Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1943

Vrgdag 4 Juni 1943 Bureaai Markt 31 Tdcfooo tT S f Mti k lil 4M0e GOUDSCHE COUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pnjt 5 cents per Dumm 82 te Jaargang No 21257 Cbetndacicur r Tirm BKKKNDMAKINQ fl0i oneel van 2 3 9 en 11 R l moet zich melden om iMd n April IMS ia d aiUadpen fepabUceerde beJTi VM dca WefenaachtbetAUuber in den NiederUoden betreffeadc l zLati krgsiceTaaceaichsp vaa de VMnnalice Nederiudache weer Sr iwrdtn bU dcM vmt aaai Mta KarMpca Het dicMtpUcktic ca menrepwaooeel a n de r den raac vaa eiaeier fraa de vviscade regimeBtea ea aUe in de Jwea IMt ea 1 M nit deie recinaealea Mrtcckeinco aertocsonderdeeleB voer aaarer dit pnaaaed la Mei ItM la wnkeiykea dicul waa Bedeeld peneaed naaet xkb aeldeB tdkeaa tosaebea t ea 12 nnr tm hel Wehraaehtflacer Zeaaehleeiiatraat Aüerifeart 1 Het pemnul aa kM te reflaieat lataaterie ea atfa eer leiienderdeelwi d eaea die gekarea eüa la de Jarea 1K4 tet ea met lllS a 7 Juai 1M3 degeaea die fekeraa B a la de Jana IM4 lat ea aMt INt e JiialtMS ket petaeaeel aa kat la regiaieat ialaalarie ca4 aar logaê ader deeiea degeaea die gekMWa lUa fai de Jarea 1K4 let ea laet 1 1S e M inal 1M3 degeaea die geberea s a ki de wea m tut ea met UM w Jotf IMl In de Prlealaadkaierae te Aaaen L Het penaaed vaa ket te regimeat lafaaterie ea atfa eariagsoaderdedea degeaea die gcbmren xQa ia de Jarea 1924 lat ea met 1 15 ep 1 Janl iim i degeaea die gebaren iQa in de Jarea 1914 tot en met UM ep I Jonl IML 4 ket personeel vaa kei He regimeat lafaaterie m iQn oo gmmderdeelen deüenen die geboren zUa in de Jarea 1924 tot en met ltl5 op 1 Juni 1943 degenen die geboren iQa ia de Mrea 1914 tot en met 19M op II Juni 1M3 BU de aanmelding moeten worden overgelegd bet persoonsbewya da Hilrilntiestainliaart en voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenrii waaronder ook begrepen de in Duitsrhland werliende greniIHien voor wie een Bescheinigung verklaring van onmiabaarlieid afgefena l moeten dit bewies bU bun werkgever o by de instantie die hun letugen behartigt opvragen en bg de aanmelding toonen Na de melding moet Il JleKbeiiiigung zoo spoedig mogelUk weder aan den werkgever resp de Wantiê die de belangen behartigt worden teruggeven De werkgevers zu nrpHeht degenen die zich moeten melden daarvoor in de gelegenheid te stellen n kaa bet loon salaris gedurende den verzuimden tud uit te betalen De Nederlandscbe Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding iHerscpen personen vrij vervoer derde klas Degenen die tot aanmelding verjüM syn moeten zirh hiervoor vervoegen aan de loketten C4a b den stationséd van het station van vertrek K I e e d 1 n g Voor zooveel megelUk unllorm anders burgerkleeding Bieiid wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleercn wollen dekens Inioed en extra schoeisel alsmede kqpkgerei en lepel mede te brengen De leaoeniyke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers Van aanmelding zun vrijgesteld personen die xlcb op 25 Mei 1943 voor den Meilseinsat in Duitsrhland of in de door de Duitsche weermarht bezette IcUeden buiten Nederland bevinden Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber h dea hUhlohd DUITSCHE VEERMACHTSBEtUCHTEN ZWARE AFWEER GEVECHTEN BIJ KOEBA N Succesvolle stoottroepacties Het opperlwvel van d Duitsche teennacht maakt d d 3 Juni bekend het