Goudsche Courant, donderdag 27 mei 1943

n r i g 27 Mei 1943 Pril 5 centi per mnniher S e JaartfMC Na 21251 CbatirmlactMiti f TtBTKS Ooad GOUDSCHE COt DAN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BtirM Markt 31 TcMowi a PutfakeéUia 4M06 DVnSCU WgKRHACUTSBKIUCHl ltTiaAK aciuio tot c Nn CNTtE Mn j Baoacvu T kw chubchiU T w e e fwnt echter eerit voorwmarSe Naar Ie Moskou verluli aldus de C D Is Stbiin bereid onder bep ialde voorwaarden aan een conferentie met Roosevelt ClïurchiU en Tsjang Kal Sjek deel te nemen Dit beteekent in zooverre e n wUriging in d politiek van het Kremlin daar men tot wttu toe meende rich van zulke conferenties Verre te moeten houden omdat er de oorlog In het Verre Oosten noodzakelijk bj ter sprake moet komen terwijl de Sovjet Unie niet mot Japan in oorlog ii Wat dan de door Stjilm opgesomde bepaalde voorwaarden belieft verneemt men het volgende De Sovjet Unle Afzien van de uitdefening van een beroep Alleen met toestemming va en Secretaris Generaal S rmtroepactivitett aan het Oostfront de Diutsche RAUAAMtcii weeBMAcmsBEBicm dezer be Het IMSst communiqué van h t Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt Een van onze form tios torpedovliegtuigen die zich op een offensieve verkenningsvlucht lievond langs de Algenjnsche kust ontmoette een v andelnk convooi dat vergezeld werd door jachtvUegtuigen twee vaartuigen van middelbare tonnage werden tot zinken gebracht en een ernstig beschadigd Italiaansche en Duithche vliegtuigen heï ben de haven Bizerta gebombardeeid Gisteren heeft d vi nüelijKe luchtmacht vlucilten oltöeinomen naar talrijke piaatsen op Sicilië naar het eiland Pantelleria Ln naar enkele centra op Sardinië De stad Mes ina Kerd verscheidene malen aangevallen en leed ernstige schade vooral in het centrum Het aantal slachtoffers onder de bevolking wotdt vastgesteld In totaal werden vier en veertig vliegtuigen neergeschoten vijftien door onze jagers van het eerste li chtvaartregiment en door de iei3te groep landjagers acht door Duitsche Jagers en 21 door tiatterljen luchtdoelartilierte waarvan zeven t Pentelleria Volgens latere inlichtingen moeten twaalf toesteilen worden toegevoegd aan de tn het contmuniqui van gisteren genoemde verliezen vier werden er door luchtdoelartillerie boven Olbla Sassan en acht ln gevechten met onze jagers boven Sardinië neergeschoten De meeste vliegtuigen storteen in zee o a acht van het type vliegende forten nabij de Aeolische eilanden twee van het type Liberator ten Zuiden van Kaap Spartlvento drie ten Zuidwesten van Bova Manna Regglo dl Calabiia en een ten Zuidoosten van Alia Marina Messina geiieele beleid steeds ten weg der ge tiek Stalm zijn einddoel geen oopen S S 4i unl t uC hier aj2 n op 5 ouiler liAÏ ai k voor èt ttiTdsm oS ders al 1 rantsoenV voorknl tttge wUn Ml rnachttRo icjii TeekoolngotXi r kam op MQ ntlu elk put R OOW abriekeo n 9ir G d op krijg weteol 11 fWi aS WM 21 w M74 o Sm 25 m 104 SI KS 5ii f will jfüTi irbevel van t maakt d d f he Oostelijke front wondt micJl i e en ïtónmtroepactivrtert ee jifoteeie ptaat elijke aanvallen jjjljewisten mislukten De lucfitf2 zette den stri d tegen de bols e Sjjie verkeersverbindingen voort y Jij bardferd bovendien luoht Bten industneele tloelen Ig nacht van 25 op 26 Mei vielen Sjfce vliegtuigen West Duitaoh ge Tua Er on tstonden vediezen ontede bevolking en schade aan gebou J J4 der aanvallende bommen wer vetdm neergeschoten 1 Middelland Zeegebied en d it Atlantiseheh K Bi rernietigde d luchtmacht gis TlS