Goudsche Courant, zaterdag 29 mei 1943

iii i iwi i if winUl hebben voor het afhalen van raw ed bv uekenattcit dienen i v Woensdag 1 Juni IMl l Voor het afhalen van aar op Woensdag Juni 1943 hun con bonnen en of toewijzingen aan l ïï wel tusschen haX negen en hall Um I Winkeliers die op nonr alo J op noriT ale tt H Donderdag Jnitf IM zouden hw 1 dienen hun contumentenbonrcn eS I ouden ta£ ll finten op VrUdag 4 Juni mi ZÓÓ weinig Inderdood zóó weirug is ons qpiwoord op de vaok gestelde vroag d r ed wx zoon bescheiden premie een levensverzekermg b De Centrole ton worden ofgeslolen Vraag eens om onze toneve DE CENTRALE Rljntlraal 2S Den Haag MKDISCH EXAMEN G0UD8CHE REDDINGSBRIGADE Ten ovenstaan van een mediae examen commissie van den Ned zwpm eh Reddmg ond bestaande uit de doktoren J H F Remme en A J Kettler heeft de Goudsciie Reddin gsbngade het aa Iijl sch medisch examen afgenomen van Berate hulp aan drenkelingen Geslaagd liin de dames A Blok Grootenderst M Smallen bui M de ruül A de Jong en E Hilgers en de heer M de Bruin Aan hen werd uitgerei4 t het medisch diploma der brigade Afgewezen geen enkele carididaat Wat Waar Wanneer IchMwtari Mmmhi Qmx 4e brokkenpiloot met Heint Riihmanii Annuig uur Zondaf vanaf 3 uur nulla Theater Aulobandleten met Pavl Kilnger en Ursula Grabley Aanvanj $ uui ZaU ila vanaf S 9S uur ZeiutU ca HemelvaartadaK vanaf 3 uur einle Blwcoop Het melije In het lllauw met Lida Baarava Aanvanf I uu Zaterdag vanaf 5 M Uur Zondaff en Hemelvaartsdas 10 30 uur en vanaf 3 uur cBAie Foyer Cabaret programma m t o a De vtlf Dalco s Aanvang ZaterdM vanaf 4 uur Zondag en Hemelvaartsdag vanaf 2 uur M Mei M uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Vrtldag de dertiende dooc nrbel deratooneelvereenlging Door en voor het volk 11 Mei 7 3 nor HM Bkuiwe Kmla Jaarvergadering VereenIglBg van Vrüzinnig Hervormclrn 1 tuBl 11 uUr St Agnletenkapel Otflcleele or ening nuisvllittentoonstelling door burgemeester E A A Liera 1 Jum TM uur Slat Janskerk Orgelbespeling Henri C J de Man Z Jiml 7 uur Nieuwe Schouwburg Bokswedstnjden ZONDAGSDIENST Btj afwezigheid ven e TOBEN i arts zön van Zaterdagmiddag 3 tot ZondSnond 12 uur te consulteeren de doktoren WTom Burgeineefater Ma tenssingel 6Ö telefoon 260S en P de Boer Gouwe 115 telefoon 2213 APOTHEKERSDIEMST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek P Weijer Gouwe 131 INLEVERING BADIOONTVANG TOESTELLEN Maandag moeteti inleveren In perceel tjsbellaan 40 de bewoners van8 10 uur Ridder van Catsweg 10 12 uur Hieronymus van Alphenstraat 1 3 uur Graaf van Bloisstraat 3 5 uur P C Bothstraat AANMELDING VOOB OEN ARBEID8INZET Maandag 31 Met S 7 uur ii m Gewestelijk Arbeidabureau Aanmelding voor den arbeldsmzet van alle mannen geboren in 1921 en 1922 die tot dusver niet hun aanmeldingsplichl konden vervullen GeweirteHJk Arbeidsbureau 9 12 en 3 5 riur Aanmelding voor den arbeldsinzet van alle mannen geboren In 1924 Maaauilac 31 M l geborenen In Januari Februari Maart en April DbKdag 1 Juni