Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1943

ƒ tf Mr Kr Pryt S cent p nimiRMr S2êÜ JaargMl No 21361 ClMtndacteia r Tirm oouda GOUDSCHE CÖUB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bureau Markt 31 TeicfooB no pqftrcfcenlng 484M BKKKmMJUUNQ oneel van 4 5 12 en 19 R i moet zich melden na fna4 VBB it op tt Apnl ia de dafbUdpen cev bUeeerde b k nd M dea WeiinBachtbefehlaliaber in den Niederlanden betreffoide UI krti evui eiiselup vaa de voonBaliKc Ned rlandselie wecr ttiea btJ dese voor aanmeldisr opgeroepen het dienstpliclitaf en reservepersoneel onder dea raaf van rfficier wm it volgende reiiiaentea en alle in de jaren 1939 es 19M ait deze jllmrntni voortgekomen oorlofioBderdeelen voor zoover dh personeel l 19M in werkeli en dienst was Bedoeld personeel moet zich oieideB Uitent ttu ea S en U nn ia het Wehrm Jchtlager to Amerijoo 2aaneItocBistraat $ Bet personeel vaa iMt 4e rctlmeat lafaaterle ea i ia oorlocsoBderdeelen DeceneB die cebM p aUa ia jarta 1M4 lat ea Mat 19IS vp 14 Jonl 19U DcfeaM Mc feborea sija ia Jarea U14 tot ea iMt 1 M op U Jaai 1 43 I Bat paaasMd vaa het C regiaiaat lafaaterle ea stja Wcf FrieflaBd treft men B f tecils eenpaar zg knnas keaT juut Met de 7 ebuUesticbm treeft nwo ongeveer hetzelfdedoel na ala de fokvereenigmgen De buUestieken ztjn plaatseldk en ieder dorp bezatm de 17de eeuw een uitgelezen fokstserwaarmede de buHoepcr a morgens ens avonds langs de boerderijen ging Eendergelijke bullestiek bestaat nog In Gouw gemeente Hoogwoud De buUooper trekt ermet den tokstier op uit gewapend met denbulletoeter waarmede h f zijn komst aankondigt tC N J Kuiper Hgaaw die gehwea t hi da ium 1M4 tat aa iMt MU p H Jol 19U Bageaea die gebarM lijn te de jarea 1914 tot ea Baat 1M4 op 11 Janl 19 Ia de Frieslaadkaierae te AfSiT B j Bet peneneel vaa het Ite reglaiaat lafaaterle oorlogs aa d er deelea Degenen die geboren zi i ia de jarea 19M let ea met 1915 op 1943 DegMOB dia geboren aHa te de jaren 1914 tot ea n 19 4 op U Jnni 1M3 4 Bet penoaeel vaa het 19e regiment itafaaterie ea zija ooriogsoaderdeclea Pegeden die geboren iljA te de jarea 19M tot ea met 191S op 17 Jam 1943 Degenen die geboren lija ia de jaren 1914 tot en met 1994 op II Jonl 1M3 Bd de unmeidlng moeten weidea overgelegd het p rsoonsbew s de l lJ ll t eU estMnkaart en voor soever mtogeiyk militaire identiteitspapieren Degenen waarander ook begrepen de In Duitschland werkende grensim ea voor wie een Bescheinigong verklaring van onmbbaarhei i afgeipa Is moeten dit bewUs by bun werkgever of l y de inatantle die hun Wwioi behartigt opvragen en bU de aanmelding toonen Na de melding moet h JMscheliiigung zoo spoedig niogel k weder aan den werkgever resp de nlutle die de belangen behartigt worden teruggeven De werkgevers sUn MfUeU degenen die sicb moeten melden daarvoor In de gelegenheid te stellen a tal het I oD aslaris gedurende den verzuimden tQd uit te betalen De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding fiasepen personen vili vervoer derde klaa Oegenen die tot aanmelding ver0M iQn moeten zich hleryoor vervoegen aaa de loketten c q by den statioastll vso het station van vertrek K I e e d I n g Voor zooveel mogelQk nnlferm andera burgerkleedtng thttad wordt aangeraden daagsche en Stendagsehe kleerea wollen dekens fcrtsed en extra schoeisel alsmede kookgerel en lepel mede te brengen De paiataiyke bagage mag niet meer dragen dan twee normale