Goudsche Courant, donderdag 20 mei 1943

JL DUtTSCH V ELRMAeHTSBERlCHT SOVJETA AN VALLEN BIJ ISJOEM EN KOEBAN BRUGGEHOOFD Londen opnieuw gebombardeerd Htt opperbcve ai de Du t chc lecimatht maak ld 19 dezer bekend Aan h t Oostelijke front vao het Koe air bruggehoofd en in het gebied van Isjoem vielen de S vjets met onÊie deidc dersteuning van p uitserwagens en slagvliegers na krachtige voorbcrei ding door de aitillerie de Dui sche stellingen aan Zi werden in een tegenaanval afgeslagen Daarbij verloor de vijand alleeA in een wc pr van een divisie aan het Koeban bruggehoofd 15 pantserwagens In hel kuslgeibied van Sicihe in het Kan aj en aan de Atlantische kjj it schoten gisteren Duitsche jageri lucht doelarl i ene van de luchtmacht en pa trou il 1 vaartuigen an de marine in totaal 25 vijandeluke vliegtuigen om laag aaronder een aantal zwa e bom men erp rs Ook m den afgelooper nacht crdenmilitaire doelen in het gebed vanLonden met bommen van zwaar ka ibcrbestookt Een leg uig keerde nietlerug De uchtdoelartillerie an de iicht machv meldt het netr chieteij ian het lOOOOe vijandelijke iegtuig sinds het b gm an den oor of vlam van den brander naar binnen j u j nemen om van richting te veranderen De wielrijdjRheeft geen teeken ge geven en dwrrom achtte het O M l em m overtreding De ambtenaar wilde echter evenals het hoofd de t jj r zaak principieel bschouwen en vol kon zoodat er niet te redden v el Lang et het vragen van heeft het vuur echter met gewoed de schuldigverklaring zonder to assing van straf De kantonrechter Tfif J 6 M 1 16 afvragen hoe vvordi Du t cho stuwdammen 170 Zes er df i beter Er Jr kunt ge ei eker van tf ot je a beldw zijt of boer wan eens WK rit vrede komt dan e U wa i dotn hebben D lar IKli Amnjüka bieken zii zich hci Md De he Summr Wi Ikv mri i iJissecreia 4 oeir Ve St ili n heeft J fen raef lmerric wetens de wifk l id en viegcns he produetieoWi Jl us irlog ndat hj i n voit li M 1 IS die alleen aan jè W ec H nk ij echter vel Ian p f htig naar dat de vrede Wil opdSl de enorme krachten dio flilltn 11 fif pronds offin niet r wr werken de ver 8111J tjiaar voor de werken der neKaJi fn d i s ic a e rechtvaar iè Kl I Ituntler e ter van ziin v anneer om dan zal er hier een op i r Eij i pa gaan dan iM elk tioediii ar he werk gaa i dafi ifj M Teugae waarom heden IM te orpa s geroepen woidt M r net de tijd voor den wwiTMt or het deelnemen aan JJ ii Dl komt de tiid Waax n p u r iant eden en we als kÜ ai beider c kc volki bevidi daar hu zelf dra f J d pe itieke gedachte dat mn tta der geen ftringen geen s er jïpen hinderpalen zijn Feuilieton DE SLAPENDE BOEDDHA Jit lfc 1 kil 11 Het f n te t nan wo t m nlnillo Ik u j Mli e IwllllK tercik dt I 6 or if Bt i ei 1 HIi d U aeefi Vn vei S dei in ƒ mil n n VII Ein fr eer 1 C ten hl inze Hf r ors mn ons t hantl f on e Sk zou Bttisf hen fWi 11 en tt adi f e n jHir volken I sge volki de en pelt zii l Fuliief Ik l loniiweo d ge o niij ruertoe on riat hi r fen ieren l de Euit P Kg f i r kek Eiu opee rt do i T l w iflSfvïn Der zulkii z in I u u beleekenen an i Jifiuufii i ieiVra g f 11 d t n ooi Of tot bet v 00 T I tM f 7f t ode IS Daaraan 1 jj r U d n de Joodf Lan K regeenngen v n Err de a u d Wan wsnijf fj toj zcHzelf t raden mÊK waarom bet gaat dan iell i fpi ktfwrauei lie liei lissin Van dc en S C V wuften Êg lutüö a ilf soWatf 1 irbrid 5 ï É S iker 1 rtfi Wfi V inoiMi recht aan LM wecr4ti il et n e ui ich mof et 1 JTJctó vtetei Mie icgt dat hftgven II pld en