Goudsche Courant, maandag 7 juni 1943

De prestatie wedsfriid der Duitsche bedrijven Ook de Nederlandsche vrauvó zal moafpn werken alda $ Hauptdienstleiter Sctimidt Uit Den Hsag w r M gtmeld Nüüi kanIeKtio an hrt einde van dvn twtLxiefi presi ljew l uua der iXiu otM bwligvcn in Nederiand M Z lercUw S Juni m Den Haag een J echl4te biji titoouil louden waarop lahrijke boönjUlexje s n bc liri l vü rn innen vwscftectn war n Jn ïuiwczigheid van veiUgenwoordiCer van yartij ataat en weermacht br f hi Jc Plaatsvervangende übinann van tiet Ucutacbc Arbeitutiont in het Arfceilabereicn der NSUAP XCretschmer rdfiport uit uver de werkzaamheden van het laatste jaar Op vtTïóck van den plaatsvervangcnden Obinanii onderscheidde vervolgens de leider van het Arbeilsbereich der HSÜAP HauptdieiMtleiter Schmidt 16 bedrijven door overhandiging van gou diplonia eerste en lovende waardeeriiigpn eu zeide den onderach den bedrijven dank voor den voortreJIelijken arbeid lan het laalete jaar Bovendien zeid hu dank aan alle bedrüfsleidert en personeelsleden die deel genomen hebben aan den prestatiewed trljd Voor on nationaal socialisten zoo letlc de Hauptdienstleiter verder uiteen spreekt het vanzelf dat wij thans in den oorlog den Fühi r helpen en t beste van ons geven n prestatiegemeenichap kan echter niet van vandaag op morgen opgt lsouwd worden Daartoe ifi een lijd van ontwikkeling en vooral een persoonlijkheid noodig De personeel sIcider met zijn personeel vomt een eenheid Zoo ontstaat deze prestatiegcmecnKhap Zeer nadrukkelijk ging Hauptdienstleiter Schmidt in op de jongste ontwikkeling Hij noemde het een dwaling tegclooven dat iemand die zich vergrijpt aan deze gemeenschap in Duilschland ofIn de bczelle gebieden zou worden ontlien of dat iemand die in opvolging vaneen oproep uit Engeland of Amerikahier in staking zou willen gaan ongeItraft zou blijven Ik houd het derhalve vÏMjr juist nog eens met alle ernst teverklaren dat hij die het waagt tijdensden oorlog de bedrijfsgemeenschap te toren hetzij een Duitsche of een Nederlandse bedrijfsgemeenschap door oen ttaking of door andere misdaden natuurlijk zijn hoofd verspeeldheeft Wanneer de een of ander heeftgemeend zich later weer te kunnenterugtrekken om de verantwoordelijkheid niet te moeten aanvaarden mogenogmaals volkomen duidelijk gezégdzijn JIet natlonaal sociallsme wil enkan zich dal ook tijdens den oorlog nietveroorloven In hel verdere verloop van zijn uiteenzettingen erkende de leider vart het Arbeilsbereich de moeilijkheden volkomen die door den oorlog zijn ontstaan voor de IJiiiUsche bedrijfsleiders om hun bedrijven in stand te houden Om echter door dezen tijd heen te komen is de leiding der mcnschen de belangrijkste taal Zooals de Inensch geleid wordt zal hi ook in zijn prestaties zijn De bedrijfsleider moet zich steeds voor de hem toevertrouwde mcnschen verantwoordelijk voelen als verlegenwoordiger van den Führer op zijn plaats staan en zijn gchcele liefde op zijn medewerkers overdragen Het nationaaliocinli sme heeft het beginsel der eigen verantwoordelijkheid van den ondernemer verwcZ onlükt Hij geniet daarvoor de rechten en neemt de plichten op zich Dil werk van hel Deutsche Arbeitsfront Is ook richting afgevend voor het Nederlandsche Arbeidsfront en dil Is een gemeen schappclijke weg Geen land kan lich onttfekkcn aan de vernieuwing van Europa rii ook de individueele volksgcnriot is niit n staaf zich uit deze gemeenschap af te zonderen Het nieuwe Europa wordt met bloed en zweet licvochiten Wij h bben derhalve hel recht voora van onze volksgcnoolen maar bovendien ook van onze Nederlandsche arbeidskameraden en kame wad kes te ei Scihen dal zij hun uiterste best doen Wanneer ecnmani den Duitschen soldaat door het vaderland niet de wapens