Goudsche Courant, zaterdag 29 mei 1943

terdag GOUDSCHE 29 Mei 1943 Bureau Markl 3t TMatooa n COÜDAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Priliit S cento per nu miner Uitc Jaartfang No 21253 Ch rredacl ufi r TIETW Gouda WAT WIL LUIT GENERAAL WI ASSOF Ber n constateert toenemend aantal overloopers nsMHUMaiÉi BRLAIKORUK VOOB MANNEN GEBORRN IN JANUARI T M APRIL in wij d en morgen de ruiters hadden gezien de boomen waren byna niet meer te onderscheiden en tooh kreeg de opeens weel deaensatie dat er menschen waren gckognen op de vlakte Was het e n spel der ▼ er beelding Zien kon ik ze niet en al aag ik ze ook dan was het toch nog uitgesloten ze te beroepen lyoen knMf ik opeens een goeden inval m éA portefeuille had ik nog een paar liBtnbiteven die ik te Allehatoad aan bet postkantoor had afge teur van Akbar lag nogLhaald Ik vojrwde een brief open hield V u Tgf eau lucifer onder en zwaaide het papier dat met een groote vlam brandde als een f kkel boven mijn hoofd Het papieir was spoedig ai gebrand en reikhalzend keek ik uit of er op gelykè wyze antwoord zou komen uit de verte Als daar iemand was moest hy myn vuursignaal gezien hebben maar ant woord kwam er met En toch ik moest en zou opgcineikl worden Zonder aarwlen stak If den tweeden brief m brand en lette op de uitwerking Het was nu byna volslagen donker en het heWer brand de lioht moest op een gW oten afstfgld worden gezien i maar evenals de vofige maal vvacjitle ik tevergeefs Toen kon ik het niet langer uithouden en keeide naar huis terug HOOFDSTUK XVU Het iwarte beeUL een prachtige builenge er rs gC stukje h geen kkere Ijn gcEVECHTEN OM HET KÓEBAN BRU GGEHO OFD B A$iewi n bloedig teruggedagen o oppettoevel v n de Dui t JLJht ma t dxi 28 Mei bekend JuThet OoatólMke front van het 5ü iini eliooM ette de vUaiMl 52 de door aW ea formatiea S en ie i fe aanvallen den 2ÏI B d voortlNa ware afwjaae J2 ëvMbten wAafbtJ ome lueht S net sterke strlJdkraehten op SjL i wuie Intree j werden 4c gLriiten bloedif ternfcAlaran IM het ovengff deel van het Ooatel ftont heoraohtc behailve ucce J5 iK tivil it van e en voritcnnun Jortntroepen rust Wi B botnnienwef lren gwteravotid onder de beJhjmdng van het wolkcndiek tot boISThet Duilsche Kuiksgebied door en Zmm op enkele plaait en brisantJ en Drie vliegtuigen werden neer juji fgeloopen nac it viel de BntJL luchtmacht We t Duit gebied 2 Vooral in Esoen ontstond in woonirW en iiekcnhuizen door y en brisaiVtbommen vnj groote Slae De bevolking leed verbiezen e iV luchtdoelartiUerie van riiK itmadit vernietigden volgen de norkiopige wncfhten 24 v andelijike kgamieBwerpeu Zware geve tsvli©gtu gen bombariMiden havens van Biïerta en ggyit en pUal len trefte a op adiepen mkadein itallatica DF STRIJD AAN HET KOEBANBRUOGKHOOFD tn fjlilaire kringen te Berlijn verllurl wen inzake de gevechten aap ket Kocbdnliruggehoofd dat de daf na Donderdag met een trommelvuur tin versclieidtiie uren werd ingeluid tiama ongeveer 10 bolsjewistische liruies infanterie en vijf tankbrigaJn op het nauwe gcvcchtsgebicd tot iên aanval op de Duilsche stellingen ivergingen Dare aanval werd door jc Iwlsjewtótische luchtmacht geHnind dic niet ongi vter 200 toesteliNi zich m den strud mengde 48 vy idelgke vhegtuigen werden alleen feven de Duilsche linies neergescliotHi terwijl kon worden waargenomen üt nog 23 toestellen op Sovjetgebied iwrstortten De bolsjewisten leden bij kun massale aanvallen zeer zware Woedigc verlieren Hun verliezen aan nks waren bijzonder zwaar Zoo