Goudsche Courant, maandag 10 mei 1943

imimmamsmÊÊimiÊmmim y A i l l i É 8Ba it 9iJ y WSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN fOT Bureau Markt 31 Pnirekeointr MO GO COUBANT Pril 5 cent per nurtmer 82ite Jaargang No 2123 $ Cbetredaclmir I r TIETER Gouda firOOÖ brt JVERNIETIGD Val van Tunis en Bizerta m n ppM evel vaa e DnHacbe wcermatht maakt in een extra bericht pe hl bericht van S Mei 1943 gemelde eonvoolslag Is affeloopen jMfc ice aehtervolcinc van bet verstrooide conVooi hebben onze duikJjlljlfcij J bt weer en mJDt in ware geveibtea nog 13 schepen met eet itik n Inlimid van 74 l brt en 1 corvel in den nond geboord Twe jpwnd geboord Twee I nieuwe stellingen en en Zuideluken sector van het Tunesische ffont mis lukten als gevolg van het vastberaden M t ri i r lm verlet van d Duitsohe en ftaUaansohe l J r i J t iverdediger Talrijke tanks werden rBiijk P ln m fcbcpen werden daar torpedo s fetrotfen I l lUra m tj IT S Ich NIr JIrcclil uur precm VVEN verkochte I cent leur KmIik 12 Mei l I uur iVER RKT 25 I af Jmmvm iMat In goedon it Zkll tAHft ioubertstriiBt IN paar nMH Issc boenen k lillen voor I Icn laat zUnd n m 39 M E C Verltc 89 StolwW lien Haag I j Mureerd kooj huuruitkoO er tuk te k J van HW Weg A H I GEVBAAOD lm of mantel Raaf Wou ppenkamer 1 p iw daBH fckam BargvMf NET MEI J lof heele dig le r V d r btraat1 iraatd electf kookplaat co voor B r8 Moord reüli e J ke l nu uw J Hen 4 t j van H at K Hl ï V Hun he Zaterdag be öDperljtvel van d OuiSfcl I t Bwiakl d d t rd h r Tl n aSn 1 2 Jm ail t de verdere aeetoren vaa iTIHI JTIlolinZ juiimiji jjjW ibitkaal f o hevige ge p korten aMand en door suc tegeoaaovallen werden de Ma verdreven Daarbij werden ge JJ can gemaakt en 3 pantserwagens t O wilS itfileid 2 MtllJJ 4M den ieiltiraien Donelz ten Zui Tlttk Orel en ten Westen van WeEcl gJfcteron levenS pti t Jul voor on suoces3 veot t ti plaat Jageis en kioht2riirtItóW e l U l l W vor Jilpn 8 iwvjetWietfluigen bg 4 lURG Tvtailie en Iioia ette de vijand met druk Iiff venuafht zijn grooten aanval JJJJJI OuitMbe en Italiaansche troepen idM aiet ongebroken strijdvaardig Sm veraet aioegen omsingelingspoMgi van terke infanterie en pautL2rt dkraehten af en bratJhten den Sul iwar bloedige verliezen en IJJilöeB aan materieel toe Ook de JM verliezen zitn gevoelig Na hevige MKbleo drong de vuand de steden £ ff n Tunis bannen Bizerta werd MMgeven na verwoesting van de milijiM werken In Tunis worden straat TWbteo geleverd Vijandelijke aanfii egibgen In de richting van den l MiJkeo sector van het front van Tni werden verijdeld ware Duilsche gevechtsvliegtujnn plaatsten m de Middellandsche Tft b i een nachtelijlcen aanval bomtreWet op eeo vuandelyken torpedo ielle Duitsohe gevwclitsv lieg ui en ond i riaini i een verrasserKicn lutval overdag in scheervlucht op Oreit Yarmouth aan de Oostkust van bgeland en voroonzaakten door baftitrrflers verwoestingen en branden In Jen afgtfl Jopen nacht bombartoei en Duit wtie geVe htsvliegtuigen Wtugrijkt militaire doelen aan de Zuid en Westkust van Engeland Zapals in ei n extra btricht is bektnd gemaakt Is de op 5 Mei 1943 melde convooislag afgeloopen In Miwkkigt achtervolging van het wntrooide onvooi hebben onze duikböoten by slecht weer en mist in wiiï gevechten nog 13 schepen met i gezamenlijken inhoud van 74 000 brt en 1 corvet in den grond geboord Twee andere schepen t erd en fcor torpedo getroffen Hel opperlwvel van de Duitsohe vwmtacht maakt dd Zondag bekend Au het Koebanbruggehoofd zette fc vijand rijn aanvallen voort In den lIWMistrijd brachten onze troepen den kUjewisten opnienw zware verliezen Im en Mholen talrijke tank i stuk BU plaatselijke gevechten ten Noorin van Lissitsjansk en ten Zuiden na Orel werd de vijand in een tegenUivil ondanks hardnekkig verset tentt worpen Oe luchtmacht steunde mef sterkertttidkrachlen de gevecftten van hetlejT m het gebied van den Koc ban enWte overdag en nachts den strydlajen