Goudsche Courant, maandag 31 mei 1943

OFFICIEELi MEDÈDEELINGEN INLEVERING PEULVRUCUTENBONNEN Handelaren d cnen alle nog in hun bezitz nde bonnen Algemeen 562 aangewezenvoor peulvruchten ulterliijk in de periode van 31 Mei tot en ir e 4 Juni a s bIJ de Piaatseïöke Dtstrlbitiedtwisten tn te leveren Dediensten zullen hierbij ontvangstbewijzenuitreiken Instellingen ed die de bonnenvan hst personeel inleveren zullen eveneensgeen toe zingen ontvangen 6653 GELDIGHEIDSDUUR KAA4TOEWUZINGEN De geldigheidsduur van de kaa tnewWzingen welke geldig verklaard waren t mSai Mei a 8 wordt verlengd t m 13 Juni a ItfAjI zen datiun zal geen verlenging meer gcehleAÉi WM54 AFNAME CONSUMrTIE A RDAPP AEN Er zal voor zorggedragen worden dat ift vMi oogst 1942 nog voor consumptie geschlicu aaidappelen uiterlijk op I Juli 1943 zullen 7tjn afgenomen Voorts is met ingang van 21 Mei J 1 een regeling getroffen waarbij het moge ij Is geworden dat aan telers wier aardappelen thahs voor consumptie worden afgekeurd op grond van ouderdoipsgebreken en waarby vast taat dat zij alle zorg aan de bewaring van hun aardappelen hebben besteed toch de consumptieprijs wordt uilbetaald ZU die hun aardappelen ondoelmatig hebti bewaard zullen bij afl euring voor consumptte ratuurl k siecbt den veevoederprijs nuivci gen Bericht No 192 MAXIMUgdPRIJS SINAASAPPELEN Gelet op att 5 lid I van de Prijzenbeschikking ver che Zuidvruchten 1941 maakt de Gemachtigde voor de Prflzen het volgende bekent De maximum verkoopprijzen voor rinaasappelen zlJn vastgesteld als volgt Voor Importeurs i 87 50 per 100 kggrossiers 100 100 winketiers O 121 2 100 gr De consumptieprijs mag op V3 cent naarboven worden afgerond 6681 RANTSOENBONNFN MARGARINE OP VET Detaillisten kunn i eventueel nog In hunbezit zijnde bonnen een rantsoen margarineof vet tezameft met de boterbonnrn bij dePlaatselijke Distri but lediejQi tg inleveren terverkrljgmg van toewijzingep voor boter Derantsoenbonnen voor margarine of vet m N enop hetzelfde opplakvel voorkomen metbonnen l elke een wK rde hebben van éénrantsoen boter 1499 HARDLINNBN EN BARDPAPIER De Directeur van het FQk ibureau voor Chemische Producten maf Kt met vcrwljrtrai PIMU de ifleieele pubRcatle in de fUgbladcn van Qg onutncks 8 n SO AprU J I bekend verdw nt ala sneeuw vow de x na t gebruik na een AKKERTJE C eenicfciK leboofdp n migratnejmte net AKKERTJES Is ktt Du N tt rlandMtht PifnttilïL t i waarom de aid Oouda van de Alg CoSp Begrafenfi Vereen Roltordain UJk Zoutmanttr 60 telef 3726 HtT ADRES IS voor het verzorgen van begrafeiiisten en crematies OMDAT ZIJ uitsluitend Ie klaa uitvoeringen verzorgt voor rijlc en arm tegen standaard tarief zender winalMttiag Voor direct gemaagd jongste of aankomend Bediende op Fabnekskantoor Br no O 3526 bur v d blad Te huur gevraagd FLINK PAKHUIS Centrum stad Brieven no Q 3527 bureau v d blad Heer zoekt iet Kestkiis if Peisiu Ur no G 3530 bur v d blad Prima Zeiijaohtje tegen goeden prijs h p of f huur gavraaa Aanbied Halnzl Westmolenstraat I Scbie m Tuingrhit m Tsintsgcls Verder alle Bouwmaterialen BouwmateriaienhaBtiel