werden an ongeveer 170 aanvallende link door den afwver te land 48 tanks iwnietigd waaronder enkele van het jodernstp type terwijl nog 13 tanks iior bonilrefters vanuit de lucht buiIn gevecht gestelfl werden Gevanlenen hebben verklaard dat de aanvallende fui malies deels totaal m de Hn gehakt i n resp gevoelige bloeilj verlie cn geleden hebben ueiondanks verwacht men in miliUirp kringen dat de aanvallen op het KoebanbrugKchoofd voortgezet zullen orden omdat dit mae n meer het ilritegische doel blokt te zijn dat den bokjewislcn voor oogcn zweeft Overigens verneemt men dat aan andere sectoren van het Oostelijke llwit van Sovjetzhde aflcidmgS Minoeuvrcs ziin ondernomen die ech Ier lol op enkele kleine bressen die iiniiddcllijk gedicht konden worden gwerlei siiices hebben opgeleverd Jber aandacht schenkt men in BerIp aan een lievig dilol van de wcder irfKhc arlillene m het gebied van ifiingrad waar bovendien groote wnlraties van troepen konden Wen waargenomen zoodat naar de iiin te Berlyn tamelyk zware geweten aldaar verwacht kunnen Wrten VUAV VOOR OOnU G8aK BH ISATII IN DE VBR STATEN de Ainerikaanache berichtendienst 2 l op aanwijiliig van Rooievell te nnnlon een bureau voor ooi l i g inoblllT iBjMIeW dal toetlcht moet offenen op Beotdorgjuen voor d i oorkigslnzet aan tlluik roni f Mnlcldinj aa de instelling van dit E e Koosevell veikiaard dat er 1 een Inde moei komen aan de r In dr verjchiUande departementen rr ap het gebied vaa e millMire als l vsa de burgeriyke economie f OVKR 11 CHTAANVALLEN EN DtlIKBOOTOORLOb ruttnig na bavelll1 DulUche Oorktga mynenvegw PK ri illlctlAU KI tenat ah m feen bjlrpnkomil van de BrlUche lucht l te Porumouth heeiri Eden naar dt t berichtendienst meldt een rede ge CSl iin hij jteide dat de Anjloïïl ii i luchtaanvallen op Dullsch l n Itsliilander egard 7Auden worden Jbu Hl piak vervolgens over hel ESWievaar voor Engeland en de Ver SK nl laarde dat de alryd Ugen de Mtot u teed voortduurt en nog Aan een beschouwing van het pers iMireau Intennf ontleenen wg dat i et oAderwerp Wlassof m toenemende mate in de buitenlandsche pers zoowel vanuit een militair als een politiek standpunt aan een beschouwing wordt onderworpen waaruit een tie rijpelyke belanj stelling spreekt voor deze peraoon en de bedoelingen van dezen man Bekrompen of kwaadwillige critici mogen troost putten uit hun bewering dat Wlaasof s bekeering te plotseling gekomen om overtuigend te zyn Hoe deze Voormalige boerenzoon uit het gouvernement Niyni Nowgorod en latere corpscommandant die in Juli 1942 in Duitsche gevangenschap raakte van een partylid tot een vyand van het bolsjewisme geworden is heeft hy zelf m een open bnef uiteengi ret die Op de grootste schaal verbreid u m het bezette gebied in het Oosten en daarbuiten Wlassof heeft verder zyn opvattingen neergelegd in een speciaten oproep aan de volken der Sovjet Unie waarin hy zegt Het Russische volk is door de bondgenooten van Stalin aan de Anglo Amenkaansche kapitalisten verraden Deze plutocraten wiUcn niet alleen hun eigen huid redden door millioenen Russische menschen op te offerei neen m t steun van het t olsjcwisme strekken iij thans de handen ook uit naa de rykdommcn van ons vaderland en zij hebben met Stdlm hcime overeenkomsten gesloten DuiUiohland daarentegen strijdt niet tegen hel Russische volk maar BChHCittattd Telegrammen naar m Ned Indië V INFORMATIE NAAR PLRSOONLUK WELZUN OITGISLOTEN Het Ned Roede Kruis iieeft uit Geneve beright ontvangen dat maandelüks 100 lelegrammen met