in handen zouden worden gegeven die hij voor den strijd noodig heeft dan zou het avondland in gevaar komen Op gToml van deze diepe verantwoordelijktieid voor den nieuwen groei van Europa eischen wij ook dal de rbeidsplaals die door een Duitsdhcr b vrijgemaakt omdat hij als soldaat te vridc is getrokken door een anderen Europeaan wordt ingenomen D ze eis h is rechtvaardig Daarom zulilen Kik de ion cre lichtingen hierin Nederland de arbeidsplaatsen der jonge Duitwhe soldaten moeten innemen De Irijil van het lot dwingt een ieder iti lUng te nemen ten aanzien van djt probleem Een uitweg is er niet Op grond van deze verantwoordelijkheid heeft ook de Führer zijn ouden medestrijder Gauleiter Sauckel opdracht gegeven er zorg voor te dragen dat in het groiitDuitsrh rijk de machines draaien NatulirlUk i de laak dië voor ons Dgl ontzaglijk zwtuw vele arbeidskameraden dia thans nog hier zijn sullen hun plaats moeleB antruimen om in Duitsehlsni nienwr arbeidsplaatsen In Ie nemen Nederlandsche mcnschen die wellicht geloofden yan den opbrengst van hnn vroegere werk te knnnen leven lullen weer in het arbeidsproces terug gebracht worden Bovendien lal juist als de nnMwhe vrouw ook de Nederlandsche frouw moeten werken WU hebben niet het voornemen Nederland rhe vfouwrn naar Duitsehland te brengen Zi salie echter de leeggeworden arbridsplaala in Nederland moeten he rltrn Die nclf In hel arbeidsproces lUat begrlipt dat volkomen Alleen Biensi hen die lich van de werkeiykheld verwilderd hebben kennen onzen waren dnar het mMdM pgvlefden strijd let en wijirn derhalve ook uil onkunde len aaaxien vaa den feitelljken tae Und onse maatregelen af Het moge waar Un dat deze regelingen den een f snder In lUn particniler economisrhe leven iwaar iraffcB naar btf beeft bet Itrrsoonlijk laag Biet too twaar ais de nltsehe aaMul Me te aangetreden eten d a n l nH b i bmla der stav pc Onï eis b is derhalve rechtvaardig want bij is dienstig voor bel gemeeascbappelUk behoud van onse valken en daarmede voor den groei van een nieuw Europa Daarom moet op dit oogenblik nu wi eens dank zeggen voor alles wat gepresteerd is terwijlwij ons opnieuw gereed maken voor den oorlogsprestatiewedstrijd onze eed luiden Aile hbiderpalen worden door ons uit den weg geruimd Een onmogelijk bestaat niet Wij brengen het voor elkaar omdat wij het voor elkaar moeten brengen Wij dienen allen een rechtvaardige zaak en hebben thans reeds de ruimte voor oogen die ons de vrijheid van het brood waarborgt De gangster aan gene zijde in Amerika en de horden van Slalin mogen het zich voor gezegd houden dat wij van zins zijn ons leven en onzen eigen aard tot aan de overwinning strijdende met inzet van alle krachten te verdedigen en te bevechten Zoo eischf hel lol van ons dal naast de groote gemeenschap van de soldaten de groots gemeenschap der arbeiders en daarmede de gemeenschap van de boeren treedt Wanneer wij zoo zooals wij tot dusverre onzen plicht gedaan hebben ook verder het beste van ons geven en de soldaat in het vaderland even hecht staat als de soldaat aan het front behoeven wij ons geenerlei zorgen te maken voor de toekomst van Europa Voorloopig is van deze legers die ons in Europa willen vernietigen nog in het geheel niets op het vajteland te zien Vooreerst zijn wij het nog die het lot van Europa bepalen Daarom kijken wij als nationaalsocialisten vol vertrouwen naar de toekomst Dat deze slrijtl eenmaal zou konien dat wisten wij Wij willen dezen strijd doorstaan en als mannen die den Führer volgen zijn wij bereid te allen tijde het beste van ons Ie geven Mijn verzoek aan de personeolsleiders evenals aan het personeel is derhalve Laat ieder indachtig zijn aan dezen grooten tijd dien hi mede mag beleven Laat ieder op zijn plaats zijn plicht