Goudsche Courant, zaterdag 5 juni 1943

Politierecliter te Rotterdam TAN MBNXm TKBDACHT Naitet de zaak reeds voor nitder oodanofÉi naar de inatnioUe teni vcrweoen was eweest betiandielde de leduter de Mrabask te e den laodbouwer N C P te Heeuw k verdacht twee controleurs urt Gouda met een mes be ire ed te heWDcn toen dezen ecD ondeooek ofi zvn boerderij hadden ingesteM naar een fratxtaileuze alaciitmi Uen had vetd op het gemeentehuis gedurende dne weken in arreet gehou den Ook s loans vrouw en dochter louden i di tegen de controleurs verlet heijbei dje het gestaakte onderxoek waren Jtomen hervatten Beide ambtenarea hadden den wachtmeeater der marechaussee J Roodbol te BoAoop verzocht procesverbaal op te roaken nadat zy te voren de hulp Bmeroepen hadden van den gemeenteveldwachter D Kroon te Reeuwyk wien ZIJ echter met geen woord gerept zouden hebben van de bedreiging met het mes Den marechaussee hadden m echter medeigedeeld dat de boor op een stoel was gesprongen en een groot mes van de ost in het woonvertrek had genomen waarmede hij zwaaiend en dreigend op bekien was afgekocnen De ambtenaren beweerden het Kroon verteld te hebben VeWwaohter Kroon hield echter vol dat beide ambtenaren hem niets hadden gezegd van een bedreigin Wel bad een hunner hem zijn gummiestofc ter leen gevraagd omdat P met gemakkehjik was De controleur W werd er door den rechter op geweeen dat hij hoog spel peekle en door hem dep rechter cinatig werd verdacht van meineed Toen de getuige echter zijn variklanng over de aanranding door den hoer volhield werd cte van dit getuigenis genomen waarna bet O M op rond van ernstige venienking vui meineed den controleur ter zitting het arresteeren De behandekng werd daamp geadtorst in afwaBbting van het v e r de re verloop der mstructie tegen den van memeed vecdacbten controleur W De boerm wier zaak eveneens naar de instruotie was verwezen stond daarna terecht eveneens da z j de ambtenaren met een mes zou heb ben bedreigd toen dezen den dag na hun eerste l ezoek opnieuw op de boerderij een onderzoek kwamen instellen Vend ontkende dit partinent Zy en haar dochter waren door beide andatenaren mishandeld geworden buiten op het erf en vervolgens in hui gejaagd waarna de amJitenairen de deur niet den sleutel hadden gesloten Eerst toen de politie kwam was de deur geopend De MTouw deöd een omstandig veiHaal van mi andeling van haar dtchter en zichzelf van de zyde der ambtenaren Ook de behandelmg van deze zaak wCTd aangehouden In verband met de vervolging op grond van m need van den controleur W RUWIELDIEFSTALLEN bet portaal van de R K Uit Kerk aan de Gouwe en achter een wohmg aan de Noothoven van Goonstraat is een heerenfiet ontvreemd Burgerlüke Stand G l orcn 31 Mei Margaretha Francisca Maria d van A F Steenwtakel en M A EppUig Spoorwegstraat 39 1 Juni Johannes Antonius z van W Brakel en A H Wassenaar Zoutmansti 21 2 Juni Alex Cornells z van J Breedijk en W Brauns Koekoekstraat M Christina d van M A Verboom en L P van Welzenls N Haven 268 