een maximum van elk 15 waarden uitsluitend persoonlijke berichten bevattende ter doorseinmg naar Ned Indie schriftelijk naar Geneve kunnen worden doorgegeven Gezien dit uiterat beperkte aantal zullen vanzelfsprekend slechts de aUerdringendste telegrammen kunnen wolden dooiigegeven Hot telegram moet gesteld zyn m de Engcisohe taal en met het bij t dioorend sdhiyven worden toege joiiden aan de afdeelmg telegrammen van het Neder landsche Roode Krtus Pniisesfcegracht 27 te s Giraven hage Ten einde de drimgeiide ledenen tot hot zenden van een telegram te kunnen bcooiduc len is het notxl iakelyik dal elk aangeboden telogiam vergezeld gaal van een schryven met eventuecle bewusslukiken geslaafd waaruit de t e langrykhoid der aanvrage lot ielcgrafetien onomstootelyjc bhjkl Uildiiiikikelyk wordt hieiby vastgesteld dat aileen de door het hoofdbestuuir van het Nedcrlandsche üoode Kruis mgesteide commissie over de urgentie van een telegram o rdeeit Zy wier telegrammen worden aangenomen knigen ienvan hnftelyk bericht met het verzoek de te betalen kosten ad ƒ 45 als tenheid pirij per telegram van maximum vyfticn woorden onverwijld te doen stoiten op gi i orekening no 22120 ten name van het hoofdbestuur van het Ned Roode Knuis te s Gravenhage onder vti melding op hel giroslrook van dt woorden Iclegramkosten Indie zonder meer In het bedrag van ƒ 45 is de prys van eer antwooixltelegram uit Indie begrepen De venmelde strenge selectie heeft tengevolge dat reeds thans met nadruk tnoct worden medegedeeld dat een vei zoek om telegrafisch te mformeeren uitsluitend naar het welzyn van personen niet zal worden toegestaan Het hoofdbestuur van het Ned Roode Knus beseft dftt deze mededeehngen in bneeden kring teleurstelling zullen verwekken wegens de beperkte mate waarin deze rebelling toepassing kan vinden Men vrordt dringend verzocht van deze kenniagevinig goede nota te nemen en geen verweken tol het Roode Kruis te richten waarvan reeds van levoi n vaatstaat dat deze onherroepelyk moeten worden afgewezen INLEVERING RADIOTOESTEiJeN Na afkondiging van de beschiikking betreffende het verbeurdVcrklaren van de zich m hel bezette Nederlandsche gebied bevindende radio ontvaitgtoestellen is by het hoofdbestuur der P T T een stroom van brieven binnengekomen waarin vragen betreffende den inleveringsplicht worden gedaan Het aantal ontvangen brieven is zoo groot dat de antwoorden daarop niet voor den afloop van den mlevermgstermyn kunnen worden verzonden De houders van ontvangtoestellen worden er daarom met oadruk op gewezen dal het uittblyven van een antwoord op door hen gestelde vragen niet als een verontschuldigmg kan dienen voor eventueel niet tijdige inlevering van een toesiel Wie zUt gg rn man kan eerat zeggen dat hy werkeeen man la ala hy zichzelf eerlUk beproefd heeft tn de meest moeilijke omatandlgheden die het leven hem kunnen bieden Eerat In den strijd van man tegen man van enkeling tegenover meerderen WMnaeer het hAt fel klopn ivet leven nieta en allee waard ia maar ook dan eerM bmkt of se werkelijk een man zyt Neem een voorbeeld aan Nederlandsche mannen cUe dastr ver In het Oosten het bolaJewlaltache monater beavttden zet u in tegen de wwreldpeat het oonununlame en begin met te storten op giro 43S100 Verzorgingsftinda van het VrUwllllgers legloen MedarlHKL slechts tegen h4t bolsjewisme Het nationale Duitsofiland van Adolf Hitler hoeft zich de leuwe ordening van Europa zonder bolsjewisle i en kapitalisten tot taak gesteld en in dit nieuwe Europa zal