v k A K ds JAiHi RuRiMC emtda Tal tSM TE KOOP GEVRAAGD DONKEBE OVEUAS KN PANTALON ntaat 54 W Veencndaal Oost Haven 10 Hoe ot Iwt ook gaat Wij biijvon naraat Voor jong en oud hetzQ man ot vrouw Neeff KOEK KBAK SIROOPWAPELEN I Achter de Vischmatkt 88 TeL 3339 QOUDA Decoratieve Qangiantaarna Fraaie ataande Leea en Scliemerlampen in smeedijzer en hout jAfiLLY BRENKMAN Nieuwe Hoven 25 0£m JUNfOBENCOBtPETITIB Voor de Junlorencompetttle van de Gouda waren de uitslagen Afd A Groep 1 Haastrecht pla a 7 1 GSV Gouda a 0 Gouda b ONA b 1 fi Jodan Bo ONA b 10 1 Afd B Gpoeb 1 Oudewater a Haastrecht b 0 1 U N I O a Bergambacht a S O wegens niet opkomen Groep 8 Jodan Bojv b OlympU b 0 4 DONK b G S V b 1 4 Goud e ONA c 1 4 Afd a Groep 1 Olympia c ONA d 1 2 DONK c Moordrecht a 1 5 Groep 3 ON A e GSV c 3 9 Jodan Boyi o Olymi d 5 0 BVO ANTI VOCHT Vraagt vrUbiijvend offerte aan den wedciverkooper Q A BELONJE U Tleodeweg H Ooada BAKKERIJ WEVER kLEIWEG 4Ó NIEUWE MASiCT 25 U Het bekende adrei voor lekkere Stroopwafelen ILJ AKTEN EAMPI0BN8CHAP KADKB KLKIN BUJART I B heven kanvloea Tn het laAtcte gedeelte van den wedstrtJd om het kampioenschap kader klein biljart van Gouda en Omgeving bleef de spanning bcftaan tot de laatste carambole gespeeld was M en Bokhoven de twee candidaten voot den titel moe ten leder nog een party pelen Belde slaagden er in deze te winnen oodat Ö gelUk stonden met e winsten één verllespartU De rangschikking ge Uw maalt dati wordei veel makelijker mui Sopert de krachtige vloeibare aroma voor kmpen Musen en tpijien Een aanwimt en een uHkomtt in dezen tijd Vraagt uw winkeilar 1 Soparbo m voort SOFPBN SAUSrtI FN SPIJZEN Üok voor Uw iogé a een boek uit Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEK MARKT 41 OOUDA ÏMJlU qeteood GEBR TEN HOEVE ROUERDAAA Tel 38427 DEN HAAG Tel 333298 Wat Waar Wanneer Tkalla Thcatci Autobandieten met Paul Klinker en Ursula Grabley Aanvang S uur iretuelvaartiidaK vanaf 3 uur Itonnie Bloicoop Het meisje tn het blauw met Llda Baarova Aanvang 8 uur Hemelva irtiKlBK 10 30 uur en vanaf 3 uur Baiulla royar Cabaret programma met o a Ofl vUf üaico I Aanvang Hemelvaartsdag vanaf 2 uui U MeU 7 M uut Het Blauwe Kruis Jaarvergadering Veretniging van Vrijzinnig Hervormden 1 0111 9 30 uur Kuustmimi Openbare verknoping meubilaire en hui houdeUjke goe I deren door deurwaarder ö J N Aklcers dljk I I Job 11 uur St Agnletcnkapel Officleele opening iiuisviyttonfoonstelhng door burgemeester E A A Liera 1 JnM 7 30 uur Sint Jinskerji Orgelbespellng Hrnrl C J de Man t Juni 7 uut Nieuwe Schouwburg Bokswedstrydcn 5 Juni ft 12 en 2 4 uur Ambachtftschool Openbare le ATOTHBKKBS DIEN I Steeds geopend fdes nachts alléén voor gencesmlddelt n Apotheek P Wener GouWa 131 IN1 EVKRINO RADIO ONTVANG TOESrEI LIN Morgen moeten Inleveren In perceel Ussellaan 40 de bewoners van 10 uur BodegraafSLbe stiaalweg Graaf Florlsweg 10 13 uur Zwarteweg Steynkade 1 3 uur Gravin Jacoba traat Gravin Beatrixstraat Jan van Henegouwenstrsat uur Achterwillens Sophia van der Goudestcaat Jan van Renesseplein AANMELDING VOOR DEN