Goudsche Courant, maandag 10 mei 1943

TEWKRK8TELUNG ELDERS Bezitten T ii usweb vitjï s erd In vert fwi m t den aanmekiingeplicht voor den arbéidlymaet deelt men ons van bevoegde zrpde mede dat zij die ir het bezit zyn vmi een Ausweis weliswaar niet omtiheven zijn vait den aanmeldingspii t dooh op De persdtiensl van den Nederlandschen Omipoep aeelt mede d Jt de beide HilvG T imisclhe zeiiders van Zaletrdiaig j 1 af m plaats an om 21 15 uur om 22 15 uursl uitcn Die kunnen ♦ oor rouwen gepaard gaan met pönen die echter met AKKERTJES dademk verdwflnen Ne AKKÊRTJE maakt worden maar dat het 2 1 fm noodiakelUk a dat de door ir iT fvonden fouten de oorzaak van hct L waren I H De advocaat ceneraal eischte rc m Mr Muller Ma sii n mr Vonck Amsterdam bepleitten rl S rBali De uitspraak volgt over veeilun i j Hoofdredacteur J G Wevstera RotterdamChef redacteur voor Gouda en OmstrekenF Tieter Gouda Verantwoordeli k vour deadvertenties L Akkersdijk Rotterdam Uilgeefster N V Rotterdamsch N ouwsbladRottcidam K 712 OFFICIEELE MEOEnEELINGEN AAN8TEI LING BIJ DF RECHERCHE OER NfrDfrRLANDStllfc POUTlb De w nd Directeur Generaal vön Pohtle maakt het volgende btkmd a Er bebtaat gelefet nheid tot aiinstelling bu de rtcherche der Nederlandsche politie vuor 20 iongelieden m d n rang var aci pnantinspetttiji en 50 adsp lant rechercheur di aan de hierna vermeldt eischen voldoen Deze oi tvangen hui eerste opitcirt aan de letheicheopleidinfesiichool ie B otuien diifll tOvtrvetn we ité opleidirg cnca 6 maanden duurt en worden daarna blj de Nedeilai d che politie Ie weik gcaltlu In de voeding de huisvc ling en ce geneeskundige verzoiging van de leerlinger van de opleiding ichool wordt van Kljk£v ege voor zien Zu ontvangen bovendien een zakgeld van 3 per week Aan gehuwden en kost winners kan een kostwinneri vergucding worden verleend De aan telling tot ad pir nt recliercheur geschiedt voor een pi oef tijd van één Jaar De proeftijd vanfet aan by het begin der opleiding bij de recheithe opleiding rfcl ool De eai fce telden vei binden zich voor een dlenfctiijd van tenmin te vQf jaren bU d recherche der Nederlandsche pohtle B j gebleken ongeschiktheid bij ernstige vergrijpen tegen de di tiplme en indien blijkt dat de aanstelling op onjuiste gegevens heeft p aats gevonden kan te aller tijde op staanden voet ontslag worden verleend b Toelatings ischen 1 Adspirdnt lnspefteur a Het lüt i van de NederlanfJ che nationaliteit t personen van Joodsche bloedezijn uitgefloten De afslan ming ook van deechtgenoole moet door de geschikt bevondencandidattn tot en met de grootouders aangetoond worden b onbtspiüken levertgedrag en llmk voorkomen c nchan elijke geschiktheidper oren die een bul diagen kunnen toe gelaten uoiden ndien de gezichïi terktezonder bnl gemeten van het eene oog tenminste van het andere oog tenminste Vip bedraagt d leeftijd van 21 tot H jTiet 35 jaar personei d e In 1922 7ijn gemfcier komenm aai n erking Ev e het bezit van het emddiplon a n S met 5 jarigen cur us ol gjmia min Het bc it van een diploma voor in pecleur van politie en meerdere Kennis j an de schel er natuuikunde gedt Vforkeur OoR studen ten in c e medicijnen de cliemit ol de phjsita k irrien m aariitrkirg f vo komen bereidheid tot mecewerking n den opbouw in den NedeiUndschen laat ook Older de