Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1943

FeuiUeton OERMAANSCHE DE SLAPENDE BOEDbHA Nederiandjcha Romia door T J A U CORDEWi W Bi ddnk u voor uw mededflmgen net hü gu bfgnjpt dat die voor mi an veel gewKht zijn Weet gi obk oni rwiens btvti dt troepenmaoht stond die tegen Pdtioora is ajtgezonden De r dm van den commandant ismy nitt bekend antwoordde AJtbar wg hebbt n gcen enkeicn gevangenekunnen maken Zou ik u thans op mijnbeurt itts mogtn vragen Zek wej j Hoe komt heit dal gij nog h erIJlt De hpr nner me dat gij ei bezwaren tegtn maakte tpen gij van den ooirweg werd weggevotrd W zijn hier ook mei vDot onsgenoeger jjitwooirdde Alfred Het Chunt dat V e hier gebracht ij ft omdat myn viitnd Jeta op zyn jas érceg dat voor d 7e menschen een teakenvan vrierdschdp was Na onze fankooict vernamen we dat een priesterof heihge een voonspelling had gedaandat een of ander nationaal heiligdomzou terugkomen teiwijl we hier waren En daanoTO houden ze ons zoolangveirt Er speelde een ondöoo grondelijk techje om de lippen van Akbair Dat heeft veel weg van biifeloongheid zei hij Toch komt het wel eenevoor dat bygeloovige mensctien het by het goede eind hebben In dit gevalIs het echter vototreikt niet onn gelijk dat gu vertrekken zult zonder datdundawar zijn heriigdom terug ziet Z n raadselachtige woorden maakten on naete wqoseir Alfred stond op tm teigaar en Ut volgde zun voordbeeld Kunnen wy iets voor uëo n vroeg hij Acht gy het wen 0ielykdat wu de pnnm over u spreken Bil chtftde het hoofd Laat dat maar spnak hy ik z lmliin noodlot afwachtert Doch ls gude begum sipreekt in oftaeer dan naar het ven bluf van den nabob Woont gu in het paJeis Ja En gij hebt hem niet gezien en nl hebt mots gehoord Dat M heel LAHDDIENST OOSTLAND ROEPTI In dan GarAiaanichan Landdienil waarin vrijwltli ara uit Noorwegen Denemarken Duitichland Nederland en Vlaanderen zich in hel Outten een bestaan verwerven it plaats voor eiken torren Nederlandschen jongen en vooi ieder her Nederia dsch rrieis e Reeds liaan eenige honderden Nederlandiche longent en meisjes in Oostland voor hun Vïderland op den bres Thans kunnen wederom t ongens en meisjes mei belarigstelling en liefde voor hel loerenhandwerk zich melden als vrijwilliger voor den Germaanichen Latiddienit Wil ie meer weten over hel Werk van hen die reeds inOostland slaan wil e iets lazen over onze voorvaderen d eeuwen geledeff al naar hel Oosten zijn getrokkehol over de idealen die da pioniers van loan en vanthans gedreven hebben vraagt dan de gratis brochure Oostland roept aan bij het adres a Monseigneur Van de Weteringstraat 118 Utrecht land IS te overzien Het zou een goed dmg zyn als er Engelsche troepen in het veld waren dat was voor ons meteen de reddmg Misischien zet ik Ik had al geleen de zaken niet al te optimistischte bekuJ en Wie weet wat zfe nog metons voor hebben Den nabob hebbenze verdonkeremaand en mogedyk zullen ze met ons hetzelfde uithalen Onze kamers zun in ieder gevalin het vóorgedeelte van het palels antwoordde mun vmend en niet inhet mwendige van den berg Bc verzeker je als ik een landsgenoot in hetyeld zie dan zal ik wel een middelvinden om mu met hem Ki vöbindingte stellen en als ik eenmaal een landgenoot heb ontde kt fen lal niemandme hier meer m mun vruheid belemmeren voordat myn revolver totaal i£leeggeschoten Hy klemde de tanden opeen en Ik wist dat hy bet meende Wordt vervolgd zondeiüing Hu zag ons aan met eenig warttrouweii Geen vat heiden wenschten wu hem te vertellen dat wij den gehcelen vorigen dag bewusteloos waren geweest en nog mandeir konden wu hem de aanleiding daartoe vertellen Wu girligen heen order belofte van tertig te komen ale wy hem iets hadden mede te deelen Buiten