Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1943

OFFICIEELE MEDEOEELINGEN INVBNTABUAne MEI IM3 Van at Mei t m i Juni 1943 zal wedciomde bekende Mei Inventarisatie worden gehouden De Voedse comrrussans voor ZuidHolland doet een beroep op al er medewerking ala het zoo spoedig mogelgk lielpenvan de tellers en het zoo nauwkeurigmogelijk opgeven van alle g v aagde gegevens Dit laatste is ook voor de aangeslotenen van groot belang in verbandmet diverse regelingen aooals kun tmesttoewUzingen hooilevering en dergelijke Hetgeven van inlichtingen ia men verplicht opgrond van artikel 1 van het EconomischSanctiebealuit 1941 3122 MAXIMUM GROSSIERS EN DFTAIL LISTENPRUZEN VOOR GROENTEN EN FltLIT BekeiidniaklBg No 57 Deze prtlsltjst geldt van 19 Mei 1943 af De eerst vermelde prijzen zijn grtissiersprijzen de tweede de prijzen voor den consument De grossiersprïjzen betreffen hoeveelheden per lOO kg per 100 bos of per 100 Etuïts die der consumenten zijn per kfi per bos of per stuk IFNTEN Andijvie glas ƒ 21 ƒ 0 27 Spitskool 14 ƒ 018 Savoye kool groen schelk ƒ 15 50 ƒ 0 20 Bloemkool Soort IA boven 25 cm over den kop gemeten ƒ 34 ƒ 0 43 soort I van 20 25 cm over den kop gemeten ƒ 31 ƒ O 40 soort II van 16 20 cm over den kop gemeten ƒ 24 ƒ O 31 soort ÏU van 10 16 cm over den kop gemeten 14 50 ƒ O 18 Bospeen glas 20 st per bos van tenminste 0 4 kg afgebroken peen ƒ 22 50 ƒ O 29 Rabarber Paragon ƒ 11 50 ƒ 0 15 overige soorten ƒ 9 50 ƒ 013 Postelein glas ƒ 32 50 ƒ 0 41 Radijs ƒ 4 50 ƒ 0 06 Bosselderij glas 4 50 ƒ O 06 Peterselie en kervel 6 50 ƒ O 07 Kropsla glas I minstens 1 5 kg per 10 st ƒ 6 50 ƒ O 08 II van 1 3 1 5 kg per 10 st ƒ 5 o 07 Sla dunsel snij en stoofsla ƒ 19 ƒ 0 25 Haapstelen glas Soort 1 boven 25 cm ƒ 11 ƒ 0 14 Spinazie blad ƒ 11 ƒ 014 spinazie struik ƒ 10 ƒ O Kaskomkommers I vanaf 500 gr p st ƒ 23 50 ƒ O 30 II van 450 500 gr p st ƒ 18 ƒ 023 in van 350 450 gr p st ƒ 12 50 ƒ O 16 Platglaskomkommers Soort 1 A vanaf 750 gf p st ƒ 28 ƒ O 35 soort I van 650 750 gr p st ƒ 2450 ƒ 030 soort II van 550 650 gr p st ƒ 19 ƒ O 24 soort III 450 550 gr p st ƒ 13 ƒ O 17 Komkommerstek ƒ 19 ƒ 0 25 Koolrabl glas I boven 8 cm dlam ƒ 11 ƒ 014 U van 5 6 cm diam ƒ 9 ƒ 012 Bosuien ƒ 18 50 ƒ OM Tuinkers ƒ 63 50 ƒ O 64 Peulen ƒ 137 ƒ 1 64 Kasboonen ƒ 164 ƒ 1 94 Asperges Soort IA tot 26 cm lang zonder gebreken 25 st per kg ƒ 9B ƒ 118 soort I B tot 26 cm lang met Hclite gebreken 18 st per k soort ITA tot 26 cm larc ij M st per k ƒ 83io iT tot 26 cm lang met lichte gL Z a per kg ƒ 73 O 8 soort ml lang lichtblauw t m 2o 1 ƒ O 88 soort ni B tot 26 cm kt 7 van 26 40 st per kg 7 5 fA itot 26 cm lang dun en hcKi k per kg ƒ 39 ƒ 48 soort V ho 5 uit bovengenoemije sorteir r Papnca 57 ƒ 0 70 lü nvn Asrdbeien ƒ 274 ƒ 3 28 M ƒ 1 3i Druiven ƒ 279 ƒ 3 35 L Ol ƒ I 10 Aalbe en ƒ 272 I n m en IV ƒ 73 OS 62 ƒ 0 74 tomaten kr GERMAANSCHE LANDDIENST JEUGD VAN NEDERLANDI DE TOEKOMST STRAALT VOOR ONSI Voor de bestan en fliniciien ondar de Nederlandsche jeugd ligt deze toekomst in Oostiand mits zij welen wat aanpakken is Hard moet er gezwoegd worden voor avonturieri ii geen plaats m den