Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1943

Vf daff 21 Mei 1943 00 111 Markt 3t Tctctaoa tliS poctfckmlnc 4MW ♦ GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN J Prjit 5 cente per n ummer 82 le Jaargang No 31346 Chefradacicur W TIETBB Oouda OPROEP 238 man bezetteiiTunis Duitsche en Italkumsche cijfers over den strijd in Noord Afriha 1 Ut 4 I ifV S i Tol 11 erken U5EL I PQEN 161 en trap zwart voor yttntoHd WEERMfiCHTSBËHlCHT y OERZlJDSCHE JJCHTAANVALLEN landen wederom bestookt lu opertKiel van de Duits e JluT iajl kt d d 20 Mei bikend Tiiiet Oditeluke front verhep de t t a ffpmeen zonder biwion Y cur i ssen In de kuscgtbie j jic til Sardinië vernietigde het a gcmeen zonder h y n I A l t tun jtv w j Ajmacht K zamen met Italiaan L taVri H vijandelijke vliegtuigen gSie gp whtsvliegtuigpn vielen P afgei Mjpen nacht Oran aan tJbomaiff Ts i haveninstallaJÏVitjIorden zv e branden QMneam AAii wierpen Amerikaani tionimei werpers Ot luchtinactit bombardeerde in den dit v n l op 20 Mei opnieuw miliBiredoelen in Londen en aan de Brit Klis Kanaa ku i Een Ie de periode van 11 tot 20 Mei scboKn lichte Duitsche vlootstrijdkrachten Bniandelijk vliegtuigen neer BfliKK NOOOIG WORDT OOK ROME BOMB AROf KRO Bit ifentatl ap Reuter incldt Kapitein uttu onde stjats tietaiu van Luchtig ta in liet l gerhuli ondervraagd ftii over de Itwetic eC de Britache luchtaKltt bevel gekiegei had Rome met t ImMrdeeren vet klaarde dat er geen verMtoflaf necli arcoord bestaat dat zich tepi het bomtiaide iient van de Ilaliaanache iJili vei £ e De geallieerden zouden WK Integendeel niet aarzelen om Rome te liabardeerei indien de op ratiea dit noodUMltflt o nuttig zouden doen bltjken beIM Balfour jfiar tiet perabuiiau der SovJet tJnla aildt heeft Stalm In tegen oordiyheld van r tet den peisoonliiiien vertegenwoordinn Roosevelt Josepli Davies ontvanDavles uerd aan Statm voorgesteld den airhitsaadehr der Vereen Staten IMdley Uit New Yoik o dt gemeld In een fMunentaar op de lede van ChurcttlU noemt New Virk Daily News het w iDterSwant feit dat Churchill in zijn Hde dm naam van de Gaulle geen enkele RUl heeft genoemd Men heeft aldus meent m blad daan ede De Caulle de kua des iMdl gegeven Mina III de keuken Loek op 1 Gym en Jantje van ir 2e kltue HBS die voorheen van toeten noch blazen louten warm opeens smds Mei 19 0 des kundig op het gebied der buiten teiwlschc politiek net ala duitenden anderen en ouderen Zx neten met eens waarom t gaat Ml tmllen t ook ntet uieten Hun oordeel staat vast Moet 200 on volk reafleeren op mellirht de geweldigste gebeurtennseii der wereldgeschie dtnii Landgenaoten i ordt tvak fel DNB verneemt Tegenover Widelyke berichten over het verloop levechten in Afrika staan de volimde feiten Oiidjnks geweldige overmaoht aan rjjjen en materieel k den de iJch Amerikaansche legers niet ver wen dat hun door de weinige e divisies tijdjens den veld t m Afrika 120 ÉL gevangenen rwie 18 generaals kmg van splinters groot is totaal vielen den DuiUchen troe rik 7 den veldtocht in Noord a 7337 vijandelijke pantserwa waarvan 4036 i art zeer groote 5fe 1 offer J spreekt vanzelf dat omtrent de si6 djf Duitsche strijdkrachten Vdjii borden gezegd zoolang de kLr nog aan den gang wa Thans fcvii geheimzinnigheid zonder tó aten varen fliiJk korten tyd tusschen de e strijdkrachten i Houding en te UW tngelsch Amerikaansche van zeer wei tegenover de ftj ormaties een beveUigd brug B schiepen voor dé komende Wt fasscn dat een hall Jaar T ia Tunis 238 Duitsche val jagers en infantensten landden oewf vergeten worden dat l llk d rnemingen slechts mo tdin T doordat de Duitsche lie tu door verrassende gen groote hoeveelhei i oorlogsmaterieel buit