Oostelijke front van het Nkanbraggebootd duren de zware werïevechten voort Aanvallen en Jjjirbraakpogingen van vijandelijke wterie en panberstrljdkrachten in het geconcentreerde vuur giwle wapens ineen of werden reeds ï e voorbereiding uiteengeslagen JJapUpen van sterke formaties wshe vliegende artillerie heeft bejjinik bugedragen tot dit afweersnc Aw het overige deel van liet Ooslewtomt werden bu eigen stoottroepS tairylce gevechtsstellmgen op e ry i d en vuand bloedige verliezen J cht De luchtmacht viel met fjw strijdkrachten belangrijike ravi wingi st u puiiien van den vy and n ccntralen sector van het Ooste2 front aan en bombardeerde bijzonj aar de spoorwegmstallaties van WrtJ flJ il n Jachtkrutoers tSl luchtdo lartlITe le schoten gisteren W stjsche vliegtuigen neer l3tuf ü S luchten van Britsche SuJ hel kustgebied v n de be jeweden in het Westen werden vUf Pgw neergeschoten w snelle Duitsche gevechtsvllegful l n gistel en m scheervlucht enkele Pnwi Jr oost Engeland waaronder te ug vuegtuig f vel van d Duitsche i At d it dd 2 Juni mede iSi fcït Oostelijke front van het jT wnggehoofd en bij Welisj heb i Sovjets gisteren met sterke wntserwagens en slagvliegtuigen jr unde strydkrachten aanvallen 1 Tudens moeilijke gevech N doorbraakpogingen In 1 verhezen voor den vijand Wslnkking gebracht l i artill e heeft m de baai van A Russisch wadit iJ n den grond geboord H Ateiwaartsohe gebied van j n ralen frontSector werd m j moeras en boschterrem we u 8 sen bolsje ivfc oenden met succes tot een ftielrt 8 kampen werden HBfc i apenai n ravitailjj goederen buitgemaakt i £ Duitsche gevechtsvliegtuigen ae Zuid Oostelyke en Zuide lew l Engeland aangevaUen en ïvlucht installaUe in de kZ argate en op Wt eilaad K wstookt Een vliegtuig werd W n f Atlantischen Oceaan fc uuitsche verkennmgsvliegtm vijandelijke bohunenwerpera en een transportvliegtuig neergeschoten 1 den strijd tegen de Britsche en Amerikaansche verbindingen ter zee hebben de marine en de luchtmacht in Mei 76 vijandelijke koopvaardijschepen van tezamen 430 000 brt tot zinken gebracht 24 andere schepen werden be schadigd Daarvan hebben duikbooten 65 schepen van tezamen 380 000 brt in den grond geboord en nog tien andere schepen beschadigd Verder werden door de marine en de luchtmacht eenf corvet e i duikt oot e n patroulUevaartuig en zeven motortorpedobooten tot zinken gebracht Drie torpedojagers een onderzeeboot zeven motortorpedobooten en twee patrouillevaartuigen werden bovendien beschadigd OVEBEENSTFMMING TUSSCHEN GtRAVD EN DE GAULLE Generaal de GauUe heeft volgens den zender van Algiers greteren op een persconferentie m Algiers verklaard dat het Pransche tomite der nationale bevnjdmg is opgericht Voorzitters zijn generaal Giraud en de GauUe Voorts hebben er zittmg m genejaal Georges generaal Catrou Massigli Andre Philipp en Jean Moiy net Naar verder uit Algiers geteeld wordt Is generaal Catroux beno md tot commissaris vooi inboorlingenaangelegenheden en tot gouverneur ge eiaal van Algiers Naar verder uit Algiers verluidt zullen de huidige gouverneur van Mari kko generaal Noguès en generaal Mandlal benevens generaal Bergeret binnenkort van hun post ontheven worden ANTWOORD VAN STALIN De buitengewone gezant van Roose velt naar de Sovjet Unie Davies die gisteren in Washington u aangekomen heeft zich naar de Britsche berichtendienst meldt onmiddellijk naar het Witte Huis