Germaanschen Landdienst Nederlandsche jongens en meisjes van 14 18 jaar met bela gstelhng en liefde voor het boerenhandwerk meldt je aan als vrijwilliger in den Landdienst en werkt mede aan de voedselvoorziening van Europa en je eigen land Trekt als pionier naar Oostland volgt het spoor der vaderen I Oostland roept ook joul Aanmeldingen te richten aan het adres Monseigneur Van de Weteringstraat 118 Utrecht Voor het snijden van lioöl ma berekend worden met dien i fj l kool na het njjden ge oge Z Voor het Bchrappe van 1 lt f per kg of per bos berekend oMen verstande dat de wortelen gewogen v orden Voor bezorging van groenen door detaillisten l et per k gebracht vi orden boven den af winkel Voor de afwijkende kw voor lie verk te t genoemde producten alsmede J uitschot moeten prijzen beteö ïdie In een redelijke verhoud rg AShierboven gepubliceerde n ax ï kwelke gelden voor de beMe kSHWmkopp tegen lagere dan de 1 maximumprijzen moeten de v f dienovereenkomstig worden veral Het vragen van hoogere prijzm K Bewaar deze opgave en tebraiL Nieuwe opgaven kunne i ongeldig maken RESTANTEN GOEDGFKFI RO lww OOGST 1 M2 n Met Ingang van 18 Mti oril restanten goedgekeurd pcol oed 1942 dus ook van de ras en Alpha TiEigenheimer voor contu pt voederdoeleinden vrUgegeven OsuJ afname kunnen worden gedaan wT PBH den landkoopman der VBii de afd Aardappelen der P I c A J H vorig jaar ƒ 8 De begrooting voor dat jaa geeft aan ontvangst en uitigaaf een bedrag aan v ƒ 182 316 45 i Ooievaar temg Op het nest m den tuin van het hulppostkantoor is de ooievaar teruggekeerd OUDEWATER Verkooping Notans jhr Bowier heeft gisteravond m De Boos een aan tal te dezer stede staande panden m het openbaar veikocht Koopers werden van het woonhuis met erf Leeuwermgerstiraat B 179 de heer N v d Bnnk alhier van het paklhuis Vmkenbuurt B 184 mej A J van Vliet alhier vian de perceelen Oude Huygenssteeg B 34 349 350 en 351 de heeren W van Soolmgen te Jaainsveld en A J Aantjes te Lopik van de woonhuizen eik met erf efi tuin Utrech4sche Straatweg A 39 et 40 de he r J de Graaf te Haasbreohf van het huis Oude Huygenssteeg B 324 de heer C Walré alhier van hel huis Helletje C 37 de wed G van Zandwijk alhier Burgerlijke Stand Adrianus Ja cobus z van J Burger en M C Oskam Lyntje d van T Oskam en P Verdel Hubertus Johannes Antonius Jozephus z van J H A Th Pereu en C A A Compman Petronella Anthonia Maria d van J A Vendrig en H van Dongen Getrouwd n W J M van Vuuren 40 jT en A Q Rukelukihuizen 30 jr G A RuHelukhuizen 35 jr en M G G van Vuuren 33 jr 0 erleden J van der Linde 73 jr wedr van C J Montun Collecte De in de Ned Herv Kerk gehouden collecte ten bate van de inwendige zendmg heeft ƒ 149 opgebracht SCHOONHOVEN Benoemmg De heer A Timmer aiiïbtenaar ter secrelarie alhier is met ingiifng van 1 Juni benoemd lot airibtenaar tei secretairie der gemeente Krimpen a d IJssel WADDINXVEEN Drankwet De heer WAM van Kemenade heeft een shjtvergunning ingevolge de Drankwet gevraagd voor het pakhuis achter het perceel Nesse 10 Dat men toch eindeitjfe eens mo0e besejfen dat dit geen oorlog i tusschen imperialistische