het vyandelyke spoorwegverkeerwort Gisteren overdag werden bij zes l n verlie en 72 bolsjewistische vlieg en vernietigd ÖD de Zwarte Zee brachten lichte witsche slrydkrac ten van een be ftimnd com ooi vier kleine vaartuigen et een ge amenlgken inhoud van 1800 J lol zinken De eigen eenheden Wen ndanks den hevigen afweer van ll ndelyke kustbatlerijen geen ver Wen of beiptiadigingen SiTiniesie boden ook gisteren de jwaeh Italiaansche troepen aan den lle kanten met numeriek verre Jfwleure strijdkrachten aanvallenden JpM heiaiiaflig verzet In het gebied den an Bizerta honden verweioene gevechtsgroepen haar stel jf een voorbeeldige plichtsver t et de laatste patroon Ml l op nel foed tdec klampen vm ni uw oud klompen I iw In den w k pvMi onlMaat C N r IMvns hevige strastgevechten trokken m Tunis strydende troepen zidi r nkomstig het bevel op tellingen Zuidoojten van de stad terug w vyandelyke aanvallen op de Vlij u L u g V 0 1 jma v iMn J w a vn i tUKgescholen Dert vyand wrden ge voelige verUezwi toegebracht Bg de bewaking van het Tuneeische kustgebied schoten I uitsche ea Ita liaanftche jagers en de lucht oelartil i ne 27 vyandelyke vliegtuigen neer Drie eigen jachtvUagtuigen gingen verl pren IXiitsche gevechtsvliegtuigen wier pen op 8 Mei des ochtends boimmen van zwaar kalU er op doelen m 2 id oo t Ln geland ITAUAANBCB WbBflMACflTS KRICHT Het Italiaansche weermaclit berlcht van Zvndag luidt bIü voI t In den Noordelijken sector van het Tune siijc te front zijn nog steeds verbitterde ge vechten aan den gdiig Met een onwrikbaie vast be icieniieid betwistten dw aMeelingen der bp oge idheden den Vijaud elke duim breedte gronds Aan het Zuidelijke ftont weiden plaatselijke aanvallen door onze troeptjii afgeslagen Voor haar dapper op treden veidient de eerste groep van het artillerieregiment Pistota een eervolle ver melding In lucmgevcchten schoten Duitsche Jagers 7 vhLgtu gen neer Kraclittg beschermde groote formaties vier motorige vlieijtu gen vitlen gisteren Porto EtnpLducle en Pantellena aan üok in het gebied van Camptdano en op Sardinië werdtn boiHadnvalfen gedaan waardoor geringe schade ontstond Door de luchJiitoelartiUerie werden 19 vliegtuigen vernietigd en wel bii porto Enipedocle on 18 bij Panlelieria waai nog een ander vliegtuig door onze jagers werd neergeschoten DE LAATSTE FA E VAN l EN STBIJO De militair cori ipondent van het DNB schrijft dat nog het oogenbllk niet ia ge komen om een streep te zetten onder het heldenhed van Tun 3 want nog wordt er ge vochten Intusachen moeten de ontruiming van Bizerta en de itraatgevechten in de stad Tunis worden beschouwd als de inleiding tot en beslissing waarby de formaties dei spllmogendheden een te Zuiden van Tunia de andere tusschen Tunis en Bizerta In zich geplaatst zien tegenover een o ver wel digende overmacht die algemeen oji het tien voudige soms op het twinligvoudige ge achat wordt Het overweldigend gebruik van troepen en materieel door den vijand deed sec erlh et nigen tUd de ontwiklteling van thans verwachten vooral doordat de aanvoer VOO de belegerde spiltroepen ovei de Straat vam S Ulife moest gesclileden waar de vijand Ktrdag on des nachts op de loei lag Ongetwijfeld aldus vervolgt de miUtaire correspondent beteekent het Het practisch nul bestaat in het maanden lang binden van § terke Brltsch Amerikaan sche strUdkrachtèn te land tet zee en m dL luclit waardoor de ongestoorde bouw en ver sterking van het Èuropeesche veided gtng i stelsel nogetijk weid Geholpen door in heemsche Fransche contingenten hebben de Engelst hen en Amerikanen maaiden noodig gehad onr een geïmproviseerd br ipgenhoofd met soberen aanvoer te overweld gen Dit laat conclusies toe ten aanzien van een even tueele tegen Europa gerichte act e der ge alUeerden die beooideeld na ir de ervarin gen welke in Noord Afrika vooral voor de mllllalre prestaties det Amerikanen verga derd konden worden wel een avontuur zou worden Naar Duitsch oordee