Comeha P e er z van W Meijer en P H Lakerveld Javaka je 4 3 Juni Gerrlt van J Hilgera en M van den Berg 2e H van Alphenstr S Klazlna Johanna d van C B y en M 8 Nateop Ruw singel 13 4 Juni letje d van Stuart en D Pot Javakade 0 Ga aawd 4 And J A van Bcel q M A Uartm OvcrledcB 3 Juni Arle Upelaar 81 3 Juni XUaabvth Hcteaa Aatooia Utmmland N j ittod ATHUITIEK Dl RUUT XUtSTB Df AIPHKM Bb Donderdag te Alphen a RUn gehouden wedatrUden bezette A da Rujljter van Vlres et Celerltas de eenie plaats In de 3000 M hardloopen A klasae la 8 min 49 6 sec mtit 37J voorsprong op nummer twee WATEBPOLO JUKIOftBSZETENTAL VAN GJB C Ook de Goudsche Zwemclub komt met een zevental uit in de meuw Ingestelde Juniorenafdecimg ie 19 jaar in de aanstaande competitie van den Ned Zwem en Reddlngstwnd PLAATSELIJK NIEUWS FREDIKBEURTSN VOOS ZONDAG Bergambacht Ned Herv Kerk 10 en 7 uur de heer De Pater van Haastreotit Geref Kerk 10 en uur ds Terltaak Ultgetredenen Ned Herv 10 en 7 uur da Orlsmgt van Gouda Bosk9op Ned Herv Kerk 9 30 en 6 uur ds Jacobs Geref Kerk 10 en 5 uur da v d Stoel Chr Geref Kerk 10 en 6 uut da Klelsjen Vriji Herv tn Rem Kerk 10 uur mej da Thomsen Geref Gem 10 en 6 uur de beer Blok van Rotterdam Gouderak Ned Herv Kerk 40 en 7 uur ds Van Vliet aastrccht Ned Ierv Kerk 10 30 uur da De Voqgd v d Straaten Ned Herv Geref Evang 10 en 7 uur dienst Geref Kerk 10 30 en 7 uur ds Nordmann Moerkapelle Ned Herv Kerk 10 en uM uur ds Verkerk vm Doopsbedlenlng Geref Gem JOJO 3 en 30 uur ds Hofman MooIVrecht Ned Herv Kerk 10 uur da Steenbeek van Oudewater doopdienst Geref Kerk 10 en 6 uur ds Kalkman NUnwerkerk a 4 Ussd HtA Herv Kerk 1 en onr d Vollewelder Geref Kerk W Vn ar Wiksen OweJ Cem 1 en 5 uur leeadlemt OBdew Ned Benr Kerk en 7 umr de heer Okker e van Moordrecht Geref Kei 1 e uur ds Visser van YHOmlaeS Be a gk Md Herv Kerk ReeuwUk U en 7 uur da Hoelofsen v ra Doopsbedlenlng Ned Her Kerk Slulpwljk 10 uur de heerMatse van Haierawaude 30 uur ds DeUnt Geref Kerk 10 en tM uur da Warmenhovcn sioiwUk Ned Her Kerk lOJB uur dk Kanis Evangelisatie lOJ en 7J0 uur de tieer Gekrud van Nieuwe Tonce BOSKOOP Hotel Nenf en farage nitrebrand ermoedelyk tengevolgb van kortsluiting in de kap van een autobus brak Maandagavond brand uit in de garage van de autobusondememmg Citosa Onmiddellyk werden de garage en de les daann gestationneerde autobussen een prooi der vlammen Hotel Neuf dat aan de garage grenst geraakte eveneens in brand en brandde grootendeels uit De brandweer van Boskoop geassisteerd door die van Waddinxveen greep krachtig in en na ongeveer een uur was men den brand meester De belendende perceelen leden aaniienlijke waterschade Verzekering dekt de Ahade Veilingbegrooting al versehreden Op de bloemenveiling van Dinsdag is dus reeds na vijf maanden de begroeting van den omzet in 1943 zijnde ƒ 80 000 met een bedrag van ƒ 1000 overschreden Waterpolo Vriendschappelijke wedstrijden Boskoop Rykstumbouwschool 1 1 Boskoop dames Gouwe dames O 1 Dohtendienst Ai Zondag dokter A J