mogendheden doch tusschen twee ftelsels Dvttschland ts met impcnaltsItsch Krachtens zyn tdeologte vecht het tegen imperialisme Duttjchland verovert Europa met het t oejrt het somen N Nederland Mei 43 Hoofdredacteur J G Weysters Caiel redacteur voor Gouda en On t r Tleter Gouda Veranlwoordelijit J advertenUea L Akkendtjk Rotterilmioi geefster NV Rotterdamsch Nli Rotterdam Zoo de Heere wil en zi leven hopen onze ge liefde Ouders WILLEM VAN OOSTEROM en LENA POST 28 Mei a s hun 40 jange I echtvereeniging te her 1 I denken 2 Sam 7 18 Hun darkbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen en Verloofde i Moordre ht 17 Mei 1943 Westeinde 33 JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL AAN DE BUROEM MARTENSSiNOEL GOUDA Chriite iike scholen voor toger en 0 1 0 Hoofd Jac Jonker inschrijving van nieuwe leerlingen in de Kleuterschool Zwarteweg op Vrijdag 14 Mei g avonds van 7 tot 8 uur en Zaterdag 22 Mei s avonds van 7 tot 8 uur N B Aangifte kan ook telefonisch geschieden bij lid hoofd der school nummer 3721 VAN ALLE SMEHENVRIJ Zoó behooren Uw tanden er uit te zien De DétiPetondstift mookt oangeslogen en berookte tanden weer helder zon der het glazuur can te tasten En U behoeft er het rooken met om te laten Verkrijgb ö 35 et bi Apothekers Drogisten en Koppers hndstifó a35a Enaroli NV PiMr Hand efrf V Ti KsrkhoH A Co NaiM hod 373 Amilcrdai en Koppers De KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN voor ZuidHolland maakt ingevolge het bepaalde bij artikel 2 van het Overdrachlsbe luit 1942 bekend dat op 17 Mei 1943 in het Handelsregister van haar Kantoor te Gouda een opgaaf van overdracht als bedoeld bij genoemd art IS ingeschreven betreffende de Naamlooze Vennootschap GEBR BIJLAND N V te Boskoop Ter kennis van schuld eischers wier vorderingen nog niet opeischbaar Z ijn wordt gebracht dat zij ingevolge het bepaalde bij artikel 7 van het besluit het recht hebben een zekerheidsstelling te verlangen GEVRililllO lEIIE JOIEEN voor de bakkerij Neef en Rabouw A de VlséHstraat 88 KUNSTHANDEL NIEUWE AANWINSTEN Wsgieliopen MINKA een wit hondje iidteeken op z n kruin 1 egen bel terug te bezorgen Peperstraat 132 Oevraagd MEUBELMAKER over vnjeii tijd beschikkend die regelmatig kleinmeubeltjes kan maken als Mimistellen Lectuurtafelties Lectuurbakjes en dergelijke Oeen kwantums Voor hout wordt gezorgd Aanmeldeti schrifttlijk of mondeling J P Heijcstraat 14 Oouda Tuingrint en Tuintegels Verder alle Bouwmaterialen Bouwmaterialenhandel V h A K de Jong Rann28 0Mtfa T l £ eB DUMEIl tEIIM Zondigs vrij KULIK Café Thaili Kleiweg 100 Da4der4a M Mei BBversum I 45 Gr 7 M BNO i 10 Gymnastiek ï 24 Gr 7 Prègr overz JO BNO 8 15 Gr 900 Gr M Sp v d da oi n 1 37 Gr 10 30 Opn 1115 Zar K en plano 12 00 Almanak 12 Oft Klaas v Beeck ep ztin orkest 12 45 BNO 13 00 Cello en plaro U 40 Gr 00 Otto H driks en aijn orkest en gram 00 Voordracht 15 13 Opn 16 00 BetZepparoni kwartet It 3 Opn 16 45 BNOn OO Melodieten en solisten 17 45 Van heindeen verre klinkt het nieuws 18 00 Viool enp4ano 18 30 BNO 18 40 Voor kleuters 18 45 Opn 19 00 Neerlandf tem van het front 19 19 