begeven om het verzegelde antwoord van Stalin te overhandigen ENOELSCH VEJtKEERSVLICGTUlO VEKMlSt Naar uit Lissabon verluidt zou het Engel che verkeersvliegtuig van de lUn Lissabon Londen dat Dinsdagochtend Lissabon met twaalf passagiers aan boord verlaten heeft Woensdagochtend nog met m Engeland zijn aangekomen Men vreest dat er iets met het toestel Is gebeurd Aan boord bevonden zich o m de bekende Engelsche filmacteur Lesley Howard de diiecleur vao de Britsche filmmaatschappij Amnla Alfred Chaenhall en de Reuter vertegenwoordiger te Wasiinigton Stonehous met zijn vrouw In het geheel waren er 12 passagiers Nader wordt vernomen dat liet Uw aen voormalig KLM vliegtuig In dienst van de British Overseas Airways betrof Het toestel was bemand met voormalig K I M personeel gezagvoerder was l Tepas tweede piloot D de Koning mareonist C v Bragga boordwerktuigkundige E Bszevink C D DE STAKING DFR AMFRIKAAVSCHG MU WERKERS Het bevel van Roowelt dat Maandag het werk In de mtjnen moet worden hervat werd naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt John Lewis overhandigd tijdens een bijeenkomsr van de commissie tot vaststelling van de politiek der vereeninde mljnwerkersvakvereeniglng Oe bijeenkomst werd aarop zonder commentaar verdaagll Volgens een bericlrt van de G o e t e borgs Handels och Sjoetartstidning is generaal Montgomery na een tïezoek van ruim een week aan Londen te Gibraltar aangekomen HU wordt spoedig in Ntrard Afrika terugverwacht BtHHOtiOHd Bon 24 Vaw de wtA vas S t m U JB i geveB de met 24 geaerkte bonaeii reekt op het koopea vaa de gebnii 2mke rantsoenen brood kaseboM aardappelen en Ubak De N A D een school voor ons volk NEDERLANDS JEUGD MARCHEERT IN DE TOEKOMST 3 eft acht Forech klinkt het commando over het exercitieterrein van het kanq Holten van den Neder landschen Arbeidsdienst waar 4 lc commandant van het kamp onderhopman C A Fenun ryn afèeehng heeft laten aantreden om een aantal persvertegenwoordigers t doen zien wat m de a eloopen maanden is btreikt 200 meldt een A N P verslaggever Thans staan de ongeveer 200 mannen in de heldere zon wachtend op de volgende commando s En deze laten met lang op zich wachten Snel volgen ze op elkaar Neemt over schop zet af schop en even snel en stipt als het ware met een beweging worden ze uitgevoerd Een stilte valt over de weinige toeschouwer die verbaasd zien hoe de groep de commando s opvolgt en zich afvraagt of dit nu de Neder andscte jeugd is waarvan men zegt dat ze zoo weinig gevoel heeft voor orde en tucht Snel en correct worden de bewegingen uitgevoerd men kan duidelijk zien dat de arbeidsmannen er zelf pleizicr in hebben want zeker is het dat een dergelijk resultaat niet is te l ereiken met alleen maar oefening Vqprdat iets dergelijks mogelyk is moet er iets anders aan rezig zijn moeten de mannen zelf doordrongen zun van htt nut van deze excercities moeten zij begrupen dat dit slechts een middel IS om het doel het bijbrengen van gevoel voor orde en tucht te bereiken en moeten zij er zelf met volledige ovepgave aan medewerken om dit te bereiken b Het II een indrukwekkend gezicht om te Pzien hoe dere jongemannen die eenige maan den geleden als eers e verpllc ite chtin van den Arbeidsdienst dit kamp binnen trokken nu tot een gemeenschap ziin samen gegroeid en dit demonstreeren door het leil I loos uitvoeren van de beweg ngen In de voorjaarszon blinken de