worden Het vorige jaar z n in dit verband genoemd Sir John Anderaon en Archibald Sinclair BiHHCihtQHd Het verbod van verbigf in de open lucht De htihere SS und Polizeifuhrer bu den Rijikscommissairis voor het bezette Nederlandsche gebied wyst er op dat het door un bekendmaking vam 5 Mei 1943 Deutsche Zeitung no 327 geijfeven voiibod van verbigf iap openbare straten en pleinen thans van 9 uur aldus opgevat moet wordg dJt vanaf genoemd tiidstip het veilbluf m de apen lucht vei boden is DE STEM DER SS Luistert 0ip Zondag 9 Mei van 11 30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 mete naarde stem der SS onderwerp De les vai het front 2 CULTUURSTRIJD TEGEN J WANDLUIZEN SS PK Helmut die het Ryssisoh pertect beheersoht leest m t zun zaohte ietwat luzige stem Voor tut het regeeringsorgaan in de Sovjetunie de I z w e s 1 1 j a vïin 16 Mei 1941 Len commissie vaui onderzoek had vastgesteld dat elfduizend objecten in Charkot bestaande uit woningen staatswinkels scholen ziekenhuizen enz zich ih zeer vei waar loosden toestand beloonden In een exemplaar van 28 Mei wordt gemeld dat in een groote stad in de buurt fan Moskou eyA aantal nieuwgebouwde huuen dermata slordig wa ren afgclever dat de huurdeis genoodzaakt WA en deie zelf vfft der ai te boitWen Hoewel wij allen rteds langen tyd in de SoVjet Unie verblyven staan wy telkens weer verwonderd en verbaasd niet alleen over het primitieve comförtlooze leven der bewoners maar bovenal over de ongeloofJijk slechte woningtoestanden en het vaak volkomen ontbreken van ook z lfs maar de geringste hygieniscne voorzorgsmaatregelen Men moet het gelf gezien hebben om zich hierover e n eenigermate juist beeld te kunnan vormen De bij ons normale éen gezinswo nmgen bestaan in de Sovjet Unié practisch niet In de geweldige in dustriegebieden IS zelfs een eenge ins kamer O een onbereikbare weelde Wij bezochten o a een driekamerwoning waarvan elke kamer reeds sedert twintig jaren door verscheidene families bewoond w rd Op dit oogenblik huisden m de grootste kamer een ruimte van ongeveer vier bij vijt metei een echtpaar met twee kinderen twee ongetrouwde mannen en een oude vrouw met twee ongehuwde dochter us negen personen m éen vertrek Dag en nacht staan zitten en liggen deze menschen naast elkaar en een ieder is gedwongen getuige van het doen en laten der anderen De kinderen zijn vanaf hun eerste levensjaren gewend dingen te hoeren en te zien welke als met een stalen griffel gekrast vast blijven haken in hun gedachtenwereldje en doorslaggevend zijn voor hun latere karaktervorming en levensbeschouwing De vrouwen koken op een gemeenschappelijke oven Haat en nyd zijn aan de orde van den dag Door middel van krytstrepen worden m de kamers grenzen getrokken een hulpeloos onbeholpen poging tot afbakening van eigen ruimte Het liefst zouden de menschen dezen dwangtoestand willen ontvluchten maar niemand weet waarheen De huizen zelf verkeeren m een deaolaten toestand Closets zijn èf niet aanwezig óf onbruikbaar en overal komt een ondrageliike stank den bezoeker tegemoet Alle huizen zitten onder de wandluizen maar niemand neemt hier aanstoot aan Gaan de daken lekken dan worden zij niet gerepareerd maar eenvoudig met lappen of gras dichtgestopt Het hulsvuil wordt op de binnenplaats gesmeten en in jaren niet weggeruimd zoo dat de bewoners over de mestvaalten heen hun woningen moeten bereiken Wat de regeering in Sovjet Rusland onder cultuur verstaat blykt uit een oproep van den president der Sovjet republieken Kalinin zelf waarin hu zegt Ik leg dan stnjd voor een betere cultuur zóó uit dat de bevolking zich meer zal bemoeien met het verdelgen van wandluizen De Europeesche volken kunnen zich door de