gekomen zei ik tegen Alfred N i begryp ik waarcmi ze ons gieteiren den geheelen dag on er bednvelmmg hebben gehouden We mochten met vernemen wat er buiten te doen was Het geweer en kanonvuur werd hifr natuurlijk duidelijk gehoord de nabob is hier binnen komen vlueh ten en dat alles moest voor ons verborgen blyven Dat lijkt my ook de eenige reden meende Alfred Laten we nu eens kijken aan den kant van het ravijn Mogelijk kunnen we daar wel een hoogte beklimmen vanwaar het omliggende Goudsche Montessorischool Van Swietenstraat 1 Oosthaven 19 Gouda Telefoon 2392 Wegens pUatsgebrek icunnen na I Juni gaan leerlingeq meer worden Ingeschreven U leent onze zaak KALMOESWORTEL Voor hel vLrzamelen van aitOOTE PARTIJEN Kalmoe worlel AGENTEN Steeds tot uw dienst Wtj zijn steeds te ontbieden tot het koopen van meubelen en andere goederen Wi taxeeren inboedels en ander roerend goed en Wij nebben mooie drege nnmte beschikbaar voor opberging van inboedels enz gezocht Br te richten aan O T DE JONO Apeldoorn AHClsestraat 304 Tulngrint en Tuintegels Verder alle Bouwmaterialen Bouwmaterialenhandel V h A K de Jong Ruin2Sa aouda Tal 2898 TE HUUR GEVRAAGD woning oJ fccd van woning voor klein gezin Br onder no G 3323 bur V d blad j Gevraagd KETTE DIENSTBODE en en NETTE WEKK8TEB d handseh Meubalan enz Papersiraat 16 Telafeon 3109 Gouda Mevrouw SCHMIED Krugerlaan 57 KOFFlésURROGAAT VAN DeGruyter OC KOFFIE EN THEEWINKEk Anton Coops Drogist Wijdstroat 31 Naftalinkogels AAottenkralen Globe Mottips Naftalinblokkt n G r leUat DI STBODE V d en n in R C gezin 5 pers plm 15 Juni fl loon Mevr Landman Carolina v Nassaustraat 35 Den Haag Telef 770891 Te huur gevraagd in Gouda of omgeving door klein gez Z KAMERS met gebr van keuken huur plm ƒ 10 per week Br no G 3318 bureau van dit blad K aacoin i ck Strijkster en Me isles gevraagd oidi getrouwde vrouwen voor heele of halve dagen komen In aanmerking Aanmelden KARNEMELKSLOOT 205 hoek Burgvlietkade WAAHOM steeds huur betalen en nimmer een eigen onbelast huis of boerderij verkrijgen C ep Ml lot Expl m Adm Ton Onr Goadarao WAAROM steeds maar hypothMtVente betalen en i et hyJKitheekschuld blijven zitten Spl k nlraal 3 Arabad liiveMinÉlilail Ook goade kwaliteit BESCHUIT hebben wij steeds voorradig BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 4ó NIEUWE MARKT 25 terwijl gij door het bekomen van ten rentelooze 9aDpzegbare hypotheek a bezitter wordt van een lehultiTr hulii a Uw hrpotlieek geheel aflost i a totaal veel minder belaoll Hoe ge die rentelooze hypotheek verkrijgt Dat willen wij U gaarne komen rtelfen Inspect O E SCHOTANUS Spoorlaan C 52 VTltiten Dé smaak van FAMA komt dic van cchir koffit nabij Dit vindt lijn oorzaali In it opcdalc t 2c van branden dic Douwc Egberts vroeger ook voor de bol koiiic soorten toepaste Vandnar dat FAMA hel koKit looic ti d perk lou goed oveibrugl 4 92 STAATSLOTERIJ TKEKKINO VAN DONDEXOAO M ME ISU VUFDE KLASSE tt TRUUUNQ BOOOE rKUUNi ltS79 1300 USl 1430 Uig 1109 I03SS rSUZEN VANfTO liOS Mn SS Mtt ma mu lini HS39 M41I MMS ISMl ITMS SM 33 tXHI itsot llSl 1403 I5SI ISn 1704 I7M IMI Slj 37 1M t99 KM MOK rm 297 32 2 1433 I46 1936 3651 SM3 3979 UU 9 91 4M3 IS3 4443 89 n3 4734 47 S 4078 S33S 167 Sl 7 Vil SI 3 JU9 S941 iSOl M1 8353 131 0431 Bsn sog S33 7 ttm M84 eee tan tim nti 7toi 7KO 7B83 7031 8381 8233 8M1 8314 8442 86M 8837 8887 8971 0844 7J9 813 M9 9978 13307 13183 111433 13533 10573 13712 13821 10914 13018 13343 11038 11183 11107 lli 17 11241 11739 12924 2340 11341 11253 12588 IJJ88 12883 12899 I 34 13171 13280 13514 11093 llMl 11890 11840 11034 13941 13989 14374 14114 14201 14270 I4 2 14434 14518 14833 14894 14339 14878 149911 14983 15238 15304 15400 10998 I57BS 13885 10314 10370 