doen Laat hij prcsteeren zooveel hij slechts presleeren kan Daardoor bespaart hij bloed Bloed van beste Duit sChc soldaten en het bloed van vrouwen en kinderen die deze moordenaars en bandieten willen vernietigen Laat daarom een ieder zijn plicht doen en eraan denken dat ons alleen de gemeenschap in strüd en prestatie tot de overwinning leidt Hiermede onen ik den oorlogsprestatiewedstrijd 1943 44 en roep u op onzen eed samen te vatten in den uitroep Lcve onze Führer AKBEIDSONTSPANNTNOSWERIC VAi ntrr n a f geopend Bede van Woudenberg Kort geleden richtte Arbeidsfronlleider Woudenberg een nieuwe afdeeling lop eij wel ten behoeve van do arbeidsontspanning van de i erkers wier gezondheidstoestand dJrar de verhoogde krachtsinspanning van het oogenblik in gevaar dreigt te komen Dit arbeidi ontspanning swerk in de arbeidsontspanningsoordeji van het N A F heeft Woensdag officieel een aanvang genomen In ten der mooiste deelen van ons vaderland in Valkenburg is het eer sle arbeidsontspanningsoord door frontleider Woudenberg geopend Wie bekommerde zich vroeger in onze jeugd toen wij in het arbeidsproces werden ingeschakeld om de gezondheid van den arbeider zoo zeide spr Ja ik weet het wel wa nneer een arbeider tuberculeus was poogden wij hem In een sanatorium geplaatst te Jtrijgen want wij beseften wel degelijk hoe noodzakelijk dal was en yan hoeveel waarde gezondheid voor den arbeider is Maar niemand dacht er aan dat het oneindig beter is te voorkomen dat de werker door ziekte wordt getroffen Het Arbeidsfront staat op het standpunt dat het DE STAATSGREEP IN ARGENTINIË lyiilitair n hebben de macht Omtrent de militaire emwenteling in Argentinië werd sinds Zaterdag o m het volgende vernomen Er zijn ingr pende virijzigingen ontstaan op het gebied der binnenlandsche Argentijnsche politiek De regeeringsraacht is door de generaals Ramirez en Rawson overgenomen In bijzonderheden hebben de gebeurtenissen zich als v ol afgespeeld Vrijdagnacht om J uur vernam de IH esld ent van den staat Castillo dat er een militaire beweging onder leiding van den divisiegen raal Arturo Rawson gaande was Hij begaf zich daarop onmiddellijk naar het regeeringsgebouw om tegenmaatregelen te nemen Kenige uren later kwara de minister van oorlog Ramirez an die zün ontslag indiende waarop dï president zijn arrestatie gelastte Intxisschen echter hadden de troepen zich uit de ganjizoensvoorsieden Campo de Mayo en Liniers reeds in beweging gezet Zü stonden onder hevel van generaal Rawson en kolonel Anaya Castillo gaf vervolgens generaal Zuloega opdracht zich roet Jlawson in verbinding te stellen Na diens terugkeer besloot Castillo zich met zijn ministers in te schepen aan boord van den Argenlijnschen mijpenveger Drummond Naar Verluidt had de pretrident geweigerd in te gaan op het voorstel van de militairen een regeering van vier generaals en vier admiraals onder n voorzitterschap te vormen In plaats daarvan beval Castillo tegenstand t bieden welk bevel echter slechts werd opgcvtlgd door de Khool voor Werk tniïkumügen d r fr o n Na een de plicht van dé volksgemeenschap is den arbeider die rust en ontspanning noodig beeft Om gezond Ie blijven te verzorgen Ut weet Wel dat dat in dezen tijd moeilgk is de sociale omstandiglieden zijn zWaar De oorlog eischl den totalen inzet van onze arbeidskrachten en het deel der productie waarop wij aanspraak kunnen mak¥n is verminderd Maar het Arbridsfront zal zijn plicht doen het zal bij de Belriebsführer erop aandringen hen op hun sociale plicht wijzen om die werkers die ontspanning en rust noodig hebben door de verhoogde krachtsinspannir g van hel oogenblik daartoe middels onze arbeidsontspanningsoorden in de gelegenheid te stellen Wij arbeidskameraden leven in moeilijke tijden maar daar