Goudsche Courant, maandag 17 mei 1943

3131 1 atdeeUng K W ia aan de hoofden V31 plaatacitjk poll M de be oegilhtid ver leend om m gev aUczi ean erna ge schade door onbeschermde vogels yergu mingen af te geven tot het dbor mutdcl van vuurwape een dooden van deze vofela Daar de vraag la gerexen welke oorten nurwapeneii daarUfl RMgee mnlen gcbratkt wordt medegedeeld dat voor dit doe in den regel alechta vergunnmgen mgevolge de wapenverordenmg tot het onder Voorts itl er op gewezen dat aanvragen om vergunnmgen ingevolge de wapenveror denmg tot het onde ziDi hebtien van ftot ert geweren slechts in behandelirg worden genome 1 mdlen de aangerichte vogelschade de algemeene voedselvoorziening dreigt te be nadeelen Aanvragen tot het bekomen van deze vergunningen du oen te worden Gericht tot de plaatselijke pgiit egezagdrugers Names den secretaris i eneraal van bét departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbeschermmg wordt tot slot de aandacht er op gevestigd dat slechts tot uitreiking vai vogelvergunnmgen G kan wor den overgegaan indien belanghebbenden in het bezit zijn geste d van een vergunning ingevolge de wapenverordenmg waiubl zu de t evoegdheld hebben verkregen tot hel onder zi di hebben van een vuurwapen DE PRUS TOOB AABDAPPELSCBILLEN Bericht No MS Voor 8 Gravenhage en Omgeving is de prija voor aardappelschillen eventueel gemengd met groentcnafvallen met ingang van 17 Mci ten hoogste Voor ophaler franco verlamelplaaU 1 40 p 1 0 k Voor groesicr bU leveringvan grootere partijen voorinkuilen binnen 5 km franco bedrijf veehouder 1 6S IM n Voor grossier bij leveringvan grootere part en overeen afstand van meer danS k m franco bedrijf veehouder 1 90 100 Voor grossier bij leveringvoor direct gebruik b nnen 5 k m franco bedrijf veehouder 1 H B Voor grossier bij levermg voor airect gebruik overeen afstand van meer dan 5 km franco bedrijf e houder lyt Deze prijzen gelden me usief et S heffingen afdrachten en idii iristrau Jj DE PRUS VOOR AARBAPPElscHnx f Bericht No 1 7 Voor Rotterdam e n Omgev rg Is d van aardappelschilen eventueel geni MÉÏSlgroentenafvallen met ingang van H 11 ten hoogste 1 Voor ophaler franco ver zamelplaats l pl i 1 I Voor grossier bU levering i il van grootere partijen voor inkuilen franco bedrijf veehouders l g m 3 Voor grossier bij levering i van normale Iweveelheden voor direct gebruik franco bedrijf veehouder 185 ui Deze prijzen gelden inclusief evutM 1 heffingen afdrachten en adminisIraUekoiW Hoofdredacteur J O Weystera Rotttite I Chef redacteur vroor Gouda en OmttrsC I T Tleter Gouda Verantwoordelijk ïo tïadvertentiea L Akkersdljk Rottertlin oSreefater N V Rotterdamsch iithmJ Rntterdam KjjJ 9 Voor de vele bewijzen van tielatigstellmg ter 2 gelegenheid van ons 10 arig bestaan betuigen D g langs dezen weg aan allen onzen hartelijken dank Wij hopen ook in de toekomst op den lngesla s weg voort te gaan en zullen trachten steeds Ixt beste te brengen op het gebied van Koek Gebak Siroopwaffelen Firma NEEF RABOVW Achter de Vijclimafkt 88 loini 17 A i 1943 OOUDA Talaloin 3336 I hzc hoam Ut ft om a m HAAST U Wij hebben