Goudsche Courant, zaterdag 15 mei 1943

ff l= Sf tsS i fJSSSsr s 3Ss= i ictf X l ü g 7 Mei 1943 Bureau Markt 31 TetatooQ IM P u k nlD i 48400 GOUDSCHE COUDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pr a S c Mite pT mmnMr S3ht Jur M No 31343 r TOrm Oonda DUITSCHE WMRJ i CHTSBEK C T N puitsche aanval op Koeban brugigehoofd noerb el d r Duits e weerfiffd 1teer b ten l Koet t rtigge oM Voor het vertrek voor den Arbeiil liaze in Outtxcltluid jrorden e it jdrnten In ecuumv aunoiie cht Boven overzicht van een deel vah het kamp Ondar Het eten maakt bert I T CA f O I m bet SiMï ij een plaatsjyjce aar f zL door verscheideiii stellinge zun aan l jewicken heengjfcroken en fi rt daarbij een vijan felijlc € groep brachten vernietigd Zware artilff M het leger heeft ten Zuiden IW Ladogameat en voor Leningrad f j5pltre ende bestrijding van spoor L induMrieele mstallaties voort S haveneetiied van Bonê is in den jSooDcn naoht door Duitsche ge SJyiiegtuigpn fangftvallen Daarbij Sten tankboot lot zinken gebradi n toopvaarder van middelgroote t door tKJratreffer bescliadigd wSdelijlt f nnatie vliegers hcbJJWeren aanvallen gedaan op de Ji e Westelülie gebieden en de 5S Duitsehe kust Door necrge jm bommen op de stad Kiel en Sb Belgische plaatsen oJn AntSJai leed de bevolking verliepen S e sanvallen werden dertii SUitlijke vliegtuigen vernietigd ISii zich veertien viermoloS VJBienkaansohe bommenwerpers Souden Zeven Duitsche jachttpesteltaimgen verloren tereiligingsslrydkraohten der marine ujiiieii in den nacht van 13op 14 Mei Of de Nederlandsche kust bü een ledit met vijandelijke zecstrijdLchten een Bntsche motortorpedoliot fct zinken gebracht en twee an in brand geschoten Eigen verfcen zijn daarbij niet ontstaan Het opperb vel van de Duitsche Bemacht maakt d d Zondag bekend fit iwival aan bet Oostelijke front na ket Koeban bruggehoofd werd nortietet en leverde nieuwe successen ip TiJdeni de tweedaagsche hevige preekten werd In samenwerking met b lachtmacht het gros der Infanterie hvhtHtCUfld UIK MOET OOK DES ZONBAGS BEWi RKT WORDEN Nu de weersgesteldheid warmere iBijferaturen gaat brengen worden witüllende producten aan spoediger ledcrt onderhevig In bijzondere mate g ut dit voor melk In vorige zomers oden aanzienlijke hoeveelheden Kik niet gebruikt wprden doordat k melk zoo zuur was dat zy voor pen enkel dool meer geschikt bleek 1 zelfs niet meer als veevoeder kon rorden gobruikt Speciaal was dit het val met melk welke bij de leveranto van Zaterdags en Zondags tot te Maandags bleef overstaan alvottni ze naar de fabrieken werd gebracht of Wel aangevoerd op de fabrieken bleef overstaan alvorens zij voor coisumptie of ter verwerking tot producten in behandeling zou worlira genomen zoo wordt gemeld In dezen ti d mag in geen geviiil een Ier melk onnoodig bederven Met betoog op den zomer zyn daarom bijlondere maatregelen getroffen Het beiirulschap voor zuivel heeft aan de producenten van zuiver en melkpro tlen gn aan de standaardisatiebe i en de verplichting opgelegd tot en W 26 September a 3 ook op Zondag wk te ontvangen te be of verwerK of af te leveren overeenkomstig r het bedrijfschap te geven tiitlijnen 1 gevolg hiervan zijn de melkifetanciers van genoemde bedrijven rfv verplicht over hetzelfde JoijkJe in hun bedrijven gewonnen k ook Am Zondag aan de fabrie i res het standaardisatiebedrijf leveren 11 k K der voedselvoorziening S maatregelen De daartoe JJW ge Zondagsarbeid is derhalve ngend noodzakelijk Zeker zal dit Herwegen worden beseft Wi op tateren l eftyd n l licht omstraald