18 37 10484 10000 17931 17939 17803 7004 11893 I79I0 18302 18130 IS29I 18307 11372 10455 10550 10500 10612 I8t43 18183 10712 10784 10830 10850 10004 18023 10253 lOno 19323 194 I9K3 19U 5 10700 19920 19881 U378 23271 loots SMOS 13047 13950 19712 llial 11283 11309 U034 21073 31800 iliSO GlMfcENTLL JKL PDBLICATIE De Cursusavonden voor de voorlichting der btvolking IrMke de elfbe i hirmln smaaucgeleii tegen en b J luchlaanv allen welke 1 V m de afkondiging ar liet standrecht werden u gesteld zullen thans aanvangen op Maandag 24 Mei a s De r rsoonlUke opn epingLr worden geleidelijk Aan deze oproepingen moet worden gevolg gegeven Niet verschynlng wordt strafrechtelijk vervolgd In de oproeping staat toet lokaa Ieder wordt daarom aangeraden tijdig aanwezig i zijn Bij de 1 ingang der zaal wordt de strook welke zich aan de oproeping bevindt gecontroleerd met het persoonsbew ij ï dat daarvoor gereed gehouden en getoond moet worden aan 4en daarvoor aangewezen controleur Bezwaren tofi n het voldoen aan deze vorderin unnen op d In de oproeping ver melde ze worden ingebracht Alleen met ern tl e bezwaren kan worden lektning gehoudoh Met verhindering en dergelijke is dat niet het geval Let goed op de aan egeven zaal Gele onroeplng is zaal Ons Huis Turfmarkt 50 Kose oproeping Is zaal De Beursklok St Anthoniestraat Blauwe oproeping Is zaal Kegelbaai DeReurie OOSthaven 17 Paarse aproeplng Is zèal Kunstmin Boek kade 68 Vtltte oproeping nader aangeduide za I Gruda 19 Mei 1M3 De Plaat eltlke Luchtbeschernringsleider U£RA I voor aardappch e cls woi d n aangejviraigd In het tielang an f e aanvra geis zelf h spoedig aanvTragen nrmgcnd gewenscJil Voor SPAAR BUDE RUKSPOSl SPAARBANK DE VOEDSELCPMMISSARIS VOOR ZUID HOLLAND OFFICIEELE MCDEDEELINGEN ADVIIZEN VAM D£N T f VOEDINGSRAAD W BOTERHAMMFN ZONDFR BOTER Boterhammen die met met boter besmeord worden zyn toch Ftnakeüjk wanneer rr n ze met één van onderstaande meersellJt bedekt VOOR iPAREN OP SCHOOI SPAARZEGEtS VAN ICENt Mosterd m etsel 2 theelepels mo terd 12 fijrgchakte uitjesun het zuur en wat zout door elkaar ment nen in een dun laagje op de boterham smcimZachter van maak is dit smeersel wannrrrmen er wat fijngewreven gekookte aardappelen door mengt Smeersel van tomatensU iaiis OFFICirFLF I ANDBOVWMEDI DEEUNGEN Voorschot scheurpremie IMJ De gelegenheid is opengesteld voor schot te krygen op de scheurpremie oogst 1943 Dit bfdraagt 50 van de gewone pnemie dus ƒ 100 per HA voor degenen die voor de volle premie en 50 pei HA voor nen die voor de halve premie in aanmerking komen Aanvragen moeten schnftelyk worden mgediend by de afdeelmg bodemproductie van het bu leau van den voedselccmurissans voor ZuidHolland Anna Paulownastraat 22 a Giravenhage RnwToederdistribuUe l 4J 44 Zu die hiervoor in aanmerking zullen komen kunnen te zyner tijd voor het a s stalseizoen een toewijzing ontvangen van 2 000 KG natte pulp of 1500 KG aandarv lvezels of 600 KG voederbieten of 300 KG voeceraardappelen per tuks grootvee Ieder is vru om van elk dezer ruwvoeders een gedeelte aan te vragen Bu de P B H kunnen thans aanvraagfo mulicreta prospcauj r 410 dj j om de KhrldiU ondLl mcchodc en loo Iccn l van het Ncdctlan tsclic Tecta 3 eetlepels vlugkokende gortmoui of havermout 1 UI water 4 eetlepels Iasaiis n ttomaat of l eetlepel tomalenpuiée of als 7eweer te krijgen Z J i versche te malen 7out 2 tj ec epels tnpnk potde D rort i out of ave n out met hel water weeken de ila us of de en atenpu i e ti cvotgen ei 1 et n engfielonder goed roeiei tiiarkrken e kovd latenworden Bij gebruik vaa versthe tomattndeze chillen drior nljden en rret een vorkfijPwiijven Naar naak zout en paprikapoeder plm 2 theelepels toevoegen Hetmengseltje In een