ARBEIDSINZET MaanJag 31 Kal t 7 uur ikm GewestdOk AreeMibnreau Aanmelding voor den arb ldslnz t van alle mannen geboren in 1921 an im die tot dusver niet hun aanmcldings plicht kondeji vervullen OaweatelUk Arbahlsiiureao IX en 3 5 er Aanmelding voor den arbeldsinzet van U mannen boren In 1924 D Mac 1 nal feborenen In Met Juni Juli en Augustus WoMutaf t Jinl geborenen In September October Kovepiber en December EXAMEN ONDERWU EBES Aan de Rukakweeküchool te Schoonhoven it geslaagd voor het eindexamen akte onderw zeres mej E van Balen aUiier VAL8CHE AANGIFTE De politie heelt vier jongens van tien tot diertien jaar oud aangehouden wegens inbraak in een grossierderti waarbu zij 6 K G autwp en eenige flesschen limonade hadden ontvreemd Bd de aangifte van den diefital door den benadeelde was de vermiaslng van 188 KG siroop opnegeven Het bleek nu dit de grossier de ie jange Q N een valsche aangifte had gedaan bi de politie en b j den distnbutiedienst ten einde meer stroop te verkrygen ST A6NIETENKAPEL OEBOÜW VOOR ZOMERTKNTOON 8TELUNGEN nannen In voorbereiding De St Agn etenkapel waar nu een morgen te openen huisvluttentoonstelling wordt gehouden is daarna voorloopig tot September a ter be iohlkking gesteld van de Stedelijke Muiea voor het organiseeren van tentoonstellingen Verschillende plannen in vertiand hiermede zyn reeds in voor eidinf Zoo is de kapel ook aangeweMn als stsmpeiplaats in de ZuidnoUandache stempeltochten van dewn zomer voaiBJUU Groote verraMmg van G S V B r C MBT OBKLOPT AJDO He r nv i 8 A Dlittlet I to klant beiUatincnredstrtJd lAsüta pUcti Stitrict II B scrvc 9 kliUUM B RFC IV tfchooahoma U t Sisttict V Ie kUsM Lnfuwarflen SnMdc 3 Sneek Cm étm Ncderlu MlicB TocCftallicketl Se ronde GSV RFC 3 0 In de oompcUtle om het kamploeiuchap Is nu da tand Kefjenoord 7 3 3 19 8 ADO 03817 15 10 WUlent n 8 3 2 3 3 1 19 Enschedé B 3 1 3 6 11 10 Heerenveen 7 3 14 9 lfl 23 Wat te zeggen van de wondere prestatiev n GSV In het bekertournooi We vondelbet allemaal moot dat de groenwltten detweede ronde beieiki hadden maar nu het erln ging tegen RFC zou het met ïien Welgedftan zijn Sn ziet aar haalt de eenjarigederde klau4 r het kranige stukje uit van dengeretouneerden eersten kiaster te jvinnenniet al een maar dat en dit ir wel hetmeest frappant met de kimkende cijfera vanS O Een kranige prestatie tegen zulk eensterke tgenpartij GSV speelt nu voor dederde ronde op Jlemelvaartsdag te Utrechttegen de tweede klasse kampioen DOS iietelfU l van Dumortler De winnaar komt Zondu op eigen terrein tegen de winnaar vanDWSt Xerxes J Voor de gewone competitie viel de laat c ijesllsstng die de bezettmg van de onderste plaats jn de reserve 3 klaithe gold Door een nederlaag tegen RFC IV en daar Inmiddels twéé wmstpunten wegens niet opkomen In mindering njn gebracht Is Scnoonhoven II definitief Jnatsfé gewotrden ivaardoor dit f f n aan het einde van het volgend seizoen als het eventueel tot deg ada ie naar de Afdeelingen komt zijn Nl S schap zal moeUm verdedigen ONA til dat een t d onderaan stond Is dus Juist veiligheid gekomen G S V R r C J O