k ni 1 universitaire opleiding taj tlï voor oogen Een droom r knS S Want ook hier gold tol V 5 V = voelen zich geroepen fclI Kf M uitverkoren n 1 I universitaire kiMmn onen volgen waren wel zeer ruim n s over een vader met = P y eem heelt getracht deze Wrt r en weg te ruimen iS L hter bij de goede be fctn i het I ange narck Studium aan ilijen T voor deze studie den 1 SdeVi h e l senheld l w Ij lil onLiaat doordat zij eenige tïwtMn t hui studie beginnen wordt tw 1 hun studie beginnen wordt nun PSi tieven door het feit dat ze kenik o ere gec5ttlljlte rijpheid ge pen t ipptjl i ron un nnen iniiaJen gemakkelijker fWf Wtcn 1 ren ï ttiJ le leerstof fcm aiikcn Becsteliik eigen taltnS Jl tl Langemarck Wli nS e universlleilen ook in ï tS5 Ji oP i ïht gunstig van de y Wen ondersclieiden door hun bun hen zin en de gedegenlield 5 r hïiJj mannen tlAschen 16 en W oii v 24 jaar die geen t mii M h uddelbare school bezitten S l ru J J r nadere inlichtingen tot het Mi f Waalsdorperweg 12 wenden Bij E SIAATSCOUIIANT ► tuiln comnils saris generaar BHk il e van 3 Mei 1943 z jn 1 ïSkbuny i V s burgemeester tl r n r tf Jer van Bappard alj L C 1 Gonncnera tot l t hurgemecslcr van Helloo tei2 iwr r coir m irla generaal 1 ï ltUk Ille van 5 Mei 1943 zijn S tS J en burgameAter van r ter i van Rappard ala s burgemeester van Dor vui drie bolsjewistische divisies versli en en den vijand xware bloedige verliezen toegebracht De bols je wisten verloren behalve een aantal ütukken gesehut en tanks vele lichte en zware infanterlewapens Levendige eigen slormtroepactiviteit en succesvoUen afweer van een vijandelijken aanval ten Zuiden van Soetsjinitsji worden van het overige Oostelijke front gemeld Bij het Vissctverssohiereiland boorden snelle Qmtsche gevechtsvliagtuigen een vüpidelijk vrachtschip van 3000 brt in den grond Het havengebied van Bone werd In den afgeloopen naoht opnieuw gebombardeerd Verscheidene schepen werden getroffen De aanval van twee sterke formaties Amerikaanschc bommenweroers gisteren ovAdag op lnoordwestDuit sche havensteden werd door jagers en luchtdoelartillerie afgeslagen Size jagers wierpen den vüand tot boven zee terug en schoten tezamen met eenheden van de marine 9 viermotorige bonamenwerpers neer Vier eigen jachtvliegtuigen g ngen verloren Boven de bozette gebieden in het Wespen en den Atlantischen Oceaan werden 8 vijandelijke vliegtuigen waaronder een groote vliegboot vernietigd Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht storingsvluchten gemaakt boven Noord en midden Duitschland Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vlogen overdag boven de Zuidkust van Engeland an en vielen militSire doelen aan In den afgeloopen nacht bombardeerde de luchtmacht met sterke strijdkrachten by goed zicht het scheep bouwcentrum Sunderland Branden brisantbommen veroor zaakten vooral in de werven aanzienlijke schade Drie Duitsche vliegtuV gen keerden van de aanvallen op hel Britsche eiland niet terug Oproep van den Ned Arbeidsdienst i Begin Jult 1943 vertrekt een corps S van dei Nederlandschen Arbeidsdienst 9 naar Oostland teneintle binnen de 5 grenzen van het Groot Duitsche rü In S N A D verband boscharbeid te verS richten Gedurende den inzet welke 5 vermoedelijk 3 Baanden zal duren S blijven de vr WjÖigers onder bevel 5 v tn den commBi SH van den N AD 9 gekleed in N A lliluniform en vallen a zü onder IW traf en tuchtrecht dat 5 in den N D van toepassing is fi Voor hetfvertrek vindt nog een voora opleldity p laats van ongeveei 4 weken 5 te Waterloo Oud Leusden bij a