ecritva idl tt U S Millen gïLjrfen IKn brenf cti zij Lutupa andep ijdiaw jiet biiHjtvvihiTie uvir tt iilia tor n et den vjitKender pruiu vei eer derden uer elduur luK üaectes JilliWillin l el ne egd heeft de vlcejrdrrt ö re ii ïle Slatei fe rlds r et tf vermijd n wanneer I HHme i 1 an een wereld M u nie uliieten Ja KelooU dan m ir r dat S alln iHi wtied liuw OPK Du 7ijn begin ui ntiti die j meent If r nel i iee gein b ip Itilliew iMiia Pn intntjer ip r de curnaliflt van hel Witte Muib Iffgereïd Ht e met r wtj e op v niïïti dat i d n Uil lox w I I t des tleiuuver wi dat de overwinning van ilir iluur I I Dl if tiet t n e teKenstanderü brengen H in c o 1 tadn Wii rnuden vet snfl worrip wif £ t udi n tiet looneel van Ért denier re doorlos worden rn 7i daar lüUder t w ni ee i nienvven utirluK m ftiar rt itiier de kleine volkeien bill nvcinnee 1 Joden i ntruni Vfoikou of if Mier fer Wathtnston den loon 7ou Hwncnt Zi r rtt kleine vnike tn dan lei 1 teler 11 ff er de bew ie i np jn tt opeewl jieiiieehichap onder de bi rrmr var i n e eeuwenoude cultuur dic llJiftekaii t k i pn dip wii nel elkaar ik stt verdediicd n dte w ii net e kaT tsKldin heb Kjnieradt njimetr wii de oveimrng ber i dal kunnen ui eriandsche Koniao dOOT A L CÜRUENS t J ïtEfr iti el edeu en m fyU np i ton gaar De l t ind Van Tiede n i klutHn j r iti de besttitiuw ne Btaerexi iv i h ip hrfa kop giz t d it itmeir t i pkn 1 Wii moeten len niwfl tfi M ian Dat moet du id S n l firtlen ingezien en dan up en jongen Brahmien S ilr slimite van het In i r P Ier Z04J ik nog vaak heiu x t t bewonderen inkT d waf afgenomen ni en deze zitting opheffen Iflliji S want andere drm iti tn vssshten ons En l at mun t ig g J overtuiging meenemen fi houding niet vefan P B iB hl J J 2 i ntijn l lf iW Cii and5a zal u 1 raer er u verdere instructies i 1 o2l tw 2 hernemen voor den l 4l t WIJ miseehien nog m HnZ ï n In het pale h iMtt ♦♦ nderd in es uitgaan j aan mets ontbreken hoe an ofiz Ha r ÏJ J ons de hafid de andeten 8n Wj lieten ó e zitting tl id rir d mdesrdaad £ W 8eï 1 nu maar rf nU f jrf eb€urd wa en maar dat het biued een ge i siJ t vormt dw ons alien tM een k t sh bindt iet geen andere verplichting dan hel feiD rns ha eujke optreden voor het gemeer schappelijk e welzi n Kame aden de niUtaire gebeurtenis aen zuilen de poiitieke ontwikkeling doen or isuan die tnt het einde van den oo log leid en hoe ef rder het versta Mi zich laat gelden des te eerder zal de vrede komen En deze oprpep er moge gewhied zijc at geschied i gaat onder alle omstandigheden uit tot He Nederlanders doo den gioei m de Eu opee ohe houding t komen tot de ri eid v n de voikschei ontwikkeling Kameraden de Fuhrer heeft onaBueeniji b aoht de Fuhrer heeft onzekrachten in he nationaalsocialijhieontp jid Hq her ft daarmede tevensde f ndtieginselpi gegeven voor hetnieuwe Europa volksch vrijheid ensociale rechtvaardigheid In dit wiUehDuiiache en Ned rlandsc ie nationaal socialisten Vormer wu een uzercn enonverbreekbare lotsgemeen =chap WijztiHen onze taak i errichten wij zii tentot het uite Bte en h t laatste onzeplicht doen voora echter zal uit eikennationaal socialist ren fanatieke striMlust onze tegenstanders tegemoetkofnen DE AANVAL OP Df Dl ITSCHE STUWDAMMEN Vo gens de j Tg=te tellingen be draagt het aanta dooden als gevog van den Bfit thrn uchtaanva öp d Heil den ruhrer tig personen word n nog vermist Dal niet nog Kieer s achtoffers te betreuren ijl Is te danken aan et n ige autoritei lm die de