parade choppen van de arbe dsinannen wier gezonde door het erk bui en bruin gebrande gezichten ge tuigen van den goeden invloed welke het kamplevcn ook op den gezondheidstoestand van de mannen heeft Een kort commando en de trn n zet zich in beweg ng Ook hierbij is het du delijk te rien hoe de mannen zich voelen als een dee an het geheel fp Hoos worden de zwenkingen uit gevoerd voorden zelfs Mijn gedacTtten gakit terug naar ruim twee iaar geleden toen de N A D nog maar pa was opKer cht en in het kamp te Nunspeet een cu sus werd gegeven voor de pleiding van het kader Ik was hier toehoorder bij een gesprek dat werd gevoerd over de vraag of eeri A beidsdieist wel gpschikt was voor Nederfland of de Nede lardsche jongeman we té doordringen zou zijn van de idee van den arbeidsdienst het b brengen van orde en tpcht en het opvoeden in de gemeen schapsgedarhte Er waren verscheidene aanwezigen die hiene enover zeer sceptisch stonden en ik hoor weer m mijn gedach en den oude en man een oud legeroff cier die verontwaaidigd uitriep Er wordt veel te veel gekletst en gezwamd over de Nederlandscbe leugd ik ken ze uit de praktijk en heb er respect voor Geef ze eer üoede lel ding en er is alles van te maken het is pr chtmateriaal Welnu de afgeloopen twee jafen praktijk van den NAD hebben hem vrtlkomen gelijk gegeven Wij zage v andaae de resïiltaten van een groep die onder goede leiding stond en waien verbaasd en verblijd temeer omdat dit geen geseiec etide groep was doch de normale bezettirg van een NAD kamp De mannen waren afkomstig uit Noord Holland voornamelflk uit Amster dam en liet Gooi en waren begin Januari van dit jaar opgeroepen PLUKKEN VAN BLADERBN 00 THEE SLRROGAAT VrRBODPN Naar raen van bevoegde zijde mededee t IS de ontheffing van hst vert od ot plukken en verzamelen van bladeren van berken boschbessenstrulken braamstruiken meidooriutruiken frambo7 n en rozenstruiken voor zoover deze struiken In het wild groeien alsmede bladeren van andere hoornen en struiken voor zoover die bladeren geschik zijn voor de bereiding van theesurrogaat Ingetrokken Het plukken en verzamelen van genoemde bladeren is dus wederom lot nadere aankondiging verboden Daarna zal het plukken en verzamelen uitsluitend zijn toegestaan aan degenen die In het bezit zijn van een door of vanwege de Ned Meelcentrale afgegeven schriftelijke vergunning en aan de eigenaren van iHjvenbedoelde boomen en struiken aL EDTRANSFUSIE Wtamemingspost ov het strand van BiarrHi Met behulp van een peilmrichting neemt de post elk vijandelijk op zee waargenomen schip In het vizier en meldt den vastgestelden koers aan het wachtcommando tPK Sch8dl Atl H De centrale commissie voor den bloedransfusiedienet van het Nederlandscbe Roode Kruis deelt mede dat zij die in aanmerking moeten komen voor aanmelding voor krijgsgevangenschap of arbeldsinzet zich niet tevens dienen op te geven als donor daar in die gevallen vanzelfsprekend van hun diensten voor bloedafolfte geen gebruik kan worden gemaakt OPROEP voor den arbeidsinzet een afdruk van het fmnastempel be vesügen Van den aanmekiiniisplioht zun uitgezonderd t uitsdie onderdianen die weticzaam zun bu bureaux van den Rqkscommissaris voor het bezette Nederlandscbe gebied van het Arbettsbereich der Natiorvaal Sociahstische Duitsche Anbeiderspartu m Nederland derzelver opganisaties of aaojeeloten organisaties Duitsohe onderdanen die werkzaam