een J lshlS hoeveelhtld Postelein en Ahctijvit zaad voorradig Bloemenmagazijn DE LELIE J van Heiningen St Anthoniestraot 9 1 Talatoon 2 63 HUWELIJK Otmm Ha rm dto mh gnIdikK lunMMM knraSIk M Maaw M lu l l iM ti i l fcO MW tUU lull BUREAU HILVERSUM KELMERSLAAN 13 TBLIOSl KHVEUM Om ta w mnt kMA ft l p tf bMckuld itlaaM dsor ékMl tMm tL wH amt l nl4S U a alM GEVRAAGD EEIS MEISJE voor halve of heele dagen of WERKSTER voor 1 ef meer halve dagen per week Ad s Bleekerssmgel 77 FLINKE WERKSTER gevraagd voor Donderdag en Zaterdag B A VERZIJL K Tiendeweg 1 S k ltl a nl t mmm wm Dw olwit tw Mmam I n kMMooc II VM Slma llM ai aw M MHt b iwwalSk t MbSMtMIMtMIdall Sr I mnBIID n riv ta blancie sqtmi Wet moet U er even op wachten maar he L is toch beter nu een poosje Uw l J mocteaf missen doch het dairna weer J te kunnen gebruiken dan door te rijden tn MV heelamaa zonder te zitten Laai ha aMWm en VAKKUNDia onderhanden nemen da r Na Ma VAN LEEU A EJ Burg MartenMingel 100 hoek IJssellaanJei Meisje gevraagd in kiein gezin van 8 3 30 u Van Swietenilraal 1 i IVCCt 4 waarom de afd Gouda van de Alg Coöp Begrafenis Vereen Rotterdam U A ZoMtmanstr 6 teief 3726 HCT aARCS is voor het verzorgen van begrafenissen en crematieit OMQAT xij uitsluitend laklaa uitvoeringen verzorfit oor rijk en arm tegen standaard tarief zonder winalbajsg Waarom ABVO OMDAT i ABVO vocht en reuk absoru rtABVO bederf en schade voorkomt ABVO voorkomt dat Uw verwarmingskitel o ol kachelplip buiten het tookseli roesten gaat j ABVO Uw archieven en kluizen droog honfli de bezwaren aan het gebruik v n wp bluscbte kalk verbonden ondervanctABVO IS onmisbaar in elke woning tn geDOSw I Vraagt vri bii vend oBerlc aan den wèderverkooperj G A BELONJE L Tlendewec SCHQON kunnen zijn wet biiv een MOOEBNE LAMP Or eif in difn hoek bi die eenzame lauteu I een Nog uit Staande leé of chemei leverbaar Wtilj Brenhman Wleuw J IS de kamer nu wel maa l JuS heel wat MOOIER en f5 i 5 Leicker van imc en teyeni V O e d z a a m cifn onze G IL Siroopwaletea BAKKERIJ WEVE KLEIWEG 4ó NIEUWE MARKT 25 In Vw ImUapoUwek en In Uw aak ateeda l t de baiul xQn AKKERTJES een cerate hulp by onverhooteehe ptnen en ook btl opkomende griep Qg lét dtrh ndsch PiJnaf Uhi Uit het Gemeenteblad EENRirHTINGSVERKEEB IN KLIOWfcOSTRAAT OPGEBEVEN De burgemeester heeft het verbod tot het gebruiken voor alle voertuigen ryen trekdieren en vee van de KieiwegBUiüdt van de zude van den Kleiweg in de richting van de Nieuwe Haven ingetrokken Vergniiningen De bui emeester heeft de vagende vemunnm en verkend aan H Rootert tot het verbouw n van de oaóierpai van hrt winkel huw Heerenstreait 87 aan den directeur der NV Viruly Co a Stoomzeepziedery iDe Hamer tot het vernieuwen van het trancforniatorhuia aan het Buurtje 2 Opriehting Incevolse de bepahngen der Hinderwet IS aan J van der Heijm Kort liampctifcappenfabriek Heuta vergunnii verleend tot het oprichten van een fabriek van lampenkappen en houtwaren en het hebben daann van 8 electromotoren met een gezamenlijk voTOogen van 4 pk in perceei peperstraat 14 Vaststelling vergoeding De burgemeester heeft besloten