vormt de strijd in Tunl i die thans In zijn laa ste faze getreden la een zeker niet or belangrijk en ze ir inte ressant maar voor de eindbeslissing in deze geweldige worsteling geensz ns beslissend lnterine 70 In intwoord op een debetreffende vraag werd Jn de Wilhelm trasse verklaard dat In verband m t de rpllttalre ontwikkeling in Noord Afrika slechts één politieke kwestie actueel U ZIJ luidt de overw nning De overwinning wordt door de gebeurtenissen m Noord Afrllta op geen enkele wijze getroffen Ook de jongste ontwikkeling m Noord Afrika 7al niets Veranderen aan den voor de as zQgeiiei enden afloop van den oorlog De Italiaansche generaal Teiuzzi heeft te Milaan een rede gehouden waarin hU erop weet dat de verjaardag van het imperium samenvalt met de ernstige berichten uit Tunesié Dit sombere uur zoo zetde hlJ kan ons echter niet ontmoedigen Ons geloof blijft onwrikbaar hoe zwaar ook de beproevingen mogen zijn die de overwinning van tfris eischt Italié is met voornemens het t tlf van het volkornen jmperlupi te verloochenen zoOals dat reeds in de tijden der caebars werd geschapen toen op de verovering de ontsluiting volgde De ondubbelzinnige bewijzen van de geschiktheid tot kolonisatie van het fascistische volk hebben de wereld en zelfs Italië ven ast Hun die thans willen beweren dat wij het imperium hebben verloren antw oorden wij dat wij niets v rloren hebben De slag duurt voort en wij zullen in het imperium terugke ren De dag zal komen dat onze offers ons aanspraak op roem zullen geven Verbolgens bracht generaal Teruzzl den meer dan tweejarigen strijd bij de verbitterde verdediging van Libje in de herinnering terug Afrika is thans meer dan ooit Italië s leef ruimte voor zijn expansie Vijftig millioen Italianen hebben behoefte aan dez ruimte waar x r alechts het rwarte continent waarnaar Italië de natuurlijke brug vormt in aanmerking komt Derhalve eischt Italié zijn plaats op in Eur Afrika dat een pijler zal zijn van de Italiaansche politiek bij de reorganisatie Afrika behoort aan Europa en de Middellandsche Zae 1 de mare nostrdm loo riep generaal Teruzzi uit Juist om onie vrijheid In de Middellandsche Zee zijn wij in den oorlog gegaan Het verlle van Ubye bewijst ondubbeizirnig hoe ondragelijk Engelands heerschappij in een zee is die niet aan dat land noch aan ons behoort Toen Engeland wegens den Poolschen Corridor de terugkeer van Duitschlanda uonen tot het vaderland aan Duitschland den oorlog verklaarde was het Itallfe niet mogelijk langer neutraal te blijven Overigens waren wtj reeds met Duitschland door een onverbreekbaar en geenszins toevallig verdrag ver bonden Muswhnl had dit verdrag met 7ljn gemalen vérzienden blik en om duizend goede reeenen gesloten De neutraliteit zou ons zander roem e eer toch in den oorlog hebben betrokli n Het Italiaansche vblk weet dat zijn g heele toekomst op het spe t aat en itrijdf derhalve tot den laatsten ademtocht en ta den laatstah druppel bloed Dexe oorlog kon ilet uitbleven en was onvermijdelijk WtJ 1 alUnen hebben een rustig geweten daar ussoiini alias heeft ge Uaa om den oorlog j vermtfdan Naar het PfoaolM ataatainUchtlnsenbur au heeft t leffe M frld ia maarschalk Maaperhalm Z xkig vao xUa kort verbUJf lot bental ra gezaodt e 4 la ZwltMrlaml OMT rtaland rttggak rd Wysjinsky over de Poolsch Sovjet Russische b rekkingen j 11 MOORD VAN KATÏN INDIBECT ERKEND Het DN B meldt dat de plaatïveTVdngendie cOmoussa ns van Buitenland sohe Zdken Wysjihsjty voor vertegenwoordigers van de Bntsohe en Amerikaan iche pers te Moskou een lange verkèaiing heeft afgele over de Pooiscti SovjetRussisohe betrekkingen die eenig lioht werpt op die dramatische tragiek van het Polendom n de Sovjet Unie Wysjinsky p beert Ie bewyzen dai de Polen die na de ineenstorting ivan Polen m die Sovjet Unie zyn gtkoiten de weldaden der Sovjetreigeoruig met onidank hebben beloond Zoo heeit Iwrt op Sovjet gebied krachtens het veidrag nvet die Sikoraki