Gaitcjt ster jtr maaj tAulsclub maakte de doelpunten Het bleek er In dezen uedstr d om te gaan welk eUtal de meest doeltreffende tactiek toep ste GSV deed dat door te spelen met een versterk e verdediging voor de rust bleven de kanthalfs achter na de rust ook de a fil en de biunenspelers van waar uit de aanval met lange trappen werd gevoed R f C daarentegen jipeelde meer In aanvalsops elllng maar uiterst kort Keurig afgemeten werd de bal steeds naar den dichtstbijzijnd en man geplaatst Hoe miooi of UU ook wa £ om te zien tot resulaten leidde het niet omdat het de hechte Goudsche defensie telkens opnieuw de gelegenheid gaf tn te grijpen en de coniblnatle te verstoren De Rotterdammers wuren over het algemeen In de meerderheid voor de rust toen zU het nogal kalm opnamen niet zoo opvallend maar in de tweede helft toen zU zich danig Uupanden was de G S V helft bijna steeds het terrein van den s Tijd De R F C voorwaiirtsen konden echter niet uit den weg hadden geen ruimte op het betrekkeiyke kleine veld tegen zooveel verdedigers en ze verruimden te pogen zich door open spel ri mte te verschaffen Bovendien werd de gevaarlijkste man Van Waisum door linkshalf Kerk niet alleen zwaar t ewaakt niftar door uitstekend defensief spel ook gehe l uitgeschakeld De overige OoudsAe verdedigers waren stuk voor 8 uk eveneens tn prima vorm en trouwens het geheele elftal werkte dat het een luit was De RFC verdediging maaicte geen grootschen Indruk De dirTe Goudsche doelpunten weren alle gevolgen ven fouten HeL eer te kwam na 20 min toen de Rotterdamache defensie nadat uit een vrijen schop de bal vlek bij het doel belandt was toeliet dat P Nuvelstein het leder aan C Brem toespeelde die het eerst goed legde alvorens in te schieten Het twtede ontstond met medewerking van doelman Bouts direct na de rust uit een kopbal an P Nuvelstein en het derde een kwartier later toen een kalm boogschot van denzelfden speler van grooten afstlind een e moeilijke opgave bloA Er was veel publiek RFC kwam volledig en in dezelfde opstelling als tegen Gouda uit OLYMPIC III LN nSUGAMBACUT SPELEN WEBR GELUK Otympia V kampioen De uitslagen van de gisteren oor de afd Gouda gespeelde wedstryden luiden Kampioenschap Ie klasse Olympia UI Beigambacht I 3 3 Ie kl B Nieuwerkerk 1 Gioeneweg I 3 0 Zwervears II D R D 9 fl Moercapelle I Gouderak b J 3e ki A Oiympta V D O N K IV 12 4 Bodegraven III V EP JII 1 3 3e kl B Zwervers IV Gioene eg II 7 1 De bondskampKten en daarmede het elftal ctat aan het einde van heu volgend seizoen een kans krijgt op promotie naar den N V B ia niet gemakkel k aan te wijzen Ook de tweede ontipoeting nu op het Olympia terrein tusschen de afdeelingskam pioenen Oljrmpia XII en Bergambacht eindigde io een gelijk apel zoodat de elftallen het nog eens tegen legen elkaar moeten opnemen Het ligt in de bedoeling dezen bestissingswedetrljd as Zondag te Stolwljk vast i stellen Olympia heeft gisteren een protest Ingediend tegen het niet toekennen nn een strafschop die alsnog genomen en kl een doelpunt omgezet werd Heb wachten te nu allereerst op d behandefing