Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1943

ll o eoicUg 12 Mei 1943 gareM M rkt 31 TcMooanO GOUDSCHE m COUD AN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji 5 cento per nummer 82 U Jaar Mi No 31238 ChatradKtmr F nsmi Oouda U Mei Zm m M aodcr tlM Haaa p IMS terSJi derteekenug en eventueel door plaat stng van een fixmastempel bevestapi Van de verplichting tot aanmelding zyn vrygesteld y die üe Duitsche nationaliteitbezitten en by bureaux van den Ryksconunissaris voor het bezette Nederlandsche geiied van het Arbeitsbereich der NationaalSociaijstischeDuitsche Arbeidsparty in Nederland onderafdeelmgen er van of er by aangesloten organisaties werkzaam zyn Zy die de Duitsche nationaliteitbezitten en by bureaux van de Duitsche Weermacht de Waffen SS deDuitsche politie en den Ryksarbeidsdienst werkzaj n zyn De ambtenaren en arbeidscontractanten van het ryk de provincies de gemeenten en andere publiekrechtelyke lichamen alsmede zy die werkzaam zyn by de spoorwegen de P T T en de Nederlandsche Baitk if Leden der voormalige Nederlandsche Weermacht voor zoover zy volgens de bekendmaking van den weermaolitsbevelhebber Nederland d d 29 4 1943 onderworpen zyn aan de terugroeping m de krygsgevangenschap Zy die zich reeds ingevolge IX van de beschikking no 30 1943 betreffende de sluitmg van bedryven moetenaanmelden Geestelyken en leden van eengeestelyke orde Personen die overeenkomstig II lid 2 van de beschikking no 43 1943 van de verplichting tot aanmeldirtg zynvrygesteld Zy die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zyn melden zich by den Duitschen Fachberater van het hieronder aangegeven Gewestelyke Arbeidsbureau Tot aanmelduig verplichte personen en werkgevers die in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trachten te ont duiken dus b v hun verplichting tot aanmelding met of niet behoorlyk nakomen met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen enz worden ge straft msgelijk uitlokking mededa ders en medeplichtigen Gew Arbeidsbureau Gouda vrywintgert Het Instellen vw loetapparaat raar het ptnteerafiimt 18M 1 JC Crüvwt O H et aet aape Keuringen voor W fen S S Legioen en Landwacht Hef SS Ersatzkommando Nederland deelt med Nederlamders van arisch bloed In den leeftijd A d7 45 jaar ook gehuwden die lichamHR zoowel als geosteiyk goed ontwikkrii syn en zich geheel kunnen geven aan de elachen die de opleiding hun llell kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegenv tpftelnde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook all gevraagde InUchtlngen verstrekt met betrekking tot de venorging der familieleden duur der opleiding extra levensmlddelea voor de familieleden ena De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de vrijwilligers die om bepaalde redenen In Nederland moeten biyven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bil de Landwacht Nederland of bt hel wachtbaltajon In Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Cermaansche S S In Nederland willen toetreden n 5 43 l uur Goes Café Centraal I4 s 43 8 15 uur Den Bosch Hotel Noord Brabant Markt 45 I 3 43 8 15 uur Venlo Oeutacbei Raus Egmondstraat U I6 5 43 8 15 uur Arnhem Café Hoyel I7 5 43 8 15 uur Hengelo Café Modem Spoorstraat 18 I8 5 43 8 15 uur Zwolle Hotel Oijtenbeek Ift 5 43 8 15 uur Groningen ConcerthuU r ncfr Bt j kaartje geeft een overzicht van het iïin KhiereiIand waar de Sovjet pogln dMO bij Temrjoafc en ten Zuiden van KmUl het Koeban bmïgehoofd up de pjudien t heroveren gil de ucoesvol lie afweergeveohten het KoebanbruiegwhooM v n 29 ï tot 10 Mei werden