het gemiddelde bedrag pei leerling aan belooning voor den vakonderwijzer in lichainclyke oefening aan de openbare ulo school gedurende het jaar 1942 te bepalen op ƒ 6 47 Ituiling van grond By nader besluit van den commissaris der provincie is goedkeunng verleend aan het besluit van den burgemestcr tot het aangaan van een overeenkomst van ruiling met de jB nnootachap onder de firina Gebr IJsselstem betreffende eenige perceelen grond gelegen aan de Joubertstraat en aan dn Graaf Florisweg In verband met deze goedkeunng heeft de burgemeester het ingesteld beroep legen het besljit van dtn cojnmissans der provincie wi rbij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit ingetrokken Eervol ontslag verleend Bu besluit van den burgemeester zun de agenten van politie H F Siebwilist en K ehlmg wegens bcnoemmg bij de Staatspolitie te rec nen met ingang van 1 Maart jl eervol ontslagen als agent v m politie dezer gemeente FRANS WOUTERS BRACHT VROOLUKE KLANKEN Een vlot programma Een onderhoudend progreimma van moderne melodieuze amuseitientsn u ziek met een paar goede cabaretnummen aJs afwisseling hnadht Zomdagnx en het orikest van Frans Wouters m den Nieuwen Sdiotiwburg Drt tameluik kileme ensemible het een uit stetenden mdaiuk achter gvenailB mei meepdiere orkesten den laatsten tyd het gieval 18 speeW Frans Wouteirs bijna mtsüntjend nummers van ei en bodem waarbij vele goede zyn Bddy Christiani de gitarist van het orkest is een van de componisten die steeds meer op den voorgnond komen en h zong desen ochtend Ihet veel succes bij het vru takijke publiek verschuilende ven njn composities doe goede melodieuze eo iihyltüniscjie kwailiteilien hebben aJ heeft Ctinstiani s voordracht wel een zekere eenzydigheid De Twee Wama s hadden een uitbundig succes met fvaa parodieën imitaties en ZuiriAfriikian sche liedoes Carola Benner zong charmant FVaJische en Duitsohe chansons en Jac Voe toonde zich een goed anitator A J Vermaas BELGISCHE SHAG GESMOKKELD M pakjes in beslag genomen f De politie heeft op straat aangehouden den 28 jarigen rywielhersteller Il M K aUuer en den 25 jarigen clectrisch lasecher M J K te Breskens twee biroers die elk een zak droegen met tezamen 800 pakjes Belgische shag tot een gewudit van 46 K G Zy hadöen de ahag van een schipper gekocht en wiüden het artikel m den zwarten handel veikoopen BENOEMING TOT VERLOSKUNDIGE f 3 Mej H lAiymes verloskundige alhier is benoemd tot gemeentelijke vwloekundige te Maasshiis HaWgsche Rechtbank i m HET VERDWENEN VAT BOTER Dat eene vat is net UisscJieA wal enscfaip terecht gekomen constateerdede Officier by de Haagsohe rechtl ankEr waren IS vaten boter door IfrZ uitAliihen aan den Rijn voor vervoBUi reen fabriek te Gciuda aangeb wAeramveerden 15 vaten Het wWfwn ongehfk dat het vat tusschen schip iwal vegidween daar had de schipperwM voor gezorgd zooa s hy bekendeBr was trouwens tevoren een afspraakvoor genaakt met een ander en samenhad men het vat van 50 kilo verdeeldDe Officier wees erop dat byzonderaan peirsontel by ver oersondememmgen diefstal k a ik w jrdt genomenHu eischte twee nfaanden gevangeniss