van ddt protest In de 3e klaue A behaalde Olympia 5 ongealagen het kamploeiuchep waarmede de Uatate kampioensbcsUflaing is gevallen Nleuwerkerk In de Ie klasse Q besloot een merkwaardigen en kranlgen opmarsch Heb elftal h d van de eerste acht wedstrijden er geen enkele gewonnen en stond onderaan maar van de volgende acht werd er geen enkele verktren waardoor de Nieuwerkerkers nog op de vijfde plaats eindigen OUVWHA in BCRGAklBACHT S 3 Drie doelpanten nlt kopbaHcn De ploegen waren aan elkaar gewaagd In dit spannend en levendig partijtje waarhi een goede vaart zat Juist omdat hier kam K oenselftallen aan het werk waren en een thoorUJke spelopvatting getoond werd viel het op dat de speelwijze zoo weinig ontwikkeld was dat er veelvuldig overtredingen werden begaan die de opzet van het Fpel moge dan geenszins ruw geweest z n er toch niet bljbehoorden Olympia had voor rust een licht overwicht maar Bergambacht doelpuntte het eerst na een half uur door den langen midvoor De Vreugt 0 1 Vijf minuten later kopte Elak den gelijkmaker in 1 I Het was ook met een kopbal dat de Vreugt twee minuten n de hervatting BergambaeM de leiding hergaf De gasten deelden in de e periode de lakens uit en hun papiert J tcgen toen rechtsbuiten Bouter kort dafli op met een ver schot de roos trof 1 3 Échter Olympia gaf het niet op en nadat na een kwartier mldhalf Kroon eveneens met een kopbaK den achterstand verkleind had kwam in het laatste kwartier van den voet van Gravesteljn de gelijkmaker 3 3 De Bergambachtenaren boften daarna dat n et gestraft werd toen hun uitstekende mvallerdoelman een tegenstander die hem gepasseerd was bij de beenen vasthield Ten aanzien van dit geval protesteerde Olympia na floep Bak schoot den strafschop In de d BoyMJ Bchicdde dus naar behaald algemeen moyenne Dit was voor Mui 9 54 en voor B k heven TjB4 Daar Mul In di zen wedsti ijd genot U d stond op fSb earanbt s en Bokhoven op 179 was het mojenne van eerstgenoemde tXi minder dan dat van d laaUten i cW sfModat Bokhoven voor dit adlsocn dm titel behaalde Na afk op reikte da beer J Schollen namens den Nederlandschen Blljartbond de kampioensmedaille aan den winnaar uit De volledige uitslagen waf n JO 31 9J0 10 71 l Lankhont 00 ai Chr Mul 235 ai C Kikenaar IM 17 5JS B van Amen a7S 32 42 O 39 J Bokhoven 175 23 fio 7 00 H Heineman 87 22 13 3 78 J Rayenstein ITS 22 49 7 60 B van Amen 122 23 23 7 91 T HlchaéUs 144 28 18 4 00 L X nkhortt 175 28 19 4 86 T Mlchaélis 175 24 8wl4 IM M 4 82 6 J 1 12 7A4 t 1 ia M H Heineman 104 34 33 4 82 De eindstand 1 3 Bekhoven Chr Mul J Ravesteln 5 O 2 10 OOS B van Amen 4 O 3 8 8 535 C Eikenaar 3 4 6 8 39 L T ankhorat 3 t ft 4 980 H Heineman 10 2 2 4 87 T MichaüUs 1 2 2 70 ATHt ETIEK G A C COMPET1T1B BBGONNEN Zes en twkitJg ploegen nemen AceL Zaterdagmiddag en Zondagochtend werd op het Olympiaterrein de eerste ronde van de ccHnpstitie van de Goudsche AthletiekCommissle waarvoor acht verjJblgingen met In totaal zes en twintig ploef i mschreven verwerkt Over het algemeen vooral by de technische nummers viel dat op wekten de verrichtingen