hoogsten in het paradys onderricht thans ongeveer een beeld vormen hoe het er ih Europa uit zou zien wanneer ook zij deze cultuur deelachtig waren geworden Zoo streed men een cultuurstryd m dat paradijs een cultuurstrijd tegen wandluizen SS oorlogsverslaggever B VAN NORDEN EERVOL ONTSLAG PBOr MR DR R VAN OEKECineN Uussert heeft aan prof mr dr R ven Gettechten wegens ernstige Kiekte eervol ontslag verleend els Vormingsleider der Beweging en als Gemachtigde VKior OnderwÜs en Opvoeding le n wij m Volk en Vaderland i 4 c Bij onze vrijwiuigere Welverdiende iu t na harden stnjd S S P K ZschScekl O H Keuringen voor Waffen S S Legioen en LanÜwacht Het S S Ersatckommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed in den leeftijd van 17 4 jaar ook gehuwden die licliainelljk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven ean de eUchen die de opleiding hun steil kunnen zich bij de genoemde adressen veiVüegen tenoinde gekeurd te worden BiJ de onderzoekingen worden ook ftlle ge raagde inlichtingen verstrekt met betrekking lot de De aandacht uordt erop gevestigd dat voor de vujwilligeia die om bepaaidewedenen in Nedeiland inoettii blii en de mogelijkheid bc taat hun dienst te doen bij de Landwacht Nedeiland of biJ het wachtbaltajon in Amei sfoort Tijdens deze keu ingen kunnen zich ook dieëenen melden die tot de Germaansche S S in Nedeiland SMl en toetreden 11 T 43 8 10 uur Rotterdam Deutsches Haus Westzeedijk 12 o 43 8 19 uur Breda Restaurant Midein Markt n i 43 8 15 uur Goes Café Centraal 5 43 8 13 uur Den BOsch Hotel Nooid Brabart Maikt 4ö 43 8 iD uui Venlo DeulbChes Haus Esmond traat 16 11 3 43 8 15 uur Arnhem Café Royal 17 3 43 8 13 uui Hengelo Café Modern Spoor traat 18 8 5 4J 8 11 uui Zwolle Hotel Gijtenbeek I9 a 43 8 15 uui Gioningen Concerthuls Poelestraat 20 9 43 8 la uui Leeuwaiden Huize Schaaf Breedstraat 2 5 43 8 la uur Amstetdam Schooi lepT nweg 13 0 4S 13 uur UUecht NV HauaOidegracht 24 4J 8 13 uui Amersfoort Pol Durchgangsiager Leubderweg 3 43 13 uur Den Haag Café DenHout Bezuidenhoutscheweg SINAASAPPELEN VOOR DE SCHOOLJEUGD nk van het Spaansohe Roode Kruis Naa r wij v ernemen heeft het Neder Iands ïhe Roode Kruis onlangs een éer waaidevoUe schenking van het Spaan sche Roode Kruis ontvangen nlf 3000 ton sinaasappelen waarvan dezW dagen reeds een tiende deel in Nederland is aangekomen Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis heeft be sloten deze sinaasappelen gratis ter beschikking te stellen van de leerlingen van lagere scholen Het bedryfschap voor groenten en fruit heeft zich gaarne bereid verklaard de distributie dezer sinaasappelen onder de volksscholen kinderen van ca 6 tot 12 jaar te verzorgen Inmiddels is reeds met de uitreiking aan de schooljeugd 1 in Amsterdam Rotterdam Schiedfam Vlaardingen Maassluis Hoek van Holland Bergschenhoek Ketel Maasland Rozenburg en Berkel en Rodenrys begonnen Ten emde te voorkomen dat een deel van dit fruit wellMSht zou verdwynen is bepaald dat de sinaasappelen voor de leerlingen alleen op school genuttigd mogen worden en niet naar huis mogen worden meegenomen Elke leerling ontvangt ca 12 sinaasappelen die dus over verschillende dagen worden verdeeld TREKKING W H N LOTERIJ Morgen Zaterdag middag 8 Mei zal om 15 00 uur m een der zalen van hotel Bellevue te Amsterdam da zesde en laatste premietrekking beginnen van de tweede loterfl Winterhulp die daarmee tevens wordt beëindigd IN EEN TOBBE VERDRONKEN Hel 2V4 jarig dochtertje van de fam F te Venlo was by de grootouders aan het spelen In een onbewaakt oogen blik IS het kind hierby m een tobbe met ohlöorwater gevallen Nadat kunstmatige ademhaling was toegepast gelukte het de levensgeesten weer op te