f De verttediger mr Oanter Oen r3 pleitt op grond van verzachten te omstandigheden demente Uitspraak av a 14 dagMi Wat Waar Wanneer nulla Thntct Atteatie spkuuufe met Bene D £ en Kirsten Hetbcrg Aanvang 8 uur anle Biotcoep Treesje Vrijdag met Adrluu Benettl en Vtttorto de Sla Aan vang 8 uur ckMmkwg M a ac ae p Bab mlch Ucb met Marika It kk es Viktor Staal Aanvajig 8 BUT u Mil IJ nu mnjé Ixiiat F C Schaedt er voor pluimvee en kontinenlioudei vereer lging Cïoude en omatrekei 10 Mei 2 5 nitr Bnrcaa Gem C e eeg ira3i4l8t en Ge ildlieM dteBSt Splertttotnat lU Uitreiking vitamine C tabletten voor kinderen tot tjBÊ jaar wier namen beginnen met de letten E F G U APOTHEKEKSDRNST Stecda geopend des nachts allé voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 AANMELDLNG VOOR DEN AKBEIDgOiZET G we tettjlc Arbcldsborean 9 12 ea 3 5 ur Aanmelding voor den arljetdsinzet van alle mannen geboren in het jaar 1921 BinxUg 18 Mei geborenen in Mei en Juni Woenadac 19 Mei geborenen In JuU en Augustus Oontfcrdag 2S Mei geborenen In September en October Vrijdag 21 Mei geborenen In November en December DE SNEEUWKONINGIN Uitstekend kindertooneel te bewonderen Er was Zaterdag voor de jeugd ietsgoeds op het toooneel van den Nieuwen ouw4 UTg maar de zaaj wasüeohts half vol een schiüille teger elImg met zoovete voorafgaande kmdearvoprstellmgen dUe te dikwyls op veelkiger peil stonden De jeugdclub Rivieren vierenen dichtöTswyk was met 120 kinderen uit Utrecht gekomen envoerde de operette De sneeuwkoningm op Met bewonidermg heeft menkunnen zien welk een prachtig asritisrtaek resultaat nfiet kind eiren te bereiken IS Ontiroeirend mooi klanken vooralde kinderkoortjes Zurver waren ook destemmen Avr meisjes die die solopajvtyen zongen ai leed hier de verstaanbaarheid door den klank van de begeleidende viool die steeds dezelfde metodie ten gehoore bracht als de zangstem Veel zorg was m deze operetteook besteed aan de daneen waarvante noeiren zyn de dans van elfje envlmders en een leuke solodans van eenkabouter Buitengewoon aandag washet acteeren van de jongere kmderraivoorail van de giroep dwesgen Aan deaankleedmg was zeer veel zorg besteed A J Vermaas CLANDESTIENE BLOEM Wegens het clandestien vervoe ren van 50 KG roggebloem heeft de po litie hier aangehouden den 24 jarige bank wekker M S te Amsterdam i ze had de bloem gekocht van een land bouwer te Oisterwyk en was èr mede op weg naar zijn vader te Waddmx veen die de party züu opslaan EXAMEN KANTOORSTENOGiUFE Te s Gravenihage is geslaagd voor het practykdnploma kantoorstenogr fe mej A Hemstman alhier DIEFSTAL VAN SUIKER Uit een beurtsohip zyn vyf balen met een totaal mhoud van 250 K G suiker gestolen Burgerlu ke Stand Geboren 12 Mei Tïieodora Cathanna Ljcia d vanC Heins en L de Kel3 er DS Genestetstraal 11 J3 Mei Johannes z van L van Weenen en L Nieuwenhuy7en Raam 160 Hendnka Johanna Engeltje d van H Lahs tn L J Twigl Surlnanestraat 186 Otl4iertrouwd 13 Mei J Sanders en B C H merUck A van Muiden en C de Jong 5ftd6é VOBTBAL Gouda uitfi ebekerd o S V NU TEGEN DEN EERSTEN KLASSER BFC KunpociiMhap tui NedcHfnd Willem n