den indruk van weinig gfcoefendheid Aan energie en enthousiasme ontbrak het echter met waardooK in t bijzonder op de 400 en 800 meter haVdloopen vele spannende en fraaie kampeifl te genieten vleien De beste prestaties waren heeren Ie klasse A 100 m hardloopen A Vermeij Vires et Celerltas 12 sec 400 m A Schram A A V SÖ 55 4 sec 800 m J de Jong Achilles 2 min 11 9 sec verspringen J V Resteren V et C 5 82 m hoogspringen A Leeuwenhoek A A V 38 1 60 m kogelstooten J v Spronsen Sparta 30 39 m speerwerpen D Boot iAchilles 32 31 m 4 X 100 m estafette A A V 36 48 2 sec heeren Ie klasse B 100 m J Br4ndse Excelsior 12 8 sec 40O m D Hulsman KBOi 005 sec 800 m J Berckenkamp K B O 2 min 27 8 sec verspringen J Bjandse Excelsior 5 38 m hoog pringen A Ker iten SMDG 145 m kogoI Jtooten C Signer Gouda 10 24 m speerwerpen C Signer Gouda 37 72 Jn 4 x 100 m estafette K B O 51 5 sec heeren 2e klasse 100 m J Lam f A A V Se 12 40 sec 400 m W Gesman A V V SO en P Berlijn V et C 62 sec 800 m J Sanders Achilles 2 min 25 sec verwpringen G ergshewff AAV 5 04 m hoogspringen S v Roon AAV 36 1 50 m kogelstooten 5 kg S v Roon AAV 36 12 03 m speerwerpen H Bergshoeff AAV y 41 72 m 4 X 100 nr estafette A A V SO H 49 4 sec dames 100 m S v d Meer V et C 12 5 sec veVpringen B Schotten V et C 4 31 m hoogspringen S Mikkers Achilles 1 35 m kogelstooten B Scholten V rt C 9 51 m 4 X 100 m estafette Vires et Celerltas 62 2 sec meisjes 80 m C Koster tExcelsior 12 1 sec verspringen C Koster Exctósior 3 90 m hoogspringen T de Koster Excelsior 130 m kogelstooten C 0 erflndeT Excelsior 7 87 m 4 X 80 m estafet e Excelsior I 30 m Jongens 80 m E Kwawkemaak AAV 30 10 2 sec verspringen E Kwakeroaak A A V 36 5 23 m hoogspringen D van Yperen V et C 1 1 5 m kogelstooten T de Boa A A V 36 11 48 m 4 X 80 m estate e A Atv 30 40 4 cec 8CHAKFV GOUPSCHE CHAAKKRING Wedstrijden om pfraooniyk kamploettschap beginnen De v1 orwedstrijden om het persoonlijkkampioenschaïf ven den Goudcchen Schaakkring zuilen a s Donderdag weer aanvangen De deelnemers zijn als volgt ingedeeld t Ie klasse A T Rook P Lafeber B A de Jong A Rietd k en J Vos Ie klasse B F E nwachtcr M v Vke t H Bruggeman J Tol J J Jager Sr en J M Naeietwut Ie klasse C B A de Mink A van der Zaan H Meyer 3 Ekkelboom W E de Jong en C P Hooymeyer 2e klasse M Novak J C Ravet J J Jager Jr A P M Lafeber P Broer H Oostermeyer en G S erenborjg 3e klane A v d PoQl j Blaaser H v Geelen P J Revet J M Gcrbarde M Bcnninga A Vetmeer Ar v n de Berg K kwaal J de Jong en M Both De eerste ronde van de wedetrljden om den wlsselbekor brttcht de volftndt r ultaten J H V d Harst F Eynwachter t O B A de Jong H v Geelen 1 0 P J Sir P Roggeveen 1 h P J Reve P Lafeber 0 1 W H M ar Geelen A R Smit 0 1 B A de Mink C P Hooimeyer 1 0 F v d Horst A Vente O Ir O den Boer P Oomena 1 0 M LakerveM A Rietdijk 0 1 W E de Jong T Rook N J F Iloogendoorn D Vink 0 1 M Novak A Bruggeman 0 1 J C R ve4 J 3 i t T 0 1 P T d Zbuweh H Kulik 1 J J Jager Jr A Verhoef 1 0 J Bleaxe A V d Pool l J M Ncarebout J Bèm rslag 1 0 H MeyerL C Kramer 0 1 W Boswinkel B v VJlet Vr h