delnl groote hoeveelheden ikeB en rieel buit te a ¥ unfr de eigen voorraden l trS i a ldeo de DmtS Sü y E Meohilli hun ge ï n 8 = 5 jNv jSi sche pantserwagens Nm Z gelachen di gevangen ï tttSwÜ 2000 auto buit NiL r s met behulp van deze Vn egelukerttjd bult ge Wensief van gcneraal veld De B kscsHimlaaarli RUkamuilater r Admiraal Jamamoto omgekomen Hel keizei ajke Japansche hoofdkwartier maakt bekend Admiraal Isorokoe Jamamoto de opperbevelhebber van de gecombineer de vloot heeft den heldendood gevon den aan boord van een vliegtuig ttjdens een luchtgevecht met den vijand toen liU de algemeene sttategische operaties leidde in de voorste linie Tot zijn op volger IS benoemd admiraal Koga BEVORDERING EN VFR70RGI G VAN DEN GFRMAANSCHEN VOLKSAARD In opdnacht van den Rfiichsfuhrer SS zijn door den gouw Zuid HannoV er Brunswijk aan den gouw leider S S Gruppenfuhrer Lautertwchei voor de bevordering en venzorgmg van den Germaansdben volksaard bijzondere opdrachten verleend Middelpunt van het w rk zal het Gennaansohe huis in Hannover lyn Het Germaansche buis i uitverkoreiv om voor de oorlogsvrijwilligers der Waffen S S de arbeiders en Langemarok studenten der C maansche landen en voor de jongWis der Germaansche Wehre tuchtigungst ager en van den Genmaanschen Land dienst een cultureel en kameraad schapscentrum te zijn SS Gruppenfuhrer en Generalleutnant der Watten SS Sterner heeft m opdracht van den Reichsfuhrer S S het Germaansche huis m Hannover ondier de hoede van de Germanisohe Leitïtelle des SS Hauptamtes genomen DE BEDE VAN CBCKtHa De Engelsclie berichten dienst licht uit de rede van Chuichill de passage volgens welke Churchill de verplichting op zith genomen heeft dezen oorlog tot de totale verrUetlging van Japan voort te zetten Terwijl de avondbladen dit deel ian de rede bijzonder op den voorgiond plaat en uiton diplomatieke u aarnemers het vermoeden dat Groot Brittannië en de Ver Stateti misschien de poging zullen doen om Stalin te overreden hun het gebruik van Russische luchtstetjnpunten voor den aanval op Japan toe te staan Dezelfde zegslieden die onmogelUk te Identificeeren zijh verklaren dat dit mii schlen het doel van de bijeenkomst Churcblll Roosevelt Stalln Tslang Kal Sjek is welke men tot stand prjobeert te brengen maarschalk Rommel in den zomer van 1942 tot El Alamem kon slechts daarom met zoo groote veerkracht worden uitgevoerd omdat de Etuitsch Italwan che formaties tevoren het Site Engel sche leger byna den gehfeelen voorraad voeriuigen aanzienlijke hoeveelheden benzine ravitaiUeermg voor drie maanden en belangfyke hoeveelheden geschut en muntie hadden ontnomeh en onmiddellijk zelf gebruikt hadden De Duitsohe troepen hebben 80 procent van hun vrachtauto s veertig procent van hun waperls en mttnitie 50 procent van hun pantserwagens en 30 procent van de m fiV4 jaar in Afrika gebruikte benzine uit de voorraden van den vijsyaeif aangevuld Te Rome zyn officieel de verliezen bekend gemaakt die den vijand aan het NoordAfrikaansche front in Libye Egypte en Turtesie zyn toegebracht sedert den dag c at Italië aan den oorlog ging deelnemen 10 Juni liMO 1 Mei 1943 1 Vijandelijke verliezen aan troepen en materieel 68904 gevangenen 5833 pantserwagens en tanks buitgemaakt of vernietigd 1524 stukken geschut van verschillende soort vernield of buitgemaakt eenige duizenden vrachtwagens van verschiHbnde soort vernield of buitgemaakt een zeer groot aantal machinegeweren en geweren veftiieid of buitgemaakt 5739 vijandeltjkfe vliegttugen door de iuchtmacht der spitoiogendeheden neergeschoten op den grond vernield Beysi Inquart tijdens zijn groote rede Archief N S D A P Slapt Hooge inv oedrUke leden van het Congrea geven uiting