groep gevormde Pool sohe teger geweiigerd naax het Jtusstóoh Duitsohe front te gaan en aan den anderen kant hebben de in de Sovjetunie toegelaten Poolsehe duplomat ke vertegenwoordiguiigen de verdenlcln gewekt sabotage en spionnage te plegen Onder deze omstandigheden tva de Sovjetregefcnnig gedwongen sanctiemiaatiregelen te nemen die teels hebben bestaan in gereohtelijlke vonnissen deels in deportaties deel m het lilet verstrekken van lev 9mid lelen voor de mihta re fornn Sties Zoo deeWe Wysjinsky o a mede Jat sedert 1 April 1942 nog tleohts 44 000 man van het oorspronkelijk 96 000 man steifce Poolsohe leger iëtensmidictelen hebben gekregen Het aiaiital PooJsctie officieren dat dan voor de nieuwe Poolsehe formaties kon worden gereoruteerd bediroeg slechts aildus Wysjineky 2630 om dat naar hy beweert er niet meer te vinden w renA Hierdoor wordit naar Duitsche opvatting van toonaanigevende Sovjet zyde toegegeven dat de overige 10 000 Poolsdhe officieiren verdwenen zyn m a w de moond van Katyn waar d e 10 000 militaire pet onen zyn gevonden wordt indiirect bevestigd Die verklaring van Wysjmsky laat ergeen twyfel over bestaan dat Katyneen uiting is ijan een principe tal nogveel vreeselykeir byzonderhedeli doetvermoeden dan men UMujavtm kon enondersfeLlen ƒ Wysjinsky he ft naar d Eng t ch b nchlendleiUït uit Moskou mtUH i tkend dat de Sovjet regeerlng voonwmene Is op Sovjet gebied een Poolsehe rege rlng te wwmen Op de vraag onder welkft voorwaarden de Sovjet unie bere d Is de betrekkingen met dfl Polen te herstellen gaf Wysjinsky volgen de7elfd bron te vetvtJian dat de Polen voor het verbreken der betrekkingen verantwoordelijk zijn Het ligt ïJerhalve op den weg van de Polen om concrete voorstellen t doen en om maatregelen te nemen De door de uUffeweken Poolsehe regeering sla minister van BuJtenIandsch Zaken aan gedulde graaf Haczynski heeft tn een communiqué geantwoord op de v rkl riug vm W ïJInskl VolRen deir gfIta f liei r Tf ei tpfitendienst verklaarde Raczynki dat de verklaring niet zeer M bljdiflgen tot de rxjoreer gewenaohte hatvnonle In da betrekkingen tussohen Polen len de Sovjei Unie of tusschen de geallKerde landen tai het algemeen In ryn reeds gemelde antwoord op de verklaring van den plaatbvervangende Russischen volkscommisiaru voor Builenlandsche Zaken Wysjipski beeft graaf Raczynski de minister van Buitenlandsche Zaken der Pooliche e n g 3nt g i g Londen volgens den Engelschen meuwsdienst o a nog het volgende gezegd De Polen in Londen zyn niet in staat het werkelyke aantal der IJoobche burgers in de Sovjet Unie va n teHeB Wy weten dat dooofhun ellendige toestand en gebrek ian beschermmi het sterftecijfer ond r hea ieer hooj was RaczynsfeTxjïai s met alleen e bewering van Wysjinski van de hani dat bepaalde ambtenaren van de Poolsehe organisaties in d Sovjetunie zich aan spionnage louden hebben chuldig gemaakt doch ravens met grootsten nadruk ook de bewering dat de door Wysjmskl aangevallen Polen ten gunste van Duitschland handelen Het antwoord van Racrynski wordt m Berlynsche politieke krineen bestempeld als een bevestiging der argumenten die van Duitscha zijae reeds tegenover de uiteenzettiSt van Wysjinski geplaatst zyn H el m het algemeen bevestigt de nieuwe Poolsehe uiteenzetting dat het conflict ondanks beweringen van he l gen deel van Etvgelsche zyde nog Syéedg aanwezig is FOBBEST OAVIS OVFR Dl PLANNEN VAN ROOÏEVEI T Uit Oen ve meldt hel D N B Luchtaan vallen op de spitmogendheden ook In vredes ttid zoodra zij zich maar durven te roeren en bepe rk ng vat de militaire macht zooveel mogelijk ook op koopvaardij eni oorlogs schepen Dit is Roosevelt a plan nt den ooring zegt Forr t Oavts forresl Davis die het Witte Huls tn en uil kan Joopen zegt voorts van de hoogste autoriteit een vredesprogramma bestaande uit 8 punten vernomen te hebben dat natuurlijk all gevolg van de huidige gespannen verhoudingen aan wtjzigingen onderhevig kan zUn Roosevelts