Zwartendyk telef 365 STOLWUK Muziekuitvoering Htdenavcond half acht hioopt de muziekvereniging Harmonie alhier op het Dorpsplein een concert te geven waaraan medewerken de muziekvereenigingen Cea cüia Tan Gouderak en Door hulp tot stand gebracht van Berkenwoude Waddinxveen Beroepen De heer W van Hassel ca nd i da at en l ii1ni rBitik tr te Utracbt en voorganger van de vereeniging Wet en Evangelie alhier is beroe S ra als predikant der Ned Herv emeente te St Michielsgestel MARKTBERICHTEN K asmarkt Woerden 2 Juni Aanvoer 165 partyen Ie kwal 82 2e kwal 61 Handel vlug OFFICISELF MEDEDEELINGCN Bericht N IM pftus Voor buntwortclcn Voor buntworlelen geldt de prijs voliennde Prljienbeschikklng IMO No 1 De Gemachtigd © voor de Prijzen deelt echter mede datniet tot vervolging xal worden overgf xaan mdïen voor gewa schen winddrofic buntwortelen by aflevering at woonplaats snijderten hoogste 0 75 per kg In rekening wordtgebracht € 734 Beridit N I 3 GERCGENfREERD PERSDRAAD Voor geregenereerd en gebruikt peridraad geldt de Prtjzcnbe chikking 94 No 1 De Gemachtigde vooi de Prijien deelt ectater mede dat niet tot vervolging zal worden overgegaan indipn de hierdntier vermelde prijzen met worden overschreden A Geregenereerd pcn nm Bij verkoop aan handelaren ƒ 18 50 per 100 Kg niet franco verkoop aan verbruikers 21 per MO kg Jitet franco b Gebruikt per draad Bij verkoop door den fouragehandelaar aan het regeneratie bed rijf ƒ 4 ftO per 100 kg Bij verkoop door de stroocartot fabriek aan i et regeneratjebedryf f 5 25 per 100 kg Deze prezen gelden biJ levering franco spooi wegstatton hetwelk het dichts bij de woonplaats van den fmiragehandelaar resp slroocartonfabn gelegen is 673S BANOEL IN STROO 1M3 1M4 Het Bedrijfschap voor Hooi Stroo en Ruwvoeder maakt bekend dat bg de uitvoering der fitroodistribulie in bet seizoen XM3 10 slechts die handelaien zullen kunnen worden Ingeschakeld die ala landhandelaar groothandelaar of kleinhandelaar in fitroo dan wel als eiporteur van hooi en stroe door de N LC A of door bet Bedrijfschap aj n erkend en die tevens zijn aangebloten bU de tlchting HES Hallstraat 96 te s Graven LMge avuuO da Jongemel s LEESMBLIOTHFb 41 GOUDJ MARKT 41 GOUDJ hage Practleth zal het verhacdviwi w dus fliechts mogeUik worden lemaaktiüShandelaren die zullen iijn aai epoj7 4de stichting HES s iot g In het algemeen zullen alle IroohaMid die als zoodanig reeds een berlAi erkenning ontvingen ook op hun ve de HES worden aangesloten JS Tvooraf schnfteUjk verklaren iéh z tetutalre b wUngen 4e r stiefat sullen miderwwpcn ü BEBEIDlN GSrSOOifC rEN OOa Bito EN SAUSEN VOOB t AFé b K Bü het Centraal Divtributipkantoof u Bchreven cafe s restaurants en J fbcdnlven zullen van de Plaat fiafa gf buuodiensten voor de periode an 13 jS en met 10 Juli a per tien rant oenenS surrogaat één rantsoen ven Hngta iaSJ len waarop sooals bekend hm u producten voor soepen en ausen hS worden gekocht ontvang n Revta jj welke ais zoodanig rijn i ff chre 2 R shoreca tmtvangen boiriidim ai3 soen