alleen door Mtot van het leiger 159 Sovjet pant nwgens vernietigd tmitgemaakt of l jaar geschoten In de Barentszee j een vnaohtsdiip vam 3 000 brt iliior bomtriffeM tot zinken ge braoM Teo Ziud Oosten van Tunis onder de vband met talrijke versche ImaUei infanterie en pantserstrijdloefelen aanvallen op de stellingen m de Duit che en Italiaansche troela Osdanks de grootste ontberingen n ie wekenlange onafgebroken deel cfflUV un strijd boden de heldtatti strijdende soldaten van alle npmi ook gisteren het felste venet lu dni met ophoiidenden stormloop na ilen vijand De zware gevechten tt iar beide partijen met verliezen pfurd gaan duren met onverminderIe bevigheld voort Op het Afrikaanwiie oorlogstooneel Mbeii zidh ite 90ste li e AfrikaJivBie onder bevel van luitenant generul jraaf Sponedk en de 15e pantserdivisie onder bevel van generaalmajoorBorowietz bijzonder ondeirscheiilMi Beide dtvisie hebben zioh iinds Int b in vam den veMlooht m Afrika biWerend geweerd Een divisie luohtik elje ut van die luchtjiMcJit onder berel van genenaal majoor Neuffer vermetigde nog met haair laatste granaten r vijandeluike pantserwagens KOO VIBBITTEBDK STRIJD IN TUNIS Oe A I P correipondent te Berlijn meldt Owr het Verloop van den itrijd in Tunesië Poelestraat 20 5 4J 8 15 uur Schaaf Breedstraat 21 5 43 8 15 uurIepenweg 13 22 5 4J 8 13 uurOudegracht 245 23 5 43 8 15 uur Amersfoort gangslager Leusderweg 24 5 43 8 15 uur Den Raag Hout Bezuidenhoutacheweg Leeuwarden Huize Amsterdam School Utrecht N V HtUt Pol Ourch Café JDen Tar verduidelykmg vati deze verordening wordt er no op gewezen dat de oproep tot aanmelding per liohtmg geschiedt en dat speciale opr wpen telkens per lichtyig worden uitgegeven Onder de aanmeldingsplicht vallen allen voorzoover zij niet in het byzonder uitgezonderd zyn in de beschik king ook degenen die een z g Besohemigun g hebben van bevoegde verzorgende Duitsche instanties De Besoheinigung moet by de aanmelding wolden voorgelegd Het IS niet het doel van dezen maat regel om degenen die tot aanmelding verplicht zyn voor den zg arbeidsin zet m te schakelen Men wenscht echter de lichtingen na te gaan om uit te maken of de arbeiders zoo tewerkgesteld zyn als in overeenstemming is met den totalen oorlog en om eventueel hun een andere werkplaats aan te wyyen Hieruit volgt dus dat niet perse een vverkkruiig m Duitsohland behoeft te worden aangewezen Het zal tr ook om gaan de arbeiders hier te lande rationeeler over de verschillende bedryven te verdeelen Wij vergeten snel Op 23 Juli 193S schreef de redactie van De Chiïten Democroaf De zorg voor het dagehjksch brood u voor velen m zeer veel gevallen de alles omvattende zot g Het ts de ierenszoTB die by een troostt olle predicatie die troost geheel wegvaagt De zorg voor het directnoodtge ts het die zelfs doet twijfelen aan de be loften Gods die in Zyn woord ttaan geschreven n l dat het brood en water gewit zullen zijn De werkelijkhetd wloeict daartegen Tóén m 1933 was er géén oorlog Ja wij vergeten snelt Churchill te Washington De Britsche berichtendienst meldt bt Churchill te Washington is aangetemen Hij werd verwelkomd door pttiident Roosevelt en zal gedurende iin verblijf te Washington de gast van president zun Churchill tvordt nrieield door militaire en marineinkandtgen van den generalen staf Nider wordt gemeld dat Roosevelt n Chirchill een bespreking hebben ikid Een correspondent van Reuter meldt jj te byeenkomst van Roosevelt en Qiiifchm m Washington lot stand u flionien op uitnoodigmg van Roose WaarsohiinluJt is de conferentie lil m de Ver Staten omdat