tegenvvoordisheid van geist hadden de tiaarvoor m aanmerking komende bevolking onm ddel i k te waarschuwen en tevens onmidde Tuk e noodzakelij4ie hulpmaatrege tr trof fen Het D N B vi eemf nog dat bij ién aanval r41 krirR gev angenen yar erschii ende nationaliteit om het leven p n gekomen De door den eersten t oedgo f vëïDorzaakt economiscne schade voor de getroffm beaokmg heeft gelukkig met den gevre 5 en omvang aangenomen en wordt door uitgehre de hulpmaatrege en gecom perse rd De ïwitiotiaie eenheid van het oosr Tiblik gegrond op de geTneeti chappelyfcheid tian neya tiere getJoeJen n Jeinderfijlce verwtichUngen helaa i slechte e i schijnbare Politipli en god i dienstig sectartsme zijn nog spiiialeuend Wee ons volk wanneer zt uieer gelegerihetti zouden Icrygen hitn uerderfehtJcr n Tti Io fl lift te oefenen stn uftgang konden bereiken en vioeg f wi nog iets noixlig h idden Als het zeggen mag zei Alfred iou ik nog wel eens willen ontibijlenwan ik heb veroa Liiden honger We hebben m ruim vie en twintig uren niets geh6d Waar w as dat goed vooc om ons zoo lang bewusteloos te ho4iden Daar kan ik niet op antvvooirdenzei hij Intusschen heoben ze uw voetgoed genezen daar hebben we hierbekwame hu voor Ik zal nu orgcndat u iets gebracht wo xlt en dan moetik weer gauw naar mijn bezigheden Er kwam nog een ontbijt voldoende voor een jMll weeshuu en ondeirwijil hadden wSl f 1 genoeg voor conve sa tie Terwijl we ons aan de spijzen te goed deden zei Alfieü De pnnse lijkt me en zeeigoed en rechtvaTrdige vrouw aanhaar hebben we het te danSen ouoejongen d it we nog wrij rondloopen Ikzou ze voor geen geld in ongelegenheid Jwillen brengen en ik heb me voorgekomen over dat tempelgebeim mnn mond te houden zoolang de phcht jegens mun land mij ni t gebiedt te spreken Hoe denk jii daa over Ik ben het met je eens zei ik helvertrouwen da de begum m ons stelde n gen we niet beschamen Laten we nu een Juchtje gaansdieppen stelde Alfred voor toen wemet on tweede ontbijt gereed warenWe zun nu aJ zoolang binnen geweest dfM 4 et zien van een groenen boom ons rANNI LlJl KKONEN DOOR DKN FVHRER ONTVANG N De FVhrei heeft de presrfietite van de Fmsche vrouwenorfeahuaüe Lotu Svaerd mevr Fanni Luukkonen die op uitnoodiging van de Reichsfrauen ftihierm mevr Scholtz Klmk m Duitschland ButMHtOHd Zt IVFR NFDERLANDSCH Hedenavond spreekt Max BlokznJ om 18 45 uur via Hflversum 2 m de serie brandende kwesties over het oPj deirwerp Zuiver NederlanadsCh i Den volgenden morden om kwariover aoht wordt een heruitzendmg gegeven KEURWGfWOTRDpWïSEWF LEGIOEN EN ILANDWACHT Het SS Ersatzkommando Nederland deelt mede Voor personen van 18 35 jaar die aanméldingsplichtig ztjn voof de arbeidsinzet bc taat op hun vcrzoejt de gelegenheid iich op de in de pers genoemde data en plaafsen aan te melden v oor keuring v oor de Waffen S S Ned legioen Ned landwacht en S S wachtbataihon en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de arbeidsinzet vrij gesteld VIvRPI AATSING BLREAUX VOLKS GEZONDHEID VAN HbT Ut PARTI Mfc T VAN SOCIALE ZAKEN Het bui eau van den directeur generaal vLn de volk gerondh id en de af dee ing vollts ge ondheid van het departement van foetale Zaken i verplaat t van bet Bungc Huis I aai het Bebouvh Labor rWcltermarkt 3 Ansteidan Centrum Teletoonummer 9319 2647 en 465 I3 Radiouitzending van de rede Van den Ryks commissaris De redt van den Rijk commissaris wordt vandaag v n 17 00 tot 18 30 uur over den zender tfiUersuni 1 en van 20 00 iot 21 30 uur