van de producten per appelen Van 14 tot en met 19 Juni b moei i bedrijven Wj de plaatselijke diea aanvrage om een aanvul hn ei toe wij üm dirnen op een formulier MD 213 53 Niet Ingeschreven reHaurai ent Wfci niet voor bovengenoemda producten k merking Ziekenhuizen sanatoria ed gevangeaw enz kampen van den NAD er den iKdienst voor de Werkvemiimirp en t th stellingen naet een per maner t bevcb ontvangen eea aantal rsntBoeiicn öatr eenkomt met het normale rnri wen houdschoïen uitzenders van dinars n itanlenJokalen ontvangen één raniaoesfcrantsoen aardappelen Rljnschipper die tenminste 14 dagen y te lande verblijf honden ontvangen im periode vtxx J4 dagen een hal Tmi £ Arbeiders m het buitenland leden dp Organisation Todt enz die met er of Weib lande vertoeven komen met voor genoemde producten in aanmerking Uoofdiedactcur J C Weysters Rottera BChefred acteur voor Gouda en Onw DmF Tieter Gouda Veiantwoorde k fMi4advertenttes L AlckersdQk AotlerdaBi Uiügeefster N V üottei inutch NieuwAiiuRotterdam r 1 Tunmo iiaitmTOii co WErnot PHsaugamo mi $ JUJISSE U UJST TIEIUNG VAN VB DAO 4 tma IMS KOOOE PIEMlCN f iMooo nut 1 rtW 61W 7367 108 B IWil 14001 17737 I f 0 I2ai 3IM fti Mi6 wt laon i48aB i rsu r wo I13t IWM Ud f l 0 mi flOM TIM IMSA n 3 ru9 d£M VAM y M w in iti 180 3 4 173 41 40 4 4 7 01 83 118 ni 73Ï KBl 10l M7 iiM iita larr IMO 1341 ia S 4S8 1497 I 03 7ej 1771 17M 1837 ItU IWM 1947 3006 3037 3110 3171 3533 2701 2803 3840 Mn 3034 3140 ilM 3313 3456 3000 3107 1710 M ns3 aae7 wst w sat l 4080 41fil 43t £ 43 e 4400 44 3 447fl 44M 4M7 45B7 4C7B 4714 4726 47fl7 617W 63ft8 B378 M40 41 V 5 fl4 5 UtBll 6705 9760 170 837 6858 é 4ft 6076 ei53 ft83l e M e3S5 flJ 6 6414 eU2 6S 8 6S77 6611 fl 3l 6611 804 64 tm7 e6 Möi fiKI tS97l 7üt 7010 7041 7176 7231 7341 7 81 7473 7 4 7i 7e 7W1 7187 7867 814 8181 1304 8510 8 70 W48 8fi4S 86o3 77B e7b4 aaaa fiii 0117 9103 9375 U38U t J4 t i71 1 873 9377 0ft 4 644 MM 0B1 Müb BM lü 34 itflM 10131 lülM lüIM 10178 10213 102m 10S3I io e4 10697 loeao KW no3 tlOj7 n047 niB9 11233 11370 11410 11473 II4S7 IIEZS UOei tlfiiffl 11819 11833 1IB63 1 8S6 11917 MtWe ilB99 I31U 13167 I2a 1 12 182 124Hn 13M8 a m 13B32 12741 13640 13846 1267 13803 13 71 Ul 7 13271 IJ fiB n39 13377 H378 l 467 13483 13 S2É iJ i38 130 2 1Ü 04 i tVH 18866 ISflPa 1371S 1314 1375t n80 IfBiS 13ft58 14029 14033 14 158 HOSf uia 14383 14942 14372 14400 14423 I447f I4MA UgOII 14531 145M 146 16 14 33 I4 MI3 47te 14618 14806 14Ut9 14U35 16166 16330 15371 15372 l Wl iMW 1S600 lf 337 70 t 15811 i 8 n liaüi is87s ibMw iSnO 16184 1 32S tSMfl ISAKI 16001 lOAU löUlii 16940 iTje 1U9 17M7 17JM l Wft H 17678 17642 17667 171 i 18152 18271 lH3a i IIOOS IMM 1M7 1 I 00 17763 irrra nau iw i jaias 18WI laöM itme ibtm 18761 16666 IR871 18010 18 47 IflOl l 3 fl 19326 194 4 IM8 19M3 1W33 1M 4 I967S 1 1759 19776 IBgli iW40 ll Oü IW 4 TKM WIU J0231 20319 30354 20406 30410 204 ï 20 64 30S 7 20 S2 1 20641 30680 24 718 307 30731 307 8 iC7M 3077 20007 JOBlfi ONGECOtfilGEERO I V rb t rlngeii 5 klamst 