staat tegenover dat de werker van veel meer belong is dan vroeger Wij hebben slechts één keus één gemeenschappelijk en hoog doel nl te zorgen dat Europa behouden uil deze worsteling te voorschijn komt Nu nu de kruitdamp nog over de slagvelden hangt l eginnen wü met hel werk van de arbeidosontspanningsoorden Gij werkers hebt recht afs deze verZDi ging het is geon liberale liefdadigheid Uw arbeid is van het hoogste belahg voor de volks gemeenschap en uit innige verbondenheid doet de volksgemeenschap dit verzorgingswerk DE LEVENSLOOP VAN OUDMINISTER DR F E POSTHllMA Dr F E Posthuma wie ns overlijden dezer dagen gemeld is werd geboren te Leeuwarden 2U Mei 1874 Hij be r zocht daar de H B S i n érvolgen te Wageningcn de landèouwsdiool waaraan hij in 1893 het diploma van landbouwkundige behaalde Later ging hij weder eenigen tijd naar Wageningen om zich voor de middeltere jikte voor iciiool en hujsondcrwijs te bekwamen Dez akte behaalde hy in 1896 Daarna studeerde hij nog eenige jaren aan de landbouw hoogeschool te Halle In 1919 promoveerde hij tot doctor honoris causa aan de Landbouwhoogeschool te Wagenigen Inlus hen had hij reeds onderscheidene functies op landbouwgeoied vervuld In 1907 werden pogingen in het weiik gesteld oai een Nederlandsche Landbouwvereeniging op te ric iten die zich o a speciaal met het tenloonslellingsi ezen op landbouwgebied zou bemoeien Hij werd toen aangéTochl om van deze vereeniging secretaris t worden doch tegelijkertijd ontwikkelde zich een beweging om de LancJ en tuinbouw ongevaTlenvBrze ering langs particulieren weg te regelen Hieruit ontstond de Coöperatieve vereen igir g Centraal Beheer te Amsterdam Ir 1909 werd de heer Posthuma hiervan directeur Als zoodanig was hij o a tevens belact met de leiding van de Centrale Werkgevers Risico bank Op 27 October 1914 werd de heer Postihuma benoemd tot minister van Landbouw Nijverheid en Handel Dat was loen het crisis departement dat hü beheerde tot Septemiber 1918 Eenige maanden later aanvaardde hij een benoeming tot president directeur van Centraal Beheer Van dat oogenblik af nam hij een steeds grooler aandeel in het landbouwvereenigingsleven Van 1919 tot 1927 was dr Posthuma voorzitter van de N erlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel In 1921 werd hij gekozen lot voorzitter van den Algcmeenen NederlandSchen Zuivelbond Hetzelfde jaar 1921 bracht hem het voorzitterschap van de genetische vereeniging waarvoor hij in 1928 bedankte Via den Nijverhéidsraad werd hij lid van de commissie lot bevordering van de herziening van de handelsverdragen en via de Maatschappij van Nijverheid was hij eenige jaren lid van der Hoogen Raad van Arbeid Via den F N Z werd hij bu zijn oprichting voorzitter van het Crisis zuivelbureau Bij K B van 8 September 1939 werd dr Posthuma benoemd tot lid van het College van curatoren der Landbouwhoogeschool te Wageningen Ter ondersteuning van de maatregelen voor de regeling van de landbouwproductie werd bij besluit van den Rijkscommis saris van 19 Maart 1941 onder voorzitterschap van dr Posthuma de commissie ingesteld die sindsdien als Commissie Posthuma algemeene bekendheid verwierf vooral vuurgi vech t vamBneeveer ee n kwartier waarbij ooS imn arlill erié Werd gebruik gemaakö aerd het verzet gebroken en de witte vlag geheschen Volgens berichten in de blader zijn er aan beide zijden dooden en gewonden gevallen Tegen den middag rukte het derde regiment infanterie op voor het gebouw van den president van politie in de federale hoofdstad en eischte overgave daarvan Ter vermijding van bloedvergieten gaf de president van polit ie Martinez aijn ambtelijke bevoegdheid over aan de offici en Terzelfdertijd liet Castillo in een boodschap de bevolking nogmaals oproepen tolt tegenstand