ieder volk de plaats krijgen welke het toekomt De plaata van het Russische volk m de Europeeache volkenigemeenschap zdl afhangen van de male van medewe kmg aan den stryd tegen het bolsjewisme Tairyke formaties van het Russische bevrydingsieger zyn reeds met succes in actie gekomen in bet achterland of aan het front Een gevolg van liet initiatief van Wlassof IS een voortdurend stygend aantal overloopers uit het Sovjetleger die zich met een beroep op de proclamaties van Wlassof melden voor dit tx vrydingsleger Belangwekkend zyn hun meqedeelingen waaruit kan worden afgeleid dat aan de andere inde van het Sovjetfront het reeds tot scherpe woordenwisselingen voor of tegen Wlassof is gekomen lot zelfs in de hoogste kringen van het Sovjetregime De actie van Wlassof aldus wordt eenstemmig verklaard breidt zich steeds meer uil zoodat de Sovjetleiding haar met alle middelen tracht te bestryden Onder meer yn de op roepen van Wlassof verdacht gemaakt door de bewering dat de generaal door de Duitschers is gekocht Men deinst er zelf niet voor terug te verklaren dat hy niet eens meer in leven is Bovendien wordt in het door Duit chland bezette gebied de actie van parlisanen op alle denkbare manieren aangewak kerd NCH tt Aoa AANS2oo 4 cl aurfiH i6o tji Binnenkort zal door de r T T et ii nieuwe postzegel van 7i i cent worden ui srReven CNr P TT Bekendmaking Het SS Ersatskommando Nederland deelt mede De Fursorgeoffizler der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe Parklaan 71 DenJlaag maar lederen Woensdag van 9 12 en van 14 17 nor in bet gebouw Korte Vijverberg S Den Haag Het vaste adres van de DienMstrlle des Furaorgeo fiiiers blijft s Hcrtogenbosch Sonnlusstraat 3 DATUM BUEFNKOM8T N V HUI8 GEWIJZIGD De persdienat van de N S B meldil AUen die u tg nood gd zyn door OtoeTstuiimfuhreir Kessel worden niet op 31 Mei a s dooh op Zondag JO Mei a s te Utrecht verwacht te 12 30 uur in hel N V huis Oude Gracht VERVOER VAN BOKKEN EN GEITEN VERBODEN Blykens afkondiging m het Voedselvoorzienfngsblad heeft hel bedrijfschap voor vee eh vleesch etn verordening op het vervor van bokken en geiten uitgevaardigd waarby het vervoer van bokken en geiten wopdt verboden lenzy het vervoer gewhiedt onder dekking van een geieidebiljef of van een slachtvergunning Ook het ivervoed van feiten en bokkenvleeaoh IS verboden teney dezelfd voorwaarden vervuld zyn Deze regeling beoogt paal en perk te stellen aan den abnormalen handel in geiten en bokken De e dieren worden namelijk tegen zeer hooge pry en vooral in de steden verhandeld terwyl et vleesch dat niet onder de vleeschdistributie valt eveneens een gewid handelsartikel is Het ligt in de bedoeling na de inwerkingtreding van de verordening geleidebiljelten en slachtvergunningon voor geiten en bokken slechts af te geven ten behoeve van hen die voorheen reeds geilen of bokken hielden of slachtten De plaatselyke buerauhouders worden belast met dê UitVoering Oproep van den N A D Tairyke artjeldsmannen hebben zich vrijwillig aangetneld om tn d thant tot ruat gekomen Oosteiyke gebieden voor boBch arbeid te v orden ingevet en op grond hiervan za in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Nedcriandstffien Arbeidsdienst daarheen verti ekken Gedurende de drie maanden Juli Augustus en September zullen de7e jongemannen daargtnda als VAD onderdeel arbeiden en derhalve de volledige NAD verzorging genieten Echter zijn ook reeds verschelden verzoeken tot deelenming aan dezen Inzet binnengekomen van voormalige