5e lu t pmmlSn l 10 i v r mWen 4J2 l flÖM 1009 lillfl 13501 Voor de hedcB iretnikkfln nauuaen welke dM et een arctiiïc tin unrewwen ntftdpl c OMD de ToReifise Udikte alVn m de aioten Stoomen Verven Modelper Van STOOMEN en VERVEN sen hebt U pleizier Als U het laat doen SCHOUWBURG BIOSCOOP Zaterdag Zondag Maandag Dinidaif DE miSDflflD TWEEDE ETAGE W0inig ii v l n v len wetnig Dat schijnt de leus la zijn van ankela reslau ants waar allei zonder bon ta krijgan ii Tenminste all man betalen kan en wil Zwarte handelaren n anderen die geen scrupules hebben eten r btassen ar dat het een aard heeft Da vela landgenooten h l schraal hebben wie bekomB ert zich ötm or i Geld moet ro len HENNr PORTEN MADY RAHL PAUL DAHLKE IWA WANJA RECIE CARl BOESE TOEGANC 18 JAAR PrïjsQpdrijving womR Tegen haaruitvai en hoofd roos Balt A De Jong Oost Havsn 28 Souda Magotijn van parfumerieën n foilefarfiks en BRUIDSBOUQUETTEN GRAFKRANSEN en oJIe aoorlen BLOEM WERK Uw adres bij MUL Korte Tiendeweg vier Telefoon 32S7 Na 6 uur 3294 De modernste machines op het gebied van Stoomen Verven en Modelpersen staan ten Uwen dienst Vakkundig opqemookt mat Ule klo materiaal Ale soorten groenten en bloemzodan lobokiiodaa St Anthoniestr 9 Tel 24ti AANUO iN ONDERHOUD VAN TUiNM BLO£MENMAGAZI lN DE LELIE De Kl El NT l KH rubriek wordt oigenoiTwn l uua n DonderiUss n Zatardaaa Tarlal B trekkiii2 vcrtcBtin 1 U woorden l 0 32 clka t woordoi meer I OM Andart advurttntsn 1 12 woordwi i SJM elke woaedca meer OJO alles bu voonilUietaiing Advertenties onder nuiamcr aan nat bureau 10 cent verüooging Bewtjsnuminan S oant extra Opname op aen bepaaMaa daf kan niet worden egaraiuleent Biiavu kiiaaea arden atnttaaU eUun werkdaf van a 130 uur Zaterdas aUoan van S Uj oor Te hoop eiiwill 8fdFoniui8f90 I Uitman Vogelensang 23b Ocvraagd ter overname Mllltilre Uniforin door M L v d Veeken de la ReQlaan 3 Gevraagd Kapstar an Laariing Kapstar H P van Wijngaarden Kleiweg 77 Wegens huwelijk der tegen woordige een Binke Oagtf laflstboda gavraagd K van TKet slager 1 eeuw ik Wegens ilekta zoo spoedig mogelnk een niNa nZNSTBODE gevraagd voor dag of dag en nacht P O v g t v Mevrouw Kamphuiacn Crabelbatraat 63 iMveMiflilitblail Gevraagd een FLINK DAOMEISJE niet ben It jaar Van hall 8 tot 7 uur a Zondags vrij Hoog loon Tevens een tlinke werkater gevraacd Adrea A J DESSINO Brummer Kamemelksloot 134 4 92 STAATSLOTERIJ ntCKINO VAN VIUBAQ JVm MM VUTDI KLASeE TWElUUMa OOOa PUIUN tMl I93 IttW ITin MM r M lUi HW MTD trw isw izM MN i Ma lua imt iiw im M MS HIS aiM mts iiü leiii numcN VAMi w laps im 1 lie ins mi las w im ia iKï iM im im urn SM tia NS M M nu tna m m on aia tssi MM Ml M au HM Xlt Ml nSI TI 38 MOS t t lOS 411 MSI tMi 917 ioi tm wi n uaa ii sisi nn SMt san soa Me san nu OM nu on M sa M 9 ma ms 7M9 TIM 7MS T3M T3 HM Mn nS 77 TT nat TSM 7S7a MH 71SI issi itit aau san aa aiM al a aan aan sms vs7i nis ana n Mza leti latn itiH it47g laen isms tvH i n tam laaia iisM una iini iitaatiaas inu imi u7n iimt itia laia iMia itaaa