Geleidelijk echter vielen alle posities in handen van de militaire beweging De intusschcn PTMlamaties De nieuwe regeering heeft ook in drie proclamaties de revolutionnairt beweging uiteengezet De eerste oproep weid uitgevaardigd terwijl de troepen onder gene weken haar activiteit voor den Pro duttiealag Bil de instelling van den Nederlandschen t and6tand in hel najaar van IMl toen de ommitsie Posthumc haar taak had volbracht werd d Posthuma als generaal adviseur aan den Landstand verbonden en in het voorjaar 1943 werd hij gemaditigde van den Leider voor land en tuinbouwaangelegenheden BIJEENKOMST VAN N S D A P EN N S B TE GRONINGEN In de iuindagmiddag te Groningen gehouden vorming ijcer omat van de N S D A P en N S B werd aHercerst liet woord gevoerd door den pl v leider den heer van Geelkerken Spr wees aldus het ANP op de twstaande kamei aadsohap welke url deze bijeen kotnsten blu kt en zeide dat deze bijeenkomsten tevens van belang zijn voor onder ingen steun by de moeilijkheden van eiken dag terwijl men zich van de verar twooirdeli kheid welke men dfaagl meer bewust wordt Zo nu en dan aldus spr vt agen wii ons af waar moet hel naar toe Er werken allerlei invloeden die strijdlust en strijdwil verminderen Bovendjfn zien we verschillende fbutcn maken maai dan niogeii we niet vei geten dat ook wij nationaalsocialisten mènschen zijn Te vaak kluvkt onder ons hel geluid Er zijn te vele Nederlandeis tegen het nationaalsocialisrae Kameraden overdrijft dal niet er zyn niet zooveel anti s Meeslal is het de enkeling en niet de mq sa weUte er tegen is Juist den laatsten tijd heeft de N S B last van een toestrooming van nieuwe leden Of zouden dit aUem al ladioN S B ers zijn Kameraden houdt deze mènschen vast Neemt ze op in uw gemeenschap Kn verlangt van h en dat zy zicii actief inzetten Spr wees vervolgens op de groote verantwoordelijkheid die ontstorvd toen de Fai ircT VlusS ri benoemde tot Leider van het Nede landschïe v olk Velen onder ons meenden toen dat wij er waren en we een ru stigen lijd tegemoet gingen Da l was echter niet zoo Nu pas kwamen de moeilgkheden omdat vvij vooipp gesteld werden en omdat w ij het volk duidelijk moesten maken dat al de t h uis genomen maatregelen noodi waren Uitvoerig ging spreker vervolgens n op de kwestie de kr gsgevangenen der studenten en der radio s Nu komen de mènschen bij de N S B nm een vrijstelling Vrai g ze dan Wat hebt gij gedaan vtkor de nieuw orde van Kuropa Maakt hel ze niet ge Tiakki lijk Wint Duitóctiiand niet dan IS er geen Eu ropa meer dal kunnen wii vèiiig aan iemen A is Duilschland zijn matsten man in het vuur zendt dan e ikerwien wij volmondig dat Neder1 indsohe arbeiders hun plaatsen moeten innemen Hier spreekt men dan van schending van volkenrecht a f cv straks over recht gesproijen zal orden als die ophitsers met ons konden f kenen Wl vechten voor de ziel var ons vo k Twn men ors na deiï ooilos vroeg wi en julhe meedoen hebben wij beve ttiiend geanlwioord Nu lijn er oo bij ons die zegjrer Dit aiie = Kaat te ver straits blijft er mets itieer over ttrvïji wij tot ii slreven raLr eii nationaal onafhankeliilt Nederland Vr WBe Sumner We e geiijk krijgen dan köW c na de Enfieischen en na de Kor mgu gSj norde Joden die al eveninir van Nederlalfw t ullen iaten t e taan Wat Ijrengt on de u ekoniil t it de jeugorganisatie bU kt de opieehle wensch inet j die jeugd vour eti nieuwe toekunTl te t ijdé v die voor eik land een plaats in het nieuwe Europa raekt Als men nu 9I praal over eeo toekotnst waarin Hitler geheel Eu+fltHT zal einen blijkt daaruit dat men in zVin ov wlnr irs gtiptJit Hiller doe t wat htj bf 1 It maar hij moet daartoe ook in staat gesteld w orden W ij zuhen eoir en ander 00 ir ür met kry on maar wij zullen daaraan