hsndkoffers Vsa aanmelding zUn vrUgesteld personen die zich op 2S Mei 1943 voor den tettninsstz In Duitschland of In de door de Dultscbe weermscht besette pIMca buiten Nederland bevinden Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmae tbeteUshaber kiN Niederlanden et zich op andere wyïe aan de terugvoering in krUsgevaapsHbsp Irarhl Ie onttrekken moet rekenen op de strengste maaiMJelen Dit Ht Mk voor penenen die de lietrokkeiien by dergelgke poginno steunen Verzorging familieleden vrüwiiligers Waffen SS en Ned Legioen Naar ftaaleidinff tui de vele vragen welke vooral den Uatsten ti gesteld worden met betrekking tot de verzorging van de famillticden der vrijwllligers vom de Waffen SS en het Ne derlandKhc Legioen deelt het ErsatzKommando NiederlaaS Korte Vijver berg 5 Den Haag het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden Den echtgenooten van gehuwden welke een inkomen hebben tot een bedrag van ƒ 150 per maand wordt voor OQdersUnd ƒ 65 per maand uitgekeerd Bovendien voor ieder kmd tot 16 Jaar 7 21 per maand Verder vergoeding van hui huur tot het volle bedrag De mtfceermg wordt bg een aantal van b r drie kinderen beneden It jaar dan la volgt echtgenoote per maand ƒ C5 3 kinderen a ƒ 21 p m Z huur gesehat per maand 25 Per maand ƒ 153 Bovendien worden de verzekerugen vergoed tet het volle te betalen premiebedrag Oeze verxekerlngen tijn de reeds loopende levensverzekering licktevenekering begrafenisfonds brandverxrkermg Den echtgenooten van gehuwden welke een inkomen hebben tet ƒ SN per maand en b v twee kinderen hebben beneden IS jaar worden de VMgende aitkeeringen verstrekt e htgeBoote per maand Z kinderen a ƒ 21 p m huur geschat per maand Per maand ƒ 157 plus betaling bovengenoemde verze kcrmgen eitf Voor kinderen beneden de IC jaar weike Teeh hebben op ondersteuning eit niet u gezinsverband met der vrijwilliger met zqn vronw of met familie leden in seehte liju leven bijv onechte kinderen van den vnjwilliger welke zich bu iMeegouders bevi den wordt een vergoeding vetstrekt van ƒ per maand p kmd Voor kinderen boven de 16 jaar voor zoover hun opvoeding neg niet is voltooid wwdt een uitktering verstrekt van ƒ 30 per maand per kind Bovendien gemeten de gezinsleden der vfifwilligers extra levensmiddelen middelenen kelenbonnen indien deze vrijwilligere voor hnn udiensttreding in geünsverband leefden of gehee ef gedeeltelijk k t winner waren Bi grootere inkomsten worden naar verhouding grootere bedragen voor familie onderhoud uitgekeerd De alt t keeren totale kostwinaersvergoe ding mag eehter niet meer bedragen 4an IH X de vroegere nettoverdiensten In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeering worden toegestaan Geboorte sterfgeval xiekfe aai Bovendien ontvange j alle ongehuwde vriiwilligere buiten hna soiiHj vrije voeding kleeding enz een bedrag van ƒ 45 per maand do r tusschenkomst van den Fars rgeoffizieT der Waffen SS Voor zoover de vrijwilliger voor hetgrootste giodeeite in het onderhoud vanzijn ouders heeft moeten voonicn kaneen koatwianersvergaeding wordenuitgeHfeeid van j 60 tot ƒ Mr permaand BoVendien kan in bijzonderegevalira een huurtocslag worden verleend v De tarieven voor kostwlnnersvergoeding uitkeering aan gezinnen van gehuwden ens en alle verdere inlicHling n zijn te verkrijgen bij het Ersatz Kommaada Niederlande Korte Vy verberg 5 Den Haag en Nebên stell Dam 4 te Amsterdam De aandacht wordt erop geves tigd