Roosenlt opzag tegen de vermoeienissen tn de reit Oiik lord Beaverbroofc Is naar de J il i e berichtendienst meldt in Was injton aangekomen VïRLAGING VAN VLEESCHMNTSOtN IN DUITSCHLAND JjIJ een m de staatscourant gepubli aecrect worden te beginnen op tel 1943 in Duilschland de rantsoeU y s van levensmiddelen ii i lecftyden voor vleesch pj waren verlaagd met 100 gram kfiH toewijzingen voor ariS lungen arbeid nacht w zwaren arbeid of zeer zwaren verrichten blijven ongewijzigd WMIKAANSCHF LEGE VERLOOR MAN Wu kl l aansche oorlogsinllchtingen Ij neelt volgens den Brittchen berlchmpjw meaegedcBld dat het Amerlkaan Bi7 ver aesee m n verloren ï r in de mededeeling ai KWgd ordt 12 964 Amerlkaansche mgJJ neuveld en is 200 gewond 36 11 Ho vermist en 13 317 rijn krijgs te herlcht uit Rio de Janeiro iSêi aa binnenkort een bezoek bi rti I = he Omtrent het doel van lot aujver nog niets bekend Er ontbraken verschillende stukken en hier en daar was het fraai bewerkte gouden gevederte beschadigd maar wat my boven alles verstomd deed staan was de rugleiming van den tioon Daar waaierde een groote pauwestaart breed utt de pennen der veeren waren van suiver goud maar de kleuo ige pauwenoogen vonkten en sdhitterden van een menigte kostbare steenen zooals ik ze nog nimmer had gezien noch ooit van myn leven weer zien zal En toen begreep ik het ik stond voor den troon den onvergeUjkelyken Pauwentroon uit het oude keizerspalei te DeUii den troon van den grooten Aurengzeb Dat was de troon waarvan de vorstin gesproken had en nu begreep ik de woorden die zy tot Alfred hod gezegd Gy kent de geheimen van Chmdawar niet Dat was de troon die eens door de Pereisohe legerscharen ajs buit was meegevoend na da plundering van het keuserlyfc paleia en die op onbekende wyze was terecht gekomen in het rijk van de begum Dait was de heilige troon waarop een der nakomelingen van Aurengzeb weer zou zetelen als indie weer ontwaakt zou zyn Vóór my op oen hout Ti schraag stonden eenige kunstig gedreven gouden schalen Ik had er nog geen aandacht aan geschi niken maar nu lette ik er op iij waren tot den rand gevuld met edelgesteenten van allerlei kleur Een handvol nam A op en liet ze weer in de sohaal terugvallen zij tirupten tussohen myn vmgeirs als vloeiend vuur ki een mengeling van stralen van alleriel kleur Wat een onnoemelijke schatten schatten van eeuwen waren hier byeen gebnacht Dan opeens boorcje ik met een huifelenden voetstap achter myT Haastig wemdde ik het hooH om Het eenige wat ik my nog heonnerwas Jat rit een hevigen slag op hethoofd kreeg en kuigzaam voor dentroon op de knieën s nk Wordt vervolgd Wanneer verduisteren WWMm tfM WlMJW WWWiWWH u fin r t RMKUU f J rti t MUbgQiT 43 MuMOt de UAr van 11 liei I bcnoenidca I wm h Vtr v n VolkshuliI vwkytr atl por de Nooid van b liitA bliouding nu iHi ndrlch m nt Ned Dull1 van raad vn ihuishoudjnf J Vo ks iutsii llI NederlandaelM li raal van tel aarta bodco levenjnck blff ur 8en raal tl Khooffleeraar M mer ttCH luw lp da i door JOB et 2 ongeni ken of ge Br Oil 1 dut blad lAGD VOO an DuiiieOi 12 huur a Elf io ven en aanle ik inigoTif il H bur van 1 11 op N H v£i DUITSCH WBBRMACHTSBBRICHT lUiïïB Sovjet aanvalien bij den Koeban Hevige gevechten ten Z O van Tunis DuiUctte de J maakte 11 Mei bekend MUt bnmebosfd ran den Kot deelt men van bevoegde z da te Berlijn Rog het volgende mede Jj 4e ni aé giaterea leehUi op Jr tbem met Tfg wakke gtrW Smi MB De aanvallen werden fSt f V aanvanc afte De Bntsche troepen zfjn cf na vele mBRSale aanvallen in gealdagd ten Zuiden van Tunis b j Hamanfil m de Duitsche irtellmgen