geborenen In Mei Juni Juli en Augustus WocMdag 2 Juni gel orenen In Septcml er October November en December BAOIOTWSTEL VERVOERD De politie heeft aangehouden en iit CMlotaii den 33 jarigen J V uit phoonhoifen wegens het vervoeren van een radiotoestel Het toettel ii in beslaj genomen BESMETTEUJKE ZIEKTEN Over de week van 16 tot en met 22 Mei zyn de volgende geilen v n be smetteluke ziekten aangegeven Bodegraven 2 Gouda 14 GoUtÜémk 2 LangeBuige Weide 1 MoeikapeUe 2 Moordrecht 3 Nwuweikeak a d IJssel 8 enWddidinxveen 1 diphtheric Bodegraven 1 Gooda 6 Reeuwyk 1 Sehoonboiven I Stol wijk 2 Zevenhuizen 1 roodvonk SftMt OPROEP VAN DBN RKICHSJUGEKDPÜRBER Jongens en meisjes van de HUlerjeugdl Op 29 en 30 Mei viert gU dit jaar weer uw grootbte Bportfeest de Reichssportwettkampf Meer dan ooit rflt gij verpUoht uw gezondheid kracht en capaciteiten te bewaren en te bevorderen om aan alle eischen van den oorlogslnzet in vollen omvang het hoofd te kunnen bieden De lichamelijke opvoeding staat daarom mede op den voorgrond van uw Itiding In de Hitlerjeugd Door uw voltallige deelneming aan de Reichssportwettkampf moet gij in het vierde oorlogsjaar den Führer en het Duitsche volk opnieuw het bewijs leveren dat gij opgewekt en op leder oogenbUk bereid tot den inzet uwe plichten vervult en daadwerkelijk alle aan u gestelde taken vervuU w g AXMANN DUITSCHE JOSGtSS EN MEISJES IN NEDERLAND Overeenkomstig den wensch en den wil van onzen Führer Adolf Hitler den FMhrer van allé Germanen komt gij thans zooals ieder jaar bijeen voor uw grootste aportbtieenkomst de Reichsspoitwetttkampf om de gezondheid de kracht en het prestatieen uithoudingsvermogen van de Duitsche jeugd op de proef te stellen en om opnieuw bewl 8 af te leggen Van het hooge peil van uw kunnen De RelcliBspoTtwett kampf beteekent voor ons In oorlt ljd meer dan een sportief meten van krachten Hij vormt tegelijkertijd onze overtuiging van onze totale overwinning Want een jeugd die in het vierde oorlogsjaar In staat u voor een rlJkswedstrUd bijeen to komen moest eigenlek den v and tot het mzteht brepgen dat tün itrUd kansloos IS moest hem seggen dat Duitsctüand lechts harder en dkielbewiwter geworden is en dat zlJn jeugd ondanks terreur door bom men en de menschheid hoonend middelen sooals met eerartet gevukle vulysenhouden gezond en tot prestaties In staat gebleven la en blijven uL Vervuld van deze wetenschap zullen wij ook m de toekomst onze grootste plicht zien in het gezond en tot ivestatles In staat houtten van onze lichamen opdat vrij te allen tijde bereid en In staat zijn al datgene te vervullen wat Führer en volk van ons verlangen en de eerbied voor de waarde van het Germaansche bloed de stem van onze voorvaderen gebiedt wg BLOMQinST WEDSTRIJDEN VOOR DB BITLERJUGEND Gemeld word Voor de volken van Europa bestaat er op het oogenbUk slechts één doel het verslaau van den botssewistischt vijand en ztjo handlangers waar h zli ook moge ver oonen Er zljn in dezen str geen compromissen meer en leder hendelen mag