dat zij die om bijzondere reden m Ned iand moeten bhjven dienst kunnn nemen bij het SS wachtbatallion Amersfoort waarvoor alle bovenstaande genoemde uitkeerm gen ieveosmiddelentofslai en alle andere voordeelen eveneens gelden Aanmeldingen voor bovengei emde onderdeden van 17 tot 45 jaar schrif telijk uitsluitend SS Ers z Kommando Korte Vijverberg 5 Den Haag Zij die tusschen U en 35 jaar ond zijn en aaameldmgsplichtig zijn voor den siNiidiiinTrt kunnen zich eveneens schrUteUjk aa bovengenoemd adres aanmeldea en worden tijdens hun verbintenis biJ bovengenoemde onderdeeica vrQrest ld vaa den arbeidslaict Vernieling van cultuurmont enten in Duitschland Door Anglo Amerikaansche luchtaanvallen De plaatevervengende Bntache minister preaident Attlee verklaarde op 27 Mei in l et Engekche Lagerhuis dat het onjuist was te zeggen dat de luohitaanvallen op Duitschland lukraak geschiedden doch dat zij alleen op mditair belangryke doelen waren gericht Daartegenover wordt van bevoegde Duitsche zijde verklaard dat de lucht aanvallen op Duitschland in werke phenburg n et zun porceleinfabrlcage de Uu t vih boven hel onfil laan to telt publIcteBi kaïippruie agd l tratkauL Ik haaf te ILKH reedi than nu tot liei van OQiil ni t makm den Mt m te abpiakn len d Itlir rn haaMi n Kmonn aide pitd K Het an Hel V pogtan uen II ki TOr TOM KN gen genenlot voor tand ker en Toor let door wa orschen kun O formaBe orden aanst hem wnr a kenden loon ven niet aan Ronerdaa Omstrekill rteltlk voor dfl otterdam Utl NIeuvnMid K ra uHrajnv Iciuidenlw Karncmell evraagd Wooiiscliir entos ctail VKAAOD hoenen m STEL VsB tulnparsüA 5 Te tevr V Hcnegott ken P Keizer w W9 P w T www timSCH WEERMACHTSBERICffT ha um het Oostfront Het opperbevel vatv de Duitsche liMiiuicht maakt dd 8 Juni bekend Ma bet Oosteluke front verliep de h Inilm De luchtmacht bestookte m feu lljeloopen nacht een fabriek doelrtttoid met bommen In liet Oostelijke deel vJm de Oostzee Khoten vaartu èn van de Diutsche urine een gepantserde bolsjewistische kinoaneerboot in brand Ds vyiad proBeerde glateren het fa MUdellandsche Zee gelegen eiland iMfedtua in een sneUe manoeuvre te i ren De Itaiiaaasehe betetting jJNI iten aanval af boorde enkele Mwgsbootrn in den grond en ver 1 de aan land gekomen vijaadeiNt Hoepen Smu Duitsche gevechtsvliegtuigen Wm een vyandeUfk luchlsteunpunt 1 Ti iesie met succes aan M 8TBIJO OM BET KOEBANBRUOGÉHOOFD OeANP correspondent te Berlijn 1 mUitaire kringen te Berlyn ver nt men na de vier eeivte groote Wwistische offensieven op het rWhoofd m ae Koeban dat de van het roode leger het hiertiu al laten B haven Noworossisjk en het toezit kust tegenover het schiereiland jWJ lijn te belangrijk voor de bolsf tische oorlogsvoering Reeds voar W te offensief dat thans gestrand rjjwn de bolsjewisten een specale 2 jtomst van opperste legerleiders 2 W Men verwacht te Berlijn na jniiJlukken van dir vierde offensief fzienbaren tHd een hernieuwder bolsjewisten om de Duit l S S nlt het Kóebandistnct te ver rk wal weer ep gaat brengen s ata van een horlogemaker Itai zit e vml in de ge l iiSJ iSS l Itvln looltaml w met Nï ES den omdat de eigenaars leUf I TOieii de schade te heratellen WM K s rt r H H S ChnrchHl kondigt oper tie aan WAARAAN EEN ZEER GROOT RISICO VERBONDEN IS Churohili heeft gisteren volgens het D N B m het Lagerhuis verklaaird dat het duidelijk n dat bijzonder moeiluke amphtbieoperaties waaraan een aeer groot