iMaa iMaa iMari inao latj iis97 ixm iti44 lasi ia iwt Mn IMM nu isMa ima i3U iisn imn isaaa iiTia iini imt laraa IM4I IMn IMS IWI 14M I4M l ll ea H7I Mail ISSST JMTt Mta isiit iMi issn isisi lau io ira i m lam in insf wm naai laBr i w iTiia itsu n i i7 is itmi itjm i7 a i7e iiiaae i7aM i7sai itiu itaa itttt lana ilmi lassa isiay la s i 7s MM7 ir ISS 4 I Aangeboden babyschoaien oi r no 8373 bur m 28 ni ruil voor m SI BAKKER Pour4eweg 6 laati lasao lasM laaa laass imS lana imm mm ims lasis iftM WM iM iisM isaat iiaaa iwas mtt ren nxa taiia wai H Ml m mu stri nas ixn w nt mes ren lana tnü naoa kim iiais i naat tim aiiai I laasi una aiMaasai as ans ums Rectificatie D MULDER en H MULDER Rademaker betuigen mede namens wederzgdsche familie hartelyit dank voor de belangitelling btj hun huwelijk ondervonden Ck uda 2 Juni 1943 Naaierstraat 32 DANKBETUIGING Ondergeteekende betuigt hiermede ook namens zijn chtgenoote en kinderen zijn harte u ken dank aan den Wel£d Heer Th Smulders dir Choc en Suikerw fabr Bonera en mevr Smulders voor de buitengewone huldigmg en prachtige cadeaux ter gelegenheid van mijn 40 arig jubileum alsmede aan den adj dir den Heer S de Jong vertegenwoordigers en het geheele personeel voor de prachtige geschenken en medeleven die hem dezen dag tot een onvergetelijken hebben gemaakt Namens allen H BLOOT Lethmaetstraat 15 4i B JU Hoa ZEEP i ooRjEnmwAf vfuta ik haf het S1T 0MVMSSCHERU T buur op eersten itand te Gouda een FKAAI HSKRBNHCIB Huurprijs MO per jaar plus waterleiding Br no G M4 bureau van dit blad Tegea 1 Juli een Mt pensim ungtbodM 8 tta beroept Brieven bc 3644 bareaa v d Mad inffM vrap Nfl hHis of 2 ongemenbil kamers met kevfcen of cebrutk van keuken Br no O Sf4t bur v d blad Heer vraagt ruime Zlt Slaapkamsr oi lit en slaapkamer met sir wttcr en vollediK pension Br Mb Q 364S bureau v d blad Mevr V HEUVELN Hotel de Zalm Gouda vraagt voor a o spoedig mogelijk een IMMl ll sia Ma BESCR EINDEIUUFPR leeftijd 2 35 jaar voor 3 kinderen 3 4 en S jaar oud Zi die met rSbelen bekend ittn gentelen de voorkeur fff De Gouden Stad komt van Vrijdag II t m Donderdag VI Juni a s in de SCHOUWBURG BIOSCOOP Om zeker te zijn van goede plaatsen kunt U ze nu reeds bestellen bij den bode van de ScliouwBttlf J d Mol Groenaweg ló die ze voor U bespreekt en thuisbezorgt tegen een vergoeding van lOct p plaats DE DIRECTIE Het Residentie orkest ouDA Zomerseizoen 1943 3 concerten I F ITS SCIUURMAN Ow L TOON VEKHEY NICO VERHOEFF Solisten Jaap ItaHlii hobo WHIam Andriaaaan pUno I Donderdag lU lunl St Janskerk I a Donderdag 15 Juli Nieuwe Schouwburg Donderdag 12 Aug Nieuwe Schouwburg Abonnementen ƒ 3 rechten inbegrepen voor dt drie concerten verkrijgbaar aan deo Nienwen Schouwburg en bO Boekhandel De Ven Wiidltraat 4 Ttlcfooa 2199 St J ANSKERK leeoneert Don4ardag t Dirigent FRITS SCHUURMAN to Programma Antbn Hrdckner Juni Viarda Symphenla in Ea a 7 uur precies UriaaaiMig Kaarten 1 1 50 verkr gbaar bi den Nieuwen Schouwburg boekh de Ven Wtjdslr 4 en b den