FeÜenoord 2 2 Dlstrtc II Reserve 3e klasse H beslissingswedstrijd eerste plaats Sparta IV Excelsior IV 2 2 Schocjnhoven II G S V II G S V niet opg komen On den NederlaniaMfaen V etbribcker Ie ronde Alphen G S V Alphen niet opgekomen Gouda RJf C 2 5 De mogel kheid op een plaatseUlken wedstrijd G S V Gouda voor de tweede bekerronde Is geen werkelijkheid geworden want Gouda dat clch in haar sterk bezette groep in het voortournooi zoo aardig gehouden had kon het nu tegen den eersten klasser RFC niet bolwerken en werd raet een duidelijke nederlaag uitgeschakeld SV bereikte wel de tweede ronde zonder zelfs den moeilijken uitwedstrijd tegen iiWhen behoeven te spelen De Alphenaren IvMlden geen elftal formeeren en kwamen niet op en dat bracht de Gouwenaars automatisch in de tweede ronde wat het buitenkansje beteekent dat t nu op hun beurt thuis tegen RFC spelen n Groote gebeurtenis voor de groen witten zoo n partijtje tegen een eersten klasser GOUDA R P C 2 Thvlschib had tweemaal de olng Tegen een volledig RFC trad Gouda m t drie invallers aan Al spoedig was het klasse verschil goed merkbaar Het plaatsen pab seeren de balbehandeling en de snelheid van Ingrijpen was bij de gasten aanmerkelijk beter verzorgd Echter werd het spel steeds kort gehouden Gouda stelde daar tegenover een grooter enthousiasme en ruimer spel Hoewel RFC iets meer in den aanval was nam Gouda na vijf minuten door Sterk de leiding 1 0 Drie miriuten later maakte De Brum met een kopbal uit een hoekschop gelijk U 1 Korten ttjd daarna gaf Sterk na keurig werk van Ottevanger met een fraaien kopbal Gouda opnieuw de leiding 2 1 Toen er twintig minuten gespeeld was doelpuntte aan den ander enkant De Bruin nogmaals 2 2 Gouda kreeg de kans ten derde male de leiding te nemen doch De Jong choot een strafschop hoog over In de tweede helft trachtte Gouda door het tempo op te voere RFC te overspelen De Gouwenaars schoten In deze periode echter te onbesuisd Vrij ipoedig had RFC zich aangepast haar voorhoede kreeg doordat Scholten niet meer als stopper optrad maar met den aanval meetrok meer vrijheid van handelen Uiterst snel golfde het spel op en neer en vrtfwel iedere aanval bracht een spannend momlent voor een der doelen Twee doelpurten valn v Wa um waarvan het laatste m buiten pelpnsitie 2 4 deden de spanning verdwijnen ÏJoen er nog 12 minuten gespee d moestlwordenNloelpuntte De Bruin n eens 2 S PROGR MHA VOOB zdkinAG Het prtfran a voor as ZondfE luidt btker G S V R FC competitie Bodegraven Stol ljk Gouda n Spart IVSchdonhovei n O il A III Op 30 Wel tj vactgesteld SlF C IV Schoonhoven IX PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Inhraafc tmt de leebtbank Wé faooren Jueï veel gekke verbalen maar zoo kan het met gekker constateerde de president der Haagsche Rechtbank nadat A G W uit Woubrugge thans gedetineerd zyn verhaal had gedaan H j werd ervan verda t een inbraak te hebben gepleegd in de womng van de wed CH pelaar te Boskoop ea m elk geval had hij diverse voorwerpen van den diefstal afkcanstig in zijn t ezit gehad Dat werd niet ontkend doch het verhaal van W was dat hy des avcHidg