zijn bu bureaux van de Duitscheweermacht de Waffen S S de Duitschepolitie en den Reichsarbeitsdienst De ambtenaren en arbeiders vanden staat de prov incies de gemeentenen andere publieki echteluke licnamenbenevens personen die werkzaam zijobu de Spoorwegen de NederlandsdiePosteruen en de Nederlandsche Bank Leden van de voormalige Nederlandscbe weermacht voorzoover zuvolgens de bekendmaking van denWehrmachtabefelhshaber in Nederland van 29 April 1943 onderworpenryn aan het terugbrengen m krijgsgevangenschap De personen die reeds volgens IX van de beschikking nr 30 1943 betreffende de sluiting van bedruventot aanmelding verplicht zun Geesteluken en leden van orden Personen die volgens H alinea 2 van de beschikking af 43 1943 vru gesteld zun van den aanmeTdingsplicht Duitsche onderdanen die ondei de verplichting tot aanmelding vallen worden nog speciaal opgeipepen Personen die zich moeten aanmelden en werkgevers die handelen in strud met de bepalingen van bovengenoemde beschikking of trachten haar te ontduiken dus bv hun aanmeldingsplicht met of niet op behoorlijke wuze nakomen opzetteluk of door nalatigheid onjuiste opgaven verstrekken enz worden gestraft evenals degenen die daartoe opruien medeplichtigen en handlangers ALLE MANNEN GEBOREN IN Op grond van de besohJckmg van den Rijkscommissaris voor het beiette Nederlanifeche gebied commissaris genenaai zb V nr 43 1943 omtrent den aaiuneldtngaplicirt ten l ehoeve van den rbeidsmzet worden hiecmede ALLE MANNEN GEBOREN IN 198 opgeroepen om vaa Z Juai at eea aaameidmgstormulier m ontvancrt te nemen bi het voor hun woonplaats geldende arbeidsbnrean en dit persoonUik weer in te leveren op de hieronder genoemde dagen bU het arbeidsbareau In Janiarl t aa April 1920 geboren personen melden zich aan op raandag 7 Juni 1943 In Mei t m Aagastns 192 geboren personen meideo zich aan ep Dinsdag 8 Jnnl 1943 In September t m D e e e mber 192S geboren petasacB aaaWeii zich aaa op Woeasdag t Jaai 1943 In dea tijd van 9 12 en 1 $ 17 uur volgens de door het arbeidsbureati vastgestelde volgorde en wel bg de voor hea bevoegde afdeeling De la de ressorten der bUkantoreii woonachtige tot aanmelding verpHebtc personen moeten neh op dezelfde dagen aanmelden b het voor hen bevoegde bijkantoor van het arbeidsbureau Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart worden meegebracht adsMumn Radio werkpauze concert uit Gouda THEO UDEN MASMAN SPFELDE BIJ iORMA KOOLE EN VIS De microfoons van den Nederland hen Omroep stonden Woensdagmiddag opgesteld in een det werkzalen van de fabriek van de firma Koole en Vis alhier waar op een geïmproviseerd ixidium de leden van het bekende daniorkest van Theo Uden Masman hadden plaatsgenomen Buna alle arbeiders van de fabriek hadden hun vrouwen of verloofden meegebracht om dezen primeur voor Gouda bu te wonen de uitzending n 1 van een werkpauzeconcert aangeboden door den Nederlandschéi Omroep in samenwerking met de werkgemeenschap Vreugde en Arbeid Direct na de aankondiging van den omroeper klonk de herkenningsmelodie van het orkest dat op vlotte wuze een programma van moderne dansmuziek ten gehoore bracht hetwelk een enthousiast onthaal vond Groote waardeering ondervonden ook de zangers van het orkest Marcel Tielemans en Wim Poppmk Ter 4f wisseling bracht Sandor Sipos op zun cymbaal Hongaarsahe en Roemeensche muziek ten gehoore aan den vleugel begeleid door