Omroep Sjmph Orkest en solisten 19 50 Gr 2 15 Omroep Symph Orkest 21 10 BNO 21 15 Voordracht 2145 Bandl Balogh en lijnHongaarsch orkest 22 15 R C Gr 23 00 34 00 Gram muziek BUversnm n 6 45 8 15 Zie Hilv I 813 BNO 8 22 Gr BIS Vbor huisvrouw 9 20 Gr 9 30 Gr 10 00 Godsd uitz 10 30 Orgelcoi ert 1100 Voor vrouw U 15 Orkest Joan Uincé 12 00 Piarovoordracht 12 30 In en om den btjenstal 12 45 BNO 13 OO Orkest Rentmeester en gram muz 14 00 Godsd Lltz 14 30 Zang piano en viool viola d amore en ceïle 15 30 En hier is de koffergramofoon 16 00 Orjte WiUv Kok 16 45 BNO 17 00 Vngr jntCAt 15 Gr 17 30 Departementen 17 45 Gr 18 00 Sp V d overrlcht 1815 Opn l 4syBr k ififlSiJ9 00 Operaconcert 19 45 EjMÖ boer en tuinder 20 00 De t ente ia br 21 15 Dick Willebraridt J dankorkeat 31 43 BNO 22 06 R C Zi Ajhjversum I r 1568 Wat gebeurde er toen Begin van den 80 JARIGEN OORLOG Reeds gedurende dien oorlog handhaafden wij onze kwaliteit OüK nu BOOGAZMJN VITASA VOOR HET INKUIl EN Vtf GRAS EN GROENVOCDE Inlichtingen handleiding en brochures verkrijgbaar bil j plaatselijken leverancier iToop Koopilian s Meelfabriel 6n P 492 STAATSLOTERIJ TBEKKINO VAN DIN8DA0 II MFI IHl vurpl KLASSE 2e TRFKKINO BOOGI PBUZSN f 1000 844 10804 14703 400 152 f MO 1030 IIMJ W 18391 7267 t 100 4551 7773 47 8538 OOf H iiS nn WMA IJ na laiu IU 1 aillD 11971 V Sindn 1564 V r 21221 12403 3025 I37I0 I3 SM I5IM III S2 30447 PRIJZEN VAN f 1 1228 78 1J0I 1871 I91S 1934 1982 20 0 113 f S2 IS 2759 3027 9178 3300 341 ISOO 9743 3801 3841 3919 S 41 IS 4284 4408 4514 4588 4501 4753 760 5007 M l f 2 S 5657 5868 5831 003 8508 8519 8871 8731 743 Ijg 3 8854 ï 2ina O 8 87 8854 9051 123 ÓÏÓs 9954 1M4B IM74 10228 1023 103 j S 10450 10488 10514 I0M5 I0S7I IC9 10877 10932 UOli II 1 ii iSi u 11434 IMW 11576 11783 11903 11 12418 12 22 I2W2 1 IJ wast 13870 13908 13014 13138 13307 13930 13073 14081 HI84 l 14410 14479 14480 14490 14114 14745 14458 150l4 15102 5162 JI JSl 15230 15330 1537 15383 15424 15543 I55S8 15810 l f M2 I TO WSK 1804 18082 18071 10098 18304 16397 16336 16655 IfTtll JS l i 17389 1 633 17653 17795 18135 18176 18402 18409 1 4 2 If Ol S 18808 18995 1 318 19482 19548 l 583 19824 19902 M992 30O50 l Sl 3052 30583 30889 30808 30907 31020 310 31195 21451 j Jfgl VOOB Dl NVMMXKS WELKE IN DE 8 KLASSE ISall $ mtfg ZIJN rrcELOoT raadplege ien of ÏÏS JF TBESKINCSLUSTEN BU DE COLLECTEIIKS TEICHI en vertrouwd adres ook in dezen tijd voor Daryiestasschen Broekrie en veVdere imitatie oorten lederworen HET BEiTE OP DIT GEBIED BRENGEN GoMdJ H LORJÉ Spoorstroot 23 jj5 X Gevraagd To lllllir HfiVf natte Werkster Schutlelaar Zeutipanstraat SOlwonlng voor iC pLll O Ui rfaeumatielf iachiaa pqoep en scheaten in ledematen en getvricliten bij pit griep verkoudheid en zennwof hoofdp nen Lei op de oMin Ova It e ea prijs op de verpakking 20 tabletten alecfat 60 ets lo I e potheken en droj stenjeo verkrijgbaar Um oq ook Uw rvumgea weteol Sanita Agentsehap Nassaukade 373 Amsterdam Ie liuur gevrjS IS hjeleofnedeelKV woning vooro f 4 no O 3269 bur 11 4 r n fioen V rantsoen 5 Tantioenen rantsoenen rantsoenen A bbven C MFEVreLUK £ Pt BUCATIE