binnen te dringen en vervolgen door te breken Ktiarbij zii naar het Zuiden zwenkten en nu dus in den rug van de Duitache en Italiaansche troepen stian Dé gevechten gaan verbitterd verder Nogmaals werd in de Wilhelmstrasie meegedeeld dat de Duitsche soldaten tot en met de laatste patroon zullen vechten alvorens zu den tegenstand opgeven In tegenstellmg met anders luidende berichten wordt nog meegedeeld dat het opper bevel van de Duitsche weermacht langs radiografibChen weg bericht heelt ontvan gen dat de Duitsche troepen m het gebied ten ZuidOosten van Bizerta den strijd nog steeds niet hebben opgegeven doch dat ook hier nog verbitterd gestreden wordt Generaal veldmaarschalk Rommel heeft het pperbevel van de Duitsche troepen m Alrika vergediagen aan generaal von Amini Resumeerend stelt men te Berlijn valt dat het Duitsche leger m Afrika volkomen aan de verwachtingen heeft beantwoord Het doel en de zin van den terugtocht van EI Alamem naar Tunis zijn bereikt en met een bevredigend resultaat bekroond Hadden de vtjf in Afrika staande Duitache divisies niet tjoo lang tegen de overmacMige Amertkaansche en Engelsche troepen stand gehouden dan zou het wellicht reeds dezen zomer of nog eeider tot eeiy invasiepoging van de geallieerden run gekomen Dit is verhmdeid De knjgsplannen van de geallieerden hebben een geweldig verlies aan menschen materieel en vooral aan tUd moeten boeken Thans ts men in Europa zoover dat men een invasie waar dan oek en met welke massale concentratie aan troepen en materieel ook met een gerust hart te gemoet kar aien Volgens de vertesenwoordlger van het O K W op de conferenties der biirtenlandsche Journalisten is een farvasie in Europa thans niet meer moselijk zonder dat de aanvailer daarbij ontzettende bloedige verliezen HJdt Afgezien daarvan houdt men een invasie te Berlijn vrijwel voor uitgesloten en men spreekt met vertrouwen over de uitgebreide verdediginKSinaa regeten welke in den loop der afgeloopen maanden 7tjii genomen Overal staan in het Zuiden Zuidoosten en Westen achter de verdedtgingssvstemen groole opera l feve reserves klaar om aoo roodig snel en afdoende in te grijpen ITALIIANSCH WEERMACHTSBFBICHT ïlet opperbevel van de Italiaansche weer mucht maakte gisteren bekend Aan het Zuidehjke fiont van Tunis warende nieuwe Bntsche aanvallen gericht op destellingen die verdedigd werden door onseerste leger Deze aanvallen werden verijdelddank zil den zapr taaien tegenaiand van deaatroepen die in hevige tegenaanvallenondanks de tn den rug dreigenda gevareneik voordeel dat de vijand aanvaincehjk behaalde teniet deden I In de gevechtshandelingen van oe laatste dagen heeft zich door haar energie cH ap perheid de divisie jeugdige fascisten Mj zonder onderscheiden Ten Zuidoosten van Tunis bereikten vUan delijke Infanterieen pantsercolonnes bij dep verderen opmarsch de Zuid Oostkust van het schiereiland van Kaap Bon na felle gerechten met de Italiaansche en Duttsche strijdkrachten De havens van Alirlers en Gabes werden doeltreffend met bommen bestookt Vijandelijke luchtaanvallen 3ren gericht op Trapani Porto Empedocte en Pantelleria De gemelde schade is niet van beteekenui Zeven Amenkaansche vlermotonge vliegtuigen werden door den afweer neergeschoten waarvan vier In Trapani een in Messina en twee boven Pantelleria Twee andere viermotorige maehmes en acht jagers werden ten Zuiden van Sicilie door Duitsche jagers omlaag geschoten en vleien in zee HOOGE VOOR ONDERSrHEIOING ROMMEL Het opperbevel van de Duitsdhe weermaoht maakt t ekend Toen de Engelsohen m October 1942 hun groote offensief