Andre dp Raaff Na afloop van het concert was er gelegenheid voor de vrouwen van het personeel om de fabriek te bezichtigen waarna het werk wee zun gewonen gang gmg FEEST BU BONERA De personen die tot aanmeldmg verplicht zun moeten m prmcipe persoonlijk verschynen bg het aubeidstoureau of bykantoof Zu moeten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte mlichtmgen verstrekken Voorzoover tot aanmeldmg verplichte personen m dienstt etnekking zun moet de werkgever de ver Ijilaring van den tot aanmeldmg verpi chte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door Zijn hamjteekening en eventueel door MeJ M 8l nfert te Dieren die dezer haar t04den veijaardax hoopt te herdenken Het kop koftie smiwict het oudje dat liehIn een uitstekende g ondheid mag vetheusen nog Mlli A best CNF Bouvet Dr Posthuma t Gemeld wo dt In de avonduren van den derden Jtmi werd in zun woning de vroegere minister van Landbouw Nijverheid en Handel dr F E Post huma door revolverschoten zoo zwaar gewond dat bu onrntdderuk na den danslag stierf Het signalement van de daders die onmiddellijk op de vluoht sloegen s bekend Personeel vierde jubileum vaa chef mede Na de huldiginj Woensdagmorgen door directie en personeeJ van den heer H Bloot bedriifsleider van de chocolade en suikenwerkfebriek Bo nera ter gelegenheid van diens 40 jarig jujwleum m het bedruf werd er een dWikbezochte receptie gehouden Na een gezamenluken maal tud van het geheele peirsoneel was er een pianoconcert van populair klassieke en moderne muziek gespeeld en toegelicht door den heer Joan Giesen s Middags werd een feestprogramma gebracht met eigen krachten van tooneelspel zang en muziek m den loop waarvamde heer KutuTstra namens de vertegenwoordigers nog een schilderu aan den jubilaris aanbood wiens feest voor hem zeil en voor all i tot een bijzonderec d tg is gemaakt Wat Waar Wanneer T Bl 14 Jnnl 8 f en J our 7on en feestdagen uur St Agirietenkape4 Huisvlijttentoonstelling S Juni 12 en 2 4 uur AnkaehUsclioel Opcnbaie les AFOTBESERSDIEtl ST Steeds geopend des nachts allé n voor geneesmiddelen Apotheek P Weijer Gou we 131 INLEVEEINO RADIO ONTVAHG TOESTELLEN Morgen moeten inleveren in perceel IJssal laan 40 de bewoners van S 12 uur L Tiendewag Jeruzalemstraat Molenwerf L Noodgodsteeg Minde broeder steeg Punt Nieuwe Veerstal Houtmensplantsoen Vijverstraat Hoefsteeg Tutnstraat Groeneweg Walestraat Doelestraat Wijde poort Markt Baanstraat Oosthaven 1 uur Dubbele Buurt Wijdstraat SpeL demakerssteeg Cappenersteeg Stoofsteeg Achter de Kerk Korte Tiendeweg K F Rol wagenstraal Muilenpoort Geuzenstraat Pa radUs Zeugestraat Hoogstraat J Kotten steeg Robaarsteeg Leradulsteeg Uooge Gouwe Lage Oouwe AANMELDINO f OOK DEN AJBBEIDSINZKT GewestelUk Arbeidtburean 12 ea uur Aanmelding voor den ari eldsmzet van alle mannen geboren in 1980 Maandag I Jnnl geborenen In Januari Februari Maart en April DiMdag I Jiml geborenen in Mei Jultl Juh en Augustus Weensdai Jmsl geborenen In September October November en December NEOKRLANDER8 NAAR HET OOSTFRONT Opnieuw is Maandag een oontingen t van eenige honderden vruwilligers van Nederlandschen stam naar OostEuropa vertrokken om na verkregen militaire opleiding deel te nemen aan den strud tegen het bolsjewisme De dierentuinziael t ood dezen namiddag den getmiibeluken aanbbk De hohere SS imd Poli2 ifuhi General leulnant Rauter en de plv leider der N SB de