over den zender Hivir ium 2 uitgezonden RAD OPROGfi4MMA Ajijdat 21 IHel Milversuni M4 5 C r 7 1 BNO TlOGymn tl Gi 7 4l fflMt overz 00 BI 0 8 IS C 9 J J7 W i liaj 10 1 Willy tbt lo H 4j Bo kbi i ie ig 11 00 Cr 11 X Zangen uiiu i oo Aln anak 12 OS C 12 4S B 0 t ikl T s clvei ae bedrijven 15 00 Gr 16 Oti Gr l 4j BNO 17 00 Dlck l ebraod 1 30 V ion en plano 18 OO Bandl Baiogh en zijn Iloni o kest 18 JO BNO 18 48 Voor klei tirv 1 40 Gr 19 0 1 Dt Taa curau 19 25 Het vtek sporlpirfatje 19 45 muz prog 20 00 Lezing 20 15 Septet Jonnv Onibacli en O e 20 V Luisterbeeld 21 10 BNO Jl 15 Oi oeporkeat en aoliaten 11215 RC Gr Hilversum H 8 45 S 15 Zie Hilversum I 8 t B kwesties 8 30 Voor bmnenfichipperv 8 fa Gl 9 15 9 20 Vooi huisvrouw I 10 00 Codsd uiu 10 30 Gr 11 00 Voor klettgr 1120 Gr 1130 Me odistei eiTgr uS tuinderij m Oostland 12 45 BNO 13 0 i Sv voitre Trio 13 35 Gr 14 00 Godsd uitz 14 30 Saloooik en r 15 30 Voor v ouw Ifi 00 ang ei piano lff45 BNO l 00 Voor Jeugd 17 30 Gr 18 00 Sp v d dag en E N 18 15 Gi 18 43 Annehesjcsdag tn Zeeland 18 00 Ml z p ögr 19 45 BNO 19 55 Voor volkstoin deis 20 Hl BNO VcorRC Gr l 30 15Piaro 2143 Sted O k van Maastrieht en solist 2143 BNO 22 05 Avondwijdng 22 16 24 00 Z e Hilv I RECHTSZAKEN POIITIEAC LVT FIGlFNDE 7IOB DISTRIBLllEBOMNEN TOE De 29 lauge agent B A Truni M moe t zicli vooi de reen bank te Amsterdam Verantwoorden wegens wede rechtelljke toe evening van dlatiibutiebonnen De agent die m relat e storvd met een weinig gunitig bekend s aande f puui ha i op 17 Juli van itt vorig jaal m een woning aan de Korte N ezel een aantal bonnen van een lionnen handelaar in beslag geno nen De mt nschen dte d a agent niet vertrouwden Informeerden later op het hoofdbureau van politie Het bleek oen dat de agent zich de b wien had toegeëigend Bij confrontat w ö de apent hekend TerVtttmg bev eerde de ver ddchte van niets te w en Hii mA nooit in lie woning te ziin geVv est r e officie van Jusntie achtte echter het len laste gelegde bewezen door de pertinente herkenning Bovendien bestond reeda vtrdenking egen den man over wlen nog mee dere klachten waren binnengekomen vfg n een poging tot verduistering van diamanten die aan Joden toebehoorden Wanneer men met m er op oe politie kan vertiouwen zog zeide de off cier is het hek van den dam Dit Is een ernstig feit waarop een ernstige straf moet v lgen De officier eischte twee Jaren gevangenisatraf met ontzegging van de bevoegdheid cm als agent van politie dienst te doen D € rechtbank gelastte de onmiddellilke gevanpennemng van den politieagent goed zal Babn We gmgiF naar buiten en genoten van de heerlijke natuur Wat ons even wel opviel was dat er zoo weinig men sohen te zien wa en en degenen die we ontmoetten hadden allen iels vreemds en gejaagds over zich alsof er iets hee4 bijzondeis Was gebeurd Wait zou er aan de hand zijn viroeg ik Willen we een bij Bengoradploof en Toeh we voornij onze vorige woning kwamen konden we niet nalaten ze nog ecna aandachtig te bekyiken Er schijnt raemand te wonen meende mijn vrriend Dooh juist toenwv voo bij w ilden gaan gmg de deurop een kier open een hand wenkte onsei een stem nep m het Engelsch Heeren heeren Verbaasd kwamen we naderbu de jeur gmg v x rzichtig nog lecs verder jpen en we stond nAtot onae onuittpreiselijke verwonde ing vpor onzen ouden kennis Akbar HOOFDSTUK XV Dh vrijheid nadert Hoe kom jij hier vroeg Alfred verwonderd dien man daaar tt zien Weet gij dan met wat er gebeurdis was ZIJD wedervraag Wij