omstreeks 10 utu toen hij tut de bioscoop te Alphen aan den Rtjn kwam van een onbekoule de gouden voorwerpen en juweelen had gekocht en dat voor ƒ 20 Die o bek ide zou dan de mturaak hebben gepleegd Maar de officier geloofde niet dat een inbreker voor f 20 zqn buit zou verkoopen en opvallend was het ook dat memand W dien avond ui de iHoscoop had gezien Dat hij d inbraak had gepleegd kon met bewezen worden geacht maar wel dat hij de gestolen goederen had vervoerd waarvoor de officier een jaar en dne maanden gevangenisstraf eischte Want hel bleek dat verdachte den olgenden dag had getracht het gestolene te doen veroopen waarvoor ƒ 1000 werd gevraagd De verdediger hield aa i de onschuld van verdachte vast en verdachte zelf verklaarde op den etsch Dan ga ik onschuldig voor den byl De rechtbank zal over 14 dagen uitspraak doen In den avond van 2 Januari werd de gemeenteveldwachler te Koudekerk gewaarschuwd dat in de womng vat de wed Oppelaar een inbraak was gepleegd zoo dee de de politieman thans aan de rechtt ank mede Vergezeld van den burgemeester was hu naar de wanan gegaan en trof er spom a n dat een ladder tegen het huis was geplaatst Op zolder werden afgebrande lucifers gevonden Den volgenden dag vernam de veldwachter dat getracht was bo een handelaar ve Bokoop gouden voorwerpen enz te verkoopen tot een bedrag van ƒ 2000 en bij etn ingesteld onderzoek bleek dat P Z uit Boskoop degene was geweest die de aanbieding ti ad gedaan zulks m opdracht van zyn zwager Hij stond nu terecht terzake medeplichtigheid aan diefstal subs van hebng Verdachte ontkende te hebben geweten dat de goederen varen gestolen hy had het geval niet zoo zwaar opgehomen zoo vertelde hij De veldwachter verklaarde ook da verdachte gunstig bekend staat hetgeen ook door een broer van verdacht werd medegedeeld De officier ste de vast dat verdachte zich aan heling had schuldig gemaakt Rekening houdend met het blanco strafblad vorderde hij acht maanden gevangenisstraf De verdediger mr Woudstra zette uiteen dat verdachte n de meening verkeerde dat de goederen van anderen afkomstig waren en met van diefstal Uitspraken o er 14 dagen Politie De bmrgemeester heeft den eervol ontslagen gemeente veld wachter M van Buren benoemd tof hoofdwachtmeeeter en de cer ol onts agen reldwactiteis Degenaar en Wiersma tot oi per wachtmeester OVDEWATER Kind verwaarloosd De Utreoht9ch Techtbank lieeft uitspraak gedaan m de stiiafzaak tegen de 24 jarige vrouw E D tut Oudewater die haar kmdje zes weken na de geboorte kwoadtviUi verlaten had zoodet het wichtje ondsoiks aUe zeegen die mep er m het ziekenhuis aan besteedide tengevolge van de verwaarlooizing stierf De rechtbank verooiideelde de vrouw conform den eiseh tot acht n aanden gevangenisstraf OFFICIEELE MEDEDEELINGEN SUIKEBTOEWWZINGEN D PlaatMltjke Distributiediensten lullenop NUandag U Mei geen loewlizlngenvoor Buiker aan bakkers en banketbakkersuitreiken De Mteelcentra e lal deze toewyzlngen ditmaal rechtstreeks per post aande belanghebbenden toezenden 6539 RANTSOENBONNEN VOOB PETROLEUM Handelaren In petroleum dienen de oude rantsoenbonnen vvo