beer van Geelker ken inspecteerden de in carré opgestelde groepen en hielden toespraken DE STEM DER S S Luistert op Zondag 6 Juni vran 11 30 tot 11 48 iHir over deo zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der S S onderwerp reportage over de beeedigmg van de landwacht ER IS SLECHTS tOU 0PI OSS8INO Op grond van goed bloed en groote kwaliteiten zullen MJ een plaats mnemen m het nieuwe Europa Zeker maar voor niets en zoo vanzeU gaat dat niet Wü Nederlanders zullen ons die positie moeten veroveren en komen dan vol komen logisch op de plaats die we waard zUn Zie naar onze mannen aan het Oostfront zij zwammen niet maar pakken aan en offeren zoo nootilg zelfs hun leven Voor zichrelf Neen voor u landgenooten opdat gU zult leven gij en het vaderland Stort op stro tXElM Verzofllingsfonds van het Vrljwilligerslègioen Nederland NIEUWE BUaGEIWLESTERS Het RtJicscohimissariaat deelt mede De commissarisgeneraal voor Bestuur en Justitie heeft benoemd mr K J D J Folkerts m Den Haag ot burgemeester van Arkel en Kedichem den heer F H Th Wetjens te Venlo tot burgemeester van Baexcm den heer J Franssen te Obblcht tot burgemeeser van Merltelbeek den heer W M Tonntm te Utrecht tot burgemeester van Drie hctjen Rüscnburg en den heer M Broere te Enkhulzen tot burgemeea er van Enkhulzen Vrt DE STAATSCOUKANT Bij besluit van den secretaris generaal van Justitie is benoemd tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie bijTde kantongerechten in het arrondissement s Gravenhage mr K J van Douwen waarnerr iMid ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten in gemeld arrondissement OFFICIEiLI LANMOmr HEBEDEELINaEH aar prsvMcls luWl lsU an d WENKEN VOOR HET OOGSTEM EN DOmCHEN VAN KOOLIAAD I Met sngden moet begoonen worden als d bovenste liauwen reeds bruin w de onderste nog geel zijn De groene iint moet dan uif het gewas verdwenen lila de aaden hebhren een bru n wang ï Het IS beter iets te vroeg dan M te laat te snijden me bet oog op verlies van zaad Zaadverlies kan beperkt wordeadeor alleen in de vroege ochtendurHi cade late avonduren te maaien De beste manieren ian snijden zijna met de sikkel t gaat het largtaamal maar geeft het mtnste zaadverlies b met de zicht gaat sneller maar geeft meer zaadverlies c met de grasmaaimachlne voonlot van een aflegapparaat of van een f bogen staaf op het btnnenzwadbord gaal het snelst en geeft niet meer zaadverlies dan met de zicht Met het oog op gebr aan arbeidskrachten kan deze methode ter beproeving aanbevolen worden i De meest aan beve l enswaardige sm nier va het bewaren ep het veld is bat plaatsen m schijven dat lUn hoopen van a 7 ongebonden schoven radite naast elkaar geplaatst en met een touw omwonden Wegens gevaar van sohol mogen beslist geen rooters schoven ge maski worden Alleen wanneer met da sikkel ge reden is waarbij stoppels van M i 41 cm lengte ign blijven sUan mag hdgewas desnoods ki loese adioven op h tland blijven liggen Zaad dat niet goed droog Is wui binnen enkele uren broeien Daarom niette vroeg gaan dotschen en na het dor schen he zaad onmiddellijk af everen B Oorsch nimmer zonder hi h t bezif te lyn van een dorschbriefje Voor dorschen op het veld vanperceelen kieincr dan 1 h a tal zoo goedals zeker geen dorschmachme beschikbaar zijn Men kan zich voor dese kielncr opperv akten htel goed behe pea door een k eed op hel veld neer je leg gen hierop telkens een laag