aan hun groote voldoening over de nieuue toezegging van Lkiurchlll dat Groot Brittannil ch hier eerder uit den slrlid zal terugtrekken alvorens Japan vei slagen is Deze nieuwe toezegging uj op het junte oagonblik gekomen De rede van Churchill kenmerkt zich n r het oordeel van de Wuhelmstrasse door haar onverschilligen toon die ook tot uitirg komt in de eerste commenlj en van de A i e kaansche openbaie ineeiirng De onlvar i van deze lede door toongaangevende vtilegen wocrdlger van het Ameiikaaniche llu van Aigevaardigden ia uuge pioken gere e veer tJlt verschi ende uillalingen van vooiaan staande leden van het Congres blijkt dat Churchilla biecdsprake ige verklaringen beschouwd vvuiden als een doelbewuste poging om over de kern van de ktvestie heen te praten Het kernvraagstuk voor de Ver Staten is de oorlog in den Stillen Oceaan terwijl Chuichlli den ooi og op den Atlanti chen Oceaan dwz tegen Europa op de voorgrond jilaatst Wegens de onecrlghcid over de te verleenen voorkeur aan een front viordt blijkbaar de deelneming van Stalln aan de oplossing van dit p obi em gewentcht Hierbij schijnt naar de mecning van Duitsche politieke kringen ook de wensch van Churchill geviicht in de schaal te leggen om ook de meening van Stalm over een eventueel gemeenschappelilke actie tegen Japan te leeren kennen De algemeene indruk van de rede van Cburchlll en de houding van politieke kringen Ie Berlijn over de door hem aargesneden esp slil wijgcnd gepasseerde vraagstukken is overigens reeds bekend NGELSCR BLAD ÖVEB KATVN hl verband met de vondsten te Katya schrijft het Engelache weekblad Tablet volgens het D S B dal er een echte en niet te verbloemen zwakte in het bondgehootsehap der geatlieerden bestaat nl de kloof die de bolsje isUache leer en practijli acheidt van de politieke en geeste jke tra dittes der Wettersche e eld Het kan dan ook meer kwaad dan goed doen als Fnge sclw journall ten die steeds ver vei iiderd van de vreeseliike wreedheden geleefd hebben thans trachten te achrijven alaof deze groot tegenste linjS met bestaat of alaof al sedectJ 1941 heeft opgellouden ie besuan Dit tw toekent overigena een onwaardige ver draaling vin gemakkelijk te bewijzen hia torische waarheden Men speelt een dwaaa apel met de lezers wanneer men hun de Sovjet Unie van 1 I1 lot IMl in de zwart sle kleuren en thans In de stralendste schil dert Het Is onmogelijk dat Engel che jour nalisten ieder onderzoek der vondsten te Katyto door neutraltf gerechtsmedlci ala vpiardelooa afwijzen of de echtheid betwij felei met het motief dat de graven m I uitRcl tf handen zijn t ij voor ona zijn van meeiitng aldits het blad dat een groote op breedte en representat evf l aais samengestelde medische commissie de moorden in het bosch van Katvn op goede en lietrouw bare wijze kan onderzoekt door de luchtdoclartiUene vernietigd of door eenheden der vloot vernield Ongeveer 2000 waarschynluk vernietigde vliegtuigen 2 Vijardelijke verhezen aan oorlogs en koopvaardijscljepen 32 kruisers 3 hulpkruiaeres 40 torpedojagers 88 duikboolen 4 hulpvaartuigen 7 kleinere vaartuigen 178 stoomechepen van m totajil 1137 500 brt 2 transatlantische stoomschepen van tezamen 40 000 brt 16 tankschepen van tezamen HO 500 brt 16 motors hepen van ver chillende soort Daarbii moeten nog worden gevoegd de volgende den vyand in samenwerking met de Duitsche luchtmacht toegebracht verliMen 3 torperdojagers 7 kleinere vaartuig n 10 koopvaardiischepen 1 tankschip Verder werd nog een kruiser door de ItaUaansche luchtmacht in samenwerking met Duitsch Itahaansche lucht en zeestrydrachten tot zinken gebracht De Amerikïansche verliezen Uit New York wordt gemeld Naar Associated Press meedeelt