Amersfoort p Slechts voor hen die reeds in den 5 N A D hebben gediend is de moge5 lijkheid opengesteld zich hiervoor op S te geven a Aanmelding kan tot 1 Juni persoon9 Ujk gpschieden bij de aannieLdlngs9 bureaux dan wel schriftelijk aan den a commandant van den N A D Staf5 afdeeling 7 Luybenstraat 40 42 te 5 s Hertogenbosch Aanmeldingen welke na 1 Juni 1M3 5 binnen ktynen worden ter zijde ge 9 egd I NAMAKRX MODEL PBRS 0 SBEWIJS VERBODI Het komt vjqj dat personen hun persoonsbewijs laten fotografeeren teneinde de foto s als bewysatukken vqor onderachetd nt boeleinden te laten dienen Van de zijde der rijksinspectie vaa de be volkingaregisters wordt er evenwel d aau dacht op gevestig d dat ingevolge het bepaalde bij artikel 2 lid 4 van het besmlt persooD sbewiJzen het gebruik van het model van iet petdoonibewys voor andere doeleinden dan blJ ol krachtens dit besluit bepaald zoomede het nadrukken doen nadrukken of anderszins namaken of doen namakcfi van eén zoodanig model is boden By het fot grafeeren of liet laten Fotogrj feeren van persoonsbewijzen kan men dus het gevaar Ir open zich voor den rechter te moeten veiantwocden RUIM VIER TON 0 A ONS VOLK In de maand April is 9itn be drag w niet minder dan ƒ 429 031 31 Bijeengebracht voor hen die gedurende de wintermaanden voor uitkeeringen door Winterhulp in aanmerking komen Dit bedrag mag wel als bewijs gelden voor het felt dat onze volksgenooten tlians meer en meer de groote taaie van Winterhulp gaan zien en daaraan mede willen werken v Moge dit voor anderen n aansporing zyn niet aciiier te blijven DE AANMEU ING VCK B DEN ASBETOSINZET Beditlfsieidliif vcnntwoorddlUk Betreffende de aanmeldme ttw den arbekisinzet wordt van bevpegde zijde de aandacht er op gevestigd dat de bedryfsleiders er de verantwoorde Jykheid voor drageAt dat de onder hen geplaatste tot ïaanmelding ver plichte personen h in aanmeldingsplicht nakomen Vooral moet iXen in aana frkJng komenden leden van het pew neel de noodi tijd gOjTeven word i om zich persoonlijk op het arbei 9bureau aan te melden De trustee zal een beschikicing uitvaardigen volgens welke iiet loon doorbetaald moet worden Voorts Wordt de aandacht er op gevestigd dat ieder misbruik van de aanmeldingsfqnnulieren Oiider de strafbepalingen valt IET ENG EN BEKROMPEN OENKEN Hod navond om 18 45 uur spreekt Max Blokzijl in ijn politiek weekpraatje via d i Mnder Hil ersura 2 over hH onderwerp Niet eng en bekrompen denken Den volgeiiden morgen om kwart over aoht wordt een hertialing van deze uiizending gegeven nfiDIOPROGHAMMA Dbudaf 18 Mei HttvM flum L 6 46 Gr 7 00 BNO 7 10 Gymnastiek 7 20 Gr 7 41 Progr overz 8 0O BNO 8 11 Gr 9 00 Gr 9 30 937 Sp v d dag opn 10 30 Gr II OO Piano 11 30 Orgelconcert n de zingend zwerver 12 00 Almanak 12 05 Dick WlUebrandt 12 45 BNO 13 00 Neeilands schoone stemmen 13 20 Opn 14 00 Opn 14 45 Gr 15 30 Gr 1345 Orkest Wllly Kok 16 00 Zang Üuit en clavecimbel 16 45 BNO 17 00 De Lichte Toets 18 00 Gr 18 30 BNO 18 40 Voor kleuters 1845 Gr 19 00 Duitsche Taalcursus 19 25 Gerard van Krevelen Dameskoor ethercharme en de Speellieden 20 30 Klankbeeld 21 10 BNO 21 13 De Melodlsten er gr 22 15 RC Gev avondpro gr 23 00 24 0 Gram muzlek Hilversum ll 6 45 815 Zie Hilv I 315 Opn B 30 Gr 9 15 20 Voor hulsvrouw 9 30 Gt 10 00 Godsd uitz 10 30 Orkest Wim Ripken Pn gr 11 25 Gr 17 30 Voorjaar op de Zuld Holl eilanden 12 45 BNO 13 00 Otto Hendriks soliste en gram 13 00 Godsd uitz 14 30 Kamerorkest van de Ned Kameropera 15 30 Zonnestralen In ziekenzalen 16 00 Orgelconcenl en zang 16 45 BNO 17 00 