liu di e om tart gleden evena let het aaneitn van ei n lo a e houdipp e nover d he pllende mathl g ZIJ die hun d tn ttiid biJ dep Nederlindschen Arbeid cimst hebben vo bracht gf nielfn f oritur 2 Adspirant Rerherrheur a Z4 order 1 a b zie under 1 b c ziecrlerlc d zie rdfr 1 d e voldoende school enni tenm rstc Mulodiploma Het bezit van een poUtie Uiploma geeft vur iktur f zie nr rr I f g 7ie oi der 1 g c Personen die ret ds in politiedienst ttjn kunnen soün iteeren n et gotdvindei vaij hun corp Lht f De sollicitatie dient te geschieden door het Indienen van een elfder landflg schnjven BIJ dit ch vn moetwuder fvtigelepd eigtrhandlg ge rl reven levenslorp een afschrift van htt HBS c q Mulo i plfii a a sTi ede een al thrift van de puntenhjst o 3 eventueel een afschrift van het irspecteurs of pohtiediplomfl eveneensmet puntenlljst Uit de solliciUUe moet tfulilelUk biU cn dat nven ymi de recherche solliciteert Zij die gpdj end hebben bij de Walfen S het Legiof n Nederland de N S K K of eenigjK andere in tantle der Duit che weermacht dienen bij hun soUieitatle tevenj te voegen een beWiJs vari ontslag Orlgineele diploma s getuigschriften ad moeten niet worden ingezonden Sollicitatiebrieven met de byiagen moeten vóói 2fl Mei 1943 worden Ingezonden aan den Directeur der Recherche Opleidingsschool Alexander ttraat la s Gravenhage Op de enveloppe moet bovenaan xUn vermeld Sollicitatie Recherche Opleidingsschool Op den sollicitatiebrief moeten bovenaan duidelijk zljn vernield naam voorletters woonplaats straat en huisnummer alsmede de provincie waarin de woonplaats Is gelegen Alle onvolledige en te laat Ingediende olhcitatiea worden ter zijde gtulegd 1311 De Curator inhettaillisseracnt van JAN VELDMAN to Woerden brengt ter kennis dal de eenigste uildeelingsltjst door hem Ier Oriflie van de Rechtbank Rotterdam en hel Kantongerecht Oouda IS gedeponeerd en aldaar gedurende 10 dagen voor ieder ter kostelooze Inzage ligt De Curator Mr I I VAN DOORNINCK Gouda 10 Mei 1943 GeüTaaqd I JONGENS Aanmelden fa J G de Jong Zn Verlorenkost 9 wordt geknoeid met de melk Tapionwik verdunnen met water en volle melk met taptemelk dat is de manier om extra litertjes zonder bon tegen veel Ie hooge prijzen te verkoopen vertelt de melkboer Dat vooral de baby s en kinderen daardoor veel te kort komen kan sommigen individuen niels schelen Als zl maar verdienen Prijsopdrijving womR k aocout ioeh WAAKOM steeds huur betalen en nimmer een eigen onbelast huls of boerderij verkrijgen KI it Wt SMZt WAAROM stet ds maar hypotheekrente Lml betalen en met hypotheek Co i MH lotEipi schuld blijven zitten AdnL voB Oat Goedaran inratroai 3 tcrwql gij door het bekomen van een rantelooze onopzegbare hypotheek baxittor wordt tob ichuldTril huiii Uw hrpolbeek geheel ofloati totaal Taal Binder betfialt Hoe ge die renlelooze hypotheek verkrijgt Dat willen wh U gaarne komen vertellen Inspect G E SCHOTANUS Spoorlaan C 52 Vleuten Te koop gevraagd een moderne Middenstandswoning eventueel te rullen met groot Heerenhuis Centrum stad Aanbiedingen aan Makelaarskantoor P W de Beun Gouda GEVRAAQD voor het schoonhouden van labriekslokclitelten Brieven no G 3061 bureauvan dit blad itadsMiuwi Waterleiding tijden de strenge vorst GROOT AANTAL BEVRIEZINGEN Het J8 ir trb ig our 1942 v iii dj NV GouuM ie