vyandel ke vliegtuigen fuistvtn van BiTcrta werd gebotnjijnl bnelle Doitsohe gevechtsJSuigen bestookten gisteren cverJTIntlustrieole installatie en TavlSLjTBigsljedirijven an de haven van Ion iitet bommen van zwaar Taw vlHgtuiigen keerden niet mJGLNDE SPANNING OVER 8ET OOSTELMKE FRONT De AJ P ooatrespoiwlent te Berlyti J d u langzamerhand de tyd voor zo g peraties aan het Oosteluke front iert ttlgt de spanning ten aanzien jiafevTdag wat aan dit front gobeuV Ml gaat nitt den dag Het u duidéji dat aan beide zuden van het fipnt tortsaohlig gtwerkt wordt OnvalWnd ji echter dat van Duitache zQde den lulitea tyd minder van aanval plangdi gesproken wordt dat daarentegen Mghtbbende Duitsche kringen Ytelïuldig vm Sovjet Rusaisohe troeHBeoacentraties lelding wordt ge üit ivaarbij men m het midden lul of deze etn offensief dan wel een feleiiBief dool hebben Deze Iroepen Wicentraties ïun voomI geconstateerd atiet gebied ten Zuid Oosten van Moskou en aan beide zyden van den fiontlöcht rond Orel verder in den WesteIjken Kaukasus Vooral m laatstgeloamd geibied zouden de bolsj wisten Ükt strijdkrachten samengetrokken btiben Voorts zou ook m het 3 ibied in Leniograd q n sterke bolsjewislii e strgdmacht byecngebraoht zu Van Duitsohe zyde verklaart men lltt maatregeitn voor het defensieve aftensicve gedeelte van de komenden slrud guionven te hebben Ook uu deze zyde van het front zijn arKUtge pantsermassa s samengetrakfas die in staat zullen zgn de agaeslieve tooien van den vijand oplte lojen en die leven te allen tyde lot m oöensiet kunnen overgaan Ook de liiétmaoht is in alle sectoren van het IraBt aanmerkelijk versterkt Vfll eni Inleiiiii luefl het er allen schijn wa dat de bolsjtwuterv op het gebied der TDHDVaedlng vour een catastrofe van dtn Iroaateii omvang suan waaibu zelfs je beiuctite hüDget I ampen ia de Oekraïne verblttken Dooi dat de Sovjets m den loop ïiadenwmlei tii het voorjaar ln veiste kle ffli menschen onder de wapenen hebiJen letoepen ziju er voor de voorjaai sbeboutlal op de giüote landbouwbedrijven in Imlebieil lat de Sovjel Unie 1 ovei gebleven Diet bij benadeling voldoende uerkkriolilen beschikbdai Doordat bovendien de dislributle vdn zaalgoed en andere landNmvtienoodifedl eckn tengevolge van de be vaQ de spoorwegen slechta onvoi io dt functionneeide kan de nieuwe oogs la bet gebied dat nog onder Sovjetheti kliWlJ taal ook b J de gunstigste weersMu aiuiig den en mca inbegiip van de opweoist ia het gebied dat tUdena den win f door de Duitsche troepen ontruimd ia ta hoogste 50 procent bedragen van den Wt van 1942 0 r echter reeds de bogst van het vorige 1 wet bij beiiddeiiag toereikend is om bevolking die onder bolsjewistische Mtachappij 11 gebleven een altli na karig iliansniiamium ne veischaffcn Is de volWil iaeensloUmg van elke voedselvoorJi ln de Süvjet Unie onvermydeliik inMft het den Ainer kanen en Britten niet Wift door een overeenkoms 4gen aattvoer nlevensmiddelen het oogsttekort van htm Wwistlacheii bondgenoot te de kken Oit welke groote hoeveelheden het hier 1 Wijkt onder meer uit het feit dat er jw atn graan minstens 5 tot millioen wMort ia kven vernietigend mfsachien trnitiger is de toestand der bolsjewls P het gebied der vetvoorziertng S BIRAAIISLAGINCEN VAN 0OSF ELI EN CHURCHILL de rchill J Excliange Telegiaph meldt hebben 2 w lBglnEe van Roosevelt en Cliurc F ind jdium bereikt De beide staa sJJJ die Wn nisdagochtend hun besprekin wi Rebben vervolgd bereiden een verklai LT OQitrent hel resultaat der be fcltaiu Z j r a on