ri4ioo verbonden i te verwachten zgn Vk kan echter zoo zewle Churchill geen waarborgen geven voor hetgeen er al gebeuren Het spyt my dat de nkele dagen geleiden m d drukte van de aken en de reis ge zegd heb Schittej ende vooruitzichten liggen voor ons Ik geloof dat hel met het oog op den ernst van den toestand beter is te spreken van VTiendelijkere en betere voonuitzröhten In het verdere verloop van zijn rede zetde iuj dat de totale verliezaa van lukheid byna zond uUzandering gencht waren op d wonangen der burgerbevolking op vrouwe en kin deren op meken huizen scholen kcrfcen en de cuUuurgedenkteekenen dic de geheele menschheid tot nu toe beiUg en onschendbaar achtte Door dft totdusver uitgevoerde terreursan vallen v erden tot en met 23 Mei 19ti in het Duitsche Rijksgebied 191 scholen vernield 920 scholen zwaar beschadigd 108 ziekenhuizen vernield 231 ziekenhuizen zwaar besch igd 133 ke ken vermeld 394 kerken zv i T beschadigd Beiial e het ontelbare Aantal part putiere onmgcn die vermeld of zwaai besLiiadïgd werden vielea talrijke onvervangba e cutti iurged ikteekenen die afzonderlijk niet eens allemaai opgeaoemd kunnen wordeh ain de Engelsch Amerikaan sche terreurasnvallen tea offer Zoo werden o a in Keulen 31 kerken totaal verwoest waaronder de beroemdste en meer dan duizend Jaar oude bounuerken o u St Gereon het eenige bouwwerk uit het Merovingtsche tijdvak St Aposteln St Ma ia im Kapitol een van de schitterendste gedenkteekenen van Karohnguche ki nst Gross St Martin een dn de prachtigste bouwwerken uit den Romaanschen tijd St Pantaleon en St Se verin In Mainz erden het Romeinsch Gesmaansche museum het Keurvoriteüjk paleis een van de schitterendste bouwwerken uit de Renaissance in Ihiitschland d St Stephanskerk uil 4e veertiende eeuw een an de schoonste iföorjpeelden van Gethlache kuast de Dom te Matnz de oudste Romaan ehe bastltA in Duitschland totaal verwoest In £ ssen werden de duizendjaar oude Mtinstarkirche voorts de Gertrudiskirche het nudhuts de negenhonderd jaar oude Markt kirche en de achthonderd jaar oude Johan nukirche totaal vernietigd In DusGeMorf erden óm kunstacademie d stedelijke kumtha het Stad in hlo5s en het Operahaia zwaar b seh digd lit Dort 4er het ootf rmadhtits dat dateert ie beide Bt itsche kgefs in NoordA ikiB sedert iiet ovensctaruden van de grens van Tnpoütaniê 39 000 man aan dooden gewonden en vemr isten ber droegen Een groot gedeelte van ZÜB verklarmg wvdde CJiurchUl aa de poging om te bewij zen dat tussdwo de Ver Statoi en Groot Brottanoii zoowel op militair alsook op pohtiek getoied de grootste eenstemmigheid Instaat Voorts schetste h j m grove Izekkea het doel van de drie ontmoetingen die hij met Roosevelt totdus ver heeft gehad Hy weigerde eoht r een of andere aanduidmg te geven over de op deie bijeenkomsten gesmede plannen HetI beste kan ik zoo zeide hu deze pfainn n beschrijven wanneer ik zeg dat Zïj een toepassing van geweld tegen den vyand in zyn mtensiefsten en lievigsteti vorm zul en ztja la ttjn rede verklaarde ChurchiU voorta h t aeer te bereuren dat nieo er niet In ge laacd is een bespreking te organiseeren met Staiin of andere vertegenwoordlgera d r SovjetUnle Alle gedachten zqn ar ech op gericht ie a af te nemen van den laa üe p il Barjet Unle drukt aneUare en ciMltrxffmde hulp aan Chin ti brengen en Nteuw Zeeland en Auatraliè een Srootere mate van v iHghetd le waarborgen £ Ilc der aealUeerden ziet