Voor Jeugd 17 15 Opn 18 00 Sp V d dag en BNO 18 13 Kleine wenschen van groote menschen 18 45 De N S B antwtKirdt 19 00 Het groote Omroeporkest 19 45 BNO 19 55 Voor boer en tuinder 20 00 BNO Vcor de R C Gr 20 15 Scandinavisch pi ogr 21 15 Gr 21 45 BNO 22 05 Avondwijding 22 15 R C 22 15 24 00 Zie Hilversum I SiadsHieuws Groote waardeering voor den heer Dgkxhoorn SYMPATHIE YAN VELE ZUOEN Nadat de jj er TU Dtjkxhoorn Zaterdagmorgen reeds op he Arbeidsbureau door het personeel gehuldigd was ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als ambtenaar in overheidsdicort heeft hij daarna te iijnen huize op waarlijk overstelpt de vijze ondervonden welk een wpardeenng zijn werk in breeden kring vindt Talrijke personen kwamen den jubilaris persoonlijk gelukwenschen o a burgemeester E A A Liera de heer G J J Pot gemeente secretaris wetliouders mr H P C M de Witt Wijnen en de heer K H Brandt burgemeester van Miwrdrecht Ruim zeventig bloemstukkeri waarvan vele van vrienden en werkgevers staken de woning van den jubilariir in een feestkleed terwijl ook zeer ifeel telegrammen en schriftelijke gelukwenschen o a van burgemeesters uit het district van het Arbeidsbureau waren ingekomen Ook werden nog vele andere stoffelijke blijken van sympathie ontvangen Nadat de bewijzen van medeleven van de zijde van Nederlandsche en Duitsche autor riteiten van de werkgevers en vah en kennissen waren er ook ende attenties van ouden van dagen die zoo den heer Dljkxhoorn dankten yo J diens werk in de vereeniging Armenzorg PAASCHCOLLECTE De Paasohool lette van d synode der Ned HervoaTOde Kerk voor de bü on dere nooden in dezen tijd waanvoor de aanslag voor Gouda was vastgesteld op ƒ 3510 en waarvan de opbrengst by eerste telling ƒ 3885 65 bednoeg is hier ter stede met die ontvanigen nagiften afgesloten met een bedrag van f4285 Keuringen voor WaffenS Legioen fn Landwacht Bet S S BrMtzkommindo Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed n den leeftyd van 17 45 jaar ook gehuwden die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen die de opleiding hun stelt kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden BU de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden dnur der opleiding extra levensmlddeleD voor de familieleden eas De aandacht wordt erop gevestigd dat voor de vrijwilligers die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland ot bU het wachtbaltajon in Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zlcb ook Tienjarig bestaan van Vrye Evang Gemeente as LEEP TIEN JAAR VOORGANGER De Vrije Evangelische Gemeente te dezer stede herdaoht gisteren haar tienjarig bestaan In het met bloemstukken vergierde kerkgeboi w sprak in den ochtenddienst de predikant der gemeente ds H C Iieep een herdenkingswoord daarbij uitgaande van den tekst Want gU hebt kleine kracht en gij hebt ipijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend Openbaringen 3 vers b Dit woord aldu ving de predikant aan beneemt ons omniddellyk Uen eigen roem en waan Wy waren en wij zyn in deJe stad een kleine groep maar het is den Heer niet te doen om sterken menscheninvloed Hy wil in onze zwakheid Zyn alles overwinnende kracht openibaren Steeds hetoben wü vastgehouden aan de schriftwaarheid niet klagen maar danken Danken moeten wy voor de verlossing in Jezu Christus die verzoening IS voor alle menschen Ce Heer gaf m den loop der tien jaren sanctie aan ons bestaan en wy hopen als Vrye Evangelische Gemeente hier ter plaatse met de andere kerken zoolang te mogen genarbeiden tot Jezus komt