wekken Het kmdje is echter later m het ziekenhuis overleden waarsohynlijik door de schadelyke Inwarkmg van de chloor mt BET UITHALEN VAN EEN NEST VERDRONKEN Toen de IZ jange aoon van den heer S te Meyel een ekster wild bemachtigen die ztjn nest m een over het water hangetvden boom had geraakte hy te water en venkvnk AANVULLINO VAN HET ACADi MlStH STATUUT GevoeieiM laten jtch m t 4unn gen memgmaal ook heel moei l jk verklaren Het blyft aan de toekomst voorbehouden het psychologisch madiel op te lo$sen hoe goede Nederlanders die hun vaderlandsche getchiedemt cenncn cit die dwepeili met onze nationale zeehelden u t een heele reekt Engelsclie oorlogen nog een grein vertrouwen fconden hebben m Bnttche onbaatzuchtigheid Van Engettche zode onder wond Nederland nimmer aniiert don Uemeenng roof en bedrogi A 1940 tuerden wv even als ondwe bondgenooten door Engeland schaamtelooi m den ïteefc gelaten Qofc m fndie liet het ons alleen gttuin Heeft Nederland zyn politieleen ioerlceli fchetdszin verloren In art 37 van het Academisch Statuut 11 een nieuw derde lid ingevoerd luidende els volgt Aan he die tot de private of publieke promotie verlengt te orden toegelaten kan n bijzondere gevallen door de fauiuelt resp den Senaat na verkregen toestemming van den secretaris generaal van het depai tement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbeschenning een van de oud hoogieeraren of lectoren van de faculteit respectievelijk de universiteit els proinetor wolden aangewezen NAAR OFKRAIVF ALLEEN BRItFK ARTEN Van 3 Mei at zijn in het postverkeer met Oekraïne alleen biiefkaarten toegestai n De nieuwe bon 20 Voor het kaopea in de volgende week van de gebruikelijke rantsoe nen brood beschuit aardappelen en tabak xijn aangewezen de bonnen 20 Bon 19 vleesch a en b voor 28 dagen Gemeld ww t Deelen van den Nederlandschen ajidbouw zijm de laatste w k op grooten schaal in gebrekegebleven tav hun fleveringsplichlDe aanvoer op de abattoirs is derhalveniet voldoende om de bevolking volgens de plannen tan vleescKte voorzien Dat is die reden waanwn debekend gemaakte vleeschbon 19a n bop het oogenblik met gehonoreend kan worden Zooals onlang i werd medegedeeld geven de bonnen 19a recht op het koopen van 100 g vleesch m et been de bonnen 19b op het koopen van 25 g vleesdh me tieen in den tijd tan 2 15 Mei 194 Dit rantsgeneermgitijdvak moet om bovenvermelden reden met 14 dagen tot 29 Mei 1943 verlengd worden Men zaïl dus met het op de bonnen 19a en b verkri gba e rantsoen niet zooals an ers 14 dagen maar 28 dagen moeten doen Niet getroffen word n door dezen maatregel de werklieden die iswareoi zeer zwaren langduiugen en nacihtelljken arbeid verrichten Zy krygen van 16 Mei af op speciale bonnen van hun distributiekaart zoowel het normale rantsoen als het by zondere rantsoen voor 14 dagen De hervatting van de normale vlee ohverdeeling hangt af van de houdmg der boeren Nadere biJ ondlerheden zullen te zijner tijd bekend gemaakt wotrden DlSTRlBUTIENlElfWS Sia Utueu s Eervol ontslag commissaris C Hess BENOLMD TOT MAJOOR DER STAATSPOLITIE TE EINDHOVEN Bt besluit van der secetaiiis igeneraal van het departement van justitie is mn den heer C Hess hi verband met dien jenoemmg tot majoor der staatspototie te Eindhoven gerekend met ingang van 1 Maart j 1 eervol ontslag verleend uit de door hem bekleede ambten wan commissaris van politie te Gouda en commissaris van i ykspolitie De heer Hess heeft ainds 1 Februari 1937 als opvola k van den heer A Bërtheux aan ♦ riet Hjpotd van het Goudsche corps gestaanVHet voorgaand gedeelte vaji zyjü politieloopbaan ligt geheel m RottertKlm de stad waar hy 5 Septpmber 1893 geboren werd en waar hy in 1919 mj de politie zyn