heeft Roan Waring de commandant va het Amerikaatische legioen verbond der deelnemers aan den eerste wereldoorlog verklaard dat generaal Eisenhower slechts een deel der verliezen in Noord Afrika toegift De Amerikaansche strydkrachten hebben volgens Waring verschrikkelyke verliezen geleden Eisenhower aldus Waring geeft altyd slechts een deel van de cyfers toe De verliezen vor ij men het veelvoud van hetgeen Eisen y hower heeft medegedeeld en jiu é gaat het pas goed beginnen Tunis is Ie maar geschermutsel vergeleken met f hetgeen ons m Europa staat te vi achten Generaal Eisenhower is zoojuist uit Noord Afnka teruggekeerd Tijdens eea aanval op een vijandelijk convool ia een Itatlaanscb vliegtuig in het water gevallen Een zeeroodvliegtuig komt de schipbreukelingen te hulp Orbla Lucc Holland BEKENDMAKING Den Haag i Mei 1943 Het bureau van den Wrhnnachtsbefehlshaber m den Niederlandeii deelt mede De Nederlaiiibche onderdanen 1 Willem Theodour Pahud de Martanges student in de scheikunde gebaren 1 Juli 1921 te Heemstede woonachtig te Delft Z Eduard Ellis van R a a 1 1 e student in de werktuiitbouwkunde gebaren 13 October 1918 te Rotterdam woonachtig te Delft Piet Marmus Arnoldus Huurman scheepsbouwer geboren lU Juni 1417 te Velp itoimachtig te Capelle Adriaan Gerhaid Smit employe geboren 4 beptember 1940 t Alblasserdam uoonachtig te Alblasserdam Menko Hendrik Herbert K o n I g student geboren 19 Juni 1917 IB Den Haag woonachtig te Delft Charles Okes van derPlas student in de mijnbouwkunde geboren September 1920 te Leiden woonachtig te Delft zijn door een krijgsraad ter dood veroordeeld omdat zij ondanks alle tevoren gegev en waarschuwingen in het jaar 194 deels gemeenschappelijk spoor wegaansiagen en andere daden van sabotage verricht deels pogingen daartoe gedaan hebben Zij hebben leven en eigendom van leden van dt bezettingsmacht en van Nederlanders in gevaar gebracht en vernietigd De vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd Wie sabotage pleegt verbeurt zijn leven dlttHeHlOHd KEl RINGEN VOOR DF WAFFEN SS LEGIOEN EN LANDWACHT Het SS Eraatzkommando Nederland deelt mede Voor personen van 18 35 jaar die aanmeldmgsp chtig zyn voor de arbeidsmzet bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de m de pers genoemde data en plaatsen aan te meldeii voor keurmg voor de Waffen 5 S Ned leg oen Ned landwaeht en S S wachtbatai Ion en worden gedurende hun verbintenis by een der bovengenoemde onderdeden van de artjeidsiniet vry gesteld DE STEM DER SS Luistert op Zondag 23 Mei van 11 30 tot 11 45 uur over den zender Hi versum 1 op golflengte 41S Meter naar de stem dep SS Uitgezonden wonden gedeelten uit een rede tot de Germaansche aspirant officieren m de SSJunkerschu e Toelz VOORSCHBIFTEN INZAKF INDEELIVG METING EN SORTEERIVG VAN IN NEDERLWO GEVELD HOUT Het gevelde of gerooide hout uit Neder lai dsthe boaschen of andere inlandsche hout opstanden dat men In den handel u i brengen mag van 1 October IMS af sleclit worden verwerkt tot maten en orteeni gen en daarin IrgedWldl welke voorkomen in de zg In e voorschriften Indeelirg n etmg en sorteering Deze voorschröten ztin 3 bij age bij een beschikking van d n secietarla generaal van lundcl Nijverheid er Scheepvaart tot wljilgtng van de Houtbebchikking 1941 No 1 verscheen in de Staatscourant van 20 Mei 1943 Voor de aandtiidipg van de n ten n sorteeringen mogen met 11 gang van l Getob ir as alleen de in bedoelde voorschi iften verme de benamingen worden gebruikt Eigenaren van bosachen en andere houtopstanden ond r wie naast parliti heren er vennootschappen ook va en de staat publiekrechtelijke lichamen veieenigmgen en stichtingen zullen er goed aan doen reeds thana met