nog slechts gericht zJjü op de ti allee te doen om Europa geheel te be den van het g evaar en het daarmede paard gaande schrikbewind De Duitsche jeugd die is vereenlgd In e Huler Jugend als de eerste Germaansche Jeugdbeweging heefb dit doel duidelijk begrepen ZU gaat rechtstreeks en doert ewu t voort op den weg dien Adolf Huler de Führer aller Germanen haar wijst De wil van den Führer echter ia het dat ledere Dui eche jongen en leder Duitscn meisje een leven vol gezondheid en discipline leidt opdat uit de jongens sterke en ddppeie soldaten uit de nveisjes gezonde eh waavdige kameraden dezer soldaten voortkomen Daarom staat ook de lichamelijke ontwikkeling op het programma van na r oorlogsInzet Om de prestaties der Duitsche jeugdelk jaar te toetsen en bovendien door wedriiJden te kunnen vergrooten wordt lederj ar een Reichsportwettkam pf gehouden waaraan alle X uitsche jongens en meisjesdeeliwmen De geëlschte verrichtingen zijn aangepast by lichamelijke capaciteiten der verschillende leeftijdsklassen Terwyi van de jongens en meisjes van 10 te 14 jaar hardloopen over 60 meter wordt gefelscht is voor d oudere meisjes een atttand van 75 meter en voor de oudere jongfns 100 meter voorgeschreven Bij de spnng en werpnummers worden de prestaties eveneens naar de leeftijdsklassen beoord eeld De beste deelnemers en dcclneemv ers ontvangen wlnnaaraspeldjee Bovendien worden de beste ploegen der Hltler Jugend uitgezocht die dan den strijd zuHen aanbinden om den beschikbaar gestelden wiseelprijs van den Relchsjugendführer MtUioenen Duitsche jongens en meisjes leggen in dezen geweldigen kam j die In fiheel xWtischliand op li tielfde tUdstip wordt gMtouden felulgenia af van hun kncbt en capaciteit Het is voor hen leta vanxelfmïrkcns dat i het bevel van hun Führer met vreugde wjvolgen en den Reichsfibortwettkampf Izf kameraadschappelijke verbondenheid houden Oek de uitocbe jongena en meHjet la Nederland nem i aan de Reichssportwettkampf deel Aanstaanden Zondag zullen zij b yk gevra van hun sportpKsta tes en dcK zoo op waardige wijze amiuiten bU faun katvleraden In Dultschland PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT Faillissement geëindigd Het faillissement van willen C Blonk Sr alhier is geëindigd WADDINXY EN Predikbeurten W Herv Kerk 10 u Je hwr v d HoèWn 6 30 u dB Vroegindewey Geiref Kerk 10 en 8 u ds Smidt Chr Aigesch Gem 10 en 5 30 u ds v d Kraats Rem Kerk geen dienst Wet en Evangelie in Rem Keritó 9 30 u ds Bakker van Amstendafi Ohr Afgesch Gem in Rem Klrik Dinsdag 7 u ds de Rover van Vlaipdmigen MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENSTEN GOUDA SLUITING DISTRIBUTIEKANTOOR OP HEMELVAARTSDAG Op Hemelvaartsdag zullen alle loketten van het Distributiekantoor gesloten sUn In verband tiiermede la de navolgende regeling getroffen 1 AfdeeMng ultreiklnr van konkaarten loketten 1 t m t Zl die normaal op Donderdag 1 Juni Hemelvaattadag hun bonkaarten zouden moeten afhalen dat zijn lü wier geslachtsnaam Is gelegen tusschen t abelj