arbeidxtnannen en In verband hiermede maakt de staf van den Nedezlandschen Arbeidsdienst het volgende bekend De aanmelding van Voormalige arbeidsmannen is toegestaan Hun inzet zal geschieden ki den gelijkengraad of rang ala waarin zU den Arbaidadienst verlieten Vrtiwiiiigers die zulka verdienen kunnengedurende deren Inzet In d Oostelijke gebieden worden bevorderd en later in Nttlerland vorden aangesteld als NAD kaderlld De schriftelijke aanmeldingen vergezeldvan een eigenhandig teiKhrcven levensloop plaats en datum van geboorte dienen daarinvermeld moeten worden gezonden naar NAD BtaUfdeelIng 1 Doorn NATMMralX HBUOTMaSC D Natloiub BllilaUmk ui met iaaang van Dinidag 1 JTvm wcdu fMipend lUn voor het publiek VR Dl TAATSCOtlBANt BIJ bealuU van den cotninUMri gen r Kl voor Bestuur en Juilllic van 3 Mei Is on mtddeiruk Infund ontsltx verleend am mr A Brinkman als burgemeester wan Uithuizen K Gerrits als burgemeester van Onst wedde U Jeuwstra als burgemeeater v n Bedum DISTRIBUTIENIEUWS ZEEF VOOR PERSONEN DIE VITILEN ARBEID VERRICHTEN Personen die zg vuilen ar ieid verrichten komen met ingang van 1 Juni a s voor een tydvak van 2 maanden m aanmerking voor extra rantsoe nen ecnbeidszeep en of wasehpocder Zy dienen zioh ten spoedigste tot den plaatselyken distributiedienst te wenden ten einde een aanvraagformulier MID 233 71 af te halen Zy moeten dit formulier vaor 5 Juni a s wederom inleveren Belangheb enden warden verwezen naar de publicatie van den distributiedienst van faun gemeente van mwoning RADTOPROGRAMMA Banaat S SM Hllverana I 1 30 Gr S 0 De zin van hel hoer rijn SIS Progr overriclit SJO BNO 8 49 Gr 9 30 Zondagmorgen zonder zoi gen 10 30 Klankbeeld 11 30 De atem der 8 S 11 49 Ncerlanda stetri van het front 12 00 BNO ia It Ned Kamerkoor 12 40 ni Beriyn Het DinHihe Volkioonrerl 14 00 Gr IS 00 Boekenschouw isaoGr ISOO De Metedislrn aoli en gr 17 09 Het Zondagmlddagcabaret n 45 Gr IS OO De Netf Taalclub 11 30 BNO 18 4 S Gr HOO Sport lUn Anton Bruckner Vrnvr 90 00 Omroepo kest en soliste 21 10 RN O 21 15 Musette orkest 2146 Cr Vanaf 32 1 RC Cr nversum II 7 30 IS Zie RIlT I 4S De Tooverbal 9 U Or 10 00 Coded uit 1100 Salonorkrsl en gr 12 OO BNO 12 13 Klaas van Beeck 1230 Een soldaat spreekt Int de Jeugd 12 4f Klaas van Reerk noo Ned Verb voor Sibbekunde n 15 Artlst ntlroomen iKinl progr 14 00 I uia rbcelde i 14 45 Gram 1500 Voelbalreporlage n 00 Oodsd uilz 17 4 Sp V d dag en NO O llandiyra ltie 18 00 Melodieën uit een ut Ii kaat 18 45 Als Ik voor t zeggen had 111 0 Gr 19 40 BNO 19 55 Gr 20 OO SNO iVoor d R C rr 1 90 15 Omroep Svmpli rkent en Omroepkoor 21 13 Gr 21 45 BN ri y 05 Avondwijding Vanaf 22 tj R C Zie milv 1 Maandag II Mei V or wfK Hliiertnm I 045 Gr 7 00 BNO 7I0Gvmn 7 Or 7 4SPiogr overz 8 00 BNO S13Gr OIO 0 37 Sp v d dagl 10 10 Met een henficl in de hand 10 45 Het Svlvestre Trio 1130 Orgelconcert 1100 Almanak 12 09 Fran Wouteis 1245 BNO 1300 BNO 1110 Vlooi altviool en cello 13 40 Gr 15 00 Spel voe licht en camera 15 15 EIck wat 18 45 BNO 17 00 SolLsK nconcert 17 45 Van heinde eti veire klinkt t nieuws 18 00 Piano 18 30 BNO IS 40 Voar kleuters 18 45 Hiarvoordracht 1900 Lui terspel 10 15 Bind Balogli en zijn FlonR orkest 19 49 Gr 21 10 BNO 21 1 Gr 1149 Dlck WillebralrBH Vanaf 22 13 R L Gr Feuilleton Rllversom n 49 9 IS Zie Hllv I 9 13 Spor 813 Gr 9 15 SS Voor hulaVTou s I 10 no Godad ultz 19 30 Klarinet en piano i m Voor kleuters 11 Gr 11 10 Wlllr Knie en gr 3110 Fam de Boer 12 49 BNO noo Mrk dljrten soliste en gr 14 09 