Waltr tiümg Tudens ae eer hei ge vorstperiode van 16 Jar u in lot 2 J inuari en de d arop voig n l nog cr koude perio de tot 12 Muart laal 36 vorstuafccn en 85 voitu athten werden zeer j v üie eiicJien gesK d aan den dienst der elct tnsche onidoouui i welke te zwaarder woige n diior de heerKhmde omstandigheden het ens werd het snelle verplaatsen en daardoor hit nuttig effeet der ontdooi p otgen ten i rsle U e m merd door d beperkte tiansport n ge lyifteid en den lateren hcvige n ndpwVil en gUdhiid ten tweede b Wpiten de voorschrift n tot verduistering de werkdagen van zonsopgang tol ons ondergang Deze beperkte werktijd werd zooveel moge ijk uitgebuit om albonnenten oo spoedig mogelijk te heljien en om te voorkomen dat hoofd buuen eveneens zouden bcvrlej en Ten derde waj het aantal bevriezingen van binnenleidingen gevolgd door dienst leidmg bevriezing one vcnredi grool door de zeer beperkte verwarffiing der peireeelen tewijl in vele gevallen nog gieconsta eeird nvoesi worden dat de nteichaianei der gjbiuikors oorzaak van onnoodige bevi e ingcn was Door het plotseling invallen van 7eer strenge vorst vóórdat een be chermcn de sn e u v aaj gcval rn was gep iard met harden wind was htt opwirken van den jyond oneve nredig groot en ontstond n hie rdoor mce rdi re 1 KKagi s in dienstleidingen In het gehed zyn van 16 Januari toen de stnnge vofst inviel tut 12 Maart lotn ianh iuaf nde dooi in rad In het geheel J I2 hm aansluit ngen in do straat langs t iiliiHhcn weg ent dooid tot een maximum van 25 dtr dag Stukgi Vloren zyn in totaal 16 aans ui tmigen teiwij 16 aansiii lingei ek werden door grondurking In twee it atui zijnde lioifdleju ngen plaatselijk iawyeTTn i T 4 veiden e ec trisch on ooo naar de e verscheid l en £j rij ren oiugoviigang b VToof Ti II 1 ooden overgang de ge dupe orde piiceticn werdin met etn wateTwS ui door de zoi cn var hit bedriji vc urzicn Rr zijn ib8 watemieuis bevroiin dat IS 7 i van het totaal geplaal te aantai dat 4 84 bedraagt Het totaa aansluitingen steeg van ia tot 4 41 De ver es en winslreki n ng u t op een totaavan ƒ J26 878 met eim w nil van ƒ 49 141 waaiv in 12 o d vidmd JS ihtgekeerd De balans heeft een ewiricyfer van 599 114 Ir is ƒ 50 000 uil getro kken voor stichting pensioenfonds en 60 0 X voor resir c pensioenuit keermgen Kantongerecht Gouda Veroordeeld zijn degens ten verkoop voorhanden hebben ar gehakt met een te hoog percentage aan water iij letmeel C M H te M rk p ne 40 ub 10 d h W de L te Gouda ƒ 25 vubs d h zonder bchrifie ijke vet gunning verkoopcn V n een uch na 22 uui m de openlucht ophouden G V d S te Waddinxveci ƒ 6 Eubi 2 d h C C V K D te Gouda 4 aub 2 d h J R te Nleuwerkeck a d IJ w 3 fiubs 1 d h K K te Gouda 4 subs 2 d h reizen awnder geldig plaal beuija M N J V G te Moordrecht 4 subs 2d h rooken In een coupé niet rooken van de Ned Spoorwegen A v E te Rtjnsburfc ƒ 2 flUbs 1 d h D p te Leiden 2 subs l d h M V D te Rotfeidam I 50 subs 1 d h niet gebruiken van het rechtervoetpad G B i zonder bekende woon en verblijf plaats hier Ie lande 1 50 subF 1 d h luidkeels zingen op den openbart n weg J H O te Oudewater ƒ 7 50 subfl 3 d h xonder schnfteHtke vei gunning gesloten houden van eén winkel G J v d E te Gouda 3 subs 1 d h wegeni het in gevaar brengen vjn het algemeen ntet tUdig doen blijken