en Metnes belde namen IntKgrepen dienen thans zulks te doen op Zaterdag 12 Juni IM en wel tusschen half tien v m en half één n m Op de Inlegvellen van de dMrlbutlestamkaarten van deze personen Is als datum van aenigkonwt reeds geatempeKl IZ Juni IM ZT AUeeUng verbruik loketten 7 t m 12 ZU die eventueel een oproep in bezit ea en wel van half negen h I f Mn nor n m en van twee m T h 1 vief uu n in Hij 1 AFBALKN AANVKAAGI ÜKMUI i VOOR SCBOENLN llIn de maand Juni 1943 kunnen formulieren voor alle soorten e I bonnen warden aliebaald door iSr I geslachtsnaam be lit met éfn der u I A B C D E F G op Woensdag 2 H I J op Woensdag Juni 1943 H K L op Donderdag 10 Juni 1943 M N O P op Woensdag 16 J ni 194 J R T U W op Donderd iB ij j S op Woensdag Z3 Juni liM3 11 V X U Z OP Oonderdag J4 Juni lu Het afhalen dient te geschieden srl II van het kantoor van den Dl tiibuti ï I op bovengenoemde dagen nn a 3 iS¥ l I van 14 00 15 30 uur lil n bovenstaand schema kan nirt I afgeweken I ZJ in wier dlslnbuUestamkaarl l i I H4 met een getal van 212 of hMt2 I gewaarmerkt kunnen momenteel formtrtu I bestemd voor het aanvragen aft sdwZlj 1 bonnen IA beroeps of werksthuenuiC I niet afhalen De door hen ingediende sanvrsarto I lieren blUven In behandeling Aanvraagformulieren voor 6t liücnenboni I II en huispantoffels kunnen op ij genoemde dagen worden afgehaald ant I of In het vakje H4 van de dlsltffi stamkaart een aanteekenmg ts fieplaautT l Men kan derhalve gelijktijdig of alroBili lijk eeiï aanvrage voor een schocnenbM h met een aanvraag voor een schoenenbsn b of bon voor huispantoffels indienen Mondelinge reclames over aanvraêen ïto schoenenbonnen kunnen niet worden 1 gestaan Reclames dienan uitsluitend schriftelijk It worden ingediend Hoofdredacteur CfTwcysters Rotta aa Chefredacteur voor Ctouda en OnuUekai F Tieter Gouda Verantwoordelijk voer k I advertenties L Akkendijk Rotterdaiii Dt geefster N V Rotterdamach NleumMMRotterdani ig W Op 10 Juni a 8 hopen onze diefde Ouders A NOBEL J NOBEL Lugthart hun 3S arige echtvereenlging te vieren Dat illj nog lang en in gezondheid gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare Zoon Behuwddochter en Kleinkinderen Gouda Vfst 32 DANKBETUIGING Ondergcteekenden willen langs deren weg hun hartelijken dank betuigen aan de H H Doktoren Dr J H F Remme en Dr J Buwalda en aan de Wijlizusters Zr Ida Gimning en in het bijzonder Zr CAfca Obelink voor de liefderijke behandeling tijdens de ziekte en het overlijden van onte geliefde Dochter en Zuster 8INA JOHANNA SMITS Uit aller naam J M SMITS Gouda Mei 1943 KarneB llisloot 197 a T H E R T E R ï Jf R OAT s AMUSEMENT VERLOREN gouden Broche Martenssingel of Martensatraat Tegen bel terug te Huisman bezorgen Mevr Martenssingel 6 Orgelbespeling i de QROOTE of SI JANSKERK op Dinsdag 1 Juni a s des avonds 7 10 uur door Henri C J de Man Brügiamina s tevens loegangsbewijzen ad 25 et verkrijgt aar bH Boekhandel de Ven Wijd straat4 en F Kljlsnia s Boekhandel l anpe Tjendeweg Chr Lyceum Alphen