erieei r tijdens een i L bii ï In de Mlddellandsche w flssche lucht na lünge uren Orbia LuM HolUnd kwi te Brits he berichtendienst meldt KJ v hieiikaan3che bureau voor oorJJJiiy wtingen een verlie lijst gepubliceerd t l en dei An rlkaansche strijdkrachten ra tamïlie in kenms gesteld is Jv dere publicatie hebben de verwanII I personen bericht gekregen mÏ l X 13 81 dooden 18 299 gejJJJ MOJa verthisten en 17 819 krtjgs XIIWHtUKHCrO 1 Op apMll Werpt Kplotlev potfooden ftil EEN RUSSISCH BEVRUOINGSLEGER Te Berlyn ta medegedeeld dat generaal Wlassof voormalig opperbevelhebbor van het 37 sle bolsjewistisciie leger die m den sljg oim Kief m Duitsche gevangenscihap geraakte opdcaoht heeft eekregen tot de vormmg vin een Russisch bevrydmgleger de R O A Boeskaja Osvobodjelnaja Armia met het doel het botejeWisme met de wap nen te baistruden en een nieuwe ordening in Ruslatïd ie vestigen Bliikens eeit toelichtmig op deze me dedeeling gaat het hier oih een leger Van vele honderdduizenden man Ge neraal Wlassof is de veidediger van Moskou geweest De generaal der vliegers Hoff nann von Wajdau bevelhebber van een com nando der Duitsche luchtinactit heeft naar liet D N B verneemt op een dieöstvlucht in zijn front sector den vliegerdood gevonden DE ARBEIDER EN ZIJN VADERLAND Komintern en nationale zelfstandigheid Woldra zal het twee jaxen geleden zijfi dat Roosevelt en Ohurcihill mei de ondelteekening van het Atlantic Oharter verklaarden te stinjden voor een betere wereld waadnn vTyiheid en zelfstandigheid zou zijn voor all naties ook voor de kleine Dit oortogsdoel liet zioh evenwel zeer slecht rijimen met huin bondgenoolsöhap met Moskou omdat daar immers de Komintem zetelde welks welomschreven taak t juist v as overal in de wereld goedschiks of kwaadschiks een boRjewistische dictatuur te vestigen ter voorbereiding van een oommunistisohe oide fli alle deelen der wereld Derhalve gingen er begrijpelijk allerwege zoowel tn het geallieetde kamip als daanburten stem men op tegen die tegenstelling m oorlogsdoel van Moskou en Atlantic C3iarter Want wel bleek men te Londen en Washington steeds meer geneigd aan de SovjetUnie de leiding over een kleiner of grooter deel van Europa af te staan maar men gmg er daarbu dan toch gehjk van uit dat iedere Buropeesohe natie zélf zou mogen slissen over zijn mte me aangel genl eden en dienaangaande met dootr Moskou zou worden lastig gevallen Het wantrouwen jegens de desbetreffende bedoe lingen van de Kommtem as echter groot Zoo heeft dus de zoo juisit geschiede ontbindmg van de Kommtem ongetwij feld beteekems als politiek gebaar van Stalln Jegens zijm bondgenooten Formeel geeft hij er namehjik mee te kennen dat van een verdere bolsjewiseenng vati Moskou uit geeft sprake meer zal zyn En al zal bij velen het oude wantrouwen er thians geen oogen blflc op verminderen toch Iwvuijdft StjIm znn virienden in de Enigelsohe en Aimerikaansche hoofdstad van voortdurende interpellaties over de gevreesde ICommtern die nu immers juet meer bestaat leidelijkheid van het menachelyk stoffeliji en jdeeel niogeHiike Tegen het strewn van Trötzky m om verder e r lutioneefen wilde Stalin heeft door de jaren heen blijk gegeven dat hy een eigensohap heeft welke slechts wemig revolutionnairen blij ken te bezitten ieU9 eheersching zelfbepenku en ge luld Juist omdat hem het welslagen der bolsjewistische revolutie ernst is volgde hij n zijn DE OfïVECHTEN ap ATtOK De piilitaire medewerker van de New York Times Baldwin Khrijfi dat de verbitterde strijd om Alioe