tegen de spelling van El Alamem begonnen bevond gf neraal veldmaarsohalk Rommel zioh m Ouitsehland Het lange veitolijf m Afrika had tot zoo ernstige nadeelen voor zijn gezondheid geleid dat de toen steeds we r uitgestelde medisdie behandeling n et langer uitgesteld kon worden Nadat de eerste berichten over den Engelsohen aanva l waren ontvangen brak de veldmaarschalk tegen den zeer dringenden raaid zijnor doktoren m de nauwelijks begonnen kuur af en keerde naar Afrika terug Na de landmg van de Engelsdi Amerikaansohe slirijdikractilen m Fransch Nooird Afrika werd het Jedits tijdelijk gedachte oponthoud by zijn leger verlengd Onder voortdurende aanvallen op een numeriek supeneuiren vijand leidde de maarschalk zyn leger m een historisoh weergalooze ontwijkende manoeuvre tot naar Tunesië te ug Toen de gezondheidstoestand van den veldmaarschalk steeds slechter werd besloot de Fnhrer in overeenstemming met den wensch van den duce maarschalk Rommel bevel te geven na het bereiken van de telling bij Gabes onmiddellyk naar Dultschland terug te keeren voor het zoo noodzakelijke herstel van ziJn gezondheid Op 11 Maart 1943 meldde veldmaarschalk Rommel ilch in het hoofdkwartier vad den Fuhrer en ontving Ujj aldaar als waardeering voor Tijn unieke verdiensten in den tweejarigen veldijcht m NoordAfrika van den Fuhier het eikenleof met de zwaarden en briljanten behoo rende bij t ridderkruis van het ijzeren kruis GctieiiaaI IdniaarsohaHt Rommel Is op het oogenblik aan de beterhand MiMr van de NSXK Krius bezoekt Ne l r1ai l rMa rdii l MJUJA Stiipt De Fuhrer zal hem na volledig horstel van zijn gezondheid met eeb nieuwe tiak belasten DE NEDERLANDSCHE ERIJGSGEVANGENEN IN THAILAND EN TAIWAN Het mformatie bureau van het NederLandsche Roode Krui Korte Voorhout 14 te s Gravenhage ontving urt Japao opgave van Nederlandiciie kirugagevangenen in Thailand en Taiwan Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen kon omtrenit de ondervoJgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden Thailand landmacht infanterie kapiteiQc amw leyder ev m akenzie ujhne vanselow eh kuhr ie iiatenaats fewp vanlooekmge h dlthuis ke bos Se luiteoauta ea mehlbaum wj brocx taj froger ensign jw vannos adininistration ensign ke depagter aiiforce ensign he oliv attiudan n oe landkoei aw willemsen 11 vandeutekoo mhp vanmelia aj noteiiooni sgtmajs kwis deppioen ac verbaak c van luuMiburg hjt mutdar h bultenlinia Ifl cfleliarondefilgerinain jhw terbeest jp sleffen aajh vanderbruggen ja beudel wj botterman ega melgei fe netzei a jurgena abh boeman sergeanten ni bix ekatra wc leenheer fw devold r h lodewUk Jw lapre ani Jeyse pin iKXi elinana na niollet t merkelbach h raedt van oldenbarnevelt hss hekking ah van oudvoist j vaapesch jpm pluijinen eg phUipsen 1 van rumpt aer roell Jh scharff jwf e ens lij eldeiiiig cmj veth Jam venhuizen he claesaeii c dckleik jsma sorge c arnold tg brouwer gw breedveld a bkiemhard la berger jpa vanderivlere r biaaksma gaf koppe m caria nk casslanus gj cramer fe cachiua eag doorlag J dendulk jb dumont p vaudogcn el dommera 1 eijting r eisen ie fil t er fransz pja gielen g ginua vka gast h hamiltonofsilrertonliill s johannsen pg d kmaiv rm dentz hij vanliouten d daane bz van walsuin dw vankiimpen w vanhuut Js ochtman je de liochepied a hantuijl ea soaf hd fontein rM jana w henss jp vanrichteren W beikhout d toekdmplammers uj vanvectigel d vanzaiiUn wj steen ge Schroder JC v s he devriea ha houtman hc doilas hr graadt anroggert Ua beek of schwanei w roesink cam vandehsdonk hg ciaye j noteboom Taiwan sergeant wc