de oorlogatooaee len natuurlijk v n een ander standpunt en In wat andere verhoudingen De BH it moeten de eerste plaata blijven toekensien a n den atrljd tegen de duUcbooten omdat ZIJ alleen door het overwinnen der duiktKKiten kunnen leven en handelen De macht vati de Ver Staten on wikkelt zich tegen de buitenste verdedigingslinies van Japan terwtjl de SavjeHcgers in een doodelijken atrUd geuikkeld i n Churchlü veiklaarde Churchill beweerde voorts dat de nieuwe aanbouw van schepen de acheepsver iezcn thans overtref terwtjl de bestrijding der duikbooten vordennfteu maakt HU waarschuwde er echter tegen de resuUatei VM de laaate weken als criterium voor het ver dere ver oop van den duikl ootooi log te beschouwen Het zou dom njn te meenen dat de gunstigei resultaten van n enkele maand een waarborg voor de oekoniat beteekenen Er zijn zoo zetde Churchill toOveel duikbooten m den strtjd dat het b jna onmoge lijk is niet in contact te komen me een van deze groote duikbootvelden die zich over den geheelen oceaan uitstrekken Ten aanzien van zijn pezoek aan NoordAfrika verklaarde de premier da de Ame rikaaen eii Edgelachen op geen enkele wijae tus5Chent eide zijn gekomen bij de gespannen besprekingen tusschen de Franschen maar zich er toe hebben beperkt hun l elangen te beveiligen en het welzijn hun ner troepen in Nbord Afrika t VHïrzekeren öe vrraag in hoeverre ha Cd or Giraud en De Gaul e gevormde natT ale comité ala vertegenwoordiging van Frankrijk erkend moet worder vereischt een zeker overwegen door de regeeringen van Engeland en de Ver Staten Ckiwckia kl en koning ChurchiU heeft gis eren naar de Britsche tierichtendienst meldt den koning opgezocht om hem rapport uit te brengen over zijn reia naar de Vereen Saten en J oortf Aftiika OnHscae tommcntaar D T van CtiUrehia is naar de meening van Berhjnsthe politieke kringen een zoo getrouw beeld van zijn verklaringen voor het Amenkaansche Congres dat het onnoodig ia er nader op In te gaan ChurchiU wilde klaarblijkelijk in zijn eigen land nog eena den nadruk leggen op den oen ont wikkelden gedachtengang om daardoor ZiJn rwakken stellingen eer beteren grondslag te geven Interessant is het zoo vervolgt men in Beclijnsche poli 4eke kringen dat Churchill ook thans weer angstvallig vermeden heeft op de politieke problemen in te gaan om onder alle omstandigheden en ontfitemming van de zijde van he Kremlin te voorkomen Overigens laat juist de nadruk waarmede Churchill sprak ovrer den afweer van den duikbootoorlog belangwekkend gevolgt kkingen toe ten aanzien van de groeiende ongerustheid over de successen van dit gevaarlijke Duitsche wapen Evenals de krampachtige poging tot verkleining van het strategische aucces der apllatrijdkrachen in Tunis die meer lukt op een bekentenis utt 12 jum dB terreuraaavallen ten offer BovemUea werden U Dortinund vernietigd de AaaDoldikirctie uit de veer iende eeuw de Petri Kirche uit da v fttende e w en d Prostei Kirche uit d seveatiende eeuw Ia de oude Westfaalsche sad Soest werden Ulruke Middelveuwsche hulzen met vakweikgevels uit e zestiende eeuw vermeld Ia Manoh mh werd het Nationalthea er vernielii ix Karlsruhst werden het palels van den markgraaf en da LaodsblbUo tlieek vernietigd In Mtinchen werden o a d hof en staatsbibliotheek kasteel Nym Voorts acht men bet le Berlön opvallend dat ChurchiU zich duidelijk tracht de d ancleeren van de overeeltotemmii De Gaulle Giraud waarschijnlijk