Godsd 1430 Gr 1510 Voor vouw 154S Ork in de Ned Kameropeca 18 45 BNO 17 00 Voor jeugd 1715 Gr 1710 Zang viola da Bdinba en claveclmbel 18 00 Sp v d dag BNO 18 15 Tlieo Uden Maaman 18 45 Pol weekpraalie 19 00 Cello en piano 19 45 BSO 19 55 Voor vx ttutuinder 2000 Amtis orke ït on soliste fl45 Voo drach enreeka 31 00 Olto Hendiiks 21 45 BNO 22 09 Avond wijding Vanaf 12 19 RC Üle Hllv I Nadruk verlxiden DE SLAPENDE BOEDDHA Mederlandacha Roman door f 9 A Ia CORUEN 104 da Voor a ujd de iMKte pneateri hy ziag ons aan met onnafuuTlyk grotfte glsTtge oogen Bengor nam er geen notitie van voor de deur van zyn woiung nam hy hertelyik afsoheid en ik sl oeg den weg in naar het ravijn Volgens myn berekening kon Alfred ongeveer terug z n als hy goed geie den itad en tk stelde er pryt opv om tocfe ook met eenig nieuws Uwis te kon en Onderwee overdacht ik wial ik van Bengor had gelioond en ik kwam lot t besluit dat Chindawar ondanks dm oorlog zuc iln en geert der pries teikasle een zeer vooiizichtige politiek volgde Dat wy hoegMiaamd met be lemmerd werden in onze bewegingen was een goed teelMtt maar beduidde tevens dat ae zich niet in ongelegen heid wilden brengea door het ona lastig te maken meer noc dal zy hoopten dat de goede tK handelhiig die wy daar genoten van gunstigen invloed zou ziin op de Engelschen als zy eenmaal binnen waren Van toVrijheid die on gelaten werd konden y tnouwens toch geen misbruik mak i al zouden wy ïeen mWdel weten om e binnen te laten en andere gehevnen konden wy niet verraden omd al wy niets wisten Het was al ver op den middag toen ik de hooge rot beklom waar wy dien mailen op uitkyik badden gestaan Lang zou het daglicht met meer durer het was heerlijk koel m de schadoiw en ik zette my neer om met myi bdnocle melhodadi den gezichtseinder af Ie zoeken Maar ondaniks mim goeden scherpen kyker was er niets te ontdekken Allengs Begonnen schaduwen zich uil Ie breiden over het land in de verte kwam een dunne nevel opzetten en de zon neigde ten omjlArgang £ r was geen levende ziel te b apeuren zoover het oog néikte en een gevoel van moede loosheid begon zich wan my meester te maken Wat het met i eler dat ik terugging om te zien of Alfred was thuisgeltomen Ik aarzelide nog Zag ik daar m de verte niet tets zjch bewegen in den nevel Myn kijker was zoo scherp ntogelijji gesteld en hoe de myn oog ook mapande ik ig niets En toch had Sc het gevoel dat zioh iets hetzy een man of een ruiter m Duide uke richting over de vlakte bewoog ledier oogenbl werden de schaduwen donkerder en de geziditaknn nauwer Ik raohtte m kyfeca of ée boachjes Aanmelding voor len arbeidsinzet In aansluiting op den gisteren ge publiceerdeh oproep van alle mannen geboren in 1924 voor aanmelding voor den arbeidsinzet vermelden wy nog dat op het Gewestalyk Arbeidsbureau alhier de uren van aanmekling zijn van 9 tot 12 en van IS tot 17 uur op de desbetreffende afdeeling De in de gebieden der by kantoren wanende tot aanmelding verplichte personen mtjeten zich op het ten aanzien van hen bevoegde bykantoor van het Arbeidsbureau vervoegen voor de inontvangstncnviK van een aanmeldingsformulier waarna zy zich na in vulling van dit formuher op de voor hen vastgestelde dagen en uren moeten melden op het Gewestelyk Arbeidsbureau te Gouda Zit die de Duilsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zyn melden zich by den Duitschen Fachberater van hel Arbeidsbureau te Gouda KLOK IN KORTE AKKEREN KLINKT WEER Nieuwe torenstem van R K Kerk Sinds enkele maanden zwijgen