moeten meewciken enonze he te krachten geven Zoo is er m de partij ot k wei eens een mceningsverscliU vindt de ecne organisatie zich belangiilkei dan dp andere enz Huodt echter boven alle vast aan het eene aan Mu ert die lot zUr dood za sl ifln al5 riationaai socialist en alV I cider lAppiausl Spreker herdacht vervoigei den op 3 Jun vermoArden kameraad Pöslhutna die veel voor on volk gedaan heeft eitj waarop wii allen n et recht trotvch zijn Zoo iang als gij slaat draagt uw lot en uu p ucht De nieuwe e ri iiwe Europa ko nt De werelrtIteschiedenis zal on f weten te eercn a s wit itebben imedeKewerkt Er komt voor ors zekt i nog een harde tijd dan zal ir oeiei blijken da ook wij ons ihzrfttgn tot der laalït rt rr in en de laalvtc vi tfuw Maar a dan Massert weer bij den Tührer is moet htj kunnen zeKt ch dat de i utuer kan ve h ouwen op htm en zgii volgeüngon foi het Uiterste fWordf rervolgd raal R nws n haar opni rsch nasr tif hoofdstad begonnen Hierin werd verklaard dat oe beweging optreedt ir het l elang van het vaderland en rn de bres staal voor de integriteit van het bestuur de eenheid v Tn alle Ar gentijnen en de restitutie van ten onrechte verworven bezit aan den staat 7 ii wil Vletten en msiellinsen hardh ven Zü wcnechl dal het Argentijnsche volk medewekt aan de oplossing van zijn problemen Zü strijdt voor een ware en volledige souvereiniteit van het land voer loyale eenheid en samenwerking in Amerika en voor de nakoming van internationale veriiragen en verplichtingen Eenige ureiJ na het overnemen van de macht publiceerde Rawson een door hem geteekenden oproep teaarin gelegd worflt dat in hel uur van internationalen ihaos en binneiilandschè corrupt ie dé weermacht de verplichting heeft aiinvaard de nationale en stoffelijke grootheid van het land Ie redden Voqruitgang van het land is mmogelijk Jgewordcn door den woeker der kapitalisten Het oomtniw rsme dreigt vastfjn voet te krijgen De justitie heeft haar hoog gezag verloren en de weermacht is in discrediet gekomen Met een toespelling op de komende presidentsverkiezingen wordt er op gewpzen dat de toekometige regeering a n de ernstige misstanden geen einde had kunnen maken De voor d ie funct ies bestemde m nnen zijn dezelfde die verantwoordtiijk zün voor den tegenwoordigen toestand aldus vervjblgt de oproep Daarom hebben hooge officieren van leger cri vloot beslotei de iieranlwoordelijk heid op 1 zich te nemW en ten regeering dei facto te vormen Later werd een derde proclamaiif Mitgeva rdi ga Öie hoofdzalwlök is gerictol toit leger en vloot CasUUo officieel ia medegedeeld is BBZOUHGINa VAM BUROBimSTBU BU be uit van den secretaris generaal fan hel aepartement van Binnenlandsche Zaken is een nieuwe regeling voor de bezoldiging van butgemccatera vaatgesteld Deze bezoldiging wordi naar gataiig van het inwonertal der gemeenten bel aald op de bedragen hieronder vuf r tedere klasse aangegeven inwonertalklasse der gemeente bczoUliguic 1 MO 120O laM 501 1000 leoo 21 1001 1500 2000 2460 1501 2000 23SO 27Ï0 2001 30M M 3100 3001 4000 XMl 3500 4001 5000 3300 4000 5001 000 3aap 4S00 eooi Moo 4100 seoe 8001 lioeo 4500 5300 iiooi 14000 mo bM uooi 18000 5200 aoo I8U01 24000 5850 850 24001 10000 500 7500 30001 40000 7000 8000 l 40001 soooa 7500 500 50001 75000 1500 9500 75001 100000 lOOOO lIOOO lOOOOI 125000 11000 12000 125001 I50QDO 12000 13000 150001 250000 13S0O 14000 25000l 500000 15000 SOOOOl TSOOOO 20000 boven 750000 25000 Indien voor de klasse waartoe een gemeente behoort een mmimiunt en een maximum bezoldiging is vastgesteld wordt hel minimum genoten bi een diensttijd van rrunder dan twee jaren Hei maximum wordt bereikt door vier periodieke verhoogingen na een diensttijd vin 2 4 6 of 8 jaar Boven de bezoldiging ontvangen deburgemeesters