In het ver rtandiac besef dat in deze kweatie t laatste woord nog niet Is gesproken oude Ptnaco heek de universiteit en de ftca demie van beeldende kunsten alsmede de reaidentie fn de eacrwtle van de Frauen kirche zwaar beschadigd In Neurenberg werd de Mauthalle die een praphtig voorbeeld waa van proiane Gothische bouwwijze totaal verwoes terwijl het Gefmaanache Muaeum van 1380 d Kaiserburg een stichting van Fredenk Barbarossa met de Kuiser stallung het Albrecht IMireihuis de uit 120 dateerende Jakobl Kirche het Pilatushaus het Schw denhaus en een deel van de stadsmuren mehet TiergSrtner Tor zwaabeschadigd werden In Kassei werden het roode paleis de landsbtbllotheek met circa 300 000 banden alsmede de Martinsdom de oudste vroeggothtbche kerk van Duitschland Elxtra boter voor de jeugd V n 9 Juni t m Juli as geeft de bon boter 2ta recht op het koopen van 250 gram boter of margarine voor personen van 4 t m 20 aar Bon 2 boter geeft recht op het koopen van 125 gr boter of arganne voor kin deren benedai 4 jaar Door de aanwij zing van de bovengenoemde bonnen word t thani ook het extra rantsoen boter voor de SO daagsdie periode van 10 Mei t m 9 Juh aj beschJöbaar gesteld Keuringen Waffen SS én Ned Legioen I ens de keilriogan der Waffen SS en NederI Legioen waarvoor de data ea pUalsen bekend cenuakt worden in de pen Mannen ueh Nederlanders aanmelden in den leeftUd van U 45 jaar Veer de geiiasleden deier vrijwilligers wsrdl In raime mate gezergd Zij ontvan n kertwinnenvergveding koctetooM liekenvarplegug extra levensnuddelen extra kolentoeirtfüng enx Zij die om biJMndere redenen of wegens familieomatandiglieden in Nederland moeten btijven kunnen zich aanmelden bij een der u Nederland gevestigde SSonderdeetea Degenen git neh hii ie SS ef het Ned Legioen vi iwUUg melden worden tijdens den dnnr van hou verbintenis vrijgesteld van den arfeeldsinset Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keonngen vertfa ekt SiodSHUUMft ONDERL BRANDVERZEKERING MU GOUDA Bevredigend jaar In de jaanvergadermg van deelheb bers van de Onderlinge Brandverzekennig Maatschappij Irouda Maandiajavond m Het Schaakbord gehouden bleek uit de jaarstukken dat het afgeloopen jaar bevredigend is geweest De brandschade wai gering het aantal deelhebbers bleef nagenoeg constant temvijil het verzekeixi bedraig toenam De hfcer C A Versohui n erd als bestuurslia herkozen GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent de volgende gevonden voorwerpen zun dagelijks van 8 8 uut aan het bureau van poll le inlichtingen te verkrijgen roman du kerkboekjes en R K k kboek jes enkele badhanddoeken div ceintuurs kip enkele boodles en kon nen distnbutiebescheidei enleeie zilverbona div handnchoenen en wanten polshorloge slipover P9MT darneskousen meia eijasje kindeivestje doopjurk enkele sjaals blauwe strik enkele hoofddoekjes onderlurk regenjas stropdas div kindermutsen zakmesje div por ioonnaies rozenkransen koplamp van fiets ruwielsiot rijwteldyttamo enkele schoerrtjes schooletui vulpotlood vulpenhouder div sieraden sleutels tasch lederen rte n van koffer sak met a tiraciet pijp nem bos hout sloop met w schgoed zakje aardappelen vuilmsen ner bril in koker blikje kindervoeding strengetje blavw garen speelgoedpop 2 houten breinaalden roode haarstrik bord voor motorrij uinn die ni t op B wegen mogen rijden 2 arcoholmeters 6 boortjes letterslot speelgoede ren bandcnlicher van motor trajectkaart