de meeste torens m Nederland Aan Bergambacht komt wellicht de eer toe dat het t eerst zyn toren weer een slem gaf Op verschillende plaatsen heeft dit navolging gevonden De surrogaatslem die nu uit de galmgaten wegvliedl over de daken der huizen heeft niet den welluidenden diepen klank van dè oude klok maar men doel het er mee Hier gecti claxongeloci hel uur aan eMers vangen ledige zuurstoffleaschen of yzeren platen de slagen v ln den klokkehamer op Ook Gouda kent reeds eenigen tiid deze vervanging De R K ke k op den Kleiweg 13 van 70o n klok voorzien Thans is daar bygekomen de toren van de H Sacrjamentskerk die sinds enkele dagen de heele en halve uren weer op duidelyk hoorbare wyze mededeelt aan de bewoners van het stadeed De Korte Akkeren VOORZITTER FXAJUFNCOMMISSIE HANDENARBEID Mr H J Smidt inspecteur van het lager onderwys in de inspectie Gouda IS iwnnemd lot voorzitter van Je commissie te Rotterdam véor het afnemen xan h t examen ter verkrijging van een akte van bekuaanvheid m handenarbeid N KRANIGE JONGEN Op den Fluweelensingel bn de Tiei dewegsbrug is gistermiddag de 4 jangi Kees Klerk uil de IJssellaan by hel spelen ie water geraakt De J6 jarige Anion v d Sprong wonenae op de Kamemelkslool sprong gekleed in den singel en bracht den drenkeling behouden aan den kant waar beiden door handreiking op het droge zijn geholpen Hel was woon heldere avond toen ik naar het paleis terugwandelde De palmen en tnangoboomen stonden doodstil en teekenden bun rwarte bladeren scheirp at tegen de lichtende lucht Vuurvliegen vielen als gloeiende druppels op de struiken of trokken vninige lynen over hel gras Overal m het rond tjilpten de krekels en Ihior en daar blafte een hond m de vette Maar et was geen sterveling te zien en er heersohle volmaakte rust m bet dorp als warer er geen gewichtige gcibeurtenissen op lil Hel eenige menscbelijk weaeen dal ik op myn weg te zien ioreeg was de oude priesXer voor Akbars deur Hy hoestte en kuchte toen ik voonby kwam k voelde een Hilling door ne heengaan ei haastig liep ik verder In de voortial van het paleis trof ik Chowandira hy droeg geen sabel meer en had niets militairs over zich maar was gekleed cooala iedere welgeatek p Hindoe Hy groette my vncndelyk Weirdt vervolfd ï Wanneer veNiaisteren i MM i Zsa ap SJT en4er Maan op tJtt oadar 1741 tfWAMMW Maandag 31 Mei 1943 moeten ïich alle m de maanden Januari tMi April vm het jaar 1924 geboren mannen overeenkorasitg den op 28 Mei m dat blad gepubliceerden opjfoep op het bevoegde arbeidsbureau resp het bevoegde bykantoor van 9 17 uur persoonlyk aanmelden waarby zy het ingevulde aanmeldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten nedebrengen De distnbutiestamkaart moet medegebracht worden De werkgevers zyn verplicht de tot aanmeldin verpliohte p6rsonen gedurende den tW dien zy hiervoor noodig hebben van werk vrU te stellen en het salaris reep oon door te betalen AanmeTiingipliohtigen en werkgaven maken zich strafbaar wanneer zy handelen in stryd met de bepalingen der verordening of trach8 ten deze te ontduiken Uitbreldingftplan voor landelijk gedeelte der gemeente TERREINEN BUNA GEHEEL VOOB TUINBOUW BESTEMB Hoewel voor het grondgebied van de gemeente voor het grootste deel en althans voor zoover het voor bebouwing in aanmerking komt een uitbreidingsplan in onderdeelen beelaat doet zich de wenschelykheid gevoelen evr het overige landelyke deel dergemeente een plan in hoofdzaak t leggen ter voorkoming van ongewensohte bebouwing Dit plan dat