van verandering V n r c iting J Th A M te Gouda limbs I d h J F V D te Hekendorp Khuldig zonder toepassing vq n traf tlch door etn motorrijtuig laten voorttrekken C B Ie Bergambacht teruggave oudern zondei toepassing van straf T K te G Hida 3 ub ld h Ch 7 te WaddinxVeen 3 sub 1 d h niet gebruik envan een rtjwielpad Ch Z te Wafddinxveeii 150 subs 1 d h T K te Gouda f 1 5 1 Mbs l h Ch Z te Waddinxveen ï 50 sub 1 d h niet gebruiken van oversteekplaatsen J V d W De K te Velp 1 ub 1 d h niet toonfn an he C persoonsbewijs A V te Bergsthfi hoek 2 subs 1 d h C B te Bergambacht ouggave ouder zonder toepassing vS ffaf D W Z te Papekop 2 subs I d h rtfiHn mei een rijwiel zonder i oedc voorVerilclïUng A V te Bergschenhoek ƒ 3 ilbs 1 d h H V te Gouderak ƒ 4 subs S d h rijden met een rijwiel zonder goede achterTMEflIchtlng P K S te Boskoop 2 50 sub 1 d h r den met een rtfwiel 7onder goede vooren achtcrverltchting r V te Zegveld ƒ 4 ulM ad en 2 50 subn 1 ri h D W Z t Paiftl t 4 subs 2 d h en ƒ 2 50 subs 1 d h D W Z ie Papekop ƒ 250 subs ï d h n ƒ I iubs 1 d h A V d H te Gouda 1 subs 2 d h en ƒ 2 50 subs 2 d h A G W C te Zevenhuizen schuldig zander toepassing van straf C L te Rotterdam 4 subs 2 d h en ƒ 2 50 subs 1 d h iöden onder bel A J V te Papekop ƒ BuMs V tscti J G U te Gouda 1 suWi 1 d h yEERTlG MRIG JUBILEUM Op 18 Mei hKx t d hooi H BaStker pxïcoratieihoiiÖeT bedrijfsleider by de NV EXrukkenj voortieem Kocïi Knuttel veertig j ar bij dit bedr m be1reÏ0 n te zjjn RIJWIEL WEGGENOMEN Hip M een dwrvesfiet s ontvreemd dae b RK sxtfltone aan da Toliens Biraait wae neev geeet Wat Waar Wanneer Th iHA Theater Zev n Jaar getuk met The Llngeii wi Hans M ef A nvAng 6 uur R unte Bioscoop Hoeia i t ben papa met Hen Runmannj Aanvang 6 uu U Mei nnr 8 iamr4 r 1i d Oefena nd C uüi tr e Htddini skirigade jdspiiarlen en htruo e 13 Mei 2 15 nur NV Vereenlgde B4 artaie Kuntenfaërteken GonöaApoUo Vergadering houders van truitcertificafen A B 2 JO uur Jaarlijkbche aiüemtene vergadf r ng van aandeelhoudert 15 Mfl 2 OBT leuwe Schonwbnrj Opvoering Kinderoperette De sneeuwkoningin door jeugdclub Rivieren en dichterswljk te Ut I echt AJPOTIIEKER8DIEN8T Steeds geopend des nachts alléén GEMEENTELUKE PUBLICATIE X Burgemeeater vau Gouda brengt bet navolgende ter openbare kennis Het Staatstoezicht op di Volksgezondheid heeft bevorderd dat vooi kinderen tut 6 ja r kostclooti viumme C table ten zulkn to den beschikbaar Keiiteld De uitrtikjng van de e tabletten zal ge schieden bij het Buit u van den Ce iittnle Itlken Geneeskundige en Gezondheid dienst SplenngHtiaat Mi alhier op de navolgende dagen t ien voor de kinderen wier namen beg nnen inel de aangegeven letters Donderdag 13 Mei 1943 A t m D Donderdag 20 Mei IMd E t m H Donderdag 27 Mtl 1943 J Vm M Donderdag 10 Juni J 43 N t m Sch Donderda 17 Juni 1 43 Se t m Z telkens van 14 17 uur des namiddags Alsdan uilen 18 tabletten wot den ver strekt ua irvan er geduiende O eken 3 per week gebiuiKt moeten worden voor West Apotheek Dee gentesmlddeien haven 14 Pe daiiüatht woidt er op gevestigd dat slechts die kinderen voor de ver irtkking van vitamineC tabletitn in aai merking komen die deze taoletten niet reedfi op de bewaarscliolen ontvangen PLAATSELIJK NIEUWS Verzocht wordt de stamkaarten van alle kinderen die tabletten zullt