eerste taak Is het wegnemen van den angst Daar echter de vrede zonder politietoezicht niet kan bestaan zouden ook economisclie overeenkomstet moeilijk tot stand kunnen komen Roosevelt is voorts tegen het herstel van den Volkenbond en tegen den naam Gcnève daar dere naam te veel herinnei t aan het falen van den Vol kenbond Roosevelt wil uitstultesid drie in stelITiigen van den Volkenbond behouden en wei 1 De volksstemming voor het bepalen van de gouveretnitelt over een omstreden gebied met een meerderheid van tweede de 2 Het mandaatsysteem voor koloniale gebieden uit te breiden tot een soort trusteebeheer 3 Onderhandelingen voor het oplossen van bijzondere jjolltieks jnllltaire en economische vraagstukken Zoo zou b v een velllgheidhscommissie bestaande uit Sovjet Rusland Engeland en de Ver Staten de poll tiecontrale over den vrede In Europa op zich kunnen nemen tot de politieke reorgt nlaatie voltooid la Davls verklaart voorts dat Roosevelt zser wel weet rfat na de nederlaag der spllmogendheden Rusland de sterke militaire macht in Europa is Deze mogelijkheid neemt hij echter niet serleiu op Het is zeer waar st UnltJk dat aan het einde van dezen oorlog atteêA de Ver Staten een land lucht en vlodtmacht bezitten die maohtlger Is dan die van Ue andere oorlogvoerende landen tezamen Tenskrtt merkt Davls op itt de klein nstlss van een bewapening dienen mt te slsn want dat de Ver Staten met andaren of alleeii al naar eUuig den ernst van het f vsl bMchermend tuflen optreden Keuring en voor Waffen S S Legioen en Landwacht Het S 8 Ersatzkommando Nederland deeltmede s Nederlanders van arlMlk bloed in den leeftijd van 17 45 jaar ook gehuwden die llchameil k zoowei als geesttliJlE goed ontwikkeld wb en 9lch geheel kunnen geven aan de tHben die de pleidlng hun stelt kunnen zNK bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden By de onderzoekinged worden o k alle gevraagde biUchtingen verstrekt met ketrekklng tot de verzorging der familieleden duur der opleiding extra levensmiddelen voor de famllieledeD e s De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de vrijuilligers die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bU liet wachtbaltajon in Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche S S in Nederland willen toetr 4en HET TOENEMEND ANTISEMIETISME JN ENOFLA D Uit Londen wordt gemeld Elen open brief aan deNewStatesmanand Nation vormt een Interessante by drage in de kwestie der vyandige stem ming tegen Joden in tngeland Deze brief IS het antwoord op een ingeaon den Stuk van een Jood die zich m dit tydschnft beklaagd had o t de van dag tot dag toenemende vijandige hou ding tegen Joden De inze nder verklaart uitdnjkkelyk geen tegenstander van Joden Te zyn De brief luidt o a a s volgt Ik ben henas maar al te vaaik in de gelegenheid waar te nemen hoe op dringt ng de Joden zich m onze streek gedragen en hoe ze op die wyze de vyandichap van de overige bevolking 8 het ware uitlokken Vooral hebben zy steeds ge d en wel veel te veel geld en zy geven het op zoodanige Wijze uit dat de andere bevolking er slechts schade van heeft Wanneer een of nder artikel of levensmiddel ook nog zoo sohaarsoh is de Joden hebben het Zy halen de wmke s letteriyk leeg en als de arbeiders komen is er mets mevr Verder zyn zy den geheelen dag op stap van hel eene emde der stad naar het andere wat zy kunnen doen omddt zy meestal met v erken en koopen a es op Als Zij dan naar huis gaan barsten hun Casschen byna van de gchamsteide goederen D Joden houden van g zelligheid hetgeen op ziclizelf niet zoo erg is doch zy zyn daarby zoo uidruohtig ert schieeuwend dat het anderen dve fciun rust noodig htbben op de zenuw tn werkt Ondanks de scherpe bepalingen der benzmedistributie komen zy met hun auto s voor laten de ntotoren uren lang draaien en als zy vertrekken slaar 7y diep m den natht de portieren toe zonder aan hun buren te denken Vefel kwaad bloetj aset ook het feit t de