Gouda Woerden weekkaart rolletje eeridt goed schaartje en zak met broodjes Feuilleton Nadruk verbod DE SLAPENDE BOEDDHA Nederland che Roman doet T J A U COROENS 109 Intussohen aat ilt leelyk opgescheet t met mijn geschenk De woord i van Oiowandra wwen duidchj k genoeg gerweest het beteekende voor mij den dood als het beeW bij my weird gevohden Nu was maar de vraag had wnnanid my by Akbar geaien De priester voor zyn deur geltikig niet w unt die sliep toen ik bij hem bmneirtrad De eenige die my gezien had was de portier toen ik met mt i pakje kleeren bmnenkwam en deze scheen heel geen argwaan te koesteirein Wat de zaak nog erger maakte m geval van ontdekking was dat myn vTi od Alfred eveneens ga v n liep en ivahsurlijk als medeplicirtige u word i besohouwid Myn eenige kans op behoud bestond tenslotte daann dat ik bet beeld zoo goeU mogelyk verborgen h t J en er zelig nwts van vertelde tegen Alfred wajit die konjEommige dmeen zoo ontzettend luchtig opnemen en een enkel woord was genoeg om ons in het verdenf te storten vooral nu de komst der Engelschegi het voöc m opgewondenheid braoh Deze liaatate gebeuitenii kon bovendien als een zeer verzwarende omstandigheid getnakkelyk tegen ons worden uitgespeeld Tenslotte w r n6g een re en om het beejd goed verborgen te houden HerJiaaldeüjk wias ons venzdcèrd d t het terugvinden van den verloren schat het godsdienstig fanatisme zou wak ker roepen en daar konden met alleen voor 3iindawar maar misschien voor een groot ijeel vah Indie de meest heil looze gevolgen uil voortspruiten H X FDSTUK XVIII De ontploffing Na een zeer korte rust werd ik plotselmg gew t door iievig bonzen opmijn deur ft sprong op bet was nauwelijiks dag J Wie IS er nep dt Ik ben het Alfred Ik maakte de deur open en daar stood myn vnend eheel gdtleed om uit te gaAi De Engetochen zijn er aiprak hijkleed je vltig aan en ga mee Heib jedaar straks da leven niet gefioond fcde gang Nief Nu dan heb je of geslapen als een os Zij n de Engelseheo in bet paleisTvroeg ik reeds tierig met me te kleeden Meen ze f nceo iMiüen aan bet Goudsch Borgttelliiiffs fonds hielp honderd aanvrager nn 80HSTA mOHEDEN VAN INVLOED Het jaarverslag over IMI van het Goudsch BorgstelUngsfonds dat op S Juh as vyf jaar bestaat Mnstateert dat de verwachting dat het aantal aanvragen m stijgende Iijn zou blgven met IS bewaarheid wat verband houdt met de tudsomstandigheden die zich ook in dit opzicht lieten gelden dat de aanvragers zich als gevolg van prijsstijgmg moesten beperken tot de absoluut noodzakelyke aanschaffingen Het zal noodig zyn aan de dmmistratie van het fonds uitbteidmg te geven om te bereiken dat de financieele handelingen van de cliënten vMi het fonds iedere week gecontroleerf kunnen worden Binnengekomen itjn 133 aanvragen tol tn if S fl l r ttt Mt f 1B1 2 Toegestaan werden IM bariSUlUng tot een totaal bedrac van TMS V J UI tot StOS Ir werden er l verleend met een looptyd van e n Jaar of kortar en 3 met een looptijd van e n tot twee Jaar De bedragen der borgalellngen varla dm van 15 tot 4S0 De meeste nl bewogan zich in bedragen tusschen n fUQ Kk il December bedroeg het uitstaand saldo 42J verdeeld over M borgstellingen Ook het sparen ondervindt den remmenden invloed der tijdsomstandigheden De ver houding tusfchen inkomsten en ultgaVen vaa belanghebbenden laat slechts m zeer beperlcta mate het verplicht sparen toe dat beooct hat bedrag dat ae gezinnen b v jaarltlkl