Ziet ik kotn haastiglijk Met dit woord voor oogen treden wij de volgende tien jaren m Dat het dan steeds weer moge zyn En hun oogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen Een gemengd zangkoor onder leiding van den heer J de Gruyl en een kinderkoor onder leiding van den heer H Kaptein verleende hun medewerking aan dezen dienst waarvoor ze r groote belangstelling toestond Met de gemeente jubileerde ds Leep mede die tien jaar predikant en tien jaar aan de Goudsdie gemeente verbonden was Ds Leep Amsterdammer van geboorte koos na de middelbare school te hebben doorloopen aanvankelyk een kantoorloopbaan Veel werd ook aaji de muïiek gedaan en verschillende jaren was ds Leep organist van de Herv Kerk te Buiksloot iDe opleiding tot predikant ontving hij aan de theologische school te Apeldoorn In 1932 afgestudeerd werd hy 21 Mei 1933 voorganger van de juist gestichte gemeente hier ter plaatse Bij gelegenjheid van dit tienjarig bestaan der gemeente heeft een feestcommissie als jcen geschenk van en voor de gemeente knielbanken aangeboden GIFT vAn ƒ 1000 Voor lUrawe kerk van Vrüe Evangelische Gemeente Ter gelegenjheid van het tienjarig be staan der Vrye Evangelische Gemeente hier ter stede modht de predikant ds H C Leep van enkele gemeenteleden een gift van f lOOO ontvangen bestemd voor het bouwfonds voor de voorgenomen stiohting van een nieuw kerkgebouw BESMETTELIJKE ZIEKTEN In de afgeloopen week kwar n devolgende gevallen v in besmertelykeziekten voor Gouda 9 Gouderak 1 Haastrecht 1 Hekendorp 1 LangeRuige Weide 1 Moerkapelle 2 lïieuwerkerk a d IJssel 2 Schoonhaven 1 Waddinxveen 1 en Zevenhuizen 1diphtheric Gouda 3 en Stówijk 1 roodvonk BONNEN VERDUISTERD Le politie heeft prpces verbaal opgemaakt tegen een 42 jarige huisvrouw die voor eenige families aan het distributiekantoor t onkaarten afhaalde en een antal bonnen voor eigen gebruik had afgescheurd De bohnan zijn in beslag genomen NEEM NIETS VAN WAARDE MEDE BIJ ZWEMMEN Ten nadeele van een zwemster i uit een kleedliokje in het Spaj rderst ad een zilveren irmtoand ontvreemd Van een zwemmer ij een nikkelen polshorloge gestolen BU ue vrIjwMIgeis Met hun pantserwagens dringen de jongens als één 4er eersten de vijandelijke stad binnen SS PK ar nert 0 H Idei d diegenen melde dit tot de GsnBumsche S 8 In Nederland wfllen toetreden Personen tusachen 18 en 3S jaar ole a nmeldingplichtlg zijn voor den arbeidstnzet kunnen zitii eveneens op een der keurlngsdagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende un verbintenis by een der bovengenoemde onderdaelen van den arbeldsmzet vr gesteld l 9 43 g 15 uur Zwolle Hotel GIjtentieek l S 43 8 15 uur Groningen ConcerthuU Poelestraat 20 5 43 19 uur Leeuwarden ButM Schaaf Breedstraat Jl 5 43 t IS uur Amsterdam School lepenweg S3 22 S 43 g 19 uur mrecnt N V Baua Oudegracht 245 23 5 43 a 19 uur Amerstoort Pnl Ouroligangslager Leusderweg 24 9 43 8 15 uur Den Haaf C té J m Hout Bezuidenboutschewec N GOUDEN BRUIDSPAAR BlUde dag in den liaize Jongeneel Twee geboren trouwenaars het e A t gaar J G Jongeneel Crattam herdaohten Zaterdag onder groote belangstelling van de zyde van familie tm ren en vrienden in hur feestelyk met bloemen versierde woning aan de BookenbePgstraat hun Sü jarig huwelijk We zijn in om leven gelukkig gevvee t we hadden het goed zegt het opgewekte en montere echtpaar De bruidegom heeft als jongen eerst gevaren IS toen een liwintig jaar los werkman geweest en daarina 26 jaar mag azijnknechrt by den Sleepdienst Haarlemmermeer Zijn eohtgcnoote had haar werk wel