Joden steeds huispersoneel heb bén hoewei Engelsche gezinnen dit nieV iiinen kriigen Dit komf a l ee hfcrdoor dat zy de meisjes fantastf he l6onen betalen en met giften m natura omkoopen hetgeen Engeische l uis vrouwen alleen daarom reed met kunnen doen omdat zy hel niet heb ben Deze ding n sdiyncn misschien allemaal met zjo belangryk maar ziJ zyn het toch Want zy veTX orzaken de ergeniia en woede over deze yreemdelingen die in aaptal weliswaar gering zyn doch die optreden a sof zij m de meerdeiheid waren DB BRDftEIGlNO VAf AUSTRALIÜ MacArthur acht zijn petitie met het oog op het naaf zUn meening aanstaande groote Jspaoscl offensief tegen Aufctrailè aoo precair dat hy zonder Waahington te vragen zijn beide beiangujkate adviseurs luitenant generaal Kennay commandant van d luchtmacht in het Zuidelijke tleel van den Stil len Oceaan en generaal majoor Sutherland de chef van zijn generaien staf n ar Was hington heeft geatimrd orti hulp te vragen daar de totdusver gezonden telegrammen niets hebben opgelewrd zoo schrOft de News Week In Wsshington zoo schrift het blad verder was men Z09 pUn lijk getroffen dat men de aai komat geheim wilde houden en pas verlof lot publicatie gaf nadat een blad te Washington zx nder toestemming het Bericht publiceerde Tevens heeft het Amerlkaanache mlnlaterie van Oorlog bepaald dat de Australische officie ren aan de pers geen woord mogen zeggen rTALlAANSCHE VBRLIESHJFERS Ket orgaan van de ItallaaOMihe weermacht Le Forze Armata publiceert een opgave van de gesneuveW of gewonde le den van de weermacht die als onder de wapens zynde beschouwd kunnen worden Aan het Westelllke front sneuvelden 93S man 3551 man werden gewond Aan de Balkanfronten stierven 23 728 man éen heldetvdood 40 828 werden gewxsnd Het front in Afrika elschle IJ 3J iooden en 23 588 gewonden Aan het Oosteiyke front vleien B874 man 38 3D3 man werden gewond 494 leden van de weermacht sneuvelden in het vaderland 468 noan werden gewond Hot totale aantal gesneuvelden bedraagt vn gen dit blad 48 893 man en het aantal r wonden 113 736 man AMERIKAANSrnl I ANDtNO OP DF ALKOKTFN Het Amerlkaansche ministerie van Mar no heeft medegedeeld dat de Amerlkaansche vlootstrydkrachten op hel tot de Aleoeten bel oorende Hand Amchltka zijn getand vocrts zijn troepen van het Amerlkaansche leg r op het kleine eiland Adak aan land gegaan Hat eiland Amchltka ligt onfeveer 63 km verwijderd vSn het Japansche steurpunt KIska Aanvankelijk zijn de Isndirgsoperaties door slechte weersomstandlglieden verhinderd Later hebben apansche bommenwerpers door aanvallen tracht At nieuwe iKUlnf te vernielen B aamt Vrljwllllgeri Welverdiende rust tn hei voonsarszonnetje SS PK BUschel O H ll S 43 H uur Rotterdam Deutsches Haus Westzeedyk lJ S 43 1 $ uur areda RestaurantModern Markt 5 43 ISoiur Goes Cal Centraal 3 43 8 IS uur Den Bosch HotelNoord Brabant Markt 49 l 5 43 15 uur Venlo OeuUches HsusEgmond trast 1 18 5 43 15 uur Arnhem Café Roysl 17 5 43 IJ uur Hengelo Café Modem Spoorstraat IB l S 43 8 15 uur ZwoHe Hotel Gijlenbeek l 43 8 15 uur Gronlngeit Concerthuls Poeles aat la i tó IJ uur Leeuwarden Hulza Schaaf Breedstraat 21 5 41 8 15 uur Amstei Jam School Ie enweg 13 t2 5 43 8 15 uur Utrecht N V Haus Oudegracht 245 33 43 8r i5 uur Amersfoort Pol Durch gsngslager Leusderweg M 5 43 8 15 uur Den Haag Café Jlen Hout Bezuidenhoutscheweg CraCHPV VAN rniSFFSCRF rOMIHU NISTBN AAN TSJOENGKING Volgens een berlcl t uit Ttsjoengkinj zijn eijuJ April twee fgenanten dtr Cl Ineosche communisten in T joengkinX aangekomen om l jang Kal SJek de volgende eiachen v or te leggen Uitleverioc van etn dael der door deVer Staten aan Ts oejlgkln geleverde munitie n de comTmmliten Met Inmen iiilF V an nijoengking n deveTiloud ng tusschen de Sovj t Unle enVoenisan de ho ifdAtad van Sovjet Ch na tx de piot ncle Sjensi I De door de Ver Staten ter ontw kkeMn van NKirdwest China ter beschikking gestelde let nlngen moeien ook gebruikt wTor