vannaetssen 71415 pnvatea lne balei 339164 alexander bunk Sk Jh kroeze 13627 Ijb leeplan Is qjtjP Hii leuwenburg 12aol9 jr vandeMlHp€91l22 ake vonde oeisnitz 49722 nW enota J intveld simon neenngs gifi liraanis cp boller daniel kasteicuni Jacob vandum ifu vanderveen w tlmma mo a vice sergeant ha schllmay li flHB e sergeanten gerhaidus langenÜ Vkoos abels private war segondv manchet militarypolice hc gunnik ei ineer ogh schulï inotorsen ice fh de iatz cjm baams anion deangst ar illeiie rgf meriouw examination officer sublieuts jw boon gl schultz signals seigeants dt vandentol merchant na fitter wtlletn speekkenbrink merchant navy engi neeroff Janvanbladeren Famlieledcn enz geiieven zich onder opgave van zoo voUedig tnogelijke gegevens der beti effende personen zooals raflfe onderdeel of wapen gebooredatum en laatst bekende standplaats in Indie enz tot twvengenoerrvd informatiebureaii te wenden BtHMntOHd VIERING VAN MUSSERTS VERJAARDAG Toespraak van ir Huygen op bO eenkomst in Utrecht Gemeld wordt Hoewel op verzoek van den leider dier NSB de viering van zi n 49 sten veijaardag wi verband met de tijids omstandigheden geen uitbundiig ka laik ter droeg en beperkt bleef tot enkele interne saiinenkomsten was de stemming in de xAitendlbyeemkonist die gisleiren m de groote zaal an den Stadaschouwburg te Utreoht Afhouden werd llorhartelijkst De tot die uiteiste hoeken bezette zaal met led n van het personeel van het hoofdkwal tier en andere genoodigden was rijkelijk ver sierd met bloemen en vlagdoeken De veoretairis generaal der NSB ir Huygen herinnerde e taan dat het de eerste keer is dat Mussert zijn geboortedag herdenkt als Leider van het Nederlandsohe volk Het is de taak der Beweging ons volk nadar tot het nationaal socialisme te brengen Gij Leider neemt daailbij weer den zwaarsten last op uw schouders Moeilijke tijd De historie heeft ons door den oorlog in zeer moeilijke omstandigheden gebracht Ons ontbreken de mogelijk heden om de nationaal socialistisöhe revolutie door te voeren op een wyze die in overeenstemming is met onzen ontembanen w l om de overwinning te t ehalen den wil dien v ij m het verleden zoo vaak hebben gedemonstreerd onder omstandigheden die ook verre van gemakkelijik waren Wy onderschatten de bezwairen van den huldigen toestand geenszms Wy verhelen ons niet dat er by ervkelin en twijfel is ontstaan aan den goeden afloop van deizCTi strijd zeWs onder degeriéfT dte geplaatst op verantwoordelyke posten onder alle jggrtandigheden onwrikbaar uitdruikkuig zouden moetcfl geven aan bun vertrouwen in de toekonist Zi hebbe i een verkeerde een ojiVÖle dige opvatting van het begrip liouw Onze tixJuw wordt geschraagd door de wetenschap en door het vaste geloof dat wy overwinnen zullen wat ons ook persoonlijk overkome Onze trouw aan u Leideir is trouw aan het Nederlandsche volk waarvoor gy altyd op de bres hebt gestaan Onze trouw ffi tiouw aan Nederland en aan het nieuwe Europa trouw aan den Germaanschen Fuhrer Adolf Hitler Dit besef zullen wii behouden ocA oi deir de grootste beproevingen De leden der be vegmg moeten beseffen dat er drie dingen noodig zyn om de uiteindelijke overwinning te bereiken In de eerste plaats taai vottiouden en een gestaag volbrengen van de zware ea moeiliji te piicJiten die ons door het k t zijn opgelegd daarna het toonen v a een onuilinitteliylc geduld en ten OPROEP Op grond van de beschikking van den Rykscommissaris voor hetjtezette Nederlandsche gebied Commissarisgeneraal voor Byzondere Aangelegenheden no 43 1943 betreffende de verphchtmg tot aanmelding voor den arbeidsinzet