antwoordden ontkennend Komt binnen zeide hij toen dan zal ik u lles vertoUen De man za er ijit alsof hem iets heel ernstigs was overitomen zijn oogen stonden wikl en an tig en zijn Wanneer gaat het zwembad open INRICHTING IS AFGEKEURD EN WACHTFN IS NV Ot EEN DISPJENSATIE Het IS min of meer een traditie dat omstreeks half Mei de Stedelijke zwenunnchting aan de Houtmans gracht voor het publiek wordt opengesteld Nu dat tijdstip weer aangeboken ja zelfs al voorbij is zonder dat men iets vernomen heeft is het vanzelfsprekend dat men ziirti afvraagt waaiom i het bad nog niet open en wanneer zal het opengaan Die openstelling zal mdien ze geschiedt ditmaal wellicht nog even op zjch laten wachten Immers de baden wweminrichtmg is wegens de geringe beschikbaarheid van zwemwater dat voldoet afgekeurd Er bestaan daarom plannen tot stichting van een nieuwe bad en zweniinriehtmg maar tot uitvoering is nog niet kunnen worden overgegaan Het gemeentebestuur heeft nu een aanvraag om een tijdelijke vergunning tot openstelling onder bepaalde voorwaarden van de inrichting aan de Houtmansgracht aan den commissaris der provincie gericht De verwachting is dat vergunning binnen afz enbaren tud zal worden verleend Tot zoolang zullen de zwem en pololiefhebbeis geduld moeten hebben Brandje in woonkamer BIJ AI BRANDtN DER VERF SCHOOT VLAM NAAR BINNEN oogwenk m lichter laaiej Mevr van Dijk en haar dochter die éle étage l ewor en waren met thuis en het brandje gaf al dadeli lk zooveel rookoijtwikkeling dat niofiand het vertfek meer betredei i Een door verwenng van het hout ontstaan gaatje in de raamlijst is ooijLaafe geweest van een brandje dat Vrijdagmiddag in de voorkapier op de eerste verdieping van het huiS van den heet Joh Alberts op den Katlensingel nogal wat schade aanrichtte De schtlijer was aan de itraètzijde be ig de oude Verf al te branden waarbij door het gaatje de met gewoed de brandweer maakte er met een straal snel een einde aan maar he heeft toch in de kamer leelijk huisgehouden De gordijnen en het behang Zijn verbrand en overigens had de inboedel van vlammen en water te lijden Verzekenng dekt de schade Beneden waar de kamer in alerijl ontruimd was sontstond geringe waterschade ARBEID IN WASSCHERIILN EN STRIJKINHICHTING Regeling voor Hemelvaartsdag en Tweeen Pinksterdag De secl etai is gen aal van het de paitemem van Sociale Zaken h eeft aan hoofden of bestuurders van wassciie njen en st ijkinrichungen in aile gefPeei i n de RijkSi er nd da gedi rende de tijdvakken van 31 Mei tol en met 5 Juni en van 15 tot en met 19 Joini m hun onderneming m afwijking van het bepaaide m de wet 1919 a beid wordt verricht op 31 Mei 1 2 4 15 16 17 en 18 Juni gedurende ten hoogte i i inir per dag en op de Zaterdagen 5 en 19 Juni gedoirendê ten hoogste ê j uur per dag een en ander ondw voo Jtaar de dat m die tijdvakken de arbeidstijd van de betrokken arbeide s oqp de eer ste vui werkdagen der week m zijn geheel is gelegen tu schen 6 en 19 u r en op Zaterdag tusschen 6 en 14 30 uur en dat in de ondememuig waar van deze vergunning gebruik wordt ge maakt geen aibeid wordt verriciit op Donderdag 3 Juni en Maandfkg 14 Juni GEEN FIETSEN IN OPEI POORTEN EN GANGEN Er zyn gisteren twee heerenrijwielen ontvreemd een uit een poort aan den Kleiweg en een uit de gang van een zaak san den Kattensmgel MEUBELEN TE WA ER Op den hoek van de Groenendaal en de Naaienstraat is gisteren een 14 jarige jongen de cCTitrole over zijn hoog met Ttaeu belen opgestapelde i