een waarschuwing U dat de verovering van het Zuidzee gebied langzaam kostbaar en moeiUik zal zün Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de Japannerseen groote vloot naar het Noorden zenden om het nog steeds vechtende JapansLhe garnizoen van Attoe te mt7etten Ttn slotte waarschuwt Baldwin voor de mogelijkheid dat Attoe voor de Amerikanen een tweede puadalpanar wordt DC CRIMINALITEIT IN DE VER STATEN In een rede te Washington Heeft de chef der fet erale politie Edgar Hoover verklaard dat een tegenoffen=iief van alle organen van stad staat en fede atie tegen het voortdurend toenemende miadadigersdom Ift de Ver Staten dringend noodig ts Het aantal misdladen wordt werkelilk veronti ustund Er IS met de moraal van het Atnei ikaaasche vo k iets Tiiet ti orde wanneer 15 procent van de moorden 35 procent van de roofovervallen 8 procent van de autodiefstallen en 90 procent van de inbraken worden gepleegd door jeugdige personen die nog geen stemrecht hebben Het aantal meisjes onder de 21 jaar dat wegens delicten eijen de zeden gearresveerd is is het vorige jaar met 76 procent gestegen RADtOPROGRAMMA VrUAag 21 Mei Hliversnin I 6 45 Gr 7 0 BNO 7 1 Gymn 7 20 Gr 7 45 Progr oveiz 8 00 BNO 8 IS Gr S3 v 31 Sp v d dag 10 00 Orkest Malando 10 45 Joan Lance en z ja orke t 1130 Zang en piano 12 00 A manak 12 05 Gr 12 49 BNO 13 00 lusscVit II de bedrijven 15 00 m het ReigersboEch 15 30 Cr 16 Otto Hendrflu 16 45 BNO 17 00 Musette orkest en soliste 17 30 Or elroncert 18 00 Theo tblen Maainau 18 30 BNO 18 40 Voor kleuters 18 46 Gr 19 O Duitsche TmIcUtsus 19 29 Het wckel sportpraatje 19 45 Omi oeporkeat en solist 0 45 Luisterspel 21 10 B O 21 19 Vioo ijke Vrijdagavondklanken Vanaf 22 19 BC Gr miversDm II 6 IS S 13 Zie Hllv I 819 Br kwesties 8 30 Voor bmoenschippers 8 49 Gr 9 19 9 20 Voor hulsviouw 10 00 Godsd uitz 1930 Gr 1100 Voor k eutera 11 20 Gr 1130 W lly Kok en gr 12 30 De uitwisseling van Ned en Duitsche boerenjeuï d 12 49 BNO 13 00 De Gron Ork verern en sohste 14 00 Godsd uilz 14 30 Salonorkest 15 30 Voor vrouw 18 00 Zang en piano 16 45 BNO 17 00 Voor j ugd 17 30 Gr 18 00 Sp v d dag en BNO 1815 Zang en piano 18 45 Voor de rijpere jeugd van het platteland MARKTBERICHTEN VEEMARKl GOUDA S7 Mei Aangevoerd in totaal 6o9 stuk waarvan 176 biggen 26 runderen overgenomen door N vr i 333 schelpen ooion en rammen 124 bokken en geiten Prijzen per stuk biggen ƒ 30 70 ooien 100 ƒ 130 ranimen ƒ 30 50 bokif n en geiten 60 430 Handel redelijk KA SMAKT GOUDA 27 Mei Aangevoerd 61 partijen kaas Pi j en Ie kwal met Ryksmetk 62J 0 62 0 2e kwal met Rijksmerk bO 00 61 00 hu vóór alles de Sovjet Unie tot een sterken staat maken als communistisch bolwerk in een kapitalWische wereld en heel zijn politiek was daarop gericht En erkennende dat ook de Russiche mensch nog lang niet rijp was voor een waarachtig communistische levensliouding een levenshouding waarin men niet uit eigenbelang en winzucht maar enkel en alleen uit plichtsbesef voor de gemeenschap werkt het hij als practLwh realist ter bereiking van gunstiger resultaten weer wat kapitalisme en yat bourgeoisie men taliteit tn de bolsjewistische samenleving toe En men begrype het goed Stalm deed dit alles met omdat hiJ geleidelijk aan een in zijn binnenlandsch beleid conservatief politicus begon te worden maar omdat hem dit alles voor zijn einddoel nuttig en goed toescheen In dit licht bezie men ook op het gebied van de buitenlandsche politiek de ontbinding van de Komintern Want ook een realist als Stalin is