in haar gezin met veertien kipderen van wie er nu nog negen in leven zijn Vyftien kleinkinderen en één veritlcinkind heeft het b iuidspaar Het IS wel een leven wan hard werken geweest maair het heeft hen rm zü 69 en 70 jaar oud zyn sterk en gezond gelaten De bruidegom is een giywt duiveni iefhebber Hij was tweede voorzitter van de vereeniginig De Luohtbode en vele bekers en medailles ziin bewijzen van de tal lijke ovorwinn ingen door zyn duiven behaald f p lleton Nadruk verboden DE SLAi ENDE BOEDDHA NederUiQdsche Roman doot T J A L CORDENS 93 Als vrienden en geëerde gasten an ons volk zyt gij hier onitvanigen Ditgeeft u een zekere verantwooidelijkheid Maar ook omdat gy als vrienden en gasten hier zyt gekomen hebben wij gemeend u in de gclegoniheid te moeten stollen uw diaden te verantwocxrdein Wij bogen en de vengadermg knikte instemmend Toen begon de oude priester te spreken in de liandstaal maar de vorsiui viel hem in de rede Onze gasten verstaan de taal van ons volk niet zij zyn tiieir gekomen om zich te reohtvskardigien en onze vraigen te beantwoorden Het lykt my billijk dat zij onze meening en bedoe Imgen begrijptu en dat zy in hun taail woirden toege poxjken niet Meen maar diat wij ons ook van hun taal bij dit onderzoek Jjedienen Dit geeft hun de grooitsite waairbaiB van on e onparty digiheid Zyn de aanwezigen het met mij eens De oude priesfer betuigde het er niet mee eens te zijn zijn buurmüPwol en zei heel duidelijk Ycs De jonge pHester maakte een reserve hy ond het passend dwt ai Ie vragen en mdeenzettinigen voor zoover die tot het ondeirzook behoorden in de Engelsohe taal werden Besteld en voorgedragen Maar hy vond dat opmerkingen en wenken omtrenit de houding en de antwoorden dier beschuldigden gerust m de landstaat mochten geschieden Qiowandra was onvoorwaardelijk van hetzelfde gevoelen ala de prinses Toen vroeg Alfm verlof een woocrd te zeggen Zoo even begon hij boos gebrilikte die jonge priester het wooid beschuldigden I g ik Uwe Hoogheid verzoeken Jat woord te laten terug nemen Het woord beschu ldiigde ondea stelt sChultf het schuldig zijn aan iets dat op zichzelf slechti is ot dat inr druisoht tegen de wet Oma wordt ten laiMe gelegd d t wij uw gebeiinen éntdekt B fbben Dat moge misschien onaangenaam zyn maar dat feiCcq zichzelf is geen misc ad AHë i de beweegredenen en de omstandigheden die ons toe brachten kunnen dat feit tot een mi a d tempelen V N Doch daaromtrent zullen wy ons venantwoorden en dat kunnen wij ook Want wy hebben geen oogenblik vergeten etot wü iiier vriendiöi en ffaaten Jeugd ea geloof DR VAN LEEUWEN SPREEKT IN BUZONOERIN KERKDIENST Uitgaande van den HervcmxleB Jeugdraad hier ter slede wordt bals verleden jaar een rie byiooder kerkdiensten geh udcn waarin aan de hand van Gods Woord jeugdpcobk men van het geloof uit wordea besproken De tweede dienst was Zaterdagmiddag in de Sint Janskerk waar r W S n Leeuwen Ned Herv predikant te Rotterdam het onderwerp Alles of niets behandelde Ieder mensch ving spreker aan spreekt uit zijn eigen levensopvattingen en oordeel uit Een oplossing kan geen mensch vinden geen ster elin die werkelyk ze ggen kan wat allea of wat mets is Uit erbarmen met zyn verloren kinderen gaf God Jeiua Christus en HU heeft geopenbaard wat alles is en niets Dit is de zin van alle leven dat alles dient tot het groote werk van Christus die de waarachtige gemeenschap met God tot stand wil brengen alles tot één wil maken Wie Christus vindt vindt alles wie Christus verwerpt is niets en wordt niets Geloof eindigde dr Van Leeuwen