A P M Lafcber S H Aalfs 1 0 A t C Oovda Bt AS C C ovda werden de volgende resultaten bereikt In de zomerweds rijdcn A P M Lafeber jrpaardf K Verwaai 1 0 M Benninga J Ixkelboom pion 1 0 3 M tSerhards J de Jong 0 1 J Vo A Boekhuysen 1 0 P fiafeber A v d Zaan 0 1 A Venneer K de Jong paard 0 1 J Ekkelboom paard A de Vrle 0 1 A P M Lafebec pion J H Gerhards 0 1 A v d Zaan paard K Verwaal 1 0 M Beniünga J Vos pk n 0 1 WATERPOLO COMPETlTlE mDCBUNO ZWEMUHNO GOUDA Aafi4al ▼ entaHen wscr geaUgOK Voor de aanstaande zomercompetitie van den Zwemkrtaig Oouda staan acht en twintig zeventallen üveschrevoi dat is drie meer dan vorig Jaar Het aantal ameizeventaUen kwam van negen op tien A Z C is gepromoveerd naar den NiS R B waartegenover de toetreding van A 7 C II i Gouwe n staat BU de heeroi nieuw de adsplranten afdeellng waarheen het vroegere Bodegraven III GZC VenSZ en P C m zfln overgebracht met alt nieuwelingen Jeugdzeventailen van Bergwnbacht en Boskoop Voorts gaat B Z C Bergambacht met eentweede zevental aan de eompetltlc deelnemen Bodegraven promoven naaf denNZRB De competltle lndeellng Is als volgt Dames Afd A Boskoop Gouwe G Z C Afd B A Z C n Bodegraven Boskoop n C ouwe n Afd C BZC OXV SWC Heeren AtA A A Z C n Bbskoop n Gouwe 11 Afd B S ZPC Ö BZC GZC n Afd C BZC EL GZC IV O ZV Afd D AZC m Botftoop ID Bodraraven n Gouwe Xn Adsplranten B Z Cy Boskoop GZC SZPC WIELRENNEN BOrgTEDB RUDT WBML De Goudsche wielrenner Jan Hofstede Is ZoJhdag weer tn wedBtiljd a uitgekomen evenwel niet op den weg zooals gewoonlijk maar op de baaa De St felde te Bergen op Zoom BIJ de sprintwedstrljden bereikte hU de tweede plaats achter den Tilburger Dumoulln In een oppelwcdstrtld van één uur die dow het koi el Loman Dumoulin met 11 pun en gewonnen werd bezette hij met l ordük de v fde plaats met 2 ronden achtcrMand an 12 punten Advertentiën Met groote vreugde geven wi U kennis van de geboorte van onze dochter TRUUS W B V d VALK Gvd VALK Haalboon Gouda 28 Mei 1843 O de Boompjes 5 Tijd Diaconessenhuis De Wuk West Haven Jl Met groote vreugde en dankaan God geven wij kennisvan de gelxK rte van onzenZoon fo ROBER ULRICH SILFERT ALEXA fDER De Heer en Mevrouw A V OUDHEUSDEN Stolk Gouda 31 Mei 1943 Stoofsteeg 1 a Verloof a DINY METSELAAR en W A pfeYs Hemelvaartsdag 1B43 Gouda Knigerlaan 149 sGravenhage CaKanistr 91 GEVRAAGD IN DEN HAAG voor de huishouding zel st kunnende werken en kioken Tegen 1 Juli of eerder Hoog loon Brieven Magnoliastraat 3 Den Haag Goed spreken C Dl MAN KrvoHlaaa 3 Gouda T LM S Spreekuur WoenMUg4 9uar verder volgens altpiiak Behasdclinc mb ipnak ca stemgebteken Uitspraakcorrectie Liplezen Toor ilechlboorendeii Voordrachtsknnit Er Is maar één firma ABVO ONOVERWINNELIJK IN DEN STRIJD TEGEN VOCHT Lesgeld n r draagkncht koop verkoopm af dat d dHui genoemd diqitnsaties van de verbodm tot het leveren be en verwerken doen bewerken en doen verwerken van hardllrtnen en hardpapier tot wederopzegging znjn verlengd DeIn rtrcnlalre HLP 1 gegeven voorschriften tenaanricn van het gebruik van hardlinnrnbiyven ongewOzLgd gehandhaafd 1486 UZkR KN