a d Rijn H B S 5 J e A en B en eymnesium AANGIFTE VAN LEERLINGEN cursus 1943 1944 Toelatingsexamen voor klas I V op Donderdag 10 Juni De Gymnasiumafde ling bevat net den nieuwen cursus de klassen 3 4 en S Leerlingen die toelating hebben tot klas III van een H B S kunnen desgewenscht deze afdeeling kiezen Nadere inlichtingen verstrekt de rfctor Aangifte vöör Maandag 7 Juni eiken Dinsdag en Vrijdagmiddag tusschen 2 en 730 uur in het schoolgebouw tijdelijk Raadhuisstraat 244 Aangifteformulier bij den concierge aan te vragen Het tweede toelatingsexamen kort voor den nieuwen cursus Voor huitenl erlingen bestaat gelegenheid in de schoolover te blijven A J SCHERPBIER Rector l fé Zondag 30 Mei a an 15 00 17 00 uur o er Hilv II nur het Voorradig D aardig torteertog mOOOrnO fóto standaards Tevens ontvangen OpFotojochr i Op iCinolacht de nieuwste Gevaert handboekjei voor ioto amateuri pri f f 0125 oto Daems ZEUGESTBAAT M GOUDA Wo n d C Juni Waanadag C Juni Boksen onder leiding en reglementen van den Nederl Boksbonil in de Niauwve SchOUWbUPg te Gouda Aanvang 7 uur Za J open 630 uur Spannende Ptoffessionai Partn JAM DE BRUIN BBB DIBSSIN Hollandsch beste gronden De gevaarliike komende Weltergewicht v 3 min Rottérdamsclic Weltet Interessante AmateurspartijenJ d Tak Qouda J do VrIaa Tem Qebula Ca ck 3x3 min x 3 min Revanche partij van de kampioenschappen ï Jan Buia I Maarta 3x3 mm J V Slingerland Gouda J Oosterbaan J Breedveld B Brummer j de Haas H Spierinr 3x2 min Resetve partijen H V Nieuwland H Brummer E Oosterbaan H v Driel 3x2 min Enlieeprijzen van f 1 50 tot ƒ 3J0 belasting inbegr Voorverkoop en plaatsbespreken Zaterdag 11 1 en3 5u Maandag Dinsdag en Woensdag van 11 1 uur Zia voer nadere bllxondarlieden de aanplakbiljetta ZlNKk Aam hmggel Stoomen Verven Medelpersen Van STOOMEN en VERVEN hebt U plelzler Als U het laat doen bl MUL Korte Tiendeweg vier Telefoon 3257 Na 6 utir 3294 De moderotte machines op het gebied van Stooman Varren en Modalparsan staan tu Uwen dienst MEUBELVEILiNG DEURWAARDER B J N AKKERSDIJK te Gouda zal op Dinsdag 1 Juni aj s morgens om half tien in saai Knmtmin van de voormalige sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda publiek è contant verkoopen Meubilaire en Huishoudelijke goederen waaronder tafels stoelen buffetten linnenkasten secretaire ledikanten baarden glas en aardewerk enz enz m Voorts een ijskast en winkelopstand Kffkdag Maandag van S S aar MÓU Dc K I E I N T J E S ru6r wordt opgenomen Dteadata Doaeerdan Betrekklng dvertanuea 1 11 wo Zaterdafir tartel oorden 1 0 3 elke 4 woorden me r 0 M Ander advertenttea 1 13 woorden ttjl lkea4 woordm meer ƒ 0 10 aUc bij voorultbeUlmg Advartentlu onder nummer aan liet bureau 10 cent verhooging BewUnummera S cent extra Opnun op een l pulden da kan niet worden gcfaruideard Brieven kunnen werden ifiehaald eiken werkdMf nn 4IO uw Zalerdaie alleen na It N uur C VAN ELK Uwodrw BRUIDSBOUQUETTEN voor GRAFKRANSEN n on oortan BLOEM WERK Vakkundig opgemookl mat Itte ktai materiaal