BEBOl WlNbSV ERORCENING D miacEiaacmii vtn gooda G l t op de rtlJkden 43 o 37 der Wonlngwd Brenct ter alfeireene kentiU d t op de Gcmccflie 9ccr Uric Afdeeiinf AlgerrtNrne SoOMi ZAten van 20 M i let w nxl Jf Mlf lM3 voer een ieder ter Inzage u Rf tgd 4 hu i41a tmuiU van u Mei IMl vut BSt loe MarktbebouwfrcsveroTdenirg hoiiinO een ref Ua van der aard en et ap v n de bcbouwirg aan da Mark n aan d WIJd traat blnren de bcbouv de kom tfCT femeente Gouda artikel 43 Won nzwet aaet btjbehoorer de taekenlsfen en toe c tinf Binnen zes weken na afloop van den bovenverme den termijn kunnen be arakcbbcnden btj den Commluaria der Prosjrclc kCKwaren tegen dit plan indienen Gouda U Hei 1M3 De Burgemeeater voornoemd LICRA Wat Waar Wanneer Attenüe anioBnage met ilen De tgen en Kitsten at eic Aasvana S ijur emüe Bifneoop Treesje Vrijdag met Adnana Benetü en Vittorio de Sica Aanvar g 8 uur Zt Mei 2 5 unr Bureau Gem Geneeskundige ea Oczondheldsdieaft Spiertngftraat 113 Uitreiking vitamine C tabletten voor kinderen tot zes jaar wier namen beg n en met de letteia E F G U AJ OIHEKESMyftMST Steeds geopend tea naellta alléén voor geneesmiddelen Apo iteek E Grendel alleen Lduig Tiendeweg i AAMMELDING VOOB OEN ABBEIDSINZBT GeweaultJk Arbeidsbureau 12 en 3 S aur Aanmelding voor den art eidsinzet van alle mannen gettoren in liet Jaar 1S21 Donderdag 2 Mei geborenen in September en Oc Qljer Vrijdag Zl Mei geborepen in Novemlier en December UagIO£VnE OKKE8T KOMT DRIEMAAL NAAB GOUDA SCIiOeNEN BONNEN AihaleCi aanvraagformulieren voor schoenenbonnen Distributiekantoor S 30 12 30 en ï 3 30 uur loket 12 morgen leltteri Q R T V W Bnwkaen Vierde Symphonic in de at Jan nis Men heeft van schelden zoo weinig pkujer want het is zoo den mond uit Pietcrtje knikte en toen zij werd veroordeeld overeenkomst den eisch van den officier tot ƒ 15 boete of 5 dagen hchtenis was zu het er mede eens Toen 21J echter bij de deur kwam en haar buurvrouw in de oogen zag bezondigde zu zich andemlaal door een onvnendelukheid te zeggen De arbeider C v D uit Zevenhuizen IS wegens diefstal van een ruwiel veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf HAAG8CE GERECHTSHOF Ib andermans kastje C v d K uit Gouda werkte te Reeuwuk amen met iemand die op zekeren vond zijn meöe arbeider bu zijn Irastje xag sdia irelen toen liu op zun sJaaipikamer was Daar zat hu een beetje te dutten do was niet zoover weg dat hu niet zaïg wat v d K deed toen deze naar iets zocht Doch er werd genoeg reden aanwezig geacht om aan te nemen dat V d K het voorzien had op het geld dat m het kastje zat Wegens poging tot diefstal werd hu veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf van wel von nis hu m hooger beroep kwam bu het Hof Na t hooren van de getuigen eischtc de adv generaal bevestiging van het vonnis Arrest over 14 dagen CONOMISCHE RECHTER TE ROTTERDAM Het Haiidentic Orkest zal gedurende tfezen zomer een dnctal concerten in Ckmda geven op 10 Juni 15 Juli en 13 Augustus respectievelijk onder leidinc van Fnts Schuurman Toon Verbey en Nico Veitioeff Bij het eerste concert te geven in de Sint Janskerk ui Anton