petroleum welke recht gaven op het kcnpen van ee i geheel rantsoen 2 liter en waarvan de geldigheidsduur tot en met 15 Mei 19 1 is gesteld r 12 Juni 1943 ter verkrijging van toewtJzi gen bi den Distributiedlenst ingeleverd te hebben 6540 INUEVERING TAPTrMELKBONNEN De sfandaardisatiebc drijven dienen alle ter verkrijging van taptemelk aangewe7cn bonnen Reserve 2 22 en Reserve 3 22 In de periode van 17 tot en met 21 Mei a s in te lev en Dit kan geschieden tezamen met de bonnen Taptemelk 17 Taptemelk 18 en Taptemelk 19 De bonnen Reserve 2 22 en Reserve 3 22 mogen niet op hetzelfdeopplakvel voorkomen terwijl zij ook niet ophetzelfde opplakvel als de bonnen Taptemelk 17 Taptemelk 18 en Taptemelk 19 mogen voorkomen 6541 DISTRIBUTIE VAN LANDBOUWOI REEDSCBAPPEN Met mgang van 14 Mei1943 is het in vooraad houden van dKerse soorten landbouw reedschappen verboden De Directeur van 1 Bureau voor de Metalenverwerkende Inv ustne heeft aan handelaren in en fabrikanten van bedoelde landlïouwgereed schappen een algemeene vergunning tot het In voorraad houden dezer gereedschappen verleend indien aan enkele voorwaarden wordt voldaan Voor deze voorwaarden wordt verwezen naar de Staatscourant van 14 Mei 1943 en de publicaties in de vakpers 6542 INLEVERINGVLEESCBEN VLEFSCHWARENBOVNENSlagers en hjndelaren in vleeschwarendM len op Maandag Tl Mei a de ïïonnenReserve M 1t f Reserve M 28 ReserveM 31 Reserve M 12 in Reserve M 33 bij de PlaataelHke Distributiediensten in televeren ter verkrijg ng van een ont angstbewiji vleesch Restantlionien tot eenmaximunv van 90 rantsoen kunnen zij opMaandag 14 Juni a s inleveren Ter verkrijging van een toewijzing voor vleeschwaren dienen zit de genoemde iKinnen in televeren gedurende den geldigheidsduur engedurende de week na afloop van den ge digileidsd lur Ev ntueelf es antfeonnep kunnenzij gedurende de tweede week na afloop vanden geldigheidsduur inleveren tot eenmaximum van negen rantsoenen Deze bonnenmogen n et met tieUelfde ontvangstbewijs alsde tïonnen Vleesch 19 a 1 b Vleesch Reserve 4 24 Reserve M 20 ReserveM 22 en Reserve M 24 worden IngeleverdAfzonderlijke opplakvellen moeten wordenrebrutkt voor ie de bonnen 19 a 2e debonnen 10 b 3e de bonnen Reserve 4 24 enReserve M 20 4e de bonnen Reserve M 22 t Reserve M 24 In verband n et de verlergmg Tan den eidlgheidsduur der bauieu Vleeieh 19 1 l b Vleesch Jteserv 4 11 JteserveM 20 Reserie M 22 en Reserve M 24 kunnea de botiren KOwel op Maanlias 17 Mtii as als op Mundag 31 Mei a aworüti mgeleverd ter verknjgirg van eenOntvangittiewijs Tle eseh Ter verkrtlgtngvan een toewijzing voor vleeschwaren moetendeze bonjl i ir ge everd wonlen gedurendeden geldi Ridsduur en ta de weck na afloopvan den geldigheidsduur a 3 INLEVEBING PEULVBUIBTENBONNEN Detai listen dienen de ter verkr jg ng vanpeulvruchten aangewezen bonnen Algemeen 552 gedurende het ttjdvajc van 17 tym ZJMei a i bij den P s ttselijken Di=tributiedienstin te leveren De i istnbutiedienslen zul engeen toewüzingen uitreiken De handelarrenmoeten de ontvangstbewijzen zorgvuld gbewaren 6544 AANKOOPVERGVNNINGEN ETKOO Houders van