natuurlijk reeds tot de erkenning moeten komen dat de toekomst is aan dien staatsman die de navolgende drie punten als historisch noodzakelijk erkent en deze vermag te verwezenlijken De vorming van een nieuwegroote politiekeconomische eenheid waarin tal van aan elkaar grenzendestaten zijn opgenomen Het toekennen vjin zoo grot mógeliifte zelfstandigheid en van rechttol inriohting van het eigen huis opeigen wi3ze aan de verschillende indit groote verband opgenomen volkeren Oplossing ifan het socialevraagstuk Stalin zal ongetwiifeld van mee nmg znn dat het Roode Leger h m de verwezenlijking van punt 1 kan verzekeren en dSt point 9 door de communistische ordening kan worden opgelost Bljjft het mopilijke punt 2 waaromtrent de Wllsjewiseerende internationale activiteit der Komintern tot nu toe weimtf goed voor de be troklrenen beloofde blik uit het ooe verliest en dus in wPTien dezelfde blijft diP hij wa toen hl de erfemis van Mant en Lenln Minvaardde Stalm zou dian dus nu de communisten m de verschillende landen meer vrij willen laten en hun geleeenheid willen Reven een soort van nationaal bolsjewismp te ve we enInken Geen oogenbhk moge men daarbij nafnurliik uit het oog verliezen daï ook m deze aansele enheid ven l i m znn binrenlandïche poll Het Verordieninigen blad bevat een uistmictie van den RDikscoounlssairis betreffende de uitoefening van een beiroei door bepaalde beëedigde personen De tekst luidt als volgt Artikel 1 Personen van wie vóór die aanvaarding van hun ambt of beroep hetafleggen van een eed of belofte wordtgeeisoht behoeven ter zake van hel metuitoefenen van het amibt of beroep vanbel hieirtoe gerechtigd ZU dan welvan het afstand doen van den daaraanverbonden titel voor ands de toestemming van den ter zake bevoegdensec etarurgeneraal Hu die een verzoek Indient metbetrekking tot d toestetmnin alsbedoeld m lid l moet tot aan het tydstip van haal verleening het lietrcffende ambt of beroep uitoefenen endsn daftraan verbtMiiden titel voeren ailsmede alle amdere daaim de samenhangende plichten vervullen Hg is totdit tijdstip onderworpen aan te voorde uitoefening van het eimbt of beroepen voor het voeren van den daaraan V erbonden titel geMfende t orsohriften alsmede aan alle daarmede samenhangende voorschritten voor zoover dez Zijn nechten en venplïjhlingen iregelrai Hij die m stryd handelt met hetbepaalde m de leden 1 en 2 is onder worpen aan de daarvoor geldende straf BtHhtHtcUtd Bekendmaking Het SS Ersatzfcominando Nederland deelt mede De Fursornoffizier der Waffen SS is voortaan Woéns gs met meer te bereiken in de Nieuwe Farklaan 74 Den Haag maar iederen Woensdag van 9 12 en van 14 17 uur in het gebouw Korte Vijverberg 5 I en Haag Het vaste adres van de Dienststelle des FjHJIsorgeotfizlerg blijft sHertogen boSch Sonnlusstraat 3 SLUIKHANDELAAKS SPOTTEN MET DE HYGIËNE Fntuduleiks levensnuddelenvervoet met een cadavi agen De sluikhandel bedient zioh van de zonderlingste wegen Contijoleuirs van den Centralen Controled enst hebben in den loop van den oo llogstijid menige vreemde ervaring opgedaan Van deze ervaringen heeft de dienst uiteraard aanig profyt geUokken en een bloemlezmg Uit te mKldelen waarvan hiJ frauduleus vervour gebruik is gemaakt OU naast tal van lachwekkende ge vallen bu vele tijleste en sttutende gebeurtenissen kunnen bevatten die tot leering van hel publiek zouden kunnen strekken Een deirgelijke opsomming zou evenwel ook tol leering van den s uikhandel kunnen dienen en moet dus achtewege blijven Er zyn niettemin