bD Utt fonds aanvragen telkens roindar e lataa orden waardoor het ten slotte mogelijk zal zijn de gezinnen op eigen beenen te laten staan Er troffen 39 leèners een spaarreielinf van wie er op 31 December nog 34 geboekt stonden met een tegoed van 5M Het verslag zegt dat oimleuw Is gebleken van hoe groot belang het la dat da menseben zich met hun Imanideele moeiHJkheden tot net fonda dat de worterbestrtjdiiig en da voorziening in de volkscrediettiehoefte tea doel stelt wenden Daar toch in de eerste plaats kan beoordeeld worden wat moet ot kan gedaan worden om gezinnen In allerlei opzicht voor onaangenaamheden te behoeden De rekening van het fonds sluit op een 1 y 7 met een voordeell saldo van 481 dat in gelijke deelen is overgeboekt naar het kapitaal dat nu JJIO bedraagt en TketSt rfS steey De heer C A de Groot bedankte wegaas vertrek als secreUrU penningmeeater Os f Boot commies ter tecretarla volgde hem op VERDDISmiNb De poJitie heeft een 17 jangen expe ditieknec it aangehouden die er van wordt verdacht een bedrag van ƒ 176 te hebben verduisterd ten nadeele van een waascfaery by bet innen vmi kwr tanties t DIEFSTAL VAN TRUI ÉN FIETS Ten nadeele van een tuindersknccht IS op een kweekery aan den Graaf Plons eg een woIien Irui ontvreemd Op de ME kt een damesrijwiei w gfenomen dat de eigenaresse daar had neergezet EXAMEN ONDERWIJZERES Aan te Hervormde Kweeksehool te Rotteirdanf is geslaagd voor hét eindexamen akte anderwijaeres mej A Q Boekamp alhier ravijn k werd wakker van gepraat en gestommel m de gang en stond op om le kigken wat er aan de hand was Er kwam een heele troep weiikhii voorby met kaüc en steenen en gereedschap ze gingen naar buiten en mijn eerste gedachte was d t dié kerels den ai gang van het palei gingen dichtmetselen Butten trof ik Djeebng en vroeg hem wat er te doen wai Uw landslieden zyn er antwoordwde hy Efl wat beteekenen die mensdlMl hiOT Niets die gaan naak huis die heb ben bmnen een klem kaïiw eitje opge knapt Onder de galarif troffen we C owandra die daar op en neer liep ipyn mooi gelaat teekenite zxMig en droefheM Hy groette ons toen we buiten kwar men Ik had medeleden met den ment Het spijt me voor u ïei Ik dat deEngelsohen hier kotnen Het volk vanChmdawair is een goed volk en leefdetevreden en gelukdng Het IS de wil der goden antwoordde hy Waar gaat gy heen Naar t ravijn antwoordde Alfred Gy begrijpt dat myn land my trekt hoe eer ik weer op zee ben op wegnaar myn land en naar myn ouderl h liever het my zal zyn Bc begry het zei CJhowandra entoen opeens voegde hij er bij Bc met u mee naar de ravijn hier he atmets meer te doen Hy leidde ons ovwr c n smal voetpad dat ons latn een horteren weig dwam door de velden er hoen bracht Hoe IS het volk wel vroeig ik want nog Itijd vreesde ik dat het totbloedvergieten zou komen Het voUc weet boe het zich te gedragen heeft En de begum Ik heb baar sedert gisteravondniet meer gezien Het pad dat wy volgden kwam uK bij de rots die steeds ox zr obeervatiepost was geweest en toen we boven kwMnen trof een ongewoon sdhouwspel ons oog In de verte op ruim een geweerschot afstand kMnpeerde een vrfl sterke troepenmadit duidelyk zageb W4j de BrifKjhe vjag uitwaaien op de nwrgenkoelte En over het veM tamelijk dioht by ons patrouilleenien een zestal RiitesTs met de karaibyo dwsMta over den zadel Wondt vervolgd r Waaneer verd l Jni 1 l Jni Z a e 5 U eaAer t M Moa op 12JS eade 2 Waaneer verdoisteren