n ontvangen te willen nicdebrtngen De Burgemeester van Gouda UERA BOSKOOP Burgerlijke Stand Overleden Anca Maria Uittenbroek eohtp an A Zoal 47 jaar Ondertrouwd W J Ncderhoff 38 j en M G J Rosbergen 24 j L Piaisier 30 j en T Hoogendoorn 27 j W Zijlstra 31 j en S Dolfin 30 jaar Getrouwd J Wijsman 32 jr en J MKolsur 23 jaar Zwemclub In een gecombineerde vergadering an de reddingszwcm en poiovereenigmg BosJioop werd het nieuwe bestuyr van de gefuseerde vercen igmg als vo gt gekomen K Vermeij voorzitter P G Valk secr G P de Gunst penn j J van Bergen G van der Geur en e dames C Bunschoten en C jfKraalsnia Aan het be tuxir werden § e volgende commissre toegevoegd een commissie voor zweaninend redden een polo eommis sie een cojnn issie voor materiaal een jeugdcommissie en een propaganda commissie Muziekexamen Op de te Aalsmeer g ouden muziek examens van den i ed bond van dilettantenorkesten bc haalde on e p aat igenoot Jac C Verheul hel diploma A voor fluit Geslaagd Onze p at genoot W P VlUI der Sluijs slaagde vooi het diploma A o ider Rijk stoez cht gedip ometid schoenher teller Predikbeurt voor Donderdag Geitf Getfn 7 uur ds Laiiwin van Rotterdam Bekroning Op een te Amsterdam gehouden keur rg an de i d I ij HAASTRECHT Gewond bij prong van auto r Tuee tie n jan jongens k cmmen im Oudwatt i op eej vratitiu o waara m ze c oor den sncik n gan g rutt meW durfa erj afsp iitge i 1 i ut ee ntrum van Haastre ht u aagde zlj het 7 vieie nop straat en wcTden am h old tn binden i Aond Lx n dn knapen had eem heiseny inu idin gek e tn Ndaat medi e hui p vtilt nd was is het twet tal p r e ken au to naar huis gt b ue fii t Mï UWLRKFRK A D IJ SEL Burgerlijke stand On ei trouvvd J van Gelderen 20 j en A M van V iet 18 j Over eden An onius G F Kool 3j Benoeming Dt heer J Koo met s alhn s beneK d tot tirielijK ondé vv ij er aan de chüol voor voortgezet lage r onderv IJS t Kirimpe n a d IJssel STOLWUK Loop der bevolking Ingekomen J ióet ZWEMMBN an Prooije ambtenaar ter secretarie van Coevorden Coehooi nstr lat 11 m A IIÖ E J ter lorst hu Ehoudster van Viaardingen Ridderstraat 42 m A 4 G B xïgae rdt en ge in winkelier van s Giavenhage Sehevenifigeche weg in B 50 J iheikema bioppelenburg en gezin zonder beroep v an s Giaverihage Houtrustw tg 268 in C78 H van IMeijt ren hui lhoudster van Krimptn aan de l k Molendijk 1 in A 40 L Veikaik zonder beroep Vdn Krunpen an e Lek Ooster Lekdijk 23 in C 26 G A Zuideiviiet timmer man van Haastrecht C 130 in A 16 Venrokkten W Honkoop dienst bode van C 85 naar Beikenwoude B 128 E de Vries dienstDode van F i naar Goudérak Bil A Scheer dienstbode vkn F 44 naar Bergambaeht C 137 J H Hopgejiboom jftonder be ro p van G 67 naar Rotterdam Roentgenstraat i üa J Bol zonder beroep van F 4Öa naar Berkenwoüde A 17 p J de Jong dienstbode van G 36 naarf NTfcUW WEREI DKE XMtD IM M KCHOOf LAG DAMES Berkenwoüde B 118 M W van Dam I ci a gru nit i ipiig Teb wr4t Mui het wercilreiOTil op den 100 faieter ichoolvUk vwti damcv dfit sedert Maart 1930 met 1 min 20 2 sec op naajn vaA haat laadfcnoote Haiuil Hotiner tond Z t kncM het op 1 min 19 8 lee BüutCHtand De juiste man op de juiste plaats le rhng verpleegster van G 108 naar Goucij Diacon luis De Wijk E T ter Korst hu shoudster van 4 naar Hoorn Zeedijk 118 D 3 den Brave zonder van A 81 