uitzonderingen en op een dargeiijke uitzondering is de C CD dezei dagep gestooten toen de dienst een tut Friesland afkomstigcn cadaverwagen m de provincie Oroningen aanhield De vermoedens dat de chauffeur van het afschrikwekkende vehikel clandestien g laan vervxierde bleken maar al te juist te zijn want onder de cadaveirs ran een koe een paard en eenige kalV eren werd een hoeveelheid tarwemeel en een partijilje gort aangetroffen De geschiectenis vem eldt niet op welke wu e de vooor den dest oiotoir bestorode O dieren zijn gestorven maar ook zond r dat men de verbeelding vry spel laat kan ieder tot de conclusie komen dat m dit geval de hygiene op stuitende wvze met voeten IS getreden Er blyiken lieden te bestaan die in den sluikhandel door geen enkelen zelfs meest kleitimcnden eisch van hygiene m IVun bediiijf warden weeithouden NALATIGE VEEHOUDERS GETROFFEN DOOR ËJCTRA VEELEVEBINOSPUCHT De extra leveringsplicht van rundvee IS een scherp wapen dat de sgaretans geneiaal v n het departement van Landbouw en Visschenj hanheert jegens hert die zich niet houden aan een regelmatigen gang van zaken bij de voelselvoorzienmg waardoor maar al te vaak de zwarte handel bevorderd wordt Ditmaal heeft de secretans generaal vmi zijn byzondere bevoegdheden gebnik gemaakt door op te treden teg vier veehouders die in strud met de voorschriften hebben gehandeld door zich aan ernstige verzuimen schuldig te maken Aan vier veehouders is hoofdzakelijk wegens het achterhouden van melk extra mlevenngsplicht opgelegd Daarbij is een geval van een veehouder die met minder dan tien koeien van zijn rundveestapel op eze Wijze zal verliezen Het gaat hierbij om een aanmerkel deel van den veestapel een bewijs temeer dat men met terugdeinst voor scherpe maatregelrn ut den stnjd voor de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk TANDHEELKUNDIGENBESLlirr Het VeroTa nin gen bl d bevat een besluit van den secretaris generaal vran Sociale Zaken betreffende d lianidheelkundigen tandheelkundigenbesluit Hienn wordt o m bepaald De tandheelkundigöi zlin ondeirworpen aan het staatstoezidht dat door den secretans generaal van Sociale Zaken wordt urtgeoefenid De seorctaTisgene raal belast een tandarts met het toezicht op de tandheelkundigen Deze heeft den titel commissar belast met het toezKht op de tandheelkundigwi I eze commissans wordt bygestaan tJoor een raad van bustand bestaand uit drie tandartsen oi drie tuidheel kundigen en tuohtbepalingen in het bvzonder éui de bepalingen der vetordening no 49 1943 betreffende ambtsdeljeten van ambtenarea en van bepaakJe bceed de peiisonen ArUkel t De volgens de geldende tkepatingen aan de presidenten der Nederlandsche Artsenkamer der Nedeilandsclie Tandartsenkamer der Nederlandsche Apothekerbkahier en der Nederlandsche Dierenartsenkanner toekomende l e voegdheid tot het verleenen i an toestemmingen ter zake van liet met utto fetten vah deze beroemen rust vu t het tijdstip van fkondtging van deze instructie gMurende haren geldingsduur Artiket Ten aanzien van ambtenaren en van hen die op gjiond van een ariieidsovereenkomn naar burgerlek recht cijn aangesteld bit het rijk by een provincie bAJ een gemeente of bü eenlg ander pub iekrechteluk lichaam zijn wat betreft het uittreden uit de funct e of den dienst de hiervoor geldende btjsondere bepalingen van toepassing Arakd 4 Deze Instructie Treedt in werking opden dag harer afkondiging met terugwerkende kracht tot 1 Maart 1943 De door de presidenten der Nederlandsche Aitsenkamer der