de nieuwe viorsehiiflen rekening te houden Exemplaren van de 1 m e s voorschriften 1843 ztjn binnen kort voor belanghebbenden verkrijgbaar bij adrcser welke nader zullen worden bekend gemaakt door den gemachtigde voor het bosci we en de houtvoorzicnmg en de jach DE OPIAGECUFFRS VAN VOLK EN VADERLAVD De persdienst van de N S B deelt mede In Volk en Vaderland van deze week warden de opalagecijfers gepubhceeid van Januari 1942 tot Mei 1943 Januari 1 43 77 000 ex Maart 79 000 Juni 92 nOO Septeiber 100 000 December 1231 00 Maait 1843 ISO 000 Mei tas 000 De oplage Van iiet nationaal socialistische weekblad atügt dus met sprongen Hietuit blijkt dat onder ons volk em levendige en stijgt iide belai gstelling bestaat oor de nationaal aocialistlsche beweguig Ned landstand De Boerenleider hoofd van den NederI l andstand heeft met Ingang van 1 Mei be noe ud tot boerenleieder van Zuid HoHdnd I J V d Waal te Riiderkeik Aan de Boerensrhool te Rijs zal van 21 Juni lot 12 Juli a s een vormmgsrursus ges t en worden Oproep van den Ned Arbeidsdienst Talrijke aibeidsmannen hebben zich vrijwillig aangemeld om in de thans tot rust gekomen Oostelijke gebieden voor boschaibeid te worden Ingezet en op grond hiervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Nederlandschen Arbeidsdienst V daarheen vertrekken f Gedurende de 3 maanden Juli ij Augustus en September zullen deze K jongemannen daarginds aïs JJ A D onderdeel arbeiden en derhalve de volledige N A D verzorglivg genieten Echter Z jn ook reeds verscheidene B verzoeken tot deelname aan dezen jj inzet binnengekomen van voormaUge aibeidsinannen en in velband hier mede maakt de staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst het volgende bekend De aanmelding van voormalige ar beidsmannen is toegeataan Hun Inzet zal geschieden lu dengelijken graad of rang als waarin aUden Arbeidsdienst verlieten Vrijwilligers die zulks verdien kunnen gedurende dezen mzet in deOostelijke gebieden worden bevorderden later In Nederland worden aangesteld als N A D kaderlid De schriftelijke aanmeldingen welke vergezeld moeten gaan van eeneigenhandig geschreven levenaloopdienen vóór 1 Juni 1943 te zijn Mnnen L gekomen bij NAD auf aideellne 1 huize l a Foret te Doorn Mtn ww ni üaHn Op grond van de beschikiving van den Rijki commissaria voor het bezette NederlaiidiChe gebied commi ris generaal zbV nr 43 1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsmzet borden Inermcde ALLE MANNEN GEBOREN IN 1921 EN 1923 wonende in het gtbied van het Gew Arbeidsbureau in Ctouda opgeroepen om van 20 Mei 1943 af een anmel dingsformulier by het Arbeid=üuieau in ontvangst te nemen en dit op de hierna genoemde dagen in het Gew Arbeidsbureau persoonlyk weder af te geven In Januari t m April 1922 geb personen melden zich aan op Maandag 24 Mei 43 In Mei t m AUg 1922 geb personen melden zich aan op Dinsdag 25 Mei 43 In Sept t U Dee 1922 geb personen melden zich aan op Woensdag 26 Mei 1943 In Jan t m April 1923 geb personen melden zich aan op Donderdag 27 Mei 1 43 In Mei t m Aug 1923 geb personen melden zich aan op Vrfjdag 28 Mei 43 In Sept t m Dec 1923 geb personen melden zich aan op Zaterdag 29 Mei 1943 ia den tijd van 9 12 uur en van 13 17 uur op de desbetreffende afdeeling De in de ressorten der bykantoren woonachiige tot aanmelding verplichte personen moeten zich van 20 Mei 194J ar op het t a V hen bevoegde bykantoor van hel Arbeidsbureau vervoegen yjor de in ontvangatnemmg van een aanmeldingsformulier waar na zy zich na invulling van dit formuler op ae voor hen hierboven vastgestelde dagen en uren moeten melden op het Gew Arbeiisbuiréati te Gouda By het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart medegebracht worden De nieuwe bonnen 22 Voor de volgende week zyn voor het koopen van de giebntikeiijke rantsoenen brood beschuit aardappelen en tabak naar keuze i aangewezen de bonnen 22 Van 23 Mei tot en met 3 Juni 194S tÜB de bonnen 21a boter en 21b boter aangewezen voor bet koopen van 125 gram boter of margarine Op deze bonnen Itiag echter reeds van 22 Mei a s af worden gekocht Ib tegenstelling met de normale hoeveelheid waarop de a bonnen recht geven n I 250 gram wordt dit maal dus de helft n I 125 gram per boa beschikbaar gesteld Met ingang van 29 Mei aj zal echter een tweede boterbon a worden aangewezen eveneens voor 125 gram geldig tot en met 3 Juni a s Op deze wqze ontvingen zij die over a bonnen boarhikken evenals de houders van b bonnen hun normale rantsoen per tijdvak van 12 dagen n I 125 gram voor kinderen beneden 4 jaar en 259 gram voor personen van 4 Jaar en onder RADIOPROGRAMMA Zaterdag tt Mei nurersum I S Gr 7 00 BNO 7 10 Gymn 7 20 Gr Ho Progr overz g 00 BNO g IS Gr 9 30 9 37 Sp v d dag 10 00 Gr 10 3Q Zwanenzang reportage 10 45 Gerard Lebon 1130 Orgelconcert l 00 Almanak 13 09 Klaaa van Beeck 12 45 BNO 13 00 Kmderzangklasse 13 30 De w ekelljluche wandeling 13 4d Piano 14 00 Cr 14 30 Eut op tljdschriftensc lOUw IS 00 Gevar Zaterdagmtddagprogr 16 49 BNO 17 00 Or 17 30 RadioRaalkelrubrlek 17 90 Gr WOO Orgel M 30 BNO 18 40 Voor kleuters 18 45 Cr 19 00 Luilerapel 19 30 Omroeporkest 2015 Concertgebouwo keat 21 10 BNO 21 15 Gr 2149 Bandi Balogh en zijn Hong orkest 2219 RC Gr I Hilversum n S 45 8 15 Zie Hilv I U Sport 8 20 Gr 915 Wal la t werk van de pleegzuster in den Sed Volksdlensf 9 30 Gr 00 Godsd ultz 10 30 Gr 1100 Voor jeugd 20 Cr 11 30 Ork Bartho Dekker en gr 30 Boerenland in boek en krant 1249 BNO 13 00 Het Amua ork en damestrio Kla ver Drie en gr 14 00 Godsd ulu 14 30 Cerard van Krevelen 15 00 Gr 1615 VoorJeugd 16 49 BNO 17 00 BNO Uitr v Ned zeelieden 17 30 Omroep Jeugdkoor 18 00 Hier WA U 15 Gr 18 50 Viraag gesprek IITOO Ned Kamerkoor 19 25 De Wals muz progrmet toel 10 415 SNO en sp v d dag M 00 BNO Pol weelloverz 2015 Gr 20 45 Voorden arbeider tl 00 Cr 21 U BNO 22 05 Avondwijding 192 19 RC Zie Hilv I Keuringen voor WaffenS S Legioen en Landwaeht Bet 6 S Ersatzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed In den leeftijd van 17 45 Jaar ook gehuwtfen die lichameltik zoowel als getetelUk goea ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aam d dschen die de opletlling hun itelt kunnen zich b J de genoemde adressen vervoeg teneinde gekeurd te worden BU de itfenoeklngen werden ook alle gevraagde nMclitlngen verstrekt m t betrekking tot de venerging er famllteledeB duur der opleiding extra leventmldddea v or de famUieledcn enz De aandacht wordt erop gevesUgd dat voor de vr wUUgeri die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bQ de Landwaeht De per oi en die tot aanmcldrnf verplicht zijii moeten in principe persoonlyk vei hynen by het arbeidsbureau Zy moeten op verlangen alle noodige papiren voorleggen en alle vereischte mlichüngen verstrekken Voorzoover tot aanmelding verplichte personen m dienstbetrekking zyn moet de werkgever de verklaring vaii den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zyn handteekening en eventueel door een afdruk van het tl mastempel bevestigen Van den aann eldlngsplichl zijn uitgeronderd Il Duitsche onderdanen die weikzaam zijn bij buieaux van den Rukscomiiiissaria voor hel bezette Nederlandsche gebied van l t Aibeilshiie th der Nali maal Socialistische Duitsche Arbeideispartij m Nederland derzelier origanisatie of aangesloten organisaties 21 Duitsche onderdanen die werkzaam m bil bureaux van de Duitsche weei macht de Waffen SS de