koolzaaduit te apreiden en dit te l ew rken meseen landrol vlegel of stok De aanvoer van koolzaad naar do dorschplaais kan voor groote peroeeienhet beste geschieden met sleden of p alteluch bandwagens Voor kleine pereeeleakan het ook met draagkleeden Aange en niet voldoende dorsch machines en dorschkleeden liesehikliaie7u en zijn om al het te velde staandekoolzaad op he veld te dorschcn zul ave e lioeren hun gewas binnen moetenhalen Deze methode is omslachtiger doch heeft anderzijds zooveel voordeeien da zi sterk aanbevo en kan worden Het be angnjkste voordeel vaahet binnenhalen voor het dorschcn ia dat het gewas beveiligd is egen de ge varen van te arg op het v ld staan HotIS daarom lieter h gewas bitiren Iehalen zoudra dit mogelijk is dan te blijven wachten of er miSsChien nog eca dorschmachtne of dorschk eed kom Patte luchtbandwkgens kunn nzonder meer gebruikt worden voor he binrenha en van koolzaad Oude boerenvsdgvns moeten met een kieed beleg worden om zaadverlies tijdens het ver voer te voorkomen f Alvorens het koolzaad op te ia legt men op den yloer een iaaa MraanChooi dat later meegedorscht wordt omhet uitgevallen zaad aisnog ie winnen Het gewas opze ten in kampen 16 Bindtouw en voor zoover vreorradig dorschkleeden moeten bij de P BH s aai gevraagd worden De regeling van het dorschcn is I hjrden vin de PBHs Verlaneens mmoei ijkheden moeten zonder uitstel aal hen opECgeven worden De assistenien van den Landbouwvoor ichtirgsdienst komen op verzoekgaarne op de bedrijven om adviezen Ugeven over hei oogsten van koolzaad De bovenstaande wenken vindt men uil ueriger toegelicht m een geschrif ie da binnenkort aan a e kooizaadtclera ii ZuidHolland zal worden toegezonden en tevens verkrijgbaar lal ign bU a PBH s AANKOOPVERGUNNINGEN VOOR VOEDERAARDAPPELEN Met Ingang van heden Hunnen bij de Plas selnke Bureauhouders aankoopvergunningen voor voederaardappelen aao gevraagd wordea Deze aaoaoopverguiwringen zullen worden verstrekt op taHisvan kg per stuks grootvêe en zin bcstenMl voor degenen die i aard appe en willen bestemmen voor Inku n t e geldigheidsduur loopt tot 1 Octooer Zijn dan nog geen aardappelen op d aankoopvergtmningen ontvaocen dm kunnen ie bij den PlaatselÜken Bureauhouder Ingewisseld worden voor eeanieuwe welke ecb er verstrekt w inworden op basis van kg per stuk grootvee Zij die een t6ewijxuig voor deze aard appelen ontvangen komen niet in aan merking voor aardappelvexeU naiU pul mSrM VOON AARDAPPELVEIEL8 De norm voor aardappel vezels is than verhoogd van 1500 tot 2500 k g per tuks grootvee Alle reeds ingediende aaiw vragen rullen door ons verhoofd wo e DE VOÏDSEl CDMMSSABl VOOR ZUID HOLLAND AANMELDING VOOR ARBEIDSINZET De uren van aaranekluig van alta mannen geboren m 1920 voor dea arbeidsinzet zijn op bet G we t Ujk Aibeidetaireau te dezer stede van 8 tot 12 en van 15 tot 17 uur op de desbetreffende sMeelmc EINDEXAMEN GYMNASIUM Aan het StedeUjk Gymraasnan alhier zun geslaagd voor faet endexamea afdeeling JB de dames A van GgmoiMl en A C van Wuk te Goud en E H van Duvvendijk te Lekkerkeric en da heeren P T vsn Dotp te Gouda eo J Dogterom te LeMceiiterk Twee oendidaten werden afgewezen P V d ROER WETHQirOEB VAN APELDOORN Onze oud stad genoot de heer P v d Roer vormui leider van da N83 ia benoemd tot wethouder van A et Wanneer verduisteren $ Janl Zaa op SJK ooder tlM i Maaa op T n nader Wanneer verdi doom