den voor den optioUAii van t convnuQi tische gebied 4 O hi ffin vmn de moreele en materieel b okkade over de communisten LllCHTl OEI TORFN BEgCHERMFN BLRLIJN TE tN AiNVALIFN IIT DE LICHT Van off c eeie Duitsche militaire zijde zijn bijzonderheden bekend gemaakt over de ge weldige I ichldoeltorens die Be Iiin tegen vijandelijke luchtaanvallen moeten beschermen zo j Tieldt S P T Iedereen kent xe ie Berlun deze massieve gewapende blokken beton dl eigenlijk ten onrechte den naam toren dragen want zij zien er ee der uit als an zaglijke betonv arkanten Ook burgert kunnen bil luchtaan vallen van deze toren gebruik maken want behalve r te von de oigeveer 200 man sterke bezelting zijn er rog groote za en in die aan du zenden burger een vel ige chuH plaa H b eden kostbare c Iderilen pi kunst voorwerpen zUn hier onlï voor den duur van den oor og n veiligheid gebracht De 1 u en van de orei s sijn zoor sterk d3t zelfs de zwaarste bo 1 n en er met door heen kurnen slaan On zich een dei kbeeld te vo ren van de ortzag j e n assa van zulk een to en dient de vo gende vergelijkirg Ben enkeW Berlynsche toren bevat meer gewapend beton dan la kilometer Westwal Geweldige lulsterappa aten scli irwerperg stukken gp chut van de luchtdoel kronen deze stompe t ers Boveiidlei spusven r et n inder dan acht gevaarlMke n onden op zoon toren hun dood en verderf biLiibCnde granaten het luchtrui I In Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A L CORDENS 87 Wat tiet jeT va ag it Een van dte lamme toenen kanteldie ik geloof dïrt ik myn voe4 vierzwikt heb hy d et flmk pyn Hy probeerde op te staan maar iik zag aan zyin gezicht dat het mis was NiHrwelyks waa hy overeind oMiy gmg weer zitten Het 1 een beiroerd geval aei hi ik kan met loopen We zullen een poosje wachten totde pyn gezakt u en da i gaan we teru Hy keek my aan Teruggaatv Ben je mal we zyner nu eenmaal en we moeten den tochitten einde brenigen Laat my hier maareen tydje rustiit ritten en loop jy dxratg xng tien emde om te zien waar jeterecht komt A je oiidenzoek i aigeloopen zal ilk wel aooveir be er zyn diat ik met je terug kan gaan Lucifersheb ik my me neem jy myn iaintaren an schiet op Ik voelde er niet veel voor om mijnvriend daar alleen te laten maar hy Uron er nogmaals op aan dat ik verder zou gaan en ik gmg Naarmate ik verdei kwam we d Se giang wilder en h Ogei ik kon riu gfe wwm rechtop gaan De gang Itep ook n iet verdor meer orotaag Hel tyas er llesbehaiDve gezellig daa mi d eeraraamheid te midden van ven hoorbare stilte en n de eentonigheid van die lange gang Maar aan tle eentonigheid kwam spoedig een emde en voor dat ik er op veixldolhit Va stond ik oor een stevige aeur die zonderling noeg aan myai kant met twee zwaire renctelg wa gesloten Ik Iwt het triische lioht op de deur n de beide grendels allen de deur was van zwaar hout maar van welk metaal de greniflktla vervaardigd waren kon k met uitmaken Wai sou er aohter die deur zyn en wat mioe t doen Naar AlUred tePuggiaan Maar d n zou hy rae teru sturen en me iutil c ien dat niet eena gekekwi had v t er adhter dte deur verborgen was Aao seilend wboo ik een rendei UiHHtHtOHd Vrüstelling van krvgéSrevangenschap Tn antwoord op een vraag of T welke uitzonderingen bi de terwgvoenng in kri igsgevangenschap van leden der voormaltfce Nederlandache w eenna ht gemaakt worden wordt ojis van welingelichte zyde het volgende ijedegedeeld Het liirt met in het voornemen ofli arbeidskrachten in itrijgsgevatfgenschap lerui te voeren die onontbeerlijK zijn voor het ordelijke bestuur en liet bedrijfsleven van het land riiet Inbegrip van de voedselvoorziening en den landbouw of die direct of indirect iB liet belang van de Onitsehe weerinaoht werkzaam zijn Door een reedg eenige weken geladen geopend en op de meeste arbeidsterreinen afgesloten onderzoek naar de mogelUUield van ttUstelling is de waarborg verkregen dat deze werkkrachten aan 4e betrokken DuiLsChe mUitaire instanties