worden by dezen alle mannen geboren m het jaar 1921 wonende ia het geibiad van het gewestelyk arbeidsbureau m Gouda opgeroepen om in de penode vanaf 12 Mei 1943 een aanmeldingsformulier by het arbeidsbureau in ontvangst te nemen en dit op de hierna genoemde dagen m het ewestelyk arbeidsbureau persoonlylc weer af te geven In Januari en Februari 1921 geborenen melden zich aan op 14 Mei In Maart en April 1921 geborenen melden zich aan op 17 Mei In Mei ep Juni 1921 geborenen melden zich aan op 18 Mei In Juli en Augustus 1921 geborenen melden zioh aan op 19 Mei In September en Octotier 1921 geborenen melden zioh aan op 20 Mei In November en December 1921 geborenen melden zich aan op 21 Mei in den tyd van 9 00 tot 12 00 uur en van 15 00 17 00 uur op de betreffende afdeeling By de afgifte van het aanmeldingsformulier moet de distrjbutiestanikaart worden medegebracht Zy die tot aanmelding verplicht zyn dienen pereoonlyk by het geweste yk aibeidsbureau te verschynen Zy moeten desverlangd alle noodzakelyke bescheiden overleggen alsook alle noodzakelyke inlichtingen verstrekken Indien tot aanmelding verplichte personen m dienstbetrekking zyn moet de werkgever de verklaring van de tot aanmelding verplichte persoon aangaande den duur der dienstbetrekking op het formulier door on slotte maar bovenal het handhaven van een onbegirensd vertrouwen m den Leider Toelichting De gemachtigde van den Leider voor de financiën de hoer van Bilderbeek bood Mussert la opbrengst van de loterij een bedrag van 9U000 aan ten bate van de sticlitmg gezinsen jeugdzorg Dit bedrag zal worden oeatemd voor sociaal wrk En dit jaar voor het eerst bood de Beweging den I eidcr ook een persoonhik cadeau aan in den vorm van een groote gekleurde stedenatlai tl t 1749 Mussert sprak zijn naaste medewerkers in een korte rede toe Aan het einde van zijn beschouwing merkte hij op dat met name de laatste drie jaren zeer moeilijk zijn gewect De nationaalsocialUt zoo ve volgde spr znn rede stiijdt voor zijn volk en zijn vaderland en v aar het In dezen strijd het meest op aankomt IS het karakter en het fatsoen Wie oo strijdt mag inderdaad de volle overtu ging hebben dat zijn idealen onder alle omstandigheden verwezenlijkt zullen worden Laat ona hopen dat on volk er aan het emde van dit jaar beter foor zal staan dan li nn Zijn toesrfl aak beèindlgende zeide Musse t zyn kameraden dank vo r alles wat ZIJ voor de Beweging hejiben gedaan Uw aak voor den komenden tijd zat zwaar rhn doch altijd nog lichter dan wat de soldaat aan het front moet Verzetten Middag bgeenkomst lu de middagbyeenkomst gehouden in de blauwe zaal van den Stads schouwburg waren al diegenen aan wezig die m aanmerking wairen geko men voor een dei eereteekenen stryd en offer of dienen en volharden benevens de verschillende pryswinnaars van de lotery gehouden ten bate van gezins en jeugdzorg en an dere genoodigden zooals met verlof in het vaderland vei toevende Oostfrontstryders Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman doorT J A L CORDENS 89 De schat zou nu gevonden worden dat Wist ik zeker en dM vooruitzicht deed myn hart bonzen En toch waren noch Alfred noch k den tempel bm1 engedTongen om or andermans bezittingen toe te eigenen maar veeleer gedreven door nieuwsgieriig heid en door de hoop iets te ontdekken dat ons van nut zou kunnen zyn om onze gedwongen verblytplaats te verlaten Vonden wy daarby iets waairop niemand aanspraken zou kunnen doen gelden nu ja dan zotuden wy ons als eerlyke vmders kunnen beschouwen Zonder my te bedenken kroop ik door de gevormde opening en liet myn