aankoopvergunningen voor stroo 11 oeteB aangeboden stroo bu eerste aanbieding ontvangen Voor veehouders is 80 verplicht terzl reeds 100 aan den Iclemhandelaar leverancier was afgezonden Bes Uit aankoopvergunningen stroo 1042 art 2 lid 2 Overtreders worden n het stalseizocn 1943 44 het laatst geho pen I v m mogelijke vervoersmoeilijkheden wordt reseivevormlng aanbevolen KAASPBUZEN Aangezien ingevolge de door het Isedrufschap voor zuivel gegeveii voorschriften de kaas afkomstig uit de Voor rekening van het in en verkoopbureau opgeslagen hoeveelheden sedeit eenigen tijd verkocht en afgeleverd moet zijn en dientengevolge uit sluitend van jonge productie afkomstige kaas in circulatie mag zijn zal met mgang van 22 Mei 1943 geen onderscheid meer mogen worden gemaakt tusschen kaas voorzien van roode of ongekleurde kaasmerken Alle kaas ongeacht de kleur van het daarop voorkomende kaasmerk moet dus van 22 Mei 1934 af worden verhandeld tegen ten hoogste de prijzen aangegeven in artikel 7 onder 1 2 en 3 v n de prgZenbeschlkking 1942 zuivelproducten Dit zijn dus de prijzen welke getden voor jonge kaas OFFICIEEIE PU L ICAT VAN DBN DniCCTEtiR GENl RAAl VAN POLITIE Vuurwapenen voor d beatrijdllig va vogetschAde Namens den secretaris generaal van het departement van Justitie brengt de wnd directeur generaal van politie het navolgende ter kennis van tïeUnghcbbenden Ingevolge het bepaalde btj de beschikking van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetensciiap en Kultuurbescberming ran 31 December 1943 no KLEIWCQ lOS Tel CZ30 QOUDA THALIA Verrassing sensatie spanning en ter afwisseling een tikie romantiek brengen wij nog laobl S é r in dt prachtSlin ATTENTIE ACHTUNG FBND HDRT MIT tti Tarra film dar UFA met RENÉOILTOCN KtRtfEN HCIBCIta LOTTCKOC l Toegang bovsn 4 Jaar BaspreakI Uw plaalMn DUITSCH ErtQELSCH R 2 p ih N uw ichriltal m Ihod MIDOENSTANDSOIPLO MA HKl Tul n CoAsiip te houd fl t p Vul I BON In PI I tiw ni m pp pcMpri nw HED TAIEM INSTITUUT R DAM BON 1 Grain prevÜM m e s BIJWERKEN HBS en ULO leeilingen door A HU ON Surinamestraat 189 benoodigdlieilei Byouterieën Parfumerieën TE HUUR GFVRAAGD EEN HEELE OF GEDEELTE VAN WONING voor 4 personen Br no G 3203 bur v d blad Wegens huwelijk der tegenwoordige een flinke Dagdkenstbode gevraagd Zelfstandig kunnende werken Zondags vrij Aanmelden na 6 uur v d VEER L Tiendt a g 3 ▼ Adri van Maaren Wijdstraat 13 DUITSCH i r l Schr opl door leeraar m j orrecfie Nuooli LESSEN VOOR GEVORDERDEN en OPL PRAKT EX Vraagt protp en gratia proeflat GERMANIA Onneaweg 48 BOSSUM Tuingrint en Tuintogels Verder alle Bouwmaterialen uwmaterialenhandel V h A X de Jong Raam 296 Oouda Tal 2696 Hotel de Ixdm vraagt voor direct NET MEISJE Hoog loon plus verval Wegens huwelijlc van m n dienstmeisje vraag ik een beschaafd UAGMEISJE Mevr v4 Pol Bleekertsingel 24 uEVRAAOl Hal adres row RJ wleIreparcrtia ia FLINKE DIENSTaODE zelfst kunnendewerken sZondags fn Maandagmiddag S mj Hoog ooh M L T d Veeken de ia Keylaan X londt Het to TSB ft l rtersn van U httvU en rwden febieAn Iroepen ir gaellt vielen ia wraelie ittkaT RAblAAM CO Tgi lui I nu