akfiets kw ijtgeraakt met het gevolg dat alles in het water van de Naaierstraat terec ht kwam De jongen was tijdig van de fiets gespron£en Met vereende kiradhfen een en andf weesr op het droge gebracht lipp n trilden Toen wij binnentraden reikte hij ons een hand die koud en klam was en noodjgde ons uut plaats te nemiem De Engelsciheii zijii geltomen begon hij zonder omwegen ze kwamenmet n pnoote tnacht met kanonnenen mitrailleurs De nabob vSn Patloorais verslagen en zijn paleis is m vlammen opgegaan Gn hf t toch zeker hierhet ucitieten gehoord Wij zagen elkander aan We hebben niets gehooid zei Alfred Wanneer i dat alles gebeuTd Niet getioond Maar det Inkt onmogelijk Het gebeurde gisterochtend in de vrroegte des nachts hadden Je Engel sdien hun troepen rondom Patlooo geconcentrteixl en m den VTo gen tnorgen bit het op aan der zon begon de aanval Wii wisten natuurhik dat ze m aantocht wa en wii Wi ten ook waar zij den avond e voren kamneeir 1 n maar hun naoh elivke beweeinïen bleven voor ons verlviir en en zn hadH n pr Vof O ï aan e onzen den tpTugtncht af te n df n Wie zich vcret werd ger on en dat wair n er vpt n Hii zweeg en ook wn bewaarden het itilzwiieen De straf voor den aanval op ien trein was dus ge komen en we voel den dat onze verlatsiT nabii wp Hie kWBm je hier vricg i A ba De nabob is met ti en nog eenpaar getrouwen gevméht toen on 7etetrenstand gebroken was Wij zim hier Verkeersprobleem voor den Kantonrechter BU KUDKN VAN Dl lELEBrURT NAAB SINT JANSBK O BEHOEFT MEN GKEN HICUTllsO AAN Tt GEVEN Moet de bestuundier vw een rif ofvoertuig by een wegsplitsing ooknchtmg aangeven als het mruden van den ecnen weg verboden is ofhoudt het mrijverbod voor den eenenwef automatisch in dat voor het inslaan van den anderen weg geen teeken gegeven behoeft te worden daarvoor de rgnchting toch geen anderekeus bestaat Om deze vraag ging heV gisteren voor den kantonrechter in de zaak tegen het schoolhoofd uit Berkenwoude die in Gouda was bekeurd omdat hij bu het fietsen van Me Dubbelebuutt naar de Sint Jansburg geen teeken jiad gegeven Het hoofd was van meemng dat hy geen enkele overtreding begaan hSd Als men uit de Dubbelestraat komt kan men niet rechtdoor gaan omdat het inrijden van de Oostljaven waar eenrichtingverkeer bestaat verboden 13 Men moet dus wel rechtsaf de Sint Jansburg overgaan en naar het oordeel van den wielriider ligt het voor de hand dat men dan geen telken behoeft te geven omdat er geen andere mogelijkheid n no t r4 bestaat Het hoofd beschouwde de sjtuatie precies als bij e en bocht in den weg hier behoeft nlen toch ook geen teeken te geven w ant men kan nu eenmaal met anders rijden Het schoolhoofd verklaarde op school bi het verkeersondcrvvijs de kinderen 70o te leSeren en het was mede om der leugd het juiste onderricht te kunnen geven dat zijn belangstelling naar de rechterlijke uitspraak uitging De ambtenaar vail het Openbaar Ministerfe kon het standpant van het schoolhoofd met ontletschnjven Vroe getverplichtten dé verkeersvoorschnften tot het geven van een tee ken bi richtingverandering behalve in onverinijdelijke krormmngèn van den weg doch dit teatlte staat niet A van Brorkhorst daarentegen deelde de opvatting van het scboolhoofd Hij achtte dezen met strafbaar utt over weging dat men uit de Dubbelebuurt komende de Oosthaven met kan mriiden en dus wel genoodzaakt is rechtsaf te slaan en hu was van oor deel dat het voorschrift on bii verandering van richting een teeken te geven niet kan