bekend zyn en van de terugvoering in de krijgsgevangenschap warden tgesleten DE VERJAARDAG VAN DEN LEIDER Dfe persdienst van jje NSB deelt mede In verband met de moeilyke omstan digheden waarin ons volk thans ver keert heeft de Leider verzocht aan de vjermg van zyn verjaardag pp D nsdag 11 Mei as geen tpestel jk Uarakter te vyillen geVen Na afloopvvan de ontvangst der otfi cieele deputaties bestaat er voor ieder lid der Nationaal Socialistische Bewe ging der Nederlanden de gelegenheid den Leider persoonlyk geluk te wen schen m Utrecht ten J aushuize Krooi me Nieuwe Qracht 49 des haimiddagi van 17 15 tot 18 30 uur Toeg wg wordt alleen verleend op veiloon van Iidmaatschapskaa LAATSTF PREMiFTREKKING WIVTkBHULPI TEBU In gebouw Bellevue te Amsterdam Is 7aterd gmiddag de premietrekking gehouden var fxH C der tweede W H Kicloterij waar n ede deze loterij bestaande uit zes inllltóen lo en ten einde Is De hoofdpremie van 16IM0 vlsl op No 152717 De 70 premies V n ƒ 100 vielen OP de vo gende nun t ers 32186 37fl6 733 4 91411 I 04l5 1314a7 165974 ITJWl 15532 31322 1076 6 112021 211910 21980B 2 875 241287 24879 2802 T 313579 337871 141122 358792 J77Ï12 4Ila 421 112 428948 449 8e 4 ll fl4 4 2 9 48TI4i W1484 5121 D flOJT V474IT V57979 5619M ifiTTSS 577650 180039 1 7973 10058 BUOfc 618404 638829 643829 646974 657414 975M 676193 688898 7r4 l T2o901 747436 77II0IB 7 j2 7 01501 805876 811599 14037 81523t 827062 830405 818124 SS569 9016 tS 147B4 2d479 4 3rt 9S33M 978619 DE HANDEL IN VISCH In den vlschhsndel komt het veetvuldlff voor dat gr ot en klenhandelsren zich op e kaars terrei begeven hetgeen niet bevorde ik Is f o een gezonde ontw kkelll van dezen tak an handel en e n behoorlijk tie ict t op de naleving van priis en vorrieehngsvoorsc r ften ten zeerste belemmert Tp einde de zoo noodzakelijke ordening b den V chhandel te bereiken is in hef 8 dezoT ve chenen Vnedselvoorz eniniïsblad efr var ordening afgekondigd van hPt h driifschap voor vissche tlprod icten waarbij met ingang van een nader doo dit bedrijfschao te bopa en datum de uitoefening van den grooten weg Hy kiemde veel minder dan ik verwacht had Aandachtig luisterde ik maa met het gerin gste gekild we hoort aar Toen sohoof ik den tweeden grendel W eg en trok de deur open De lantaren hieid ik voor my uut om het lidht naar binnen te laten vallen Bc keek m een leege kamer De deur wiaa naar myn kant open gegaan en ik bemenkte dat ze met een metalen plae was bekleed met als vereiermg vier metalen rozetten op d hoeken Na my overtuigd te hebben dat de deur oor mogelyk dioht kon vallen trad ik d kamer binnen Zy as niet groot o ook niet byzonder hbog de vloer w van graniet en zeer zorgvuldig geëffend en de wandwi waren bekleed met gnoote platen groen marmer In den rechter zywand was een opening die baegang gaf tot een ander vertrek Het enage meubel dat in de kamer stond wvts een klem vierteant tafeltje m matgouden klem met zware r bewerkte poolen Het had als salon feitje kunnen dienen als het niiet aoo i vaar en massief was geweest Bc laet er het Uoht van myil lantaiwi op vallen 1 toen schoot de bovenrand felle tloedroode stralen uit vant de heel r nd was bezet met een krans van d prachtigste robUnen die ik ooit had gezien Was dit ru de schat door d kluizenaar bedoeld Maar dat kon met zyn Het brffje sprak van een steenen tafel en de schaduw van een vingen Opeens overviel me een heviig angs dwt mijm electnsche iantairen nou uitgaan Mijn plaji was het licht te dooven alvorens de andere kamer binnen te treden maar ik dui de niet uit vrees dat ik het niet meer aan aou krygen Zooals ik eejst had gedaan deed de ook nu de hield myn licht vooruit alTOrens de aangrenzenni kamer ui te gaan en toen was het atoof myn bloed in myn aderen stoldw het lichit van myn tentenen vial vtak op het groote BoeddIha beeM van dien tempel WoroW vervolieil y w IWIOSSiWSS WWi i Wanneer verduisteren U Mei Zon sp iSl onder tlXl Maan a § Il 37 ander 2 M