koster van de SI Janskerk Het Nederlandsche Arbeidsf ront Plaatselijk kantoor Qouda Vacantiebonnen De Inneming en uiltwtaling van vacantiebonnen voor Hemelvaartsdag en Pinksteren 8 bonnen ui plaats vinden op Dinsdag 8 Juni s morgens van 9 tot 12 uur middags van 2 tot 6 uur s avonds van 7 tot 9 uur aan het adres Westhaven 46 beneden Leden van het N A P behalve loodgieters tcnieten op vertoon van hunüdmaatschapsboekje vrijstellingvanadfliinistratiekosien Uil geldt alleen indien de bandteekening van het lid op pag 1 van het boekje voorkomt Eenige nette Meisjes gevraagd tegen hoog loon niet beneden 18 jaar Brieven no G 3630 bur van dit blodf I MM Daar la hl weer vow s Frisch en opgewekt lanig vaa liin fietstocht diedit maal aan fl ne toalit was vlot zonder pech of breuk verloopen want het karretje was pas grondig defhanden genomen iloor J C DEN RIET W TaaAaraatml 9B Tal seav Uw tijwielbandelaar voor au en aa den oortog Ta koap fevraaed defecte eleetr striPrUsers Jan Spee De Loodgieter Walestraat 12 Kelifleaze beeidaa reparee ren bijwerken en schilderen IS een vakwerk Laat Uw beelden niet verknoeien door leeken maar komt er mee bij den 3eeIdendokter Kei zerstraat 84 Damea Laat bij ons Uw hoed vervormen en apprtteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dmsdags Donderdags Engelfried IGkiejanverwelledijlc 43 Btjverdiensten kan men krijgen door het visschen van Kabnoes te koop gevraagd in ieder kwantum H van Hoorn Kattensingel 11 12 Tel 2673 Gouda Te kaap aangeb een wollen babycape en doek en wollen sjaal prijs ƒ 12 Te bevr Ale Weth Venteweg H 98 a ZIT SJLAAFKAIWEK aangeboden voor nat pers met of zonder pension Turftingel 9 TK KOOP bronzen lichtkroon S arms schaalverlichting ƒ 100 W Hoogendijk Jout ertstraat 1S2 Gouda Te koop een moderne l ekleede wieg op wielen met bedje wollen dekentje en gestikt dekentje 80 een liabyboz ƒ 29 en een kinderbad ƒ 25 alles z gji n Prins Cronjéstraat 8 s avonds na 7 uur KINDERWAGEN te koop gevraagt in goeden staat Aret Fluweelensingel 82 TE KOOP mod gasstel met blad groen emallle ƒ 50 Verbrugge Willem Tombergstraait 8 Echtpaar met 1 kirul Aaagt KAMERS of gedeelte woning Br onder no S372 bureau van dit blad Gevr 2 KAMERS m gebr v keuken of vrije keuken Br onder no 8371 bur v d bL Heer b bjiii zoekt lit en slaapkaaicr te ISouda bij voorkeur omtrek Plantsoen of Park of in de naaste omg van Gouda met goed volledig pension Geen beroeps Br onder no 642 bur v d blad Jongelui die willen gaan trouwen ZOnjEN KAMERS met kookgelegenheid Br no 8375 bur van lUt bl Aangeb ZIT SLAAPKAMER voor heer alleen Br onder no 8378 bureau van dit bl aUWEXUK Succesvolle bemiddeling v alle rangen standen eo leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned i nllcht schrift oi mond Btir Holland Adrotralengr 21S Amsterdam W BeekbladerQ D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten tweken jaargangen en muziek Bciparaties aan alle soorten speelgoed SPKBLOOEDOpSTEB Zaugestraai 88 VKRKOOPHUIS Doelestraat 29 TdeL 3308 