zijn geschreven voor een geval als dit omdat het evenals bil een bocht oniuist is van eenTweggebruiker te verlangen een teekeft te jeven als hii toch met anders riid n kpn Oo grond hiervSn ontsloee de rechter het schoolhoofd van rechtsveivolg ng BTSIvteTTELUltlf VEÈZIEKTEN In Ap il k f amen in deze stjeek de volgende gevallen van besmettelijke veeziekten voor mond en klauwzeer bij herkauwende dieiren en va kens Bergambacht 1 boerden Bodegraven 3 Goudei ak 1 Haastrecht 1 Hekendorp 2 Lange Ruige Weide 2 Moe Ikapelle 1 Moor d echt 4 Nieuw erkerk e d IJssel 4 Ouderke k ad IJssel I Paipekdofl Ree uwiiik 3 Stolw yk 1 Waddmxveen 3 Zevenhuizen 3 ïchurft bij de eenboevige dieren en schapen Bergambacht 1 bocidenij met 4 dieren Bodegraven 2 met 30 Gouderak 1 met S Nieuw erkerk ad IJssel 2 met 15 Oudeirke tk a d IJssel 1 met 5 Papekop 2 met 85 Stolwijit 3 met 23 Vhst 1 met 6 rotkreupel der sdiafien 1 boerderij met 4 dieren arkens pest Bodegraven 1 boerderij met 20 dieren WEER KAASMARKT Eerste voorjajirskaas aangevoerd Voor het eerst smds vyf maanden is vanochtend weer kaas op de wee4emarkt ftangevoeril Gedurende de wintermaanden heeft de kaasprodume stilgestaan en daardoor is hier sinds 17 December geen kauSima kt gehouden Nu was het weer zoover n roJden de kaaswagens zi het nog m klem aan tal de stad weer binnen heen geko4nen om bij de begum een sohtiiliplaata te vinden Wist je dan den weg door de geheime gang Ja mear zonder toestenunmg vande begum konden wij er toch geen gebruik van maken want de toegangweird bewaakt Aan den nabob werdhet vergund met liiM volgelin en bin rfen te komen de nabob zelf heeft eenplaat gevonden m het paltis mij werddeze wonmg aangewezen en waar deanderen zijm weet ik niet Een vreemde geschiedenis zci Alfred Hoe kwam de na iob etr toe ombier te komen de begum en hy zynimmers geen vrienden Neen maar het was zijn eeni ekans En wal vtt wacht je nu Hij rag ons sombc aan Den dood zei hy De mannen vanChindawar willen hun vroegere nederlaag op ons wreken Tot onzen docxl isbesloten dat voel ik en dat zie ik aande geziChten van de menscJien hier maar onder we ke gedaante hij komenzal weet ik niet Hij sprak met het fatalionte vm een mulelman en met de overtuiging van iemand die zeker i van zijn zaajT Waarom vhicht ge dan niet voegik hem Vluchten Waarheen Go kentblijkbaar nog weinig van het tend Maar jie bent tooh vrij om je woning te verupten N emand bewaakt jeen hei i toch niet onniogeltjk om hier Wat Waar Wannee M Hel s uur Burau Gem GentHliiu iia en euMkOMInH S erl t truit 11 1 Uit3eikin utinrune C Ubleuen voo kin d reo tot m f r wl r ummm k lnn i met de Itiun E F G H Sieeo eopcad da nachts u en raar a neeiimddelent ApatilMk E Grand alIcMinee Tiendev j AANMLLOING OOB DK1 ABBEIUkU J X CewealelUk ArkeMikttxau 11 1 1 uur Aanmelding voor den aibeidsiniel vut Ue mannen gt ren Ik het jMr im VrUfM 11 Hfl e MfkliMi In ovember Dtceiji e CLANDESTIENE ZEEP Wegens het verhandelen van hui houdzeep zonder bon en tegen te duren prus heeft v de politie pixices verbaal opgemaakt tegen dtn 28 jarigen lobarant W B die de leep gemaakt had en tegen den 3 rjgen ondorw mer B B de ao jarjge huisvrouw H J C J V d de 28 jange hiusvrouw W E B K en den 33 j ar gen koopman C V B die de leep gekocht hadden Br zijn negentien tukken in beslag genomen Burgrerlüke Stand G k M IS Mee Johannce an van J Arct a C A E Kraan luweelcnsingel 82 19 Mei Cornells Pieter zn van H KoerU en Ij de Waard Boelekade 1 3 Gctrvnwd 19 I i FA de Jon