naar Bunnik Maatsehaplaan 41 Dyns huishoudster van A 4 naar Wolfhtze Hotel Westend WADDINXVFEN Burgerluke stand Geboircm Jdnni je Johanna Louise d van J F Troost ein van M J Janssen Lyntje d van A L Jonker en van J van Ajvdel Dcm tijd eischl daden en mentchcn ie Antonius Jacobus Mannus z van ü A an Dijk en van M H Ultee Ondertrouwd F van der He J M Broer Ge iuwd C Hijkoop en J M H den Boon Overleden W G van d r Krans weduwnaar van M van den Berg 68 j S A K Buurman 29 j A Havenaar echtgenoot van G Brak 69 j DISTRIBVTIENIEUWS daden kunnen en durven stellen AHe wat voos en zwak ut zal € storm die over one werelddeel vaagt met overleven I e toekomst behoort aan den menech die zich bewust van zijn kracht en zijn plichten bereid lA te wijden san den opbouw van een betere samenleving EXTRA RANTSOEN TAPTEMELK VOOR PERSONEN VAN 4 T M Za JAAR De secretaris generaal van Lafidbouw en Visscheru maakt behend dat gdurende het tijdvak van Maandag 10 Mei tot en met Zaterdag 15 Mei voor perjonen van 4 tot en met 20 jaar een extra rantsoen è 1 4 liter karnemelk of taptemelk beschikibaar zal worden g teld en wel op de met 2 22 reserve en 322 reserve gehierkte bonnen van de bonOtaart voor voedingsmiddelen Het M echter waarschijnlijk dat vele leverancmv slecht m staat zullen zijn kameMnelk op deze bonnen te veretreiken In dat ge al dient men hiermede genoegen te nernen Aan deze taak zal £ een onzer zich kunnen antti ekken Ook hij niet dje meent diat htl afzijdig van het wereldgebeuren MU zOn gang kan gaan Oï hij zal den weg tot d gemeenschap moeten vindeny tt hlj zal ultgestooten worden en onderMtan Slechts door een enorme krachtsontvwmcehng zulten wij de wonden die de oorlog hieft geslagen kunnen heelen In het toekomstige arbeida proces zia I het er nog meer dtin vroeger op aankomen dat eVk op de juiste pltfatR staat Karakter en prestatie alleen zullen deze plaats voor etk onzer bepalen Dit Is een principe van wefkelijk revoiutionnalre draagwijdte Het Lahgemarck StudJum ta medehelpen het te vetrw zeniyken Jonge mannen tusschen 16 en 22 jaar die ongrehuwd zijn en i de geheele lagere scftool hebben doorloopen die den moed en de kracht nebben zicij een betere toekomat te scheppen kunnen door de e Instelmg de kans krijgen een middelbare vakopleiding of een academische opleiding te volgen Inlichtingen worden verstrekt door het Langema rekStudium Waalixkirperweg 2 Den Haag 3IUSSERT S 49STE VERIAAKDAG He i navond om 18 45 uur fTr kt M ax Blokzijl via HiWenmn 2 m zyn politiek wcêkpraatje over het ondeiv w cp rMuetterVs 49 te vcn r C Heden overleed nog onverwacht ten huize van de familie Dekker Burg Martenssingel 13 onze lieve Moeder Schuwden Grootmoeder HENDRII A 9RUM Wed van D de Jong in den ouderdom van 88 jaren Uit aller naam J C DE JONG Gopd 10 Mei 1943 Krugeriaan 205 De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 13 Mei as op de Algem Begraafplaats Vertrek van het sterfhuis te 1 u Heden overleed tot mijn diepe droefheid in de Wijkverpleging voorzien van de H H Sacramenten dar Stervenden mijn ae r geliefde Echtgenoot fe Heer PETKUS ADRIANUS KLAVER VELD in den ouderdofti van bijna 72 jaar Wed R M Klaverveld Stolwijk Gouda 9 Mei 1943 West Haven 60 De H H Uitvaartdrensten zullen gehojden worden in de Parochiekerk van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg op WocilldaE 12 Mei te 6 to en 7 Uur de Stille H Missen en te 10 uur de gCFongen H Mis van Requiem waarna de begrafensi varmit de kerk in het Familiegraf op het RK Kerkhof PAKHUIS TE HUUR Omtrek Markt Te bevragen St osephstraat 7b Mevr Koopman P Maritzstr vraagt een flink dagmeisje P G JeL Zondags vrij RECHTSZAKEN 2oeé Roffet göci HCt BKUGONGELUK BU ZALTBOMNCL GEBR TEN HOEVE ROrTERD T 3843 DEN HAAG Tel 3332 Het Arnhemsche gerechtshol heelt In honger beroep behandeld de zaak tegen ir W V d L Uit Btoemendaa directeur der Nederlandsche Dok Maaschapptj die tn Augustus 1940 de Hiding had bij de wcrklaamheden aan de bru bij Waardenburg 7iitbommel Toen menMloend was met het laten zakken van een bnigovcrspannlnf Is dal brugdeel omgevallen met het gevolg dat 10 arbe ders om het even kwamen Ir v d L had terecht gestaan voor de Arrhemsche recMt k doch dere had hem vrUgesproken De ofhtier van Justitie had zes maarden hech nis geeisct Tegen dit vonris was het openbaar mlmsterie m appèl gekomen Ah getuige en deskundige erd gehoord de huofdmgenieui direcleur van den RU waterstaat ir W J H Hannsen die een rapport had uitgebracht over htt orderzoek raar de oorzaak van het ongeval en die bU iijn corcIuMe bleef dat er fouten by de voorbereiding van het werk w ren gemaakt Vervolgens werden nog gehooid ir J H J V d Sluv Irspecfeur van der arbeid en ir A Groenveld directeur der N Vereenlgde B ikfabr ekei die cp de plaats van de ramp een onderzoek haaden inge ite d en die bij hun verk armgrr die zy voor de rechtbank I hiodcn afgelegd beven De veidaihte xelf verklaarde dat bij leder werk fouten ge De Schouwburg Bioscoop is hedenavond Morgen en Woensdag laatste ToorsteUingen IJe Curator in hel faillissement van Wijlen C BLONK Sr gewoond hebbende te BERGAM8ACH1 brengt ter kennis dat de tweede tevens sloluitdeelingslijst door hem ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam en het Kantongerecht Ootida ts gedeponeerd en Idaar gedurende 10 dagen voor een teder ter kostelooze inzage ligt De Curator Mr J I VANDOORNINCK Gouda 10 Mei IQ43 Hab mich lieb met Morika Rökk tn Viktor Staal Tuingrint en Tuintegels Verder alle Hoilwmaterialen Bouwmalerialenhandel V h A K de Jong Raam29e Gouda Tel 2696 Banketbakkerij vraagt jongmensch Ier opleiding Maison Verhoeff llooijslraat 21 Oouda KOFFIESURROGAAT Bespreekt nog tl dig Uw plaatsenl Kassa geopend van 11 tot 12 30 uur VA N bevraagd op Handelskantoor Vrouwelijk Kantoorbediende leeftijd 15 18 jaar Mulodiploma en ileno lypen strekt lot aanbeveling Brieven no O 3t65 bur van dtl blad DeGruyter DE KOFFIE EN THEEWINKELS r NIEUWE SCHOUWBURG ZoDdagmorgeii 16 Mei aanvang 10 uur Frans Wouters met een keur van X ieke tdc odUUh ca EDDYCHRISTIANI Extra geëngageerd JAC DE VOS imitaties CABOLA BENNER chanscnnièrc DE TWEE WAMA S imitalli s f ditin en Zuid Afrik liedjes Gebrand als echte koffie OctdMc speciale bnadwqtc Ac Douw Egberts koAc siie speciale rl ca gear gaf paM Ooewc gbcris than loc voor li e F AM A Korriuarrogaal Vudaar dat Faoa het kottc kxnc tijdperk coo goed ovcrbriKill Gevroogd voor spoedige inaienstiiedmg een boekhoudster f loenhandiq geschreven brieven volMige inlicMmgtn gmvenschl Bohimann Prijzen r 1 29 tot ƒ 2 50 bclasling Inbegrepen Plaatabesprcken op 13 14 en 15 Mei van 11 1 uur