NederlandscheTandartsenkamer der Nederlandsche Apothekerskamer en der Nederlandsche Dlerenarstenkamer tusscheg 1 Maart 1943 en hettijdstip van afkondiging van deze instructiereeds verleende toestemmingen ter cake vanhet niet uitoefenen van het beroep wordendQOr deze instructies niet aangetast De Ritkscominissaris voor het bezetteNederlandsche gebied commissaris generaalvoor Bestuur en Justitie bepaalt het ttjdsttn vanaf hetwelk de toestemming als bedoeldin lid 1 niet langer verelscht ia I ANDBOüWERS UIT HUN BEDRHF ONTZET Wegens knoeienjen op het gebied der voedselvooTZienrng is aan twee landbouwers uit den Wieringermeerpolder het gebruik van hun gronden en bedrijfsgebouwen ontzegd voor een termijn van twee jaren HET EENHEIDSFRONT VAN ECHTE NEDERLANDERS NA DE BEVRIJDINQ Hedenavond om 18 45 uuir spreekt Max Blokzijl via Hilversum 2 m de serie brandende kwesties oveir het onderwerp Het eenheidsfront van edite Nederlanders na de bevr jdmg 1 1 1 i De gereel herstelde en fra ii gestroomUjnde steUbi koreiini lett t Spljkcalsse die Zaterdag officieel in gebruik is genomen CJ r Hof BSB aaoBsssss i i i i iii ü g Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A L CORDENS 102 Ojeeling verdween de dnoa van Aikbar skiol ik weg onder in myoi koffer tegde mijn schoon gewasschen kileenen netjes op myn bedi en gmg pjaar Bengor Hy begroette my hartelyk en zya eerste woord was een woord van donk voor de goed zorgen die wy aan Darlai Chungh haddiöi besteed Ik vroeg naar zyn moeden en hy vertelde mlj dat de goede vrouw zich in langen tyd niet zoo goed haul gevoeld Daarop sloikte het gesprek Bc begreep wel wat er tusschen zat en besloot hem over de moeilykheden heen te helpen Er IS heel wat gebeurd m denliaatsten tyd zei de het jiegprek wederopn piend Hy kiukte diroefgeeat g mat het lioofd Gij hebt zeker gehoord hoe wygemeend hebben de aanwytzingen vanDarlai ïhungh te moeten opvolgen Ja Saihib en laat ik er byivoegen dat uw leven en dat van uw vriend aan een zyden draad heeft gehangen Alsgy de machtige bescheiroing van debegtim niet had genoten zou ik thansniet met u spreken Wy zyji de begum zeer dankbaarvoor haar rniendelykheid gmg likvoort maar laat my openhartig met upraten Het komt mij voor dat er vanzekere zijde twen ons gestotJct is enlaat ik u rondu1 eggen dat naar mynmeening de prieteteiis ons geen goedhairt toedragen Dat heeft misschienmede zyn oorzaak m de komst van hetEngelsche Ifger dat k mag het nietvenhelen voor u etn ernstige bedreiging IS De tijden zyn zeer zongelijik wa alles wat Bengor er op antwoordde Laat mij u meer zeggen vervolgde de begum is goed voor ons geweest van het eerste oogenblik at datwy den voet in het ryk van Qimda v r hebben gezet toen er voor haarnog geen onmIddell jk gevaar dreigde De gastvryheid van Chindiawar KuUonwy nooit vergeten en ail wat in oi verm en is zullen wy aanwenden omonae Engelsdie vrienden gunstig voor nmHM BKLANGRUK VOOR MANNEN GEBOREN IN MEI T M AUGUSTUS ItM Vrudag Ï8 Mei 19 3 moeten ik Ue in de maanden Mat t m Augustus van hn jaar 1923 geboren mannen overeeniomstij den op 21 Mei m dit biad gepubliceerden oproep op het bevoegde arbeid ureau resp het bevoegde bukantoor van 9 17 uur j ersoonltjk aanmelden waarbi zu het ingevulde aanmeldingtformulier en de andero identiteitspapieren en gegeveng moeten nedebrengen De distributiestamkaart moet medegebracht worden De werkgevetf sijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig heU en van werk vru te stellen en het salaris reep oon door te betalen Aanmel