intrede deed Tevoren had hy gedurende de mobilisatie ala reserve officier by de Jagers gediend en hierby was hy als res kapitein ook tydens de mobilisatie en de oorlogsdagen 1939 1940 onder de wapenen By de Rotterdamsche politie doorliep hy van inspectéur titulair de verschillende rangen tot inspecteur 1ste klasse en als zoodftnig kwam h j met alle takken van dienst m aanraking Deze ervaring is de Goud sche politie zeer ten g ede gekomen De heer Hess heeft zich hier als een bekwaam vakman en een actief en plichtsgetrouw comrhissaris doen kennen die op een te waardeeren wy e zyn taak vervulde en wiens lei dmg voor de ontwikkeling van het politie apparaat te dezer stede een krachtige stimulans is geweest Voorts lieeft de heer Hess zich verdienstelyk gemaakt als secretaris van de Vereenigmg voor Veilig Verkeer voor Gouda en Omstreken m het biizonder voor verkeersdagen en voor verkeersexamens voor de schooljeugd Ook van het hoofdbestuur jezer verecniging maakte hy deel tut De heer Hess is verder secretaris KeYeest van den voorm Bond van Hopgere PoUtieambtenaren en had zittlfi in de examencommisiiie voor het inspecteursdiploma voor dezen bond DIPHTERIE HOUDT AAN Binnenkort zai het 40 Jaar geleden zijn dat de heer Verkade in dienst tiad van den Haagschen Dierentuin Gedurende dien tijdzijh den heer Verkade Vooi namelijk dezoigen voor de wilde dieren toevertrouwdgeweest De apen genieten thans zijn btJzondei voorkeur en hij kent deze dierendan oolfkbij uitstek Ook worden leder jaarde jonge beertjes zoodra zij bij de moederweg zijn door hem verzorgd Schimmelpenningh In de afgeloopen week zyn de vol gende gevallen van besmetteliike ziekten aangegeven Ammerstol 1 Gouda 16 Lange Ruige Weide 1 Nieuwerkerk a d IJssel 3 Reeuw ijk 1 en Waddinxveen 1 diphtherie Bergambacht I Bodegraven 1 Schoonhoven 1 en Zevenhuizen 1 diptherie Feuilleton vereende kradhiten konden wy de leiplaat optillen Nadruk verboden DE SLAPE 7z DE Op de plaats wAur de steen gelegen had gaapte nu een nauwe zwaiie open mg BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A U COGENS Het ruikt daairbuinen niet engfrisdb zei Alfred dlie zyn hoold m deopeninig stak we zulilen eerst wait v rsohe lucht toelateer Na een poos gewiaoht te hebben maaikte hy aanatalten om naar binnea te kruipein Steek je lanitaam op zei ik Waairadhtig met dat zoudien zevan buiten af kunnen zien Volg memaar doch denk er om je kiunt luHrechtop staan Daar de zwaarder gebouwd ben dan Alfred kostte het me heel wat moeita om me door de smalle opening te wringen maair emdielyk wias ik er en zaït Sc op myn knieën op de scherpe steeneo Alfred knipte zyn zakkmiaarn aMt en we bevonden ons in een zeer niauwia gang die flauw hellend naar beneden liep De grond was met allerfumd stenen bezaaid groote en kleine zdodait het moeite koatte den voet steVJg neer te zett i Naarmiate we verder kwamen werd de gang hooger en eindelij k konden I we byna rechtop staan Opeens slaakte Alllred een onderdrukten kreet ik hoorde g oiars van j steenen en een val en meteen stonden we m het pikdonker Blyl staan en steek een luciferaan zei Alfited ik ben gevallen By het lioiit van het kiene vlan metje zag ik allereenst die zaklantaren van Alfred vlak by timn voelen liggen 1 die hy daar al gelegen en het idsGhiuivende doen plakken aa hoe en wrongen er wa ai te kijgen Eindelijk Of het denkbeeld stukken als b fl o n diaarln 9l agde hii na ifaclie pogingen en met Hy was uitgegaan nrvaar welkte ge lukkig nog en toen we beter Iwht had den zag ik een paar sdhiredien vóór mfl myn niend zitten die met een pynlflken trek op zijn gelaat z in voet wteef Worntt vervolgd Wanneer Terduisteren l bl Zoa op tSI tmtftt UM Mmu oMer IT on tJI