Duitsche politie en den Reiclutai beifsd lenst 31 De ambtenaren en aibeiders van deK staat de prov incies de gen aenten en andeie publiekrechtelijke lichamen boneven personen die werkzaam zUn bt de spoorwegen de Nederlandsche posterijen en de Nederlandsche Bank 41 Leden van de vroegere Nederlandsche wee nacht vfiorroover ztj volgens de bekend naking van den VVehrmachtsbefehlsin Nedeiland van 2 April 1943 onderworpen zijn aan liet terugbrengen ii krijgsgevangerschap 5 if ae onï n die leptls volgens IX van de besiWkking No JO 1943 betreffende da s uit ng van bedrijven tol aanmelding verplicht zon dl Geeste iik ii en leden van orden 7 Personen die volgens II alinea 2 van de beschikku g No 43 1943 VTUgesteid r n van den aanmeldingsplicht Zij die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmeidii g verplicht zijn melden zich bij den Duilschen Fachberater van het hieronder aangegeven Ceni Arbeidsbureau Personen die zich moeten aanmelden en weikgevera die handelen m strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking of trachten haai te ontduiken dus b v hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoorlijke wijze nakomen opzettelijk of door nalatigheid onjuiste opgaven verstrekken enz worden gestraft evenala degenen die daartoe opru en medeplichUgen en handlangers GEW ARBIIDSBUREAU GOUDA StodsM€44Mi MAN GEVALLEN naar het Van biaoht waar d volgens s hy vervoerd en ingesloten In de Oroenendaal id gisteravond een 76 jairige ktMfxnan die m staat van dronkenschaR verkeerde hy kon de b oemetje buiten zetten want deze logementsbewoner had meer don tweehonderd gulden bjg zioh gevallen en met eea groote hoofdwond blyven hggen Öp advies van dokter die Boer is de i an per politieè rancard teraon ziekenhuis ge ond IS gehecht VerHet poUtiebuFeau air ter ontnixfitenng GEWETENSGELD Ten behoeve van s Ryks hatkiat IS ingekomen aan gewetensgeld by den ontvanger deir directe belastmgen t4i Gouda wegens te weinig betaalde inkomsten komstenen éefne ntefj ndsl elastin ƒ 198 87 en wegens te weinig betaald inkomsten gemeentefondsen vermogensbelasting ƒ 141 84 DIEFSTAL VAN KAAS Uit een m den Kattensingel liggend schip zyn twee Btlamimer kazen verdwenen Wat WmÏ Wanneer Reunie Bioscoop De Ijzeren kroon met Louise Fenda en Gino Seivi Aanvang 8 uur Zaterdag vanaf 5 30 uur Zondag vanaj 3 uur Zaterdag 2 en Zondag 10 30 uur Het leven is niet zoo kwaad met Lou Bandy Schouwburg Biosco 9 De groot schaduw met Heinnch George en HeidemarieHatheyerr Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur 1 Thalla Theater Vier vrooUjke vagebdnden tmet Johan Heesters en Rudi GodÜen Aanvang S uui Zaterdag vanaf 9 30 uur Zondag vanaf 3 uur Reunie foyer Cabaret program ma met LIa Snel en Jpnny Hoy Aanvang Zat rdaf vanaf 4 uui Zondag vanaf i uur 37 Mei t 5 uur Bureau Gem Geneeskundige en GeiondheldsdletMt Spier tngstraat 113 Uitreiking vitamine C tabletten voor kin 7 deiem tot zes jaar wier namen beginnen met de letters I J K L M APOTHSKJWSDIENn Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel Heen Lange Tiendeweg 9 BIJ Mwe VrUwiUlgart tn den bunkerwonlt een kaart van de omgeving bestudeerd PK SlapakO H Nederland of bQ b t wachtbaltajon in Amersfoort Tijdens deze luurlngen kunnen slch ook diegenen melden lie tot de Germaaniche S 8 in Nederland willen toetreden Personen tusschen IB en 35 jaar die aanmeld ingpltchtlg zijn voor den arbeldidnzet kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis btJ een der bdvengenoemde onderdeelen van den arbeldslnzet vrijgesteld 22 5 43 fr lS uur Otrecht NV HatH Oudegracht 145 23 5 43 s 15 uur Amerefoort PoL D iraigangslager Leusderweg M 5 43 $ U uur Den Haai Oal JHm Hout Benildenhoutackewec