Am ioortan groonten an bloam odsn lobakszodan BLOEMEN GAZUN 1 DF T FT IF AANLIG m ONDIKHOUO mUU l DUt I vantuninI Laat uw bestrating vakknn Te koop gevraagd moderne kondig la orde brengen kinderwagen R Pnimmel A Douw Adr Vlackstraat 6 1 v Middellantsfraat 1 DANKBETUIGING aan H H Doktoren Directrice en Zusters van het v n Iterson Ziekenhuis alsmede aan onzen huisarts Dr N Tom voor de medische en liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en aan allen die hun belangstelling toonden bIJ het overjijden van onze lieve Vrouw Moeder Dochter Zuster en Tante ADRIANA CORNELIA HEUVCLMAN geb de Jodc Namens allen A HEUVELMAN Gouda Singelstraat 14 N TOM ARTS AFWEZIG VAN 1 TOT EN MIT 4 JUNI AKTS AFWEZIG TOT 4 JUNI BoHdsehe industrie en Huishoudscliool Curau 1948 1944 Inschrijving van leerlingen voor de dagschool op Woensdag 2 Juni v 5 uur Vrijdag 4 Juni van 7 9 uur in het schoolgebouw Oosthaven 68 Toelatingseisch a Primaire Opleiding Leeftijd op 1 Sept 12 jaar klassen L S b Opl Hulp i d Huishouding minstens 2 klassenU L O o middelbaar onderwij Opl Huisnaaisters getuigschrift Primaire Opleiding Inschrijving leerlingen Ambachtsschool M en msl 17 Juni 194 oof de curaut v elke met 23 AugurtHi nl beginnen LeeltW 12 jaar en 8 maanden e Has doorlopen OPINBAIII LES op Zaterdag 5 Juni van 9 12 e aa 2 4 uur in de school DE DIRECTEUR EG MET DEN AlCOHOl Als ge tatgewerkt product van den drankhandel wilt zien dan moet ge op het politiebureau en in de gevangenis gaan zoeken lil eioda II C 6J y TSSTmBinStSSnMM TE KOOP nieuw waarbij zeer fijne Engelsche Rietsalon bestaande vut 2 gebeeldhouwde fauteuils met losse kussens 3 zita bank en wortelnoot tafel ƒ 475 ƒ 695 en ƒ 950 Fraaie ontvangsalon l estaande uit 3 zits bank 2 clubs ƒ 950 Pracht bankstel 3 zits bank en 2 clubs ƒ 750 2 pers slaapk ƒ 550 en ƒ 750 lezichtiglng ook Zondags ij Mevr VAN STRATEN Nieuwe Parklaan 115 Den Haag Telefoon 55 16 80 Qevraaa i Vrouwelijke kantoorkracht in staat zelfstandig werk te verrichten leeftijd 20 25 j Schriftelijke sollicitaties onder no G 3494 bur v d bl Gevraagd nette WERKSTER voor de morgen of middaguren 3 maal per week Adres TH J SLIEDRECHT Molenwerf 2 GEVRAAGD NET RJC MEISJE voor winkel en huishouding Liefst dag en nacht J Vermeulen 2e Kade 37 Koperen Vijzel Doofpot Kraantjes kan Waschketel O H Kaarsenkroon Melkkan met één oor Eiken kist Gesneden schamel van boerenwagen Gebogen schnjfbureau en ladekastje Staartklok Antieke tegels Eiken deuren en schotten Modelscheepjes Statenbijbel tegcii foedeii prtis fevnwgd Schrijf Iniefkaart aan VOOGT f RiTUSiiynstrMt324 DEN NAA6 0006ETUIQEVERSLA0 VAN DEN KAMPIOENS OISTRICTSWEDSTRiJD w lkc especid wordt In hel Sportpark te Eindhoven Olt i gg tulgeverslai wordt ge ven door S uit honderden uitgezochte amateurverilagjevert die met de luisteraan all Jurjr onderling den strijd aanbinden In den LUISTERWEOSTRIJO Zt tffc e tU Hoe U mee kunt dlngm naar de i 400 aan prijzen I l VIm Il dit hoort U alt U Zondag t I 30 Mei om t5 00 ar I aam fWH