dus bestemd is voor het grondgebied dat is gelegen buiten de terreinen welke in het uitbreldmgspian m onderdeelen zyn opgenomen IS thans ontworpen Hierby is n de eerste plaats onder oogen gezien dal in de omgeving van de stad de tuinbouw zich steeds meer ontwikkelt ten koste van de veeteelt In overeenstemming hiermede is het gebied builen het uitbreidingsplan in onderdeelen dan ook byna geheel be stemd voor agrarische tfoeleinden waarby in vertwnd met de ontwikkeling van den tiunbouw gerekend ij met bedry ven van 1 H A welke oppervlakte voor veeteelt gWbter had jtunnen zyn Doordat de voorgevelrooilynen 20 meter van de we en of walerloopen zyn g rojecteerd en door de bepaling dat de afstand tot de perceelsgrens 10 meter moet bedragen wordt een te intensieve bebouwing l ngs de wegen voorkomen terwyl beperkende bepalingen voor het sticht en j an tuinbüuwsohuren of garages dMPvoor met langs wegen gelegen terreinen verhinderen Overigens is rekening gehouden met de behoefte aan een grooterealgemeene begraafplaats Op hef rrein aan den Goejanverwelledyk waarop de aanleg daarvan reeds ia aangevangen is deze beslemming gelegd Voor hel overblyvcnde deel van deze uiterwaard is beplanting met houtgewas gedacht Tenslotte is aandacht besteed aan de vraag naar opslaglerreinen vtwr aannemersbedryven en de behoefte aan gelegenheid tot stichting van gebouwen voor handel nyverheid en industrie op die plaatsen welke zich daarvoor leenen Het door de Kromme Gouwe en het veibindingskanaial IJssel Gouwe ingesloten terrein ten Noorden van den Moordrechtschen Tiendeweg is hiervoor als van nature aangewezen zoodat naast bebouwing voor agrarische doeleinden onder overigens dezelfde beperkende voorwaarden bebouwing voor dit doel werd omworpen In aansluiting aan de bestemming f van het aansluitende gebied van de gemeente Reeuwyk Werd eenzelfde bestemming ontworpen tusaeh de Goejanverwelledyk en den gekanaliseerden Hollandschen IJssel In Reeuwyk ligt deze bestengimllig binnendyks en kan daardoor geen profyt van het vaarwater worden gelrokken Om aan dit herwaar tegemoet te komen is het hier builendUkJl oi tworpen voor zoover de breedte der uiter waarden zich daarvoor leent Predikbeurten Ned Hervormde Gemeente Slna Janskerk 10 uur tia r W O VeiHeul 9 uur ds H van Dyken Qtti Weaterkerk 10 uur ds M Ottevanger van Leiden 9 uur dfe O Xllrenga Ver van Vrtjz Hervormden 10 39 uur df J van Rossum Terw de Ver Calvijn 9 uur ds A Mttleni van UI recht Remonatr Kerk 19 90 uur da F Klei Sclievenlngen Luthersche Kerk 19 uur dt 1 J Slraon Oud Katholleke Kerk 10 30 en Uur paatooc G P GUkea Geref Kerk 10 en uur da P C ten Brink Geref Gemeente n en 9 uur da A da Blois Chr Osret Gemeente M en S uur ds A Dubois Ned Ger f OemeanI en i uor dt Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzan uur ds H r Leep Ned Celoof gemeenschap Het Leger dc Heil 10 uur Helllglngsdlenat 4 uur Verlosslngsdlenal Leidster J v d Veen Jong Nederland voor Chrialua gebouw Spierlngatraat 49 n m S uur dt heer D van l eeuwen Burgerllike Stand 17 Met Petronella Maria Johanna d van A van der KleHn en A htgtr €tk Kllnruipttraat 11 Marlniu Jan i van M Ilerreboul tn S van den Broek A G da 26 Mei riorimonde Irene Irma d van P Jongerlus en r M Moes Raam 314 Aaltje d van J J A de Mol en A W van der Sluy Do tenstraa 117 Ondaitra i d 1 M l C de Bruin en M M Plomp A Piket en 8 Veilaan A M van Ooslen enM Schouten M van Grieken en J Bendart C J Appel en A J van Dam OvttcMta M M Adeline Lucle Anipinctlf Woerlee I