en C M Blokland M C Bakker en D flen Ouden H Overakkar en D H C Kionenburg C Verdouw en M H Kempei P BrieViian en b C Beig J van Prui seï en A van Ooil Z A van Du IJ verboden n P A Vonk Ovcried Mei Lennardu Otto Hutten 54 jr Mei Beihïrd Willem FreÖeuk v n derLaan 1 Ji Adrtana Cornelia de Jong geh met A Heuverman 31 Jr Pietje Vermeulen wed van A Sc iek 76 jr Sf t VOtTBAl NED VOETBALBOND Piogranuna voor Zondag I l piaenschap van Nederland Heerenveen A D O l em II ICnschedo District II 4e klasse E Bodegraven Stulvvijk Reserve 2e klasse C G uda a Bparta 3 Reiesrve 2e klasse H Schoonhoven 2 ON A 3 Om den Nederlandschep Voettaalbcker ie ronde Alphen G S V ALSNOG ALPHEN G S V De N V B heeft bpsloten de bekerwedslrü den die Zondag J 1 niet zijn dooigegaan omdat elf alien geen gelegenheid meer hadden genen een elftal samen te stellen opnieuw vast te stellen en dus niet te beschouwen dat de betrokken ploegen niet iin opgekomen In verband hiermede is het nog niet aan een vvedstriid G S V R r L toe Voor a s Zondag is Alphen G S V weer op het p ogramma geplaatst GOUDA ROTTEKDAM VOOR WEFKENSTROO BrKER De wedstrijd tusscben de vertegenwoor digende elftallen van de Afdeeiingen Gouda Rotterdam voor hot toui nooi om don Weekensfroo beker tevens voortouinooi voor Zu d Holland on den Moorman beker is nu a s Zondag 2 13 uur op het Olyinp a te rein va tgesteld In verband hieimode is de ka i p oens wedstrijd Olvnipia IIT Bergambacht voor dO Afd e ing Goupla uitgesteld BILJAIUTV KAMPIOEN SCBAP ie KI ASSK KLEIN BOJARl Gisteravond ving in de biljaitzaal van do ve eriigmg Ter Gouw de eindstrltd aan om het persoonlijk kampioonschop van Gouda en Omstreken lsl klasse klein b Ijari Hieraan nemen atht apelers deel De uitslagei waien H Figelhard 110 49 1 2M S Stelers III 4S 16 2 S Hofman na 33 M ITT B den Bwer III 33 11 344 H Engelhard 110 31 15 3IT B den Boer vn 31 17 3Tf S Soelers i 14 IC ia S Hofman a 34 11 2 14 C de Groot IM 14 11 58 C Ja ke 111 IA 11 4a C de Groot n V 22 lOi P Schouten M 40 18 3 4T M V As n 40 14 2 C Jaske 110 40 14 30 O Engelhard n 33 12 233 S Hofman xm 33 25 377 M V As Tl 48 10 147 P Schouten 4 11 250 De stand na den C de Groot 0 H Engelhard t S Hofman K S Soe ers t C Jasko P Schouten 0 B deen Boer 0 2 M V As t 2 Hoofdtedacteur J G 1V rsiers Rotterdam Chef redacteur voor Goud en Omstreken F Tielcr Cïoudfl Verantwoordeiyk voor dt dvcrtenUcs U Akkandttk Rotterdam Ult geefster N V Rotterasmsch Nieuwsblad Rotterdam K 711 of daar een urtweg te vund n Door to vluchten zou A slechtshet einde verhaasten zei hij Zoolangik hier Wyf als hun ga t zullen zijmij mets doen dat loti itn iden tegende gebruiken De vraag is maar opwelke wyze de gaetvrijheid zal eindigen Ik had ifledelijden met den man dfe m stygge btiustmg den dood afwachtte en toch kon ik een gevoel van weer z m met onderdrukken jegens Akbar die mijn reisgenooten m den trein naar Patna had vermoord die met geaarzi ld had op de meect niittelooze wijze bloed te vergieten er met menschen levens te spelen tn die tenslotte d diepste elknde over zijn eigen volk had gebracht Ook Chindawar zou zijn deel krijgen van dk straf en dan zouden geen dw ze voor peIlingen én langer oipjjiouden m dit land Hoever ligt Patloora hier vandaan vroeg Alfred die de zo ken meep van den pidclischen kant bekeek Omstieeks vier uur ludeti Mum vriend dacht een oogenW na Wordt verv rfgri ofcwioiioioioiioioioiioioi acinn m I Wanneer verduisteren 21 Mel Zoa p B 37 ider SIJTi Maao y 23 2S üdcr 7 IS