tnen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkera microscopen enz Brengt uw oude zinken emmers teilen waschketels tri QaariiaMM P ROND fzn Zeugeatraat Gouda Ze worden weer als nieuw UW DRUKWERK IS OOEO als IMHOLZ het doet Walestraat no 3 3 kida Ie Ctoodaeiie Knaatatappage IJssellBan S4 herstelt aite schade aan Uw kleeding zooals mot brand ene Spoedorders binnen 24 ttae FRANSCa Caaveraatie opl esamena H VONAU Fluw Singel 33 Telef 3793 ZEELSCiroiTiE te koop ƒ 350 A de Heer Sophiastraat 78 Te koop KINDERWAGEN IS oud model Duhen K V Cataweg 71 Gevraagd FL WERKSTER voor den Woenadag of meisje voor heele dagen Westhaven 46 Te koop gevraagd ORGXL SCHOUTEN Gonst Huijgenatraat 151 Te koop gevraagd een i goeden staat zijnde h aa r ea tiela 1 Wensveen Surmamestraat 179 Gouda TE KOOP een stoelmodel hondenmand ƒ VEHSCHUT Hetten sir aat TS TE KOOP aw dgasje m 40 ƒ 12 jooeaen s Wielewaalstr 14 R KOfMF OBVRAAOO 1 of 2 pera opklapbed p a P Ooms Heercnstr 111 OEVR NETTR WERKSTER voor 4 halve dageó kr week Aanmelden A4Bt ST vóór 8 uvrW MEISJE GEVRAAGD voor den gebeden dag of van 8 5 uur Zondag vrij Aanmelden Westhaven 18 Moderne z g a n JONOEOASOnnOED te koop ƒ 8 v d VEN Sophiastraat 46 Voor direct gevraagd NET MEISJE voor heele of halve dagen Adres Daems Zeugestr 84 FLINKE WERKSTER gevraagd Fluweeleosingel 87 Bloemkoolpl en spitskoolpl alapl roode witte en gele aavtrijekootpl knolraappL pootulenpl groene koo pl en spruMkoolpl P Platteweg tegenover de Jachtwerf Te koop gevr koffergmnophoorjs electr gramophooas eleetr gramophoonmottneo G de Raadt Wijdstraat Jouda M KealwQk Zwartewat t metaelaar sdioorateenveger witter Gevr damesschoenen m 41 in ruil voor bruine damesschoenen m 40 Aanb aan G V Eijk Bod Straatweg 111 i LAAT UW BESTRATING vakWiUMJig in orde brengeD A Douw Adr Vlackstraat 6 Tfl tun cea nog prima gaaradiator met tempcnituurregelaar voor ƒ 95 T bevr L D v Vreummges Wijdstraat 20 Joo £ echtpaar zonder Uaderen aoekt woniiu ot onic meubileerde kamers m £ elv van keuken Br onder aa 8414 bur van dit blad Wie beliit jong echtpaar aai TWEE KAMERS met gebr v keuken X Jong Weth Venteweg H m Te iMap I pers kano w f IM P wan Dam E Kampjc bij de Brug Bsa wijk Houdt U Woaosdaxavond Juni vnj voor een mleldia P samenkomst op het Prnkst feest in de Gereformeef kerk op de Turfmarkt Twee nette jonge ba weaueben keanisnukiag M 2 sei meisjes leeft l i J Br m foto die op cerewojM teniggez wordt te richt onder letter M agent bl Dorpsstraat 37 NieuaW keilt aan den IJsscl FORNUIS TE KOOF afm bovenplaat 65 K jSt emaille met nikkel J 80 KROOK B Berkenwoude Te kooi J fG POXTERRaB Bruünel Gouwe 2t Gevraaga 1 stel kaMpeddds V VUZT Fluweelensi S van half negen tot halt Kanaalstraat g rë koo een tXJOM prija ƒ 3S0 Te bevr Jdsc tuaschen 10 en Jachthaven J t Wat Recuwjjk PlaahBiaie aan de BaaX T sche Plassen te huur FJ Br no 8427 tHir van L5 GBVR BBJISHOüWf ft gezin van 2 person NETTE KOSTOANO Br no 8374 bur vd S TK KOOP rijbroek m zUvlak ƒ 30 V d Wath Venteweg H = J MMM 1 V O