voor kinderen beneden It jaar een toelage van 3 pet met eenminimum van tiideliik ƒ 150 en eenmaximum van 21 per kind perjaar Voor hel genot van ambtswoning word op de bezoldiging een korting van 2 pc toftgepas Dit besluit wordt geacht in werkinc zijn getreden met ingang van l A irü 1943 JiuiUhfóHd Spaansche nota over den luchtoorlog IN STF LLING VAN NIET TE BOMBAROEERE N ZA NES BEPLEIT Het Spaansche mmistene van Buiteniandsche 21aken heef Zaterdag in t Santa Cruz pa is een olficieuse nota uitgegeven ini ake het Spaansche stanapunt met belrekkmg tot de bomoardementen op de burg erbevolkirg waarin Spanjeenergiek proteateert tegen de Angtisaksische geruchten dat net slechts in het belang van Duilschland handelt In deze nota wordt o a gezegd Gedurende den geheelen legenwoordigen oorlog heeft Spanje de m mng verkondigd daf net noodifekelijk is den s rijd te humaniseeren Spanje heeft Is hel werkelijk ie veel aldus de nota Vierder wanneer wij verlangen da de bommenwerpers boven lahd beter m ken en verm ijden dat sd oler woonhiiizen en gedenktrekens getroffen worden Is het te veei dat wij voor de luchtaanvallen Ie land dezelfde nauwkeurigheid bu het mikkjpB veriaiigs n ais ie oorlogvoerende partijen van hun vliegers cp zee e schjni7 De nota stelt dan tol human se r ng van deri luchtoorlog o a voor öe otif lagvo rende mogendheden mc e eR die president Castillo afgetreder Hij iwasa ft verschillende regeeringsperstinenmft de Dniinmond naar t rujuayu i ewTken maar is later tezamen mettien minister van buitelandsche aikenGuinai u den m hister van laridbcu V dela en den minister van onderwijs Rathe fier vliegtuig van Montevideo HaEt Argentine teruggekeerd Hetvliegtuig landde 1 La Plata Castillo begaf zich vandaar on raiddellijk naarBuenos Aires Naar later gemeld wordt bpvmdt hij zich invrijheid en z a hij vertrokken zijn naar zyn landgoed Las Toscas Gulnazu Videla tn Rothe en Uiler ok de vroegere iranisler var binnenlandsch zaken Culaciatti zouden echter gearresteerd lijn De pers heeft een lüat met de menstelUng van hel nieuwe Argei iinscbe kabinet ontvangen volgens welke de leider der militaire beweging generaal Bawson presideM ad interim is Vice president is vncead miraal Sueyro oud commandant der slagyloot Minster van buitenlandsche zaken is generaal Martinez van binnenlandsche zaken chout bij necht Stomi van financiën Roaa van marine schoutbij nacht Benito Sueyro van oorlog generaal Hamerez In de Argentijnsche hocfdstad heerseht rust H atraatbeeld lan Buenos Aires vertoonde Zaterdag reeds weer het normale luterlijk Toch werd als voorzichtigheid maatregel t istandiechit aiirer de stad afgekondigd Ook werden alle poli ke vergaderingen door de militaid autoriteiten verboden Ook de berichten uit de pnr vincie melden dat oveial orde en nwt heerschen Bamirea kakfaMtafarmatear De BrHsebe kerkehteadicMt McMt ntt Bbcims AlrcB dat i Bcnal Ka heen heeft belairt n et de arming vaa e gv lew f eniiwptlB 7 apit of ih uioaii w AKKERTJES w pünverloasers uTT AKKERTJF S u 1 1 dwWOk er van t jj ird n Wftarin zkti geen of oftbeteekfnende militaire oüJHten vindrn wederzijds van luchUten ïverschoond laten blijven en tot bombardeeren zonei rklar deze maatregelen ie garandeèrfn Si de nota de vormmg van een t nente neutrale comm sie voor j famenweHiing met de VfrtM ni diferi der oorlogvoerende moiftuheden een passende eontró mtJiT oefAien Door dit voorstel zoo egt g t fl slotte vervult Spanje ztjn piicht oorlogvoerenden mogendhedTt m wtfB te leveren van ijn parSÏ en chrmtelijken ge ft vervuden wwjl tot humanii eering van d ocr at ITALIAANfCHE WeKIKMArHTS8r RlC m luidt IM Jn de Uiddel nd 8che 7 ff ït d l vQaftöcU kif tdiukboot d or e e w kocirliiU m rii r tct tinker pis u r fcT niOtoriKlr vij ndeUjke xtg