j lut tmnurHilv Il lOI SM DE NEDfRlANDSCHE OMROEP SCHOUWBURG BIOSCOOP Zaterdag Zondag Dlnidog nTTx BROKKENPILOOT OUAX DEB BBUCHPILOt Jc nieuwste ilm van HEINZ RÜHMANN U ZULT EEN OHBECWINGaA R PtfZIER HtBBEM OM QUAX S RARE CAPRIOLEN A DIT IS HEIIHZ RÜHMANNS PARADE ROL TOEGANG ELKtrI lEEFIUD PLAATSBESninCEN OBINGENO AANBIVOLEN Kassa geopend van 11 tot 12 30 uur ook 2 ndag lumnD M UMaroM cq tniat nomunMa HU ia njUMt iqR niBqra viu TMp a m mi mi oooinBaBii f soee t M f ISM iMoi looe im TOM MM 17U aww aia 1 01 717 ara WM IM iiM 1 am o laia 9Ha 7Ma Si r MSI laeaa 17 i7na laan mtm r iw mm aot 40 7 TM tea laae mat itTta uia iien i7aw lawa inai t HMItt TM n 11 IM 19 na 17 911 an 43 a Of BH iiao IIH IflOS nv 151 1 17 loo IMl ia4 in t 4 t7n i7 SKI aiu 3614 ao MM Si SK SS SS SS SS SU vm WTs ma na 4S 41 414 741 W l 4W4 4H U M9a IMl MM IIH tU U Ui 5S$7 saea U I Ml UOl Hl M4 MM 17H 1771 n M49 UlO U97 HM UH HM ose 1 6 vm Mit rw at m 7011 7HI TWO 7IU 73M 7M THI 7 1 7947 7HI 7M7 7 aa ni3 ne4 iiM uil 19 7 aiii Mia am Hia MM M WM 1 1 1149 HM TN Mtl S7S3 a77i MM 404 Mn nn leu MIO 909 Ha4 I0I9I loga lOM io9h i m I04S4 loail lOUt IMll IH91 IM19 lO t nu IIH II7M 1117 IIHI IM19 111 10813 lessa IIMM 10417 1043 100 11113 11157 1 1140 IMM lUM irm iaU7 laaM i ia latH 19144 iiih 19199 i9H7 nSTT ISSH mie ss IMM 14004 14044 I40 4 140 14171 UIT 14 143fiS 14494 I4M9 14 a 14799 1474 I4M9 I4H I4M0 I4eit iSSiSS 1IM7 1S8W s 11971 Itlte 11 91 11713 lft7M ISBM tWTO IMM 1 1T7 IHII 11H9 llau IMM llau IMM IMll iffin iisie laate IM IMM 12 1 17IM IIMS I7SM I73U 17m 17137 17474 17 17 17M1 I7 0 17871 17 17 1 IM I IMll 11170 lUM IMM IH I IMH IH 11944 IHM IIMI I 1071 IHTl ieoe IMW 1 1 7 19398 I9MI 1M I IMM iHM leaH 1M 1 Maai iHH 9n77 Min 90006 90941 Sfk lani ion 70407 iMii M4M MM mak aasM ia 90899 lOno ae 1 aosn Verloreo gaande van Studio Markt Kleiweg een rood lederen schoolétui inh vulpen passer en roode portemoimaie Tegen bel terug te bez J Oskam Noimen water 1 TE KOOP BABYCAFE z g a n prijs ƒ 17 50 A J v Schalk Zoutmansplem g Gouda Te koop een MEISJESZOMERHOED 1112 zoo goed als nieuw prijs ƒ 5 De J ong F W Reitzstraat 17 Te koop gevraagd NETTE KINDERSTOEL J H V d Neut Gravin Beatrixstraat 21 Gouda Te koop gevraagd 6 deeIlg kanUnenbok S Fa ae H v Alphenstr 44 WIE RUILT 1 paar z g a n zw beereomolières maat 42 voor m 43 of 44 J Rapis Steijnkade 28 Te koop 2 wiellge kar met z g a n collinsassen ƒ 125 P van Vliet Ringdijk Moordrecht ReUgieme beelden repareeren bijwerken en schilderenIS een vakwerk Laat Uwbeelden niet verknoeien doorleeken maar komt er mee bijden Beeldendokter Keizerstraat 64 Wie helpt jongelui aan sannige immers met keuken Bneven met pnjsopgave en condities onder no 8293 bur van dit blad Gevraagd HUISTELEFOON A W Kok Zeugestraat 2 1 Te koop 400 verschillende postzegels ƒ 8 en 4 bladig postzegelruiltioekje ƒ 0 25 Te bevr Fijn Krugerlaan 108 WIE RUILT zga n werkschoenen m 45 voor m 46 C V d Panne Weth Venteweg H SB Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde Divanbed o Opklapbed Metselaar Krugerlaan 149 Net dagmeisje gevraagd van half 8 tot uur met middagkost Flink loon Zondags vrij Br no 8334 bureau van dit blad Aangeboden flink bovenhnli aan den Kleiweg in ruil voor iHiis met ttun Broer Kleiweg 101 Te koop gevraagd een tweepcnoona opklapbed met ombouw Ook genegen te ruilen voor eeii ledikant met spiraal W Bakker Burg Trooststr 120 Waddinxveen Te koop een pinehertje ren met stamboom S weken ƒ 60 Boelekade 3T na 6 uur BUverdienaten kan men krijgen door het visschen mn Kalmoes te koop gevraagd in ieder kwantum R van Hoorn Kattensingei 11 12 Tel 2673 Gouda Te koop aangeboden zw jacquet m vest gewone maat ƒ 20 zw dames parapluie geschikt voor bej dame ƒ 7 50 Zondags met v d Neut Spienngstraat 79 1 maal in de 14 dagen NAAISTER GEVRAAGD Zijde 360 Boskoop WIB BUILT damesschoenen maat 40 voor maat 41 lagehak G v Eijk Bod Straatweg 111 Te koop brvine damesregen Buditcl gummi ƒ 20 zoogoed als nieuw Schollen Krugerlaan 133 Ter overname een jacqueteoataum 40 Te bevra gen F A van Buuren Nieuwe Haven 240 Gevraagd HEERENBADPAS W Jansen Zeugestraat Wie ruilt meisjesschoenen m 36 jongenssch 39 en m 40 voor jongenssch maat 42 T Spee de Gênes etstr 6 Korte Akkeren Fa J C Spruyt Noodgodstraat 7 vraagt een NET MEISJE voor opleiding winkel en atelier Nette werkster gevraagd v Donderd of Vrijd of 2 halvedagen Steijnkade 31 Gevraagd een flinke werksteral meisje voor éen of meerhalve dagen per week inklein gezinjU res GraafFlorisweg lOTT ZEILBOOT te huur gevraagd voor 3 maanden op de plateèn M Verzijden Jz Waddinxveettf Gevraagd een nette jonge werkster voor Dinsdag en Vrijdagmorgen of een meisje voor halve dagtn Ie Kade V Te koop een goed onderhouden kinderwagen lage wielen ƒ 50 een vacht ƒ 15 een wandelwagentje tilet modem ƒ 10 Adrei v d Bosch van Alphenstraat 23 Voor direct gevraagd flink dagmelaje at werkster Adr Foto Daems ïeugestraatM Dames Laat bij ons Uw hoed vervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Engelfrted Goejanverweiledijk 43 Heer controleur zoekt kMtbals in of buiten Gouds Brieven Bermweglaan A Capelle a d IJssel BUWKLUK Succesvolk bemiddeling v alle ranlA standen en leeftijden Ottgebr relaties door geh Nel Inlicht schrift en moni Bur Holland Admiralenp 219 Amsterdam W Backbiadertl D f Leeaa Turfstngel 23 Het beter adres voor inbinden van W soorten boeken jaarganjal en muziek Reparaties aan alle soorW speelgoed 8PEELOOEDDOKTEB Zeugestraat 86 VEBKOOPHl IS Doelestraat 29 Telef Inen verkoop van anWWen moderne meubilaire Pfderen verrekijkers mlcri copen enz Brengt uw oude zmlien mers teilen waschketels Uierhandel P ROND P Zeugestraat Gouda Ze worden weer alsjufïï UW DRUKWERK 18 O als IMHOLZ het doel Walestraat no 3 Ie Gondsehe KonststeW g IJSieMaan 84 herstelt schade a i Uw kkedioft w ale mot brand enz Spoedordens binnen Z J FBAN8CH Cenvertatie opl a VONAU Fluw Singd Te keep ievraagd d elee strUkUser Ja WJ De Loodgieter WalMtf r Is goed tcs0 indeadvertentlt vandaagi n venS KmeWe M echtei ï ki Sr