lingsplichtigen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer ziJ handelen m atrUd met da bepalingen der verordening of trad ten deze te ontduiken Vrüdag de dertiende tesAF tooneel van 4 OOR EN VOOR T VOLK De opvoering van het vlotte en met vaifcmanschap geschreven wyigpel van J W v d Heiden i Henk B ke r Vrydag de dertiende door de rbeideretooneelveireenigmg Door en oor t volk gisteravond in den Nieuwen Söho wburg had zulke goede kwaliteiteü dat de enkele critisdie opmer km n die te maken zouden zyn over sommige vrouwelyke rollen m de pen kunnen blyven Ala geheel was het een avond van uitstekend reèerykeiBtooneel dat door het publiek met bijn volledige overgave gevolgd werd Eci p echtige creatie gaf D Vergeer van den pantoffeUiekii die ten skitle toch zqn bvgeloovige virou durft te toten voelen dat hy de baas is zij het dan met hulp van zyn Indisdien vneni Jaap een bijzonder vlot en met durf gespeelde ol van C Korevaar Naast de e twee glansrollen vielen nog in het bijzonder op hoewel ook de anderv medespelenden mevr H Schoönderwoerd de Grauw Leni Stam mevr Tak Schoneveld Ag th v d Heuvel J de J h g Roelofs en J v Reeden verdienstel jik we fc levenden een uitstekende typeering van mevr Sprui t de Rotte ak een verliefde jongedaiTW op jaren en Annie Verkaaik als stiefdochter Molly Door en voor t Volk heeft met deze voorstelling weer eens bewezen dat z een ve ieenigin g is die dank zij haar streven om goede stukken van aanvaardbaatr artistiek niveau te biengen een belangrijke plaats in hel Goudsch cultureele leven inneemt een vereenigmg ook die gelukkig met over gebrek aian belangstelling te klagen heeft A J Vermaan u te stenmmen Wy weten dait zU on Kieken en m Patloora zullen zy wei gehoord hebben waar w i te vinden zyn Als vandaag of morgen de Engeisohen ons komen opeisOhen dan rufiea WIJ toonen dat wy jegens u niet ondankbaar zyn Ik dank u antwoordde Benigoreenvoudig en ik ben overtuig vanuw goede bedoelingen Gy zyt openhaitig geweest jegens my laat my hetthafis zyn tegenover u Uk heb zooevende begum gesproken Myn geJaat teekende veibazmg De tijdèn zyin zorgelyk ging h Jvoort en flc behoef u niet te verJieien dal de komst der Engelsdhen die wiifeitelyk aan den dwazen overmoed vanden naibob van Patloora te danken hebtien ons allesbehalve aangenaam is eneen onderwerp uitmaakt van divkk benaadslagmg Er zijn vetsohiUendi partyien en verschillende zienswys Een zekere groep maar laat ik er aamstonds bijvoegen een zeer iüetne eaonbeleekenende groep is er voor om d Engflschen tegamoet te gaan en oossageheime toegangen voor hen open stellen Het komt my voor dat deze gnoefihet by het redite emd heeft viel it hem m de rede H haaMe die achouders op Een andere stedccire partfj u vanmeening dat wy de Engelschen stSmoeten late Srtfigaan dat wij geen w penel wel4 nieten gebruikten maal kalm afwacbtenSjif zy er in aullen togen hier binnen te dringen Qy kunt er zeker van zyn dat ditspoedig zal gebeuren Misschien j ei Bengor Bn dan iler nog eén andere party ik nng ze wei noemen de perty der priesters die ii voor gewapend verzet voor een strifdtot hetjfttecste en die laatste partö i op flMKnblik aan de wmnende har 4 mjoSvpxiK my zei ik oprecht Wat wSProie priesters van de moderna oorlogvoering en van de iuiljpiudde len d een matirtig leger ten dienste staan Gy zyt B soldaat Bengor gelooft g Jat eewiq ende tegenstand op den dKÏur iets kan uithalen Hy zag mg aan Wortlt vt olgfl 1 Wanneer verduisteren Zon tif 5J 9 ander 21 4t Maan ap 3 SS ander It U