lantaren in bet rond schijnen Waa ik m een groot pakhuis Br stonden kisten en nog eens kisten vierkante en lange platte Ze herinnendcn me aan myn êoldatentijd toen sk eens geiiolpen h a jom geweren uit te pakken Van Ook thans was het de secretaris generaal die het eerst het woord voerde Spreker bracht m heiir neiuig da aan het uitreiken van het eereteeken der Beweging voorwaarden waren verbonden welke het inderdaad als bewezen aannamen dat er gestreder ge offerd gediend en volgehouden was Aan de meest prominente dragers tn draagsters van het eereteeken reikte Mussert ve volgens persoonlijk het onderscheidlrgsteeken uit elk van hen een hartelUk woord van gelukwonsclien toevoegend Na aangemaand te hebben dit teeken waar dig en als een eenvoudig en trouw werker te diagen zeide de leider Uw taak en veranluooidelljkheid ziin grooter geworden Ik weet dat ons leven In de7en tiid moeilijk is maar ook mün weg gaat niet over rozen Laten WIJ denken aan hen die hun leven offeren aan het Oostfront Boven de moei lijkheden van dezen tijd gaat ons geloof in de toekomst Ir Huvgen aioot met een kort woord deze samenkomst Staande zongen hierna de aanwezigen het zesde couplet van het Wilhelmus In de ambtswoning van den commissaris van de provincie Utrecht den heer Engelbrecht had tot slot van dezen dag een receptie plaats eerst voor de ga ten later voor leder lid der Beweging Honderden hebben den Leider met zijn verjaardag gelukgewenscht tÉN MERK SIGARETTEN EN ROOKTABAK Ook vereenvoudigde verpakking voor cigarUloi eo sigaren In verband met Je onlangs plaats gehad hebbende concentratie m de Nederlandsche tabüksindiistrie gullen sigaretten en rooktabak in den loop van de maand Mei nog slechts in eenheidsverpakkmgen worden verkrijg baar gesteld Het groote aantal mer1 © en der ptotte kisten was liet deksel ken liat wij tot dnsver kenden Verdwijnt dus en maakt plaats voor een merk Bovendien zullen sigaretten slechts in drie prgsklassen verkrijgbaar zijn Verder zullen de sigaretten een formaat krijge dat iets kleiner is daAhet vroegere Kerftabak zal i twee prijsklassen aan de markt komesi De pyptabak lichte shag donkere shag en pruimtabak zullen Jus binnenkort m twee kwaliteiten en twee pryzen verkocht worden m slechts m kleur onderBcher den verpakkingen Merken zullen ook hierin niet méér voorkomen Op de verpakking zal men slechts lezen product van dé Nederlandsche kerftabaksindustne Ook de veipalfking van ciganttos en sigaren ondergaat een vereenvoudiging De ciganllos mogen slechts m karton nen doosje met klepsluitmg worden algelevend terwyl garen niet meer vran sierbandjes mogen worden beplakt De samenstelling van de tabalöproducten zal geen veratidenn opder met een pin gesloten ik opende het en zag dait ze es Wincheisfef karabynen bevatte De bevond my m een arsenaal en kon gemakJtelyk raden waarvoor dat verborgen wapentuig eenmaal zou moeten dienen Naar schatting stond er genoeg om een duizend man te wapenen Maar waar was de schaf Ik ging de ryen kisten langs en richtte het lacht van myn lantaren op den smallen wand aan het einde van het pakhuis En toen was het alsof myn hart stilstond Daar vonkte het groen en rood en blauw en goud in een schitterende mengelmg van kleuren De sphat Niet eens lette ik op de reusachtige zilvenen schalen die lan den muur stonden of op de vele göitden voorwerpen die 9c iynbaar iwdeloos byeen lagen mijn aandacht wend alle i getrafckeo door een groot Ouden toestri dat op he bovenstuk van een troon geleek De HXKm was vao sctntteireod goiKl en vertoonde eenige ovwieenkoinst met be lichaam vin een rogei