Bruckners Vierde Symphonie in Et gr t Romantische in den oomipronkelijken vorm worden uitgevoerd 0e twee andere concerten zijn fa den Nieuwen Schouwburg vastge leld DS A DERCKSEN Onze oud stadgenoot di A Derokaen te ftotterdam Feijenoo i die het beroep naar Rijeoorxl heeft aan jenomen ia voaaneroens Zond ag 27 Juni aischeid ie nemen van de Geref Ke rk van FeUenoord ocn Zondag 11 Juli d o v Z4 intrede te doen te Rueoord na te voren te zyn bevestigd door zijm broe hr onzen oud tadgenoot da K W Derdteen van Maaasluia TCIMMAN VAN ZES METER BOOGTE GEVALLEN Ladder weggegleden ClandestieBC haadel Een boete van ƒ 200 subs 25 dagen hechtenis is opgelegd aan den 31jarigen monteur J van der Weyden te Nieuworkorii a d IJssel wegens het koopen van 250 zg benzmebons Wegens het koopen van dist nbulie beschfiden js de 18 jange scholier P H Sweta te Nieuwerkeirk a d IJssel veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf Een boete van ƒ 50 subs 25 dagen hechtenis i opgelegd aan den 37jarigen Goudschen vraohtrijder W van Benteji wegens het ve voeren zdnder vergunning van 77 k g tarwe De tarwe IS vertoeurd verklaard In den tuin achter het gebouw van de Kamer van Koophandel m de Crabethstraat waa gistermiddag de 35jange tuinman G A van Tol wonende in de Gra f van Bloiastraat l ezig den klimop te knippen Hy tond op een ladder die hij op een schuin afdakje een meter boven den grond had ge et Toen hij boven èp de ladder WdS IS deze weggeigledtn waar door de tuinman van zes meter hoogte viel Hu kwam met zun rug op een schutting terecht Vermöedeluk heeft hij een wcrvelfractuur Nadat dr Broekhui7cn de eerste hulp had verleend is de gewonde naar het diaconisspnhuis De Wijk vervoerd Pulitierechter te Rotterdam VERDWbNEN PAUNGFUIKEN Een reed s bejaard visscher uit Recuwijk stond terecht omdat hij van etn familielid vier palingfuiken had gestolen Sftóet Hij lakende en op een dcsbt tref f ende vraag gaf hij ten antwoord dat mtn van hem ook a eens vischfuiken had gestolen VOETBAL O N A COAI VOOR GETROFFEN ROTTERDAMSCHE VOETBALLERS Zondag speelt ONA op haar terrein een vriendschappelijken wedstrud tegen den tweeden klasser Coal uit Rotterdam De opbrengst zal ten goed komen aan de Rotterdamsche voet bailers die bu het jongite bombarde ment hun uitrusting kwutraakten Het kostte den rechter moeite den mas aan het verstand te brengen dat men aU men zelf bestolen is niet neig gaan süblen omdat de misdaad dan in een kringetje bluft wandelen Dat moest hu ten slotte den rechter toegeven vooral toen de officier een eek gevangenisstraf tegen hem clflchte Dat vond hji wel wat veel RADIOPROGRAMMA De rechter heeft hem toen belMet met twee tientje of 10 dagen Maar komt hy nog eenmaal voor den rechterstoel wegens diefstal dan gaat hü het Bchuurtje in PLAATSELIJK NIEUWS Onder bnnrvrgjiwén BERGAMBACHT Burferiijke tand Geboren Cor nelis Adirianus i van A J Nedenburgh en G M V d Straaten Ctadertrouwd M Broer 28 j en N Post 22 j D V d Velde 19 j en L Bua er 18 j JauTekening Zwembad Uit de reJienirg over 1942 van de stichting Het Bergambactitsche Zwerotiad bteeik d de ontiva ngsteti