STAAI IN OMLAG H gloeit als kool Ja die voedzame N utritiabiscuits van Victoria 4oen wonderen Ze geven een hceriijke gladde en voed zame pap Op de Sesrhuiibon De Dlrtcteur van het R ksbureau voor IJzer en SUal gelet op artikel 11 van de Di uibMietegeIingsbe chlkking 1941 deelt mede dat een ieder met illtionderlhg van personen behoorende tot den dienst van den RqkswatersUat dte gedurende het tijdvak an 8 October 1942 t m 31 December 1942 aan den Rijk wafeibt jat tOTbehoorcnd tjzor en staat in opslag In beheer ter verwerking of mt anderen hoofde onder zich had hiartan binnen 8 dagen na heden kennis dient te geven aan genoemd R jksburfsu afdeeling Oreanlsatie Lange Houtstraat II s Graven haffe Viiistaan kan worden met opgave van naa 1 1 l d cs en vermeldmE of In hoeverre de betroOien hoevcelh étn reeds irgevoige rir Verdrdching HerdUtnbutie Uzer en Staji t07 942 d d 8 October 1942 xfjn gemeld mi 6 PLAATSELIiKF DISTRIBt TIFDI NSTEN OF BCMELVA4RTSDAO FN TWEEDEN PINKSTERDAG GESLOTLV Op Hemelvaartsdag Donderdag 3 Juni a s en op Tweeden I nksterdig Maandag 14 Juni zullen de kantoren der Plaatselijke D stributiedienstcn ge loten zijn De Distributiedieniten zullen bekf nd makenwanneer detaillisten grossiers en InstelUng die op eer der bovengenoemde dagen bonpenof tocwtizingen zouden moeten inleveren deze kunnen aanbieden 1512 MARKTBERICHTEN KAAffMARKT OUDEWATER 31 Mei Aanvoer 36 partiijen z nde 3070 stuks wegende 10 350 kg Prya Ic soort 61 50 82 90 2e soort 3800 ƒ 99 00 Handel vfug Hoofdredacteur J O Weystera Rotterdam Chefredacteur voor Gouda en Omstreken F Tieter Gouds Verantwoorde k voor deadvertenties LAkkertdtJk Ro erdam Ultgeefster N V Rotterdamsch NIeuwabUdRotterdim K 712 HUWKLIJK BUREAU HILVERSUM HELMEKSLAAN 13 TEL 7081 fOLVEISJIi r vt l g 4 M baaekaafd nWiaa deer pahaal Madtital 1 iW w i i i H on t daliaa alat KKr f OM rol taiiiouWM Uw ctian an wH mDm ka i M pM kaxaoot U ria dHMt kaa 140 irVroo aJg a biliciHiRgae kvH C IwaiiBiÉ mr la Im kfeiuoei awt éa MKBT la blaaoe eann qwnagMk iMrftola XCKtKHItO Mi als pin edar attik ti rh nithm NEDERiJ NDSCHE SPOORWEGEN HEMELVAARTSDAG 1943 Lossiwg an balading van wagens Evanals oo Zondagen behooren op Hcmalvaartsdag 3 Jan1 1943 tussch n 7 n 18 uur il aangalieiiMii wagans te wSrdan g lost en all vanenden wagens te worden beladen voor da berekening van den ó urigen vrijen los en laadtermiin en eventueel van het steangald UH dos dag mada Unokt Mai 1942 Pe Directie hm a Bfcig amaiiblainant hel ilol eXnog tamelijk goad uil en het o 9 f del lichen gaat richten Is blij dat t nog ta j9 H Alleen de priji valt geweldig legen Ze hel neg eens na en als ie tenigkomen l i J kocht Maar er kan misschien nog io6 n ameublem geleverd worden alleen de prijs Is dan nog hooger Zoo profileert ion van dep toastend o halen wat er te halen valt Wie l ma Vereche FAMA fcoeil fai gear amaali edite koffie abii D SLa oorzaak lo de spccwic braadwi ic die Douw c vroeger ook vooe de beate kolfiesoorteo krHot het SOVJ E f w ka iHCrttke Ia het Hnwctpe fêindi or h ee aan fen en eBit moogen MUa fettt 5j lte Söcui 2