in Christus dan ault gij weten dat het gaat in de wereld tusschen nieta of alles CAND A DE GROOT VERTREKT Afscheid van ét Oeref KMk In een geheel beiet kei 4 ouw nam candidaat A de Groot hu9 prediker by de G reformeei de Kerk Zondag in den middagdienst afscheid van de Gemeente om een êelyke functie te Bergen op Zoom te aanvaardeji Het woord van den profeest Hosea Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is Hosea 4 votï 6 vormde het onderwerp van de afschcidspred iking Het verwijt da t deze profeet aldus onitwikkelde preker zijn overdenking richt teg n de pries Iers van de heiligdommei te Dan en Betheb geldit ook i og vqor ons Godwil gekend woirden in ge t en waar held en niet irv een vonnendienst welke buiten het hart omgaat Kennis van Zyn wil moeten wU hebben want alleen deze r t loofskennis geeft de redding uit den maalstroom van tyd Ds J P C ten Brigik dankte Mn het einde van den dienst den hwlppfediker voor diens werk in Gouda gedurende de twee jaren van zyn vorWijif waarna de gemeente oand die Groot dezegeiiibede toezong De Heer zaJ u steeds gadeslaan DADER AL GEPAKT VOOR AANGIFTE KWAM Een 10 jairigr jongen uit Anurterdam had na een ruzie Uniis het hoofd in den wand gestoken was wèggeJoopen en naar Gouda geiieisd waS hy uit een poort aan de Turftnarkt een damesrijwiel wegnam De politie had hefn in het schotje en had dader en fiets ail byna een dag o p h t iMireau voor de aangifte vai den diefstai kwam zyn zooals Uwe Hoogheid de goedheidhad hm te noemen Er kwam een blos op de wangen der vorstin de jonge priester keek on aan ala een f net en toen kwam er een glimlachje om zyn dunne lippen Ik neem mym woorden terug zeihij De vorstin söheen er mee In enomeri Wy hebben oms voorgesteld hernam zy om eerst de feiten vast te stellen van uw binnendringen in onze geheimen en om daarna over te gaan tothet onderzoeVeu der beweegredenen Mijnheer Rollo uit Holland wilt u qnameedeelen wat er gebeurd Is en wat ugedaan hebt sin te u eergisteravondmet mr Keening uw woning verliet Eergisleravond Dan was ik mcec dan vier entwintig uur l ewu telioos geweest Daar zou ik nog op teruig moe ten komen maar dat was van later wg en uitvoerig beantwoordde ik de vraag der vonttin én vertelde mijn wedervaren in de gangen en de zalen van den tempelbeirg De eenige die zich over mijn verhaal verwonderde wm Alfred wamt voor hem was alles nog nieifw Slechts éénmaal had hij mij van ter zijde aangeizien riiaar overigens bleef hy bewegingloos naar de i grond stairen Toen kwam de beurt aan hem Mijn verhaal kan er kort zyn begon hij Nadat ik gevaUen was enbemerkte dat ik van de pün aan mijnvoet niet kon loopen drong ik er bijmijn vriend op aan dot hy aUee i hetonderzoek ten einde zou brengen Inhet donker bleef ik on zyn terugkomst wachten en hieW nijn revolveir gereed voor het geval er onraad mocht fcomeniAI geruimen tyd was is ongerust overzijn lang wegblijven toen ik uit deverte een licht iag naderen Het wa eohler het lic t van een fakkel en nietvan mijn electrisohe lantaren spoedigdaarop zag ik een priester langzaamnaderen Bc wist nu dat we onldefctwaren Toen ik in het schijnsel van zijnfakkel kwam bleef hii staaft en zeUlein het Engelsch Uw vriend stuurt mehierheen otn u t halen Ik vermoedde dat hij onwaartieid spirak en d t mijnvriend in een valstrik was genaakt maar de man die mij aansprak wa ongcw apend en weerloos en ik zou het misdadig hebben gevonden tegenoverhem vaai mijn wapen gebruik te inaken Wanneer verduisteren i ir Md Zoa op 5 41 onder Maan lt 38 onder i 1 Wordit vervolgd