hadden be dragen f 1289 92 en de uitgaven ƒ 1074 76 aoodat het batig saldo ƒ 215 16 bediroeig Aan abonnementen was ontvangen ƒ 514 50 aan maandka ten wlie 4dtaarten en knipkaaiien m totSal ƒ 25 50 en aan losse baden ƒ 84 10 BOSKOOP Burgerl e stand Willeni zoonvan W Kfnijn en B Plak EduardAnlhü ie zoon van J L Vers uis en P Moiendijk Pieter Cornells Jan zoon an P Stolik en C A de Jong Anthonie zoon van J Tol en M Verroeul Johannes Maria Anthonius zoon van C S caveir en G Bres er l Overleden E isabeth Sophia van ter G aaf 38 jaar Vastera van Heiningen wed V Jan Willem de Ruijler 84 jaar Getrouwd K H Boer 40 jaar citf C KoelcSier 34 jaar MOORDRECHT Burgerlijke Stand Ge boTen Jop z van W Duu er en J Groeneveld Of derirouwd C van Hcrk 27 j te Gouderak an M Ooeterom 30 j I BiIJartcni Voor de competitie van de biijartvereeniging Moordrecht i werden de volgende partusn gespeeld C van Adnchem 8 20 moy O 67 i P van Kerkhof 40 56 moy 1 87J C v d Kaa 45 53 moy 1 77 P vj d Heuvel 37 321noy 107 C WolJ vers 58 58 moy 193 P Twigt SO 34 moy 113 B tan Amen 270 248 mi 8 27 cadre C van Adnchem 38 61 moy 2 03 Rijkspostspaarbank r Op de Biiks poet p3arl ank werd in Apnl ingelegd ƒ 19 174 29 en terugbetaald ƒ 4 940 20 Ziiidplaspoldrr Het bestuur van d Zindpïaspo der steit de vesgadermg ai ngeignden voor de polder iMten voor 1943 te brengen op ƒ ft per Jufirouw Pietertje die te Ouderk lc a d Uiael woont had op 18 September j 1 haar buurvrouw de woorden tijëgevoegd Ga naar je werk leelukfvuihk Ik breek met m aooala ju En dit alles omdat de kinderen van de buurvrouw Pictertjes kind hadden geplaagd waarom de ander lachen had i tetug De rechter wees er op dat schelden en heel dure geschiedenis is Eerstens al d e last met de politie dan nog de ie naar Rotterdam heen en terug t dverlies en andere narigheid en bovendien kans op boete of gevange r BONNEN T m 22 Met No 21 Aardajipelen A en B Brood A en B Beschuit Tabak en 368 Alg i kg Aardappelen T m 12 JsnL Bloem brood of gebak s6S t m 972 Cacao ivoor kinderen 3 3 27 4 27 Chocolade 21 Gort S64 Gort 31 A 33 A kindervoedsel Havermout 565 Jam S63 Koffiesurrogaat ser Me k 11 12 3 en rei 4 28 Ttijst 11 B en 23 B kindervoedsel Suiker 963 Suikerwerk 13 23 Tapteir clk 21 23 23 Taptemilk of Karnerneïk Bon 34 en S 28 re Vermicelli 566 o br uek kli Hen e Tricht iBe werd l bor n Op 19 arigo hM huwellik T ee vrmi en sindsdien eduu aar Retnd renlarg kan hIJ Jammer is tiet d met hem ia aijn vragen het nog emmer wirt £ aQn lAjIi M aiMa tntroeier an de n de Berg e eptcmber 1S43 trad hU in allerf riin 73 Jaar is liU ï aeer kras en van z n lejgd Kdoof is praiejl ar anneer méii f d fU t leeat hU raiae oude een wa erput voor ieti werd en nu StapI T m 11 Mei 18 Boter margarine bak en braadvet of nindvet T m 23 MeiKaas 527 t m 52S en 941 Itxi 943 Veesch t ran oen Vleesch 19B t s r soen tfleaach 4 24 M 30 Irea Vleesch M 22 M 24 re J Vlepsc 1 iW 27 M 8 raT Vleesch M 31 MÏ32 reB Vleesch M 39 rps K Stoki gg iBnds ta d plwts £ r ite nd gD De K kewegii tia Be t dkrerea auat elk HM In tro Kil seclal e gedre d8 f raag nUinoediffe De R IJ Eet listen moei