di n laagje op de boterhamsme en nu ARNHEM Smeersel voor de boterhammen an de küidefn Studeer techtnek thuis f 3 lepeli vlugkokei de gortmoit of avermout IVj dl walei 3 theelepels kinder cacao De gurtmo jt of havermout in hetwate weeken onder goed roeren gaar koken4e cacao er door mengen en de massa koudlaten worden 335 INLANDSCHE SCHFERHOI 1943 wol zal zich in goeden staat i at er bevufa I Het is de schapenhouders ten trmntiïïlboden hun w i voor eifcen tJeb uik uihlwenden deze te verkoopen aanandenJIde Nederlandïche Woïfederat e texerstosalof te laten verspinnen Het schendaiSIvlie en wordt gestraft Bij met nakomtuihlhet bovenstaande stellen sch pert ondenMibloot n de toepassing v r ancttcnwlregelen jul Hoofdredacteur J G Weyst rs RooiftelChefredacteur voor Gouda en Omititka F Tieter Gouda Verantwoordel k nwèladvertenties L AklcersdiJ k Rotlerdim M geefster N V Botterdamsch NleuvAUlRotterdam Kisl In aansluiting op het in het begin d zer maand gepubliceerde berici t inzake Wol aanolag 1943 wordt bekend gemaakt dat het ingevolge de Wolbeschikking 193 No 2 verboden Is woj geschoren van inUndsche schapen te koopen te verkoopen af te leveren te bc en verwerkei te doen be of verwerken tUmede te vervoeren of te doen vervoeren ïonder schrlfte ijke vergunning va 1 den Directeur van het Rijksbureau voor Wol en Lompen De schapenhouders zijn verplicht alle in hun bezit znnd scheerwol te verkoopen en af te leveren de Nederlandsche Wolfederatle daartoe door genoemden directeur aangewezen Binnenkort wordt nader bekend gemaakt wanreer waar en tegen elke prijzen de aflevering van de wol r oet geschieden De f te leveren hoejr veelheid wol zal in aantal vliezen ten minste gelijk moeten zijn aan het aantal overjarige schaper dat op 2 Mei j 1 aanwezig was De = 91 i qj Al m n bonkaarten zateu erin e leeren het nooit denkt de agent V aarom toch al die kaarten meegenomen als een paar boanen vrldoendeEgn Tien tegen één dat de vinder onvindbaar is Eo de djstributiedien t mag Bleta vergoeden Het kan blijkbaar niet genoeg worden berhaald Bonverlies door slordigheid is strafbaar ISuU l iOI Il Das HaaOal NIJnailitM n Sckaai t O tJi C O l SCHOUWBURG BiOSCOOP Vertoont VRIIDAO ZAT ERÜAG ZÜNDAQ en DINSDAü HEIN rijwiel Op gAied GEO ia Uw adris TH PEEK 60UWES 5 TEL 2314 Vooralle voorkomende r parati s aan Uw rijwiel Groote sorteering Icinder duo s lEIDIIUII DE GROOTE SCHADUW DER GROSSE SCHATIEN WUDniM MUIl I BITUI init riiu nuoivn n prestatie dia lader mat sLdTf Nj bawondcfing varvuii TOEGANG ia JAAI IN 1943 NOeMT MSN DIT eeN SANT£ L£PeLTJ £ KhsPRfcl K UW PIAATSLNI MAANDA i r Santé SANTÉ IS GOED IEDEREEN DRINKT HET Daarom moet U eens even voor mij ruiken W44r je ook komt overal die lekkere bakluchci Nou dan weet U het even goed als ik hé Waar e zóó iets ruikt daar j iA rLifi wordt PANKO gebruikt m PANKO Kousen Verf en RepaTatie Inrichting vraagt voor Gouda en omstreken DEPOTHOUDERS Voor UPS Braodkasteo en Sloten N V IJZERHANDEL P ROND Pz Levertijd van rerfgocderen ook kleinvak 3 i 4 weken Voor reparaties 1 week Tevens een MET MEISJt gevraagd Hoog loon Desgewensrht met kost Eventueel van buiten de pladis komende reisgeld vergoed Brieven onder no O 3320 bureau van dit blad act u DUlI Ter verjaard Duitschbondgend gramoiei Futww en den HET D AnJ De tot i iclie dulkl oage vnigif ongel raorlcoinel la de eei DOniU dud Vla ei pa haan k W vu Afrika isl tins oBitUl liliw overvitcht 1 spit hadé den On febchen Mire tra n il I In taaUU d it tia li met narewl Atl nl tnaenlQS wurover KaoH Op Iwt J mumiddi ina a r j Paltacha raant orden 4 r laaiu VIjfHenti ffbriekanj lenwooH entgital heeft v r ireii met de nl itla Het ifl Europa oan fietl soo ko tiepate op te I bivfc fcurojMi er