j f lle ir a Rftgatu dl t a abr e e jrf t tS bcUr frritkt Vp tscrv An ür s uP T Metur a biomoardcirrd tJi f i r dra strkjd ajftK nict e ii f i Twr vn r Tiotc ige ttxf el r c F a l toeste werd dcwr et vu rti £ artiU tic ver ueid Ook t t fZ tjider h weïk z Vtn tj ra de verdediger de batie Bield In een gevecht n rt R IMK de vqand twee bor Zuideru van Sicilië en e t LiBofia iL ampedusa Qr e t Uligert 2 11 ni t van d opeui p v t § émt ieiu£gek crd boBc IWttt MAksirtn m htntnn rtt mYt t li RADIOEEOE VAN LAVAL De c ief der Franse repet Lavai heeft Zaterdagavo c er il l ransche zenders een r d gshtHtfe tot het Franache voIX L vai wees op de arlM idi VuoraaiA i l ftUK ie arbeider n Duit sc i arr rr I é eworal cirn nadruk op h a Se t IXiibcnr Rev an i en schap ïev if FarjeaÈdat aannirrkei k a verbeter h Itm 3t n dal nog m den loop 3 t e max een beUitgrijk aantal afgei i sgsaevc genen naar huis zal terugkef I natr preaulent bractit nog eens erL aeMj dat de regels vooir d f m étiMka tn Dui t niand de elfde iijn j vmi ö Etaitsrhf Omtrent y n besprekinge e j 1 kwartier vaft den FUhrer ê l vti i Dt erk n vooral gaarn dd r i ianSHr Hitler opnteiiw begrip heeft Jir io a ttqwè pORltie var Frartkrijk Txür k var m Is ik reeds gezegd heb noe i pd et Dnvt tiiiUig blijven In het verdere venoop var j r red i i de Fanscfe minister pr ler t c ta met w5i i aJe kwesities en k va vmt ivnnr ifïtirRbpoiït eta Daarna richtte Laval tt n use trmaiiinK ot de ambtenaren ü t tiisti Sln tBDMcn kieaen diefum ot on ii aB B $ zat met aarïflen harde i i e eis ï ie passen Het Europeesche a e jnd MpDieu Eiieu geschapen worden He nWüi roi ztti lcckt9 dan duu tijn er aUe lust t revanche j iflaW verdwenen V De niidisler president brarime ittt rranschen dw op d vlucht gefsa w bet gevaar én thans van Lor aïi ai A tul tot tiet Fran che volk prcS t f het aan te sporen met ern ttstm bombardementen te verdrager Ka i hebben geweien op r jo sjew Ae grxaar ei Laval De eicr a niet de stem van Frankrijk v t t och oiXUt W3 wede ve e n ffuidelyk en eind gemaate v £ aB gevaartiike illiis f Men ri c fawe ottderwerpen san de rtootMW ijVta ptme Ik tïeb vertrouwen r n wS DE MUNWER ERSSTAKLXG 0i DE VEK STATtN De staJiing st de ko r m ntn 3 Amerika is voorloopig afije Gp IC een godsvrede afgekono £4 f beeft de mijnwerkers gez a werk te hervatier De bond van mij werk ï fTdeg N3e kI dat het bev i t vatter van den arbeid p tot 20 Juni De p a3L lijke a v re gingeè kr en medede Ur 2 aiuil W de Go s rra geldt en dat cfe t rugloctr d erkers gren onvoorwa tulatte geweest ts l J l mijneigwiaars en de lenif o v reemgïnren aan de jf etwuggekeerd om de ond ardeüFweer op te vaitt n Voocta mordt gemeW d u e n wetsontwerp heeh aangeno volge is hetwelk Lewi komende week niet tne ce samenwerkt éarresteerii ar 0j en ntie personen die g verantwoordeliïk zyn vr a worden gestraft mrrscHE vocdsfi dbg Vplgcn de Daily Skeu r fin elitclte miRi ster van ï j ziening tcrd Wooiton m srfie wijk Baliersca eer rede derf Wïarin hij reide ost J woordtfie ranti ppnen w eTSt i en grenaen aan het l ii ï l i ee voor t ïeven n hoop op verbetering l o Sdnuniie mensclien j jijn neneiKd te leggen dm I voprJieijuig vlot loopt inptiini nBe met de lOWLMATW Oïrï NI i IV Zmtnhrht radio ♦ p bcfcrnd Kt ntaaK JT dien irullk weed Zw i ihr lirr tplichli e tM anlicr o crwe n dal te P ïr in vttlund sUat met m rv f Mh rpiiir van dfr buttr f c tomlarrt Mn V JS I tm M nuiu tmniiiJ N r p u d tadio hiocfen Naat uil Wn5h r t m JU f i UMiMWIt TrrKLwrd dat d i dear Daïw ovrtitttbractiH m Stalin iMr brvediltt a uniirn an Mr toekom KonoiniMbr ard In BurW B t ul van malen keelt m d ied t f het he v eB van den aieew lot n 3m 1 10 Dkmd iMidt va iii at iHiMiwntitnMasI ST MM man TsJnrnrUmirt riri da N ii i